Fandom

Lingua Romanica Commun Unificata

Dictionario Vasconico 551

252pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

z ari e-z aridtu • versar

z balia e-z baliadtu • valerse de

z bete e-z beted • plagar

z burla e-z burladtu • chotearesed; pitorrearse

z burla e-z burlaetudd • chotearse

z estal e-z estaldi • rebozar

z gero e-z gerod • si epartizipioekind

z gusta e-z gustadtu • prendarse

z haranzko e-z haranzkod • ulterior

z harro e-z harrod • preciarse; presu ir

z horni e-z hornidtu • acopiar; su inistrar

z horni e-z hornietudd • acopiar

z jabe e-z jabedtu • apropiaresed; enterarse, ocupar

z jabe e-z jabeetudd • apropiarse

z jantz e-z jantzdi • ataviarse

z jantz e-z jantzeidd • ataviarse

z kanpo e-z kanpod • fuera eded

z lilura e-z liluradtu • prendarse

z ohar e-z ohardtu • observar

z oriot e-z oroiteudd • acordarse

z oroit e-z oroitd eud • acordarse

za a • carga; grava en, lastre

za a arin • carga ligera

za a arin • carga ligera

za a berri • recargo

za a ezarri • colocar el carga ento; estibar

za a kendu • exonerar

za a leun • carga suave

za a leun • carga suave

za agarri • gravativo; i ponible, i positivo

za agarri • gravativo

za aketari • acarreador

za alda • recua

za alda • recua

za alko • ja elgo

za alko • ja elgo

za altzain • ace ilera; palafrenero

za altzain • ace ilera

za ar • cha arra; chaquetón, pelliza

za ari • acé ila; OMEani al de carga, ani al de carga

za ari ehcec za al-d • acé ila

za ari ehcec za al-d • acé ila

za atu • gravar; lastrar

za au • antel

za azain • sobrecargo

za ontzi • buque de carga

zabal • abierto

zabal • abierto; a plio, ancho

zabal • amplio, ancho

zabal-zabal • sin rebozo

zabal-zabalik • a plia ente; francamente

zabalagoki • más ampliamente

Zabalako Auzo-Etxea • Centro Cívico de Zabala

Zabalako Kultur Etxea • Casa de Cultura de Zabala

Zabalako Liburutegia • Biblioteca de Zabala

Zabalako merkatua • Mercado de Zabala

Zabalaldirako Guneen Atala • Sección de Áreas de Esparcimiento

zabalarazi • desplegar; ensanchar

zabalbide • ensanche

zabaldi • explanada

zabaldu • anchar

zabaldu • abrir; alargaresed, a pliar

zabaldu • abrir; alargaresed, a pliar

zabaldu, zabal, zabaltzen (da) • extender, propagarse

zabaldu, zabal, zabaltzen (du) • propagar, extender, ampliar

zabaldu, zabal, zabaltzen (du) • abrir

zabaldura • abertura; apertura, difusión

zabalera • amplitud, extensión, anchura

zabalera • anchura; envergadura, latitud

zabalera-muga • limitación de anchura

zabalera libre • anchura libre

zabaleraz • en extensión

zabalgailu • extendedoread etresnad

zabalgarri • a pliable

zabalgarri • a pliable; divulgable, ensanchador

zabalgo • anchura; anchura de vestidos, envergadura

zabalgune • ensanche; espacio

Zabalguneko merkatua • Mercado del Ensanche

zabalik • abiertamente

zabalik • abierto

zabalketa • despliegue

zabalki • ampliamente

zabalki • abierta ente; extensamente

zabalkor • expansible; expansivo, extensible

zabalkortasun • expansibilidad; extensibilidad

zabalkunde • difusión; extensión, edio de difusión

zabalkuntza • dilatación

zabalpen • vulgarización

zabaltasun • amplitud, extensión

zabaltasun • a plitud; anchura, envergadura

zabaltoki • gradería cubierta; tendido

zabaltsu • a plio

zabaltza • azotea

zabaltzaile • ensanchador; extendedoread epertsonad

zabaltze • apertura, auge

zabaltze • a pliación; inauguración, vulgarización

Zabaltze, hedatze, zabalkunde. • propagación

zabalune • explanada

zabar • abandonado; depravado, desaliñado

zabarkeria • re oloneo

zabarkeria • dejadez; orosidad, ordinariez

zabartasun • dejadez; depravación, re olonería

zabartu • abandonarse; aflojar, depravarse

zabladegi • ensanche

zabor • escoria

zabor • basura; borra, desecho

zabor • basura

Zabor Bilketa • Recogida de Basuras

zaborbiltzaile • basurero

zaborra kendu • desbrozar

zaborreria • broza; esco brera, resto

zabortegi • basurero; esco brera, vertedero

zabu • balanceo; colu pio, ta baleo

zabu-zabuka • a trancas y barrancas; cabeceando de sueño

zabu egin • balancear; ba bolear, dar tu bos

zabualdi • perplejidad

zabuka • balanceándose; colu piándose, dando tu bos

zabuka ari • cabecear

zabuka aritu • oscilar

zabuka ibili • ta balearse

zabun • ba boleo; ta baleo

zabundu • eceresed; oscilar

zabunka • ba boleándose; ta baleándose

zabunkatu • balancearesed; ba bolearesed, ecerse

zadoino • pollino

zador • hondonada

zadura-badura • guisote

zadura-badura • guisote

zafarda • andoble

zafarda • mandoble

zafarradako • estocada

zafarradako • estocada

zafiro • zafiro

zafiro • zafiro

zafla • rebanada

zaflada • bofetada; chuleta e asailakoad, efa cd chuleta

zaflatu ezaflaetuda zafaltzend • abofetear; contagiar, estrujar

zafloko • bofetón

zafra • zafra

zafra • zafra

zagita • flecha; saeta

zagita • flecha, saeta

zagitaldi • flechazo

zagitari • arquero; saetero

zagitari • saetero

zaha iola • oboe

zahagi • pellejo de vino

zahagi • odre

zahagi • odre, pellejo de vino

zahagi • odre; pellejo de vino

zahamiola • oboe, cornamusa

zahar • antiguo; inferior, longevo

zahar • viejo

zahar • viejo, anciano, antiguo

zahar bihurtu • aviejarse

Zahar Etxea • Hogar Jubilado/a

zahar indu • ranciarse

Zaharberrikuntza Zerbitzua • Servicio de Restauraciones

zaharberritu • odernizaresed; refor ar, re ozar

zaharberritzaile • refor ador

zaharberritze • re ozamiento

zaharkara • envejecido

zaharkaratu, zaharkara, zaharkaratzen • aviejarse

zaharkeria • marrullería de viejo

zaharkeria • arrullería de viejo; senectud een al conceptod

zaharkeria • senectud een mal concepto

zaharki • antigualla; antig±edad

zaharki-denda • tienda deantig±edades

zaharki salerosle • anticuario

zaharkidura • senilidad

zaharkin • remiendo del vestido

zaharkin • antigualla; trapajo, trasto

zaharkitasun • vetustez

zaharkitasun • vetustez

zaharkitu • achacoso; anticuado, antigualla

zaharkitu • aviejaresed; envejecer

zaharkitu • vetusto

zaharkitu • reviejo

zaharkitu • aviejarse

zaharkitu • obsoleto

zaharkitu, zaharki, zaharkitzen (da) • aviejarse, caducar, pasarse de moda, anticuarse

zaharkizale • anticuario

zaharko • decrépito

zaharkuldu • envejecer

zaharo • cayado

zaharo • cayado

zaharo • vara

zaharrak kendu • desbrozar

zaharregin • envejecido

zaharrekiko • senil

zaharreko • arrullero

zaharren txokoa • hogar del jubilado

zaharreria • senectud econjunto de ancianos

zaharreria • achaque de la vejez; senectud econjunto deancianosd, senilidad

zahartasun • vejez, vetustez

zahartasun • ancianidad; decrepitud, senectud

zahartu • envejecido; úo

zahartu • aviejaresed; úo

zahartu • aviejaresed; entrar enaños, envejecer

zahartu, zahar, zahartzen (da) • envejecer

zahartzapen • envejecimiento

zahartzapen • envejecimiento

zahartzaro • ancianidad; senectud, vejez

zahartzaroko • senil

zahartzaroko soroskia • subsidio de vejez

zaharzaro. zahartzaro • edad

zahato • bota eardoa gordetzekod

zahi • plu illa eaves

zahi • caspa

zahi • caspa; plu illa eavesd, salvado

zahi • salvado

zahiaz irina egin • dar gato por liebre

zahoro • látigo

zai • guardia

zai • esperando, aguardando, a la espera

zai • marca

zai egon (da) • esperar, aguardar, estar a la espera, estar esperando, estar aguardando

zai izan (da) • guardarse.??

zaia • saya

zaian egon (da) • prevenirse

zaiel • sayal

zaiel • sayal

zaihestezin • insoslayable

zaiki-paiki • a e pellones

zail • arduo; díficil, duradero

zail • difícil, arduo, complicado

zail-zail • muy difícil, muy arduo

zail izan (da, zaio) • resultar difícil, ser dificil

zailagotu • complicar

zaildu • curtirse; dificultar, endurecerse

zaildura • consistencia; resistencia, tenacidad

zaildura gabe • inconsistente

zailki • tenazmente

zailki • difícilmente

zailtasun • dificultad, complicación

zailtasun • complejidad; dificultad, resistencia

Zailtasun, oztopo. • dificultad

zailu • agudo; flexible, garboso

zailutasun • agilidad; celeridad, vivacidad

zailxe • un poco difícil

zain • vigilante, guardián

zain • alerta; alerta, escucha

zain • músculo etendón

zain • vena

zain- • venoso

zain e-zaind • guarda

zain ebaketa • sangría

zain egon • aguardar; quite eestarald, vigilar

zain ikara • nerviosismo

zain sakon • vena cava

zain txarra eduki • tener mal hado

zain zuri • nervio

zainak egin • arraigaresed; enraizar, radicar

zainak jo • recelar

zainart • levantisco; usculoso, nervudo eke entsuad

zainartatu • luxación

zainartatu • luxarse

zainbarneko • intravenosa

zainbelar • llanten

zainbihurtu • distensión; esguince

zaindari • protector

zaindari • costodio; guarda, patrón

zaindari- • patronal

zaindari nagusia • santo patrón

zaindaritza • patronato

zaindegi • alcázar; fortificación

zaindu • guardaresed; preservar, proteger

zaindu beharreko abiadura • velocidad exigible

zaindu, zain, zaintzen (du) • proteger, cuidar

zaindu, zain, zaintzen (du) • conservar, retener

zaineria • nervadura; nerviación

Zainetatik Sartzeko Drogei Atxikia (ZSDA). • Adicto,-a a las Drogas por Vía Parenteral (ADVP)

zainetik atera • cortar de raiz

zaingabe • desarraigado

zaingabetu • desarraigar

zaingabetu • desarraigar

zaingatu, zainga, zaingatzen (du) • ladrar

zaingo • guardia

zainpean utzi • depositar

zainpean utzi • depositar

zainpeko • intravenoso

zainpeko • intravenoso; recaudo eded

zainpeko • recaudo eded

Zainpeko Apartamentuak • Apartamentos Tutelados

zaintalde • escolta

zaintetxola • garita

zaintiratu • distensión; esguince, retortijón de venas

zaintsu • nervudo

zaintxuri • tendón

zaintza • custodia, vigilancia

zaintza • patrocinio

zaintza-batzorde • comisión de vigilancia

zaintza-neurri • medida de vigilancia

zaintzail • nervudo eindartsuad

zaintzaile • guarda; guardián, protector

zaintze • vigilancia

zaintze • vigilancia, custodia

zaitu, zai, zaitzen (du) • cuidar

zakar • zafiaeod

zakar • adusto; arisco, basto

zakarkeria • desplante

zakarkeria • brusquedad; brutalidad, desplante

zakarki • brusca ente; brutal ente, duramente

zakarki • roncamente

zakarraldi • acceso; arrebato de brusquedad, berrinche

zakarreria • broza

zakarro • paleto

zakartasun • brusquedad; rudeza, rusticidad

zakartsu • lleno de costras

zakartu • e bruteceresed; volverse tosco

zakartze • e brutecimiento

zakatz • agalla; astuto, branquia

zakatz earrainenad • agalla

zakel • rana

zakelu • eandro

zakil • mie bro viril

zakil • ie bro viril; pene, verga

zakil ezkur epuntad • glande

zakil oko • glande

zakilbaba • glande

zakilizut • pichabrava

zakilizut • pichabrava

zaku • saco

zaku • saco, cilicio, tejido.??

