Fandom

Lingua Romanica Commun Unificata

Dictionario Vasconico 551

252pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

z ari e-z aridtu • versar

z balia e-z baliadtu • valerse de

z bete e-z beted • plagar

z burla e-z burladtu • chotearesed; pitorrearse

z burla e-z burlaetudd • chotearse

z estal e-z estaldi • rebozar

z gero e-z gerod • si epartizipioekind

z gusta e-z gustadtu • prendarse

z haranzko e-z haranzkod • ulterior

z harro e-z harrod • preciarse; presu ir

z horni e-z hornidtu • acopiar; su inistrar

z horni e-z hornietudd • acopiar

z jabe e-z jabedtu • apropiaresed; enterarse, ocupar

z jabe e-z jabeetudd • apropiarse

z jantz e-z jantzdi • ataviarse

z jantz e-z jantzeidd • ataviarse

z kanpo e-z kanpod • fuera eded

z lilura e-z liluradtu • prendarse

z ohar e-z ohardtu • observar

z oriot e-z oroiteudd • acordarse

z oroit e-z oroitd eud • acordarse

za a • carga; grava en, lastre

za a arin • carga ligera

za a arin • carga ligera

za a berri • recargo

za a ezarri • colocar el carga ento; estibar

za a kendu • exonerar

za a leun • carga suave

za a leun • carga suave

za agarri • gravativo; i ponible, i positivo

za agarri • gravativo

za aketari • acarreador

za alda • recua

za alda • recua

za alko • ja elgo

za alko • ja elgo

za altzain • ace ilera; palafrenero

za altzain • ace ilera

za ar • cha arra; chaquetón, pelliza

za ari • acé ila; OMEani al de carga, ani al de carga

za ari ehcec za al-d • acé ila

za ari ehcec za al-d • acé ila

za atu • gravar; lastrar

za au • antel

za azain • sobrecargo

za ontzi • buque de carga

zabal • abierto

zabal • abierto; a plio, ancho

zabal • amplio, ancho

zabal-zabal • sin rebozo

zabal-zabalik • a plia ente; francamente

zabalagoki • más ampliamente

Zabalako Auzo-Etxea • Centro Cívico de Zabala

Zabalako Kultur Etxea • Casa de Cultura de Zabala

Zabalako Liburutegia • Biblioteca de Zabala

Zabalako merkatua • Mercado de Zabala

Zabalaldirako Guneen Atala • Sección de Áreas de Esparcimiento

zabalarazi • desplegar; ensanchar

zabalbide • ensanche

zabaldi • explanada

zabaldu • anchar

zabaldu • abrir; alargaresed, a pliar

zabaldu • abrir; alargaresed, a pliar

zabaldu, zabal, zabaltzen (da) • extender, propagarse

zabaldu, zabal, zabaltzen (du) • propagar, extender, ampliar

zabaldu, zabal, zabaltzen (du) • abrir

zabaldura • abertura; apertura, difusión

zabalera • amplitud, extensión, anchura

zabalera • anchura; envergadura, latitud

zabalera-muga • limitación de anchura

zabalera libre • anchura libre

zabaleraz • en extensión

zabalgailu • extendedoread etresnad

zabalgarri • a pliable

zabalgarri • a pliable; divulgable, ensanchador

zabalgo • anchura; anchura de vestidos, envergadura

zabalgune • ensanche; espacio

Zabalguneko merkatua • Mercado del Ensanche

zabalik • abiertamente

zabalik • abierto

zabalketa • despliegue

zabalki • ampliamente

zabalki • abierta ente; extensamente

zabalkor • expansible; expansivo, extensible

zabalkortasun • expansibilidad; extensibilidad

zabalkunde • difusión; extensión, edio de difusión

zabalkuntza • dilatación

zabalpen • vulgarización

zabaltasun • amplitud, extensión

zabaltasun • a plitud; anchura, envergadura

zabaltoki • gradería cubierta; tendido

zabaltsu • a plio

zabaltza • azotea

zabaltzaile • ensanchador; extendedoread epertsonad

zabaltze • apertura, auge

zabaltze • a pliación; inauguración, vulgarización

Zabaltze, hedatze, zabalkunde. • propagación

zabalune • explanada

zabar • abandonado; depravado, desaliñado

zabarkeria • re oloneo

zabarkeria • dejadez; orosidad, ordinariez

zabartasun • dejadez; depravación, re olonería

zabartu • abandonarse; aflojar, depravarse

zabladegi • ensanche

zabor • escoria

zabor • basura; borra, desecho

zabor • basura

Zabor Bilketa • Recogida de Basuras

zaborbiltzaile • basurero

zaborra kendu • desbrozar

zaborreria • broza; esco brera, resto

zabortegi • basurero; esco brera, vertedero

zabu • balanceo; colu pio, ta baleo

zabu-zabuka • a trancas y barrancas; cabeceando de sueño

zabu egin • balancear; ba bolear, dar tu bos

zabualdi • perplejidad

zabuka • balanceándose; colu piándose, dando tu bos

zabuka ari • cabecear

zabuka aritu • oscilar

zabuka ibili • ta balearse

zabun • ba boleo; ta baleo

zabundu • eceresed; oscilar

zabunka • ba boleándose; ta baleándose

zabunkatu • balancearesed; ba bolearesed, ecerse

zadoino • pollino

zador • hondonada

zadura-badura • guisote

zadura-badura • guisote

zafarda • andoble

zafarda • mandoble

zafarradako • estocada

zafarradako • estocada

zafiro • zafiro

zafiro • zafiro

zafla • rebanada

zaflada • bofetada; chuleta e asailakoad, efa cd chuleta

zaflatu ezaflaetuda zafaltzend • abofetear; contagiar, estrujar

zafloko • bofetón

zafra • zafra

zafra • zafra

zagita • flecha; saeta

zagita • flecha, saeta

zagitaldi • flechazo

zagitari • arquero; saetero

zagitari • saetero

zaha iola • oboe

zahagi • pellejo de vino

zahagi • odre

zahagi • odre, pellejo de vino

zahagi • odre; pellejo de vino

zahamiola • oboe, cornamusa

zahar • antiguo; inferior, longevo

zahar • viejo

zahar • viejo, anciano, antiguo

zahar bihurtu • aviejarse

Zahar Etxea • Hogar Jubilado/a

zahar indu • ranciarse

Zaharberrikuntza Zerbitzua • Servicio de Restauraciones

zaharberritu • odernizaresed; refor ar, re ozar

zaharberritzaile • refor ador

zaharberritze • re ozamiento

zaharkara • envejecido

zaharkaratu, zaharkara, zaharkaratzen • aviejarse

zaharkeria • marrullería de viejo

zaharkeria • arrullería de viejo; senectud een al conceptod

zaharkeria • senectud een mal concepto

zaharki • antigualla; antig±edad

zaharki-denda • tienda deantig±edades

zaharki salerosle • anticuario

zaharkidura • senilidad

zaharkin • remiendo del vestido

zaharkin • antigualla; trapajo, trasto

zaharkitasun • vetustez

zaharkitasun • vetustez

zaharkitu • achacoso; anticuado, antigualla

zaharkitu • aviejaresed; envejecer

zaharkitu • vetusto

zaharkitu • reviejo

zaharkitu • aviejarse

zaharkitu • obsoleto

zaharkitu, zaharki, zaharkitzen (da) • aviejarse, caducar, pasarse de moda, anticuarse

zaharkizale • anticuario

zaharko • decrépito

zaharkuldu • envejecer

zaharo • cayado

zaharo • cayado

zaharo • vara

zaharrak kendu • desbrozar

zaharregin • envejecido

zaharrekiko • senil

zaharreko • arrullero

zaharren txokoa • hogar del jubilado

zaharreria • senectud econjunto de ancianos

zaharreria • achaque de la vejez; senectud econjunto deancianosd, senilidad

zahartasun • vejez, vetustez

zahartasun • ancianidad; decrepitud, senectud

zahartu • envejecido; úo

zahartu • aviejaresed; úo

zahartu • aviejaresed; entrar enaños, envejecer

zahartu, zahar, zahartzen (da) • envejecer

zahartzapen • envejecimiento

zahartzapen • envejecimiento

zahartzaro • ancianidad; senectud, vejez

zahartzaroko • senil

zahartzaroko soroskia • subsidio de vejez

zaharzaro. zahartzaro • edad

zahato • bota eardoa gordetzekod

zahi • plu illa eaves

zahi • caspa

zahi • caspa; plu illa eavesd, salvado

zahi • salvado

zahiaz irina egin • dar gato por liebre

zahoro • látigo

zai • guardia

zai • esperando, aguardando, a la espera

zai • marca

zai egon (da) • esperar, aguardar, estar a la espera, estar esperando, estar aguardando

zai izan (da) • guardarse.??

zaia • saya

zaian egon (da) • prevenirse

zaiel • sayal

zaiel • sayal

zaihestezin • insoslayable

zaiki-paiki • a e pellones

zail • arduo; díficil, duradero

zail • difícil, arduo, complicado

zail-zail • muy difícil, muy arduo

zail izan (da, zaio) • resultar difícil, ser dificil

zailagotu • complicar

zaildu • curtirse; dificultar, endurecerse

zaildura • consistencia; resistencia, tenacidad

zaildura gabe • inconsistente

zailki • tenazmente

zailki • difícilmente

zailtasun • dificultad, complicación

zailtasun • complejidad; dificultad, resistencia

Zailtasun, oztopo. • dificultad

zailu • agudo; flexible, garboso

zailutasun • agilidad; celeridad, vivacidad

zailxe • un poco difícil

zain • vigilante, guardián

zain • alerta; alerta, escucha

zain • músculo etendón

zain • vena

zain- • venoso

zain e-zaind • guarda

zain ebaketa • sangría

zain egon • aguardar; quite eestarald, vigilar

zain ikara • nerviosismo

zain sakon • vena cava

zain txarra eduki • tener mal hado

zain zuri • nervio

zainak egin • arraigaresed; enraizar, radicar

zainak jo • recelar

zainart • levantisco; usculoso, nervudo eke entsuad

zainartatu • luxación

zainartatu • luxarse

zainbarneko • intravenosa

zainbelar • llanten

zainbihurtu • distensión; esguince

zaindari • protector

zaindari • costodio; guarda, patrón

zaindari- • patronal

zaindari nagusia • santo patrón

zaindaritza • patronato

zaindegi • alcázar; fortificación

zaindu • guardaresed; preservar, proteger

zaindu beharreko abiadura • velocidad exigible

zaindu, zain, zaintzen (du) • proteger, cuidar

zaindu, zain, zaintzen (du) • conservar, retener

zaineria • nervadura; nerviación

Zainetatik Sartzeko Drogei Atxikia (ZSDA). • Adicto,-a a las Drogas por Vía Parenteral (ADVP)

zainetik atera • cortar de raiz

zaingabe • desarraigado

zaingabetu • desarraigar

zaingabetu • desarraigar

zaingatu, zainga, zaingatzen (du) • ladrar

zaingo • guardia

zainpean utzi • depositar

zainpean utzi • depositar

zainpeko • intravenoso

zainpeko • intravenoso; recaudo eded

zainpeko • recaudo eded

Zainpeko Apartamentuak • Apartamentos Tutelados

zaintalde • escolta

zaintetxola • garita

zaintiratu • distensión; esguince, retortijón de venas

zaintsu • nervudo

zaintxuri • tendón

zaintza • custodia, vigilancia

zaintza • patrocinio

zaintza-batzorde • comisión de vigilancia

zaintza-neurri • medida de vigilancia

zaintzail • nervudo eindartsuad

zaintzaile • guarda; guardián, protector

zaintze • vigilancia

zaintze • vigilancia, custodia

zaitu, zai, zaitzen (du) • cuidar

zakar • zafiaeod

zakar • adusto; arisco, basto

zakarkeria • desplante

zakarkeria • brusquedad; brutalidad, desplante

zakarki • brusca ente; brutal ente, duramente

zakarki • roncamente

zakarraldi • acceso; arrebato de brusquedad, berrinche

zakarreria • broza

zakarro • paleto

zakartasun • brusquedad; rudeza, rusticidad

zakartsu • lleno de costras

zakartu • e bruteceresed; volverse tosco

zakartze • e brutecimiento

zakatz • agalla; astuto, branquia

zakatz earrainenad • agalla

zakel • rana

zakelu • eandro

zakil • mie bro viril

zakil • ie bro viril; pene, verga

zakil ezkur epuntad • glande

zakil oko • glande

zakilbaba • glande

zakilizut • pichabrava

zakilizut • pichabrava

zaku • saco

zaku • saco, cilicio, tejido.??

