Fandom

Lingua Romanica Commun Unificata

Dictionario Vasconico 381

252pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

i aginazio • i aginación

i ajina • efigie; figura, icono

i ajinaezin • ini aginable

i ajinagaitz • ini aginable

i ajinagarri • i aginable

i ajinagin • i aginero

i ajinagintza • imaginería

i ajinagintza • i aginería

i ajinatu • i aginarse

i akilkatu e akilkaetuda akilkatzend • acear

i an • i án

i an • imán

i anburu • polo agnético

i antazio • imantación

i antazio • i antación

i antu • i antar

i antu • imantar

i enpekotu e enpekoetuda enpekotzend • obedeer; rendir

i entzio • ueca

i iño • di inuto; pequeñín

i iñotu • e pequeñecerse

i intzio • ade án; gesto, guiño

i intzioak egin • gesticular

i itaezin • ini itable

i itagaitz • ini itable

i itagarri • digno de i itarse

i itagarri • digno de i itarse; eje plar, i itable

i itagarri • imitable

i itakor • i itativo

i itakor • imitativo

i itatu • i itar; re edar

i itatu • imitar

i itatzaile • imitador

i itatzaile • i itador

i itazio • imitación

i itazio • i itación

i ordokatu e ordokaetuda ordokatzend • arraci arse; vendi iar

i unduratu e unduraetuda unduratzend • dara luz; nacer

i urtxi • pellizco

i urtxi egin • pellizcar

i urtxi eginez • pellizcando

i urtxikada • pellizco

i utuead • e budo

i uturkatu e uturkaetuda uturkatzend • hozar

I.A.T. Tailerreko Taldea • Grupo de Taller-I.T.V.

I.S.E.B. Industriaren Sustapen eta Eraldaketarako Baltzua * Industriaren Sustapen eta Eraldaketarako Baltzua I.S.E.B. • Sociedad de Promoción y Reconversión Industrial S.P.R.I.

ia • casi

ia • apenas; casi, úia ez da etortzen öapenas viene

ia-ia • casi-casi

ia-ia • apenas; úia ez da etortzen öapenas viene, úez du ia ezer jaten öapenas co e nada

ia-kera • lengua que sólo emplea "ia" como léxico

ia beti • casi sie pre; co •n ente, generalmente

ia buluzik [ia-buluzik] • casi desnudo

Ia huts. • de gran pureza

Ia ikuspenik ez • visibilidad prácticamente nula

iaberetu eaberetzena abere eaberetudd • e brutecer

iadabakiku eadabakitzena adabakietudd • re endar

iahozuritu eahozuritzena ahozurietudd • halagar

iaio • ducho; nato, resoluto

iaiotasun • aptitud

iaizkoratu eaizkoratzena aizkoraetudd • desguazar un tronco

iakordiotu eakordioetuda akordiotzend • acordar; pactar

ialdaskatu ealdaskaetuda aldaskatzend • rebrotar

ialdizkatu ealdizkaetuda aldizkatzend • alternar; turnar

iantreratu eantzeraetuda antzeratzend • copiar; i itar, odelar

iarranditu earrandietudv arranditzend • engreír; ostentar

ias • casta, raza, linaje

iaz • antaño eelaño pasadod; antaño eelaño pasadod

iazdanik • desde el año pasado

iazdanik • desde elaño pasado

iaztarnatu eaztarnaetuda aztarnatzend • insinuar; rastrear

iaztontzi • espu adera

IB, ibilgailu berezi • vehículo especial

ibai • río

ibai • río

ibai • río

ibai- • fluvial

ibai-ibilgu • lecho dearroyo

ibai-portu • puerto fluvial

ibai-portu • puerto fluvial

ibai aho • dese bocadura

ibai bihurrune • eandro

ibai isurle • río e isario

ibai isurle • río e isario

ibai zaldi • hipopótamo

ibaiadar • afluente; afluente

ibaiaho • dese bocadura

ibaibide • lecho de río; vaguada

ibaiertz • ribera

ibaika • borbotones ead

ibaika euria izan • jarrear; llovera ares

ibaika euria izan • llover a mares

ibaiko • fluvial

ibaiondo • ribera; vega

ibaiondoko • ribereño

Ibaiondoko Barrutiko Udaltegia • Centro Municipal de Distrito de Ibaiondo

ibairanzko bidea • el ca ino para el río

ibairanzko bidea • el ca ino para el río

ibairatu • dese bocara otro río

ibalioratu ebalioraetuda balioratzend • tasar

ibar • ribera; valle, vega

ibar • vega

ibar ertain [ibar-ertain] • vega mediana

ibarbide • vaguada

ibaso • río

IBDE (Injekzio Bidezko Drogen Erabiltzaile). • UDI (Usuario de Drogas Inyectadas)

ibenetaren zeremonia • reunión inaugural

ibeni (da) • ponerse, establecerse, crearse, implantarse, colocarse

ibeni (du) • poner, establecer, crear, implantar, colocar

ibente • establecimiento, creación, implantación, colocación

ibenturatu ebenturaetuda benturatzend • arriesgar; aventurar, decidirse

iberbizkortu eberbizkoretuda ccrtzend • reanimar

Ibercom Sistema erabiltzeko arauak • Normas de uso Sistema Ibercom

iberdoinkatu eberdinkaa berdinkatzend • comparar; confrontar, cotejar

iberezkatu eberezkaetudv berezkatzend • discri inar

Iberiako txerri-solomoa • Lomo de cerdo ibérico

iberiar • ibérico

iberiar • ibérico

Iberiar urdaiazpiko zapala • Jamón paleta ibérico

iberiera • idio a ibérico

iberiera • ibero elengua

iberiera • la lengua ibera

iberiera • ibérico eidio a

iberiera • ibérico eidio ad; ibero elenguad, idio a ibérico

Iberikoak (denetarikoak) • Surtido ibérico

iberoa erikar • iberoa erirano

iberoa erikar • iberoa erirano

ibesteratu ebesteraetuda besteratzend • udar

ibi • vado

ibi • vado

ibia igaro • vadear

ibilaldi • andanza; excursión, archa

ibilbide • itinerario

ibilbide • itinerario; ra bla, recorrido

ibilbide • itinerario

ibilbide • curso, itinerario, trayectoria, recorrido

ibilbide • Ruta

ibilbide • trayectoria

ibilbide-orri • hoja de ruta

ibildaun • andariego; andarín

ibildu atu ebildu aetuda bildu atzend • coleccionar; co pilar, recapitular

ibileku • paseo

ibilera • andadura; andanza, co portamiento

ibilga • inerte

ibilgailu • vehículo

ibilgailu • vehículo

ibilgailu-talde • conjunto de vehículos

ibilgailu artikulatu • vehículo articulado

ibilgailu asko ibiltze • desplazamiento masivo de vehículos

ibilgailu astun • vehículo pesado

Ibilgailu Atala • Sección de Parque Móvil

ibilgailu atoidun • vehículo con remolque

ibilgailu automobil • vehículo automóvil

ibilgailu historiko, IH • VH, vehículo histórico

ibilgailu historiko, IH • vehículo histórico, VH

ibilgailu luze • vehículo largo

ibilgailu militarren ilara • columna militar

ibilgailu motel • vehículo lento

ibilgailu motordun • vehículo de motor

Ibilgailu Motordunen Erabilpen eta Zirkulazioaren Lege • Ley de Uso y Circulación de Vehículos de Motor

ibilgailua bahitze, ibilgailuaren bahikuntza • intervención del vehículo

ibilgailua erabili • manejar el vehículo

ibilgailua ibilgetu • inmovilizar el vehículo

ibilgailua irmotu • calzar el vehículo

Ibilgailuak * Ibilgailuen Atala • Parque Móvil

ibilgailuak eskualdatze • transferencia de vehículos

ibilgailuak konpontzeko tailer • taller de reparación de automóviles

ibilgailuen arteko tarte • distancia entre vehículos

ibilgailuen azterketa tekniko, IAT • ITV, inspección técnica de vehículos

ibilgailuen azterketa tekniko, IAT • inspección técnica de vehículos, ITV

ibilgailuen azterketa teknikoko aztertoki • estación de inspección técnica de vehículos

ibilgailuen erregistro • registro de vehículos

Ibilgailuen eta Lurzoruen Ingurugiroaren Kontroleko Negoziatua • Negociado Control Medioambiental de Vehículos y Suelos

Ibilgailuen Gaineko Zergaren Sekzioa • Sección de Impuesto de Vehículos

ibilgailuen ibilia antolatze • regulación del paso de vehículos

ibilgailuen irteera • salida de vehículos

ibilgailuen joan-etorri, ibilgailuen ibilera • tránsito rodado

Ibilgailuen Negoziatua • Negociado de Parque Móvil

ibilgailuen trafiko • tráfico rodado

Ibilgailuen Udal Gordailua • Depósito Municipal de Vehículos

Ibilgailuen, Armen eta Tiro Unitatea • Unidad de Flota, Armamento y Tiro

ibilgailuko bidaiari, ibilgailuko bidaide • ocupante del vehículo

ibilgailutik irten • apearse

ibilgaitz • i practicable

ibilge • in óvil

ibilgetu • in ovilizarse

ibilgetuta geratzeko arrisku • riesgo de quedar inmovilizado

ibilgune • odo deandar

ibili • andar; discurrir, funcionar

ibili • andar

ibili • transitar

ibili • moverse

ibili (da) • andar, marchar, caminar

ibilia oztopatu, ibilia zaildu • dificultar el paso

ibilialdian • de paseo

ibilian • en movimiento

ibilian jarri • poner en archa

ibilkari • a bulante; excursionista, viajero

ibilkatu • dea bular

ibilkatu • corretear; dea bular

ibilketa • andadura

ibilki • habiendo andado

ibilkor • errante; ovedizo, se oviente

ibilkor • se oviente

ibiltari • andarín, andador, caminante, viajero, viandante

ibiltari • andante; andante, andarín

ibiltari • trajinante

ibiltarte • Recorrido

ibiltezin • i practicable

ibiltoki • andén; paseo

ibiltoki, pasealeku • paseo

ibiltorri • hoja circular

ibiltorri • hoja circular

ibiltze • andanza; loco oción, oción

ibiltzeko bai en • salvoconducto

ibiltzeko bai en • salvoconducto

ibiltzeko moduko, erabilgarri • practicable

ibiltzeko oduko • transitable

ibintze • rastrojal

ibintze • rastrojal

ibir aiztertu ebir aiztera cctertzend • subarrendar

ibiraokatu ebiraokaetuda biraokatzend • blasfe ar; i precar, aldecir

ibis • ibis

ibiz iragan • vadear

ibiz iragan • vadear

iboildu • ojarse co pletamente

iborobildu eborobileduda borobiltzend • redondear

ibotartekotu ebitartekoetuda ccotzend • ediar

iboteilatu eboteilaetuda boteilatzend • e botellar

ibuhunbatu ebuhunbaetuda buhunbatzend • arre olinarse; su ergir

iceberg • iceberg

iceberg • iceberg

Idarrak ur irakinetan egindako arraultzarekin • Guisantes con huevos escalfados

idatz aldatu • transcribir

idatzi • anotar; apuntar, escribir ejeneraleand

idatzi • anotar

idaur • mayal

idaur • ayal

idaz ahai • pupitre

idaz akinatu • ecanografiar; úidaz akina ö áquina de escribir

idaz en • facultad de escribir

idaz en • facultad de escribir

idazgai • te a para escribir

idazgai • te a para escribir

idazgailu • áquina de escribir

idazkari • secretario

idazkari • secretaria; secretario

idazkari • secretaria

idazkari-gela • secretaría

idazkariorde • subsecretario; vicesecretario

idazkariorde • vicesecretario

idazkariorde • subsecretario

Idazkariordetza • Vicesecretaría

idazkariordetza • subsecretaría

idazkariordetza • subsecretaría

idazkaritza • secretaría

idazkaritza • escribanía; secretaría, secretariado

idazkaritza • secretariado

Idazkaritza Nagusi Teknikoa * Idazkaritza Orokor Teknikoa • Secretaría General Técnica

Idazkaritza Nagusia • Secretaria General

Idazkaritza Nagusiko Zerbitzua • Servicio de Secretaría General

Idazkaritza Orokoreko Unitatea • Unidad de Secretaría General

Idazkaritza Tekniko-Juridikoko Zerbitzua • Servicio de Secretaría Técnico-Juridica

Idazkaritza Tekniko eta Ardura Orokorretako Sailatala • Subárea de Secretaría Técnica y Atenciones Generales

Idazkaritza Tekniko eta Zerbitzu Orokorretako Sailatala • Subárea de Secretaría Técnica y Servicios Generales

Idazkaritza Teknikoa • Secretaría Técnica

Idazkaritza Teknikoa eta Araugintza • Secretaría Técnica y Desarrollo Normativo

Idazkaritza Teknikoko Sailatala • Subárea de Secretaría Técnica

idazkera • escritura

idazketa • escritura eidazteko oduad; redacción, trabajo de redacción

idazki • escrito; letrero

idazkin • áquina de escribir

idazkuntza • redacción

idazlan • trabajo de redacción

idazlari • redactor

idazlari • redactor

idazlaritza • redacción eperiódicod; úhau daaldizkariaren idazlaritza ö ésta es la redacción de la revista

idazle • escritor

idazleska • escritorzuelo

idazlexka • escritorzuelo

idazlu a • plu a de escribir

idazlu a • plu a de escribir

idazmakina • máquina de escribir

idazmakinako bitxilore • margarita para máquina de escribir

idazmakinako ezabatzeko zinta • cinta correctora para máquina de escribir

idazmakinako idazketa-buru • cabeza de escritura para máquina de escribir

idazmakinako zinta ezabaerraz • cinta correctable para máquina de escribir

idazpen • asiento; diligencia

idazpuru • me brete

idazpuru • encabeza iento; e brete, rótulo

idaztegi • escribanía; escritorio

idaztegi • escritorio

idazteko koaderno kiribildun • block de escritura con espiral

idazteko koaderno kiribilgabe • block de escritura sin espiral

idazti • circular

idaztune • pasaje escrito

ideal • ideal; ideal

idealis o • idealismo

idealis o • idealismo

idealista • idealisbr

idealista • idealisbr

idealizatu • idealizar

idealizatu • idealizar

idealki • idealmente

idealki • idealmente

ideariu • ideario

ideariu • ideario

ideia • idea; úideiarik ere ez du ö no tiene ni idea

ideia • idea

ideia ardatza • idea matriz

ideia ardatza • idea atriz

ideiatu • idear; úideiarik ere ez du ö no tiene ni idea

ideiazko • ideal

ideiengabeko • falto de ideas

ideki • abierto

ideki (da) • abrirse

ideki (du, dio) • abrir

idekidura • abertura

idekitze • apertura

identifikagarri • identificable

identifikagarri • identificable

identifikatu • identificarse

identifikatu • identificarse

identifikazio • identificación

identifikazio • identificación

Identifikazio. Se utiliza el mecanismo psicológico conocido como identificación = Identifikazio izenaz ezagutzen den mekanismo psikologikoa baino ez da. • identificación

identitate • identidad

ideologi • ideológico

ideologia • ideología

ideologia • ideología

ideologiko • ideológico

ideologo • ideólogo

ideologo • ideólogo

idestokitu edestokietuda destokitzend • descolocar; desplazar, desvencijarse

idi • buey

idi • buey

Idi-buztana, erregosita • Estofado de rabo de buey

idi-de a • prueba de bueyes

Idi-entrekota hezurmuin eta ardo beltzezko saltsarekin • Entrecot de buey con salsa al vino tinto y su cañada

idi-proba • prueba de bueyes

Idi-solomoa piper beltzaz, 2 anoa • Lomo de buey a la pimienta negra, 2 raciones

Idi-solomotxoa • Solomillo de buey

Idi-solomotxoa ardo betzeko saltsa muinaz • Solomillo de buey al tuétano con salsa de vino tinto

Idi-solomotxoa plantxan piper muturtxudunekin • Solomillo de buey a la plancha con piquillos

idi-uztarerid • yunta

Idi-xerra • Filete de buey

idi de a egin • probar bueyeesd een co peticiónd

idi de aekd egin • mprobar bueyeesd een co petición

idi ihi • buglosa

idi ihi • buglosa

Idi isats zopa • Sopa de rabo de buey

Idi isatsa kaxuelan • Rabo de buey a la cazuela

idia adar eta guzti irentsi, idi bat adarrez aurre jan • comer(se) su padre por los pies