zaku • saco; talega

zaku-lasterketa • carrera de sacos

zaku-lasterketa • carrera de sacos

zaku berean sartu • meter en el mismo saco

zaku eten eta zulatuan ez sartu • no meter en saco roto

zaku handi • saca

zakukoak atera • destapar el tarro de las esencias

zakur • pene

zakur • perrazo

zakur • perrazo; polizonte

zakur • perro. Vide: zakur

zakur- • canino

zakur-eztul • tos canina

zakur-ku e • cachorro

zakur-zaunga • ladrido

zakur izan • ser retorcido

zakuratu • envasar; saquear

zakuratzaile • saqueador

zakurkeria • perrada

zakurkeria • cinis o; judiada, perrada

zakurra xaxatu • achucharal perro

Zakurren Aterpetxea • Albergue Canino

zakuto • taleguilla

zakuto • alforja; bolsa, saquito

zala ala • e brollo

zalangarri • vacilante

zalangarri • vacilante

zalantza • duda; entredicho, incertidu bre

zalantza • duda, perplejidad

zalantza egon (da) • estar vacilante, vacilar, estar en duda

zalantza sartu (da) • tambalearse, ponerse en duda

zalantzagabe ekod • incuestionable

zalantzagarri • a biguo

zalantzagarritasun • ambigüedad

zalantzako • dudoso

zalantzakor • dubitativo; dudoso

zalantzan • en duda

zalantzan egon • dudar; titubear, vacilar

zalantzarik gabe • sin duda, resueltamente, no cabe duda, desde luego

zalantzatsu • irresoluto

zalantzatu • dudar; vacilar, úzalantzarik gabe ö sin duda

zalantzaz • dudosamente

zalantzazko • incierto; proble ático

zalaparta • alboroto; barullo, bronca

zalaparta egin • alborotar

zalaparta egin • alborotar; ar ar cisco

zalapartaka • atropellada ente; desordenada ente, estrepitosamente

zalapartan • desordenadamente

zalapartari • alborotado; follonero, equetrefe

zalapartatsu • barullero; revoltoso

zalapasta • chapaleteo

zalapasta • chapaleteo

zaldain • pasarela

zaldale • pienso de caballos

zaldale • pienso de caballos

zaldar • forúnculo

zaldar • divieso

zaldar • antrax; barro eenfer edad de pield, divieso

zaldi • caballo; ecuestre, úso zaldial ö ìsol ìcaballol

zaldi • caballo

zaldi- • ecuestre; equino, hípico

zaldi-burdi • carro de caballos

zaldi-dantza • escarseo del caballo; úso zaldial ö ìsol ìcaballol

zaldi-ilara • reata; úso zaldial ö ìsol ìcaballol

zaldi-indar • caballo de vapor; úso zaldial ö ìsol ìcaballol

zaldi-lasterketa • carrera de caballos; úso zaldial ö ìsol ìcaballol

zaldi-lerro • reata; úso zaldial ö ìsol ìcaballol

zaldi gainean • a caballo

zaldi gainean ari eibilid • andara caballo; cabalgar

Zaldibarko Ospitalea • Hospital Zaldibar

Zaldibiako mondejoak • Mondejos de Zaldibia

zaldibuztan • equiseto

zaldidun • ecuestre

zaldien lasterketa • carrera de caballos

zaldigurdi • diligencia

zaldikatu ezaldika zaldikatzend • cabalgar; ontar

zaldiketa • equitación

zaldiko • potrico

zaldiko- aldiko • tiovivo

zaldiko- aldiko • tiovivo

zaldiku e • potro

zaldiorrazi • al ohaza

zaldiorrazi • al ohaza

zalditik astora • de al en peor

zalditik jaitsi • des ontar

zalditoki • ontura; silla de caballo

zalditxar • penco

zaldiz • a caballo

zaldiz ibili • ontar

zaldizka • a caballo

zaldizko • jinete

zaldizko • jinete

zaldizko • ecuestre; equino, hípico

zaldun • caballero; jinete

zaldun • jinete

zaldun • caballero

zaldun-borroka • escara uza

zaldun-gudu • torneo

zaldun irudi • figura equestre

zaldun talde • escuadrón

zaldunezko • caballeresco

zalduntasun • caballerosidad

zale • adicto; adicto, aficionado

zale • aficionado

zale • partidario

zale • firme, flexible

zalegarri • apetecible; apreciable

zalegoa • laafición; úzalegoa ö losaficionados

zalekeria • concupiscencia, afición desmedida

zalekeria • codicia

zaleki • gustosamente

zaletasun • afición

zaletasun • afición

zaletasun • afición; apego, inclinación

zaletu • aficionarse

zaletu • aficionarse

zaletu, zale, zaletzen (da) • hacerse flexible

zaletu, zale, zaletzen (da) • aficionarse

zaletu, zale, zaletzen (du) • hacer flexible

zali • noria o draga

zali • labe

zali • paleta de un molino

zali • álabe; cuchara, cucharón

zalilzorro • prepucio

zalke • arveja; veza

zalke • veza

zaloin • flexible, ágil

zaloindu, zaloin, zalointzen (da) • hacerse flexible, hacerse ágil

zaltzain • palafrenero

zalu • ágil; airoso, flexible

zalu • ágil

zalui • ágil, rápido

zalui-zalui • muy rápido

zaluki • flexiblemente

zaluki • ágil ente; flexiblemente

zalutasun • agilidad; flexibilidad, fluidez

zalutu • atraer

zama • carga

zama • (física.) carga

zama • carga

zama-edukiera • capacidad de carga

zama-ibilgailu • vehículo de carga

zama-lan, zamaketa-lan • operación de carga

zama-lanak • operación de carga y descarga

zama-lanerako gune • zona reservada a carga y descarga

zama-lanetako enpresa • empresa cargadora

zama-lanetako osagai • elemento de llenado

zama-lanetarako instalazio • instalación de carga y descarga

zama banaezin • carga indivisible

zama kokatzeko modu • disposición de la carga

zama lotu • fijar la carga

zama oso • carga completa

zamak eramateko toki • lugar reservado a la carga

zamaketari • cargador-descargador

zamar • zamarra, pelliza

zamari • caballo

zamari • caballería

zamaztatu, zamazta, zamaztatzen (du) • cargar

Zamudioko Ospitalea • Hospital Zamudio

zanbiar • za biano

zanbiar • za biano

zanbo • za bo

zanbro • escoración; rasgón etalka baten bidezd, rasgueo

zanbrotu • escoriar

zanbulu • ta baleo

zanbuluka • ta baleándose

zanga • foso; zanja, alcatraz

zangada • za bullida; zancada

zangalatraba • horcajadas ead

zangaluze • patilargo; zancudo, zanquilargo

zangaluze • zancudo

zangaluze • patilargo

zangaluze • zanquilargo

zangar • zancajo

zangar • bravo; te erario, tibia

zangartasun • bravura

zangarte • zancada; zancadilla

zangarteka • horcajadas ead

zangartekoa egin • zancadillear

zangartekoa jar erid • poner la zancadilla

zango • anca; ja ba, pantorrilla

zango-aztal • pantorrilla

Zango beltzeko iberiar txerri-urdaiazpikoa • Jamón cerdo ibérico pata negra

zangobiko • bípedo

zangokako • zancadilla

zangokari • andarín

zangosagar • pantorrilla

zangotraba • zancadilla

zangotrabatu • zancadillear

Zangotzako potxak • Pochas de SangŸesa

zangozorro • polaina

zankar • zancarrón

Zankar erregosia • Zancarrón estofado

Zankarra bere zukutan • Zancarrón en su jugo

Zankarra bizkaitar erara • Zancarrón a la vizcaina

zankarroi • zancarrón

zanko • pie.?????

zanko • pierna

zanpa • chasquido; estallido, latido

zanpaketa • achaqueo

zanpaketa • machaqueo

zanpaldi • conculcación; opresión

zanpatu • apisonar; aplastar, achacar

zanpatu • apisonar; aplastar

zanpatu • opri ido

zanpatu, zanpa, zanpatzen (du) • oprimir

zanpatu, zanpa, zanpatzen (du) • aplastar con el pie, pisar

zanpatzaile • aplastador; achacante, opresor

zanpatzaile • pisador, aplastador.??

zanpatzaile • opresor

zanpatze • opresión

zantar • abyecto; asqueroso, guarro

zantar • obsceno, inmundo, repugnante

zantarkeria • guarrería; indecencia, infa ia

zantarkeriaz • indecentemente

zantarki • obscena ente; puercamente

zantarto • indecente ente; s•ciamente

zanteka • viscosidad epield

zanteka • viscosidad epiel

zantzo • relincho egizakiarenad

zantzolari • relinchador

zantzu • barrunto; huella, indicio

zantzua hartu, (inoren) pausoak neurtu • seguir los pasos (a alguien)

zapa • opresión, comprensión.??

zapaburu • renacuajo

zapadura • pisada, efecto de la presión.??

zapagarri • lo que sirve para comprimir, prensar, abatir

zapaketa • compresión, opresión

zapakin • orujo

zapakin • orujo

zapal • aplastado; chato esudurd

zapal • aplastado

zapalaldi • pisotón

zapalatu • chapotear

zapalatz • cernícalo

zapalatz-eme • cernícalo hembra

zapalatz-nauta • navegante en cernícalo.??

zapalatz-urdin • cernícalo azul

zapalatz-zain • guardián del cernícalo

zapalda • ribazo

zapalda • anaquel; azotea, estante

zapaldu • oprimido.??

zapaldu • apisonar; aplastar, chafar

zapaldu • apisonar; aplastar, chafar

zapaldu • opri ido; zapateado

zapaldu, zapal, zapaltzen (du) • oprimir.??

zapaldura • zapateo

zapaldura • aplasta iento; pisada, represión

zapalgailu • apisonadora

zapalgailu • apisonadora; achacadora, prensa

zapalgailu • machacadora

zapalgarri • agobiante; apabullante

zapalketa • apisonado; apisonado, opresión

zapalkuntza • aplasta iento; opresión, presión

zapalkuntza • opresión.??

zapaltzaile • aplastador; achacante, opresivo

zapaltzaile • opresor.??

zapaltzaile • opresivo

zapaltze • aplastamiento

Zapaltze, itoarazte, errepresio. • represión

zapalune • abolladura

zaparrada • aguacero; borrasca de lluvia, chaparrón

zaparrada • aguacero

zaparrasta • e brollo

zaparrastatu • e brollarse

zapart • estallido; reventón

zapart arazi (du) • desencadenar (una guerra)

zapart egin • estallar; reventar

zapart egin (du) • estallar (una guerra, una revolución)

zapartatu • estallar

zapasaito • trote

zapasalto • paso en falso

zapasalto • paso en falso

zapasaltoka • al trote

zapasta • salpicadura

zapata • zapata

zapata • zapata; zapato

zapata-fabrika • fábrica de zapatos

zapata-fabrika • fábrica de zapatos

zapata-garbitzaile • li piabotas

zapata-zola • suela de zapato

zapata-zola • suela de zapato

zapatada • zapatazo

zapatadenda • zapatería

zapatagin • zapatero eegiten dituenad

zapatagintza • fabricación de zapatos

zapatagintza • fabricación de zapatos

zapatak ipini ejantzid • calzar

zapatari • bonetero

zapatari • zapatero; bonetero, zapatero einsectod

Zapataria • Zapatero

zapatariegur • evónimo

zapatariegur • evónimo

zapategi • zapatería

zapela • sombrero

zapelatz • ratonero ehegaztiad

zaperdara • jeluence, vascuence purista a la sabiniana.??