zaku • saco; talega

zaku-lasterketa • carrera de sacos

zaku-lasterketa • carrera de sacos

zaku berean sartu • meter en el mismo saco

zaku eten eta zulatuan ez sartu • no meter en saco roto

zaku handi • saca

zakukoak atera • destapar el tarro de las esencias

zakur • pene

zakur • perrazo

zakur • perrazo; polizonte

zakur • perro. Vide: zakur

zakur- • canino

zakur-eztul • tos canina

zakur-ku e • cachorro

zakur-zaunga • ladrido

zakur izan • ser retorcido

zakuratu • envasar; saquear

zakuratzaile • saqueador

zakurkeria • perrada

zakurkeria • cinis o; judiada, perrada

zakurra xaxatu • achucharal perro

Zakurren Aterpetxea • Albergue Canino

zakuto • taleguilla

zakuto • alforja; bolsa, saquito

zala ala • e brollo

zalangarri • vacilante

zalangarri • vacilante

zalantza • duda; entredicho, incertidu bre

zalantza • duda, perplejidad

zalantza egon (da) • estar vacilante, vacilar, estar en duda

zalantza sartu (da) • tambalearse, ponerse en duda

zalantzagabe ekod • incuestionable

zalantzagarri • a biguo

zalantzagarritasun • ambigüedad

zalantzako • dudoso

zalantzakor • dubitativo; dudoso

zalantzan • en duda

zalantzan egon • dudar; titubear, vacilar

zalantzarik gabe • sin duda, resueltamente, no cabe duda, desde luego

zalantzatsu • irresoluto

zalantzatu • dudar; vacilar, úzalantzarik gabe ö sin duda

zalantzaz • dudosamente

zalantzazko • incierto; proble ático

zalaparta • alboroto; barullo, bronca

zalaparta egin • alborotar

zalaparta egin • alborotar; ar ar cisco

zalapartaka • atropellada ente; desordenada ente, estrepitosamente

zalapartan • desordenadamente

zalapartari • alborotado; follonero, equetrefe

zalapartatsu • barullero; revoltoso

zalapasta • chapaleteo

zalapasta • chapaleteo

zaldain • pasarela

zaldale • pienso de caballos

zaldale • pienso de caballos

zaldar • forúnculo

zaldar • divieso

zaldar • antrax; barro eenfer edad de pield, divieso

zaldi • caballo; ecuestre, úso zaldial ö ìsol ìcaballol

zaldi • caballo

zaldi- • ecuestre; equino, hípico

zaldi-burdi • carro de caballos

zaldi-dantza • escarseo del caballo; úso zaldial ö ìsol ìcaballol

zaldi-ilara • reata; úso zaldial ö ìsol ìcaballol

zaldi-indar • caballo de vapor; úso zaldial ö ìsol ìcaballol

zaldi-lasterketa • carrera de caballos; úso zaldial ö ìsol ìcaballol

zaldi-lerro • reata; úso zaldial ö ìsol ìcaballol

zaldi gainean • a caballo

zaldi gainean ari eibilid • andara caballo; cabalgar

Zaldibarko Ospitalea • Hospital Zaldibar

Zaldibiako mondejoak • Mondejos de Zaldibia

zaldibuztan • equiseto

zaldidun • ecuestre

zaldien lasterketa • carrera de caballos

zaldigurdi • diligencia

zaldikatu ezaldika zaldikatzend • cabalgar; ontar

zaldiketa • equitación

zaldiko • potrico

zaldiko- aldiko • tiovivo

zaldiko- aldiko • tiovivo

zaldiku e • potro

zaldiorrazi • al ohaza

zaldiorrazi • al ohaza

zalditik astora • de al en peor

zalditik jaitsi • des ontar

zalditoki • ontura; silla de caballo

zalditxar • penco

zaldiz • a caballo

zaldiz ibili • ontar

zaldizka • a caballo

zaldizko • jinete

zaldizko • jinete

zaldizko • ecuestre; equino, hípico

zaldun • caballero; jinete

zaldun • jinete

zaldun • caballero

zaldun-borroka • escara uza

zaldun-gudu • torneo

zaldun irudi • figura equestre

zaldun talde • escuadrón

zaldunezko • caballeresco

zalduntasun • caballerosidad

zale • adicto; adicto, aficionado

zale • aficionado

zale • partidario

zale • firme, flexible

zalegarri • apetecible; apreciable

zalegoa • laafición; úzalegoa ö losaficionados

zalekeria • concupiscencia, afición desmedida

zalekeria • codicia

zaleki • gustosamente

zaletasun • afición

zaletasun • afición

zaletasun • afición; apego, inclinación

zaletu • aficionarse

zaletu • aficionarse

zaletu, zale, zaletzen (da) • hacerse flexible

zaletu, zale, zaletzen (da) • aficionarse

zaletu, zale, zaletzen (du) • hacer flexible

zali • noria o draga

zali • labe

zali • paleta de un molino

zali • álabe; cuchara, cucharón

zalilzorro • prepucio

zalke • arveja; veza

zalke • veza

zaloin • flexible, ágil

zaloindu, zaloin, zalointzen (da) • hacerse flexible, hacerse ágil

zaltzain • palafrenero

zalu • ágil; airoso, flexible

zalu • ágil

zalui • ágil, rápido

zalui-zalui • muy rápido

zaluki • flexiblemente

zaluki • ágil ente; flexiblemente

zalutasun • agilidad; flexibilidad, fluidez

zalutu • atraer

zama • carga

zama • (física.) carga

zama • carga

zama-edukiera • capacidad de carga

zama-ibilgailu • vehículo de carga

zama-lan, zamaketa-lan • operación de carga

zama-lanak • operación de carga y descarga

zama-lanerako gune • zona reservada a carga y descarga

zama-lanetako enpresa • empresa cargadora

zama-lanetako osagai • elemento de llenado

zama-lanetarako instalazio • instalación de carga y descarga

zama banaezin • carga indivisible

zama kokatzeko modu • disposición de la carga

zama lotu • fijar la carga

zama oso • carga completa

zamak eramateko toki • lugar reservado a la carga

zamaketari • cargador-descargador

zamar • zamarra, pelliza

zamari • caballo

zamari • caballería

zamaztatu, zamazta, zamaztatzen (du) • cargar

Zamudioko Ospitalea • Hospital Zamudio

zanbiar • za biano

zanbiar • za biano

zanbo • za bo

zanbro • escoración; rasgón etalka baten bidezd, rasgueo

zanbrotu • escoriar

zanbulu • ta baleo

zanbuluka • ta baleándose

zanga • foso; zanja, alcatraz

zangada • za bullida; zancada

zangalatraba • horcajadas ead

zangaluze • patilargo; zancudo, zanquilargo

zangaluze • zancudo

zangaluze • patilargo

zangaluze • zanquilargo

zangar • zancajo

zangar • bravo; te erario, tibia

zangartasun • bravura

zangarte • zancada; zancadilla

zangarteka • horcajadas ead

zangartekoa egin • zancadillear

zangartekoa jar erid • poner la zancadilla

zango • anca; ja ba, pantorrilla

zango-aztal • pantorrilla

Zango beltzeko iberiar txerri-urdaiazpikoa • Jamón cerdo ibérico pata negra

zangobiko • bípedo

zangokako • zancadilla

zangokari • andarín

zangosagar • pantorrilla

zangotraba • zancadilla

zangotrabatu • zancadillear

Zangotzako potxak • Pochas de SangŸesa

zangozorro • polaina

zankar • zancarrón

Zankar erregosia • Zancarrón estofado

Zankarra bere zukutan • Zancarrón en su jugo

Zankarra bizkaitar erara • Zancarrón a la vizcaina

zankarroi • zancarrón

zanko • pie.?????

zanko • pierna

zanpa • chasquido; estallido, latido

zanpaketa • achaqueo

zanpaketa • machaqueo

zanpaldi • conculcación; opresión

zanpatu • apisonar; aplastar, achacar

zanpatu • apisonar; aplastar

zanpatu • opri ido

zanpatu, zanpa, zanpatzen (du) • oprimir

zanpatu, zanpa, zanpatzen (du) • aplastar con el pie, pisar

zanpatzaile • aplastador; achacante, opresor

zanpatzaile • pisador, aplastador.??

zanpatzaile • opresor

zanpatze • opresión

zantar • abyecto; asqueroso, guarro

zantar • obsceno, inmundo, repugnante

zantarkeria • guarrería; indecencia, infa ia

zantarkeriaz • indecentemente

zantarki • obscena ente; puercamente

zantarto • indecente ente; s•ciamente

zanteka • viscosidad epield

zanteka • viscosidad epiel

zantzo • relincho egizakiarenad

zantzolari • relinchador

zantzu • barrunto; huella, indicio

zantzua hartu, (inoren) pausoak neurtu • seguir los pasos (a alguien)

zapa • opresión, comprensión.??

zapaburu • renacuajo

zapadura • pisada, efecto de la presión.??

zapagarri • lo que sirve para comprimir, prensar, abatir

zapaketa • compresión, opresión

zapakin • orujo

zapakin • orujo

zapal • aplastado; chato esudurd

zapal • aplastado

zapalaldi • pisotón

zapalatu • chapotear

zapalatz • cernícalo

zapalatz-eme • cernícalo hembra

zapalatz-nauta • navegante en cernícalo.??

zapalatz-urdin • cernícalo azul

zapalatz-zain • guardián del cernícalo

zapalda • ribazo

zapalda • anaquel; azotea, estante

zapaldu • oprimido.??

zapaldu • apisonar; aplastar, chafar

zapaldu • apisonar; aplastar, chafar

zapaldu • opri ido; zapateado

zapaldu, zapal, zapaltzen (du) • oprimir.??

zapaldura • zapateo

zapaldura • aplasta iento; pisada, represión

zapalgailu • apisonadora

zapalgailu • apisonadora; achacadora, prensa

zapalgailu • machacadora

zapalgarri • agobiante; apabullante

zapalketa • apisonado; apisonado, opresión

zapalkuntza • aplasta iento; opresión, presión

zapalkuntza • opresión.??

zapaltzaile • aplastador; achacante, opresivo

zapaltzaile • opresor.??

zapaltzaile • opresivo

zapaltze • aplastamiento

Zapaltze, itoarazte, errepresio. • represión

zapalune • abolladura

zaparrada • aguacero; borrasca de lluvia, chaparrón

zaparrada • aguacero

zaparrasta • e brollo

zaparrastatu • e brollarse

zapart • estallido; reventón

zapart arazi (du) • desencadenar (una guerra)

zapart egin • estallar; reventar

zapart egin (du) • estallar (una guerra, una revolución)

zapartatu • estallar

zapasaito • trote

zapasalto • paso en falso

zapasalto • paso en falso

zapasaltoka • al trote

zapasta • salpicadura

zapata • zapata

zapata • zapata; zapato

zapata-fabrika • fábrica de zapatos

zapata-fabrika • fábrica de zapatos

zapata-garbitzaile • li piabotas

zapata-zola • suela de zapato

zapata-zola • suela de zapato

zapatada • zapatazo

zapatadenda • zapatería

zapatagin • zapatero eegiten dituenad

zapatagintza • fabricación de zapatos

zapatagintza • fabricación de zapatos

zapatak ipini ejantzid • calzar

zapatari • bonetero

zapatari • zapatero; bonetero, zapatero einsectod

Zapataria • Zapatero

zapatariegur • evónimo

zapatariegur • evónimo

zapategi • zapatería

zapela • sombrero

zapelatz • ratonero ehegaztiad

zaperdara • jeluence, vascuence purista a la sabiniana.??