Idiazabalgo gazta • Queso de Idiazabal

Idibuztan-zopa • Sopa de rabo de buey

idiki • carne de buey

idiki • carne de buey

idiliko • idílico

idiliko • idílico

idiosinkrasia • idiosincrasia

idiosinkrasia • idiosincrasia

idiota • idiota

idiota • idiota

idiotasun • idiotez

idiotis o • idiotismo

idiozia • idiotismo

idisko • novillo

idiskoa e an • dar el toroa una vaca

idiskoa eman • dar el toro a una vaca

idistiarazi edistizraza distiaraztend • abrillantar

idizil • azote; verga ezigortzekod

idoi • asqueroso; balsa, barro

idoiztatu • e barar; encharcar, enfangarse

idoki • arrancar; arrojar, arrojar

idolatra • idólatra

idolatra • idólatra

idolatratu • idolatrar

idolatratu • idolatrar

idolatria • idolatría

idolatria • idolatría

idolo • ídolo

idor • arido; árido, estéril

idoro eidorov idorotzend • descubrir; encontrar buscando, hallar

idorokunde • hallazgo; invento

idoropen • hallazgo

idorotzaile • descubridor; inventor

idorregi • reseco

idortasun • aridez

idortasun • aridez; estreñi iento, sequedad

idorte • sequía

idortu • endurecer la tierra; estreñir, secaresed elurrad

idu • cuello

idulki • pedestal

idun • cuello

idun • cuello; garganta

iduneko • collar

iduri • parecido, semejante

iduri • cisco, carbón muy pequeño

iduri • parecer

iduri • semejanza

iduri • imagen, figura

iduri egin • fingir

iduriko • afín; equiparable, parecido

iduritu (zaio) • parecerle a uno algo

iduriz • al parecer

iegituratu eegituraetuda egituratzend • esque atizar; estructurar

iel • celo de la yegua

iel • celo de la yegua

ielkarbatu eelkarbaetuda elkarbatzend • conectar

ierna indu eerna ineduda erna intzend • brotar; pulular

iernalarazi eernalaraza ernalaraztend • inse inar; procrear

ierradiatu • radiado

ierradiatu • radiado

ierrainutu eerrainuetuda errainutzend • destellar

ierrietatu eerrietaetuda errietatzend • querellarse; reconvenir, reñir

ierroldetu eerroldeetuda erroldetzend • afiliarse; e padronar, enrolar

iertzeratu eertzeraetuda ertzeratzend • orillar

ieskuaretu eeskuareetuda eskuaretzend • rastrillar

iespilu • pinta en la frente del ganado

iespilu • pinta en la frente del ganado

iestalarazi eestalaraza estalaraztend • cruzarani ales

iestekarazi eestekaraza estakaraztend • sujetar; vincular

iezbaliotu eezbalioetuda ezbaliotzend • inhabilitar

iezbehartu eezbeharetuda ezbehartzend • accidentarse

ifernu • infierno

ifernutar • infernal

iffernu • infierno

ifini (du) • poner

ifitaztatu • e boquillado

ifrentzu • envés; reverso

igainazpikatu egaainazpikaa cckatzend • invertir; pner bocaarriba, tergiversar

igalburutu egalburuetuda galburutzend • espigar

igali • fruta

igan (da, zaio) • subir, subirse

igande • do ingo

igande • do ingo

igande • domingo

igandekari • do inguero

igandeko • do inical

iganderoko • do inical

igar • seco, yerto, marchito

igar en • inventiva

igar erid • adivinar; augurar, predecir

igara • olino

igaraba • nutria

igarerid • acertar; adivinar, elucubrar

igareridd • lucubrar

igarkizun • acertijo; adivinanza

igarkuntze • adivinación

igarle • vidente

igarle • acertador; acertante, adivino

igaro • atravesar; franquear, pasar

igaro (da) • pasar

igaroaldi • paso; tránsito

igarobide • lugar de paso; pasadizo, pasarela

igaroezin eezkod • intolerable

igaroketa • pasaje

igarokor • pasajero

igaropen • paso

igarpen • acierto; lucubración, predicción

igarpen • lucubración

igarri • acertar; adivinar

igarterraz • adivinable

igarterraz • adivinable

igartzapen • adivinación

igaz • el año pasado

igaz • antaño

igebelar • nen•far

igel • rana

igel • rana

igel gorri • rana roja

igeltsari • albañil; yesero

igeltsaritza • albañilería

igeltsero • albañil; yesero

Igeltseroen Lantaldea • Brigada de Albañiles

igeltserotza • albañilería

igeltsu • yeso

igeltsu • yeso

igeltsu • yeso

igeltsugin • yesero

igeltsutegi • yesería

igeltsutegi • yesería

igeltsuztatu • enyesar

igeltsuztatu • enyesar

igeri • nado

igeri egin • nadar

igerialdi • nadadura; natación

igerian • nadando

igerigailu • flotador; salvavidas

igerika • nadando

igerika ibili • nadar

igerikatu • flotar; nadar

igeriketa • nado; natación

igerilari • nadador

igerilari • nadador

igerileku • piscina

Igerilekuak • Piscinas

igeritako • bañador; salvavidas

igeritan • nadando

igerizpetu egerizpeetuda gerizpetzend • enso brecer; parapetarse

igerriratu egerriraetuda gerriratzend • arre angar

igitai • hoz

igitaite • siega con hoz

igitaite • siega con hoz

igitandu • segar con hoz

igitari • segador con hoz

igitari • segador con hoz

igitatu • segar con hoz

iglu • igl• eeski alen etxead

iglu eeski alen etxead • iglú

igneo • ígneo

ignizio puntu • punto de ignición

igno inia • igno inia

igoaldi • escalada; re onte, subida

igoend • ascender; escalar, subir

igoera • ascensión; ascenso, onta

igogailu • ascensor

igogailuzain • ascensorista; ascensorista

igogoetatu egogoetaetuda gogoetatzend • considerar; editar, recapacitar

igoiargitu egoiargietuda goiargitzend • inspirar

IGOKA Jardueren Unitatea • Unidad de Actividades MINP

igokada • subida

igokari • trepador

igokunde • ascensión

igon • ascender

igon (da) • subir, subirse

igonaldi • ascensión

igonez • ontando

igongailu • ascensor

igongailuzain • ascensorista; ascensorista

igonkari • escalador; trepador

igor erid • despachar; e itir, enviar

Igor tournedoa • Tournedo Igor

igorgailu • aparato e isor

igorgarri • trans isible

igorgarritasun • trans isibilidad

igorketa • e isión; trans isión

igorle • e isor; expedidor, re itente

igorpen • despacho; e isión, envío

igorri (da) • enviarse

igorri (du,dio) • enviar, remitir

igortze • trans isión

igortziri • trueno

igoteko • ascensional

igoz • ontando

iguana • iguana ezoold

igurai • silvicultor

igurain • guardabosques; guarda ontes

igurantza • oficio de guarda ontes

igurantza • cargo de ontera; oficio de guarda ontes

igurantza • cargo de montera

igurdizi • primor

iguriki • aguardar; esperar

iguriki (da, zaio) • esperarse, aguardarse

iguriki (du) • sostenerse, tenerse en pie

iguriki (du) • esperar, aguardar

igurikigabeko • inesperado

igurikipen • esperanza

igurikitza • longani idad

igurikitze • espera

iguripen • espera; expectación

igurtzaile • frotador

igurtzi • e badurnaresed; friccionar, frisar

igurtzi • fricción; friega, frotamiento

igurtzialdi • asaje

igurtzimendu • frotamiento; rozamiento

igurzgailu • frotador (tresna)

igurzgari • fricativo

igurzgari • fricativo

igurzkari • fricativa

igurzketa • frotadura

igurzketa • fricción; friega, frotamiento

igurzpen • fricción; friega

igutzi • untar

iguzki • sol

iguzki-iluntze • obscurecimiento de soles.? obscurecimiento del sol.?

iguzki-izpi • rayo solar

iha arkatu eha arkaetuda ha arkatzend • diezmar

ihabali • ti orato

ihabali • ti orato

ihabali • poltrón, cobarde

ihabali • apoltronarse, acobardarse

ihakin • ofa; pitorreo, re edo

ihakin • re edo

ihakin • mofa, remedo

ihakin egin • ofarse

ihakin egin (du) • mofarse, remedar

ihaloskatu • revolcarse

ihaloskatu • revolcarse

ihalozka • revolcándose

ihalozkatu • revolcarse

ihalozkatu • revolcarse

ihankapetu ehankapeetuda hankapetzend • aplastar

ihar • árido; consu ido, archito

ihardesgarri • i pugnable

ihardesle • responsable

ihardespen • contestación; i pugnación, réplica

ihardespen • respuesta

ihardeste • i pugnador

ihardetsi • i pugnar; replicar, responder

ihardetsi • responder

ihardetsi (du, dio) • responder

ihardoki (du) • resistir

ihardoki (du) • refutar

ihardoki (du) • discutir

iharduera • actividad; línea deactuación, enester

iharduera • línea de actuación

iharduerarik ez • inactividad

iharduketa • actuación; tarea

iharduki • discutir

iharduki • debastir; discutir, disputar

iharduki • dislocarse; disputar

iharduki • insistir, perseverar

iharduki • dislocarse

ihardukitzaile • peleador

ihardukitze • confrontación

ihardule • activo; activo

ihardun • actuar; aplicarse, bregar

ihardunaldi • disertación; ejercicio, ejercitación

ihardunbide • ejecutoria; procedi iento, proceso

iharduntsu • charlatán; insistente

iharlosatu eharlosaetuda harlosatzend • enlosar

iharrausi • zarandear

iharresitu eharresietuda harresitzend • a urallar

iharrosi eiharrosa iharrostend • agitar; causar trastornos, golpear

ihartakotu ehartakoetuda hartakotzend • fa iliarizarse

ihartasun • sequedad

ihartu • ajaresed; consu irse, enflaquecer

ihartu (da) • secarse, marchitarse

ihauli • altratar

ihauli • maltratar

ihaurerid • preparar la ca a al ganado

ihaurerid • extenderse

ihaurerid • extenderse; preparar la ca aal ganado

ihaurkin • hierba para ca a de ganado

ihaurri • mucho, en abundancia

ihaurri • propagar eextenderd elurreand

ihaurri • desgranar, despojar las castañas

ihaurri • esparcir

ihaurri • de bruces

ihaurri • alfombrar. ?

ihaurri • extender

ihaurri • llenarse completamente (un árbol)

ihaurri elurreand • propagar eextender

ihauska • revolcándose

ihauskalari • el que se revuelca ecerdo

ihauskalari • el que se revuelca ecerdod

ihauskatu • revolcarse

ihauteri • carnaval

iheki • eje plar

iherrikotu eherrikoetuda herrikotzend • civilizar

ihes • huida

ihes • evasión; fuga, huida

ihes-hodi libre, ke-hodi libre, hodi libre • escape libre

ihes-hodi, ke-hodi • tubo de escape

ihes egin • desertar; escaparesed, escurrir

ihes egin (du, dio) • huir, escaparse

ihesa egin • evadir

ihesaldi • escapada; escurri iento, evasión

ihesari e an • darsea la fuga

ihesari lot eud • darsea la fuga

ihesbide • argucia; escapatoria, evasión

ihesbide gabe • sin re isión

ihesbidezko • evasivo

ihesgailu • escape

ihesgarri • evitable

ihesi • prófugo

ihesi doan zakurrari buztanean su eman • echar leña al fuego

ihesi egin (du,dio) • huir, escaparse

ihesi joan • fugarse

ihesik ez egin (du) • no huir, no escaparse

iheska • a salto de ata

iheska • huyendo, escapando

iheskako higikune • movimiento de escape, movimiento de fuga

iheskari • desertor; evadido, fugitivo

iheskor • efí ero; escurridizo, evasivo

iheskorki • fugazmente

iheslari • desertor; fugitivo, prófugo

ihesle • fugitivo; prófugo

ihesleku • escondedero; refugio

iheste • deserción; escape, evasión

iheste-hodia • tubo de escape

iheste-hodia • tubo de escape

ihetxe • ajado

ihetxedura • ajamiento

ihetxetu • ajarse; usar

ihetxetu • ajarse

ihi • junco

ihi • junco

ihi • fácil

ihintz • relente; rocío

ihintz • rocío

ihintza • rocío

ihintza ari • caer rocío; rocíar

ihintzaldi • aspersión

ihinztadura • aspersión; rociada

ihinztadura • rociada

ihinztaldi • rociadura

ihinztaldi • rociadura

ihinztatu • rociar

ihinztatu • rociar

ihitegi • juncal

ihitoki • juncal

ihitsu • abundante en juncos; OMEabundante en juncos

ihitsu • abundante en juncos

ihitza • juncal

ihitzerotu ehitzeroetuda hitzerotzend • despotricar; desvanar

ihiza • caza

ihizatara joan (da) • ir de caza

ihizi • caza, pieza de caza

ihizi-coto [ihizi-koto] • coto de caza

ihizi-toki • coto de caza

ihiziko coto [ihiziko-koto] • coto de caza

ihizitara joan (da) • ir de casa

ihizketatu ehizketaetuda hizketatzend • apalabrar; concertar, pactar

ihizlari • cazador

ihizora • perro de caza

ihizpidetu ehizpideetuda hizpidetzend • concertar

ihiztailu • hisopo

ihiztari • cazador

IHOBE-Ingurumenaren Kudeaketarako Sozietate Publikoa, S.A • IHOBE-Sociedad Pública de Gestión Ambiental, S.A

ihortziri • relá pago; trueno

iirtenarazi eirtenaraza irtenazaztend • desalojar

iitzalpetu eitzalpeetuda itzalpetzend • hacerle so braa uno; patrocinar

iizpide • albedrío

ijaitsarazi ejaitsaraza jaitsaraztend • apear

ijakinarazi ejakinaraza jakinaraztend • comunicar; dar parte, enterar

ijetzi • la inar

ijezkailu • la inador

ijezkailu • la inador

ijezketa • la inación

ijezketa • la inación

ijito • gitano

ijito • gitano

ijito- • gitanesco

ijito gisa bihurtu • agitanarse

ijito gisa bihurtu • agitanarse

ijito gisa ibili • agitanarse

ijito gisa ibili • agitanarse

ijito gisa jantzi • agitanarse

ijito gisa jantzi • agitanarse

Ijito. • gitano, -a

ijitoen • gitanesco

ijitokeria • gitanada

ijitosa • gitana

ik e-ikd • ning•n

ika • guiño

ika ika • debate

ikada • guiño

ikanguru eeuritarako jantzi ota batd • chubasquero

ikara • movimiento, temblor

ikara • pánico; pavor, te blor

ikara • miedo, temor

ikara • te blor

ikara • susto,temblor

ikara-typo • tipo de miedo, tipo de temor

ikara eragin • infundir iedo

ikara eza • i pavidez

ikaragabe • i pertérrito; i perturble

ikaragaitz • i pasible; i pávido, i pertérrito

ikaragaiztasun • i pavidez

ikaragaiztasun • impavidez

ikaragarri • tremendo, terrible

ikaragarri • escalofriante

ikaragarri • atroz; escalofriante, í probo

ikaragarriki • terriblemente

ikaragarriro • enor e ente; espantosa ente, pavorosamente

ikaraio • pez torpedo

ikarakor • asustadizo; te blador, te blón

ikaraldi • sobresalto; susto

ikarati • asustadizo; edroso, iedoso

ikaratsu • asustadizo; edroso

ikaratu • ahuyentar; asustaresed, ate orizarse

ikaratu • ahuyentar; asustaresed, ate orizarse

ikaratu (da) • amedrentarse, intimidarse, asustarse, conmoverse, temblar

ikaratu gabe • sin inmutarse

ikaraz • despavorido; te erosamente

ikas ahai • pupitre

ikasbide • aprendizaje; lección, oraleja

ikasgai • lección

ikasgaitz • difícil deaprender

ikasgaitz • difícil de aprender

ikasgarri • aprendible

ikasgarri • aprendible

ikasgela • aula; clase

ikasgela • aula

ikasgelategi • aulario

ikasgelategi • aulario

ikasgo • aprendizaje

ikasgose • e pollón

ikasi • docto; entendido, enterado

ikasi • aprender

ikasi • aprender; cursar, escolarizar

ikasi (da) • aprenderse

ikasi (du) • estudiar, comprender

ikasi (du) • aprender, comprender

ikasigabe • ignorante; iletrado

ikaska • aprendiendo; aprendiendo

ikaskai • lección, materia de estudio, conferencia

ikasketa • aprendizaje; estudio

Ikasketa egituratu. • aprendizaje estructurado

Ikasketa, ikaskizun, ikaste. • aprendizaje

ikaskide • condiscípulo, compañero de estudios

ikaskintza • lección, enseñanza

ikaskintza • aprendizaje

ikaskizun • lección, objeto de estudio

ikaskizun • instruccíon; lección, plática

ikaskor • aplicado

ikaskuntza • aprendizaje; estudio

ikasle • estudiante, alumno, aprendiz, aprendedor?

ikasle • educando

ikasle • alu no; aprendiz, discípula

ikasle-ilara • fila escolar

ikaslego • alu nado; alu nado

ikasnahi • estudioso

ikaspen • lección, enseñanza, noción, estudio

ikaspide • ciencia; disciplina

ikastaldi • cursillo

ikastaro • clase; cursoacadé ico

ikastaro-hasiera • apertura de curso

ikaste • aprendiz; escolar

ikaste- • lectivo

ikastegi • acade ia; OME centro de enseñanza, centro de enseñanza

Ikastegi eta Programen Atala • Unidad de Centros y Programas (?)

ikastegun • día lectivo

ikasten • aprendiendo

ikastetxe • centro de ensañanza; colegio, escuela

ikastetxe • colegio, centro de enseñanza, escuela

Ikastetxe. • centro escolar

Ikastetxe. • centro de enseñanza

Ikastetxeen Ikuskaritza Ng. • Negociado Inspección Edific. Escolares

Ikastetxeen Zuzendaritza • Dirección de Centros Escolares

ikastezin • i posible deaprender

ikastezin • imposible de aprender

ikastola • escuela vasca epalabra co pc ikastol-d

ikastola • ikastola, escuela vasca

ikastola epalabra co pc ikastol-d • escuela vasca

ikastordu • hora lectiva

ikastordu • hora lectiva

ikastun • aplicado; estudioso

ikastun • estudiante aplicado, alumno aplicado

ikasturte • año escolar

ikasturte • año escolar; cursoacadé ico

ikaszale • estudioso

ikatu • guiñar

ikatz • carbón

ikatz • carbón

ikatz-bizi • ascua

ikatz-papera • papel carbón

ikatz-papera • papel carbón

ikazbizi • ascua

ikazkin • carbonero

ikazkinarekin beltz, errotazainarekin zuri • al sol que más calienta

ikazkinaren fedea • la fe del carbonero

ikaztu eikatzetuda ikaztend • carbonizar

ike • cuesta muy pendiente

ike • declive

ike • declive

ike • colina

ikebana • ikebana

ikebana • ikebana

iker en • experiencia

ikergabe • inexplorado

ikergarri • investigable

ikerkelari • investigador

ikerketa • inspección; investigación, prospección

ikerketa-zentru • centro de investigaciones

ikerketa-zentru • centro de investigaciones

Ikerketa kliniko. • estudio clínico

Ikerketa kontrolatu. • estudio controlado

Ikerketa Unitatea • Unidad de Investigación

ikerketako plaka • placa de investigación

Ikerketaren Bulegoa • Negociado de Investigación

ikerkuntza • investigación

ikerlan • investigación etrabajo decccd

ikerlan • investigación etrabajo deccc

Ikerlan eta Garapen Sanitarioko Zuzendaritza • Dirección de Estudios y Desarrollo Sanitario

ikerlari • indagador

ikerle • apreciador

ikerpen • experimentación, investigación

ikerraldi • investigación

ikertezin eezkod • inescrutable

ikertezineezkod • inescrutable

ikertu • cosechas; esti ar daños, etcc

ikertu (du) • examinar, experimentar, reconocer, buscar,escudriñar, registrar, estudiar

ikertu (du) • investigar

ikertza • investigación

ikertzaile • investigador

ikertzaile • investigador

ikertzapen • investigación

ikertze • investigación

ikertze-bilkura • reunión de investigación

ikneu on • icneu ón

iko • higo

ikoldu eikola ikoltzend • contraer

ikoldura • contracción; encogimiento

ikono • icono

ikono • icono

ikonografi • iconográfico

ikonografia • iconografía

ikonografia • iconografía

ikonografiko • iconográfico

ikonoklasta • iconoclasta

ikonoklasta • iconoclasta

ikoroski • aspa

ikortaratu ekortaraetuda kortaratzend • acorrolar

ikosaedro • icosaedro

ikosaedro • icosaedro

ikterizia • ictericia

iktiologia • ictiología

iktiologia • ictiología

iktiologo • ictiólogo

iktiologo • ictiólogo

iktiosauru • ictiosaurio

ikuilu • establo; ajada

ikuluxkatu ekuluxkaetuda kuluxkatzend • dor itar

ikur • lema

ikur • enseña; signo

ikurrin • bandera vasca

ikurrin • bandera; bandera vasca

ikurrin • bandera

ikurrin • ikurriña, bandera vasca

ikurrintxo • gallardete

ikurrintxo, banderatxo • banderita

ikus-adierazpen • indicación óptica

ikus-arazi (dio) • hacer ver

Ikus-entzunezkoen Atala • Unidad Audiovisual

Ikus-entzunezkoen Jarduera eta Jarduera Zinematografikoen Sailatala • Subárea de Actividades Audiovisuales y Cinematográficas

ikus-entzuteko • audio-visual

ikus-entzuteko bideak • ediosaudiovisuales

ikus-entzuteko bideak • medios audiovisuales

ikus-eremu • campo de visión

ikus-seinale • señal óptica

ikus-seinaleak • señalización óptica

ikus daitekeen ohartarazpen, ikus-ohartarazpen • advertencia óptica

ikus en • vista ebegien hel enad

ikus iratu • escudriñar; fisgonear

ikusbide • vista, perspectiva

ikusbide • visión; vista

ikusbitarte • paisaje; panora a

ikusentzunezko • audio-visual

ikusgai • visible; vistoso

ikusgailu • visor

ikusgailu • visor

ikusgaitasun • visibilidad

ikusgarri • panorama, espectáculo

ikusgarri • regalo, presente

ikusgarri • digno de verse, vistoso

ikusgarri • prodigio

ikusgarri • señal

ikusgarri • visible; vistoso

ikusgarritasun • vistosidad

ikusgarritasun • visibilidad; vistosidad

ikusgela • recibidor

ikusgura • curiosidad

ikusi • apreciar; guipar, presenciar

ikusi • presenciar

ikusi • apreciar

ikusi- akusi • acertijo; adivinanza, úezikusi egin ö hacerse el suecov si ular no verv hacer la vista gorda

ikusi (da) • verse

ikusi (du, dio) • ver, percibir por la vista

ikusiezin • aversión; ene istad

ikuska • viendo con insistencia, mirando

ikuskapen • revista

Ikuskapen Atala * Ikuskaritza Sekzioa * Ikuskatze Atala • Sección de Inspección

Ikuskapen eta Elkarlan Atala • Sección de Inspección y Cooperación

Ikuskapen eta Kontrol Zerbitzua • Servicio de Inspección y Control

Ikuskapen Taldeak • Grupos de Inspección

Ikuskapen Zuzendariordetza • Subdirección de Inspección

Ikuskapen, Ekipamendu eta Elkarlan Zerbitzua • Servicio de Inspección, Equipamientos y Cooperación

Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua • Servicio de Planificación y Estudios de la Inspección

ikuskari • inspector; paisaje, panora a

ikuskaritza • inspección

ikuskaritza-zerbitzu • servicio de inspección

Ikuskaritza * Ikuskatzea • Inspección

Ikuskaritza Atala • Unidad de Inspección

Ikuskaritza Medikoaren Negoziatua • Negociado de Inspección Médica

Ikuskaritza Unitateak (2) • Unidades Operativas de Inspección (2)

Ikuskaritzako Zuzendariordetza Nagusia • Subdirección General de Inspección

ikuskatu • auditar; explorar, inspeccionar

ikuskatu • re irar

ikuskatzaile • inspector; interventor, revisor

Ikuskatze, miatze. • fiscalización

ikuskera • punto de vista; visión

ikuskera • modo de ver, visión

ikusketa • acto de ver; exploración, requisa

ikusketari • explorador

ikuskizun • escena; espectáculo, show

ikuskizun • espectáculo, objeto de visión

ikuskizun • (lo que está) por verse

ikuskizun • visión

Ikuskizun eta Animazioaren Taldea • Grupo de Espectáculos y Animación

ikuskor • visible

ikuslari • inspector

ikusle • espectador

ikusliar • vidente; visitador

ikusmen • vista, sentido de la vista, visión

ikusmen on • vista normal

Ikusmenezko haluzinazio. • alucinación visual

ikusmira • punto de mira

ikuspegi • panora a; panorá ica, perspectiva

ikuspegi • aspecto

ikuspen • visión, vista

ikuspen • visibilidad

ikuspen • condiciones de visibilidad

ikuspen • acto de ver; visibilidad, visión

ikuspen garden • visibilidad diáfana

ikuspen gutxi • visibilidad reducida

ikuspen nahiko • visibilidad suficiente

ikuspena gutxitu • reducir la visibilidad

ikuspena gutxitu, ikuspena urritu • disminuir la visibilidad

ikuspenik ez, ikuspen nahikorik ez • falta de visibilidad

ikuspunctu • punto de vista

ikuspuntu • punto de vista

ikustaldi • ojeada; revisión, visión

ikustaldia egin • visitar

ikustapen • vista, mirada, vistazo, ojeada

ikustari • visitante

ikustatu • revistar

ikustatu • visitar

ikustatu • escrutar; revistar, visitar

ikustatu • echar una ojeada, revistar, revisar

ikuste • vista

ikuste hutsez • intuitivamente

ikuste laburrezko • corto de vista

ikustegi • irador

ikusteko • aso broso; vistoso

ikusteko moduko alarma-sistema • sistema de alarma de tipo óptico

ikusterrean • dentro de los límites del campo de visión

ikustez ezagutu • conocer de vista

ikustezin eezkod • invisible

ikustezineezkod • invisible

ikustezintasun • invisibilidad

ikustezintasun • invisibilidad

ikustoki • sitio de cita; viso

ikustordu • hora de consulta

ikusune • punto de vista

ikut eikua ikutzend • palpar; tocar

ikutu (du) • tocar

ikuzgai • loción

ikuzgailu • lavadora

ikuzgarri • lavable

ikuzgarri • lavable

ikuzi • lavar; li piar

ikuzi (du) • lavar, limpiar

ikuzkatasun • in unidad

ikuzketa • lavado; li pieza, loción

ikuzle • lavandera

ikuzle • lavandera

ikuzleku • lavadero; lavandería

ikuztarri • piedra del lavadero

ikuztarri • piedra del lavadero

ikuztegi • lavadero; lavandería

ilada • hilada; hilera

ilagin • batanero; lanero

ilagindegi • lanería

ilagintza • lanería

ilaia • pelaje; pela brera

ilaje • melena; pelaje, pela brera

ilankidetu elankideetuda lankidetzend • colaborar; cooperar

ilar • arveja; guisante

ilar • guisante

ilar-alor • pieza de guisantes

ilar-alor • pieza de guisantes

Ilar salteatuak • Guisantes salteados

ilaran dabiltzan soldadu-taldeak • tropas en formación

ilargi • luna

ilargi-eri • lunático

ilargi-jo • lunático

ilargialdi • lunación

ilargiarrain • pez luna

ilargiarte • interlunio

ilargiarte • interlunio

ilargiberri • novilunio

ilargierdi • se ilunio

ilargierdi • se ilunio

ilargiko • lunar

ilargitan bizi • vivir en la inopia

ilargitar • lunar; selenita

ilargitar • selenita

ilarraindu • envaneceresed; gallar, jactarse

Ilarrak urdaiazpikoarekin • Guisantes con jamón

ilaun • cachazudo; crin, efí ero

ilaun • cachazudo

ilaun • crin

ilaun • pavesa

ilaundu • destruir

ilaundu • cubrirse de pelo

ilaundu • perder sabor, desvirtuarse

ilaundu • mancar, dejar medio muerto

ilaundu eilauneduda ilauntzend • arrasar

ilauorritu elauorrietuda lauorritzend • a edrentar; aterrorizar, sobrecoger

ilaur • aborto

ilaur egin • abortar

ilaurtu • abortar

ilbehera • luna enguante

ilbehera • luna menguante

ilberri • luna nueva; novilunio

ilberri • novilunio

ilberri • luna nueva

ilbete • plenilunio

ilbete • luna llena

ilbete • luna llena; plenilunio

ildaska • surco

ildaskatu • surcar

ildo • parte pdrida de un árbol

ildo • parte pdrida de un árbol; senda, surco

ildo erreka • surco

ildokatu • abrir surcos

ildokatu • abrir surcos; surcar

ildoki • tarugo; zoquete ezuhaitz-enborrad

ildotxori • aguzanieves

ile • vello

ile • pelo

ile • melena; pelo, vello

ile- ordo • echón de cabellos; úo

ile- ordo • mechón de cabellos

ile- ozkailu • esquiladora e akinad; úo

ile alde • a pelo

ile alde • a pelo

ile batek ez egin • faltar un pelo

ile kiribil • bucle; tirabuzón

ile kiribil • tirabuzón

ile kizkur • pelo crespo

ile kizkur • pelo crespo

ile kontra • a contrapelo

ile kontra • a contrapelo

ile lazgarri • espeluznante

ile otots • trenza

ile otz • otilón; pelicorto

ile oztaile • barbero

ile soildu • depilar

ile tente ekod • peliagudo

ile zurgatzaileak • pelos absorbentes

ile zurgatzaileak • pelosabsorbentes

ilea apaindu • peinarse

ilea harrotu • despeinar

ilea hartu • gausearse

ilea kendu • depilar

ilea kendu • depilar

ilea oztu • trasquilar

ileapaindegi • peluquería

ileapaindegi • peluquería

ileapaintzaile • peluqueroa ra

ileapaintzaile • peluqueroea

ilebeltz • pelinegro

ilegabe • la piño

ilegal • ilegal

ilegaltasun • ilegalidad

ilegaltasun • ilegalidad

ilegetu • ilegitimar

ilegetu • ilegitimar

ilegorri • pelirubio; pelirrojo

ilegorri • pelirrojo

ilehiakatu elehiakaetuda lehiakatzend • competir; contender, e ular

ilehori • pelirrojo ey rubiod; rubio

ilehori • pelirrojo ey rubiod

ilehun • pelusa; vello

ilehuntsu • velloso

ilekenketa • depilación

ilekorda • trenza

ilenti • ascua

ileon • ileón

ileorde • peluca; peluquín

ileorde • peluca

iletsu • lanudo; peludo, velloso

iletsu • lanudo

iletu eileetuda pelechard • pelechar

iletxo • pelillo

iletxo • pelillo

iletxorta • trenza

ilezorro • cañon de pelo

ilgora • luna creciente

ilgora • cuarto creciente; luna creciente

iliako • ilíaco

iliako • ilíaco

iliki • apático, haragán

iliki • tizón

ilingo • vértigo, vahido, desvanecimiento, mareo

ilingo • confusión, trastorno

ilinti • ascua; enfer edad de trigos, tizón

ilinti • tizón

ilinti • tizón

iloba • nieto

iloba • nietaeod; sobrinoa na

iloba • sobrino

ilogiko • ilógico

ilogiko • ilógico

ilota • ilota

ilota • ilota

ilozorrotu elozorroetuda lozorrotzend • aletargarse; a odorrarse

iltki-arazi (du) • hacer salir, sacar

iltki-pondu • punto de partida

iltki (da) • salir, partir

iltkibide • salida, solución

iltkiera • salida

iltzar • escarpia

iltzatu • clavar; enclavar

iltze • clavo; quid, tuéntano

iltze-kanela • clavo; úhor dago iltze öahí está la dificultad

iltze e • he brilla

iltzeak atera • desclavar

iltzez josi • enclavar

iltzezapal • re ache

ilu inazio • ilu inación

ilun • triste, decaido de ánimo

ilun • decaído; f•nebre, lóbrego

ilun • capital

ilun • noche

ilun • oscuro, obscuro

ilunabar • anochecer; atardecer

ilunalde • anochecer

ilunaldi • desolación espiritual; oscureci iento, tristeza

ilundu • anochecer; apenaresed, atardecer

ilundu • anochecer; apenaresed, atardecer

ilundu • oscurecerse

ilundu (da) • anochecer

ilundu (da, zaio) • obscurecerse

ilundu (du) • obscurecer

ilundura • oscureci iento; oscuridad, tiniebla

ilungo • obscuridad, tiniebla

ilunki • oscura ente; tenebrosamente

ilunki • oscuramente

ilunpe • oscuridad profunda; tiniebla

ilunpe • tiniebla(s), obscuridad profunda

ilunpe-indar • fuerza tenebrosa

ilunpekeria • tenebrismo, tenebrosidad

ilunpetan etzan (da) • estar sumido en tinieblas

ilunpetsu • tenebroso; tétrico

ilunpetsu • tenebroso

ilunpetsu • tenebroso

ilunpetu (du) • sumir en tinieblas

ilunsenti • atardecer

ilunska • entreclaro

iluntasun • tenebrosidad

iluntasun • obscuridad, tiniebla

iluntasun • aflicción; orriña, negrura

iluntze • anochecer

iluntze • anochecer; atardecer

iluntze • obscurecimiento

iluntzean • al caer la tarde

ilunxko • algo obscuro; un poco obscuro

ilupa • pelusa; pelusilla

ilurgoratu elurgoraetuda lurgoratzend • labrar la tierra

ilusio • ilusión

ilusionis o • ilusionismo

ilusionis o • ilusionismo

ilusionista • ilusionista

ilusionista • ilusionista

ilustragarri • ilustrador

ilustratu • ilustrado; údespotis o ilustratu ö despotis o ilustrado

ilustratu • ilustrar

ilustratzaile • ilustrador

ilustrazio • ilustración

IMEBISA Ingeniería para el Metro de Bilbao, S.A. * Ingeniería para el Metro de Bilbao, S.A. IMEBISA • Bilboko Metrorako Ingeniaritza, A.B. IMEBISA

Immigrazioko Negoziatua • Negociado de Inmigración

Immigrazioko Udal Zerbitzua IUZ * IUZ Immigrazioko Udal Zerbitzua • Servicio Municipal de inmigración

Immunitate sistema. • sistema de inmunidad

in anente • in anente

in anente • in anente

in anentzia • in anencia

in anentzia • in anencia

in aterial • in aterial

in e oria • in e oria

in igrante • in igrante

in igratu • in igrar

in igrazio • in igración

in unitate • in unidad

inakin • remedo, mofa

inar • centella, chispa

inar • chispa

inar • un poco

inarrosi • sacudir; zarandear

inarrosi • sacudir

inarroskatu (du) • sacudir, zarandear

inarrospen • zarandeo

inauguratu • inaugurar

inaugurazio • inauguración

inausi • podar

inauskai • podadera

inausketa • poda

inaustari • podador

inaustu einaustua inaustend • censurar

inaztura • relá pago

inbaditu • invadir

inbasio • invasión

inbentariagarri • inventariable

inbentariagarri • inventariable

inbentariatu • inventariar

inbentariatu • inventariar

inbentario • inventario

inbentario • inventario

Inbentario eta Auskultazio Atala • Sección de Inventario y Auscultación

Inbentario eta Laguntza Teknikoaren Atala • Sección de Inventario y Apoyo Técnico

inbertitu • invertir

inbertitzaile • inversor

inbertsio • inversión eeconca atca qui ca etcd

inbestidura • investidura

inbestidura • investidura

inbestitu • investir

inbestitu • investir

inbidia • envidia; pelusa, pelusilla

inbidiagarri • envidiable

inbidiagarri • envidiable

inbidiak erre • comerlea uno la envidia

inbidiak frijitzen egon • morirse de envidia

inbidiatsu • envidioso

inbidiatu • envidiar

inbidioski • envidiosamente

inbidioski • envidiosamente

inbidioso • envidioso

inbitatu • invitar

inbitazio • invitación

inbrikatu • i bricar

inbutu • e budo

inbutuaren legea • la ley del embudo

inbututu • e butido

inbututu • e butir

indaba • fríjol

indaba • alubia; fríjol, pocha

indagarri • tonificador

indar • fuerza, vigor, poder, capacidad, violencia, ímpetu, esfuerzo

indar • áni o; denuedo, fuerza

indar-relatione • relación de fuerzas

indar agnetiko • fuerza agnética

indar egin • hacer fuerza

indar egin • forcejear; hacer fuerza

indar elektroeragile • fuerza electro otriz

indar elektroeragile • fuerza electro otriz

indar eragile • fuerza motriz

indar eragile • fuerza otriz

indar erakarle • fuerzaatractiva

indar magnetiko • fuerza magnética

indarberritu • fortalecer; recuperar, regenerar

indardun • forzudo; fuerte, poderoso

indargabe • débil; flojo, i potente

indargabe, indargabeko • nulo

indargarri • reforzante

indargarri • reconfortante

indargarri • alentador; fortificante, incitante

indarge • débil; lánguido, raquítico

indargetu • a ortiguar; caducar, debilitarse

indargetu • a ortiguar; debilitarse

indargetze • a ortiguación

indarka • con esfurerzo; por la fuerza, violentamente

indarka • con esfurerzo

indarka ari eibilid • forcejear

indarka behartu • coaccionar

indarkeria • extorsión; eztorsión, fuerza violenta

indarketa • forcejeo

indarra sudurpean ukan • írse(le) la fuerza por la boca

indarraren bitartez • mediante la fuerza

indarraren bitartez • ediante la fuerza

indarrean • en vigor; vigente

indarrean • en vigor

indarrean • en vigor

Indarrean dagoen arautegi; indarreko arautegi, indarrean dauden arauak. • normativa vigente

indarrean dauden legeak • normativa vigente

indarrean egon • estar en vigencia

indarreko • fuerte

indarrez • vigorosamente

indarrez kendu • expoliar

indarrez sartu • invadir; irru pir

indartalde • retén; tropa de refuerzo

indarti • forzudo

indartsu • fuerte, forzudo, robusto, poderoso, vigoroso

indartsu • duro; fornido, forzudo

indartsuki • poderosamente

indartu • arreciar; fortaleceresed, fortificar

indartu • arreciar; úindarrean dagoen legea ö la ley vigente, ú

indartu (du) • fortalecer, robustecer

indartzaile • alentador; reforzador, tonificador

indartze • fortalecimiento

Indartze. Potenciación de actividades alternativas para los jóvenes durante los fines de semana = Gazteek droga-kontsumoaren ordez asteburuetan aukeran dituzten jarduerak indartzea. • potenciación

indarztatu • reforzarse

inde nizatu • inde nizar

inde nizazio • inde nización

indehiszente • indehiscente

indehiszentzia • indehiscencia

independente • independiente

independentis o • independentismo

independentis o • independentismo

independentista • independentista

independentista • independentista

independentzi gerra • guerra de independencia

independentzi gerra • guerra de independencia

independentzia • independencia

independizatu • independizar

indezente • indecente

indezentzia • indecencia

indiano • indiano

indiar • indio

indibaba • habichuela; judía

Indibaba berde eta trufen entsalada • Ensalada de judías verdes y trufas

indibidual • individual

indibidualis o • individualismo

Indibidualismo. • individualismo

indibidualista • individualista

indibidualista • individualista

indibidualizazio • individualización

indibidualki • individualmente

indibidualki • individualmente

indibiduo • individuo

indieuropar • indoeuropeo

indieuropar • indoeuropeo

indigestagaitz • indigesto

indigestatu • indigestarse

indigestio • indigestión

indigestio • indigestión

indikatibo • indicativo eaditzekind

indio • indio e etalad

indioilar • pavo

Indioilarra, erregosita • Estofado de pavo

indioilasko • pavo ecríad

Indiolar barrubete errea euskal erara • Pavo asado y relleno a la vasca

indiskretu • indiscreto

indiskretu • indiscreto

indiskrezio • indiscreción

indiskrezio • indiscreción

indisziplina • indisciplina

indisziplina • indisciplina

indisziplinatu • indisciplinado

indisziplinatu • indisciplinado

indize • índice

indoeuropar hizkuntza • lengua indoeuropea

indoeuropera • indoeuropeoead ehizkuntzad; lengua indoeuropea

indonesiar • indonesio

indonesiera • indonesio ehizkuntzad

indotxinar • indochino

indotxinar • indochino

indriska • chubasco

induktantzia • inductancia

induktantzia • inductancia

induktibo • inductivo

induktibo • inductivo

induktore • inductor

induktore • inductor

indukzio • inducción

indukzio • inducción

indulgente • indulgente

indulgentzia • indulgencia

indultatu • indultar

indultu • indulto

indultua e an • indultar

induska • hocicando

induskan • hocicando

induskari • hocicador

induskatu • hocicar

induskatuz • hocicando

industri • industrial; industrioso

Industri Azpiegiturako eta Azpiegitura Estrategikoetarako Atala • Sección de Infraestructura Industrial e Infraestructuras Estratégicas

industri bir oldaketa • reconversión industrial

industri bir oldaketa • reconversión industrial

industri gizartea • la sociedad industrial

industri gizartea • la sociedad industrial

industri hiri • ciudad industrial

industri hiri • ciudad industrial

Industri instalazioen mantentze-lanetako Negoziatua • Negociado de Instalaciones y Mantenimiento Industrial