zapi • pañal; paño, pañuelo

zapigarbitzaile • lavandera

zaplada • bofetada; pal ada, sopapo

zapladak e an • sopapear

zapladatxo • pal adita

zapladatxo • pal adita

zaplako • chasquido

zaplandari • adulador; e bustero, lisonjero

zaplanderia • adulación; lisonja, zala ería

zaplastako • bofetada

zaplatu • abofetear

zaplatu • abofetear

zapo • despojo; odio concentrado, sapo

Zapo-medailoia porruaz • Medallón de rape a los puerros

Zapo alangostatuen medailoiak • Medallones de rape alangostados

zapo hizkera • onserga

Zapoa Corinto eta piñuazi-pasekin • Rape con pasas de Corinto y piñón

zapokeria • intriga; vileza, villanería

zaporatu • dulcificar; saborear

zapore • e bocadura; gusto, paladar de losali entos

zaporegabe • insípido; jaudo

zaporetsu • sabroso

zaporetsuki • sabrosamente

zaporeztatu • paladear

Zapotxo erreak muxilekin • Sapitos asados con almejas

zaputz • esquivo; huraño, urriático

zapuzkeria • desa or; esquivez, frustración

zapuzketa • frustración; rechazo

zapuzte • frustración; repudio

zapuzti • arisco; esquivo, huraño

zapuztu • ahorcar efiguradod; a ohinarse, chafar

zapuztu • ahorcar efigurado

zapuztu • ahorcar; a ohinarse, chafar

zapuztu ezaputzv zapuztend • desechar; inco odarse, repudiar

zara a • barredura; basura, broza

zara a-zerbitzu • servicio de recogida de basura

zara a-zerbitzu • servicio de recogida de basura

zara atika • e brollo

zara atikari • e brollón

zara atikatsu • enredador

zara ikatu • arañar

zarabandatu • eceresed; i brear

zaragar • sarna

zaran • serón

zarata • algarabía; algazara, bulla

zarata • algazara

zarata • ruido

zarata egin • producir ruido

zarata egin • hacer ruido; eter bulla

zarata egite • emisión de ruidos

zarataka • estruendosa ente; ruidosamente

zaratatsu • bullanguero; ensordecedor, fragoso

zaratots • bulla; bullicio, jolgorio

zaratots • vocerío

zaratots egin • hacer ruido; eter bulla

Zarauzko Suhiltzaile Etxea • Parque de Bomberos, Zarautz

zarbasta • ra illa; ra ita

zarbastak • ra aje

zarbo • astuto; arrullero, raposo

zardai • esbelto

zare • banasta

zargaldu • de acrarse

zargaldu • de acrarse

zarigueia • zarigüeya

zarkil • granuja

zarkilo • decrépito

zarkin • chis e; decrépito, enredador

zarkitu • decrépito

zaro • bujía, vela

zaro • época, era, edad

zarpa • faltriquera

zarpail • andrajoso; inferior, ordinario

zarpailkeria • grosería; ordinariez, porquería

zarpailki • andrajosamente

zarpailtsu • zarrapastroso

zarpatsu • andrajoso; desarrapado, harapiento

zarpazar • jirón; piltrafa, pingajo

zarpazikin • andrajoso

zarpil • pingajo; trapajo

zarpildegi • trastera

zarra • estertor

zarra- arra • broza

zarra arra • tu ulto

zarra azka • rasguño

zarra azkatu • arañar

zarra azkatu • arañar

zarra iko • arañazo

zarra ikoa harra azka • arañazo

zarrakatu • destejeresed; henderse

zarran • arrastrando

zarraparra • atropelladamente

zarrapastaka • atropelladamente

zarrapatu • arañar

zarrast • cortada

zarrasta • cortadura; desgarradura, desgarro

zarrasta e an • i presionar

zarrastada • cortadura; corte, herida

zarrastaka jo • rasguear

zarrastaka jo • rasguear

zarrastan • brusca ente; exabrupto

zarrastatu • desgarrar; rasgar

zarrastel • despilfarrador

zarrasteldu • despilfarrar

zarrastelkeria • despilfarro

zarrastelkeria • despilfarro

zarratada • rasguño

zarratatu • desgarrar; rasgar

zarratu • tupido

zarrazta • i presión

zarraztu ezarraza zarraztend • desgarrar

zarri • espuerta

zarri • espuerta

zart • chasquido; chisporroteo, estallido

zart egin • crujir; quebrar, restallar

zarta • azote; fusta, látigo

zartaa eeskud • aplauso

zartada • estacazo; lapo, latigazo

zartada • varazo

zartadaka • a varazos

zartadaka • a varazos

zartadako • contundente; drástico, eficaz

zartadan • de golpe

zartadura • esguince

zartadura • distención; esguince, grieta

zartagina • sartén

zartagina • sartén

zartailu • fusta

zartakari • chispeante

zartakatu • crepitar; varear

zartakatu • varear

zartaketa • engarce; engaste

zartako • estacazo; galleta egolped, porrazo

zartatsu • chispeante; frondoso

zartatu • cascar; dar una paliza, engarzar

zartzakatu, zartzaka, zartzakatzen (du) • destruir

zartzakatu, zartzaka, zartzakatzen (du) • destruirse

zartzuela • zarzuela

Zartzuela, arrain eta mariskoena • Zarzuela de pescados y mariscos

zastada • picada

zataga • alzapri a

zataga • alzapri a; palanca

zatar • feo; inelegante, ordinario

zatar • cochino, asqueroso

zatardun • andrajoso

zatarkeria • bajeza; grosería, ordinariez

zatarki • fea ente; torpemente

zatarreria • desperdicio

zatartasun • fealdad

zatartu ezataretuda zatartzend • afear; deslucir, des ejorar

zatatatsu • bullicioso

zatatatsu • bullicioso

zati • trozo, pedazo

zati • parte

zati • ele ento; frag ento, órgano

zati- • parcial; particular

zati-zati egin • despedazarse

zati txiki • saldo

zatiak egin • trocear

zatibanaketa • repartición; reparto

zatibanatu • articularse

zatibanatu • articularesed; co partir, distribuir

zatidura • interrupción; partición, rotura

zatienzintasun • indivisibilidad

zatienzintasun • indivisibilidad

zatiezin • indivisible

zatigaitz • indivisible

zatigarri • disecable; divisible, fraccionable

zatigarri • divisible

zatigarritasun • divisibilidad

zatigarritasun • divisibilidad

zatika • por partes

zatika • a pedazos; por partes

zatika • en parte

zatika • a pedazos

zatikagarri • fraccionable

zatikako • fraccionado; parcial

zatikako • fraccionado

zatikako zama • carga fraccionada

zatikapen • partición

zatikatu • descuartizar; despedazaresed, disgregar

zatikatu • desecho

zatikatze • división

zatikatze • frag entación

zatikazko • parcial

zatikazko • concreto

zatiketa • división; escisión, fraccionamiento

zatiki • fracción; partícula, quebrado

zatiko • parcial; parte egranded, particular

zatikor • fraccionario; quebradizo

zatikor • fraccionario

zatitako • ixto

zatitto • pedacito, fragmento

zatittotu, zatitto, zatittotzen (du) • fragmentar, hacer pequeños trozos

zatitu • despedazaresed; desunir, disecar

zatitu, zati, zatitzen (du) • dividir, trozear, despedazar

zatitzaile • divisor

zatitzaile • divisor

zatizko • parcial

zaunka • ladrido

zaunka • ladrido

zaunka egin • ladrar

zaunka egin (du) • ladrar

zaunkaka • ladrando

zaunkalari • ladrador

zaunkalari • ladrador

zaunkari • ladrador

zauri • herida

zauri • herida

zauri • magulladura

zauri • herida; lesión, agulladura

zauri-zoina • fístula

zauri arka • estig a

Zauri, urradura; lesio • lesión

zauridura • lesión; llaga

zauriezin • invulnerable

zaurigabe • ileso

zauritu • magullar

zauritu • descalabrar; herir, lacerar

zauritu • descalabrar

zauritu • herido

zauritu • herido

zauritu, zauri, zauritzen (da) • herirse, ser herido

zauritu, zauri, zauritzen (du) • herir

zauritze • laceración

zauriz josi • acribillar

zauriztatu • cubrir de heridas

zauriztatu • cubrir de heridas

Zaurkor, ahul. El/la adolescente es más vulnerable que la persona adulta al desarrollo de la dependencia a las drogas = Nerabea nagusia baino ahulagoa da droga mendekotasunari aurre egiteko. • vulnerable

Zaurkortasun, ahultasun. Estos cambios provocan inseguridad y vulnerabilidad en el joven = Aldaketa hauek gaztearengan segurtasun eza eta zaurkortasuna sortzen dute. • vulnerabilidad

zaurtezin eezkod • invulnerable

zaurtezintasun • invulnerabilidad

zaurtu • herir

zaurtu • herido

zaurtu, zaur, zaurtzen (da) • herirse, ser herido

zaurtu, zaur, zaurtzen (du) • herir

zauzkada • i pacto; i presión

zazkardi • atorral; zarzal

zazpi • siete

zazpi • siete

zazpi • siete

zazpi etxetako herrian galdu, putzu txikian ito, hego haizerik gabe zoratu, arra beteko uretan ito • ahogarse en un vaso de agua

zazpi herrietako kanpaiak jota ere ez utzi • no dejar ni a sol ni a sombra

Zazpi Kaleetako Komisaria • Comisaría de Casco Viejo

Zazpi Kaleetako Oinarrizko Unitatea • Unidad de Base del Casco Viejo

zazpiehun • setecientos

zazpiehun • setecientos

zazpigarren • séptimo

zazpigarren • séptimo

zazpigarren • séptimo

zazpiki • i paciente; siete esino

zazpiki • siete esino

zazpiko • siete de los naipes

zazpikoa • el siete de los naipes

zazpina • sietea cada uno ead

zazpinan • de siete en siete

zazpinan • de siete en siete

zazpiren • sépti a parte

zazpiren • sépti a parte

ze • que. Vide: ezen

ze • qué. Vide: zer

ze- • no-, des-

ze-berdin • distinto

ze-eginkizun • que no debe hacerse

ze-jakin • ignorante

ze-jakintza • ignorancia

ze ai • a enaza; requisitoria

ze aika • dura ente; recia ente e ehatxatuzd

ze atu • a enazar

ze atu • a enazar

zealdoekad • balanceando; de costado, de través

zebatu ezebaa zebatzend • do ar; do esticar, refrenar

zebra-marrak • cebreado

zedarri • hito; lí ite, linde

zedarritu • acotar; a ojonar, definir

zedarritu • li itado

zedarritu • acotar; a ojonar

zedarritzapen • deli itación; li itación

zedarriztatu • acotar; a ojonar, deli itar

zedarriztatu • acotar; a ojonar, deli itar

zedatu • de arcar

zedatu • de arcar

zede • lí ite; linde

zeden • gusano

zedendu • agusanar el tocino

zedendu • agusanar el tocino

Zefalea; buruko min. • cefalea

zegen • carco a

zehabete • palmo

zehagarri • triturable

zehagarri • Sancionable

zehaldi • castigo corporal

zehapen • Sanción

zehapen • penalización; sanción

zehapen-espediente • expediente sancionador

zehapen irmo • sanción firme

zehar • través ead

zehar • través ead

zehar • a través

zehar- • transversal

zehar- eharka • cona bagages

zehar-meharka • oblicuamente, en zig-zag

zehar-pasagune • paso transversal

zehar argi • trasluz

zehar argitasun • transpariencia

zehar argitu • traslucirse

zehar ehar • punto por punto

zehar igaro • cruzar; pasar cruzando

Zehar tolerantzia. • tolerancia cruzada

zeharbide • travesía

zeharbide • ca ino desviado

zeharbideak • andurriales

zeharbidez • indirecta ente; transversalmente

zeharbidezko • transversal

zehardura • regate

zeharka • atravesando

zeharka • transversalmente

zeharka aritu • divagar

zeharka ibili ejardund • divagar

zeharkaezin • infranqueable

zeharkako • indirecto; sesgado, transversal

zeharkako irteera • salida transversal

zeharkako lerro • línea transversal

zeharkako marra • marca transversal

Zeharkako Zergak Kudeatzeko Zerbitzua • Servicio de Gestión de Impuestos Indirectos

Zeharkako Zergen Administrazio Zerbitzua • Servicio de Administración de Tributos Indirectos

Zeharkako Zergen Zerbitzua • Servicio de Tributos Indirectos

zeharkako zirkulazio • circulación transversal

zeharkaldi • travesía

zeharkatu • sesgar

zeharkatu • atravesar

zeharkatu • atravesar; ensartar, franquear

zeharkatu, gurutzatu • cruzar

zeharketa • ambages

zeharki • lateralmente

zeharo • del todo

zeharo • con detalle

zeharo • completa ente; con detalle, del todo

zeharraldatu • trasladar; trasplantar

zeharrargi • trasluz

zeharrargi • transl•cido etsud; trasluz

zeharrargitsu • trasl•cido

zeharrargitsu • traslúcido

zeharreko • lateral; transversal

zeharrera etad • a través

zeharretara • reojo eded

zehartu • atravesar; desviarse

zehartu • atravesar

zehatu • des enuzar

zehatu • castigar

zehatu • olido

zehatu • azotar; achacar, ajar

zehatu • azotar; castigar, des enuzar

zehatu, zeha, zehatzen (du) • castigar, azotar

zehatu, zehapena ezarri • Sancionar

zehatz • exacto; OMU justo, plenamente

zehatz • exacto, concreto

zehatz- ehatz • detallada ente; inuciosa ente, rajatabla ead

zehatz-zehazki • minuciosamente, con todo detalle, detalladamente, exactamente, concretamente.??

zehatzagotu, zehatzago, zehatzagotzen (du) • concretar más, precisar más

zehatzaile • azotador

zehatzaile • el que castiga

zehatzapen • castigo

zehatze • trituración

zehatzeko ahal • potestad sancionadora

zehatzeko ahalmen • facultad de sancionar

zehatzeko prozedura, zehapen-prozedura • procedimiento sancionador

zehazgabe ekod • i preciso; indeter inado

zehazgabekeria • i precisión

zehazgabetasun • i precisión; indeter inación, vaguedad

zehazgabetu • imprecisar

zehazgabetu • i precisar

zehazketa • definición

zehazki • detallada ente; escrupulosa ente, exactamente

zehazki • minuciosamente, con todo detalle, detalladamente, exactamente, concretamente.??

zehazkiro • concreta ente; exacta ente, precisamente

zehazkiro • minuciosamente, con todo detalle, detalladamente, exactamente, concretamente.??

zehazkizun • detalle; por enor

zehaztapen • definición; deter inación

zehaztasun • exactitud

zehaztasun • escrupulosidad; exactitud, justedad

zehaztasunik ez • inexactitu

zehaztasunik ez • i precisión; inexactitud

zehaztatu • deter inar

zehaztu • definir

zehaztu • definir; desglosar, dilucidar

zehaztu, zehatz, zehazten (du) • concretar, precisar

zehe • fino; línea, enudo

zehe • palmo

zehetasun • inuciosidad

zehetu • fraccionar; hacer cisco, por enorizar

zehetuz • por enorizando

zehiarrez • soslayo eded

zeihar • oeste

zeihar • a través

zeihar • viente oeste, vendaval

zeihar • de reojo

zeihar • torcidamente, mal

zeihar • oblicuo

zeihar • oblicuo; refilón, sesgado

zeiharbide • atajo

zeihardura • desviación

zeiharesan • indirecta

zeiharka • oblicuamente

zeiharka- eiharka • serpenteo

zeiharkako • indirecto

zeiharkatu • atravesado

zeiharkatu, zeiharka, zeiharkatzen (du) • atravesar

zeiharresan • alusión

zeiher • opuesto

zein • cuál

zein-gehiagoka ari izan (da) • competir, rivalizar

zeinatu • persignaresed; signarse

zeinek • cuál

zeinismo • (Gram.) zeinismo.??

zeintan • en (el, la, lo) cual.??

zeintasun • cualidad

zeintasunezko • cualitativo.??

zeintaz • sobre (el, la, lo) cual.??

zeintzu • cuáles

zeinu • ueca; signo

zeinu • signo

zeio • azuela ezurginaren tresnad

zeio ezurginaren tresnad • azuela

zeio ezurginaren tresnad • azuela

zekale • centeno

zekale • centeno

zeken • avaricioso; avaro, ezquino

zeken • duro, insensible, avaro, tacaño, sórdido

zekendu, zeken, zekentzen (da) • volverse avaro, hacerse sórdido

zekenkeria • avaricia; ezquindad, roña

zekenkeria • avaricia

zekenkeriak egin • tacañear

zekenki • avariciosamente

zekenki • avaramente

zekentasun • roña; sordidez, tacañería

zekor • becerro; ternero

zekorketa • becerrada; novillada

zekortu ezekoretuda zekortzend • aparear la vaca

zekyry • método de vida, modo de vida, género de vida

zela • sillín

zela • silla de montar

zela • ontura; silla de ontar, sillín

zelabere • ontura eani aliad

zeladura • ensilladura

zelai • explanad; herbario, llanura

zelai • campo

zelai • llano, llanura

zelai inatu • ca po inado

zelai minatu • ca po minado

zelaialde • llanada; llanura

zelaigune • planicie

zelaitu • allanar; aplanar, explanar

zelaitu • allanar; aplanar

zelaitu, zelai, zelaitzen (du) • allanar

zelaitze • explanación

zelako • cómo, de qué naturaleza

zelako abere • animal de silla, animal de montura

zelako abere • animal de montura, animal de silla

zelan • cómo, de qué modo

zelan edo halan • dealg•n odo; de una u otra anera

zelarta • curvo

zelarta • curva

zelartatu, zelarta, zelartatzen (da) • curvarse

zelartatu, zelarta, zelartatzen (du) • curvar

zelartatze • curvatura

zelata • acecho; e boscada, encerrona

zelatada • asechanza; insidia

zelatada • asechanza

zelatakeria • fisgoneo

zelatakeria • fisgoneo

zelatakuntza • espionaje

zelatan • al acecho

zelatan • acechando

zelatan egon • acechar

zelatan jarri • estar el acecho

zelatari • espía; fisgón, etete

zelatarte • insidia

zelatatu • acechar

zelatatu • acechar; escarbar, espiar

zelatu • ensillar

zelatu • ensillar; gilar

zelatze • ensilladura

zeldor • orzuelo

zelu • cielo. Vide: zelu

Zelula. • célula

zelulabakar • monocelular

zelulabakar • unicelular

zelulabakar • onocelular; unicelular

zelulanitz • ulticelular

zelulanitz • multicelular

zelularteko • intercelular

zelularteko • intercelular

zelulosazko poltsa • bolsa de celulosa

zemai • amenaza

zemaitu, zemai, zemaitzen (du) • amenazar

zen • difunto, el que fuera, el que un día fue

zen • difunto; fallecido, finado

zena zen • fuera lo que fuera

zenbaezin eezkod • incontable

zenbagaitz • incontable

zenbait • algiuien, alguno, algunos, unos cuantos

zenbait • alguno ebaiezko esaldietand

zenbaitetan • en algunas ocasiones, varias veces

zenbakarri • nu erable

zenbakarri • nu erable

zenbakarritasun • nu eración

zenbakarritasun • nu eración

zenbaketa • enu eración; recuento

zenbaki • número

zenbaki negatibo • número negativo

zenbakitu • nu erar

zenbakitu • nu erar

zenbakiz • nu éricamente

zenbakizko • nu érico

zenbakizko • nu érico

zenbat • cuánto

zenbat aldiz • cuántas veces

zenbatasun • cantidad

zenbatasuneko • cuantitativo

zenbatasunezko • cuantitativo

zenbateko • i porte

zenbatenaz ...-ago ...hanbatenaz • cuanto más ... tanto más, tanto más... cuanto más

zenbatezin • incontable

zenbatezin eezkod • innu erable

zenbatu • recontar

zenbatu • recontar

zenbatu ezenbateuda zenbatzend • calcular; co putar, enu erar

zenbera • requesón

Zenberaz (gaztanberaz) beteriko tortila • Tortilla rellena de requesón

zendu • fallecer; fenecer

zendu • difunto; fallecido, finado

zendu ezeneduda zentzend • expirar; extinguirse, fallecer

zendu, zen, zentzen (da) • fallecer, morir

zenobio • onasterio

zentimu • céntimo.??

zentoi • coloso; gigante, horca

zentral nuklearrak • centrales nucleares

zentral nuklearrak • centrales nucleares

zentro • centro.??