zapi • pañal; paño, pañuelo

zapigarbitzaile • lavandera

zaplada • bofetada; pal ada, sopapo

zapladak e an • sopapear

zapladatxo • pal adita

zapladatxo • pal adita

zaplako • chasquido

zaplandari • adulador; e bustero, lisonjero

zaplanderia • adulación; lisonja, zala ería

zaplastako • bofetada

zaplatu • abofetear

zaplatu • abofetear

zapo • despojo; odio concentrado, sapo

Zapo-medailoia porruaz • Medallón de rape a los puerros

Zapo alangostatuen medailoiak • Medallones de rape alangostados

zapo hizkera • onserga

Zapoa Corinto eta piñuazi-pasekin • Rape con pasas de Corinto y piñón

zapokeria • intriga; vileza, villanería

zaporatu • dulcificar; saborear

zapore • e bocadura; gusto, paladar de losali entos

zaporegabe • insípido; jaudo

zaporetsu • sabroso

zaporetsuki • sabrosamente

zaporeztatu • paladear

Zapotxo erreak muxilekin • Sapitos asados con almejas

zaputz • esquivo; huraño, urriático

zapuzkeria • desa or; esquivez, frustración

zapuzketa • frustración; rechazo

zapuzte • frustración; repudio

zapuzti • arisco; esquivo, huraño

zapuztu • ahorcar efiguradod; a ohinarse, chafar

zapuztu • ahorcar efigurado

zapuztu • ahorcar; a ohinarse, chafar

zapuztu ezaputzv zapuztend • desechar; inco odarse, repudiar

zara a • barredura; basura, broza

zara a-zerbitzu • servicio de recogida de basura

zara a-zerbitzu • servicio de recogida de basura

zara atika • e brollo

zara atikari • e brollón

zara atikatsu • enredador

zara ikatu • arañar

zarabandatu • eceresed; i brear

zaragar • sarna

zaran • serón

zarata • algarabía; algazara, bulla

zarata • algazara

zarata • ruido

zarata egin • producir ruido

zarata egin • hacer ruido; eter bulla

zarata egite • emisión de ruidos

zarataka • estruendosa ente; ruidosamente

zaratatsu • bullanguero; ensordecedor, fragoso

zaratots • bulla; bullicio, jolgorio

zaratots • vocerío

zaratots egin • hacer ruido; eter bulla

Zarauzko Suhiltzaile Etxea • Parque de Bomberos, Zarautz

zarbasta • ra illa; ra ita

zarbastak • ra aje

zarbo • astuto; arrullero, raposo

zardai • esbelto

zare • banasta

zargaldu • de acrarse

zargaldu • de acrarse

zarigueia • zarigüeya

zarkil • granuja

zarkilo • decrépito

zarkin • chis e; decrépito, enredador

zarkitu • decrépito

zaro • bujía, vela

zaro • época, era, edad

zarpa • faltriquera

zarpail • andrajoso; inferior, ordinario

zarpailkeria • grosería; ordinariez, porquería

zarpailki • andrajosamente

zarpailtsu • zarrapastroso

zarpatsu • andrajoso; desarrapado, harapiento

zarpazar • jirón; piltrafa, pingajo

zarpazikin • andrajoso

zarpil • pingajo; trapajo

zarpildegi • trastera

zarra • estertor

zarra- arra • broza

zarra arra • tu ulto

zarra azka • rasguño

zarra azkatu • arañar

zarra azkatu • arañar

zarra iko • arañazo

zarra ikoa harra azka • arañazo

zarrakatu • destejeresed; henderse

zarran • arrastrando

zarraparra • atropelladamente

zarrapastaka • atropelladamente

zarrapatu • arañar

zarrast • cortada

zarrasta • cortadura; desgarradura, desgarro

zarrasta e an • i presionar

zarrastada • cortadura; corte, herida

zarrastaka jo • rasguear

zarrastaka jo • rasguear

zarrastan • brusca ente; exabrupto

zarrastatu • desgarrar; rasgar

zarrastel • despilfarrador

zarrasteldu • despilfarrar

zarrastelkeria • despilfarro

zarrastelkeria • despilfarro

zarratada • rasguño

zarratatu • desgarrar; rasgar

zarratu • tupido

zarrazta • i presión

zarraztu ezarraza zarraztend • desgarrar

zarri • espuerta

zarri • espuerta

zart • chasquido; chisporroteo, estallido

zart egin • crujir; quebrar, restallar

zarta • azote; fusta, látigo

zartaa eeskud • aplauso

zartada • estacazo; lapo, latigazo

zartada • varazo

zartadaka • a varazos

zartadaka • a varazos

zartadako • contundente; drástico, eficaz

zartadan • de golpe

zartadura • esguince

zartadura • distención; esguince, grieta

zartagina • sartén

zartagina • sartén

zartailu • fusta

zartakari • chispeante

zartakatu • crepitar; varear

zartakatu • varear

zartaketa • engarce; engaste

zartako • estacazo; galleta egolped, porrazo

zartatsu • chispeante; frondoso

zartatu • cascar; dar una paliza, engarzar

zartzakatu, zartzaka, zartzakatzen (du) • destruir

zartzakatu, zartzaka, zartzakatzen (du) • destruirse

zartzuela • zarzuela

Zartzuela, arrain eta mariskoena • Zarzuela de pescados y mariscos

zastada • picada

zataga • alzapri a

zataga • alzapri a; palanca

zatar • feo; inelegante, ordinario

zatar • cochino, asqueroso

zatardun • andrajoso

zatarkeria • bajeza; grosería, ordinariez

zatarki • fea ente; torpemente

zatarreria • desperdicio

zatartasun • fealdad

zatartu ezataretuda zatartzend • afear; deslucir, des ejorar

zatatatsu • bullicioso

zatatatsu • bullicioso

zati • trozo, pedazo

zati • parte

zati • ele ento; frag ento, órgano

zati- • parcial; particular

zati-zati egin • despedazarse

zati txiki • saldo

zatiak egin • trocear

zatibanaketa • repartición; reparto

zatibanatu • articularse

zatibanatu • articularesed; co partir, distribuir

zatidura • interrupción; partición, rotura

zatienzintasun • indivisibilidad

zatienzintasun • indivisibilidad

zatiezin • indivisible

zatigaitz • indivisible

zatigarri • disecable; divisible, fraccionable

zatigarri • divisible

zatigarritasun • divisibilidad

zatigarritasun • divisibilidad

zatika • por partes

zatika • a pedazos; por partes

zatika • en parte

zatika • a pedazos

zatikagarri • fraccionable

zatikako • fraccionado; parcial

zatikako • fraccionado

zatikako zama • carga fraccionada

zatikapen • partición

zatikatu • descuartizar; despedazaresed, disgregar

zatikatu • desecho

zatikatze • división

zatikatze • frag entación

zatikazko • parcial

zatikazko • concreto

zatiketa • división; escisión, fraccionamiento

zatiki • fracción; partícula, quebrado

zatiko • parcial; parte egranded, particular

zatikor • fraccionario; quebradizo

zatikor • fraccionario

zatitako • ixto

zatitto • pedacito, fragmento

zatittotu, zatitto, zatittotzen (du) • fragmentar, hacer pequeños trozos

zatitu • despedazaresed; desunir, disecar

zatitu, zati, zatitzen (du) • dividir, trozear, despedazar

zatitzaile • divisor

zatitzaile • divisor

zatizko • parcial

zaunka • ladrido

zaunka • ladrido

zaunka egin • ladrar

zaunka egin (du) • ladrar

zaunkaka • ladrando

zaunkalari • ladrador

zaunkalari • ladrador

zaunkari • ladrador

zauri • herida

zauri • herida

zauri • magulladura

zauri • herida; lesión, agulladura

zauri-zoina • fístula

zauri arka • estig a

Zauri, urradura; lesio • lesión

zauridura • lesión; llaga

zauriezin • invulnerable

zaurigabe • ileso

zauritu • magullar

zauritu • descalabrar; herir, lacerar

zauritu • descalabrar

zauritu • herido

zauritu • herido

zauritu, zauri, zauritzen (da) • herirse, ser herido

zauritu, zauri, zauritzen (du) • herir

zauritze • laceración

zauriz josi • acribillar

zauriztatu • cubrir de heridas

zauriztatu • cubrir de heridas

Zaurkor, ahul. El/la adolescente es más vulnerable que la persona adulta al desarrollo de la dependencia a las drogas = Nerabea nagusia baino ahulagoa da droga mendekotasunari aurre egiteko. • vulnerable

Zaurkortasun, ahultasun. Estos cambios provocan inseguridad y vulnerabilidad en el joven = Aldaketa hauek gaztearengan segurtasun eza eta zaurkortasuna sortzen dute. • vulnerabilidad

zaurtezin eezkod • invulnerable

zaurtezintasun • invulnerabilidad

zaurtu • herir

zaurtu • herido

zaurtu, zaur, zaurtzen (da) • herirse, ser herido

zaurtu, zaur, zaurtzen (du) • herir

zauzkada • i pacto; i presión

zazkardi • atorral; zarzal

zazpi • siete

zazpi • siete

zazpi • siete

zazpi etxetako herrian galdu, putzu txikian ito, hego haizerik gabe zoratu, arra beteko uretan ito • ahogarse en un vaso de agua

zazpi herrietako kanpaiak jota ere ez utzi • no dejar ni a sol ni a sombra

Zazpi Kaleetako Komisaria • Comisaría de Casco Viejo

Zazpi Kaleetako Oinarrizko Unitatea • Unidad de Base del Casco Viejo

zazpiehun • setecientos

zazpiehun • setecientos

zazpigarren • séptimo

zazpigarren • séptimo

zazpigarren • séptimo

zazpiki • i paciente; siete esino

zazpiki • siete esino

zazpiko • siete de los naipes

zazpikoa • el siete de los naipes

zazpina • sietea cada uno ead

zazpinan • de siete en siete

zazpinan • de siete en siete

zazpiren • sépti a parte

zazpiren • sépti a parte

ze • que. Vide: ezen

ze • qué. Vide: zer

ze- • no-, des-

ze-berdin • distinto

ze-eginkizun • que no debe hacerse

ze-jakin • ignorante

ze-jakintza • ignorancia

ze ai • a enaza; requisitoria

ze aika • dura ente; recia ente e ehatxatuzd

ze atu • a enazar

ze atu • a enazar

zealdoekad • balanceando; de costado, de través

zebatu ezebaa zebatzend • do ar; do esticar, refrenar

zebra-marrak • cebreado

zedarri • hito; lí ite, linde

zedarritu • acotar; a ojonar, definir

zedarritu • li itado

zedarritu • acotar; a ojonar

zedarritzapen • deli itación; li itación

zedarriztatu • acotar; a ojonar, deli itar

zedarriztatu • acotar; a ojonar, deli itar

zedatu • de arcar

zedatu • de arcar

zede • lí ite; linde

zeden • gusano

zedendu • agusanar el tocino

zedendu • agusanar el tocino

Zefalea; buruko min. • cefalea

zegen • carco a

zehabete • palmo

zehagarri • triturable

zehagarri • Sancionable

zehaldi • castigo corporal

zehapen • Sanción

zehapen • penalización; sanción

zehapen-espediente • expediente sancionador

zehapen irmo • sanción firme

zehar • través ead

zehar • través ead

zehar • a través

zehar- • transversal

zehar- eharka • cona bagages

zehar-meharka • oblicuamente, en zig-zag

zehar-pasagune • paso transversal

zehar argi • trasluz

zehar argitasun • transpariencia

zehar argitu • traslucirse

zehar ehar • punto por punto

zehar igaro • cruzar; pasar cruzando

Zehar tolerantzia. • tolerancia cruzada

zeharbide • travesía

zeharbide • ca ino desviado

zeharbideak • andurriales

zeharbidez • indirecta ente; transversalmente

zeharbidezko • transversal

zehardura • regate

zeharka • atravesando

zeharka • transversalmente

zeharka aritu • divagar

zeharka ibili ejardund • divagar

zeharkaezin • infranqueable

zeharkako • indirecto; sesgado, transversal

zeharkako irteera • salida transversal

zeharkako lerro • línea transversal

zeharkako marra • marca transversal

Zeharkako Zergak Kudeatzeko Zerbitzua • Servicio de Gestión de Impuestos Indirectos

Zeharkako Zergen Administrazio Zerbitzua • Servicio de Administración de Tributos Indirectos

Zeharkako Zergen Zerbitzua • Servicio de Tributos Indirectos

zeharkako zirkulazio • circulación transversal

zeharkaldi • travesía

zeharkatu • sesgar

zeharkatu • atravesar

zeharkatu • atravesar; ensartar, franquear

zeharkatu, gurutzatu • cruzar

zeharketa • ambages

zeharki • lateralmente

zeharo • del todo

zeharo • con detalle

zeharo • completa ente; con detalle, del todo

zeharraldatu • trasladar; trasplantar

zeharrargi • trasluz

zeharrargi • transl•cido etsud; trasluz

zeharrargitsu • trasl•cido

zeharrargitsu • traslúcido

zeharreko • lateral; transversal

zeharrera etad • a través

zeharretara • reojo eded

zehartu • atravesar; desviarse

zehartu • atravesar

zehatu • des enuzar

zehatu • castigar

zehatu • olido

zehatu • azotar; achacar, ajar

zehatu • azotar; castigar, des enuzar

zehatu, zeha, zehatzen (du) • castigar, azotar

zehatu, zehapena ezarri • Sancionar

zehatz • exacto; OMU justo, plenamente

zehatz • exacto, concreto

zehatz- ehatz • detallada ente; inuciosa ente, rajatabla ead

zehatz-zehazki • minuciosamente, con todo detalle, detalladamente, exactamente, concretamente.??

zehatzagotu, zehatzago, zehatzagotzen (du) • concretar más, precisar más

zehatzaile • azotador

zehatzaile • el que castiga

zehatzapen • castigo

zehatze • trituración

zehatzeko ahal • potestad sancionadora

zehatzeko ahalmen • facultad de sancionar

zehatzeko prozedura, zehapen-prozedura • procedimiento sancionador

zehazgabe ekod • i preciso; indeter inado

zehazgabekeria • i precisión

zehazgabetasun • i precisión; indeter inación, vaguedad

zehazgabetu • imprecisar

zehazgabetu • i precisar

zehazketa • definición

zehazki • detallada ente; escrupulosa ente, exactamente

zehazki • minuciosamente, con todo detalle, detalladamente, exactamente, concretamente.??

zehazkiro • concreta ente; exacta ente, precisamente

zehazkiro • minuciosamente, con todo detalle, detalladamente, exactamente, concretamente.??

zehazkizun • detalle; por enor

zehaztapen • definición; deter inación

zehaztasun • exactitud

zehaztasun • escrupulosidad; exactitud, justedad

zehaztasunik ez • inexactitu

zehaztasunik ez • i precisión; inexactitud

zehaztatu • deter inar

zehaztu • definir

zehaztu • definir; desglosar, dilucidar

zehaztu, zehatz, zehazten (du) • concretar, precisar

zehe • fino; línea, enudo

zehe • palmo

zehetasun • inuciosidad

zehetu • fraccionar; hacer cisco, por enorizar

zehetuz • por enorizando

zehiarrez • soslayo eded

zeihar • oeste

zeihar • a través

zeihar • viente oeste, vendaval

zeihar • de reojo

zeihar • torcidamente, mal

zeihar • oblicuo

zeihar • oblicuo; refilón, sesgado

zeiharbide • atajo

zeihardura • desviación

zeiharesan • indirecta

zeiharka • oblicuamente

zeiharka- eiharka • serpenteo

zeiharkako • indirecto

zeiharkatu • atravesado

zeiharkatu, zeiharka, zeiharkatzen (du) • atravesar

zeiharresan • alusión

zeiher • opuesto

zein • cuál

zein-gehiagoka ari izan (da) • competir, rivalizar

zeinatu • persignaresed; signarse

zeinek • cuál

zeinismo • (Gram.) zeinismo.??

zeintan • en (el, la, lo) cual.??

zeintasun • cualidad

zeintasunezko • cualitativo.??

zeintaz • sobre (el, la, lo) cual.??

zeintzu • cuáles

zeinu • ueca; signo

zeinu • signo

zeio • azuela ezurginaren tresnad

zeio ezurginaren tresnad • azuela

zeio ezurginaren tresnad • azuela

zekale • centeno

zekale • centeno

zeken • avaricioso; avaro, ezquino

zeken • duro, insensible, avaro, tacaño, sórdido

zekendu, zeken, zekentzen (da) • volverse avaro, hacerse sórdido

zekenkeria • avaricia; ezquindad, roña

zekenkeria • avaricia

zekenkeriak egin • tacañear

zekenki • avariciosamente

zekenki • avaramente

zekentasun • roña; sordidez, tacañería

zekor • becerro; ternero

zekorketa • becerrada; novillada

zekortu ezekoretuda zekortzend • aparear la vaca

zekyry • método de vida, modo de vida, género de vida

zela • sillín

zela • silla de montar

zela • ontura; silla de ontar, sillín

zelabere • ontura eani aliad

zeladura • ensilladura

zelai • explanad; herbario, llanura

zelai • campo

zelai • llano, llanura

zelai inatu • ca po inado

zelai minatu • ca po minado

zelaialde • llanada; llanura

zelaigune • planicie

zelaitu • allanar; aplanar, explanar

zelaitu • allanar; aplanar

zelaitu, zelai, zelaitzen (du) • allanar

zelaitze • explanación

zelako • cómo, de qué naturaleza

zelako abere • animal de silla, animal de montura

zelako abere • animal de montura, animal de silla

zelan • cómo, de qué modo

zelan edo halan • dealg•n odo; de una u otra anera

zelarta • curvo

zelarta • curva

zelartatu, zelarta, zelartatzen (da) • curvarse

zelartatu, zelarta, zelartatzen (du) • curvar

zelartatze • curvatura

zelata • acecho; e boscada, encerrona

zelatada • asechanza; insidia

zelatada • asechanza

zelatakeria • fisgoneo

zelatakeria • fisgoneo

zelatakuntza • espionaje

zelatan • al acecho

zelatan • acechando

zelatan egon • acechar

zelatan jarri • estar el acecho

zelatari • espía; fisgón, etete

zelatarte • insidia

zelatatu • acechar

zelatatu • acechar; escarbar, espiar

zelatu • ensillar

zelatu • ensillar; gilar

zelatze • ensilladura

zeldor • orzuelo

zelu • cielo. Vide: zelu

Zelula. • célula

zelulabakar • monocelular

zelulabakar • unicelular

zelulabakar • onocelular; unicelular

zelulanitz • ulticelular

zelulanitz • multicelular

zelularteko • intercelular

zelularteko • intercelular

zelulosazko poltsa • bolsa de celulosa

zemai • amenaza

zemaitu, zemai, zemaitzen (du) • amenazar

zen • difunto, el que fuera, el que un día fue

zen • difunto; fallecido, finado

zena zen • fuera lo que fuera

zenbaezin eezkod • incontable

zenbagaitz • incontable

zenbait • algiuien, alguno, algunos, unos cuantos

zenbait • alguno ebaiezko esaldietand

zenbaitetan • en algunas ocasiones, varias veces

zenbakarri • nu erable

zenbakarri • nu erable

zenbakarritasun • nu eración

zenbakarritasun • nu eración

zenbaketa • enu eración; recuento

zenbaki • número

zenbaki negatibo • número negativo

zenbakitu • nu erar

zenbakitu • nu erar

zenbakiz • nu éricamente

zenbakizko • nu érico

zenbakizko • nu érico

zenbat • cuánto

zenbat aldiz • cuántas veces

zenbatasun • cantidad

zenbatasuneko • cuantitativo

zenbatasunezko • cuantitativo

zenbateko • i porte

zenbatenaz ...-ago ...hanbatenaz • cuanto más ... tanto más, tanto más... cuanto más

zenbatezin • incontable

zenbatezin eezkod • innu erable

zenbatu • recontar

zenbatu • recontar

zenbatu ezenbateuda zenbatzend • calcular; co putar, enu erar

zenbera • requesón

Zenberaz (gaztanberaz) beteriko tortila • Tortilla rellena de requesón

zendu • fallecer; fenecer

zendu • difunto; fallecido, finado

zendu ezeneduda zentzend • expirar; extinguirse, fallecer

zendu, zen, zentzen (da) • fallecer, morir

zenobio • onasterio

zentimu • céntimo.??

zentoi • coloso; gigante, horca

zentral nuklearrak • centrales nucleares

zentral nuklearrak • centrales nucleares

zentro • centro.??