Industri Iraunarazpenerako Negoziatua • Negociado de Mantenimiento Industrial

industri kutsadura • conta inación industrial

industri kutsadura • conta inación industrial

Industri Segurtasuneko Atala • Sección de Seguridad Industrial

industria • industria

industria • industria

industria- • industrioso

Industria Antolatzeko Zuzendaritza • Dirección de Ordenación Industrial

Industria Berritzeko eta Garatzeko Sailburuordetza • Viceconsejería de Innovación y Desarrollo Industrial

Industria eta Meategiak Administratzeko Zuzendaritza • Dirección de Administración de Industria y Minas

Industria Sustatzeko Zuzendaritza • Dirección de Promoción Industrial

Industria, Merkataritza eta Turismo Batzordea Industria, Merkataritza eta Turismoko Legebiltzar Batzordea • Comisión de Industria, Comercio y Turismo Comisión Parlamentaria de Industria, Comercio y Turismo

Industria, Merkataritza eta Turismo Saila • Departamento de Industria, Comercio y Turismo

Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua • Consejero de Industria, Comercio y Turismo

industrialde • zona industrial

industrializazio • industrialización

industrializazio • industrialización

industriari • industrial

industriarteko • interindustrial

industriarteko • interindustrial

industrilizatu • industrializar

industrilizatu • industrializar

induzitu • inducido

induzitu • inducir

induzitu • inducir

induzitu • inducido

inelastiko • inelástico

inertizazioa egiteko tresna, inertizazio-tresna • dispositivo de inertización

inertzia • inercia

inertzia • inercia

inesperientzia • inexperiencia

inexistentzia • inexistencia

infanta • infanta

infanta • infanta

infante • infante

infante • infante

infanteria • infantería

infanteria • infantería

infantilis o • infantilismo

infantzoi • infanzón

infartu • infarto

infartu • infarto

Infekzio. • infección

Infekziozko gaixotasunak; gaixotasun kutsakorrak, kutsaerrazak. • enfermedades infecciosas enfermedades infecciosas enfermedades infecciosas

inferentzia • inferencia

inferentzia • inferencia

inferitu • inferirse

inferitu • inferirse

infernu • averno; infierno

infernu- • infernal

infernuko • infernal

infernura joan • condenarse

infernutar • infernal

infestatu • infestar

infestazio • infestación

infidel • infiel

infideltasun • infidelidad

infiltratu • infiltrarse

infiltrazio • infiltración

infinitu • infinito

infinitu • infinito

infinituki • infinitamente

infla atorio • infla atorio

inflazio • inflación

inflazio • inflación

inflazionista • inflacionista

inflazionista • inflacionista

inflexio • inflexión

inflexio • inflexión

influxu • influjo

infor agarri • infor ativo

infor altasun • infor alidad

infor atika • infor ática

infor atika • tica

infor atikari • infor ativo

infor atiko • infor ático

infor atiko • tico

infor atizagarri • infor atizable

infor atizagarri • infor atizable

infor atizatu • infor atizar

infor atizatu • infor atizar

infor atizazio • infor atización

infor atizazio • infor atización

infor atu • informar

infor atu • infor ar; infor arse

infor atzaile • infor ador; informante

infor atzaile • informante

infor azio • infor ación

infor e • informe

Informatika Atala • Sección de Informática

Informatika eta Telekomunikazio Zuzendaritza • Dirección de Informática y Telecomunicaciones

Informatika Sistemen Atala • Sección de Sistemas Informáticos

Informatika Zerbitzua • Servicio de Informática

Informatizazio Negoziatua • Negociado de Informatización

Informazio-Bulegoa • Oficina de Información

Informazio-panelak • Paneles Informativos

informazio-seinale • señal de información

Informazio Egituren Atala • Sección de Estructuras de Información

Informazio eta Agiritegi Atala • Sección de Información y Archivo

Informazio eta Aholkularitza Atala • Sección de Información y Asesoría

Informazio eta Dokumentazio Unitatea • Unidad de Información y Documentación

Informazio eta Dokumentazioko Sekzioa • Sección de Información y Documentación

Informazio eta Gizarte Arretarako Zerbitzua • Servicio de Información y Atención Social

Informazio eta Harremanetako Negoziatua • Negociado de Información y Relaciones

Informazio Finantzarioaren Tratamendu eta Hobekuntza Atala • Sección de Tratamiento y Mejora de la Información Financiera

Informazio kanpaina. • campaña informativa

Informazio, Erregistro eta Agiritegi Atala • Sección de Información, Registro y Archivo

Informazioa • Información

Informazioko eta Erakunde Harremanetako Idazkaritza • Secretaría Información y Relaciones Institucionales

infra-gorri • infrarrojo

infrabaloratu • infravalorar

infragorri • infrarrojo

infragorri • infrarrojo

infrasoinu • infrasonido

infrasoinu • infrasonido

infrasoniko • infrasónico

infrasoniko • nico

infusio • infusión

infusorio • infusorio

infusorio • infusorio

ingeles • inglés

ingeles • inglés

ingeniari • ingeniero

ingeniaritza • ingeniería

ingestio • ingestión

ingiratu • aviarse

ingu a • ariposa

ingude • yunque

ingude • yunque

ingura- ingura • dando rodeos

inguraketa • asedio; bloqueo

inguralde • paisaje

ingurapen • asedio

inguratu • acordonar; acorralar, acosar

inguratu • abarcar; acordonar, acorralar

inguratu (du) • rodear

inguratzaile • asediador; envolvente

inguratzaile • envolvente

inguratze • acordonamiento

inguru • contorno, derredor, alrededor

inguru- inguru • ambaje; ambajes, rodeo

inguru ari • rodeo

inguru eizcd • afuera; úbostak inguruan öalrededor de las cinco

inguru en • extrarradio

inguru en • extrarradio; rededor

Inguru(ne)ko eragile. • factor ambiental

Inguru, ingurune, ingurumari. La separación existente entre la escuela y el entorno = Eskolaren eta inguruaren arteko bereizketa. • entorno

inguruak • lasafueras

inguruak- inguruak • vueltas y revueltas

ingurualde • comarca; rededor

inguruan • alrededor

inguruan ibili • erodear; rondar

ingurubide • circuito

inguruetan • en lasafueras

inguruetan • en las afueras

ingurugiro • entorno; edioa biente, úingurugiroa kutsaturik dago ö el edio está conta inado

ingurugiro • condiciones ambientales

Ingurugiro-Ikuskaritzako Negoziatua • Negociado Inspección Medioambiental

Ingurugiro eta Lurralde Ekintza Saila • Departamento de Medio Ambiente y Acción Territorial

Ingurugiro eta Lurralde Ekintza Saileko Kontratazio Mahaia • Mesa de Contratación del Departamento de Medio Ambiente y Acción Territorial

Ingurugiro eta Lurralde Ekintzako foru diputatua • Diputada Foral de Medio Ambiente y Acción Territorial

Ingurugiro Gaietarako Ikastegia • Centro de Estudios Ambientales

Ingurugiro Kalitatearen Zerbitzua • Servicio de Calidad Ambiental

Ingurugiro Sailatala • Subárea de Medio Ambiente

Ingurugiro Zuzendaritza Nagusia * Ingurumen Zuzendaritza Nagusia • Dirección General de Medio Ambiente

Ingurugiroa Kudeatzeko Atala • Servicio de Gestión Ambiental

Ingurugiroaren Sustapen Negoziatua • Negociado Promoción Medioambiental

Ingurugiroazko Heziketa • Educación Ambiental

Ingurugiroko Koordinazio eta Informaziorako Atala • Sección de Coordinación e Información Medioambiental

Ingurugiroko Negoziatu Juridikoa • Negociado Jurídico de Medio Ambiente

inguruka • a vueltas; dando vueltas

inguruka ibili • merodear

inguruka ibili • erodear

ingurukeria • triquiñuela

inguruketa • erodeo

inguruketa • merodeo

inguruko • dependiente; satélite

ingurumen • medio ambiente

Ingurumen Arloa • Area de Medio Ambiente

Ingurumen bulegoa • Negociado de Medio Ambiente

Ingurumen eta Paisaia Zerbitzua • Servicio de Medio Ambiente y Paisaje

Ingurumen Plangintza • Planificación Ambiental

Ingurumen Saila • Departamento de Medio Ambiente

Ingurumen Sailburuordetza • Viceconsejería de Medio Ambiente

Ingurumen Zerbitzua • Servicio de Medio Ambiente

Ingurumen Zuzendaritza • Dirección de Medio Ambiente

Ingurumena Iraunarazteko Atala • Sección de Sostenibilidad Ambiental

Ingurumenarekiko Hezkuntza eta Ikerketarako Ikastegiak • Centros de Educación e Investigación Ambiental

Ingurumenaren Eragina Neurtzeko Batzordea • Comité de Evaluación del Impacto Ambiental

Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritza • Dirección de Calidad Ambiental

Ingurumenaren Plangintza, Partaidetza eta Kontrolerako Zuzendaritza • Dirección de Planificación, Participación y Control Ambiental

ingurune • a biente; contorno, derredor

Ingurune ireki. Programa de intervención en medio abierto = Ingurune irekian esku hartzeko programa. • medio abierto

Ingurune irekian esku-hartze. Programa de intervención en medio abierto = Ingurune irekian esku-hartzeko programa. • intervención en medio abierto

Ingurunera egokitze. • adaptación al medio

ingurutsu • ca ino lleno de rodeos; tortuoso

inhibitu • inhibirse

inhibitu • inhibirse

Inhibitzaile; gelditzaile, galarazle. • inhibidor

inhibizio • inhibición

inhibizio • inhibición

iñir egin • abrillantar

inizial • inicial eplurald epluralad

inizialak ezar erid • poner las iniciales

inizialak ezarerid • poner las iniciales

iniziatiba • iniciativa

injektagarri • inyectable

injektailu • inyector

injektatu • inyectar

Injektatzeko gaia emate. • administración inyectable

Injektatzeko gela; narkogela. • narcosala

injektore • inyector

injekzio • inyección

Injekzio Bidezko Drogen Erabiltzaile (IBDE). • Usuario de Drogas Inyectadas (UDI)

Injekzio orratz. • aguja de inyección

Injekzio. • inyección

injenirutza • ingeniería

injineru • ingeniero

injustizia • injusticia

inka • suspiro

inka • escozor

inka • esfuerzo que se hace en las deyecciones difíciles, en las marchas penosas, etc

inka • inca; tarea, trabajo

inka • apegar, adherir una cosa a otra

inka • inca

inka • tarea, trabajo

inka. inca.? • inca, noble andino

inkakor • pegadizo; viscoso

inkantean saldu • subastar

inkario • fingi iento; si ulacro

inkario • si ulacro

inkatu • fijar; trinchar

inkatu • propinar ezanpa-tud

inkautatu • incautarse

inkesta • encuesta

inkestalari • encuestador

inkestari • encuestador

inkestatu • encuestar

inkestatzaile • encuestador

inki- inkiko • ohíno

inki-anka • discordia

inkilino • arrendatario

inkimako • ambagages; desavenencia, discordia

inkirin • ironía

inkisidore • inquisidor

inkisidore • inquisidor

inkisizio • inquisición

inkisizio • inquisición

inklinatu • inclinarse

inklinazio • inclinación efisikoad

inklusa • inclusa

inklusa • inclusa

inklusako • inlusero

inklusako • inlusero

inko enientzia • inconveniencia

inko unikatu • inco unicar

inko unikatu • inco unicar

inko unikazio • inco unicación

inkoherente • incoherente

inkoherente • incoherente

inkoherentzia • incoherencia

inkoherentzia • incoherencia

inkongruente • incongruente

inkongruente • incongruente

inkongruentki • incongruentemente

inkongruentki • incongruentemente

inkongruentzia • incongruencia

inkongruentzia • incongruencia

inkonpetente • inco petente

inkonpetentzia • inco petencia

inkonstituzional • inconstitucional

inkontinente • incontinente

inkontinentzia • incontinencia

inkontinentzia • incontinencia

inkontziente • inconsciente

inkrustatu • incrustar

inkrustazio • incrustación

inku- inku • or ojeando

inkubagailu • incubadora

inkubaketa • incubación

inkubatu • incubar

inkubazio • incubación

Inmigrazio Zuzendaritza • Dirección de Inmigración

inoiz • alguna vez

inoiz eered ez • ninguna vez

inoiz ez eered • ninguna vez; nunca

inokulatu • inocular

inokulazio • inoculación

inokulazio • inoculación

Inokulazio; ziztatze, txertatze. • inoculación

inola ahalean, zor edo bulur • como sea

inola eered ez • de ningún modo

inola eered ez • de ninguna manera

inola ez eered • de ning•n odo; de ninguna anera

inolako • ning•n

inon • enalguna parte

inon ez • en ninguna parte

inon ez • en ninguna parte

inondik edo inola • de algún modo

inondik ere • al parecer

inor • alguien egaldera eta ezezko esaldietand; OMcalguno, alguno

inor ez eered • nadie; ninguno

inor harrapatzeko arrisku • peligro de atropello

inoren • ajeno

Inoren eskubideak bortxatze. • violación de los derechos de otra persona

inorenganaketa • alienación

inorenganatu • alienar; enajenar

inorenganatu • alienar

inorentze • alienación

inozentada • inocentada

inozentada • inocentada

inozente • inocente

inozentzia • inocencia

inozo • bobalicón; bobo, lelo

inozokeria • bobada; necedad, pusilani ería

inozokeria • bobada

inozotu • abobaresed; entontecerse

inpartzial • i parcial

inpartzial • imparcial

inpartzialki • i parcialmente

inpartzialki • imparcialmente

inpartzialtasun • i parcialidad

inpartzialtasun • imparcialidad

inpazientzia • i paciencia

inpenitente • i penitente

inpenitente • impenitente

inpenitentzia • i penitencia

inpenitentzia • impenitencia

inperatibo • i perativo

inperfektu • i perfecto

inperfektuki • imperfectamente

inperfektuki • i perfectamente

inperfezio • i perfección

inperial • imperial

inperial • i perial

inperialis o • i perialismo

inperialis o • imperialismo

inperialista • i perialista

inperialista • imperialista

inperio • i perio

inpertsonal • i personal

inpertsonal • impersonal

inpertsonalki • impersonalmente

inpertsonalki • i personalmente

inpertsonaltasun • impersonalidad

inpertsonaltasun • i personalidad

inpiztatza • impulso, propulsión

inpiztatze • impulso, propulsión

inplikatu • i plicar

inplikazio • i plicación

inplikazio • implicación

inplizitoki • i plícitamente

inplizitu • i plícito

inplizitu • implícito

inplizituki • implícitamente

inporta izan (zaio) • importar

inportagarri • i portable

inportagarri • importable

inportantzia • i portancia

inportatu • i portar

inportatzaile • importador

inportatzaile • i portador

inportazio • importación

inportazio • i portación

inposatu • i ponerse

inposta • i posta

inpotente • i potente

inpotentzia • i potencia

inpresio • i presión

inpresionatu • impresionado

inpresionatu • i presionar

inpresionatu • i presionado

inpresionis o • impresionismo

inpresionis o • i presionismo

inpresionista • i presionista

inpresionista • impresionista

inpri agailu • impresora

inpri agailu • i presora; rotativa

inpri aketa • esta pa; i presión

inpri aki • i preso

inpri ategi • i prenta

inpri atu • i pri ir

inpri atu • i preso

inpri atzaile • i presor

inprimagailu • impresora

inprimagailuetako A4ko etiketa-orri • etiqueta en hojas A4 para impresoras

inprimatu gabeko Kraft poltsa • bolsa Kraft sin imprimir

inprimatzeko orriak • resma de papel para imprenta

inprobisatu • i provisar

inprobisatu • i provisado

inprobisatzaile • improvisador

inprobisatzaile • i provisador

inprobisazio • i provisación

inpugnagarri • i pugnable

inpugnaketa • i pugnación

inpugnatu • i pugnar

inpugnazio • i pugnación

inputatu • i putar

insaiatu (du) • intentar, esforzarse

insegu • intento, esfuerzo

inskribatu • inscribir

inskripzio • inscripción

inskripzio (erregistrokoa) • inscripción (registral)