Zentro anitzetako ikerketa. • estudio multicéntrico

Zentro, leku, etxe. • centro

Zentroen eta Etxeko Prestazioen Atala • Sección de Centros y Prestaciones en Domicilio

Zentroetan Sartzeko Balorazioaren eta Banako Prestazioen Atala • Sección de Valoración y Prestaciones Individuales para Ingreso en Centros

zentrukide • concéntrico

zentsapen • e padronamiento

zentsapen • e padronamiento

zentsatu • e padronar

zentsu • censo

zentzabide • castigo; censura, correctivo

zentzadura • en ienda

zentzagarri • en endable

zentzaldi • escarmiento

zentzarazi (du) • corregir, rectificar

zentzarazte • corrección, rectificación

zentzarazte hirurkoiak • (las) tres rectificaciones.??

zentzatu • aplo arse

zentzatu • corregir; educar, en endarse

zentzatu, zentza, zentzatzen (du) • corregir, rectificar

zentzatze • corrección, rectificación

zentze • fallecimiento

zentzu • significado

zentzu • sentido

zentzu • esti ativa; juicio, recato

zentzu eman, zentzun eman (dio) • dar sentido

zentzu en • facultad; sentido

zentzu gabe hitz egin • desbaratar

zentzu on • buen sentido

zentzu txarreko • peyorativo

zentzubakarreko • unívoco

zentzubako • indiscreto

zentzudun • sensato

zentzudun • ani ado; inteligente, juicioso

zentzugabe • absurdo; disparatado, ilógico

zentzugabeekod • insensato

zentzugabekeria • desatino

zentzugabekeria • aberración; absurdo, contrasentido

zentzugabekeria • insensatez

zentzugabeki • insensatamente

zentzugabeki • disparatadamente

zentzugabeki • disparatada ente; insensatamente

zentzugabeko • insensato

zentzugabeko • descabellado

zentzugabetasun • insensatez

zentzuko • sensorial

zentzukoi • discreto; juicioso, prudente

zentzukoitasun • sensualidad

Zentzumen sistema. • sistema sensorial

Zentzumen(ezko) hautemate. • percepción sensorial

zentzun • cordura; ú

zentzun • sentido

zentzun • significado

zentzungabekeria • insensatez

zentzuon • buen sentido. Vide: zentzu on

zentzutasun • sensatez

zentzutasun • aplo o; cordura, for alidad

zentzuz • sensátamente

zentzuz • juiciosa ente; razonable e nte, sensátamente

zentzuzko • arreglado; juicioso, prudencial

zentzuzko • sensorial

Zentzuzko erabilera. • uso racional

zepa • escoria de hierro

zer • qué, qué cosa

zer-ikusirik eduki (du) • tener que ver

zer-ikusirik ukan (du) • tener que ver

zer arraia, zer arraio • ¡qué carajo!

zer demonio, zer demontre, zer mila demonio • ¡qué demonios!

zer egin ez dakiela egon • titubear

zera • es decir; o sea

zera • como sustantivo significa todo ser; como adjetivo, toda cualidad.??

zerarren • ¿por qué?

zerba • acelga

zerba • acelga

Zerba-horri beteak • Hojas de acelgas rellenas

Zerba-horriak • Pencas de acelgas

Zerba-kirten beteak perretxiko saltsarekin • Penca rellena con salsa de setas

Zerba-zain beteak • Pencas de acelga rellenas

Zerba arraultzopila • Tortilla de acelgas

Zerba barrubeteak • Acelgas rellenas

Zerba, patatak hirugiharreaz • Acelgas con patatas y bacon

zerbait • algo ebaiezkoetand; úzerbait pikutara bidaltzea ö echaralgo por la borda

zerbait • algo, alguna cosa

zerbait susmatu • olerse algo

zerbaixka • algo, poquita cosa

Zerbak • Acelgas

zerbeldu ezerbelv zerbeltzend • achisparse; desalentarse, desani arse

zerbitu ezerbietuda zerbitzend • despachar; servir

zerbitu, zerbi, zerbitzen (du) • servir

zerbitzaile • ca arero

zerbitzari • ca arero; do éstico, servidor

zerbitzari • servidor, siervo

zerbitzari-kide • consiervo

zerbitzatu • despachar edenda batetand; servir

zerbitzatu, zerbitza, zerbitzatzen (du) • servir

zerbitzu • prestación; servicio

zerbitzu • servicio

zerbitzu-bide • camino de servicio

Zerbitzu-erakundeak • Organizaciones de Servicios

zerbitzu-galtzada • calzada de servicio

Zerbitzu-Ikuskaritzaren Atala • División de Inspección de Servicios

zerbitzu-kooperatiba • cooperativa de servicios

zerbitzu-seinale • señal de servicio

Zerbitzu Arloa • Área de Servicios

Zerbitzu Bereziak • Servicios Especiales

Zerbitzu Berezietako Atala • División de Servicios Especiales

Zerbitzu Berezietako Bulegoa • Negociado de Servicios Especiales

zerbitzu berezietako ibilgailu • vehículo de servicio especial

Zerbitzu berezitu. • servicio especializado

Zerbitzu elektrikoak • Servicios eléctricos

Zerbitzu eta Araubide Ekonomikoko Zuzendaritza • Dirección de Servicios y Régimen Económico

Zerbitzu eta Barrutietako Negoziatua • Negociado de Servicios y Distritos

Zerbitzu eta Ente Publikoen Auditoretza Atala • Sección de Auditorías de Servicios y Entes Públicos

Zerbitzu Juridiko Administratiboa • Servicio Jurídico Administrativo

Zerbitzu Nagusiak * Zerbitzu Orokorrak • Servicios Generales

Zerbitzu Orokorren Atala • Sección de Servicios Generales

Zerbitzu Orokorren Zerbitzua * Zerbitzu Orokorretako Zerbitzua • Servicio de Servicios Generales

Zerbitzu Orokorren Zuzendaritza * Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritza • Dirección de Servicios Generales

Zerbitzu Orokorretako Idazkaritza Teknikoko Zerbitzua • Servicio de Secretaría Técnica de Servicios Generales

Zerbitzu Orokorretako Sailatala • Subárea de Servicios Generales

Zerbitzu Orokorretako Zuzendariordetza • Subdirección de Servicios Generales

zerbitzu publiko • servicio público

zerbitzu publikoko ibilgailu • vehículo de servicio público

Zerbitzu sare. • red de servicios

Zerbitzu Teknikoen Atala * Zerbitzu Teknikoetako Atala • Sección de Servicios Técnicos

Zerbitzu Teknikoetako Sailatala • Subárea de Servicios Técnicos

Zerbitzu Zuzendaritza • Dirección de Servicios

Zerbitzu. • servicio

zerbitzua hasten den toki • cabecera de línea de servicio

Zerbitzuak • Servicios

Zerbitzuaren Zuzendaritza • Dirección del Servicio

Zerbitzuburua • Jefatura del Servicio

Zerbitzuen Administrazio Ikuskatzailetza • Inspección Administrativa de Servicios

Zerbitzuen Zuzendaritza Nagusia • Dirección General de Servicios

zerbitzuetako ibilgailu • vehículo destinado a servicios

zerbitzugune • área de servicio, zona de servicio

zerbitzugune • rea de servicio

zerbitzugune • zona de servicio, área de servicio

Zerbitzuko erregistroa • Registro del Servicio

zerbozia • cerveza.??

zerden • erguido, recto

zerden • flexible

zere • rorcual

zere onia • rito

Zerebro; garun, burmuin. • cerebro

zeregin • faena; función, labor

zeren • porque, puesto que

zeren-eta • precisamente porque, porque, puesto que

zeresan • chis e; hablilla, parloteo

zeresanagatik • por respeto hu ano

zerga • grava en; i puesto, pechada

zerga • prestación ei puesto

zerga • impuesto

zerga • impuesto

zerga- • tributario

Zerga-Araudiaren Zerbitzua • Servicio de Normativa Tributaria

Zerga-bilketa unitateak • Unidades de Recaudación

Zerga-bilketa Zerbitzua * Zerga Bilketarako Zerbitzua • Servicio de Recaudación

Zerga-bilketa Zuzendariordetza • Subdirección de Recaudación

Zerga-bilketaren Kudeaketa Atala • Sección de Gestión Recaudatoria

zerga-biltzaile • cobrador de i puestos; recaudador, recaudador de tributos

Zerga-Kideketarako Saila • Órgano de Coordinación Tributaria

Zerga Administrazioko Zuzendaritza • Dirección de Administración Tributaria

Zerga Azterlanen Atala • Sección de Estudios Tributarios

Zerga Berezien Atala • Sección de Impuestos Especiales

Zerga Biltegiko Atala • Sección de Recaudación

Zerga Bulegoak Koordinatzeko Unitatea • Unidad de Coordinación de Oficinas Tributarias

Zerga Dokumentazioa Atala • Sección de Documentación Fiscal

Zerga eta Finantza Politikako Zuzendaritza Nagusia • Dirección General de Política Fiscal y Financiera

zerga gabe ekod • saneado

Zerga Ikuskaritzaren Zerbitzua * Zergak Ikuskatzeko Zerbitzua • Servicio de Inspección de Tributos * Servicio de Investigación Tributaria

Zerga Ikuskatzailetza eta Isunen Zerbitzua • Servicio de Gestión Tributaria y Multas

Zerga Ikuskatzailetzako Bulegoa • Negociado de Inspección Tributaria

Zerga Informatika Atala • Sección de Informática Tributaria

Zerga Informazio Atala • Sección de Información Tributaria

Zerga Kontabilitateko Atala • Sección de Contabilidad Tributaria

Zerga Kudeaketarako Zerbitzua • Servicio de Gestión Tributaria

Zerga Politika Zerbitzua • Servicio de Política Fiscal

Zerga Zentsuen Atala • Sección de Censos Fiscales

Zerga Zorrak Geroratu eta Neurri Bereziak Hartzeko Atala • Sección de Aplazamientos y Medidas Especiales sobre Deudas Tributarias

Zergabilketa Zerbitzua • Servicio de Recaudación Fiscal

Zergabilketako eta Zerga Bulegoetako Zuzendariordetza • Subdirección de Recaudación y Oficinas Tributarias

Zergabilketako Unitate Nagusia • Unidad Central de Recaudación

zergada • hilera

zergadun • rentero

Zergadunarentzako Informazio eta Laguntza Zerbitzua (ZILA) • Servicio de Información y Asistencia al Contribuyente (SIAC)

Zergadunarentzako Telefonia eta Telematika Sistemen Atala • Sección de Servicios Telefónicos y Telemáticos al Contribuyente

Zergadunekiko Harremanetarako Zerbitzua • Servicio de Relación con los Contribuyentes

zergaduru • pechero

zergagarri • tributable

zergagarri • tributable

zergak • tributación

zergak • tributación

zergak e an • tributar

zergak ipini • poner i puestos

Zergak Kudeatzeko Zuzendariordetza • Subdirección de Gestión Tributaria

zergapetu • gravar

zergar ezar erid • gravar

zergari • cobrador de i puestos; publicano, recaudador de tributos

zergarindu • desgravar

zergarinketa • desgravación

zergarinketa • desgravación

zergati • causa; otivo, óvil

zergatik? • por qué?

zergatiko • porqué

zergatu • gravar; poner i puestos, tributar

zergazko • tributario

zergera • tributo

zeri • a qué?

zernahi • cualquier cosa

zernahi gisaezd • de todas anerasw e todo caso

zero • cero

zerori • tú mismo

zerra • sierra

zerra • tajada, filete

zerra • capa (social)

zerra • sierra

zerra ekaniko • sierra ecánica

zerra mekaniko • sierra mecánica

zerragin • dientes de la sierra

zerragin • dientes de la sierra

zerrakin • serrín

zerralari • serrador

zerraldo • ata•d; ca illa, féretro

zerraldo erori, zerraldo gelditu, gorputz geratu • quedarse seco

zerrari • aserrador

zerrari • aserrador

zerrarrain • pez sierra

zerrategi • aserradero; aserrería, serrería

zerratoki • aserradero; aserrería, serrería

zerratu • cerrado

zerratu • aserrar

zerratu • aserrar; serrar

zerratu, zerra, zerratzen (du) • encerrar

zerratu, zerra, zerratzen (du) • cerrar

zerratu, zerra, zerratzen (du) • apretar

zerrauts • serrín

zerrazahi • serrín

zerrenda • relación (lista), lista

zerrenda • tira

zerrenda • elenco; franja, lista

zerrenda hasi • encabezar

zerrendaketa • enu eración; listado

zerrendaketa • listado

zerrendan sartu • enrolar

zerrendatu • enu erar; listar, ordenar

zerrepel • tibio

zerrepeldu • entibiar

zerresan • reparo

zerri • cerdo; chón

zerri-jana • bazofia

zerria • estera; tapiz

zerria • estera

zerrie e • cerda; puerca

zerrikeria • faena; felonía, judiada

zerrikeria • marranada

zerrikeria • cerdada, cochinada

zerrikeria • mariconada

zerriki • carne de cerdo

zerrikorta • pocilga

zerrikume • gorrino, lechón, cría de cerdo

zerrikusi • entidad; i portancia

zerritalde • cerdada; piara

zerritegi • pocilga

zerritzar • asqueroso; arranazo

zerritzar • marranazo

zerro • veta

zerro • franja; veta

zerrote • serrote

zerrote • serrote; serrucho

zerrote • serrucho

zertan • en qué actividad?

zertan • continente, tierra firme

zertara • a qué?

zertarako • aplicación; úproduktuaren zertarakoak ö lasaplicaciones del producto

zertificatu • certificato

zerttobait • algo, poquita cosa

zertu • definir; deter inar, efectuar

zertu, zer, zertzen (du) • realizar, efectuar, llevar a cabo

zertzaz • de qué materia.??

zertze • realización, (acción), el hecho de llevar algo a cabo

zertzelada • circunstancia; dato, detalle

zertzeta • zarceta

zeru • cielo

zeru • fir amento

zeru- • celestial.??