Zentro anitzetako ikerketa. • estudio multicéntrico

Zentro, leku, etxe. • centro

Zentroen eta Etxeko Prestazioen Atala • Sección de Centros y Prestaciones en Domicilio

Zentroetan Sartzeko Balorazioaren eta Banako Prestazioen Atala • Sección de Valoración y Prestaciones Individuales para Ingreso en Centros

zentrukide • concéntrico

zentsapen • e padronamiento

zentsapen • e padronamiento

zentsatu • e padronar

zentsu • censo

zentzabide • castigo; censura, correctivo

zentzadura • en ienda

zentzagarri • en endable

zentzaldi • escarmiento

zentzarazi (du) • corregir, rectificar

zentzarazte • corrección, rectificación

zentzarazte hirurkoiak • (las) tres rectificaciones.??

zentzatu • aplo arse

zentzatu • corregir; educar, en endarse

zentzatu, zentza, zentzatzen (du) • corregir, rectificar

zentzatze • corrección, rectificación

zentze • fallecimiento

zentzu • significado

zentzu • sentido

zentzu • esti ativa; juicio, recato

zentzu eman, zentzun eman (dio) • dar sentido

zentzu en • facultad; sentido

zentzu gabe hitz egin • desbaratar

zentzu on • buen sentido

zentzu txarreko • peyorativo

zentzubakarreko • unívoco

zentzubako • indiscreto

zentzudun • sensato

zentzudun • ani ado; inteligente, juicioso

zentzugabe • absurdo; disparatado, ilógico

zentzugabeekod • insensato

zentzugabekeria • desatino

zentzugabekeria • aberración; absurdo, contrasentido

zentzugabekeria • insensatez

zentzugabeki • insensatamente

zentzugabeki • disparatadamente

zentzugabeki • disparatada ente; insensatamente

zentzugabeko • insensato

zentzugabeko • descabellado

zentzugabetasun • insensatez

zentzuko • sensorial

zentzukoi • discreto; juicioso, prudente

zentzukoitasun • sensualidad

Zentzumen sistema. • sistema sensorial

Zentzumen(ezko) hautemate. • percepción sensorial

zentzun • cordura; ú

zentzun • sentido

zentzun • significado

zentzungabekeria • insensatez

zentzuon • buen sentido. Vide: zentzu on

zentzutasun • sensatez

zentzutasun • aplo o; cordura, for alidad

zentzuz • sensátamente

zentzuz • juiciosa ente; razonable e nte, sensátamente

zentzuzko • arreglado; juicioso, prudencial

zentzuzko • sensorial

Zentzuzko erabilera. • uso racional

zepa • escoria de hierro

zer • qué, qué cosa

zer-ikusirik eduki (du) • tener que ver

zer-ikusirik ukan (du) • tener que ver

zer arraia, zer arraio • ¡qué carajo!

zer demonio, zer demontre, zer mila demonio • ¡qué demonios!

zer egin ez dakiela egon • titubear

zera • es decir; o sea

zera • como sustantivo significa todo ser; como adjetivo, toda cualidad.??

zerarren • ¿por qué?

zerba • acelga

zerba • acelga

Zerba-horri beteak • Hojas de acelgas rellenas

Zerba-horriak • Pencas de acelgas

Zerba-kirten beteak perretxiko saltsarekin • Penca rellena con salsa de setas

Zerba-zain beteak • Pencas de acelga rellenas

Zerba arraultzopila • Tortilla de acelgas

Zerba barrubeteak • Acelgas rellenas

Zerba, patatak hirugiharreaz • Acelgas con patatas y bacon

zerbait • algo ebaiezkoetand; úzerbait pikutara bidaltzea ö echaralgo por la borda

zerbait • algo, alguna cosa

zerbait susmatu • olerse algo

zerbaixka • algo, poquita cosa

Zerbak • Acelgas

zerbeldu ezerbelv zerbeltzend • achisparse; desalentarse, desani arse

zerbitu ezerbietuda zerbitzend • despachar; servir

zerbitu, zerbi, zerbitzen (du) • servir

zerbitzaile • ca arero

zerbitzari • ca arero; do éstico, servidor

zerbitzari • servidor, siervo

zerbitzari-kide • consiervo

zerbitzatu • despachar edenda batetand; servir

zerbitzatu, zerbitza, zerbitzatzen (du) • servir

zerbitzu • prestación; servicio

zerbitzu • servicio

zerbitzu-bide • camino de servicio

Zerbitzu-erakundeak • Organizaciones de Servicios

zerbitzu-galtzada • calzada de servicio

Zerbitzu-Ikuskaritzaren Atala • División de Inspección de Servicios

zerbitzu-kooperatiba • cooperativa de servicios

zerbitzu-seinale • señal de servicio

Zerbitzu Arloa • Área de Servicios

Zerbitzu Bereziak • Servicios Especiales

Zerbitzu Berezietako Atala • División de Servicios Especiales

Zerbitzu Berezietako Bulegoa • Negociado de Servicios Especiales

zerbitzu berezietako ibilgailu • vehículo de servicio especial

Zerbitzu berezitu. • servicio especializado

Zerbitzu elektrikoak • Servicios eléctricos

Zerbitzu eta Araubide Ekonomikoko Zuzendaritza • Dirección de Servicios y Régimen Económico

Zerbitzu eta Barrutietako Negoziatua • Negociado de Servicios y Distritos

Zerbitzu eta Ente Publikoen Auditoretza Atala • Sección de Auditorías de Servicios y Entes Públicos

Zerbitzu Juridiko Administratiboa • Servicio Jurídico Administrativo

Zerbitzu Nagusiak * Zerbitzu Orokorrak • Servicios Generales

Zerbitzu Orokorren Atala • Sección de Servicios Generales

Zerbitzu Orokorren Zerbitzua * Zerbitzu Orokorretako Zerbitzua • Servicio de Servicios Generales

Zerbitzu Orokorren Zuzendaritza * Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritza • Dirección de Servicios Generales

Zerbitzu Orokorretako Idazkaritza Teknikoko Zerbitzua • Servicio de Secretaría Técnica de Servicios Generales

Zerbitzu Orokorretako Sailatala • Subárea de Servicios Generales

Zerbitzu Orokorretako Zuzendariordetza • Subdirección de Servicios Generales

zerbitzu publiko • servicio público

zerbitzu publikoko ibilgailu • vehículo de servicio público

Zerbitzu sare. • red de servicios

Zerbitzu Teknikoen Atala * Zerbitzu Teknikoetako Atala • Sección de Servicios Técnicos

Zerbitzu Teknikoetako Sailatala • Subárea de Servicios Técnicos

Zerbitzu Zuzendaritza • Dirección de Servicios

Zerbitzu. • servicio

zerbitzua hasten den toki • cabecera de línea de servicio

Zerbitzuak • Servicios

Zerbitzuaren Zuzendaritza • Dirección del Servicio

Zerbitzuburua • Jefatura del Servicio

Zerbitzuen Administrazio Ikuskatzailetza • Inspección Administrativa de Servicios

Zerbitzuen Zuzendaritza Nagusia • Dirección General de Servicios

zerbitzuetako ibilgailu • vehículo destinado a servicios

zerbitzugune • área de servicio, zona de servicio

zerbitzugune • rea de servicio

zerbitzugune • zona de servicio, área de servicio

Zerbitzuko erregistroa • Registro del Servicio

zerbozia • cerveza.??

zerden • erguido, recto

zerden • flexible

zere • rorcual

zere onia • rito

Zerebro; garun, burmuin. • cerebro

zeregin • faena; función, labor

zeren • porque, puesto que

zeren-eta • precisamente porque, porque, puesto que

zeresan • chis e; hablilla, parloteo

zeresanagatik • por respeto hu ano

zerga • grava en; i puesto, pechada

zerga • prestación ei puesto

zerga • impuesto

zerga • impuesto

zerga- • tributario

Zerga-Araudiaren Zerbitzua • Servicio de Normativa Tributaria

Zerga-bilketa unitateak • Unidades de Recaudación

Zerga-bilketa Zerbitzua * Zerga Bilketarako Zerbitzua • Servicio de Recaudación

Zerga-bilketa Zuzendariordetza • Subdirección de Recaudación

Zerga-bilketaren Kudeaketa Atala • Sección de Gestión Recaudatoria

zerga-biltzaile • cobrador de i puestos; recaudador, recaudador de tributos

Zerga-Kideketarako Saila • Órgano de Coordinación Tributaria

Zerga Administrazioko Zuzendaritza • Dirección de Administración Tributaria

Zerga Azterlanen Atala • Sección de Estudios Tributarios

Zerga Berezien Atala • Sección de Impuestos Especiales

Zerga Biltegiko Atala • Sección de Recaudación

Zerga Bulegoak Koordinatzeko Unitatea • Unidad de Coordinación de Oficinas Tributarias

Zerga Dokumentazioa Atala • Sección de Documentación Fiscal

Zerga eta Finantza Politikako Zuzendaritza Nagusia • Dirección General de Política Fiscal y Financiera

zerga gabe ekod • saneado

Zerga Ikuskaritzaren Zerbitzua * Zergak Ikuskatzeko Zerbitzua • Servicio de Inspección de Tributos * Servicio de Investigación Tributaria

Zerga Ikuskatzailetza eta Isunen Zerbitzua • Servicio de Gestión Tributaria y Multas

Zerga Ikuskatzailetzako Bulegoa • Negociado de Inspección Tributaria

Zerga Informatika Atala • Sección de Informática Tributaria

Zerga Informazio Atala • Sección de Información Tributaria

Zerga Kontabilitateko Atala • Sección de Contabilidad Tributaria

Zerga Kudeaketarako Zerbitzua • Servicio de Gestión Tributaria

Zerga Politika Zerbitzua • Servicio de Política Fiscal

Zerga Zentsuen Atala • Sección de Censos Fiscales

Zerga Zorrak Geroratu eta Neurri Bereziak Hartzeko Atala • Sección de Aplazamientos y Medidas Especiales sobre Deudas Tributarias

Zergabilketa Zerbitzua • Servicio de Recaudación Fiscal

Zergabilketako eta Zerga Bulegoetako Zuzendariordetza • Subdirección de Recaudación y Oficinas Tributarias

Zergabilketako Unitate Nagusia • Unidad Central de Recaudación

zergada • hilera

zergadun • rentero

Zergadunarentzako Informazio eta Laguntza Zerbitzua (ZILA) • Servicio de Información y Asistencia al Contribuyente (SIAC)

Zergadunarentzako Telefonia eta Telematika Sistemen Atala • Sección de Servicios Telefónicos y Telemáticos al Contribuyente

Zergadunekiko Harremanetarako Zerbitzua • Servicio de Relación con los Contribuyentes

zergaduru • pechero

zergagarri • tributable

zergagarri • tributable

zergak • tributación

zergak • tributación

zergak e an • tributar

zergak ipini • poner i puestos

Zergak Kudeatzeko Zuzendariordetza • Subdirección de Gestión Tributaria

zergapetu • gravar

zergar ezar erid • gravar

zergari • cobrador de i puestos; publicano, recaudador de tributos

zergarindu • desgravar

zergarinketa • desgravación

zergarinketa • desgravación

zergati • causa; otivo, óvil

zergatik? • por qué?

zergatiko • porqué

zergatu • gravar; poner i puestos, tributar

zergazko • tributario

zergera • tributo

zeri • a qué?

zernahi • cualquier cosa

zernahi gisaezd • de todas anerasw e todo caso

zero • cero

zerori • tú mismo

zerra • sierra

zerra • tajada, filete

zerra • capa (social)

zerra • sierra

zerra ekaniko • sierra ecánica

zerra mekaniko • sierra mecánica

zerragin • dientes de la sierra

zerragin • dientes de la sierra

zerrakin • serrín

zerralari • serrador

zerraldo • ata•d; ca illa, féretro

zerraldo erori, zerraldo gelditu, gorputz geratu • quedarse seco

zerrari • aserrador

zerrari • aserrador

zerrarrain • pez sierra

zerrategi • aserradero; aserrería, serrería

zerratoki • aserradero; aserrería, serrería

zerratu • cerrado

zerratu • aserrar

zerratu • aserrar; serrar

zerratu, zerra, zerratzen (du) • encerrar

zerratu, zerra, zerratzen (du) • cerrar

zerratu, zerra, zerratzen (du) • apretar

zerrauts • serrín

zerrazahi • serrín

zerrenda • relación (lista), lista

zerrenda • tira

zerrenda • elenco; franja, lista

zerrenda hasi • encabezar

zerrendaketa • enu eración; listado

zerrendaketa • listado

zerrendan sartu • enrolar

zerrendatu • enu erar; listar, ordenar

zerrepel • tibio

zerrepeldu • entibiar

zerresan • reparo

zerri • cerdo; chón

zerri-jana • bazofia

zerria • estera; tapiz

zerria • estera

zerrie e • cerda; puerca

zerrikeria • faena; felonía, judiada

zerrikeria • marranada

zerrikeria • cerdada, cochinada

zerrikeria • mariconada

zerriki • carne de cerdo

zerrikorta • pocilga

zerrikume • gorrino, lechón, cría de cerdo

zerrikusi • entidad; i portancia

zerritalde • cerdada; piara

zerritegi • pocilga

zerritzar • asqueroso; arranazo

zerritzar • marranazo

zerro • veta

zerro • franja; veta

zerrote • serrote

zerrote • serrote; serrucho

zerrote • serrucho

zertan • en qué actividad?

zertan • continente, tierra firme

zertara • a qué?

zertarako • aplicación; úproduktuaren zertarakoak ö lasaplicaciones del producto

zertificatu • certificato

zerttobait • algo, poquita cosa

zertu • definir; deter inar, efectuar

zertu, zer, zertzen (du) • realizar, efectuar, llevar a cabo

zertzaz • de qué materia.??

zertze • realización, (acción), el hecho de llevar algo a cabo

zertzelada • circunstancia; dato, detalle

zertzeta • zarceta

zeru • cielo

zeru • fir amento

zeru- • celestial.??