inso nio • inso nio

inspektore • inspector

inspiratu • inspirar

inspirazio • inspiración

instalatu • instalar

instalatzaile • instalador

instalatzeko baimen • autorización de instalación

instalazio • instalación

Instalazio-Lizentzietako Sekzioa • Sección de Licencias de Instalación

Instalazio Berezien Negoziatua • Negociado de Instalaciones Especiales

Instalazio Finkoetako Taldea • Grupo de Instalaciones Fijas

Instalazioak • Instalaciones

instant • instante

instant batean • instantáneamente

instanteko • instantáneoa nea

instantzia • instancia

instintu • instinto

instintuzko • instintivo

institutu • instituto

institutu • instituto

instituzio • institución

instituzionalizatu • institucionalizar

Instituzionalizatu gabeko droga. • droga no institucionalizada

instru ental • instru ental

instru ental • instru ental

instru entatu • instru entar

instru entista • instru entista

integragarri • integrable

integral • integral

integral • integral

integratu • integrarse

integratzaile • integrador

integratzaile • integrador

integrazio • integración

integrazio • integración

integris o • integrismo

integris o • integrismo

integrista • integrista

integrista • integrista

intelektual • intelectual

intelektual • intelectual

intelektual- ultzo • intelligentsia

intelektualgo • intelectualidad

intelektualis o • intelectualismo

intelektualis o • intelectualismo

intelektualki • intelectualmente

intelektualki • intelectualmente

inteligentzia • inteligencia

intelligentsia • intelligentsia

intendente • intendente

intendente • intendente

intendentzia • intendencia

intendentzia • intendencia

Intendentzia Sekzioa • Sección de Intendencia

intentsibo • intensivo

intentsiboki • intensamente

inter itente • inter itente

inter itentzia • inter itencia

interdependentzia • interdependencia

interdigital • interdigital

interes • rédito

interes • interés; rédito

interes orokorreko toki • lugar de interés general

interes publikoari kalte egin • perjudicar el interés público

interes, korritu • interés

interesatu • interesado

interesatu • interesado

interesatu • interesarse

interesei kalte egin • lesionar los intereses

interesgabezia • desinterés

interesgarri • interesante; palpitante

interesgarri • interesante

interesgarritasun • interés

intereskidetasun • igualdad de intereses

intereskidetasun • igualdad de intereses

interfaze • interface

interfaze • interface

interferentzia • interferencia

interferentzia • interferencia

interferitu • interferirse

Intergraph-gela • Sala de Intergraph

interjekzio • interjección

interjekzio • interjección

interko unikatu • interco unicar

interko unikatu • interco unicar

interko unikazio • interco unicación

interko unikazio • interco unicación

interkonektatu • interconectar

interkonektatu • interconectar

interkonexio • interconexión

interkonexio • interconexión

internazionaldu • internacionalizar

internazionalis o • internacionalismo

internazionalista • internacionalista

internazionalista • internacionalista

interpelatu • interpelar

interpelazio • interpelación

interpolatu • interpolar

interpolazio • interpolación

interpretagarri • interpretable

interpretari • intérprete

interpretatu • interpretar

interpretatzaile • intérprete etestu edo eskribuenad

interpretatzeko • interpretativo

interpretazio • interpretación

interrogatu • interrogar

intolerante • intolenante

intolerante • intolenante

intolerantzia • intolerancia

intolerantzia • intolerancia

intonatu • entonar

intonazio • entonación

intonazio • entonación

intoxikazio-maila • grado de intoxicación

Intoxikazio psikiko. • intoxicación psíquica

intrados • intradós

intrantsigente • intransigente

intrantsigentzia • intransigencia

intrantsigentzia • intransigencia

intrigatu • intrigar

intsektiboro • insectívoro

intsektizida • insecticida

intsektizida • insecticida

intsektu • insecto

intsektujale • insectívoro

intsentsatu • incensar

intsentsu • incienso

intsentsu • incienso

intsentsu-ontzi • incensario

intsigitu • aferrarse

intsigitu • aferrarse

intsignia • insignia

intsolazio • insolación

intsulina • insulina

intsulina • insulina

intsusa • sa•co

intubatu • intubar

intubazio • intubación

intuibo • intuitivo

intuibo • intuitivo

intuitu • intuir

intuitu • intuir

intuizio • intuición

intuizio • intuición

intuizioz • intuitivmente

intxaur • nuez

intxaur • nuez

intxaur-hauskailua • cascanueces

intxaur-hauskailua • ro penueces

Intxaur-pasteltxoak • Pastelillos de nuez

Intxaur-salsa • Salsa de nueces

Intxaur izozkia krema inglesa eztiaz • Helado de nueces con crema inglesa a la miel

intxaur muskatu • nuez moscada

intxaurdi • nogaleda

intxaurrondo • nogal

intxaurrondo • nogal

Intxaursaltsa • Intxaursaltsa

intxausti • nogaleda

intxixu batek esan • decirlo un pajarito

Intzaur souflea • Suflé de nueces

Intzaursaltsa • Intxaursalsa

intzentsu • incienso

intzestu • incesto

intzidental • incidental

intzidentalki • incidentalmente

intzidente • incidente

intzidentzia • incidencia

intzigar • escarcha

intziri • chillido; ge ido, quejido

intzirinatsu • quejica

intzur • islote

inude • aña; nodriza, tata

inurri • hor iga

inurri-habi • hor iguero

inurri-lehoi • hor iga león

inurri ar • hor iga acho

inurri ar • hor iga macho

inurri erregina • hor iga reina

inurri erregina • hor iga reina

inurri eta • hor iguero

inurri gorri • hor iga roja

inurri hegadun • hor igaalada

inurri langile • hor iga obrera

inurri langile • hor iga obrera

inurridura • hor igueo

inurriketa • hor igueo

inurripila • hor iguero

inurritegi • hor iguero

inurritontor • hor iguero uy saliente

inurritontor • hor iguero muy saliente

inurritu • dor irse un mie bro

inurritu • dor irse un ie bro; entu ecerse

inusturi • trueno

inutu einuetuda inutzend • criar

inuxente • bendito; cándido, incauto

inuxentekeria • ingenuidad

inzibil • incivil

inzibil • incivil

iodo • yodo

iodofor o • yodoformo

ioduro • yoduro

ioi • ión

ioi • ión

ioi- • iónico

ioinordetu eoinordeetuda oinordetzend • heredar; suceder

ionbehartu eonbeharetuda onbehartzend • e pobrecer

iondoriotu eondorioetuda ondoriotzend • inferir

iongarritu eongarrietuda ongarritzend • abonar; echarabono

ioniko • iónico

ionizatu • ionizar

ionizatu • ionizar

ionizazio • ionización

ionizazio • ionización

ionosfera • ionosfera

ionosfera • ionosfera

ioroitarazi eoroitaraza oroitaraztend • evocar

ioskarbitu eoskarbietuda oskarbitzend • aclarar el cielo; despejar

iota • jota eletrad

ipar • viento norte

ipar • norte; septentrión

ipar • norte, septentrión

ipar-ekialde • Nordeste

Ipar-Euskalerria • Euskalherria Norte, Vasconia (del) Norte, Norte de Vasconia

ipar-haize • viento norte

ipar-haize • viento norte

ipar-haize • viento norte

ipar-sarkalde • Noroeste

ipar endebalde • noroeste

ipar endebalde • noroeste

ipar he isferio • he isferio norte

ipar he isferio • he isferio norte

iparbele • grajo

iparburu • polo norte; septentrión

iparra erikar • nortea ericano

iparra erikar • nortea ericano

Iparragirreko Ibilgailu Basea • Base Operativa de Iparragirre

iparralde • norte

iparralde • norte

iparraldeko • septentrional

iparraldeko • septentrional

Iparraldeko Euskalerria • Euskalherria Norte, Vasconia (del) Norte

iparrekialde • noreste

iparrekialde • nordeste; noreste

iparrekialde • nordeste

iparrorratz • br•jula

ipartar • nórdico; norteño

ipartar • nórdico

ipartar • norteño

ipete • obeso

ipi-apa • textualmente

ipin-apan • pulcramente

ipini • colocar; disponer, poner

ipini (du,dio) • poner, colocar

ipinki • petacho; re iendo

ipintze • puesta

ipitzik (ere), kixirik (ere), liperrik (ere), lipritzik (ere), mikorik (ez), porrorik ez, tuntik (ez) • ni pizca

ipizberritu epizberrietuda ccrritzend • resurgir

iplantxatu eplantxaetuda plantxatzend • planchar

ipo • índole

ipotxa • enano

ipresakatu epresakaetuda presakatzend • apresurar

ipresoratu epresoraetuda presoratzend • arrestar

ipuin • conseja; cuento, fábula

ipuin • cuento, fábula

ipuin- • legendario

ipuinezko • legendario

ipur-garbitzaile • lameculos

ipur a i • gl•teo; nalga, posadera

ipur a iak • asentaderas

ipur asail • nalga

ipur asailak • asentaderas

ipurdantzari • andariego

ipurdi • fondo de vasija

ipurdi • culo; nalga, posadera

ipurdi • culo, trasero

ipurdia jaso, kopa okertu, ukondoa goitik erabili • empinar el codo

ipurdika • reculando

ipurdikoa e an • dar una patada

ipurdikoak • azotes en el culo a los niños

ipurkonkor • rabadilla

ipurt a iak • asentaderas

ipurtaire • andariego

ipurtalde • asentaderas; nalga, traste

ipurtargi • luciérnaga

ipurtargi • luciérnaga, gusano de luz

ipurtarin • andariego

ipurtats • turón

ipurterre • cascarrabias; de al genio, nervioso

ipurterre, kakerre, prakestu, putzmin, teka mehe, triperre, zakarripurdi, zakurrilar, zakur mutur • cascarrabias

ipurteste • intestino recto

ipurtezur • rabadilla

ipurtikara • aguzanieves

ipurtzapi • pañal

ipurtzildu epurtzileduda purtziltzend • degradar

ipurtzulo • ano; ojete, ojo del culo

ipurtzulo • ojo del culo

ipurtzuloko • anal

ipuru • testuz de bueyes; enebro

ipuru • testuz de bueyes

ipuruko • frontal eidienad

ipurzapi • pañal

ir o • estable; fijo, firme

ir otasun • estabilidad

ir otu eir oetuv ir otzend • recalcar

ira • helecho; úirazapoderatu zen ö seapoderó de él la ira, úira hartazapoderatu zen ö seapoderó de él la ira

ira-belar • acónito; úirazapoderatu zen ö seapoderó de él la ira, úira hartazapoderatu zen ö seapoderó de él la ira

ira on • arriar; derribar

irabazbide • empleo

irabazbide • negocio

irabazgarri • lucrativo; rentable

irabazi • ganar; granjear, incurrir

irabazi • beneficio; fruto, gaje

irabazi-asmo • ánimo de lucro

irabazi (da) • ganarse, ser ganado

irabazi (du) • ganar, lograr, conquistar, vencer

irabazi baino lehenago kanpana jo, hartzaren larrua bera dabileno saldu, hil gabe hartzaren larrua saldu • vender la piel del oso antes de matarlo

irabazi handiak • pingües ganancias

irabazi handiak • ping±es ganancias

irabazitako • ganacial

irabazkin • ganancia; rédito

irabazle • ganador, vencedor

irabazle • ganador; triunfante, vencedor

irabazte • ganancia

irabazte-apurtto • átomo de conquistas

irabaztun • ganancioso

irabaztun • ganancioso

irabiagailu • batidora

irabiagailu • batidora

irabiakatu (da) • experimentar cambio, cambiar

irabiaketa • batimento

irabiaketa • batimento

irabiaki • batido

irabiatu • agitar; batiresed, re over

irabio • agitación

iradokarri • sugestivo

iradoki • insinuar; inspirar, sonsacar

iradoki (du) • hacer salir, sacar

iradoki (du) • formular, desarrollar

iradoki en • inspiración

iradokigarri • sugerible

iradokigarri • sugerible

iradokitzaile • sugeridor

iradokitzaile • sugeridor

iradokitze • solución

iradokizun • sugerencia

iradokizun • sugerencia

iradokizun • sugerencia

iradokor • sugerente

iradokor • sugerente; sugestivo

iradu • pre iosidad; pre ura, prisa

iradu izan • tener prisa

iragaile • pasajero

iragaite • transición, paso

iragaitz (da) • pasar

iragaitza • pasada; tránsito

iragaitzaz • de paso; fugaz ente, pasada eded

iragaitzaz • de paso, superficialmente, de pasada, rápidamente

iragaitzaz izan • estar de paso

iragaitze • pasado

iragale • pasajero

Iragaleen Aterpetxearen Negoziatua • Negociado de Albergue de Transeuntes

iragan • pasado

iragan • acaecer; discurrir, franquear

iragan-aldi • pasado, tiempo pasado

iragan-bide • paso, tránsito

iragan (da) • pasar, transcurrir, trasladarse

iragan (du) • pasar, cruzar, recorrer

iraganaldi • pasado; pretérito

iraganbide • lugar de paso; pasadizo, paso

iraganezin • infranqueable

iraganezin eezkod • intransitable

iraganezineezkod • intransitable

iragangaitz • intransitivo

iragangaitz • durable; intransitivo, perdurable

iragangaiztasun • intransitividad; perdurabilidad

iragangaiztasun • intransitividad

iragangarri • franqueable; transitable

iragankor • transitivo, transitorio, pasajero, efímero, temporal

iragankor • transitivo

iragankor • efí ero; fungible, pasajero

iragankorki • transitoriamente

iragankorki • transitoriamente

iragankortasun • efi eridad

iragankortasun • efi eridad

iragapen • aguante; transición

iragapen • transición

iragaretxe • agencia de publicidad

iragarki • anuncio; letrero

iragarkiak • publicidad

iragarkikortasun • predictibilidad

iragarkikortasun • predictibilidad

iragarle • profeta

iragarpen • predicción; pronóstico, vaticinio

iragarri • predictivo

iragarri • anunciar; avisar, co unicar

iragarri • anunciar, comunicar

iragarri • predictivo

iragate • tránsito

iragazi • arrancar; colar, filtrar

iragazi • filtrar

iragazkaitz • i penetrable; i per eable

iragazkaiztasun • i penetrabilidad; i per eabilidad

iragazkaiztu • imper eabilizarse

iragazkaiztu • i per eabilizarse

iragazketa • filtración

iragazki • refinería ufiltración

iragazki • filtro

iragazki • colador; filtro, refinería

iragazkor • filtrable; per eable

iragazkor • per eable

iragazkortasun • filtración; per eabilidad

iragazkortasun • per eabilidad

iragazte • infiltración

iragazterraz • filtrable

iragaztezintasun • i per eabilidad

iragaztontzi • filtro

iragitzean • de pasada; de paso, rápidamente

iraiki (da) • establecerse, construirse

iraiki (du) • construir, edificar, hacer levantar, establecer

iraikitza • construcción, edificación, establecimiento

iraikitzaile • constructor, edificador, establecedor

iraikitze • construcción, edificación, establecimiento

irail • septiembre

irail • septie bre

irail • septie bre

irain • afrenta; agravio, hu illación

irain • injuria, insulto, ultraje, agravio

irain egin • agraviar; ultrajar

irain egin (dio) • injuriar, agraviar, ultrajar, insultar

iraina izan (zaio) • injuriado, ultrajado, agraviado, ser insultado

iraindu • afrentar; agraviar, denigrar

iraindu • afrentar; agraviar, denigrar

iraindu • vituperar

iraindu (du) • injuriar, ultrajar, agraviar, insultar

iraingarri • insultante

iraingarri • denigrante; hu illante, igno inioso

irainorde • desagravio

iraintza • injuria, agravio, ultraje, insulto

iraintzaile • insultador

iraintzaile • faltón; injuriador, insultador

iraintze • eliminación con desprecio

iraintze • denigración; vituperación

iraintze • denigración

iraitza • superficie

iraitzean • de paso, superficialmente, ligeramente

iraitzeko • superficial

iraitzi • arrojar

iraitzi • arrojar; echar, eli inar

iraitzi (du) • arrojar, eliminar, expulsar, tirar, deshacerse de algo, despreciar, refutar, desechar, dejar caer

iraizte • desprecio, refutación

iraka • cizaña ebotc

iraka • arvejana; cizaña, arvejana

irakasbide • étodo de enseñanza

irakasbide • método de enseñanza

irakasgai • asignatura

irakasgarri • instructivo

irakasgarri • enseñable; instructivo

irakaskai • lección, materia a enseñar

irakaskintza • enseñanza; instrucción, agisterio

irakaskintza • enseñanza, lección, educación

irakaskintza berezin • especialidad

irakaskor • ilustrativo

irakaskuntza • enseñanza

irakaskuntza • docencia; enseñanza, instrucción

irakaskuntza • docencia

Irakaskuntza arautu. • enseñanza reglada

Irakaskuntza arautugabe. • enseñanza no reglada

irakaskuntza arloa • rea de enseñanza

irakaskuntza arloa • área de enseñanza

Irakaskuntza. • enseñanza

irakaskuntzako kooperatiba • cooperativa de enseñanza

irakaskuntzako kooperatiba integral • cooperativa integral de enseñanza

irakasle • profesor

irakasle • institutriz

irakasle • enseñante, maestro, profesor

irakasle • institutriz; instructor, aestro

irakasle- ultzo • profesorado

Irakasleen prestakuntza. • formación del profesorado

irakaslego • agisterio; profesorado

irakasletza • profesorado

irakasmen • enseñanza, capacidad de enseñar

irakaspen • enseñanza

irakaspen • enseñanza; instrucción

irakaspide • doctrina; escar iento, étodo de enseñanza

irakaste • docente

irakastun • instructor

irakatsi • enseñanza

irakatsi • enseñar eez dakienarid; instruiresed, predicar

irakatsi (du, dio) • enseñar, aleccionar

irakiar • iraquí

irakidura • ebullición; efervescencia, hervor

irakidura • efervescencia

irakikor • efervescente

irakikor • efervescente

irakin • fer entar e uztioad; hervir, hervor

irakin • hervir

irakin-hots • hervidero

irakinaldi • ebullición; hervor

irakindegi • hervidero

irakindegi • hervidero

irakindura • hervor

irakingarri • efervescente; hirviente

irakintsu • hirviente

irakite • hirviente

irakiten • hirviendo

irakiz • hirviendo

irakuntzapen • lectura

irakur en • lectura

irakurgai • lectura, materia de lectura

irakurgai • lectura; objeto de lectura

irakurgailu agnetiko • lector agnético

irakurgailu magnetiko • lector magnético

irakurgaitz • difícil de leer

irakurgaitz • difícil de leer

irakurgarri • digno de ser leído

irakurgarri • leíble

irakurgela • sala de lectura

irakurgela • sala de lectura

irakurketa • lectura

irakurketa • lectura

irakurle • lector

irakurle • lector

irakurle • lector

irakurlego • lectorado

irakurlego • conjunto de lectores

irakurlego • conjunto de lectores; lectorado

irakurraldi • rato de lectura

irakurraldi • rato de lectura

irakurri • leer

irakurri • leer

irakurri (da) • leerse

irakurri (du) • leer

irakurte • lectura

irakurterraz • fácil de leer; legible

irakurterraz • fácil de leer

irakurtezin • ilegible

irakurtezin • ilegible

irakurtzaile • lector

irakuzi • agitar

irakuzi • jlavar cacharros con agua en su interior

irakuzi • agitar; enjuagar, lavar cacharros conagua en su interior

irakuzketa • enjuague

irakuztaldi • enjuague

Iralako Auzo-Etxea • Centro Cívico de Irala

Iralako Liburutegia • Biblioteca de Irala

Iralako Oinarrizko Unitatea • Unidad de Base de Irala

iraleku • helechal

iralgi (da) • ser cernido

iralgi (du) • elegir, cerner

irangabide • pasillo

iraniar • iraní

iranoi • esófago

irantzi (du) • castrar, capar

irardausi • brío; eneo eke enad

irargailu; grabagailu • grabadora

irasagar • me brillo

irasagar • e brillo

Irasagar-gozoa • Dulce de membrillo

irasagarrondo • e brillo eárbold earbolad

irasagarrondo earbolad • me brillo eárbol

irasail • helechal

irato • ahogar; ahorcar, úirato du ö lo haahogado

iratopen • atragantamiento

iratu (du) • encontrar, establecer

iratu (du) • emponzoñar

iratxeki • adherir; agregar, añadir

iratxeki (zaio) • añadirse, apegarse, agregarse

iratxekidura • juntura

iratxekune • juntura

iratxetura • adición; adicional

iratxo • duende

iratxo • duende; fantas a, gnomo

iratzargailu • despertador etresnad

iratzarle • despertador

iratzarri • despertar; despierto, vigilante

iratzarri (da) • despertarse

iratzarri (du) • despertar

iratzarte • despertamiento, (el) despertar

iratzartu • despertar

iratze • helecho

iratze • helecho

iratze • helecho ebotc

iratzi (du) • escribir

irau en • aguante

iraulaldi • revolcón; revuelco

iraulaldi • revuelco

iraulgailu • volquete

iraulgarri • subversivo

irauli • volcar

irauli • volcar

irauli • subvertir

irauli • subvertir; trastocar, verter

irauli (du) • volcar, transponer, invertir

iraulka • revolcándose

iraulkatu • revolcarse

iraulketa • inversión; subversión, volteo

iraulketa • vuelco

iraulkor • mudable, volcable, transponible, invertible

iraulpen • volteo

iraultza • revolución

iraultza • revolución, inversión

iraultza-aintzinabide • proceso revolucionario

iraultza-ekaitz • tempestad revolucionaria

iraultza-gudu • guerra revolucionaria

iraultza-higikune • movimiento revolucionario

iraultza-indar • fuerza revolucionaria

iraultza-kari • causa revolucionaria

iraultza-politika • política revolucionaria

iraultza-praktika • práctica revolucionaria

iraultza-stylo • estilo revolucionario

iraultza-teôria [iraultza-teori] • teoría revolucionaria

iraultza egin • revolucionar

iraultzaile • revolucionario

iraultzaile • revolucionario; subversivo

iraultzaile • revolucionario

iraultzakeria • revolucionarismo

iraultzazale • revolucionario, partidario de la revolución

iraun • perseverar

iraun • durar

iraun • aguantar; durar, antenerse

iraun-arazi (du) • hacer durar, perdurar, continuar, seguir, perseverar, mantener,prolongar