zeru- • celeste

zeru-gorputz • cuerpo celeste

zeru-harraskari • rascacielos

zeru-harraskari • rascacielos

zeru-lurrak • cielo y la tierra eel

Zeru-urdaitxoak chantilliarekin • Tocinillo de cielo con Chantill

zeru sapai • fir amento

Zeru urdaitxoak franbuesa saltsaz • Tocinillo de cielo con salsa de frambuesa

zeruaz tipula egin • cantar la palinodia

zeruertz • horizonte

zerugoi • cielo

zeruko • celeste; e píreo

zerukokatu • oruga

zerulore • hierba doncella

zerulore • hierba doncella

zerupeko • bajo el cielo; OME bajo el cielo

zerupeko • bajo el cielo

zerutar • celestial

zerutar • e píreo

zerutik lurrera • del cieloa la tierra

zerutik lurrera • del cielo a la tierra

zeta • ancha; seda

zetabatu ezetabaa zetabatzend • ta izar

zetabe • cedazo; criba, ta iz

zetaka • ancha

zetakatu ezetakav zetakatzend • ensuciar

zetar-hazkuntza • sericicultura

zetar hilo • gusano de seda

zetazko • de seda

zetazko • sedoso

zetazko • de seda; sedoso

zeuenkoi • egoista

zeurekoi • egoista

zezel • balbuciente

zezel • balbuciente

zezeldu • balbucear; balbucir

zezen • toro

zezen • corn•peta; toro

zezen- • taurino

zezen- • taurino

Zezen-buztana • Rabos de toro

zezen-plaza • plaza de toros

zezen-plaza • plaza de toros; ruedo de toros

zezen-satai • trapío

zezen-zakur • perroalano

Zezen albardatua • Toro estofado

zezendu • e bravecerse

zezenjaia • fiesta taurina

zezenjaia • fiesta taurina

zezenkari • diestro; lidiador de toros, torero

zezenkari • lidiador de toros

zezenketa • corrida de toros

zezenketa • corrida de toros; lidia, novillada

zezenki • carne de toro

zezenki • carne de toro

zezenko • torete

zezenko • torete; torito

zezenko • torito

zezenplaza • ruedo

zezenplaza • plaza de toros

zezentoki • ruedo de toros; toril

zezentoki • toril

zezentxakur • dogo

zezentzain • garrochero

zezenzale • aficionadoa los toros

zezenzale • aficionado a los toros

zezio • contienda; pendencia, reyerta

zi a • cabellera larga; vellón

zi ardika • equívoco ede palabras

zi ardika • equívoco ede palabrasd

zi ardikatu • engañar

zi arkeria • arrullería

zi arku • engaño; falacia

zi arkun • falaz; tra poso

zi arkunkeria • arrullería; tra pa

zi arkutsu • doloso; falaz

zi aur • abono; estiércol

zi aurketa • abonado del ca po

zi aurtegi • estercolero; uladar

zi el • ajado; enjuto, archito

zi el • pilonga ecastaña

zi el • marchito

zi eldu • ajarse elandareakd; architaresed, secarse

zi eldu • marchitarse

zi eldu elandareakd • ajarse

zi eldura • enjutez

zi eldura • enjutez

zi endu • cemento

zi entarri • basa ento; funda ento, piedra funda ental

zi entarri • piedra funda ental

zi ikatu • pellizcar; re order, roer

zi iko • desazón; disgusto, escozor

zi iko • sinsabor edolor

zi iko egin • pellizcar

zi itz • chinche

zi ur • arruga; arrugado, avaro

zi ur egin • arrugarse

zi urdura • arruga; rugosidad

zi urkeria • ezquindad

zi urrak kendu • planchar

zi urtasun • rugosidad

zi urtsu • rugoso

zi urtu • ajarse; arrugarse, arrugarse

zi urtu • arrugaresed; ú

Zianosi. • cianosis

ziape • ostaza

ziazerba • espinaca

Ziazerba-arroz budina • Pudding de espinacas y arroz

Ziazerbak • Espinacas

Ziazerbak esnegaiaz • Espinacas a la crema de leche

Ziazerbak kataluniar erara • Espinacas a la catalana

Ziazerbak kremaz • Espinacas a la crema

Ziazerben tarta • Tarta de espinacas

ziba • peonza; tro pa, tro po

ziba • tro po

zibo • balancín; colu pio

zibot • peonza; tro po

zidor • atajo; senda, sendero

zidorretik joan • atajar

ziega • az orra

zientzia • ciencia

Zientzia Politikarako Zuzendaritza • Dirección de Política Científica

zientzigizon • científico

ziflatu eziflaa ziflatzend • despilfarrar; engullir, algastar

zifra • cifra.??

zifratu ezifraetuda zifratzend • cifrar

Zigal ragouta hore freskoz • Ragú de cigalas con pasta fresca

Zigalatxo eta perretxiku salteatuak leka-kremarekin • Salteado de cigalitas y setas sobre crema de vainas

zigante • gigante

zigar • arador de la sarna

zigarro • pitillo

zigarro • cigarrillo; cigarro, pitillo

zigarro erre • fumar

Zigarro puruak • Puros

zigarrontzi • cigarrera; pitillera

zigilatu • sellar

zigilatu • matasellar

zigilatu • precintar

zigilatu • esta pillar; atasellar, sellar

zigilu • sello de ta pón

zigilu • cera

zigilu • lacre; atasellos, sello de cera

zigilu • precinto

zigilu • matasellos

zigilu-euskarri • portasellos

zigilu. zigulu • sello.??

zigiluak bustitzeko(a) • mojasellos

zigor • castigo

zigor • azote; látigo, palo

zigor- • penal; penitenciario

zigor-erantzukizun, zigor-zuzenbideko erantzukizun • responsabilidad penal

Zigor erregimen. • régimen sancionador

Zigor eta Errekurtsoen Zerbitzua • Servicio de Sanciones y recursos

Zigor Kodea • Código Penal

Zigor penal. • sanción penal

Zigor(rik) ez(a). • impunidad

zigorgabe • i pune

zigorgabetasun • i punidad

zigorgabetasun • impunidad

zigorgarri • punible

zigorgarri • punible; sancionable

zigorkada • azote; gope, pena

zigorkari • sayón; verdugo

zigorkatu • azotar; flagelar, torturar

zigorkatu • azotar

zigorkatzaile • azotador

zigorketa • punición

zigorkor • punitivo

zigorrada • latigazo

zigorraldi • castigo; corrección, paliza

zigorraldi • paliza

zigorraldi eman (dio) • dar una paliza

Zigorraren barkamen baldintzaturako neurri. • medida de remisión condicional de la pena

zigorrezko • penal; punitivo

zigortatu, zigorta, zigortatzen (du) • castigar

zigortu • azotar

zigortu • azotar; fustigar, linchar

zigortu, zigor, zigortzen (du) • castigar

zigortzaile • fustigador

Zigortzaile, penalizatzaile. Rotundo fracaso de la politica penalizadora, la cual no está sirviendo para erradicar el tráfico de drogas = Politika penalizatzailearen erabateko porrota, ez baitu balio drogen trafikoa desagerrarazteko. • penalizador, -a

Zigortze, penalizatze. • penalización

zigortzeke • i pune

zigortzeko epai • sentencia condenatoria

zigortzeko jardunbide, zigor-prozedura • procedimiento sancionador

zigoto • zigoto

ziguin • alvavisco

zigur • seguro, inevitable, definitivo, real

zigurat • zigurat

ziguratu, zigura, ziguratzen (du) • asegurar.??

zigurki • seguramente, desde luego, inevitablemente

zigurkiago • con mayor exactitud.??

zigurtasun • seguridad, certeza

zigurtasun • seguridad

zigurtatu, zigurta, zigurtatzen (du) • asegurar

zihatu • congelarse

zihatu • cubrirse de grasa

zihatu • ensebarse

zihatu • congelarse; cubrirse de grasa

zihaurri • yezgo

ziho • sebo

zihotsu • sebáceo; seboso

zihoztatu • ensebarse

zik-zak • zig-zag

zik-zak ibili • zigzaguear

zikai • punzón

zikili- ikili • desaseadamente

zikin • guarro; i p•dico, indecente

zikin • sucio

zikindu • denigrar; e borronar, enfangarse

zikindu • denigrar

zikindu, zikin, zikintzen (da) • ensuciarse, mancharse

zikindu, zikin, zikintzen (du) • ensuciar, manchar

zikingarri • anchadizo

zikinkeria • cochinada, cerdada

zikinkeria • guarrería; i pureza, la parón

zikinkeria • suciedad

zikinkeriaz • s•ciamente

zikinki • desaseada ente; puerca ente, sórdidamente

zikintasun • sordidez; suciedad

zikintzaile • e borronador; ensuciador

zikintzaile • e borronador

zikintzar • recochino

zikintze • ensuciamiento

zikiratu • eunuco

zikiratu • capar; castrar

zikirio • centeno

zikiro • ennuco

zikirri- akarra • a la ligera

zikirri- akarra • a la ligera

zikloi • ciclón

ziklon berrikuntza • reciclaje

zikoina • cig±eña

zikoinale • cig±eñal

zikoitz • avariento; avaro, alandrín

zikoizkeria • avaricia; ezquindad, roña

zikoizkeriak egin • tacañear

zikoizkeriaz • ezquinamente

zikoizki • sórdidamente

zikoiztasun • tacañería

zikoiztu • envilecerse

zikor • avaro; tacaño

zil • ombligo

zil utur • prepucio

zilar • plata

zilar • brezo; plata

zilar-mehatz • mina de plata

zilarbizi • azogue; ercurio

zilarbizi • azogue

zilardenda • platería

zilargile • orfebre

zilargin • orfebre; platero

zilargin • platero

zilargintza • orfebrería; platería

zilarkara • argentino

zilarrez egina • hecho de plata

zilarrez egina • hecho de plata

zilarrezko • argentino; plateado

zilarrezko goilare • cuchara de plata

zilarrezko goilare • cuchara de plata

zilarreztatu • plateado

zilarreztatu • platear

zilarreztatu • platear

zilartegi • comercio de plata

zilatu • ahuecar

zilbor • abdo en; o bligo, panza

zilbor- • u bilical

zilbor-este • ombligo ea arekiko tutuad

zilbor-handi • obeso

zilbor antzeko • u bilicado

zilbor antzeko • u bilicado

zilborkeria • autoco placencia

zilborkeria • autoco placencia

zilborreko • u bilical

zilborreste • cordón u bilical

zilbot • panza, abdomen. ??

zilegi • lícito

zilegi • lícito; per isible, per itido

Zilegi ez den droga. • droga ilícita

Zilegi ez den(a), debekatu; legez kanpoko. • ilícito, -a

zilegi izan (da) • ser lícito

zilegigabetasunez • ilícitamente

zilegigabetasunez • ilícitamente

zilegitasun • legiti ación; legiti idad, per isión

zilegitasun • legiti ación

zilegitasunez • legíti amente

zilegitasunez • legíti a ente; lícitamente

zilegitasunik ez • ilicitu

zilegitasunik ez • ilicitud

zilegitu • legitimar

zilegitu • facultar; legitimar

zilegizko • legítimo

zili ala • e brollo

zilindro • rodillo

ziliporta • salpicadura

zilipurdi • volterata

zilipurdika • patasarriba

zilo • agujero; orificio, silo

zilo • silo

zilotu, zilo, zilotzen (du) • agujerear

zilueta • silueta

zilueta • silueta

zimardika • equívoco

zimarku • conjuración, conspiración, traición, engaño

zimarkundu, zimarkun, zimarkuntzen (da) • conspirar

zimarkunkeria • trampa, marrullería, procedimiento que se emplea para engañar a alguien