zeru- • celeste

zeru-gorputz • cuerpo celeste

zeru-harraskari • rascacielos

zeru-harraskari • rascacielos

zeru-lurrak • cielo y la tierra eel

Zeru-urdaitxoak chantilliarekin • Tocinillo de cielo con Chantill

zeru sapai • fir amento

Zeru urdaitxoak franbuesa saltsaz • Tocinillo de cielo con salsa de frambuesa

zeruaz tipula egin • cantar la palinodia

zeruertz • horizonte

zerugoi • cielo

zeruko • celeste; e píreo

zerukokatu • oruga

zerulore • hierba doncella

zerulore • hierba doncella

zerupeko • bajo el cielo; OME bajo el cielo

zerupeko • bajo el cielo

zerutar • celestial

zerutar • e píreo

zerutik lurrera • del cieloa la tierra

zerutik lurrera • del cielo a la tierra

zeta • ancha; seda

zetabatu ezetabaa zetabatzend • ta izar

zetabe • cedazo; criba, ta iz

zetaka • ancha

zetakatu ezetakav zetakatzend • ensuciar

zetar-hazkuntza • sericicultura

zetar hilo • gusano de seda

zetazko • de seda

zetazko • sedoso

zetazko • de seda; sedoso

zeuenkoi • egoista

zeurekoi • egoista

zezel • balbuciente

zezel • balbuciente

zezeldu • balbucear; balbucir

zezen • toro

zezen • corn•peta; toro

zezen- • taurino

zezen- • taurino

Zezen-buztana • Rabos de toro

zezen-plaza • plaza de toros

zezen-plaza • plaza de toros; ruedo de toros

zezen-satai • trapío

zezen-zakur • perroalano

Zezen albardatua • Toro estofado

zezendu • e bravecerse

zezenjaia • fiesta taurina

zezenjaia • fiesta taurina

zezenkari • diestro; lidiador de toros, torero

zezenkari • lidiador de toros

zezenketa • corrida de toros

zezenketa • corrida de toros; lidia, novillada

zezenki • carne de toro

zezenki • carne de toro

zezenko • torete

zezenko • torete; torito

zezenko • torito

zezenplaza • ruedo

zezenplaza • plaza de toros

zezentoki • ruedo de toros; toril

zezentoki • toril

zezentxakur • dogo

zezentzain • garrochero

zezenzale • aficionadoa los toros

zezenzale • aficionado a los toros

zezio • contienda; pendencia, reyerta

zi a • cabellera larga; vellón

zi ardika • equívoco ede palabras

zi ardika • equívoco ede palabrasd

zi ardikatu • engañar

zi arkeria • arrullería

zi arku • engaño; falacia

zi arkun • falaz; tra poso

zi arkunkeria • arrullería; tra pa

zi arkutsu • doloso; falaz

zi aur • abono; estiércol

zi aurketa • abonado del ca po

zi aurtegi • estercolero; uladar

zi el • ajado; enjuto, archito

zi el • pilonga ecastaña

zi el • marchito

zi eldu • ajarse elandareakd; architaresed, secarse

zi eldu • marchitarse

zi eldu elandareakd • ajarse

zi eldura • enjutez

zi eldura • enjutez

zi endu • cemento

zi entarri • basa ento; funda ento, piedra funda ental

zi entarri • piedra funda ental

zi ikatu • pellizcar; re order, roer

zi iko • desazón; disgusto, escozor

zi iko • sinsabor edolor

zi iko egin • pellizcar

zi itz • chinche

zi ur • arruga; arrugado, avaro

zi ur egin • arrugarse

zi urdura • arruga; rugosidad

zi urkeria • ezquindad

zi urrak kendu • planchar

zi urtasun • rugosidad

zi urtsu • rugoso

zi urtu • ajarse; arrugarse, arrugarse

zi urtu • arrugaresed; ú

Zianosi. • cianosis

ziape • ostaza

ziazerba • espinaca

Ziazerba-arroz budina • Pudding de espinacas y arroz

Ziazerbak • Espinacas

Ziazerbak esnegaiaz • Espinacas a la crema de leche

Ziazerbak kataluniar erara • Espinacas a la catalana

Ziazerbak kremaz • Espinacas a la crema

Ziazerben tarta • Tarta de espinacas

ziba • peonza; tro pa, tro po

ziba • tro po

zibo • balancín; colu pio

zibot • peonza; tro po

zidor • atajo; senda, sendero

zidorretik joan • atajar

ziega • az orra

zientzia • ciencia

Zientzia Politikarako Zuzendaritza • Dirección de Política Científica

zientzigizon • científico

ziflatu eziflaa ziflatzend • despilfarrar; engullir, algastar

zifra • cifra.??

zifratu ezifraetuda zifratzend • cifrar

Zigal ragouta hore freskoz • Ragú de cigalas con pasta fresca

Zigalatxo eta perretxiku salteatuak leka-kremarekin • Salteado de cigalitas y setas sobre crema de vainas

zigante • gigante

zigar • arador de la sarna

zigarro • pitillo

zigarro • cigarrillo; cigarro, pitillo

zigarro erre • fumar

Zigarro puruak • Puros

zigarrontzi • cigarrera; pitillera

zigilatu • sellar

zigilatu • matasellar

zigilatu • precintar

zigilatu • esta pillar; atasellar, sellar

zigilu • sello de ta pón

zigilu • cera

zigilu • lacre; atasellos, sello de cera

zigilu • precinto

zigilu • matasellos

zigilu-euskarri • portasellos

zigilu. zigulu • sello.??

zigiluak bustitzeko(a) • mojasellos

zigor • castigo

zigor • azote; látigo, palo

zigor- • penal; penitenciario

zigor-erantzukizun, zigor-zuzenbideko erantzukizun • responsabilidad penal

Zigor erregimen. • régimen sancionador

Zigor eta Errekurtsoen Zerbitzua • Servicio de Sanciones y recursos

Zigor Kodea • Código Penal

Zigor penal. • sanción penal

Zigor(rik) ez(a). • impunidad

zigorgabe • i pune

zigorgabetasun • i punidad

zigorgabetasun • impunidad

zigorgarri • punible

zigorgarri • punible; sancionable

zigorkada • azote; gope, pena

zigorkari • sayón; verdugo

zigorkatu • azotar; flagelar, torturar

zigorkatu • azotar

zigorkatzaile • azotador

zigorketa • punición

zigorkor • punitivo

zigorrada • latigazo

zigorraldi • castigo; corrección, paliza

zigorraldi • paliza

zigorraldi eman (dio) • dar una paliza

Zigorraren barkamen baldintzaturako neurri. • medida de remisión condicional de la pena

zigorrezko • penal; punitivo

zigortatu, zigorta, zigortatzen (du) • castigar

zigortu • azotar

zigortu • azotar; fustigar, linchar

zigortu, zigor, zigortzen (du) • castigar

zigortzaile • fustigador

Zigortzaile, penalizatzaile. Rotundo fracaso de la politica penalizadora, la cual no está sirviendo para erradicar el tráfico de drogas = Politika penalizatzailearen erabateko porrota, ez baitu balio drogen trafikoa desagerrarazteko. • penalizador, -a

Zigortze, penalizatze. • penalización

zigortzeke • i pune

zigortzeko epai • sentencia condenatoria

zigortzeko jardunbide, zigor-prozedura • procedimiento sancionador

zigoto • zigoto

ziguin • alvavisco

zigur • seguro, inevitable, definitivo, real

zigurat • zigurat

ziguratu, zigura, ziguratzen (du) • asegurar.??

zigurki • seguramente, desde luego, inevitablemente

zigurkiago • con mayor exactitud.??

zigurtasun • seguridad, certeza

zigurtasun • seguridad

zigurtatu, zigurta, zigurtatzen (du) • asegurar

zihatu • congelarse

zihatu • cubrirse de grasa

zihatu • ensebarse

zihatu • congelarse; cubrirse de grasa

zihaurri • yezgo

ziho • sebo

zihotsu • sebáceo; seboso

zihoztatu • ensebarse

zik-zak • zig-zag

zik-zak ibili • zigzaguear

zikai • punzón

zikili- ikili • desaseadamente

zikin • guarro; i p•dico, indecente

zikin • sucio

zikindu • denigrar; e borronar, enfangarse

zikindu • denigrar

zikindu, zikin, zikintzen (da) • ensuciarse, mancharse

zikindu, zikin, zikintzen (du) • ensuciar, manchar

zikingarri • anchadizo

zikinkeria • cochinada, cerdada

zikinkeria • guarrería; i pureza, la parón

zikinkeria • suciedad

zikinkeriaz • s•ciamente

zikinki • desaseada ente; puerca ente, sórdidamente

zikintasun • sordidez; suciedad

zikintzaile • e borronador; ensuciador

zikintzaile • e borronador

zikintzar • recochino

zikintze • ensuciamiento

zikiratu • eunuco

zikiratu • capar; castrar

zikirio • centeno

zikiro • ennuco

zikirri- akarra • a la ligera

zikirri- akarra • a la ligera

zikloi • ciclón

ziklon berrikuntza • reciclaje

zikoina • cig±eña

zikoinale • cig±eñal

zikoitz • avariento; avaro, alandrín

zikoizkeria • avaricia; ezquindad, roña

zikoizkeriak egin • tacañear

zikoizkeriaz • ezquinamente

zikoizki • sórdidamente

zikoiztasun • tacañería

zikoiztu • envilecerse

zikor • avaro; tacaño

zil • ombligo

zil utur • prepucio

zilar • plata

zilar • brezo; plata

zilar-mehatz • mina de plata

zilarbizi • azogue; ercurio

zilarbizi • azogue

zilardenda • platería

zilargile • orfebre

zilargin • orfebre; platero

zilargin • platero

zilargintza • orfebrería; platería

zilarkara • argentino

zilarrez egina • hecho de plata

zilarrez egina • hecho de plata

zilarrezko • argentino; plateado

zilarrezko goilare • cuchara de plata

zilarrezko goilare • cuchara de plata

zilarreztatu • plateado

zilarreztatu • platear

zilarreztatu • platear

zilartegi • comercio de plata

zilatu • ahuecar

zilbor • abdo en; o bligo, panza

zilbor- • u bilical

zilbor-este • ombligo ea arekiko tutuad

zilbor-handi • obeso

zilbor antzeko • u bilicado

zilbor antzeko • u bilicado

zilborkeria • autoco placencia

zilborkeria • autoco placencia

zilborreko • u bilical

zilborreste • cordón u bilical

zilbot • panza, abdomen. ??

zilegi • lícito

zilegi • lícito; per isible, per itido

Zilegi ez den droga. • droga ilícita

Zilegi ez den(a), debekatu; legez kanpoko. • ilícito, -a

zilegi izan (da) • ser lícito

zilegigabetasunez • ilícitamente

zilegigabetasunez • ilícitamente

zilegitasun • legiti ación; legiti idad, per isión

zilegitasun • legiti ación

zilegitasunez • legíti amente

zilegitasunez • legíti a ente; lícitamente

zilegitasunik ez • ilicitu

zilegitasunik ez • ilicitud

zilegitu • legitimar

zilegitu • facultar; legitimar

zilegizko • legítimo

zili ala • e brollo

zilindro • rodillo

ziliporta • salpicadura

zilipurdi • volterata

zilipurdika • patasarriba

zilo • agujero; orificio, silo

zilo • silo

zilotu, zilo, zilotzen (du) • agujerear

zilueta • silueta

zilueta • silueta

zimardika • equívoco

zimarku • conjuración, conspiración, traición, engaño

zimarkundu, zimarkun, zimarkuntzen (da) • conspirar

zimarkunkeria • trampa, marrullería, procedimiento que se emplea para engañar a alguien

zimarkutsu • tramposo, fraudulento

zimel • marchito

zimeldu, zimel, zimeltzen (da) • marchitarse

zimendu • cimiento

zin • jura; juramento

zin • juramento

zin-zinez • encarecida ente; juntillas ea pied

zin egin • jurar; prestar juramento

zin egotzi • jurar; prestar juramento

zin hausle • perjuro

zin hauste • perjurio

zin hautsi • perjurar

zin hautsi • prevaricar

zinaldi • jura

zinausle • perjuro

zinauste • perjurio

zinautsi • perjurar

zinbel • flexible

zinbel • flexible, cimbreante

zinbeltze • flexión

zindo • fruta sana

zindo • fruta sana

zindotasun • fidelidad; honradez, integridad

zindotu ezindoa zindotzend • justificar

zine-areto • sala de cine

zine-areto • sala de cine

zine a • cine earted

Zine Unitatea • Unidad de Cine

zineforu • fóru mecine

zineforu • fóru ecined

zinegela • cine

zinegotzi • concejar; edil

zinetoki • cine esalónd

zinez • en serio; veras eded

zingira • aguazal; laguna, pantano

zingiratsu • pantanoso

zingiratu • e pantanar

zinitz • juramento

zinkuri • sollozo; suspiro

zinkurin • ge ido; gi oteo, la entación

zinkurina • queja

zinkurina egin (du) • quejarse

zinkurinati • gi oteador

zinkurinati • gi oteador; queju broso

zinkurinatu • ge ir; gi otear, la entarse

zinkurinatu (da) • quejarse, lamentarse

zinpetu • jurado

zinpetu • jurar

zinta itsasgarri • cinta adhesiva

zinta itsasgarriaren euskarri • portarrollos para cinta adhesiva

zintarri • losa, enlosado

zintarri • bordillo

zintarri • bordillo

zintasun • fidelidad; franqueza

zintz egin • quitarse los ocos; sonarse la narices

zintzarri • ca panilla; cascabel, cencerro

zintzatu • sonarse los ocos

zintzil • pensil

zintzil-zubi • puente colgante

zintzilik • colgado

zintzilik • colgado; vilo eend

zintzilik jarri • pender

zintzilika • pendiente

zintzilikako • suspendido

zintzilikako • suspendido

zintzilikario • zarcillo

zintzilikatu • suspenso

zintzilikatzeko artxibo • archivo colgante

zintzilikatzeko artxibo-karpeta • carpeta para archivo colgante

zintzilipurdi • voltereta

zintzo • exacto; fiel, fino

zintzo • fiel, sincero, franco, honesto

zintzoki • fielmente, sinceramente, francamente, honestamente

zintzoki • fiel ente; honesta ente, honradamente

zintzotasun • exactitud; fidelidad, franqueza

zintzur • desfiladero; faringe, garganta

zintzur • gaznate

zintzur- • gutural

zintzur-sagar • nuez de la garganta

zintzur egin • degollar

zintzurkoi • tragón

zintzurra egin, ezpataz iragan, ezpataz josi • pasar a cuchillo

zintzurreko • gutural

zintzurreko in • laringitis

zintzurreste • garganchón; tráquea

zinu barik ibili • no andarse con cuentos

zio • motivo, razón

zio • causa; otivación, otivo

zipario • idiota

zipildu • cha uscar; úzipil usaina dago ö cha usquina ehay olorad

zipildu • cha uscar; úzipil usaina dago ö cha usquina ehay olorad

zipla • alusión; indirecta

ziplada • alusión; indirecta

zipladaka • hablando poralusiones

zipladaka • hablando por alusiones

ziplatu • desplu ar ejokoand; espicharelad, ja ar eganar todod

ziplo • repente eded

zipo • gemido, sollozo

zipo • provocación

zipo egin • provocar

zipoka • provocando

zipoka • provocando

zipokalari • provocador

zipokari • provocador

zipotz • espiche

zipotz • arisco; espiche, espita

zipozkeria • obstinación; terquedad, tozudez

zipozketa • obstrucción; taponamiento

zipoztu ezipozetuda zipoztend • enconarse la herida; interceptar, obstinarse

zipriztin • salpicadura

zipriztindu • salpicar

zipriztindu • rociar; salpicar

zira • encerado eezkoz igurtziad; i per eable, lustre

zirastasun • guapura

zirastasun • guapura

zirastu • guapear

zirats • apuesto; guapaeod

zirats agertu • guapear

ziratu • dar lustre; encerar, enlustrar

ziratu • lustrar eoinetakoak

ziratu • dar lustre

ziraun • lución; sirón

zirdin • pingajo

zirga • aro a; soga

zirgari • re olcador

zirgilo • argolla

zirgilu • argolla

ziri • lezna

ziri • clavija; cuña, engaño

ziri • cuña

ziri • clavija

ziri iri • llovizna; lluvia uy fina

ziri iri • lluvia muy fina

ziri iri ari izan • chispear

ziri iri egin • lloviznar

ziri iri egin • lloviznar

ziri ola • huracán; re olino deaire, te pestad

ziria sartu • engañar; estafar

ziribertso • epigra a

ziridun paperontzi • papelera de varilla

zirika • punzando

zirika ari • hostigar

zirikada • aguijonazo; indirecta, picadura

zirikagarri • tentador

zirikalari • incitador; provocador, puyero

zirikaldi • tentación

zirikari • aguijoneador; arreador

zirikatu • acuciar; arrear, azuzar

zirikatu • acuciar; arrear, azuzar

zirikatu • chinchar

zirikatzaile • aguijoneador; arreador, azuzador

ziriko • carnero castrado; seda

ziriko har • gusano de seda

ziriku • seda

zirikuzko • de seda

zirimol(a) • huracán, tormenta

zirimolak putz egin (du) • levantarse una tormenta

zirin • diarrea; excre ento deaves, guano

zirin egin • defecar losani ales

zirineri • diarrea; disentería

ziringilo • sabandija

ziringilo • sabandija

zirinka • moviéndose

ziripuztanka • atropelladamente

zirizko-irazkera • escritura cuneiforme

ziriztatu • enclavijar; ensartar

ziriztatu • enclavijar

zirkilu • escondrijo

zirkin • eneo; ovi iento de i pulsión

zirkin egin • escurrir el bulto; enearse, overse eligera ented

zirkin eginez • moviéndose

zirkin eginez • meneándose

zirkin eginez • eneándose; oviéndose

zirkin eragin • enear

zirkindu • enear; overse eligera ented

zirko • espacio estrecho entre montañas

zirko • senda entre casas

zirku • espacio; paso, senda

zirku-akrobata • salti banqui

zirku egin • obviar

zirkulatu, ibili • circular

zirkulatzeko baimena emate • expedición del permiso de circulación

zirkulatzeko lizentzia • licencia de circulación

zirkulatzeko moduko, erabilgarri • transitable

Zirkulazio-Argiketen Unitatea • Unidad Atestados de Tráfico

zirkulazio-gune • zona de circulación

zirkulazio erraz • circulación fluida

Zirkulazio eta Garraioetako Lege-Administraziorako Sekzioa • Sección Jur.-Adva. de Circulación y Transportes

Zirkulazio eta Garraioetako Zuzendariordetza • Subdirección de Circulación y Transportes

Zirkulazio eta Garraioetako Zuzendaritza • Dirección de Circulación y Transportes

zirkulazio handi • elevada intensidad de tráfico

zirkulazio handi • gran intensidad de circulación

zirkulazio ito • circulación saturada

Zirkulazio Sekzioa • Sección de Circulación

zirkulazioa antolatze, zirkulazioa arautze • regulación del tráfico

zirkulazioa eragotzi, zirkulatzea galarazi • impedir la circulación

zirkulazioa oztopatu, zirkulazioa zaildu • obstruir la circulación

zirkulazioa oztopatze • entorpecimiento del tráfico

zirkulazioa zaildu, zirkulazioa oztopatu • dificultar la circulación

zirkulazioa zuzendu • guiar la circulación

zirkulazioan ari den ibilgailu • vehículo en circulación

zirkulazioan sartu • incorporarse al tráfico, incorporarse a la circulación

zirkulazioan sartu • incorporarse a la circulación, incorporarse al tráfico

zirkulazioaren bi noranzkoak • doble sentido de la circulación

zirkulazioaren bi noranzkoetako galtzada • calzada con doble sentido de la circulación

zirkulazioaren dentsitate, zirkulazioaren trinkotasun • densidad de la circulación

Zirkulazioaren Erregulazio eta Antolaketako Unitatea • Unidad Ordenación y Regulación del Tráfico

Zirkulazioaren Koordinazioko Unitatea • Unidad de Coordinación del Tráfico

zirkulazioaren noranzko • sentido de circulación

zirkulazioaren ohiko noranzkoaren errei • carril destinado al sentido normal de la circulación

zirkulazioko arau • norma de circulación

Zirkulazioko Atala • División de Tráfico

zirkulazioko baimen • permiso de circulación

zirkulazioko baimenaren indarraldi • vigencia del permiso de circulación

Zirkulazioko Erregelamendu Orokor • Reglamento General de Circulación

Zirkulazioko Kode • Código de la Circulación

zirkulazioko seinale • señal de circulación

zirkulaziorako errei • carril de circulación

zirkulaziorako jokabide • norma de comportamiento en la circulación

zirkulo antzeko • circular

zirkulu • círculo

zirkuluerdi • se icírculo

zirkuluerdi • se icírculo

zirkunferentzierdi • se icircunferencia

zirkunferentzierdi • se icircunferencia

zirlinga • espigado

zirlinga • espigado

ziro • chichón

zirpil • pingajo; pingo

zirpildu, zirpil, zirpiltzen (da) • dañarse, deteriorarse

zirra • profusión

zirrara • impresión, conmoción, emoción

zirrara • afectación; con oción, e oción

zirrara handia sentitu zuen • sintió gran e oción

zirrara sartu • e ocionar; i presionar

zirraragarri • e ocionante; e otivo, estre ecedor

zirraraz • e otivamente

zirrarezko • e ocional; e ocionante, e otivo

zirri • estera; esterilla, petate

zirri- arra • ambages

zirri- arraka • por circunloquios; precipitadamente

zirri arra • apunte; boceto, bosquejo

zirri egin eakd • eterle ano; tocar lascivamente

zirriborraketa • garabateo

zirriborratu • bosquejar; desdibujar, difu inar

zirriborratu • difu inar

zirriborratu • tachar

zirriborro • garabato

zirriborro • tachadura

zirriborro • apunte; boceto, borrón

zirriborroak egin • hacer garabatos

zirriborrotsu • difuso

zirriborroz egin • bosquejar

zirriborrozko • difu inado

zirrieakd egin • meterle mano

zirrieakd megin • tocar lascivamente

zirrika • rueda

zirrikatu • entreabrir

zirrikitu • intersticio; irilla, orificio

zirrinarte • instersticio

zirrindola • arandela; rodaja

zirrinta • alba; chorro, adrugada

zirrinta e-zirrintaa eargidd • aurora

zirrinta e-zirrintad • aurora eargid

zirriparra • alboroto; zipizape

zirrista • rayo de luz

zirristada • chorro

zirristu • intersticio

zirritu • bragueta; irilla, orificio

zirritu • punto flaco

zirriztu • hendidura; intersticio, raja

zirriztu- • intersticial

zirriztuko • intersticial

Zirrosi. • cirrosis

zirt edo zart • decidida ente; radical ente, resueltamente

zirt edo zart egin • decidir; deri ir

zirt edo zarteko • resuelto

zirtakatu • chisporrotear

zirtakatu • chisporrotear

zirtakatu • chisporrotear

zirto • agudeza; ironía, respuesta ingeniosa

zirtoka ari • ironizar

zirtzil • canalla

zirtzil • abalorio; birria, colgajo

zirtzilen • ínfimo

zirtzileria • bagatela; baratija, co ino

zirtzilkeria • bobada; chis e, dejadez

zirtzilki • andrajosa ente; insustancialmente

zirtzilu • abalorio; pendiente ebitxiad

Ziryab galeper erdia • Perdiz Ziryab

zisku • bolsa

zisku • aureola; bolsa

ziskua askatu, behatza busti • aflojar la bolsa

zisne • cisne

zital • bellaco; bribón, canalla

zital • despreciable

zital taldea • granujería

zitaldu • degradar; envileceresed, alearse

zitalgarri • envilecedor

zitalkeria • bellaquería; granujería, infa ia

zitalkeriaz • vilmente

zitalki • rastrera ente; ruinmente

zitaltsu • virulento

zitaltze • envilecimiento

zitatzaile • incitador

zitazio • requisitoria

zitori • azucena

zitroin • limón

zitronada • limonada

zitu • alimento

zitu • fruto

zitutu, zitu, zitutzen (du) • nutrir, alimentar

zituztatu, zituzta, zituztatzen (du) • alimentar, nutrir

zituztatu, zituzta, zituztatzen (du) • amamantar, dar de mamar.??

zitzi-pitzi • picadillo

ziur • a ciencia cierta; de verdad, seguro

ziur • sin duda

ziurgabetasun • incertidu bre

ziurpetu • asegurarse

ziurtagiri • certificado, certificación

ziurtagiri • certificación, certificado

ziurtasun • certeza; seguridad

ziurtasun • seguridad

ziurtasun eza • inseguridad

ziurtatu • asegurarse

ziurtatu • aseguraresed; verificar

ziurtu • asegurarse

ziza • seta

ziza • seta

ziza-gorri • seta roja.??

Ziza arreen nahaskia • Revuelto de setas pardillas

zizaeedilu • ascaño; asiento, banco

zizakadura • balbuceo

zizakadura • balbuceo

zizakatu • balbucear; balbucir

zizare • lo briz

zizare-belar • abrótano

zizare-belar • abrótano; abrótano, arte isa

zizare luze • tenia

zizeilu • escaño

zizel • cincel

zizelan • talla

zizelatu • esculpir; tallar

zizeldu ezizeleduda zizeltzend • esculpir

zizelkari • escultor

zizelkatu • esculpir

Zizen pate beroa • Paté caliente de setas

zizipasa • el que dice ozo en vez de oso

zizka • carco a

zizka- izkak • entre eses

zizka- izkak • aperitivo; entre eses

Zizka-mizka aukeratuak • Entremeses variados

Zizka-mizka aukeratuak • Variación de entremeses

Zizka-mizkak • Entremeses

zizki- izki • triquiñuela

zizki- izkizale • puntilloso

zizo • el que dice ozo en vez de oso

zizpa • fusilantiguo

zizpa • fusil, escopeta

zizpa • fusil antiguo

zizpa-hodi • fusil.??

zizpildu • abrasar; calcinar, reque arse

zizpolet • pistola antigua

zizpolet • pistolaantigua

zizpuru • suspiro

zizpuru eginez • suspirando

zizpuru eginez • suspirando

zizpurutu • suspirar

zizta • picada; picadura, pinchazo

ziztada • inyección; picada, picadura

ziztada • punción

ziztagai • bisturí; escalpelo

ziztagarri • inyectable; pungente

ziztailu • bisturí; escarpelo

ziztakari • punzador

ziztako • picadura

ziztatu • picado einsectod

ziztatu • aguijonear; arrear

ziztatu • aguijonear; arrear, insertar

ziztatu • picado einsectod

ziztatu, zizta, ziztatzen (du) • incitar, inspirar, inducir

ziztatzaile • inyector; puyero

ziztor • chorizo

ziztor-biper • pi iento choricero

ziztorgile • choricero

ziztortegi • choricería

ziztrin • avariento; avaro, avaro

ziztrin • tipejo

ziztrinkeria • insignificancia

ziztrinki • ezquinamente

ziztro • i potente

ziztu • aceleración; velocidad

ziztu bizian • a todo eter

ziztuan • precipitadamente

ziztuan alde egin • archar rápido; archar volando

zo orro • bicho; escarabajo, insecto

zoatu • chalarse

zodiakal • zodiacal

zodiako • zodíaco

zogi • discreto; prudente

zohar • sin nubes

zoharbi • cielo sereno, cielo estrellado

zohardura • resplandor

zohardura • resplandor

zohargi • resplandor

zohartihintz • rocío

zohi • césped; tepe

zohikatz • turba

zohikaztegi • turbera

zohiztapen • encespedaje

zohiztapen • encespedaje

zohiztatu • encespedar

zohiztatu • encespedar

zoko • recoveco; rincón

zoko • rincón

zoko • ángulo

zoko • recoveco

zoko betegarri • de adorno

zoko bota • dejar seco

zoko zuzen • ángulo recto

zokogune • depresión

zokokari • isántropo; retraído

zokolu • rincón

zokondo • ángulo; recodo, rincón

zokoragarri • desdeñable; irrelevante, arginable

zokoratu • arginado

zokoratu • apartado, arrinconado

zokoratu • arrinconar

zokoratu • arrinconar; condenaral ostracis o, arginar

zokoratu, zokora, zokoratzen (du) • apartar, arrinconar

zokoratze • arginación; relegación

zokozai • sedentario

zokozorri • escolopendra

zola • pavi ento; suela

zola • suela

zola • suela

zola • suelo

zolaberritu • echar suelas

zoladura • pavimento

zoladura • pavi entación

zoladura • entabladura; pavi entación, pavimento

zoladura gaineko marra • marca sobre el pavimento

zoladura irristakor • pavimento deslizante

zoladura jarrita daukan bide • vía pavimentada

zolagune • hondonada

zolatu • echar suelas; e baldosar, entablar

zolatu • pavi entar

zolda • caspa; cocha bre, costra

zoldar • divieso; for•nculo

zoldatsu • lleno de costras; ugriento, roñoso

zoldu • infectado; panadizo

zoldu • enconarse; infectarse

zoldura • encona iento; infección

zolerdi • media suela

zoli • agudo; espabilado, fino con los sentidos

zoli • fino con los sentidos

zoli • perspicaz, fino

zoli • perspicaz, fino

zoliki • aguda ente; perspicaz ente, sagazmente

zoliro • sagazmente

zolitasun • agudeza; listeza, perspicacia

Zolitasun, zorroztasun. Disminuye la agudeza de las sensaciones = Zentzuen zolitasuna murriztu egiten da. • agudeza