iraun (du) • durar, perdurar, continuar, seguir, perseverar

iraunaldi • duración; estabilidad, subsistencia

iraunarazi • conservar; eternizar, perpetuar

Iraunarazpeneko Taldea • Grupo de Conservación

iraungabe ekod • discontinuo

iraungi • apagar; aplacaresed, extinguir

iraungi • extinguir

iraungiezin • inextinguible

iraungigaitz • inextinguible

iraungigarri • extinguible

iraungikor • efí ero; extinguible, disipativo

iraungipen • extinción

iraunkiro • establemente

iraunkor • subsistente

iraunkor • asiduo; durable, duradero

iraunkor • perseverante

iraunkortasun • durabilidad

iraunkortasun • asiduidad; durabilidad, perdurabilidad

iraunkortasun • persistencia

iraunpentsu • permanente, duradero, constante

iraupegabetasun • inconstancia

iraupen • aguante; duración, perennidad

iraupen gabe ekod • inconsistente

Iraupen. • persistencia

iraupenezko • de subsistencia

iraupenezko • de subsistencia; OME de subsistencia

iraupengabe • inconstante

iraupenik ez • inconsistencia

iraupentsu • duradero

iraurri eiraura iraurtzend • desparra ar; esparcir

irausti (du) • provocar, dar lugar a

iraute • duración; per anencia, vigencia

iraute • duración,continuación, perseveración

irauti • asiduo

irauzi • enjuagar

irazaki (du) • encender

irazan (du) • crear, hacer ser

irazan eirazana irazatend • crear

irazeki • encender; incendiar, inflamar

irazi • gastar; urdir

irazkari • secretario

irazkera • escritura

irazki • urdi bre

irazki • urdi bre

irazki • urdimbre

irazki • urdir la trama

irazki. idazki • escrito

irazkitu • preparar la urdi bre de un tejido; urdir

irazlari • escritor

irazle-dêmiurgo • escritor demiurgo

irazle. idazle • escritor

iraztankera. idaztankera • forma de escribir

iraztor • helechal

ireban • sitio donde se corta el helecho

ireki • abierto; abrir, inagurar

irekidura • abertura; hendidura

irekiera • abertura; apertura, escotadura

Irekieretako AOT • T.A.G. de Aperturas

irekigailu • abridor

irekigailu • abrelatas; abridor, descorchador

irekigaitz • indehiscente efruituakd

irekigaiztasun • indehiscencia efruituakd

irekikor • dehiscente

irekikortasun • dehiscencia

irekitasun • aperturismo

irekitasun • apertura; aperturismo

irekitzeko baimen • autorización de apertura

irekiune • abertura

iren • eunuco

iren berririk e-ren berririk ez izand • desconocer

irendu • eunuco

irendu • capar; castrar

irensbide • tragaderas; tragadero

irensgailu • aspiradora ra

irensgailu • aspiradorea

irensgarri • absorbente; devorador

irensketa • aspiración

irenskor • devorador; voraz

irenskortasun • voracidad

irenste • devorador; ingestión

Irenste, barneratze, edate, hartze. • ingestión

irentsi • absorber; asi ilar, aspirar

irentsi • absorber; aspirar

irentsi • engullir

irentsi (du) • devorar, engullir, tragar, absorber

iresle • devorador

irespide • tragaderas

iri • cerca

iridio • iridio

irigagarri • irrigable

irigagarri • irrigable

irin • harina; úirin bateko opilak ö perros de la is a ca ada efiguradod

irin bateko opilak, ora bateko opilak • lobos de la misma camada

irindatu • enharinar

irindu • apolillarse; úirin bateko opilak ö perros de la is a ca ada efiguradod

irindu eirineduda iritzend • oler

irineztatu • enharinar

iriole • malversador

iriole • despilfarrador; disipador, gastador

irion • derrochar; desaparecer, despilfarrar

iris • iris

irisatu • irisar

irisazio • irisación

irisazio • irisación

Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseilua • Consejo Vasco para la Promoción de la Accesibilidad

irispide • acceso; alcance

iritsi • acceder; adquirir, alcanzar

iritsi • alcanzar

iritxaldi • llegada

iritzi • presunción

iritzi • opinar

iritzi • esti ar; juzgar, lla arse

iritzi • dicta en; opinión, úosoalderdikari da bere iritzietan ö es uy parcial en sus opiniones

iritzi • opinión, parecer

Iritzi, uste, irudi. • representación

iritzia eman (du) • expresarse, dar la opinión

iritzigai • opinable

irizgarri • enjuiciable; opinable

irizkidetasun • unani idad

irizpen • dicta en; discerni iento, enjuiciamiento

irizpide • albedrío; arbitrio, criterio

Irizpide. • criterio

irla • ínsula; isla

irla • nsula

Irlandako orekiak • Pastas irlandesas

irlandar • irlandés

Irlandarra • Irlandés

irlandera • irlandés ehizkuntzad

irlatar • insular

irlatar • insular; isleño

irlatar • isleño

irlatxo • isleta

irñir • destello; fulgor, fulguración

irñir egin • abrillantar; fulgurar, parpadear

iro • cansado, agobiado

iroi • palabrota; taco

irokes • iroqués

irokes • iroqués

ironia • ironía

ironia • ironía

ironiaz • con ironía

ironiaz • con ironía

ironiko • irónico

ironiko • irónico

irozo eirozoa irozotend • soportar

irra • sie braa pulso eono atopeyad

irradiatu • irradiar

irradiatu • irradiar

irradiazio • irradiación

irradiazio • irradiación

irran • a voleo

irratetxe • e isora de radio

irrati • aparato de radio; e isora de radio, radio

irrati • aparato de radio

irrati-difusio • radiodifusión

irrati-difusio • radiodifusión

irrati-entzule • radioyente

irrati-entzule • radioyente

irrati-telefonia • radiotelefonía

irrati-telefonia • radiotelefonía

irrati-telegra a • radio-telegra a

irrati-telegra a • radio-telegra a

irrati-telegrafia • radiotelegrafía

irrati-telegrafia • radiotelegrafía

irrati-telegrafista • radiotelegrafista

irrati-telegrafista • radiotelegrafista

irrati-teleskopio • radiotelescopio

irrati-teleskopio • radiotelescopio

irrati-televista • radiotelevisión

irratiz e an • radiar; radiotrans itir

irratiz eman • radiotrans itir

irratsaio • progra a de radio

irratsaio • progra a de radio; retras isión

irrazional • irracional

irrazionalis o • irracionalismo

irrazionalis o • irracionalismo

irrazionalki • irracionalmente

irrazionalki • irracionalmente

irrazionaltasun • irracionalidad

irrazionaltasun • irracionalidad

irredentis o • irredentismo

irredentis o • irredentismo

irredentista • irredentista

irredentista • irredentista

irregular • irregular

irregular • irregular

irregulartasun • irregularidad

irregulartasun • irregularidad

irri • ofa; pitorreo, risa

irri-barre • sonrisa

irri-farra • sonrisa

irri-farre • sonrisa

irri altzur • sonrisa sarcástica

irri doinu • retintín

irri egin • reiresed; sonreír

irri jolas • guasa

irribarre • hilaridad; sonrisa

irribarre egin • sonreír

irribarretsu • sonriente

irribarretsu • jocoso; risueño, sonriente

irribera • burlón

irrigaketa • regadío; riego

irrigarri • de carcajada; ridículizable, risible

irrigarri • ridículizable

irrigarri utzi • ridiculizar

irrigarri utzi • ridiculizar

irrigatu • irrigar; regar

irrigazio • irrigación

irrika • anhelo; ansiedad, aspiración

irrikatu • anhelar; ansiar, codiciar

irrikitasun • anhelo

irrikitu • anhelar; ansiar

irrikor • risueño

irrikortasun • jocosidad

irrintzi • gritoagudo; relincho

irrintzi egin • relinchar

irrintzi egin • relinchar

irrintzika • relinchando

irrintzika • relinchando

irrintzilari • relinchador

irrintzin • relincho

irrintzin • grito estridente, sonoro y prolongado (de alegría) popular en fiestas y bailes

irris • arroz. ENG.: rice

irrist egin • patinar; resbalarse

irristada • patinazo; resbalón, traspié

irristagarri • resbaladizo

irristailu • patín

irristailu-jocke4 • jockey sobre patines

irristailu-jockey • jockey sobre patines

irristaketa • patinaje

irristakor • escurridizo; resbaladizo

irristalari • patinador

irristapen • derrape

irristari • deslizante

irristatu • derrapar; patinar, resbalarse

irristatu • derrapar

irristezin • antiderrapante

irristezin • antiderrapante

irristoki • tobogán

irrits • a bición; anhelo, aspiración

irrits • ambición, anhelo, aspiración, codicia

irritsatu • anhelar

irritsi • aspiración

irritsu • ambicioso, codicioso

irritzuri • sonrisa sarcástica

irteera • salida

irteera • salida

irteera-adar • ramal de salida

irteera bakar • salida exclusiva

irteera hurbil • salida próxima

irteerak izan • abultar

irteerako errei • carril de salida

irteerako gezi • flecha de salida

irteerarik gabeko galtzada • calzada sin salida

irteeren erregistro-liburu • libro de registro de salida

irten • abultar; desencajar, archar

irten (da) • salir, partir

irten berri • naciente

irtenaldi • arrancada; arranque, lanzamiento

irtenaldi • lanzamiento

irtenbide • alegato; evasiva, salida

irtenbide • camino para salir, solución, salida

irtengarri • surgente

irtengarri • surgente

irtentsu • abultado

irtenune • pro inencia; protuberancia, realce

irteteko bide • vía de salida

irteteko pasagune • paso de salida

irtirin • atildado

iru1/4ear • pa plonés

iruankor • constante, permanente, duradero

irudi • se ejar

irudi • ase ejaresed; dibujo, efigie

irudi • imagen, figura

irudi • apariencia

irudi (du) • parecer

irudi ani atuak • dibujosani ados

irudi en • i aginación

irudi enezko • i aginario

irudi entsu • visionario

irudiak egin • dibujar

irudian • aparentemente

irudidun • ilustrado

irudiezin • ini aginable

irudigaitz • ini aginable

irudigarri • i aginable

irudigile • dibujante; ilustrador, i aginero

irudigile • dibujante

irudigintza • dibujo earte

irudigintza • dibujo earted; estatuaria

irudikaezin • ini aginable

irudikagaitz • ini aginable

irudikapen • representación

irudikari • i aginario

irudikatu • i itar; ostrar, representar

irudikeria • ilusión; prevención

irudiko • parecido; se ejante, sí il

irudikor • aprensivo; figurativo, i aginativo

irudikor • figurativo

irudikor • imaginativo

irudikor • aprensivo

irudikorki • figurativa eute

irudikortasunez • figurativa eute

irudipen • ilusión

irudipen • imaginación

irudipen • figuración; ilusión

Irudipen, begitazio. • imaginación

irudipendu (du) • imaginar

iruditu • figurarse; i aginaresed, insinuar

iruditu (zaio) • parecer

iruditxo • figurilla

iruditxo • figurilla

irudiz • si uladamente

irudiz hornitu • ilustrar

irudizko • aparente

irudizko • falaz; i aginario

irudiztatu • ilu inar; ilustrar

iruinarri • enhir

irule • hiladora ra; hilandera, hilandero

irun • hilar

irun • hilar

irundar • irunés

irundar • irunés

irundegi • hilandería

irundegi • hilandería; tejeduría

iruñear • pa plonés

Irungo Bulegoa • Agencia de Irun

Irungo Suhiltzaile Etxea • Parque de Bomberos, Irun

iruntsi (du) • tragar, devorar

iruntz • relente

iruntzi • reverso, revés

iruntzi • reverso

iruntzitara • al revés

irusako • estafa

irusako egin • defraudar

irutasun • la Sa tisi a Trinidad

iruzkin • comentario

iruzur • dolo; engaño, estafa

iruzur • fraude, traición, engaño, trampa

iruzur egin • defraudar; estafar, traicionar

Iruzur(rezko), atzipe(zko), maula(zko). • fraudulento, -a

Iruzur, atzipe, maula, zimarku. • fraude

iruzurgile • defraudador; estafador

iruzurkeria • felonía; fraudulencia, truhanería

iruzurkeria • fraudulencia

Iruzurrezko Publizitatearen Batzordea • Comisión de Publicidad Engañosa

iruzurti • doloso; i postor, tra poso

iruzurtu • defraudar; estafar

iruzurtzaile • estafador

isabeldar • isabelino

isabeldar • isabelino

isaltokatu esaltokaetuda saltokatzend • brincar; saltar, triscar

isasdun • rabudo

isaskada • escobazo

isaskada • escobazo

isats • escoba

isats • reta a

isats • cola; escoba, rabo

isats- otz • rabicorto

isats-luze • rabudo

iscis ezodiakoand • piscis

ISEI Unibertsitateaz kanpoko Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea * Unibertsitateaz kanpoko Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea ISEI • Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria IVEI

iseka • burla, mofa

iseka • agravio; burla, chunga

iseka egin • burlarse; burlaresed, ofarse

isekari • burlón

isekatu • burlaresed; escarnecer, guasearse

iseki-leku • perchero

iseki eisekia isekitzend • colgar

isekitzekoead • perchero

isi • despecho, rabia

isikatu eisikaa isikatzend • achacar

isil • furtivo; reservado, sigiloso

isil- isil • bisbiseando

isil- isil • bisbiseando

isil- isil egin • disi ular

isil- isilka ari • cuchichear

isil- isilka aritu • bisbisear

isil-arazi (du) • hacer callar

isil-isilik • muy en silencio

isil-isilik • a la chita callando

isil andatu • soplido

isil andatu • alcahuetería

isil jokoa egin • urdir

isil ostuka, itsas irakitua bezala • a hurtadillas

isilarazi • acallar

isilarazi • acallar

isilarazi • acallar

isildu • en udecer; hacer utis, silenciar

isildu • hacer mutis

isildu • silenciar

isilean • a la sordina; con sordina, hurtadillas ead

isilean • queda ente esilenciosa mented

isilean abestu • tararear

isileko • furtivo; privado, secreto

isileko bidazti • polizón

isilgailu • silenciador; sordina

isilgailu, zarata-isilgailu • dispositivo silenciador, silenciador

isilgailu, zarata-isilgailu • silenciador, dispositivo silenciador

isilgarri • silenciador

isilgauza • secreto

isilik • mutis

isilik • en silencio

isilik • a la sordina; con sordina, utis

isilik ebatsi ekendua ostud • esca otear

isilik eduki • guardar el secreto

isilik intzatu • hablar quedo

isilik utzi • plantar

isilka • de rebozo; discreta ente, encubiertamente

isilka- isilka • chita ea la chita callandod; hurtadillas ead

isilka intzatu • hablar quedo

isilka sartu • colarse

isilkeria • isterio; reticencia, tapujo

isilkoi • reservado; taciturno

isilkor • reconcentrado

isilpe • clandestino; secreto, sigilo

isilpean • hurtadillas ead; ocultadamente

isilpeko • clandestino; isterioso, sigiloso

isiltasun • sigilo; silencio

isiltasun • silencio

isiotu • incendiar

isipu • hisopo

isipula • erisipela

iskanbila • algarabia; barullo, bronca

iskanbilari • turbulento

iskanbilatsu • barullero

iskanbilaz • estrepitosamente

iski • ansia, anhelo

iski • pretexto

iskilinba • alfiler

iskilinbuntzi • alfiletero

iskilu • ar a

iskilu. iskilo. hiskilo • arma

iskintxo • finta; regate, regateo

iskintxo egin • regatear

iskiozko farre • sonrisa sarcástixa

iskirio • escarnio; sátira

iskotu eiskoa iskotzend • cruzar ganado vacuno

isla • reflejo

isla dar • islá ico

isla dar • islá ico

islada • reflejo

islada egin • reflejar

isladagarri • reflector; reflexible

isladakor • reflector; reflexible

isladapen • reflexión

isladatsu • reflexivo

isladatu • perfilar; reflectar, reflejar

isladatzaile • reflectante

isladatzaile • reflectante; reflector

isladura • acción d ereflejarse la luz; reflexión

islagailu, distiragailu • dispositivo reflectante

islandiar • islandés

islandiera • islandés

islara • de perfil

islatu (da) • reflejarse

islatzaile • que refleja; reflector

iso etriko • iso étrico

iso etriko • iso étrico

iso orfis o • iso orfismo

iso orfis o • iso orfismo

iso orfo • iso orfo

iso orfo • iso orfo

isobara • isobara

isobara • isobara

isobariko • isobárico

isobariko • isobárico

isobaro • isobaro

isobaro • isobaro

isokro atiko • isocro ático

isokro atiko • isocro ático

isola endu • aislamiento

isolagarri • aislable

isolagarri • aislable; aislante, OMiaislante

isolatasun • inco unicación

isolatu • aislarse

isolatu • aislaresed; inco unicar

isolatu (du) • aislar

isolatzaile • aislador

isolatzaile • aislador

isolatze • aislamiento

isopa • hisopo

isoszele • isósceles

isoszele • isósceles

isoter a • isoter a

isoter a • isoter a

isoter iko • isotér ico

isoter iko • isotér ico

isoter o • isotermo

isoter o • isotermo

isotopiko • isotópico

isotopiko • isotópico

isotopo • isótopo

isotopo • isótopo

isotropo • isótrapo

isotropo • isótrapo

ispiliku • espliego

ispilu • espejo

ispilu • espejo

ispilu irudi • espejismo

ispilurik ez behar • caer por su propio peso

israeldar • israelí

ist o • istmo

ist o • istmo

istapean • entre piernas

isti u • esti a

istikatu eistikaa istikatzend • apisonar; patear

istil • cieno; charca, charco

istildu • encharcar; enfangarse

istiltsu • fangoso

istilu • apuro, trance, jaleo

istilu • algarabia; apuro, barullo

istilu gorria • apuro extre ado

istilutan utzi • e pantanar

istinga • cenagal; ciénaga

istingor • agachadiza

istorio • narración ecorta

istorio • cuento; historia epasadizud, leyenda

istripu • accidente; desgracia, percance

istripu izan • accidentar

istripuen agiri, istripu-agiri • parte de accidente

istripuetan esku hartzeko zerbitzu • servicio de intervención de accidentes

istripuetan jarduteko plan • plan de actuación en accidentes

istripuetan sorospena emate, istripuetan laguntza emate • atención de los accidentes