zimarkutsu • tramposo, fraudulento

zimel • marchito

zimeldu, zimel, zimeltzen (da) • marchitarse

zimendu • cimiento

zin • jura; juramento

zin • juramento

zin-zinez • encarecida ente; juntillas ea pied

zin egin • jurar; prestar juramento

zin egotzi • jurar; prestar juramento

zin hausle • perjuro

zin hauste • perjurio

zin hautsi • perjurar

zin hautsi • prevaricar

zinaldi • jura

zinausle • perjuro

zinauste • perjurio

zinautsi • perjurar

zinbel • flexible

zinbel • flexible, cimbreante

zinbeltze • flexión

zindo • fruta sana

zindo • fruta sana

zindotasun • fidelidad; honradez, integridad

zindotu ezindoa zindotzend • justificar

zine-areto • sala de cine

zine-areto • sala de cine

zine a • cine earted

Zine Unitatea • Unidad de Cine

zineforu • fóru mecine

zineforu • fóru ecined

zinegela • cine

zinegotzi • concejar; edil

zinetoki • cine esalónd

zinez • en serio; veras eded

zingira • aguazal; laguna, pantano

zingiratsu • pantanoso

zingiratu • e pantanar

zinitz • juramento

zinkuri • sollozo; suspiro

zinkurin • ge ido; gi oteo, la entación

zinkurina • queja

zinkurina egin (du) • quejarse

zinkurinati • gi oteador

zinkurinati • gi oteador; queju broso

zinkurinatu • ge ir; gi otear, la entarse

zinkurinatu (da) • quejarse, lamentarse

zinpetu • jurado

zinpetu • jurar

zinta itsasgarri • cinta adhesiva

zinta itsasgarriaren euskarri • portarrollos para cinta adhesiva

zintarri • losa, enlosado

zintarri • bordillo

zintarri • bordillo

zintasun • fidelidad; franqueza

zintz egin • quitarse los ocos; sonarse la narices

zintzarri • ca panilla; cascabel, cencerro

zintzatu • sonarse los ocos

zintzil • pensil

zintzil-zubi • puente colgante

zintzilik • colgado

zintzilik • colgado; vilo eend

zintzilik jarri • pender

zintzilika • pendiente

zintzilikako • suspendido

zintzilikako • suspendido

zintzilikario • zarcillo

zintzilikatu • suspenso

zintzilikatzeko artxibo • archivo colgante

zintzilikatzeko artxibo-karpeta • carpeta para archivo colgante

zintzilipurdi • voltereta

zintzo • exacto; fiel, fino

zintzo • fiel, sincero, franco, honesto

zintzoki • fielmente, sinceramente, francamente, honestamente

zintzoki • fiel ente; honesta ente, honradamente

zintzotasun • exactitud; fidelidad, franqueza

zintzur • desfiladero; faringe, garganta

zintzur • gaznate

zintzur- • gutural

zintzur-sagar • nuez de la garganta

zintzur egin • degollar

zintzurkoi • tragón

zintzurra egin, ezpataz iragan, ezpataz josi • pasar a cuchillo

zintzurreko • gutural

zintzurreko in • laringitis

zintzurreste • garganchón; tráquea

zinu barik ibili • no andarse con cuentos

zio • motivo, razón

zio • causa; otivación, otivo

zipario • idiota

zipildu • cha uscar; úzipil usaina dago ö cha usquina ehay olorad

zipildu • cha uscar; úzipil usaina dago ö cha usquina ehay olorad

zipla • alusión; indirecta

ziplada • alusión; indirecta

zipladaka • hablando poralusiones

zipladaka • hablando por alusiones

ziplatu • desplu ar ejokoand; espicharelad, ja ar eganar todod

ziplo • repente eded

zipo • gemido, sollozo

zipo • provocación

zipo egin • provocar

zipoka • provocando

zipoka • provocando

zipokalari • provocador

zipokari • provocador

zipotz • espiche

zipotz • arisco; espiche, espita

zipozkeria • obstinación; terquedad, tozudez

zipozketa • obstrucción; taponamiento

zipoztu ezipozetuda zipoztend • enconarse la herida; interceptar, obstinarse

zipriztin • salpicadura

zipriztindu • salpicar

zipriztindu • rociar; salpicar

zira • encerado eezkoz igurtziad; i per eable, lustre

zirastasun • guapura

zirastasun • guapura

zirastu • guapear

zirats • apuesto; guapaeod

zirats agertu • guapear

ziratu • dar lustre; encerar, enlustrar

ziratu • lustrar eoinetakoak

ziratu • dar lustre

ziraun • lución; sirón

zirdin • pingajo

zirga • aro a; soga

zirgari • re olcador

zirgilo • argolla

zirgilu • argolla

ziri • lezna

ziri • clavija; cuña, engaño

ziri • cuña

ziri • clavija

ziri iri • llovizna; lluvia uy fina

ziri iri • lluvia muy fina

ziri iri ari izan • chispear

ziri iri egin • lloviznar

ziri iri egin • lloviznar

ziri ola • huracán; re olino deaire, te pestad

ziria sartu • engañar; estafar

ziribertso • epigra a

ziridun paperontzi • papelera de varilla

zirika • punzando

zirika ari • hostigar

zirikada • aguijonazo; indirecta, picadura

zirikagarri • tentador

zirikalari • incitador; provocador, puyero

zirikaldi • tentación

zirikari • aguijoneador; arreador

zirikatu • acuciar; arrear, azuzar

zirikatu • acuciar; arrear, azuzar

zirikatu • chinchar

zirikatzaile • aguijoneador; arreador, azuzador

ziriko • carnero castrado; seda

ziriko har • gusano de seda

ziriku • seda

zirikuzko • de seda

zirimol(a) • huracán, tormenta

zirimolak putz egin (du) • levantarse una tormenta

zirin • diarrea; excre ento deaves, guano

zirin egin • defecar losani ales

zirineri • diarrea; disentería

ziringilo • sabandija

ziringilo • sabandija

zirinka • moviéndose

ziripuztanka • atropelladamente

zirizko-irazkera • escritura cuneiforme

ziriztatu • enclavijar; ensartar

ziriztatu • enclavijar

zirkilu • escondrijo

zirkin • eneo; ovi iento de i pulsión

zirkin egin • escurrir el bulto; enearse, overse eligera ented

zirkin eginez • moviéndose

zirkin eginez • meneándose

zirkin eginez • eneándose; oviéndose

zirkin eragin • enear

zirkindu • enear; overse eligera ented

zirko • espacio estrecho entre montañas

zirko • senda entre casas

zirku • espacio; paso, senda

zirku-akrobata • salti banqui

zirku egin • obviar

zirkulatu, ibili • circular

zirkulatzeko baimena emate • expedición del permiso de circulación

zirkulatzeko lizentzia • licencia de circulación

zirkulatzeko moduko, erabilgarri • transitable

Zirkulazio-Argiketen Unitatea • Unidad Atestados de Tráfico

zirkulazio-gune • zona de circulación

zirkulazio erraz • circulación fluida

Zirkulazio eta Garraioetako Lege-Administraziorako Sekzioa • Sección Jur.-Adva. de Circulación y Transportes

Zirkulazio eta Garraioetako Zuzendariordetza • Subdirección de Circulación y Transportes

Zirkulazio eta Garraioetako Zuzendaritza • Dirección de Circulación y Transportes

zirkulazio handi • elevada intensidad de tráfico

zirkulazio handi • gran intensidad de circulación

zirkulazio ito • circulación saturada

Zirkulazio Sekzioa • Sección de Circulación

zirkulazioa antolatze, zirkulazioa arautze • regulación del tráfico

zirkulazioa eragotzi, zirkulatzea galarazi • impedir la circulación

zirkulazioa oztopatu, zirkulazioa zaildu • obstruir la circulación

zirkulazioa oztopatze • entorpecimiento del tráfico

zirkulazioa zaildu, zirkulazioa oztopatu • dificultar la circulación

zirkulazioa zuzendu • guiar la circulación

zirkulazioan ari den ibilgailu • vehículo en circulación

zirkulazioan sartu • incorporarse al tráfico, incorporarse a la circulación

zirkulazioan sartu • incorporarse a la circulación, incorporarse al tráfico

zirkulazioaren bi noranzkoak • doble sentido de la circulación

zirkulazioaren bi noranzkoetako galtzada • calzada con doble sentido de la circulación

zirkulazioaren dentsitate, zirkulazioaren trinkotasun • densidad de la circulación

Zirkulazioaren Erregulazio eta Antolaketako Unitatea • Unidad Ordenación y Regulación del Tráfico

Zirkulazioaren Koordinazioko Unitatea • Unidad de Coordinación del Tráfico

zirkulazioaren noranzko • sentido de circulación

zirkulazioaren ohiko noranzkoaren errei • carril destinado al sentido normal de la circulación

zirkulazioko arau • norma de circulación

Zirkulazioko Atala • División de Tráfico

zirkulazioko baimen • permiso de circulación

zirkulazioko baimenaren indarraldi • vigencia del permiso de circulación

Zirkulazioko Erregelamendu Orokor • Reglamento General de Circulación

Zirkulazioko Kode • Código de la Circulación

zirkulazioko seinale • señal de circulación

zirkulaziorako errei • carril de circulación

zirkulaziorako jokabide • norma de comportamiento en la circulación

zirkulo antzeko • circular

zirkulu • círculo

zirkuluerdi • se icírculo

zirkuluerdi • se icírculo

zirkunferentzierdi • se icircunferencia

zirkunferentzierdi • se icircunferencia

zirlinga • espigado

zirlinga • espigado

ziro • chichón

zirpil • pingajo; pingo

zirpildu, zirpil, zirpiltzen (da) • dañarse, deteriorarse

zirra • profusión

zirrara • impresión, conmoción, emoción

zirrara • afectación; con oción, e oción

zirrara handia sentitu zuen • sintió gran e oción

zirrara sartu • e ocionar; i presionar

zirraragarri • e ocionante; e otivo, estre ecedor

zirraraz • e otivamente

zirrarezko • e ocional; e ocionante, e otivo

zirri • estera; esterilla, petate

zirri- arra • ambages

zirri- arraka • por circunloquios; precipitadamente

zirri arra • apunte; boceto, bosquejo

zirri egin eakd • eterle ano; tocar lascivamente

zirriborraketa • garabateo

zirriborratu • bosquejar; desdibujar, difu inar

zirriborratu • difu inar

zirriborratu • tachar

zirriborro • garabato

zirriborro • tachadura

zirriborro • apunte; boceto, borrón

zirriborroak egin • hacer garabatos

zirriborrotsu • difuso

zirriborroz egin • bosquejar

zirriborrozko • difu inado

zirrieakd egin • meterle mano

zirrieakd megin • tocar lascivamente

zirrika • rueda

zirrikatu • entreabrir

zirrikitu • intersticio; irilla, orificio

zirrinarte • instersticio

zirrindola • arandela; rodaja

zirrinta • alba; chorro, adrugada

zirrinta e-zirrintaa eargidd • aurora

zirrinta e-zirrintad • aurora eargid

zirriparra • alboroto; zipizape

zirrista • rayo de luz

zirristada • chorro

zirristu • intersticio

zirritu • bragueta; irilla, orificio

zirritu • punto flaco

zirriztu • hendidura; intersticio, raja

zirriztu- • intersticial

zirriztuko • intersticial

Zirrosi. • cirrosis

zirt edo zart • decidida ente; radical ente, resueltamente

zirt edo zart egin • decidir; deri ir

zirt edo zarteko • resuelto

zirtakatu • chisporrotear

zirtakatu • chisporrotear

zirtakatu • chisporrotear

zirto • agudeza; ironía, respuesta ingeniosa

zirtoka ari • ironizar

zirtzil • canalla

zirtzil • abalorio; birria, colgajo

zirtzilen • ínfimo

zirtzileria • bagatela; baratija, co ino

zirtzilkeria • bobada; chis e, dejadez

zirtzilki • andrajosa ente; insustancialmente

zirtzilu • abalorio; pendiente ebitxiad

Ziryab galeper erdia • Perdiz Ziryab

zisku • bolsa

zisku • aureola; bolsa

ziskua askatu, behatza busti • aflojar la bolsa

zisne • cisne

zital • bellaco; bribón, canalla

zital • despreciable

zital taldea • granujería

zitaldu • degradar; envileceresed, alearse

zitalgarri • envilecedor

zitalkeria • bellaquería; granujería, infa ia

zitalkeriaz • vilmente

zitalki • rastrera ente; ruinmente

zitaltsu • virulento

zitaltze • envilecimiento

zitatzaile • incitador

zitazio • requisitoria

zitori • azucena

zitroin • limón

zitronada • limonada

zitu • alimento

zitu • fruto

zitutu, zitu, zitutzen (du) • nutrir, alimentar

zituztatu, zituzta, zituztatzen (du) • alimentar, nutrir

zituztatu, zituzta, zituztatzen (du) • amamantar, dar de mamar.??

zitzi-pitzi • picadillo

ziur • a ciencia cierta; de verdad, seguro

ziur • sin duda

ziurgabetasun • incertidu bre

ziurpetu • asegurarse

ziurtagiri • certificado, certificación

ziurtagiri • certificación, certificado

ziurtasun • certeza; seguridad

ziurtasun • seguridad

ziurtasun eza • inseguridad

ziurtatu • asegurarse

ziurtatu • aseguraresed; verificar

ziurtu • asegurarse

ziza • seta

ziza • seta

ziza-gorri • seta roja.??

Ziza arreen nahaskia • Revuelto de setas pardillas

zizaeedilu • ascaño; asiento, banco

zizakadura • balbuceo

zizakadura • balbuceo

zizakatu • balbucear; balbucir

zizare • lo briz

zizare-belar • abrótano

zizare-belar • abrótano; abrótano, arte isa

zizare luze • tenia

zizeilu • escaño

zizel • cincel

zizelan • talla

zizelatu • esculpir; tallar

zizeldu ezizeleduda zizeltzend • esculpir

zizelkari • escultor

zizelkatu • esculpir

Zizen pate beroa • Paté caliente de setas

zizipasa • el que dice ozo en vez de oso

zizka • carco a

zizka- izkak • entre eses

zizka- izkak • aperitivo; entre eses

Zizka-mizka aukeratuak • Entremeses variados

Zizka-mizka aukeratuak • Variación de entremeses

Zizka-mizkak • Entremeses

zizki- izki • triquiñuela

zizki- izkizale • puntilloso

zizo • el que dice ozo en vez de oso

zizpa • fusilantiguo

zizpa • fusil, escopeta

zizpa • fusil antiguo

zizpa-hodi • fusil.??

zizpildu • abrasar; calcinar, reque arse

zizpolet • pistola antigua

zizpolet • pistolaantigua

zizpuru • suspiro

zizpuru eginez • suspirando

zizpuru eginez • suspirando

zizpurutu • suspirar

zizta • picada; picadura, pinchazo

ziztada • inyección; picada, picadura

ziztada • punción

ziztagai • bisturí; escalpelo

ziztagarri • inyectable; pungente

ziztailu • bisturí; escarpelo

ziztakari • punzador

ziztako • picadura

ziztatu • picado einsectod

ziztatu • aguijonear; arrear

ziztatu • aguijonear; arrear, insertar

ziztatu • picado einsectod

ziztatu, zizta, ziztatzen (du) • incitar, inspirar, inducir

ziztatzaile • inyector; puyero

ziztor • chorizo

ziztor-biper • pi iento choricero

ziztorgile • choricero

ziztortegi • choricería

ziztrin • avariento; avaro, avaro

ziztrin • tipejo

ziztrinkeria • insignificancia

ziztrinki • ezquinamente

ziztro • i potente

ziztu • aceleración; velocidad

ziztu bizian • a todo eter

ziztuan • precipitadamente

ziztuan alde egin • archar rápido; archar volando

zo orro • bicho; escarabajo, insecto

zoatu • chalarse

zodiakal • zodiacal

zodiako • zodíaco

zogi • discreto; prudente

zohar • sin nubes

zoharbi • cielo sereno, cielo estrellado

zohardura • resplandor

zohardura • resplandor

zohargi • resplandor

zohartihintz • rocío

zohi • césped; tepe

zohikatz • turba

zohikaztegi • turbera

zohiztapen • encespedaje

zohiztapen • encespedaje

zohiztatu • encespedar

zohiztatu • encespedar

zoko • recoveco; rincón

zoko • rincón

zoko • ángulo

zoko • recoveco

zoko betegarri • de adorno

zoko bota • dejar seco

zoko zuzen • ángulo recto

zokogune • depresión

zokokari • isántropo; retraído

zokolu • rincón

zokondo • ángulo; recodo, rincón

zokoragarri • desdeñable; irrelevante, arginable

zokoratu • arginado

zokoratu • apartado, arrinconado

zokoratu • arrinconar

zokoratu • arrinconar; condenaral ostracis o, arginar

zokoratu, zokora, zokoratzen (du) • apartar, arrinconar

zokoratze • arginación; relegación

zokozai • sedentario

zokozorri • escolopendra

zola • pavi ento; suela

zola • suela

zola • suela

zola • suelo

zolaberritu • echar suelas

zoladura • pavimento

zoladura • pavi entación

zoladura • entabladura; pavi entación, pavimento

zoladura gaineko marra • marca sobre el pavimento

zoladura irristakor • pavimento deslizante

zoladura jarrita daukan bide • vía pavimentada

zolagune • hondonada

zolatu • echar suelas; e baldosar, entablar

zolatu • pavi entar

zolda • caspa; cocha bre, costra

zoldar • divieso; for•nculo

zoldatsu • lleno de costras; ugriento, roñoso

zoldu • infectado; panadizo

zoldu • enconarse; infectarse

zoldura • encona iento; infección

zolerdi • media suela

zoli • agudo; espabilado, fino con los sentidos

zoli • fino con los sentidos

zoli • perspicaz, fino

zoli • perspicaz, fino

zoliki • aguda ente; perspicaz ente, sagazmente

zoliro • sagazmente

zolitasun • agudeza; listeza, perspicacia

Zolitasun, zorroztasun. Disminuye la agudeza de las sensaciones = Zentzuen zolitasuna murriztu egiten da. • agudeza