zolitu ezolietuda zolitzend • enconarse; hacerse perspicaz, infectarse

Zolloko urtegia • Embalse de Zollo

zolo erdi • edia suela

zoltasun • sutileza

zoltze • encona iento; infección

zolu • suelo

zonalde • zona

zonarteko • interzonal

zonarteko • interzonal

zone darioncccc • supurante

zoo • zoo

zoo • parque zoológico; zoo

zoografia • zoografía

zoologi • zoológico

zoologia • zoología

zoologiko • zoológico

zoologo • zoólogo

zooplankton • zooplancton

zoospora • zoospora

zooteknia • zootecnia

zopa • sopa

zopa • sopa

zopa- • sopero

zopa- • sopero

Zopa-aukera • Sopas variadas

zopa-jan • despedida de soltero eco ida ded

Zopa garratz-mina • Sopa agria y picante

Zopa garratz-mina • Sopa agripicante

zopa ontzi • sopera

zopatu • e beberse

zopatu • e beberse

zor • deuda

zor • débito

zor edo lor, zor nahi lor • cueste lo que cueste

zor garbitze • finiquito

zor izan • adeudar; deber, tener deudas

Zor Publikoaren Atala • Sección de Deuda Pública

zor ukan • deber

zor ukan (dio) • deber

zora en • atolondra iento; azoramiento

zorabiagarri • areante; vertiginoso

zorabiatu • aturdir; arearesed, sentir vértigo

zorabiatu • aturdir

zorabiatu • mareado

zorabiatu • aturdido; encantado, areado

zorabiatu • marearse

zorabiatu • sentir vértigo

zorabiatu, zorabia, zorabiatzen (da) • atolondrarse, aturdirse, marearse

zorabio • atolondra iento; aturdi iento, des ayo

Zorabio, bertigo. • vértigo

zoradura • atolondra iento; aturdimiento

zoragari • arvejana

zoragarri • alucinante; atractivo, deleitable

zorakeria • bobada; devaneo, dislate

zorakeriak egin • loquear

zorakeriak egin • loquear

zorakilo • alocado; chalado, chiflado

zoralda • atolondramiento

zoraldi • des ayo; enloqueci iento, extravío

zorapen • alborozo; enloqueci iento, locura

zorarazi • enloquecer; infatuar, ponerlea uno taru ba

zoratasun • de encia

zoratu • deleitar

zoratu • chalarse; deleitar, e brujar

zordun • deudor

zordun • deudor; oroso

zordun izan • adeudar; deber

zordundu • endeudarse

zoreztatu • e brujar

zorga • estúpido

zori • sazonado e adurod

zori • suerte, destino, fortuna, ventura

zori • ag±ero; azar, distino

zori • maduro

zori-on. zorion • buena suerte

zori-on. zorion • congratulación, enhorabuena

zori onez • con buenosauspicios

zorian • tris een und

zorian • tris een und

zoribako • infortunado

zorigabe • desdichado

zorigabe ekod • desventurado; infeliz

zorigabeko • aldito

zorigaitz • adversidad; desdicha, desgracia

zorigaitz • desgracia, infortunio

zorigaitzeko • aciago; desdichado, desgraciado

zorigaitzez • desafortunada ente; desgraciada ente, fatídicamente

zorigaitzez • fatídicamente

zorigaiztoko • de mal agüero

zorigaiztoko • malaso bra

zorigaiztoko • desgraciado, desafortunado

zorigaiztoko • de alag±ero; OME de alag±ero, desventurado

zoriko • azaroso

zorion • salutación.??

zorion • dicha; felicidad, goce

zorion • gratulación

zorion • felicidad

zorion-agur • mensaje de salutación

zorion eakd • parabién; ú

zoriona ekd • felicitación

zorionaekd • felicitación

zorionak • felicidades

zorionak • enhorabuena, felicidad

zorionak e an • felicitar

zorionak eman • felicitar

zorionbideak • bienaventuranzas elas

zorionbideak • bienaventuranzas elasd

zorioneakd • enhorabuena

zorionean • afortunada ente; feliz ente, por suerte

zorioneko • de marras

zorioneko • afortunado; bienaventurado, buenag±ero

zorioneko • buen agüero

zorionez • afortunada ente; feliz ente, por suerte

zoriontasun • bienaventuranza; felicidad

zoriontsu • afortunado; bienaventurado, dichoso

zoriontsu • feliz

zoritasun • madurez

zoritsu • afortunado

zoritu • adurar; sazonar

zoritu, zori, zoritzen (da) • madurar

zorituki • sazonadamente

zoritxar • desventura

zoritxar • malandanza

zoritxar • desdicha; desventura, alandanza

zoritxarreko • malastrado

zoritxarreko • desafortunado

zoritxarreko • aciago; desafortunado, desgraciado

zoritxarrez • desafortunada ente; desdichada ente, desgraciadamente

zoritxarrez • desdichadamente

zoritzar • desgracia

zoritzarrarren • por desgracia

zoritzarreko • desgraciado

zoritzarrez • desgraciadamente, por desgracia

zoritzartsu • desgraciado, desafortunado

zoritze • aduración

zorketa • adeudo

zorketa • adeudo

zornadura • purulencia

zornadura • purulencia

zornagaitz • poste a

zornajario • piorrea

zornatu • enconarse; infectarse

zornatu • infectado

zorne • ateria; pus

zorne-jario • supuración

zorne ateratzeko • supurativo

zorne ateratzeko • supurativo

zorne darioncc • supurante

zornetsu • purulento

zornetsu • purulento

zoro • loco

zoro • chalado; de ente, loco

zoro arazi (du) • enloquecer

zoro garbi • loco de atar

zoro izan (da) • estar loco

zoro izan (da) • ser loco

zoroetxe • anico io

zorogaiztoko • aciago

zorokeria • locura

zorokeria • locura

zoroki • alocada ente; alocada ente, insensatamente

zoroki abiatu • desbocarse

zoroki abiatu • desbocarse

zoroki abiatu • desbocarse

zoroki abiatu • desbocado

zoroska • loquillo

zoroska • alocado; loquillo

zorotasun • locura, demencia

zorotasun • locura

zorpe lehiatu • e peñar

zorpeko • deudor

zorpekoen ziurtagiri • certificación al descubierto

zorpetu • e peñado

zorpetu • e peñado; endeudaresed, entra par

Zorra Kudeatzeko Atala • Sección de Gestión de Deuda

zorrak egin • entra par

zorrak garbitu • finiquitar; liquidar

zorrak hartu • endeudarse

zorrak jan • arruinaresed; fracasar

zorrak kitatu • solventar

zorrean • fiado ead

zorrean • fiado ead

zorretan sartu • e peñado

zorrez bete • entra par

zorri • piojo

zorriak kendu • espulgar

zorribelar • albarraz

zorridun • pioejoso

zorrikatu • espulgar

zorriketa • despiojado

zorriketa • despiojado

zorriketan aritu • espulgar

zorriketan egin • despiojar

zorriketan egin • despiojar

zorritsu • piojoso

zorritsu • piojoso

zorro • enfundadura; fardel, fardo

zorro batean ezin bizi • no poder vivir bajo el mismo techo

zorro txiki • saquito

Zorroagako Patronatuaren Fundazioa • Fundación Patronato de Zorroaga

zorroratu • enfundar; envainar, envasar

zorrotada • chorro

zorrotik atera • desenfundar

zorrotu • enfundar

zorrotz • afilado; agudo, exigente

zorrotz • afilado, agudo

zorrotz • puntiagudo

zorrotz • exigente

zorrotz • afilado

zorrotzaile • afilador

zorrotzaile • afilador

Zorrotzako Auzo-Etxea • Centro Cívico de Zorroza

Zorrotzako Kiroldegia • Polideportivo de Zorroza

Zorrotzako Liburutegia • Biblioteca de Zorroza

Zorrotzako Oinarrizko Unitatea • Unidad de Base de Zorroza

Zorrotzako Udal Bulegoa • Oficina Municipal de Zorroza

Zorrotzaurreko Ibilgailuen Gordailuko Dirubilketa Bulegoa • Oficina Recaudacion del Deposito de Vehiculos de Zorrozaurre

zorrotzi • afilar; aguzaresed, úbegi zorrotz-zorrotzak ditu ö tiene ojos de lince

zorrotzi • afilar; aguzaresed, úbegi zorrotz-zorrotzak ditu ö tiene ojos de lince

zorrozkailu • sacapuntas

zorrozkailu • sacapuntas

zorrozkailu • sacapuntas, afilador.??

zorrozkailu • sacapuntas

zorrozki • perspicazmente

zorrozki • perspicaz ente; severamente

zorrozki begiratu • hito e irar de hito en hito

zorrozki begiratu • irar de hito en hito

zorrozkiro • agudamente

zorrozkiro • agudamente

zorroztarri • piedra deafilar

zorroztasun • agudeza; dureza, filo

zorroztu • afilar; aguzaresed, despuntar

zorroztu • afilar; aguzarse

zorroztu, zorrotz, zorrozten (du) • afilar, agudizar, sacar punta

zorroztura • afilamiento

zorroztura • afilamiento

zorte • suerte

zorte • suerte, destino

zortin • sollozo

zortinetan • entre sollozos

zortu ezoretuda zortzend • deber; tener deudas

zortzerbatu • a edrentar

zortzi • ocho

zortzi • ocho

zortzi • ocho

zortzico • zorcico

zortziehun • ochocientos

zortziehun • ochocientos

zortzigarren • octavo

zortzigarren • octavo

zortzigarren • octavo

zortziko • octava e usika eta poesiad; ochote, zorcico

zortziko e usika eta poesiad • octava

zortziko txiki • octavilla

zortzikote • ochote

zortzikun • compuesto de ocho partes

zortzina • ocho cada uno

zortzina • ocho cada uno

zortzinan • de ocho en ocho

zortzinan • de ocho en ocho

zortziren • octava parte

zortziren • octava parte

zortziurren • octavario

zortziurren • octavario

zoru • fir e; pavi ento, piso esuelod

zoru • piso esuelo

zoru-garbitzaile • fregona

zoru irregular • perfil irregular

zotal • tepe

zotaldu ezotala zotaltzend • desbrozar; des ontar, predecir

zotazal • tepe

zotin • hipo; sollozo, suspiro

zotin • hipo

zotin egin • hipar

zotin egin • tener hipo

zotin egin • hipar; tener hipo

zotinka • hipando

zotinka • hipando

zotinka zri • sollozar

zotz • ondadientes; palillo, vareta

zotz egile • sorteador

zotz egin • rifar; sortear, útxerri baten zotz egin zuten ö rifaron un cerdo

zotz egin (du) • sortear.??

zotzak hautsi • hacer una pifia

zotzontzi • palillero

zotzontzi • palillero

zozka • a cara y cruz

zozketa • rifa

zozketa • rifa; sorteo

zozketa • sorteo

zozketa egin • sortear

zozketagarri • sorteable

zozketatu • rifar; sortear

zozo • jaudo; papanatas, irlo

zozo • tonto, bobo, imbécil, idiota, estúpido

zozoarena egin • hacerse el longuis

zozoilo • pusilánime

zozokeria • idiotez; necedad, paparrucha

zozon • búfalo.??

zozotasun • estupidez

zozotu • abobaresed; entontecerse

zozpalak egin • astillar

zoztekatzaile • sorteador

zoztor • atasco; cortapisa, dificultad

ZSDA (Zainetatik Sartzeko Drogei Atxikia). • ADVP (Adicto, -a a las Drogas por Vía Parenteral)

zta e-ztadtu • rebozar

zu • usted, tú

zu adi • i brera

zu adi • mi brera

zu alakar • arraclán

zu ar • olmo

zu ar • olmo

zu ardi • ol eda

zu ardi • ala eda de ciuda

zu arraga • ol edo

zu arrondo • olmo

zu artzuri • álamo

zu e • i bre

zu e- • i breño

zu e nigarti • sauce llorón

zu e nigarti • sauce llorón

zu ezko • i breño

zu itz • encella; fleje, i bre

zu itz • encella

zu itz • fleje

zuberera • suletino eeuskalkiad

zuberoara • suletino

zuberotar • suletino

zuberotar • suletino

zubi • puente

zubi • puente

zubi-garabi • puente-grua

zubi-garabi • puente-grua

zubi altxagarri • puente levadizo

zubi altxagarri • puente levadizo

zubi eseki • puente colgante

zubi eseki • puente colgante

zubi maltxagarri • puente levadizo

zubi mugigarri • puente móvil

zubi mugikor • puente móvil

zubi ugikor • puente óvil

zubia egin • hacer puentes ekotxeand

zubia egin ekotxeand • hacer puentes

zubibegi • ojo del puente

zubibegi • ojo del puente

zubibide • viaducto

zubiburu • puente

zubito • pasarela

zubizain • guardapuentes

zubizain • guardapuentes

zuek • vosotros, ustedes

zuganatu, zugana, zuganatzen (da) • hacerse tuyo, hacerse suyo.??