istripuz jo • siniestrado

istu • saliva

istu egin (du) • escupir

isu inarazi esu inaraza su inaraztend • enojar; irritar

isun • multa

isun • ulta

isun • multa

isuna barkatu • quitar la multa

isuna barkatu • quitar la ulta

isuna jar erid • ultar

isundu • ultar

Isunen Bulegoa • Negociado de Multas

isunez zigortu • ultar

isuraldaketa • transfusión

isuraldaketa • transfusión

isurarazi • escanciar

isurarazle • escanciador

isurbera • efusivo

isurbide • desag±e; su idero, vertedero

isuri • derra arse

isuri • propenso; supuración, vertido

isuri • derra aresed; descorrer, dese bocara otro río

isuri • derra arse

isuri (du) • derramar, verter

isurialde • vertiente

isurkari • líquido

Isurkari, likido. • líquido,-a

isurketa • derra e; eyaculación, vertido

isurketa • eyaculación

isurketa-ur • aguas torrenciales

isurki • vertiente

isurki • líquido; vertido

isurkide • afluente; afluente

isurkin • escurridura; líquido, vertido

isurkin • escurridura

isurkor • efusivo; fluído

isurkortasun • liquidez

isurle • derra ador; eyector, vertedor

isurle • eyector

isurle • derra ador

isurle • vertedor

isurpen • derra e; efusión

isurte • derramamiento, derrame (de sangre)

isurtegi • desag±e; su idero, vertedero

isurtoki • vertedero

isurtze • derra a iento; derra e, eyección

isurtze • derra amiento

itain • garrapata

italdi • peonada

italianis o • italianismo

italianis o • italianismo

italiar • itálico

italiar • italiano; itálico

italiera • italiano ehizkuntzad

itankeratu etankeraetuda tankeratzend • delinear; figurar, formar

itantakatu etantakaetuda tantakatzend • escurrir; gotear

itasgaitz • areo

itaun • cuestión; interrogación, pregunta

itaun • cuestión, interrogación, pregunta

itaundu • de andar; encuestar, interrogar

itaundu (du, dio) • preguntar, cuestionar

itaune • cuestión, interrogación, pregunta

itaunkari • cuestión, problema, pregunta

itaunketa • encuesta; interrogatorio, pregunta

itaupadatu etaupadaetuda taupadatzend • latir; palpitar

itaurlari • boyero

itaurreko • boyero

ite • ite

itegi • establo

iteuli • tábano

ito • ahogarse

ito • ahogado

ito • ahogado; ahogar, ahogarse

ito (da) • ahogarse

ito (du) • ahogar

ito (du) • ahogar

ito en • ahogo; estrangulación, fatiga

itoaldi • atasco; estrangulación, fatiga

itoarazi eitoaraza itoaraztend • sofocar

itobehar • necesidad; precisión, sofoco

itodura • asfixia

itogarri • asfixiante; sofocante

itogarri • sofocante

Itogarri. • asfixiante

itoi • pocilga

itoin • gotera

itoka jan • glotonear

itoketa • estrangulación

itokin • gotera

itolarri • ahogo

itorazi eitoraza itoraztend • ahogar; estrangular

itorlojatu etorlojaetuda torlojatzend • atornillar

itotasun • ahogo; apuro

itotze • atragantamiento

itresnautsi etresnautsa tresnaustzend • escacharrar

itsa-arazi (da) • ser eliminado, desaparecido

itsabalki • eliloto

itsabalki • meliloto

itsas • arítimo

itsas- • marítimo, de mar, marino

itsas-club • club marítimo

Itsas-kirikinoa txangurroarekin • Erizo de mar con txangurro

itsas agentzia • agencia maríti a

itsas ane ona • ané ona demar

itsas bidaia • a maríti a

itsas bidaia • travesía aríti a

itsas dortoka • tortuga arina

itsas dortoka • tortuga marina

itsas hondar • fondo delmar

itsas kolko • golfo e ard

itsas merkataritza • comercio marítimo

itsas triku • erizo demar

itsas util • gru ete

itsas zabal • alta mar

itsas zabal • altamar

itsas zakar • ar gruesa

itsas zakur • foca

itsasadar • bahía; brazo de ar, golfo

itsasadar • brazo de mar

itsasalde • costa marina

itsasalde • costa; litoral

itsasaldi • flujo y reflujo; area, viaje pormar

itsasalu • ané ona de ar; actinia

itsasandi • ar gruesa; arejada

itsasapo • galápago

Itsasapoa Amerikatar erara • Rape a la americana

Itsasapoa Orly erara • Rape Orly

Itsasapoa saltsa berdetan • Rape en salsa verde

Itsasapoa saltsan • Rape en salsa

itsasargi • faro

itsasarte • estrecho arítimo

itsasartu • amarar

itsasbare • ar en cal a

itsasbazter • costa aríti a; litoral, ribera

itsasbehera • baja ar; reflujo

itsasbide • derrotero

itsasertz • costa; litoral, orilla delmar

itsasgarri • adherente

itsasgizon • arino; navegante

itsasgora • alta ar; areaalta, pleamar

itsasgorabehera • flujo y reflujo

itsasikara • are oto

itsasikara • mare oto

itsasjakintza • na•tica

Itsaskabra-pastela • Pastel de cabrarroca

Itsaskabra budina • Pudding de Kabrarroka

Itsaskabra budina • Pudding de cabracho

itsasketa • navegación

itsaski • arisco

itsaski • marisco

Itsaski-entsalada • Ensalada de frutos del mar

Itsaski-krepetxoak porru-konfituraren gainean • Minicrepes de "frutos del mar" sobre lecho de confitura de puerro

Itsaski gainerreak • Gratinado de mariscos

Itsaski gainerreak • Gratinado de mariscos

Itsaski vol au vent-a • Vol-au-vent de mariscos

Itsaskiak • Mariscos

Itsaskien Vol-au-Vent-a • Vol-au-Vent de frutos de mar

itsaskin • pegatina

itsaskitegi • marisquería

itsaskitegi • arisquería

itsaskor • adherente; adhesivo, adhesivo

Itsaskraba pastela • Pastel de "krabarroka"

itsaslakatz • erizo demar

itsaslapur • bucanero; pirata

itsasleize • abis o marino

itsasleize • abis o arino; si a arina

itsasleize • si a marina

itsasleizeko • abisal

itsaslore • ané ona demar

itsasneska • sirena

itsaso • ar; úitsasoz eta lehorrez ö por tierra y pormar

itsaso • mar

itsasoan barrena • a través delmar

itsasoan galdu • náufrago

itsasoan galdu • náufrago

itsasoan zehar • a través delmar

itsasoaren behe • fondo delmar

Itsasoko zopa • Sopa del mar

itsasontzi • barco; e barcación, nave

itsasontzi • navío, barco marino

itsasontziratzeko gune • zona de embarque

itsasora jo • amarar; zarpar

itsasorapen • amaraje; amerizaje

itsasoratu • a erizar

itsasoratu • amarar; amerizar

itsasoratu • irse a la mar

itsasoratu • desembocar al mar

itsasoratu • dese bocar al mar

itsasoratze • a erizaje

itsasorratz • br•jula

itsasoste • ultramar

itsasoz • pormar

itsasoz • por mar

itsasoz bestalde • ultramar

itsasoz eta lehorrez • por ar y tierra

itsasoz ibili • navegar

itsasoz ibili • navegar

itsaspadura • albufera; aris a

itsaspekari • buzo; sub arinista

itsaspeko • sub arino

itsaspekuntzi • su ergible enaved

itsaspen • adhesión; prendimiento

Itsaspen, atxikimendu. • adherencia

itsaspenik ez • inconsistencia

itsasperatu • irsea pique

itsastar • arino

itsastari • arino

itsastatu • navegar

itsasteko baldintzak • condiciones de adherencia

itsastiar • marino, navegante

itsasturi • arino; navegante

itsastxakur • foca

itsastxori • gaviota

itsasuge • orena earrain batd

itsasuntzi • navío, barco marino

itsasuntzi • navío de mar

itsasuntzi • navío demar

itsatsi • adherir; agarrar

itsatsi • adherido; arraigado, pegado

itsatsi • adherir; agarrar, arraigar

itsatsi (dio) • prender, agarrar

itsu • invidente

itsu • ciego; invidente

itsu • ciego

itsu-itsu • muy ciego

itsu-itsuan • juntillas ea pied

itsu andoka • a la gallinita ciega

itsu en • ceguera; obcecación, obsesión

itsu endu • obcecación; ofuscación

itsu ustu • sorpresa; tropiezo

itsu ustuan egin • precipitarse

itsu ustuka • a ciegas

itsu ustuko • brusco

itsu util • lazarillo

itsua argitu • despertar muertos

itsualdi • obsesión; ofuscación

itsualdi, liluratze • deslumbramiento

itsualdia sortu, itsutu, liluratu • deslumbrar

itsuargi • lazarillo

itsuaurreko • lazarillo

itsudura • endureci iento; obstinación

itsujoko • juego deazar; ti ba

itsuka • tientas ead

itsukeria • terqueda

itsukeria • obcecación; obstinación, terquedad

itsuki • ciegamente, a ciegas

itsuki • ciega ente; obcecadamente

itsuki • obcecadamente

itsukiro • ciegamente, a ciegas

itsulagun • lazarillo

itsulapiko • alcancía; hucha

itsumustuan • de improviso

itsumustuka • a ciegas

itsumutil • lazarillo

itsusgarri • desdoro

itsusgarri • afeador

itsusi • feo

itsusi • adefesio; defor e, feo

itsusi • malsonante

itsusitu • afearesed; desfigurar, deslucir

itsusitu • afearse

itsuskeria • fealdad; indigencia, jugarreta

itsuski • feamente

itsuski • fea ente; inhonesta ente, vilmente

itsusko • cegato

itsustasun • fealdad

itsustu • afearse

itsustu • afearse

itsutasun • obcecación

itsutu • cegar; obcecarse, obsesionar

itsutu • obcecarse

itsutu (da) • cegarse, quedarse ciego

itsutu (dio) • cegar

itsutu (du) • cegar, dejar ciego

itsutuki • ciegamente

itu • blanco (de una diana)

itu • finalidad, objeto, fin

itun • acuerdo; alianza, arreglo

itun egin • pactar

itun kutxa • arca de laalianza

itundu • arreglarse

itundu • arreglaresed; pactar

iturbegi • origen

iturbegi • hontanar; anantial, venero

iturbegi • manantial

iturburu • manantial

iturburu • ascendencia; anantial, origen

iturburu • origen

iturburuz • originalmente

iturgin • fontanero; plo ero

iturgindegi • fontanería edendad

Iturginen Lantaldea • Brigada de Fontaneros

iturgintza • fontanería eofizioad

iturri • etapa metálica dentada de las bebidas gas

iturri • surtidor

iturri • fontana; fuente, anantial

iturri • fuente

iturri agortezin • fuente inagotable

iturri agortezin • fuente inagotable

iturri belar • berro

iturri ebotilen tapagailu metalezkoad • iturri

iturriketari • fontanero

iturritza • hontanar

itutu (du) • hacer blanco, apuntar

ituxur • gotera

itxafero • cohete

itxalokatu etxalokaetuda txalokatzend • aplaudir; ovacionar

itxarobide • expectativa

itxarobide • expectativa

itxaron • aguardar; esperar

itxaron (du) • esperar, aguardar

itxaron (du) • tener esperanza, esperar, confiar

itxarongabetu (da) • desesperarse

itxarongela • sala de espera

itxarongela • sala de espera

itxaropen • esperanza

itxaropen • aguante; paciencia

Itxaropen, (etorkizunerako) aukera. • expectativa

itxarote • espera; paciencia

itxasbazter • litoral

itxaso • mar

itxastiar • marino, marítimo

itxekin • avaro

itxi • obturar

itxi • cerrar; encerrar, encubrir

itxialdi • cierre; encerrona, encierro

itxiera • cierre

itxigailu • obturador

itxigailu erako orri-lokailu • encuadernador tipo Fastener

itxitura • cerradura; oclusión, seto

itxoin eitxoina itxoitend • esperar

itxukatu eitxukaa itxukatzend • refregar; restregar

itxura • forma, aspecto, apariencia, traza, figura

itxura • amago; apariencia, aspecto

itxura egin • disi ular; fingir, si ular

itxura txarreko • siniestro

itxurabako • feo

itxuragabe • absurdo; contrasentido, deforme

itxuragabe ekod • adefesio; ensensato, informe

itxuragabekeria • barbaridad; engendro, insensatez

itxuragabeko gauza • engendro

itxuragabetasun • infor idad

itxuragabetu • deformar

itxuragabetu • defor ar; desfigurar

itxuragabetze • defor ación

itxuragile • ono

itxurakeria • amaneramiento; falta de naturalidad, finta

itxurakeriaz • amaneradamente

itxuraldagarri • transfigurable

itxuraldagarri • transfigurable

itxuraldaketa • eta orfosis; transfiguración

itxuraldatu • ca uflar; eta orfosearse, transfigurarse

itxuraldatu • eta órfico

itxurapen • apariencia; aspecto, espejismo

itxurati • boato

itxurati • amanerado; boato, farsante

itxurati • si ulador

itxurati • farsante

itxuratsu • de relu brón; rebuscado

itxuratu • adecentar; aparentar, configurar

itxuraz • si uladamente

itxurazale • ojigato

itxurazko • si ulado

itxurazko • afectado; falaz, ficticio

itxuroso • de buen aspecto

itxuroso • de buenaspecto; OME de buenaspecto, decoroso

itxusi • feo, feíto

itzain • boyero; úitzainakakuilu luzea zera an ö el boyero llevaba largoaguijón

itzal • sombra

itzal • ascendiente; ascendiente, patrocinio

itzal eta itzuli gabe • sin rodeos

itzala utzi • dejar huella

itzaldu • desaparecer; desvanecer, eclipsarse

itzalezin • inapagable

itzalezin • inapagable

itzalgailu • extintor de incendios

itzalgailu • extintor

itzalgaizkati • suspicaz

itzalgaizpetu (du) • atemorizar

itzalgaiztu • desconfiar

itzalgi • occidente

Itzalgiko Kultura. Itzalgiko Cultura • Cultura Occidental

itzalgitar • occidental

itzalgu • refugio, amparo

itzali • so brear

itzali • apagar; eclipsaresed, enso brecer

itzali, itzal, itzaltzen (du) • apagar

itzali, tzal, itzaltzen (da) • apagarse

itzalki itsatsi • lámina adhesiva

itzalpe • defensa; lugar so brío, resguardo

itzalpe • lugar sombrío, bajo sombras

itzalpean • a la so bra; de extranjis, hurtadillas ead

itzalpetsu • sombrío

itzalpetu, itzalpe, itzalpetzen (du) • refugiar, amparar

itzalpetu, itzalpe, itzapetzen (du) • ocultar

itzaltsu • lóbrego; l•gubre, oscuro

itzaltzaile • extintor

itzar • alcayata

itzar • alcayata

itzarrera • despertar

itzarri • despertarse; despierto

itzarri, itzar, itzartzen (da) • despertarse

itzartu • despertarse

itzasi • rendija

itzatu, itza, itzatzen (du) • clavar

itzautzi • sensación, impresión de ánimo

itzautzi • grieta

itze • clavo

itze • quid, madre del cordero

itze in • panadizo

itzegaitabere • ani al de montura

itzel • atroz; colosal, extraordinario

itzel eezkod • i ponente; i presionante

itzeldu • asustarse

itzelean • terriblemente

itzelezko • enor e; extraordinario, orrocotudo

itzelgarri • i ponente

itzul-aldi • punto de viraje

itzul-arazi (du) • hacer volver

itzul-inguru • vuelta, rodeo

itzulaldi • regreso; retorno

itzulbide • ca bio de dirección; ca bio de sentido, regreso

itzulbira • corro; giro

itzulera • regreso; vuelta

itzulerako garraio • transporte de retorno

itzulezin eezkod • intraducible; irreversible

itzulezineezkod • intraducible

itzulgarri • reversible; traducible

itzulgarri • traducible

itzulgune • recodo

itzuli • gira; regreso, vuelta

itzuli • traducir

itzuli • devolver; regresar, restituir

itzuli urdika • revolcón

itzuli, atzera jiratu • dar media vuelta

itzuli, itzul, itzultzen (da) • volver, virar, cambiar de sentido, regresar

itzuli, itzul, itzultzen (da) • enrollarse

itzuli, itzul, itzultzen (du) • traducir

itzulika • con recovecos; por rodeos

itzulikatu, itzulika, itzulikatzen (da) • darse la vuelta

itzulingurarik gabe • sin rodeos

itzulinguru • periferia; rodeo, triquiñuela

itzulinguruka • dando rodeos; por rodeos

itzulipurdi • cabriola; tu bo, volatín

itzulipurdi • volatín

itzulipurdiak egin • dar volteretas

itzulipurdika • dando volteretas

itzulipurdika • dando volteretas

itzulipurdikari • volatinero

itzulipurdikari • volatinero

itzulipurdikatu • dar volteretas

itzulkari • rotativo; rotatorio

itzulketa • devolución; restitución

itzulkin • retorno

itzulkor • voluble

itzulkortasun • versatilidad

itzulpen • traducción; versión

itzulpen • traducción

itzulpen • traducción

Itzulpen Bulegoa • Negociado de Traducción

Itzulpen, Terminologia eta Hizkuntz Teknologiaren Atala • Sección de Traducción, Terminología y Tecnología Lingüística

Itzulpengintza Atala • Sección de Traducción

itzultzaile • traductor

itzultzaile • traductor

itzultzaile • intérprete ehizkuntzarenad; traductor

Itzultzaileak • Traductores

itzultze • restitución

itzultze • regreso; restitución, retorno

itzungi • extinto

itzungitzeko zorian • a extinguir

itzurbide • disculpa; escapatoria, evasión

itzurgarri • evitable

itzuri • eludir; escabulliresed, escaparse

itzuri • evadir

itzuri, itzur, itzurten (da) • escapar, escaparse, huir, eludir, evitar, librarse de, escaparse de

itzuri, itzur, itzurten (zaio) • escapar, huir, eludir, evitar, librarse de

itzurkor • furtivo

itzurpen • escapada

itzurpide • escapatoria; huida, recurso

itzurti • fugitivo

iurberritu eurberrietuda urberritzend • aclarar la ropa

iurrikaldu eurrikaleduda urrikaltzend • apiadarse; co padecer

iusainkatu eusainkaetuda usainkatzend • fisgar; olfatear losani ales

iusi- akusi • acertijo

ix gisa egiten dutenak ere egon arren • ch

ixarratu • enjuagar

ixedu • ejido

ixerrakatu exerrakaetuda xerrakatzend • cortar rodajas

ixi • seto

ixil • silencioso

ixil • cazurro; reservado

ixil andatu • alcahuetería

ixilaldi • en udecimiento

ixilarazi, ixilaraz, ixilarazten (du) • hacer callar, silenciar

ixildu, ixil, ixiltzen(da) • callarse

ixilean • extranjis eded

ixilik • en silencio, silenciosamente, callado

ixilka • en secreto, bajo reserva, al oído, casi sin hablar

ixilka- ixilka • chita ea la chita callandod

ixilpean • en secreto, secretamente, clandestinamente

ixiltze • en udecimiento

ixilune • momento de silencio

ixiogarri • estí ulo

ixioki • combustible

ixiotu eixioetuda ixiotzend • avivar; enardecer, encender

ixipu • cepillo; escobilla

ixitu eixia ixitzend • rebasar; sobrepasar, superar

ixmitu • respeto, estima

ixodura • infla ación

ixtorio • historia, aventura, cuento, narración breve, leyenda

ixtorio • historieta

ixtorio-mixterio • leyenda, narración ideal, aventura misteriosa, historia fantástica

ixtudi • estudio, investigación

ixtudiant • estudiante

ixtudianteskila • estudiantillo

ixtudiatu, ixtudia, ixtudiatzen (da) • estudiarse, ser estudiado

ixtudiatu, ixtudia, ixtudiatzen (du) • estudiar

ixtudienkide • compeñero de estudios

ixtudio • estudio

ixtudioso • estudioso

ixtura • cerca; cerradura, cierre

ixumur • picadura (de insectos)

ixurgai • líquido

Izadia eta Basanimaliak Zaintzeko Zerbitzua • Servicio de Conservación de la Naturaleza y Fauna Silvestre

Izadia Zaintzeko Zerbitzua • Servicio de Conservación de la Naturaleza

izaera • carácter; for a de ser, índole

izaera edo onura publikoko bazkide • socio de naturaleza o de utilidad pública

izaeraz • por naturaleza

izai • abeto

izaikari • objeto, efecto, cosa

izaikari • rol, papel

izaikari • esencia

izaikari • existencia

izaikari • causa

izaikarikiro • objetivamente

izaikarizko • objetivo

izaikera • modo de ser, carácter, esencia, forma de ser

izaiki • ser, ente

izaiki • adera deabeto

izain • parásito; sanguijuela

izainebaki ezainebakia zainebakitzend • sangrar

izaira • esencia

izaite • ser, naturaleza

izaite • ser, ente

izaitean baratu (da) • dejar de ser

izaiteko arrazoin • razón de ser

izaiteraino etorri (da) • llegar a ser

izaitetasun • naturaleza, ser

izakera • te peramento

izaki • ente; ser, úizaki izanduna da ö es un ser existente

izaki bizi • ser vivo

izakin • producto existente

izakin • existencia; producto existente, stock

izakizun • posible

izakunde • ente; entidad

izan • estar

izan • ser, haber, existir.??

izan • disponer; entidad, existir

izan ere • así pues, en efecto, verdaderamente, incluso

izan ere • así pues; efectiva ente, en efecto

izan ere • por cierto

izan ezik • salvo

izan. ukan • tener, haber

izandun • acaudalado; existente

izanki • siendo

izanki-eta • habiendo sido

izapide • tra itación; trá ite

izar • estrella

izar • astro; estrella, lucero

izar-arteko lekune • espacio interlunar.??espacio interestelar

izar-belar • estelaria

izar-belar • estelaria

izar-eli • grupo de estrellas, constelación

izar-harri • brillante

izar-iguzki • estrella-sol

izar-lano • nebulosa estelar

izar-systêma • sistema solar.??sistema estelar

izara • sábana

izaraztu • a ortajar

izaraztu • a ortajar

izarbel • planeta

izardi. izerdi • sudor

izari • medida, grado

izari • di ensión; edida, esura

izaridun • esurado

izarigabe • in oderado

izarigabeko • inmenso, enorme, sin medida, inconmensurable

izarigabeko • infinito

izaritu, izari, izaritzen (da) • ser medido, medirse

izarka • arro eald

izarka • marro eald

Izaroko irla • Isla de Izaro

izarpe • desca pado

izarrarteko • interestelar

izarrarteko • interestelar

izarrei begira egon • estar pensando en las musarañas

izarretako gerra • guerra de las galaxias

izarretako gerra • guerra de las galaxias

izarretik izarrera • de sol a sol

izartalde • constelación

izartegi • fir amento

izartsu • estrellado

izartu • esurar

izartxo • asterisco

izatasun • naturaleza

izate • entidad; existencia, naturaleza

izate e an • originar

izate gabe • inexistente

izatedun • existente

izategabeko • irreal

izaterik ez • inexistencia

izaterik gabe ekod • inexistente

izatez • en la práctica; natural ente, objetivamente

izbarter • costa (marítima)

izeba • tía; úizeba

izeharkatu ezeharkaetuda zeharkatzend • atravesar; cruzar, traspasar

izei • abeto

izei • abeto

izeidi • abetal

izeidi • abetal

izeki • arder; infla arse, prender

izeki, izek, izekiten (da) • arder, encenderse

izeki, izek, izekiten (du) • encender, dar fuego

izeko • tía

izen • deno inación; no bre, substantivo

izen • nombre

izen • substantivo

izen • no bre

izen arrunt • no bre co •n

izen arrunt • no bre co ún

izen berdinik ezaren ziurtagiri • certificación negativa de denominación, certificación de denominación no coincidente

izen berdinik ezaren ziurtagiri • certificación de denominación no coincidente, certificación negativa de denominación

izen berezi • no bre propio

izen berezi • no bre propio

izen deiturak • no bre yapellidos

izen deiturak • no bre y apellidos

izen e an • inscribir ead

izen eman (dio) • denominar, llamar

izen handiko • prestigioso; reputado

izen sozial • razón social

izen txar • oprobio; vituperio

izen zerrenda • catálogo; nó ina, padrón

izena e an • adcribirse; dar el no bre, deno inar

izena eman • dar el no bre

izena ezarri • deno inar

izena galdu • descalificarse; deshonrar

izena hartu • enrolar

izena kendu elohitud • difamar

izena ukan • lla arse

izenburu • rótulo; título de una obra

izenburu • título de una obra

izenburuak egite • rotulación

izenburuak egiteko makina • máquina de rotular

izenburuak egiteko xafla • plancha de rotulación

izenda arazi (du) • nombrar

izendaezin • incalificable

izendapen • no inalización

izendapen • deno inación; no bra iento, no inalización

izendapen • nombramiento

izendatu • no inar

izendatu • no brado

izendatu • deno inar

izendatu • deno inar; encionar, entar

izendatu, izenda, izendatzen (du) • designar, llamar, denominar

izendatu, izenda, izendatzen (du) • nombrar

izendatuki • expresa ente; no brada ente, no inalmente

izendatze • no bramiento

izendegi • católogo; elenco, no enclátor

izendegi tekniko • no enclátor técnico

izendegi tekniko • no enclator técnico

izendun • afa ado; célebre, fa oso

izene aile • testaferro

izene aile • subscriptor; testaferro

izene ate • inscripción

izeneko • de nombre..., llamado

izenez • no brada ente; no inalmente

izenezko • no inal

izeneztapen • deno inación

izeneztatu • deno inar

izeneztatu, izenezta, izeneztatzen (da) • denominarse, llamarse

izeneztatu, izenezta, izeneztatzen (du) • denominar, llamar

izeneztatu, izenezta, izeneztatzen (du) • nombrar

izeneztu, izenez, izenezten (du) • designar, denominar, llamar.??

izengabe ekod • anóni o; infa e, inno inado

izengabeekod • inno inado

izengoiti • apodo; seudónimo

izengoti • sobreno bre

izenkide • ho óni o; tocayo

izenkide • tocayo

izenkidetasun • ho oni ia

izenlagun • adjetivo

izenordain • prono bre

izenorde • prono bre; pseudónimo

izenorde • pseudónimo

izenorde • prono bre

izenpe • fir a; r•brica

izenpeen karpeta • portafirmas

izenpetatu, izenpeta, izenpetatzen (da) • denominarse, llamarse

izenpetu • fir ar; rubricar, subscribirse

izenpetu, izenpe, izenpetzen (du) • firmar, rubricar

izentazio • agasajo; dádiva, donativo

izentazio bat egin • obsequiar; regalar

izentxar • afrenta; desdoro, infa ia

izentxeke • cheque no inal

izerdi • sudor

izerdi • sudor

izerdi • sudor

izerdi-jario bota • sudar; transpirar

izerdi dariola • sudando

izerdi patsetan • sudando copiosamente

izerdi patsetan • sudando copiosamente

Izerdi. • sudoración

izerdia emon • dar el callo

izerdialdi • rato de sudor

izerdialdi • rato de sudor; traspiración

izerdiaraze d • hacer sudar

izerdiarazi • hacer sudar

izerdidura • exudación

izerdidura • exudación

izerdigarri • sudorífico

izerdigarri • sudorífico

izerdikor • propensoa sudar

izerditan • sudando

izerditan egon • sudar

izerditsu • sudoroso

izerditsu • sudoroso

izerditu • exudar; rezu ar esudord, sudar

izerditu • sudar

izerditu • rezu ar esudor

izerdura • transpiración

izerkari • sudario

izerleka • sudor pegajoso

izerleka • sudor pegajoso

izertanpulo • gotas grandes de sudor

izertanpulo • gotas grandes de sudor

izerterraz- • propensoa sudar

izertu • exudar

izertza • sudor copioso

izertza • sudor copioso

izialdauaz • de espanto.??

izialdura • espanto, miedo, terror, susto

iziapen • espanto, horror, terror, miedo, temor

iziegaratu eziegaraetuda ziegaratzend • apresar; encarcelar

izigarri • horrible, atroz, terrible, temible, espantoso

izigarrikeria • atrocidad, horribilidad, terribilidad.??

izigarriki • terriblemente, atrozmente, horriblemente

izineztatu ezizeztaetuda zineztatzend • afir ar con juramento

izio, izio, iziotzen (dio) • encender, prender fuego

iziringatu eziringaetuda ziringatzend • inocular; inyectar

izirraratu ezirraraetuda zirraratzend • con over; e ocionar

izitu, izi, izitzen (da) • asustarse, amedrentarse, espantarse, atemorizarse, estremecerse

izitu, izi, izitzen (du) • intimidar, espantar, amedrentar, asustar, atemorizar, estremecer

izkaiko • las Encartaciones de Bizkaia

izki iri • chiste

izki izki • chisme

izkilu gabe • a pecho descubierto

izkina • esquina

izkina • esquina

izkira • ga ba; quisquilla

izkirialtzaile • escritor.??

izkiriatu-hizkuntza • lengua escrita

izkiriatu, izkiria, izkiriatzen (da) • escribirse, redactarse, ser escrito, ser redactado

izkiriatu, izkiria, izkiriatzen (du) • escribir, redactar

izkribu • escrito

izkribu • escrito

izkribuz • a plu a; por escrito

izkutaldi • ocupación

izkutaleku • escondrijo; guarida, reducto

izkutapen • ocultación

izkutari • tapadera

izkutatoki • escondite

izkutatu eizkutaa izkutatzend • cubrir; desaparecer, en ascarar

izkutatu, izkuta, izkutatzen (da) • esconderse, ocultarse

izkutatu, izkuta, izkutatzen (du) • esconder, ocultar

izkutatzaile • encubridor

izkutatze • ocultación

izkutu • encubierto; escondrijo, íntimo

izkutu • oculto

izkutuan • de extranjis; encubierta ente, sigilosamente

izkutuki • isterio; ocultamente

izkutuko • clandestino; furtivo, isterioso

izkuturik • oculto

izoki • sal ón

izokin • sal ón

izokin-a uarraina • trucha sal onada

Izokin-erroilutxo keaztatua eta kabiarra raifort saltsarekin • Rollitos de salmón ahumado y caviar con salsa de raifort

Izokin eta erreboilo-patea • Paté de salmón y rodaballo

Izokin eta txitxardi-entsalada • Ensalada de salmón y angulas

Izokin freskoa • Salmón fresco

Izokin freskoa barrilan bearne saltsatan • Salmón fresco a la parrilla con salsa bearnesa

Izokin freskodun entsalada epela • Ensalada templada de salmón fresco

izokin koloreko • sal onado

Izokina baratxuri berri kremaz, erromeroz • Salmón a la crema de ajos tiernos con romero

Izokina harbi eta kalabazinarekin • Salmón en salsa de nabos y calabacín

Izokina karramarro saltsaz • Salmón con salsa de cangrejos

Izokina papillotean endibia entsalada • Salmón al papillot con ensalada de endibias

Izokina, egosita edo plantxan • Salmón cocido o a la plancha

izokinantzeko • sal onado

izokintsu • sal onado

izor • encinta

izor • preñada, embarazada, encinta

izorra • preñada

izorra handi • lde muchos meses e ujer en estado

izorraldi • e barazo; gestación, preñez

izorraldi • gestación, preñez

izorrarazi • fastidiarse

izorratu • fastidiaresed; fecundar, incordiar

izorratu • joderse

izorratzaile • fastidioso; incordiante

izotz • escarcha; helada, hielo

izotz- endi • iceberg

izotz-saltzaile • heladero

izotz anisa • anis escarchado

izotz beltz • helada fuerte

izotza ari • helar

izotzaldi • helada; te porada de hielo

izozketa • helada

izozketari • heladero

izozki • helado egozoad

Izozki-aukera • Helados variados

Izozki aukera • Surtido de helados

izozki egozoad • helado

Izozkia intxaur frijituekin • Helado con nueces frítas

Izozkia intxaurrekin • Helado con nueces

Izozkia urra eta txokolatearekin • Helado con nueces y chocolate

Izozkiak karamelozko saskian • Surtido de helados sobre cesta de caramelo

izozkidenda • heladería

izozkigile • heladero

Izozkin freskoa karramarro eta porru saltsatan • Salmón fresco con salsa de cangrejos y puerros

Izozkin keaztatua bere ornidurekin • Salmón ahumado con su guarnición

Izozkin keaztatua endibiak eta piperrauts berdearekin • Salmón ahumado con endivias y pimienta verde

Izozkin keztatua • Salmón ahumado

izozkitegi • heladería

izozte • glaciación; heladas

izozte gogor • helada fuerte

izoztegi • neveroa

izoztegi • neveroa

izoztu • álgido; gélido, helar eizotza izoztend

izoztu • congelar; escarchar, helar

izoztu, izotz, izozten (da) • helarse, congelarse, hacerse hielo

izoztu, izotz, izozten (du) • helar, congelar, hacer hielo

izpañol • español

izpañolizatu, izpañoliza, izpañolizatzen (da) • españolizarse.??

izpañolizatu, izpañoliza, izpañolizatzen (du) • españolizar.??

izpi • aguijón de laabeja; brizna, hilillo ezerbaiten zati txikiad

izpi • rayo

Izpi-entsalada • Ensalada chispa

izpiak • rayos X

izpil • anchita de plu aje; pinta

izpiliku • espliego

izpiliku • espliego

izpirik (ere) ez, moko bat ere, pikorrik (ere) • ni un ápice

izpiritis o • espiritismo

izpiritis o • espiritismo

izpiritista • espiritista

izpiritista • espiritista

izpiritu • alcohol; espíritu

izpiritu • espíritu, ánimo

izpiritu-egokera • estado de ánimo, estado de espíritu

izpiritua toleatu (du) • devanarse los sesos, romperse la cabeza

izpiritual • espiritual

izpiritual • espiritual

izpiritualki • espiritualmente

izpiritualki • espiritualmente

izpiritualtasun • espiritualidad

izpiritualtasun • espiritualidad

izpirituan eduki (du) • tener presente, tener en el espíritu

izpiritudun • que tiene espíritu, espiritual, espiritoso, espirituoso

izpiritutsu • espiritual, espiritoso, espirituoso

izpirituzko • espiritual

iztai • ingle

iztar • gajo; ingle, uslo

iztar in • gangrena

iztarte • entrepiernas

iztarte • entrepiernas

iztartean • entre piernas

izter • muslo

izter • uslo

izter • muslo

izter- • fe oral

izter a i • nalga

izter zabaldu • espatarrarse

izterbegi • adversario; ene igo epertsona batenad, rival

izterkloka • horcajadas ead

izterlehengusu • pri o lejano

izterreko • fe oral

izterrondo • ingle

izterzabal • za bo

izterzain • jarrete

iztripu • estropajo

iztuku • escayola

iztupa • copo de lino; estopa

iztupin • estopín

iztupin • estopín

izu • arisco; aso bro, fiero

izu-zafarrada • presteza

izu-zafarradan aldegin • escapar echando chispas

Izu sentipen, laztura sentipen. • sensación de pánico

Izu, sarrakio, laztura, larrikara, ikara; beldur. El cannabis te puede provocar un ataque de pánico = Cannabisak beldur-atakea eragin diezazuke. Las reacciones agudas del pánico y ansiedad son los efectos adversos más frecuentes = Izua eta antsietatea izaten dira ohiko eragin kaltegarriak. • pánico

izualdi • sobresalto; susto

izuarazi eizuaraza izuaraztend • inti idar

izubera • espantadizo

izugabe • i pertérrito

izugaitz • i perturbable

izugarri • atroz; dantesco, fiero

izugarri • horrible, atroz, terrible, temible, espantoso

izugarrikeria • atrocidad

izugarrikeria • atrocidad

izugarriki • atrozmente

izugarriro • atroz ente; pavorosa ente, terriblemente

izugarrizko • extraordinario; terrorífico

izugarrizko • fico

izuikara • aso bro; espanto, pánico

izukaitz • i pávido; intrépido, te erario

izukari • portento

izukari • portento

izukor • espantadizo; te eroso

izur • bucle; dobladillo, encrespado

izurdura • dobladillo; frunce, pliegue

izurkaiztu ezurkaitzetuda zurkaiztend • apuntalar

izurri • epide ia; infección, peste

izurri • peste

Izurri Hilkariei buruzko Arauteriaren Garapen eta Aplikazioko Batzorde Teknikoa • Comisión Técnica para el Desarrollo y Aplicación de la Reglamentación sobre Plagicidas

izurridun • apestado

izurridun • apestado; pestífero

izurridun • pestífero

izurrite • epide ia; epizootia, plaga

izurrite • te porada de peste

izurrite- • epidé ico

Izurriteen, Hobekuntza Genetikoaren eta Mugaketen Atala • Sección de Plagas, Mejora Genética y Deslindes

izurritsu • pestilente

izurritu • apestar; infectar

izurrizko • epidé ico

izurriztatu • plagar

izurtu • doblar; ensortijaresed, fruncir

izurtu, izur, izurtzen (du) • fruncir, doblar

izurtzaile • fruncidor

izurtzaile • fruncidor

izuti • te eroso

izutu • asustaresed; ate orizaresed, atenarse

izutu • asustaresed; ate orizaresed, aterrarse

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.