zolitu ezolietuda zolitzend • enconarse; hacerse perspicaz, infectarse

Zolloko urtegia • Embalse de Zollo

zolo erdi • edia suela

zoltasun • sutileza

zoltze • encona iento; infección

zolu • suelo

zonalde • zona

zonarteko • interzonal

zonarteko • interzonal

zone darioncccc • supurante

zoo • zoo

zoo • parque zoológico; zoo

zoografia • zoografía

zoologi • zoológico

zoologia • zoología

zoologiko • zoológico

zoologo • zoólogo

zooplankton • zooplancton

zoospora • zoospora

zooteknia • zootecnia

zopa • sopa

zopa • sopa

zopa- • sopero

zopa- • sopero

Zopa-aukera • Sopas variadas

zopa-jan • despedida de soltero eco ida ded

Zopa garratz-mina • Sopa agria y picante

Zopa garratz-mina • Sopa agripicante

zopa ontzi • sopera

zopatu • e beberse

zopatu • e beberse

zor • deuda

zor • débito

zor edo lor, zor nahi lor • cueste lo que cueste

zor garbitze • finiquito

zor izan • adeudar; deber, tener deudas

Zor Publikoaren Atala • Sección de Deuda Pública

zor ukan • deber

zor ukan (dio) • deber

zora en • atolondra iento; azoramiento

zorabiagarri • areante; vertiginoso

zorabiatu • aturdir; arearesed, sentir vértigo

zorabiatu • aturdir

zorabiatu • mareado

zorabiatu • aturdido; encantado, areado

zorabiatu • marearse

zorabiatu • sentir vértigo

zorabiatu, zorabia, zorabiatzen (da) • atolondrarse, aturdirse, marearse

zorabio • atolondra iento; aturdi iento, des ayo

Zorabio, bertigo. • vértigo

zoradura • atolondra iento; aturdimiento

zoragari • arvejana

zoragarri • alucinante; atractivo, deleitable

zorakeria • bobada; devaneo, dislate

zorakeriak egin • loquear

zorakeriak egin • loquear

zorakilo • alocado; chalado, chiflado

zoralda • atolondramiento

zoraldi • des ayo; enloqueci iento, extravío

zorapen • alborozo; enloqueci iento, locura

zorarazi • enloquecer; infatuar, ponerlea uno taru ba

zoratasun • de encia

zoratu • deleitar

zoratu • chalarse; deleitar, e brujar

zordun • deudor

zordun • deudor; oroso

zordun izan • adeudar; deber

zordundu • endeudarse

zoreztatu • e brujar

zorga • estúpido

zori • sazonado e adurod

zori • suerte, destino, fortuna, ventura

zori • ag±ero; azar, distino

zori • maduro

zori-on. zorion • buena suerte

zori-on. zorion • congratulación, enhorabuena

zori onez • con buenosauspicios

zorian • tris een und

zorian • tris een und

zoribako • infortunado

zorigabe • desdichado

zorigabe ekod • desventurado; infeliz

zorigabeko • aldito

zorigaitz • adversidad; desdicha, desgracia

zorigaitz • desgracia, infortunio

zorigaitzeko • aciago; desdichado, desgraciado

zorigaitzez • desafortunada ente; desgraciada ente, fatídicamente

zorigaitzez • fatídicamente

zorigaiztoko • de mal agüero

zorigaiztoko • malaso bra

zorigaiztoko • desgraciado, desafortunado

zorigaiztoko • de alag±ero; OME de alag±ero, desventurado

zoriko • azaroso

zorion • salutación.??

zorion • dicha; felicidad, goce

zorion • gratulación

zorion • felicidad

zorion-agur • mensaje de salutación

zorion eakd • parabién; ú

zoriona ekd • felicitación

zorionaekd • felicitación

zorionak • felicidades

zorionak • enhorabuena, felicidad

zorionak e an • felicitar

zorionak eman • felicitar

zorionbideak • bienaventuranzas elas

zorionbideak • bienaventuranzas elasd

zorioneakd • enhorabuena

zorionean • afortunada ente; feliz ente, por suerte

zorioneko • de marras

zorioneko • afortunado; bienaventurado, buenag±ero

zorioneko • buen agüero

zorionez • afortunada ente; feliz ente, por suerte

zoriontasun • bienaventuranza; felicidad

zoriontsu • afortunado; bienaventurado, dichoso

zoriontsu • feliz

zoritasun • madurez

zoritsu • afortunado

zoritu • adurar; sazonar

zoritu, zori, zoritzen (da) • madurar

zorituki • sazonadamente

zoritxar • desventura

zoritxar • malandanza

zoritxar • desdicha; desventura, alandanza

zoritxarreko • malastrado

zoritxarreko • desafortunado

zoritxarreko • aciago; desafortunado, desgraciado

zoritxarrez • desafortunada ente; desdichada ente, desgraciadamente

zoritxarrez • desdichadamente

zoritzar • desgracia

zoritzarrarren • por desgracia

zoritzarreko • desgraciado

zoritzarrez • desgraciadamente, por desgracia

zoritzartsu • desgraciado, desafortunado

zoritze • aduración

zorketa • adeudo

zorketa • adeudo

zornadura • purulencia

zornadura • purulencia

zornagaitz • poste a

zornajario • piorrea

zornatu • enconarse; infectarse

zornatu • infectado

zorne • ateria; pus

zorne-jario • supuración

zorne ateratzeko • supurativo

zorne ateratzeko • supurativo

zorne darioncc • supurante

zornetsu • purulento

zornetsu • purulento

zoro • loco

zoro • chalado; de ente, loco

zoro arazi (du) • enloquecer

zoro garbi • loco de atar

zoro izan (da) • estar loco

zoro izan (da) • ser loco

zoroetxe • anico io

zorogaiztoko • aciago

zorokeria • locura

zorokeria • locura

zoroki • alocada ente; alocada ente, insensatamente

zoroki abiatu • desbocarse

zoroki abiatu • desbocarse

zoroki abiatu • desbocarse

zoroki abiatu • desbocado

zoroska • loquillo

zoroska • alocado; loquillo

zorotasun • locura, demencia

zorotasun • locura

zorpe lehiatu • e peñar

zorpeko • deudor

zorpekoen ziurtagiri • certificación al descubierto

zorpetu • e peñado

zorpetu • e peñado; endeudaresed, entra par

Zorra Kudeatzeko Atala • Sección de Gestión de Deuda

zorrak egin • entra par

zorrak garbitu • finiquitar; liquidar

zorrak hartu • endeudarse

zorrak jan • arruinaresed; fracasar

zorrak kitatu • solventar

zorrean • fiado ead

zorrean • fiado ead

zorretan sartu • e peñado

zorrez bete • entra par

zorri • piojo

zorriak kendu • espulgar

zorribelar • albarraz

zorridun • pioejoso

zorrikatu • espulgar

zorriketa • despiojado

zorriketa • despiojado

zorriketan aritu • espulgar

zorriketan egin • despiojar

zorriketan egin • despiojar

zorritsu • piojoso

zorritsu • piojoso

zorro • enfundadura; fardel, fardo

zorro batean ezin bizi • no poder vivir bajo el mismo techo

zorro txiki • saquito

Zorroagako Patronatuaren Fundazioa • Fundación Patronato de Zorroaga

zorroratu • enfundar; envainar, envasar

zorrotada • chorro

zorrotik atera • desenfundar

zorrotu • enfundar

zorrotz • afilado; agudo, exigente

zorrotz • afilado, agudo

zorrotz • puntiagudo

zorrotz • exigente

zorrotz • afilado

zorrotzaile • afilador

zorrotzaile • afilador

Zorrotzako Auzo-Etxea • Centro Cívico de Zorroza

Zorrotzako Kiroldegia • Polideportivo de Zorroza

Zorrotzako Liburutegia • Biblioteca de Zorroza

Zorrotzako Oinarrizko Unitatea • Unidad de Base de Zorroza

Zorrotzako Udal Bulegoa • Oficina Municipal de Zorroza

Zorrotzaurreko Ibilgailuen Gordailuko Dirubilketa Bulegoa • Oficina Recaudacion del Deposito de Vehiculos de Zorrozaurre

zorrotzi • afilar; aguzaresed, úbegi zorrotz-zorrotzak ditu ö tiene ojos de lince

zorrotzi • afilar; aguzaresed, úbegi zorrotz-zorrotzak ditu ö tiene ojos de lince

zorrozkailu • sacapuntas

zorrozkailu • sacapuntas

zorrozkailu • sacapuntas, afilador.??

zorrozkailu • sacapuntas

zorrozki • perspicazmente

zorrozki • perspicaz ente; severamente

zorrozki begiratu • hito e irar de hito en hito

zorrozki begiratu • irar de hito en hito

zorrozkiro • agudamente

zorrozkiro • agudamente

zorroztarri • piedra deafilar

zorroztasun • agudeza; dureza, filo

zorroztu • afilar; aguzaresed, despuntar

zorroztu • afilar; aguzarse

zorroztu, zorrotz, zorrozten (du) • afilar, agudizar, sacar punta

zorroztura • afilamiento

zorroztura • afilamiento

zorte • suerte

zorte • suerte, destino

zortin • sollozo

zortinetan • entre sollozos

zortu ezoretuda zortzend • deber; tener deudas

zortzerbatu • a edrentar

zortzi • ocho

zortzi • ocho

zortzi • ocho

zortzico • zorcico

zortziehun • ochocientos

zortziehun • ochocientos

zortzigarren • octavo

zortzigarren • octavo

zortzigarren • octavo

zortziko • octava e usika eta poesiad; ochote, zorcico

zortziko e usika eta poesiad • octava

zortziko txiki • octavilla

zortzikote • ochote

zortzikun • compuesto de ocho partes

zortzina • ocho cada uno

zortzina • ocho cada uno

zortzinan • de ocho en ocho

zortzinan • de ocho en ocho

zortziren • octava parte

zortziren • octava parte

zortziurren • octavario

zortziurren • octavario

zoru • fir e; pavi ento, piso esuelod

zoru • piso esuelo

zoru-garbitzaile • fregona

zoru irregular • perfil irregular

zotal • tepe

zotaldu ezotala zotaltzend • desbrozar; des ontar, predecir

zotazal • tepe

zotin • hipo; sollozo, suspiro

zotin • hipo

zotin egin • hipar

zotin egin • tener hipo

zotin egin • hipar; tener hipo

zotinka • hipando

zotinka • hipando

zotinka zri • sollozar

zotz • ondadientes; palillo, vareta

zotz egile • sorteador

zotz egin • rifar; sortear, útxerri baten zotz egin zuten ö rifaron un cerdo

zotz egin (du) • sortear.??

zotzak hautsi • hacer una pifia

zotzontzi • palillero

zotzontzi • palillero

zozka • a cara y cruz

zozketa • rifa

zozketa • rifa; sorteo

zozketa • sorteo

zozketa egin • sortear

zozketagarri • sorteable

zozketatu • rifar; sortear

zozo • jaudo; papanatas, irlo

zozo • tonto, bobo, imbécil, idiota, estúpido

zozoarena egin • hacerse el longuis

zozoilo • pusilánime

zozokeria • idiotez; necedad, paparrucha

zozon • búfalo.??

zozotasun • estupidez

zozotu • abobaresed; entontecerse

zozpalak egin • astillar

zoztekatzaile • sorteador

zoztor • atasco; cortapisa, dificultad

ZSDA (Zainetatik Sartzeko Drogei Atxikia). • ADVP (Adicto, -a a las Drogas por Vía Parenteral)

zta e-ztadtu • rebozar

zu • usted, tú

zu adi • i brera

zu adi • mi brera

zu alakar • arraclán

zu ar • olmo

zu ar • olmo

zu ardi • ol eda

zu ardi • ala eda de ciuda

zu arraga • ol edo

zu arrondo • olmo

zu artzuri • álamo

zu e • i bre

zu e- • i breño

zu e nigarti • sauce llorón

zu e nigarti • sauce llorón

zu ezko • i breño

zu itz • encella; fleje, i bre

zu itz • encella

zu itz • fleje

zuberera • suletino eeuskalkiad

zuberoara • suletino

zuberotar • suletino

zuberotar • suletino

zubi • puente

zubi • puente

zubi-garabi • puente-grua

zubi-garabi • puente-grua

zubi altxagarri • puente levadizo

zubi altxagarri • puente levadizo

zubi eseki • puente colgante

zubi eseki • puente colgante

zubi maltxagarri • puente levadizo

zubi mugigarri • puente móvil

zubi mugikor • puente móvil

zubi ugikor • puente óvil

zubia egin • hacer puentes ekotxeand

zubia egin ekotxeand • hacer puentes

zubibegi • ojo del puente

zubibegi • ojo del puente

zubibide • viaducto

zubiburu • puente

zubito • pasarela

zubizain • guardapuentes

zubizain • guardapuentes

zuek • vosotros, ustedes

zuganatu, zugana, zuganatzen (da) • hacerse tuyo, hacerse suyo.??