zuganatu, zugana, zuganatzen (du) • hacer tuyo, hacer suyo

zuha u • cepa de vid eadherida a arbol

zuha u • árbol; cepa de vid eadheridaaarbold

zuha uska • arbusto

zuhain • forraje

zuhain • forraje

zuhain • árbol

zuhaindegi • pajar

zuhaiska • arbusto

zuhaitz • árbol ejeneraleand; úzuhaitz hori zuzen dago ö ese árbol está derecho, úbasa-zuhaitz bat ö un árbol salvaje

zuhaitz • árbol

zuhaitz- • arbolista; úzuhaitz hori zuzen dago ö ese árbol está derecho, úbasa-zuhaitz bat ö un árbol salvaje

zuhaitz alatoa • el árbol alato

zuhaitz ejeneraleand • árbol; úzuhaitz hori zuzen dago ö ese árbol está derecho, úbasa-zuhaitz bat ö un árbol salvaje

zuhaitz iharrak • árboles secos

zuhaitz iharrak • rboles secos

zuhaitz malatoa • el árbol malato

zuhaitzain • arboricultor

zuhaitzaintza • arboricultura

zuhaitzantzeko • arboriforme

zuhaitzantzeko • arboriforme

zuhaitzeko • arbolista; arbolista

zuhaitzezko • arbolista

zuhaixka • arbusto

zuhaizburu • copa de árbol

zuhaizti • arbolado; arbolado, arboleda

zuhamu • árbol

zuhar • fornido

zuhar • coladero

zuhar • robusto y activo

zuhar • agua (sin formar el pus) que sale de la piel inflamada

zuhar • olmo

zuhatze-enbor • tronco de árbol. Vide: zuhaitz-enbor

zuhazti • arboleda

zuhaztoi • arboleda

zuhirin • polvillo de la carco a

zuhirindu • apolillarse

zuhirindu • apolillarse

zuhur • tacaño

zuhur • cuerdo, prudente, sabio, listo

zuhur • avaro; econó ico, precavido

zuhur egon • no perderse ripio

zuhur ez • i prudente

zuhur ibili • andar ojoavizor

zuhurgabe • i prudente

zuhurgabekeria • i prudencia

zuhurgabetasun • i prudencia

zuhurkeria • astucia; tacañería

zuhurki • discreta ente; prudentemente

zuhurki • prudentemente

zuhurragin • uela del juicio

zuhurtasun • parsi onia; prudencia, recato

zuhurtasun • sensatez, sabiduría, ingenio

zuhurtu • recatar; úzuhurgabea da ö es un i prudente

zuhurtu ezuhuretuda zuhurtzend • sentar la cabeza

zuhurtu, zuhur, zuhurtzen (da) • hacerse prudente

zuhurtu, zuhur, zuhurtzen (da) • hacerse económico.??, volverse tacaño

zuhurtzia • proporción; prudencia, recato

zuhurtzia • prudencia, discreción, sensatez

zuhurtziako neurri • medida cautelar

zuhurtziaz indargabe uzte • suspensión cautelar

zuik • vosotros, ustedes

zuin • jalón; tra o de terreno, trazado de un ca po

zuin • trazado de un ca po

zuka aritu • vosear

zuka aritu • vosear

zuketa • voseo

zuketa • voseo

zuketzi • de parte suya, de su parte, de tu parte, de parte tuya

zuku • sopa, caldo

zuku • gacha; jugo, puré

zuku • gacha

zuku, zumo • zumo

Zukudun eskalopinak mahatsekin • Escalopines a la crema con uvas

zukugailu • aparato extractor

zukun • esta bre; tra a, urdi bre de hilo

zukun-ohial • esta eña

zukurruztatu • a edrentar

zukurutz • pavor

zukuruztu • a edrentar

zukuruztu • a edrentar

zukutu ezukuetuda zukutzend • aplastar la fruta; derribar, derrotar co pletamente

zuladura • taladro

zulagailu • perforadora

zulagailu • taladro

zulagailu • excavadora; perforadora, taladro

zulakada • punzada

zulakaitz • i penetrable; i perforable

zulakatu ezulakaa zulakatzend • ahondar

zulaketa • perforación; pinchazo

zulape • socavón

zulapetu • horadar; socavar

zulatu • agujerearesed; ahondar, ahuecar

zulatu • agujerearesed; ahondar, ahuecar

zulatzaile • zapador

zulatzaile • zapador

zulatze • perforación

zulo • agujero; alvéolo ejeneraleand, boche

zulo • socavón

zulo berean bi aldiz erori, leku batean bi aldiz irauli • tropezar dos veces en la misma piedra

zulo ejeneraleand • alvéolo

zuloa egin • agujerearesed; horadar, perforar

zulodun zakuan gorde • meter en saco roto

zulogile • sepulturero

zulogune • badén

zulogune • bache; cavidad, depresión de terreno

zulogune • depresión de trreno

zulotxo • orificio

zulu • zulú

zulu • zulú

zumake • zumaque

zumalikar • sauce

Zumarragako Ospitalea • Hospital Zumarraga

zunda • sonda

zunda • sonda

zundaketa • sondeo

zundaketa • prospección; sondeo

zundatu • sondear

zundatu • sondear

zunkatu • atropellar

zunkatu • atropellar

zunpatu ezunpaa zunpatzend • cascar

zuntoi • contrafuerte; leña, adero

zuntz • fibra; hebra

zuntz • fibra

zuntz • fibra

zuntz- • fibroso

zuntz optiko • fibra óptica

zuntz optiko • ptica

zuntzeska • fibrilla

zuntzeska • fibrilla

zuntzun • ñoño

zuok • vosotros, ustedes

zur • fuste; adera, adero

zur • madera

zur- • aderero

zur ailu • azo

zur eta harri utzi • aso brar

zur indu ezur ina zur intzend • en ohecer

zur olde • encofrado

zur ur • rumor

zura • adera elad

zuraje • adera en; viguería

zuraska • duerna

zuraska • duerna

Zurbaranbarriko Auzo-Etxea • Centro Cívico de Zurbaranbarri

Zurbaranbarriko Liburutegia • Biblioteca de Zurbaranbarri

zurbil • descolorido; escuálido, pálido

zurbildu, horitu • palidecer; amarillear

zurbildura • palidez

zurbiltasun • palidez

Zurbiltasun, beluritasun, larrumin, histura. • palidez

zurda • cerda; crin, escarcha

zurdatsu • hirsuto; peludo

zurdile • crin

zureria • viguería

zuresi • seto

zurezko ahi • esa de adera

zurezko mahi • mesa de madera

zureztatu • en aderar

zurga paper • papelabsorbente

zurga paper • papel absorbente

zurgagarri • absorbible

zurgagarritasun • absorbencia

zurgakari • absorbente

zurgaketa • absorción

zurgapen • absorción; succión

zurgatu • absorber; chupar, sorber

zurgatu • absorber; chupar

zurgatzaile • chupador

zurgin • ebanista; aderero

zurgindegi • ebanistería

Zurginen Lantaldea • Brigada de Carpinteros

zurgizen • albura de la madera

zuri • blanco

zuri • blanca e onedad; blanco ehacer punteríad, falso

zuri • blanco

zuri • blanco ehacer puntería

zuribeltz • blanquinegro; ulato

zuriberri • blanqueada; revoque

zuribide • justificación; justificante

zurigarri • paliativo; rebozo

zurigorri • blanquirrojo

zurigorri • blanquirrojo; rosa, rosado

zurigorri • sonrosado

zurihori • bayo

zurihori • bayo

zurikaba • brezo blanco

zurikail • blanquecino

zurikatu • adular

zurikatu • adular; halagar, lisonjear

zurikeria • adulación; requiebro, zala ería

zuriketa • blanqueada; blanqueo, disi ulo

zuriketa • blanqueo

zuriketa • sinceramiento

zuriki • bláncamente

zuriki • bláncamente

zurikin • onda; peladura

zuriko erre bat ere ez eduki • no tener un céntimo

zuringa • esfínteranal

zuringodol • al orrana

zuripen • justificación

zuriska • blanquecino

zuritasun • albura; blancura

zuritasun • blancura

zuritu • adular; blanquear, disculpar

zuritu • mondar

zuritu • blanquear

zuritu • adular; ú

zuritu • sincerarse

zuritzaile • albañil; revocador, yesero

zuritze • paliación; rehabilitación

zuriune • pinta

zurizkatu • disi ular; si ular

zurkaitz • apoyo; avaro, contrafuerte

zurki • parcamente

zurpail • pálido; paliducho

zurpail • pálido

zurpil • pálido

zurpildura • palidez

zurra • paliza; tunda, zurra

zurraldi • paliza

zurrapaka • chupando

zurratu • dar una paliza; linchar, zurrar

zurratzaile • azotador; zurrador

zurru a • tacón

zurru akada • taconazo

zurru urru • chascarrillo; habladuría, rumor

zurru urrua ibili • ru orearse

zurru urrua ibili • ru orearse

zurruburru • anarquía; caos, desavenencia

zurrukutun • uya ado

zurrun • poste

zurrun • inflexible; rígido, terso

zurrunbildu • arre olinarse

zurrunbildu • arre olinarse

zurrunbilo • huracán; re olino, torbellino

zurrunbilo • vendaval

zurrunbilo • vorágine

zurrunbiloa eratu • arre olinarse

zurrunbilotsu • voraginoso

zurrunbilotsu • turbulento; voraginoso

zurrundi • parral

zurrundu • abotargaresed; atiesarse, tensarse

zurrunga • ronquido

zurrunga egin • roncar

zurrungaka • roncando

zurrungaka • roncando

zurrungatu • roncar

zurrunka ari • roncar

zurrunki • rígidamente

zurruntasun • inflexibilidad; rigidez

zurrupada • chupada

zurrupada • chupada

zurrupaka • a sorbos; sorbiendo

zurrupaketa • succión

Zurrupaki aukera • Sorbetes variados

Zurrupakiak nahi erara • Sorbetes al gusto

zurrupatu • absorber; chupar, expri ir

zurrupatu • absorber; chupar

zurrupatzaile • chupador; chupón, chupón

zurrupil • pálido

zurrupildu • palidecer

zurrust • trago

zurrusta • arroyuelo; cascada, catarata

zurrut • sorbito; sorbo, trago

zurrut egin • beber; e pinar el codo, sorber

zurrut txiki • sorbito

zurrutada • sorbo; trago

zurrutada bat egin • echar un trago

zurrutari • bebedor

zurrutatu • chorrear

zurrutze • abotargamiento

zurrutze • abotargamiento

zurruxta • chorro

zurruzta • anantial

zurtasun • alerta

zurtatu • entarimar

zurtoin • tallo

zurtu • turulato

zurtu • aso brar; azorarse

zurtu • aso brar; azorarse, e belesar

zurubi • escalera de mano

zurubi • escalera

zurubi • escala; escalera de ano

zurubi • escala

zurzizel • for ón

zurzuri • álamo

zurzuri • lamo

zut • de pie, derecho, firme

zut • erecto

zut ipini (du) • poner de pie, enderezar

zutabe • columna

zutabe • larguero; pilar, puntal

zutargi • candelero

zutarri • hito; enhir

zutasun • aplomo

zutierazle • erector

zutik • de pie

zutik • de pie; verticalmente

zutik iraun • estar en vigencia

zutik jarri • incorporar

zutikako • poste; puntal, tente ozo

zutikatu, zutika, zutikatzen (du) • poner de pie, enderezar

zutiketa • erección

zutiko • puntal; soporte, tente ozo

zutikor • eréctil

zutikortasun • erectibilidad

zutitu • enderezaresed; erguiresed, ponerse en pié

zutitu, zuti, zutitzen (du) • poner de pie, enderezar

zutitze • erección

zutoihal • portaestandarte

zutoihal • estandarte; portaestandarte

zutoin • poste

zutoin • poste

zutoin • colu na; adero, pesestal

zutundu • enderezarse

zutuntu • e pinar

zuz urtu ezuz ura zuz urtzend • ru orear; runrunearse

Zuza-nahaskia • Revuelto de sisas

Zuza eta berakatz berrien nahaskia • Revuelto de sisas y ajos frescos

zuze en • diligencia; gestión, preparación

zuze enak egin • negociar

zuzen • directo, correcto, justo, recto, derecho

zuzen • derecho

zuzen • derecho; OMU derecho, directo

zuzen-zuzen egon (da) • tener mucha razón

zuzen egon • tener razón

zuzen egon • estar en lo cierto

zuzen egon (da) • ser correcto

zuzen egon (da) • tener razón

zuzen izan (da) • tener razón

zuzen jo • atinar

zuzen paraleloak • rectas paralelas

zuzen paraleloak • rectas paralelas

zuzen zeihar • línea oblicua

zuzen zeihar • línea oblicua

zuzenbako • incorrecto

zuzenbide • derecho

zuzenbide • derecho; jurisprudencia

zuzenbide • dirección., domicilio

zuzenbide • jurisprudencia

zuzenbide estudioak • estudios de derecho

zuzenbide estudioak • estudios de derecho

zuzenbide natural • derecho natural

zuzenbide positibo • derecho positivo

zuzenbide positibo • derecho positivo

zuzenbidez • jurídicamente

zuzendari • dirigente, dominante, directriz

zuzendari • director; jefe

zuzendari • director

zuzendari • director

zuzendari gerente • director-gerente

Zuzendaria • Director

zuzendariorde • subdirector

zuzendariorde • subdirector

zuzendariordetza • subdirección

zuzendariordetza • subdirección

Zuzendariordetza Juridikoa • Subdirección Jurídica

Zuzendariordetza Teknikoa • Subdirección Técnica

zuzendaritza • directiva, directriz

zuzendaritza • dirección ekarguad; grupo director

zuzendaritza • dirección

Zuzendaritza • Dirección

zuzendaritza-kontseilu • consejo de dirección

Zuzendaritza Kontseilua * Zuzendaritzako Kontseilua • Consejo de Dirección

Zuzendaritza Nagusia • Dirección General

Zuzendaritzako Antolamendua • Organización Rectora

Zuzendaritzaren Laguntzarako Atala • Sección de Apoyo a la Dirección

zuzendu • regir

zuzendu • asestar

zuzendu • asestar; dirigir, dirigirse

zuzendu, zuzen [zuzent], zuzentzen (du) • dirigir, conducir, administrar, resolver, rectificar

zuzendurik • enderezadamente

zuzenean • directa ente; rectamente

zuzeneko • directo; legítimo

Zuzeneko Zergak Kudeatzeko Zerbitzua • Servicio de Gestión de Impuestos Directos

Zuzeneko Zergen Administrazio Zerbitzua • Servicio de Administración de Tributos Directos

Zuzeneko Zergen Zerbitzua • Servicio de Tributos Directos

zuzenespen • explicación; justificación

zuzengabe • injusto

zuzengabe • incorrecto

zuzengabe ekod • inicuo; injusto

zuzengabekeria • injusticia

zuzengabekeria • injusticia

zuzengailu • dirección

zuzengaitz • incorregible

zuzengarri • en endable

zuzenge • injusto

zuzenik • enderezadamente

zuzenketa • en ienda; rectificación

zuzenketa egin • rectificar

zuzenki • atinada ente; derecha ente, rectamente

zuzenkizunak • correcciones

zuzent-errez • fácil de corregir

zuzentasun • derechura

zuzentasun • derechura; justicia, probidad

zuzentasun • rectitu

zuzentasun • justicia

zuzentasun • justeza

zuzentezin • incorregible

zuzentki. zuzenki • directamente, en derecho, apropiadamente, bien, acertadamente, correctamente

zuzentza • dirección (sentido)

zuzentza • dirección (mando)

zuzentza • bondad; justicia

zuzentza-linea • línea de dirección

zuzentza-linea • línea de orientación

zuzentzaile • guía

zuzentzaile • corrector

zuzentzaile • apuntador; directivo, oderador

zuzentzaile • directriz

zuzentzapen • corrección

zuzentzapen • dirección

zuzentzaren. ?? • directivo, de la dirección, perteneciente a la dirección.?????

zuzentze • enderezamiento

zuzentzeko • directivo

zuzi • antorcha

zuzi • antorcha; tea

zuzitu • achacar

zuzitzaile • achacante

zuzkidura • dotación

zuzkitu • abastecer; dotar, su inistrar

zuzkitzaile • proveedor; provisor

zuzper • rejuvenecido

zuzpergarri • reactivo; recostituyente, tónico

zuzperkor • reactivo

zuzperraldi • curación; mejoría, reacción

zuzpertu, zuzper, zuzpertzen (da) • recuperarse

zuzpildu ezuzpila zuzpiltzend • plegar; resecar

zuztar • tallo; tallo de verdura, troncho

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.