zuganatu, zugana, zuganatzen (du) • hacer tuyo, hacer suyo

zuha u • cepa de vid eadherida a arbol

zuha u • árbol; cepa de vid eadheridaaarbold

zuha uska • arbusto

zuhain • forraje

zuhain • forraje

zuhain • árbol

zuhaindegi • pajar

zuhaiska • arbusto

zuhaitz • árbol ejeneraleand; úzuhaitz hori zuzen dago ö ese árbol está derecho, úbasa-zuhaitz bat ö un árbol salvaje

zuhaitz • árbol

zuhaitz- • arbolista; úzuhaitz hori zuzen dago ö ese árbol está derecho, úbasa-zuhaitz bat ö un árbol salvaje

zuhaitz alatoa • el árbol alato

zuhaitz ejeneraleand • árbol; úzuhaitz hori zuzen dago ö ese árbol está derecho, úbasa-zuhaitz bat ö un árbol salvaje

zuhaitz iharrak • árboles secos

zuhaitz iharrak • rboles secos

zuhaitz malatoa • el árbol malato

zuhaitzain • arboricultor

zuhaitzaintza • arboricultura

zuhaitzantzeko • arboriforme

zuhaitzantzeko • arboriforme

zuhaitzeko • arbolista; arbolista

zuhaitzezko • arbolista

zuhaixka • arbusto

zuhaizburu • copa de árbol

zuhaizti • arbolado; arbolado, arboleda

zuhamu • árbol

zuhar • fornido

zuhar • coladero

zuhar • robusto y activo

zuhar • agua (sin formar el pus) que sale de la piel inflamada

zuhar • olmo

zuhatze-enbor • tronco de árbol. Vide: zuhaitz-enbor

zuhazti • arboleda

zuhaztoi • arboleda

zuhirin • polvillo de la carco a

zuhirindu • apolillarse

zuhirindu • apolillarse

zuhur • tacaño

zuhur • cuerdo, prudente, sabio, listo

zuhur • avaro; econó ico, precavido

zuhur egon • no perderse ripio

zuhur ez • i prudente

zuhur ibili • andar ojoavizor

zuhurgabe • i prudente

zuhurgabekeria • i prudencia

zuhurgabetasun • i prudencia

zuhurkeria • astucia; tacañería

zuhurki • discreta ente; prudentemente

zuhurki • prudentemente

zuhurragin • uela del juicio

zuhurtasun • parsi onia; prudencia, recato

zuhurtasun • sensatez, sabiduría, ingenio

zuhurtu • recatar; úzuhurgabea da ö es un i prudente

zuhurtu ezuhuretuda zuhurtzend • sentar la cabeza

zuhurtu, zuhur, zuhurtzen (da) • hacerse prudente

zuhurtu, zuhur, zuhurtzen (da) • hacerse económico.??, volverse tacaño

zuhurtzia • proporción; prudencia, recato

zuhurtzia • prudencia, discreción, sensatez

zuhurtziako neurri • medida cautelar

zuhurtziaz indargabe uzte • suspensión cautelar

zuik • vosotros, ustedes

zuin • jalón; tra o de terreno, trazado de un ca po

zuin • trazado de un ca po

zuka aritu • vosear

zuka aritu • vosear

zuketa • voseo

zuketa • voseo

zuketzi • de parte suya, de su parte, de tu parte, de parte tuya

zuku • sopa, caldo

zuku • gacha; jugo, puré

zuku • gacha

zuku, zumo • zumo

Zukudun eskalopinak mahatsekin • Escalopines a la crema con uvas

zukugailu • aparato extractor

zukun • esta bre; tra a, urdi bre de hilo

zukun-ohial • esta eña

zukurruztatu • a edrentar

zukurutz • pavor

zukuruztu • a edrentar

zukuruztu • a edrentar

zukutu ezukuetuda zukutzend • aplastar la fruta; derribar, derrotar co pletamente

zuladura • taladro

zulagailu • perforadora

zulagailu • taladro

zulagailu • excavadora; perforadora, taladro

zulakada • punzada

zulakaitz • i penetrable; i perforable

zulakatu ezulakaa zulakatzend • ahondar

zulaketa • perforación; pinchazo

zulape • socavón

zulapetu • horadar; socavar

zulatu • agujerearesed; ahondar, ahuecar

zulatu • agujerearesed; ahondar, ahuecar

zulatzaile • zapador

zulatzaile • zapador

zulatze • perforación

zulo • agujero; alvéolo ejeneraleand, boche

zulo • socavón

zulo berean bi aldiz erori, leku batean bi aldiz irauli • tropezar dos veces en la misma piedra

zulo ejeneraleand • alvéolo

zuloa egin • agujerearesed; horadar, perforar

zulodun zakuan gorde • meter en saco roto

zulogile • sepulturero

zulogune • badén

zulogune • bache; cavidad, depresión de terreno

zulogune • depresión de trreno

zulotxo • orificio

zulu • zulú

zulu • zulú

zumake • zumaque

zumalikar • sauce

Zumarragako Ospitalea • Hospital Zumarraga

zunda • sonda

zunda • sonda

zundaketa • sondeo

zundaketa • prospección; sondeo

zundatu • sondear

zundatu • sondear

zunkatu • atropellar

zunkatu • atropellar

zunpatu ezunpaa zunpatzend • cascar

zuntoi • contrafuerte; leña, adero

zuntz • fibra; hebra

zuntz • fibra

zuntz • fibra

zuntz- • fibroso

zuntz optiko • fibra óptica

zuntz optiko • ptica

zuntzeska • fibrilla

zuntzeska • fibrilla

zuntzun • ñoño

zuok • vosotros, ustedes

zur • fuste; adera, adero

zur • madera

zur- • aderero

zur ailu • azo

zur eta harri utzi • aso brar

zur indu ezur ina zur intzend • en ohecer

zur olde • encofrado

zur ur • rumor

zura • adera elad

zuraje • adera en; viguería

zuraska • duerna

zuraska • duerna

Zurbaranbarriko Auzo-Etxea • Centro Cívico de Zurbaranbarri

Zurbaranbarriko Liburutegia • Biblioteca de Zurbaranbarri

zurbil • descolorido; escuálido, pálido

zurbildu, horitu • palidecer; amarillear

zurbildura • palidez

zurbiltasun • palidez

Zurbiltasun, beluritasun, larrumin, histura. • palidez

zurda • cerda; crin, escarcha

zurdatsu • hirsuto; peludo

zurdile • crin

zureria • viguería

zuresi • seto

zurezko ahi • esa de adera

zurezko mahi • mesa de madera

zureztatu • en aderar

zurga paper • papelabsorbente

zurga paper • papel absorbente

zurgagarri • absorbible

zurgagarritasun • absorbencia

zurgakari • absorbente

zurgaketa • absorción

zurgapen • absorción; succión

zurgatu • absorber; chupar, sorber

zurgatu • absorber; chupar

zurgatzaile • chupador

zurgin • ebanista; aderero

zurgindegi • ebanistería

Zurginen Lantaldea • Brigada de Carpinteros

zurgizen • albura de la madera

zuri • blanco

zuri • blanca e onedad; blanco ehacer punteríad, falso

zuri • blanco

zuri • blanco ehacer puntería

zuribeltz • blanquinegro; ulato

zuriberri • blanqueada; revoque

zuribide • justificación; justificante

zurigarri • paliativo; rebozo

zurigorri • blanquirrojo

zurigorri • blanquirrojo; rosa, rosado

zurigorri • sonrosado

zurihori • bayo

zurihori • bayo

zurikaba • brezo blanco

zurikail • blanquecino

zurikatu • adular

zurikatu • adular; halagar, lisonjear

zurikeria • adulación; requiebro, zala ería

zuriketa • blanqueada; blanqueo, disi ulo

zuriketa • blanqueo

zuriketa • sinceramiento

zuriki • bláncamente

zuriki • bláncamente

zurikin • onda; peladura

zuriko erre bat ere ez eduki • no tener un céntimo

zuringa • esfínteranal

zuringodol • al orrana

zuripen • justificación

zuriska • blanquecino

zuritasun • albura; blancura

zuritasun • blancura

zuritu • adular; blanquear, disculpar

zuritu • mondar

zuritu • blanquear

zuritu • adular; ú

zuritu • sincerarse

zuritzaile • albañil; revocador, yesero

zuritze • paliación; rehabilitación

zuriune • pinta

zurizkatu • disi ular; si ular

zurkaitz • apoyo; avaro, contrafuerte

zurki • parcamente

zurpail • pálido; paliducho

zurpail • pálido

zurpil • pálido

zurpildura • palidez

zurra • paliza; tunda, zurra

zurraldi • paliza

zurrapaka • chupando

zurratu • dar una paliza; linchar, zurrar

zurratzaile • azotador; zurrador

zurru a • tacón

zurru akada • taconazo

zurru urru • chascarrillo; habladuría, rumor

zurru urrua ibili • ru orearse

zurru urrua ibili • ru orearse

zurruburru • anarquía; caos, desavenencia

zurrukutun • uya ado

zurrun • poste

zurrun • inflexible; rígido, terso

zurrunbildu • arre olinarse

zurrunbildu • arre olinarse

zurrunbilo • huracán; re olino, torbellino

zurrunbilo • vendaval

zurrunbilo • vorágine

zurrunbiloa eratu • arre olinarse

zurrunbilotsu • voraginoso

zurrunbilotsu • turbulento; voraginoso

zurrundi • parral

zurrundu • abotargaresed; atiesarse, tensarse

zurrunga • ronquido

zurrunga egin • roncar

zurrungaka • roncando

zurrungaka • roncando

zurrungatu • roncar

zurrunka ari • roncar

zurrunki • rígidamente

zurruntasun • inflexibilidad; rigidez

zurrupada • chupada

zurrupada • chupada

zurrupaka • a sorbos; sorbiendo

zurrupaketa • succión

Zurrupaki aukera • Sorbetes variados

Zurrupakiak nahi erara • Sorbetes al gusto

zurrupatu • absorber; chupar, expri ir

zurrupatu • absorber; chupar

zurrupatzaile • chupador; chupón, chupón

zurrupil • pálido

zurrupildu • palidecer

zurrust • trago

zurrusta • arroyuelo; cascada, catarata

zurrut • sorbito; sorbo, trago

zurrut egin • beber; e pinar el codo, sorber

zurrut txiki • sorbito

zurrutada • sorbo; trago

zurrutada bat egin • echar un trago

zurrutari • bebedor

zurrutatu • chorrear

zurrutze • abotargamiento

zurrutze • abotargamiento

zurruxta • chorro

zurruzta • anantial

zurtasun • alerta

zurtatu • entarimar

zurtoin • tallo

zurtu • turulato

zurtu • aso brar; azorarse

zurtu • aso brar; azorarse, e belesar

zurubi • escalera de mano

zurubi • escalera

zurubi • escala; escalera de ano

zurubi • escala

zurzizel • for ón

zurzuri • álamo

zurzuri • lamo

zut • de pie, derecho, firme

zut • erecto

zut ipini (du) • poner de pie, enderezar

zutabe • columna

zutabe • larguero; pilar, puntal

zutargi • candelero

zutarri • hito; enhir

zutasun • aplomo

zutierazle • erector

zutik • de pie

zutik • de pie; verticalmente

zutik iraun • estar en vigencia

zutik jarri • incorporar

zutikako • poste; puntal, tente ozo

zutikatu, zutika, zutikatzen (du) • poner de pie, enderezar

zutiketa • erección

zutiko • puntal; soporte, tente ozo

zutikor • eréctil

zutikortasun • erectibilidad

zutitu • enderezaresed; erguiresed, ponerse en pié

zutitu, zuti, zutitzen (du) • poner de pie, enderezar

zutitze • erección

zutoihal • portaestandarte

zutoihal • estandarte; portaestandarte

zutoin • poste

zutoin • poste

zutoin • colu na; adero, pesestal

zutundu • enderezarse

zutuntu • e pinar

zuz urtu ezuz ura zuz urtzend • ru orear; runrunearse

Zuza-nahaskia • Revuelto de sisas

Zuza eta berakatz berrien nahaskia • Revuelto de sisas y ajos frescos

zuze en • diligencia; gestión, preparación

zuze enak egin • negociar

zuzen • directo, correcto, justo, recto, derecho

zuzen • derecho

zuzen • derecho; OMU derecho, directo

zuzen-zuzen egon (da) • tener mucha razón

zuzen egon • tener razón

zuzen egon • estar en lo cierto

zuzen egon (da) • ser correcto

zuzen egon (da) • tener razón

zuzen izan (da) • tener razón

zuzen jo • atinar

zuzen paraleloak • rectas paralelas

zuzen paraleloak • rectas paralelas

zuzen zeihar • línea oblicua

zuzen zeihar • línea oblicua

zuzenbako • incorrecto

zuzenbide • derecho

zuzenbide • derecho; jurisprudencia

zuzenbide • dirección., domicilio

zuzenbide • jurisprudencia

zuzenbide estudioak • estudios de derecho

zuzenbide estudioak • estudios de derecho

zuzenbide natural • derecho natural

zuzenbide positibo • derecho positivo

zuzenbide positibo • derecho positivo

zuzenbidez • jurídicamente

zuzendari • dirigente, dominante, directriz

zuzendari • director; jefe

zuzendari • director

zuzendari • director

zuzendari gerente • director-gerente

Zuzendaria • Director

zuzendariorde • subdirector

zuzendariorde • subdirector

zuzendariordetza • subdirección

zuzendariordetza • subdirección

Zuzendariordetza Juridikoa • Subdirección Jurídica

Zuzendariordetza Teknikoa • Subdirección Técnica

zuzendaritza • directiva, directriz

zuzendaritza • dirección ekarguad; grupo director

zuzendaritza • dirección

Zuzendaritza • Dirección

zuzendaritza-kontseilu • consejo de dirección

Zuzendaritza Kontseilua * Zuzendaritzako Kontseilua • Consejo de Dirección

Zuzendaritza Nagusia • Dirección General

Zuzendaritzako Antolamendua • Organización Rectora

Zuzendaritzaren Laguntzarako Atala • Sección de Apoyo a la Dirección

zuzendu • regir

zuzendu • asestar

zuzendu • asestar; dirigir, dirigirse

zuzendu, zuzen [zuzent], zuzentzen (du) • dirigir, conducir, administrar, resolver, rectificar

zuzendurik • enderezadamente

zuzenean • directa ente; rectamente

zuzeneko • directo; legítimo

Zuzeneko Zergak Kudeatzeko Zerbitzua • Servicio de Gestión de Impuestos Directos

Zuzeneko Zergen Administrazio Zerbitzua • Servicio de Administración de Tributos Directos

Zuzeneko Zergen Zerbitzua • Servicio de Tributos Directos

zuzenespen • explicación; justificación

zuzengabe • injusto

zuzengabe • incorrecto

zuzengabe ekod • inicuo; injusto

zuzengabekeria • injusticia

zuzengabekeria • injusticia

zuzengailu • dirección

zuzengaitz • incorregible

zuzengarri • en endable

zuzenge • injusto

zuzenik • enderezadamente

zuzenketa • en ienda; rectificación

zuzenketa egin • rectificar

zuzenki • atinada ente; derecha ente, rectamente

zuzenkizunak • correcciones

zuzent-errez • fácil de corregir

zuzentasun • derechura

zuzentasun • derechura; justicia, probidad

zuzentasun • rectitu

zuzentasun • justicia

zuzentasun • justeza

zuzentezin • incorregible

zuzentki. zuzenki • directamente, en derecho, apropiadamente, bien, acertadamente, correctamente

zuzentza • dirección (sentido)

zuzentza • dirección (mando)

zuzentza • bondad; justicia

zuzentza-linea • línea de dirección

zuzentza-linea • línea de orientación

zuzentzaile • guía

zuzentzaile • corrector

zuzentzaile • apuntador; directivo, oderador

zuzentzaile • directriz

zuzentzapen • corrección

zuzentzapen • dirección

zuzentzaren. ?? • directivo, de la dirección, perteneciente a la dirección.?????

zuzentze • enderezamiento

zuzentzeko • directivo

zuzi • antorcha

zuzi • antorcha; tea

zuzitu • achacar

zuzitzaile • achacante

zuzkidura • dotación

zuzkitu • abastecer; dotar, su inistrar

zuzkitzaile • proveedor; provisor

zuzper • rejuvenecido

zuzpergarri • reactivo; recostituyente, tónico

zuzperkor • reactivo

zuzperraldi • curación; mejoría, reacción

zuzpertu, zuzper, zuzpertzen (da) • recuperarse

zuzpildu ezuzpila zuzpiltzend • plegar; resecar

zuztar • tallo; tallo de verdura, troncho

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki