Fandom

Lingua Romanica Commun Unificata

Dictionario Vasconico 371

252pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

ha abi • doce

ha abigarren • duodécimo

ha abigarren • duodécimo

ha abiko • docena

ha abost • quince

ha abost • quince

ha abostaldi • quincena

ha abostaldi • quincena; quincenal

ha abosteroko • quincenal

ha abostgarren • deci oquinto

ha abostgarren • deci oquinto

ha ahiru • trece

ha ahiru • trece

ha ahirugarren • deci otercero

ha ahirugarren • deci otercero

ha ahiruren • treceavo

ha ahiruren • treceavo

ha aika • once

ha aika • nu eroso; once, sinfín

ha aikagarren • undécimo

ha aikagarren • undécimo

ha aiketako • bocadillo de media mañana

ha aiketako • bocadillo de edia añana

ha alaugarren • deci ocuarto

ha alaugarren • deci ocuarto

ha alaurkun • soneto

ha alaurkun • soneto

ha ar • diez

ha ar urteko • decenal

ha ar urteko • decenal; decenario, decenario

ha argarren • deceno; deceno, décimo

ha arkada • década

ha arna • dieza cada uno

ha arna • diez a cada uno

ha arnan • de diez en diez

ha arnan • de diez en diez; OME de diez en diez

ha arratz • araña

ha arreko • decena

ha arren • decena; déci a, déci a

ha arretako • piscolabis; refrigerio, tentenpié

ha arrurteko • decenio

ha arrurteko • decenio

ha asei • dieciséis

ha asei • is

ha aseigarren • deci osexto

ha aseigarren • deci osexto

ha azazpi • diecisiete

ha azazpi • diecisiete

ha azazpigarren • deci oséptimo

ha azazpigarren • deci oséptimo

ha azortzi • dieciocho

ha azortzigarren • deci octavo; deci octavo

ha uarrain • trucha

Haba sefarditak • Habas sefarditas

habaila • brío; honda

habailari • hondero

habailari • hondero

habaildu • altrecho

habailgarri • agobiador

habatu • apuntalar

habatu • apuntalar

habatu • apuntalar

habe • columna

habe • montante

habe • destino; larguero, ontante

habe • tábano ezoolc

habea izan • tener ala pata

habia • guarida; nicho enidod, nido

habia • nicho enido

habia egin • nidificar

habia egin • anidar; nidificar

habia jarri • anidar

habiakada • nidada

habiatik erori • caerse de lo alto de un pino

habitaezin • inhabitable

habitaezin • inhabitable

haboro • ás

haborokin • sobrante

habuin • espu a; espu arajo

habuin • espu arajo

habuintsu • baboso

haburikatu (du) • tropezar, encontrar tropiezos

haburikatze • tropiezo

HAEE Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea * Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea HAEE • Instituto Vasco de Administración Pública IVAP

haga • palo largo de diversos usos rurales

haga • fuste; látigo, pértiga

haga • pesebre para cerdos

hagakatu ehagakaa hagakatzend • varear el árbol

hagaska • varilla

hagatxo • varita

hagazti-pasaia • igración

hagin • muela

hagin • diente olar; uela, piñón

hagin • tejo

hagin • tejo ebotc

hagin- • olar; ú

hagin-karraskada • crujimiento de dientes

hagin-min. haginetako min • dolor de muelas

hagin aurreko • pre olar

haginak • dentadura

haginekiko eard • olar

hagineko • olar

haginetako in • dolor de uelas

haginetako min • dolor de muelas

haginka egin • order; picar

haginkada • dentellada; ordisco, picadura earkakuso eltxo eta osterantzeko intsektuenakd

haginkari • ordaz; ordedor, ordiente

haginkatu • order

haginlari • dentista; dentista, odontólogo

haginoi • encía

hagitz • muy, sobremanera

hagitz • vigoroso.?

hagitz • asaz; en gran anera, ucho

hagoan • en equilibrio; estable

hagoan eduki • tener en vilo

hagoatze • postración

hagondu ehagoneduda hagontzend • incorporarse

hagorandu • afligir; apesadu brarse

hagorandu • afligir; apesadu brarse, torturar

hagun • espuma

hagun • espu a

hahasgabe • casto

haiei edatcd • aquellos eadO F haiei edatc

haiek eno cd • aquellosO F haiek eno c

haien • de ellos, su, sus

haika. jaiki hadi. jaik hadi • de pie, levántate

haikatu • ponerle de pie

haikatu • ponerle de pie

haiko. ahaiko.? • parentesco

hain • tal; tan, úhain handia ö tan grande

hain gutxi, hain gutxiago • menos aún

hain justu • precisamente

hain zuzen • precisamente

hain zuzen ere • efectiva ente; justa ente, precisamente

hain... (e)n. ? • tan

haina • el tal, la tal

hainbana • a partes iguales; e pate

hainbanaketa • prorrateo

hainbanaketa • prorrateo

hainbanako • e pate

hainbanapen • e pate

hainbanatu • e patar

hainbanatu • e patar; prorratear

hainbat • tanto como

hainbat • tanto; úhainbat hobetol ö ìtanto ejorl, úhainbat diru ö uchísi o dinero

hainbat • mucho, mucha, muchos, muchas

hainbat hobe • tanto ejor

hainbat hobeto • tanto mejor

hainbateko • considerable; i portante

hainbertze • mucho, mucha, muchos, muchas

hainbertze • tanto (como aquello)

hainbeste • tanto; únik ez dut hainbeste ö yo no tengo tanto

hainbesteko • aceptable; pasable

hainek • los tales, las tales

haintzakotzat hartu (du) • tomar en consideración, estimar, apreciar, respetar

haintzat hartu • reconocer

haitada • tanda

haitz • piedra

haitz • peñasco

haitz • peña, roca

haitz • peña; peñasco, peñón

haitz- • rupestre

haitz ebaki • acantilado

haitz zorrotz • picacho

haitzak • escollera

haitzari ura erion • anar elagua de la roca

haitzarte • barranco

haitzebaki • foz

haitzetako • rupestre

Haitzetako barbarin frijituak • Salmonetes de roca fritos

Haitzetako lanpernak • Percebes de roca

haitzitik-haitz • de roca en roca

haitzulo • antro; caverna, cueva

haitzuloetako • rupestre

haitzur • azadón, azada

haitzurdin • mármol

haitzurka • con azadones

haitzurtu (du) • cavar

haizabehera • sotavento

haizabide • tobera; ventilador etutu edo hodiad

haizabide • tobera

haizagailu • ventilador e akinad

haizakor • veleidoso; voluble

haizakortasun • volubilidad

haizalde • barlovento

haizalde • barlovento

haizaldi • huracán; ventolera

haizaldi • ventolera

haizalpe • socaire

haizaratu • aventar

haizaratu • aventar; orear

haizatu • aventar; aventurar, hincharesed ede vientod

haizatu • inflarse de viento

haizatu • aventar

haizatu • hincharesed ede viento

haize • pedo; viento, úhaizelvalde he endikl ö ìfueral

haize • viento

haize • viento

haize • aire

haize-babes • socaire; úhaizelvalde he endikl ö ìfueral

haize-bildu • tornado; úhaizelvalde he endikl ö ìfueral

haize-bolada • golpe de viento; úhaizelvalde he endikl ö ìfueral

haize-bolada • golpe de viento

haize-boladak • viento fuerte

haize-erauntsi • huracán; úhaizelvalde he endikl ö ìfueral

haize-orratz • veleta; úhaizelvalde he endikl ö ìfueral

haize-orratz • veleta

haize-zurrunbilo • re olino de viento

haize-zurrunbilo • re olino de viento; úhaizelvalde he endikl ö ìfueral

haize agerian • alaire libre; OMEalaire libre

haize aile • abanico

haize alde joan, ixurkia alde ukan • ir viento en popa

haize alizo • alisio

haize alizo • alisio

haize an ehaize ana haize atend • aventar

haize arrosa • rosa de los vientos

haize buhunba • golpe era alazod de viento; racha deaire, vendaval

haize e an • abanicar; espirar, insuflar

haize egin • abanicar

haize freskoari gabon esatera (bidali) • mandar con viento fresco

haize geldi • pairo

haize geldian • al pairo; OMEal pairo

haize hots • tre olina

haize kontra joan • nadar a contra corriente

haize turrupil • re olino de viento

haizea eman, haize eman • dar alas

haizea sortu • abanicar

haizegorde • a paro; resguardado del viento, resguardo

haizeputz • engreído; infatuado

haizerik ez den urtean, oilo zuriak arrautza beltza egin orduko • la semana que no tenga viernes

haizerrota • olino de viento

haizerrota • molino de viento

haizeska • brisa

haizetako • parabrisas

haizetako • parabrisas

haizetako-garbigailu • li piaparabrisas

haizetako-garbigailu • li piaparabrisas

haizetara eragin • fla ear

haizetasun • ventosidad

haizeti • pedorro

haizetsu • ventoso

haizetsu • ventoso

haizkolari. aizkolari • leñador.??

haiznegar • estalactita

haizolbe • sotavento

haizpe • sopeña

haizpe • gruta; sopeña

haizpitarte • desfiladero; encañada

haizto. aizto • cuchillo.??

haizu • permitido, lícito

haizu • auténtico; autorización, bravo

haizu izan (zaio) • estar permitido, ser lícito

haizu ukan (du) • provocar

haizuki • lícitamente

haizutasun • legiti idad

hal. al • acaso, por ventura, quizás

hala • así, de aquel modo

hala • así; deaquel odo, deaquella anera

hala-ere. hala ere • sin embargo

hala-hola • ediana ente; úhala behar balitz ö si procede, úhala bedi öa én

hala bada • así pues, por consiguiente, por lo tanto, por lo mismo, por ello

hala badere, hala ere, hala eta ere, halarik(an), halarik(an) ere • no obstante

hala biz • así sea

hala biz • a én

hala ere • e pero; OMQ no obstante, OMQ obstante enod

hala halarik • a pesar de eso, sin embargo

hala hola • asíasí; edianamente

hala holako • ediocre; pasable, regular

hala non • de tal modo que

halabainan • empero, no obstante, en efecto, sin embargo

halabehar • azar; casualidad, destino

halabehar • destino, fortuna, fatalidad

halabeharrez • fatalmente

halabeharrezko • ineludible, necesario

halabeharrezko • casual; fatal, inevitable

halaber • asimismo

halaber • así mismo

halako • así; fulano, engano

halako bat • uno co oaquél

halako batean • en una de éstas

halako egunean • tal día

halako egunean • tal día

halakotz • por ello, por lo mismo, de esa manera

halare • sin embargo

halarik • así, de aquel modo

halarik ere • a pesar de eso, sin embargo

halatan • así, de aquel modo, del mismo modo

halatan ere • así también, del mismo modo

halaxe • exacta ente igual

halere • sin embargo

halleluyah • aleluya

haltsar • entraña

haltz • aliso

haltz • aliso

haltzadi • bosque de alisos

haluzinagarri • geno

haluzinagarri • alucinógeno

Haluzinagarri, haluzinazio eragile, haluzinogeno. • alucinógeno, -a

haluzinatu • alucinarse

haluzinatu • alucinarse

haluzinazio • alucinación

Haluzinazio eragin. • acción alucinógena

Haluzinazio. • alucinación

Haluzinosi. • alucinosis

hamabi • doce

hamabortz. hamabost • quince.??

hamabortzero • cada quince días

hamaika • once

hamaika • mucho, mucha, muchos, muchas

hamaikagarren • undécimo

Hamaikagarren mendeko nahaskia • Revuelto del siglo XI

hamalaur • catorce

hamalaur. hamalau • catorce

hamalaurgarren. hamalaugarren • decimocuarto

hamar • diez

hamar-hirur. hamahirur. hamahiru • trece

hamar-mila. hamar mila • diez mil

hamar ezpa hogei • de diez a viente, diez o veinte

hamargarren • décimo

hamarrena ordaindu • pagar los diezmos

hamasei • dieciseis

hamaseigarren • decimosexto

hamazazpi • diecisiete

Hamburgarra gaztaz • Hamburguesa con queso

Hamburgarra patata frijituekin • Hamburguesa con patatas fritas

Hamburgarrak • Hamburguesas

hamikatu • sentir hambre

hamiltegi • precipicio, despeñadero

hamiltza • precipicio

hamitu • extenuarse

han • allí

han-he engo • esporádico; úhantxe bertan ö en elacto, úhan eta he en öaquí yallí

han-he enka ibili • ariposear; úhantxe bertan ö en elacto, úhan eta he en öaquí yallí

han bertan • allí ismo

han he enka ibili • mariposear

han he enka ibili • ariposear

han hemendikako • de aquí y de acullá

Hanburgarra, gaztarekin eta york urdaiazpikoarekin • Hamburguesa con queso y jamón york

handi • egregio; for idable, gran

handi • gran

handi • gran, grande

handi- andi • agnate; ricachón, úezin handiago ö ás grande i posible

handi-arazi (du) • fomentar, hacer grande

handi-handi • muy grande

handi egin • edrar

handi in • pretensión

handi izan • abultar

handia egin • hacerla buena

handiago • ayor

handiago • más grande, mayor

handiago-edo-ttipiago • más o menos, mayor o menor

handiagoketa • a pliación

handiagotu • agrandaresed; agrandecer, a pliar

handiagotu • agrandaresed; a pliar, a plificar

handiagotu (da) • hacerse más grande, agrandarse, aumentar

handiagotu (du) • hacer más grande, agrandar, aumentar, hacer mayor

handiegi • de asiado grande; OME de asiado grande, ni io

handien • áxi o; ayor

handiera • grandor, magnitud

handiesle • panegirista

handiespen • panegírico; supervaloración

handietsi • aupar

handietsi • aupar; agnificar, supervalorar

handigailu • a plificador

handigaitz • enor e; in oderado

handigarri • au entable; infla atorio

handigoa • grandeza

handigura • a bicioso; engreido, farolero

handik • desdeallí

handik aurrera, handik gero, handik harat, harez gero(ztik) • de allí en adelante

handik hara • a raíz deaquéllo; deallíaallá, posteriormente

handik jarrai • a renglón seguido

handik laster, handik sarri • al poco

handika • al por ayor; OMEal por ayor

handikaldeko • allende

handikari • au entativo

handikeria • grandeza; jactancia, orgullo

handiki • cacique, poderoso, magnate, noble

handiki • gentilho bre; grande ente, agnate

handikiro • grandiosamente

handikote • grandote

handinahi • a bición; a bicioso, egaló ano

handinahikeria • egalo anía

handios • grandioso

handios • grandioso

handios • grandioso; ajestuoso eharrod

handioski • grandiosamente

handioski • grandiosamente

handiospetsu • fastuoso

handipen • a pliación; LM\au ento eoptikand

handipen eoptikand • aumento

handiputz • fantas ón

handiputz • fantas ón; fantoche, figurón

handirasun • alteza

handiresun • grandiosidad

handiro • a lo grande; en gran escala, grandemente

handiroki • grandiosamente

handisko • grandecito

handitasun • alteza; alteza, engrandecimiento

handitasun • grandiosidad

handitasun • magnificencia

handitasunez • a lo grande; grande ente, agnáni amente

handitsu • divieso; hinchazón, protuberancia

handitu • alargaresed; a plificar, engrandecerse

handitu • hinchado; hinchazón, tu efacto

handitu • acrecentar; agrandaresed, alargarse

handitu ehanta handitzend • acrecentar; agrandaresed, au entar

handitzaile • au entador

handitzar • ingente

handitze • crecimiento

handiuste • jactancia; ostentación

handizale • a bicioso; egaló ano

handizaletasun • a bición

handizka • al por ayor

handizka ekod • ayor eal porcccd

handizkari • ayorista

handizki • grande ente; grandiosa ente, agnate

handiztapen • engrandecimiento

handiztatu • engrandecerse

handizu • ede a; excrecencia

hango • deallí

hangotar • nativo

hanka • pata

hanka • pata; pierna, pinrel

hanka • pinrel

hanka altxatu, hanka jokoa egin • irse por piernas

hanka bakar ibili • andara la pata coja

hanka egin • escaparesed; evadir, evitar

hanka egin • villadiego eto ar las de

hanka egin, ehun deabruen jauziak ihes egin • poner pies en polvorosa

hanka geldi, oin garbian, oin geldian • a pie quieto

hanka hondoraino sartu • meter la pata hasta el fondo

hanka hoztu • estirar la pata

hanka okerezabald • patiza bo

hanka otz • paticorto; zanquicorto

hanka sartze bat egin, hatza hagin artean sartu, ukalondoa sartu • meter la pata

hanka zabal, ipurdia zabalik • a la bartola

hanka zabaldu • espatarrarse

hankabihur • patiza bo; za bo

hankabiko • bípedo

hankabitarte ehankarted • entrepiernas

hankagain • e peine

Hankak • Patas

hankalatraba • horcajadas ead

hankalatraba • a horcajadas

hankalatraba, izterkoloxkoan • a horcajadas

hankalepo • horcajadas ead

hankaluze • ptilargo; zancudo, zanquilargo

hankaperatu • patear

hankartean • entre piernas

hankasartze • equivocación; etedura de pata

hankatraba • zancadilla

hankaz aurrera eraman, hankaz aurrera joan • salir con los pies por delante

hankaz gora • patas arriba

hankazabal • patiabierto

hankazabal • patiabierto

hankezur • espinilla

hankizale • au entativo

hankoker • patitieso

hankoker • patitieso; patiza bo, za bo

hankurkulu • horcajadas ead

hankutsik • descalzo; en pernetas

hanpadura • hinchazón

hanpagarri • hinchable; inflable, turgescente

hanpatu • abultar; relevar

hanpatu • dilataresed; exagerar, henchir

hanpatu • relevar

hanpatu • abotargado; tu efacto

hanpuruskeria • orgullo; soberbia

hanpuruski • soberbiamente

hanpurutsu • orgulloso; soberbio

hant eud • acrecentar; agrandar, engreirse

hantatu • relacionarse; tratar

hantazio • relación; trato

hanteud • hinchar

hanteud • engreirse; hinchar, inflar

hanteud • inflar

hantu • tu efacto

hantura • fle ón; hinchazón, infla ación

hantuste • arrogancia; arrogante, chulería

hantustetsu • pretencioso

hantxe • allá ismo

hantxe bertan • allí mismo

hantxe bertan • allí is o; OMEallí ismo

haparkaka • atropelladamente

hapataka • atropelladamente

hapurikatu • tropezar ey caerd

hapurikatu • tropezar ey caer

har • gusano; acho, re ordimiento

har • gusano ebotc

har-agiri • recibo; úharrez joa dago ö estáagusanado

har-aldi • trago; úharrez joa dago ö estáagusanado

har-arazi (du). harrarazi (du) • hacer tomar, hacer coger

har aila • escalinata; escalón, peldaño de piedra

har aila • peldaño de piedra

har ailak • escalinat

har ailak • de gradas; escalera de piedra, escalinat

har ailak • escalera de piedra

har ailak • de gradas

har ailu • pica

har onia • ar onía

har onia • ar onía

har oniatsu • ar onioso

har oniatsu • ar onioso

har oniatsuki • ar oniosamente

har oniaz • ar oniosamente

har onika • ar ónica; ar ónica

har oniko • ar ónico

har oniko • ar ónico

har onikoki • ar ónicamente

har onikoki • ar ónicamente

har onista • ar onista; ar onista

har oniu • ar oniu

har oniu • ar oniu

har onizatu • ar onizar

har onizatu • ar onizar

har onizatu • ar onizar

har onizazio • ar onización

har onizazio • ar onización

hara • allá

hara • allá; úharako irakasle hura öaquel profesor de arras

hara bestea, hara bestea berriz • ¡mira el otro!

hara eta hona ibili • corretear; vagabundear

harabartu • comer por los gusanos

haragi • carne

haragi-berritze • encarnamiento

haragi-berritze • encarnamiento

haragi-xerra • filete

haragi gabeko agure sega handiduna • la descarnada

haragia kendu • descarnarse

haragia kendu • descarnarse

haragia kendu • descarnarse

haragigabe • descarnado

haragikeria • lascivia; lujuria

haragikeria egin • fornicar

haragikoi • lascivo; libidinoso, lujurioso

haragikor • lujurioso

haragipen • encarnación

haragitu • encarnar; ho inizar

haragitu • encarnar

Haragiz beteriko piperrak • Pimientos rellenos de carne

haragizko • carnal

haraindi • más allá

haraindi • ásallá; ultra

harakin • atachín

harakin-haizto • cuchillo de carnicero

harako • arras eded

harako • (el) de marras

harako • para allá

harakuntza • encarnación

haran • valle

haran • valle

harantz. harantza. haruntz • hacia allá

harat-honat • ajetreo

harategi • carnicería

haratu eharaetuda haratzend • acceder; irallá

haratuzte • abstinencia

Haratuzte garbantzuak • Garbanzo de vigilia

harbera • receptivo

harbi • nabo

harbidean • alalcance

hare-ale • grano de arena

hare una • duna

hare. harea. area • arena

harea • arena

harea • arena; granito dearena, úharez eta harez itxi ö cerrara cal y canto

harea-erloju • reloj dearena; úharez eta harez itxi ö cerrara cal y canto

harea-erloju • reloj de arena

harea ehcec haren-d efinad • arena; úharez eta harez itxi ö cerrara cal y canto

harea kendu • desarenar

harea kendu • desarenar

harearri • arenisca

harearri • arenisca

hareatsu • arenoso

hareatsu • arenoso

hareatu • arenar

hareatu • arenar; úharez eta harez itxi ö cerrara cal y canto

hareatu • arenar; úharez eta harez itxi ö cerrara cal y canto

hareatza • arenal; arenal

haren gogoz kontra • contra su voluntad

haren gogoz kontra • contra su voluntad

haren onak • sus bienes

haren ondasunak • sus bienes

haren ondoan • a su lado

haren ondoan • a su lado

harenga • arenga.?

harenga handiak egin (ditu) • vociferar, arengar, hacer grandes arengas

harenke • arenque

harenke • arenque

hargailu • receptor eaparatuad

hargarri • adoptable; expugnable

hargatik • por aquello

hargatik • por aquella razón, por esa razón, por esta razón

hargin • albañil; cantero, lapidario

hargin • picapedrero

hargin • masón

hargin • cantero

hargingo • cantería

hargingo • masonería

hari • a él, a ella, a ello, a aquél, a aquel, a aquella, a aquello

hari • hebra (de hilo)

hari • intención

hari • hilo

hari • hilo; rosca

hari- ataza • madeja de hilo

hari- ataza • adeja de hilo

haria e an • roscar

haria sartu • enhebrar

haria sartu • enhebrar

haria zuzen eraman • no perder el hilo

haribakarreko • onocordio

haribil • ovillo

harigabe • inalá brico

harik etacccc -raino • hasta

harikor • d•ctil

harikor • dúctil

haril • bobina; ovillo

harildu • bobinar; devanar, ovillar

harilkatu • bobinar; devanar, ovillar

harilketa • bobinaje

harilketa • bobinado; bobinaje, devanado

harilketa • bobinado

harilketa • devanado

harilketari • bobinador

harilketari • bobinador

harilko • ovillo

harira etorri • venira cuento

harira etorri • ir al grano

harira joan • iral grano

haritik irten • hacer una digresión

haritsu • fibroso

haritu • trefilar

haritxo • fila ento; hilillo

haritz • roble; úo

haritz • roble ebotc

haritz • roble

haritz • roble

harizki • madera de roble

harizki • adera de roble

harizko eakd • hilaturaesd

harizkoeakd • hilaturaes

harizpi • fila ento; hebra

hariztatu • enhebrar; ensartar

harizti • robledal

harizti • robledal

hariztu eharizetuda hariztend • deshilar

harizuntz • fila ento; hebra

harjo • picado de gusanos

harjo • picado de gusanos; úharjorik dago ö estáagusanado

hark. harek • él, ella, ello, aquél. aquel, aquella, aquello

Harkadi. ? • Arcadia

harkaditar. ? • árcade, arcadio

harkaditiar. ? • árcade, arcadio

harkaitz • risco

harkaitz • farallón; peña, peñasco

harkaitz. arkaitz. arkaitz • risco, peña, roca

harkaitzu • escarpado

harkaitzu • escarpado

harkaizpe • gruta

harkaiztegi • pedregal; peñascal

harkaiztsu • rocoso

harkaskar • grijo

harkor • lo que agarra bien

harkor • acogedor; lo queagarra bien, receptivo

harkosko • guijarro

harkozkor • piedrilla

harkozkor • piedrilla

harlan • a postería

harlandu • piedra labrada; sillería

harlandu • piedra labrada

harlantza • a postería

harlauza • losa

harlax • u bral

Harmen, harkortasun. • receptividad

harotz • ebanista

harpa • arpa

harpa • arpa

harpa jo • tocar el arpa

harpa jo • tocar elarpa

harpajole • arpista; arpista

harpe • caverna

harpe • antro; caverna, gruta

harpe • caverna

harpetar • cavernícola

harpia • arpía

harpia • arpía

harpide • subscripción

harpidedun • abonado; subscriptor

harpidetu • subscribirse

harpidetza • subscripción

harpidetza egin • subscribirse

harra antzatsu • tu ultuoso

harra antzatsu • tu ultuoso

harra aska • rasguño

harra azkatu • arañar

harra azkatu • arañar

harrabots • ruido, estruendo, estrépito

harrak jo • agusanarse; agusanarse

harrapa ezak/n zangotik • échale guindas

harrapaezin • inexpugnable

harrapagailu • tra pa

harrapagarri • expugnable

harrapaka • precipitadamente

harrapakeria • rapacería; rapiña

harrapaketa • expoliación; redada, saqueo

harrapakin • botín

harrapakin • botín; presa

harrapaladan • a galope

harrapari • feroz; ladrón, rapaz

harrapataka • precipitadamente

harrapatu • alcanzar; aprehender, apresar

harrapatu • alcanzar; aprehender, apresar

harrapatzaile • expoliador; expugnador, raptor

harrapatze • expugnación

harrarazi • i buir

harraska • arañando; fregadera, rascando

harraskailu • rasqueta

harraskailu • rasqueta

harraskaketa • raspado

harraskaketa • raspado

harraskatu • raer; rascar, raspar

harraskatu • rascar

harraskatzaile • raedor

harraspa • raspadura

harre an • relación; trato

harre anak ukan • tratar

harre anak zuzendu • rendir cuentas

harre anetan hasi • entablar; establecer relaciones

harre anetan hasi • establecer relaciones

harre anetan jarri • relacionar

harreman • relación, trato

Harreman Publikoak • Relaciones Públicas

harremanetan sartu (da) • relacionarse, ponerse en relación

harrera • acogida

harrera • aceptación; acogida, alcance

harrera egin • acoger; atender, obsequiar

Harrera eta Laguntza Unitatea • Unidad Asistencia y Auxiliar Operativa

Harrera etxe, aterpe. Apoyo al mantenimiento y creación de pisos de acogida (pisos de apoyo a tratamiento y pisos de reinserción) = Harrera etxeak (tratamendurako lagungarriak eta gizarteratzeko etxebizitzak) sortu eta iraunarazteko laguntza. • piso de acogida

harrera gutxiko • inhóspito

harrera on egin • agasajar

harrera on egin • agasajar

harrera ona etxarrad egin • realizar buena e aladacogida

Harrera, onarpen prozedura. • procedimiento de admisión

harreragile • recepcionista

harreragile • recepcionista

harreraleku • recepción

harrerauntsi • pedrisco

harresi • muro fuera de la casa

harresi • cerco; uralla, uro

harrezin • inaprensible

harrezin • inaprensible; inaprensivo

harrezin • inaprensivo

harri • piedra

harri • fregadera; granizo, lápida

harri-koskor • grijo; úharria lantzen du ö trabaja la piedra

harri-txondar • piedrecilla; úharria lantzen du ö trabaja la piedra

harri barruan • a tiro de piedra

harri bihurtu • petrificar

harri borobil • guijarro

harri egin, harri eta zur egin, harri eta belarri gelditu, harri eta zur gelditu, sor eta gor gelditu, sor eta lor gelditu, zur eta lur gelditu, harri eginik geratu • quedarse de piedra

harri en • estupefacción; estupor, extrañeza

harri eta belarri ezurd • estupefacto; patifuso, patitieso

harri eta zur geratu • ad irarse; quedarse boquiabierto, quedarse estupefacto

harri eta zur utzi • dejaraso brado

harri ikatz • hulla

harri koskor • cascajo; grijo, pedrusco

harri txintxor • grava

harria bota • granizar

harria egin • granizar

harria tira eta eskua gorde, sasitik harri(a) tira • tirar la piedra y esconder la mano

harriabar • pedrisco

harriaga • pedregal

harribide • calzada

harribil • canto rodado

harribitxi • piedra preciosa

harribitxi • ge a; joya, piedra preciosa

harribitxikeria • pedrería

harribizi • eco; resonancia

harriburu • piedraangular

harridal. ? • pedregal

harridura • ad iración; aso bro, desconcierto

harridura • asombro,estupor, pasmo, estupefacción

harrigarri • ad irable; aso broso, chocante

harrigarri • extraño, admirable, estupendo, asombroso

harrigarriro • pas osamente

harrijotzaile • picapedrero

harrika • a pedradas

harrika • a pedradas

harrika egin • apedrear; lapidar

harrikada • pedrada

harrikaldi • pedrada

harrikatu • apedrear; lapidar

harrikatze • lapidación

harrikatze • lapidación

harrikoa egin • fregar la vajilla; fregar los platos

harrikoa egin • fregar los platos

harrikoa egin • fregar la vajilla

harrikoskor • pedazo de piedra

harrimeta • pirámide

harritasun • aso bro; estupefacción, estupor

harritente • estela

harritsu • pedregoso

harritu • ad iraresed; aso brar, desconcertarse

harritu • ad iraresed; aso brar, desconcertarse

harritu • pas ado; patidifuso, perplejo

harritu (da) • extrañarse, asombrarse, admirarse, pasmarse

harrituta geratu • quedarse boquiabierto

harritxirri • grava

harritxirritegi • gravero

harritxirritegi • gravero

harritxo • china; china

harritza • pedregal; peñascal

harritzapen • aso bro; estupor, extrañeza

harritzekoead • chocante; sorprendente

harrizapal • guijarro; lasca

harrizko • de piedra, pétreo

harrizko • pétreo

harrizko • pétreo

harriztatu • e pedrar

harriztatu • adoquinar; e pedrar, petrificar

harriztatzaile • e pedrador

harriztatzaile • e pedrador

harrizu • pedregoso

harro • altanero; altivo, arrogante

harro • fofo, hinchado, hueco

harro • fruta atacada por el gusano

harro • osado, atrevido, audaz

harro • ru boso

harro • con orgullo

harro • orgulloso, vano, altivo

harro • farruco

harro egon • estar orgulloso

harro ibili • pavonear

harrobi • cantera

harrobi • cantera

harrobi • cantera

harroin • asa; base, cimiento

harrokeria • altanería; arrogancia, chulería

harrokeria • vanidad, orgullo

harrokeria esan • tirarse un farol

harrokeriak egin • farolear

harrokeriak egin • farolear

harrokeriaz • presuntuosa ente; soberbiamente

harrokeriaz agertu • alardear

harrokeriaz agertu • alardear

harrokeriaz agertu • alardear

harroketa • chulada

harroki • orgullosamente

harroki • esponjosamente

harroki • esponjosa ente; orgullosa ente, presuntuosamente

harroputz • afectado; arrogante, autosuficiente

harroputz • perdonavidas

harropuzkeria • engrei iento; jactancia, orgullo

harropuztu • blasonar; encopetar, jactarse

harroska • atolondrado; engreído, fatuo

harrosko • achulado; gallito

harrotasun • enorgulleci iento; esponja iento, hinchamiento

harrotu • ahuecar; chulearesed, darse tono

harrotu • ahuecar; úegun oso harro doa ö va uy chulo hoy

harrotu • darse tono

harrotze • enorgullecimiento

harroxko • creído; engreído, jactancioso

hartezin • inexpugnable

hartoka • peñón; roca

hartu • entrar

hartu • abarcar; acoger, ad itir

hartu • acoger; ad itir, adoptar

hartu-e an • interca bio

hartu-e angarri • interca biable

hartu-ordainduz • contra ree bolso

hartu eta kito • to arlo y en paz

Hartu, Baloratu eta Orientatzeko Atala • Sección de Recepción, Valoración y Orientación

hartuera • capacidad

hartune • e pal e; to a

Hartutako Immunitate Eskasiaren Sindrome (HIES). • Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)

hartxintxar • china; china, grava

hartxintxarrak • gravilla

hartxintxarrak jaurti • proyectar gravilla

hartz • oso

hartz arre • oso pardo

hartz arre • oso pardo

hartz inurrijale • oso hor iguero

hartz zuri • oso polar

hartz zuri • oso polar

hartzaile • destinatario; expugnador, ocupador

hartze • adopción; expugnación, to a

hartze e • osa; oso

hartzedun • acreedor

hartzeko • probable

hartzekodun • acreedor

hartzi • desgreñado; fer entado

hartzi • fer entar

hartzi • fer entado

hartzidura • fer entación

hartzidura • fer entación

hartzigarri • fer entable; fermento

hartzitu • fer entar

hartzuri • alabastro

harxede • destino; finalidad, intención

harzandi • osa ayor

harzara • de nuevo, nuevamente

harzara ekintza • reacción

harzara eman (dio) • devolver

harzara eman (zaio) • ser devuelto, devolverse

harzara irabazi (du) • recobrar

harzara irabazi (du) • recobrar

harzarat • de nuevo, nuevamente

harzaratu (da) • retroceder, recular

harzaratu (da) • repetir, aparecer de nuevo

harzaratze • repetición

harzarazko • repetitivo

harzola • e baldosado

has • pobre

has • desnudo, despojado, descubierto

has-punctu • punto de partida

has oa burutik kendu eaterav utzarazid • desaconsejar; disuadir

hasarre • ira, cólera, enfado

hasarretu (du) • encolerizarse, montar en cólera, enfadarse

hasbeherapen • aspiración; suspiro

hasberri • debita te; incipiente, novato

hasberrikeria • novatada

haserrakor • irascible; irritable, sañudo

haserrakortasun • irascibilidad

haserraldi • acceso de cólera

haserrarazi • desairar; encolerizar, enfadar

haserrarazi • desairar

haserratu • inco odarse; indignarse, olestarse

haserre • cólera; enfadado, enfado

haserre • respingonead

haserre • enfadado

haserre • enfado, ira, cólera

haserre bizian • echando bilis

haserre biziko • furibundo

haserre e an eegind • reñir; reprender

haserre egon eizand • estar de orros; tener alas pulgas

haserre gorri • saña

haserre izan • estar enfadado

haserre izan • enfurecerse; estar enfadado

haserrebide • discordia

haserredura • enfado

haserregarri • enfadoso; enojoso, irritante

haserregarri • enfadoso

haserrekor • enfadadizo

haserrekor • enojadizo

haserrekor • enfadadizo; enojadizo, iracundo

haserreldi • riña

haserreti • propensoa enfados

haserretu • alterar; encolerizaresed, enervarse

haserretu • alterar; úez hadi haserre ö no tealteres

haserretu • reñido; resentido

haserrez • airada ente; con enfado, desairadamente

hasgabetu • jadear

hasgarri • incoativo

hasi • e pezar

hasi • e pezar; incoar, iniciar

hasi- asi • nociones; úhasi eta buka ö de caboa rabo, ú

hasi- asi • nociones

hasi- asiak • rudi entos

hasi- asiak • esbozo; rudi entos, úhasi eta buka ö de caboa rabo

hasi- asiko • rudi entario; úhasi eta buka ö de caboa rabo, ú

hasi- asiko • rudi entario

hasi (da) • comenzar, empezar, iniciar(se), partir

hasi asiak • funda ento; rudi entos

hasi asizko • ele ental

hasiberri • bisoño; inexperto, pri erizo

hasiberritasun • inexperiencia

hasiera • iniciación; principio, venero

hasiera e an • dar co ienzo; inagurar, inaugurar

hasiera e ate • inauguración

hasierako • inicial; originario, pri itivo

Hasierako menua • Menú primeros platos

hasierako nahitaezko ekarpen, hasierako derrigorrezko ekarpen • aportación obligatoria inicial

Hasierakoak • Entradas

hasieran • originariamente

hasikin • e brión; pri icia

hasle • novicioaa; principiante

hasperen • exhalación; ge ido, jadeo

hasperen • suspiro, jadeo

hasperen egin • suspirar

hasperen hitz • interjección

hasperenketa • aspiración

hastandu • alejaresed; separarse

hastandu • alejaresed; desechar, diferenciar

hastandu • separarse

hastandu (du) • alejar, repeler, desechar, desplazar, deshacerse de

hastandura • repulsión

hastangarri • repulsivo

hastangarri • abo inable; repugnante, repulsivo

hastapen • rudimento

hastapen • comienzo, principio, rudimento

hastapen • abc; co ienzo, fundamento

hastapenak • rudi entos

hastapeneko • inicial

haste • comienzo; fundación, principio

haste e an • originar

Haste, hastapen. • iniciación

hastean • pri itivamente

hasteko • incoativo; inicial, pri eramente

hastial • funesto

hastio • hastio

hastio • hastio

hats • mal olor, hedor

hats • aliento; hedor, hedor delaliento

hats • aliento, respiración

hats • cólera, rencor

hats • asqueroso, abominable

hats • abominación

hats-gabetu • jadear

hats e an • espirar; insuflar

hats egin • exhalar

hats hartu • aspiraraire; inhalar

hats on • fragancia

hatsa bota • heder

hatsaldi • respiración

hatsanka • jadeo, respiración agitada

hatsapen • rudimento, comienzo, principio

hatsapenean • al comienzo

Hatsaren analisi. • análisis de aliento

hatsaren gainean jarri • respirar hondo

hatsarre • comienzo, principio

hatsarrean danik • desde su comienzo

hatsartu ehatsara hatsartzend • alentar; inspirar, resollar

hatse • comienzo, principio

hatsedon (da) • reposar, descansar

hatsedongabe • sin tomar reposo

hatsedongu • reposo, descanso

Hatsegabeko Bilakatze. Hatsegabeko Bilakatze • Evolución Eterna (que no tiene principio)

hatsitu • fétido; hediondo

hatu • equipaje; fardería, i pedi enta

hatu • impedi enta

hatxe • hache

hatz • dedo

hatz • casta, raza, linaje

hatz • garra

hatz • rastro, vestigio, huella, indicio, marca, señal

hatz • pata de bestias

hatz • comezón, picazón

hatz • indicio, pista

hatz • rango, esfera de acción

hatz- • dactilar; dactilar, úhatz arkak ö digital ehuellasd

hatz- a i • nudillo; ye a del dedo, úhatz arkak ö digital ehuellasd

hatz- a i • nudillo

hatz- arkak • huellas dactilares; úhatz arkak ö digital ehuellasd

hatz- arkak • huellas dactilares

hatz-hezur • falange de la mano

hatz-hezur • falange de la ano; úhatz arkak ö digital ehuellasd

hatz-zorro • dedal; úhatz arkak ö digital ehuellasd

hatz arkak • huellas digitales

hatz bete. hatz bete • un palmo

hatz egin • rascarse

hatz egin • rascarse

hatz erakusle • dedo índice

hatz erdiko • corazón ededod

hatz koskor • nudillo edel dedod

hatz lodi • pulgar ededod

hatz markak • huellas digitales

hatz markak • digital ehuellasd

hatz txiki • dedo meñique

hatz txiki • dedo meñique

hatza ar egin • hacer dedo; hacer stop

hatza arrak • los dedos

hatzak • los dedos

hatzandel • dedil

hatzapar • garra; zarpa

hatzapar • garra

hatzarteko • interdigital

hatzazal • uña

hatze an • prender; sorprender

hatzegale • comezón

hatzipe • dolo

hatzirrikatu • hurgar

hau bait da. haur bait da • esto es, es decir

hau da • es decir; o sea, propiamente

hau guztior • todo esto

hau. haur • este, esta, esto

hauei. hauiei. haukiei • a estos, a estas

hauien • de estos, de estas

haukiek • estos, estas

haundi • magno

haundi • garrafal; agno, ay•sculo

haunditu • agigantarse

haunditu • agiganlarse

haunditu • agiganlarse

haur • hijo, hija

haur • chiquillo; hijoead e utila zein neska izand, niño

haur • niño, niña

haur- • infantil; pueril, úo

haur-oihal • pañal; úo

haur-zapi • pañal; úo

haur baratza • jardín de la infancia

haur besoetan hartu ejasod • apadrinar

haur bota egaldud • abortar

haur da. [hau da]. h.d • esto es, es decir

haur egin • dara luz; parir las ujeres

haur ekarritako • niñoadoptado

Haur eskolak • Escuelas infantiles

Haur eta Gazteen Atala • Sección de Infancia y Juventud

haur hazkuntza • puericultura

haur jolasleku • parque infantil

haur kantariak • escolanía

haur. hau • este, esta, esto

haurbehar • e barazo

haurbide • e barazo; preñez

haurdanik • desde la infancia

haurdun • e barazada; encinta, preñada

haurdun geratu • e barazar

haurdun izan (da) • (estar) encinta, embarazada

Haurdun. • en estado

haurdunaldi • gestación hu ana

haurdunaldi • e barazo; gestación hu ana, preñez

haurgabe • ujer estéril

haurgintza • parto

haurk • estos

haurkeri • pueril

haurkeria • chiquillería; infantilis o, niñada

haurnegar • vagido

haurra jaso • apadrinar

haurrak • prole

Haurrak babesik gabe egote; haurrak babesik gabe uzte. Programa de prevención de situaciones de desprotección infantil = Haurrak babesik gabe uzteari aurrea hartzeko programa. • desprotección infantil

haurrak eragin (ditu) • procrear, tener hijos

haurraldi • e barazo; preñez

haurraren • pueril

haurraz erdi izan • dara luz; parir

haurregozte • aborto

haurrei eusteko sistema • sistema de sujeción para niños

haurrekiko eard • infantil

haurren eard • infantil

Haurren erabilera, haurrek erabiltze. • uso infantil

haurren gaixotasunak • enfer edades infantiles

haurren gaixotasunak • enfer edades infantiles

haurren kotxetto • cochecito de niños

haurreria • chiquillería

haurride • her anoead egenerald

haurriltze • infanticidio

haurriltze • infanticidio

haurrorde • hijoeadadoptivo

haurrorde • hijoead adoptivo

haurtasun • niñez; ú

haurtoki • atriz; utero

haurtsu • ujer prolífica

haurtto • niñito, niñita, bebé

haurtu ehauretuda haurtzend • aniñarse

haurtua egon • chochear

haurtxo • bebé; chiquillo, nene

haurtzain • aña; aya, niñero ead

haurtzain • niñero

haurtzaindegi • jardín de infancia

haurtzaindegi • guardería; jardín de infancia

Haurtzaindegia • Guardería

haurtzaintza • puericultura

haurtzaintza • puericultura

haurtzaro • infancia; niñez edenborad

Haurtzaro eta Baliogutxitasunen Negoziatua • Negociado de Infancia y Minusvalías

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua • Servicio de Infancia y Familia

Haurtzaro, Gaztaro eta Familiarako Lurralde Zerbitzua • Servicio Territorial de Infancia, Juventud y Familia

hausgailu • pulverizador

hausgarri • frágil; pulverizable, ro pedero

hausian • cona bages

hauskaitz • irro pible

hauskarri • ro pible

hausketa • avería; pulverización, ro pimiento

hausko • fuelle

hauskor • frágil; friable edes enuzabled, quebradizo

hauskortasun • friabilidad

hauskortasun • fragilidad; friabilidad

hausle • infractor; quebrador, ro pedor

Hausle. • transgresor-,a

hausnar • ru ia

hausnar • ru ia

hausnar egin • ru iar

hausnar egin (du) • cavilar, considerar, meditar

hausnarka • ru iando

hausnarkari • ru iante

hausnarketa • reflexión

hausnarketaz • reflexivamente

hausnarrean • ru iando

hausnartu • editar; recapacitar, reflexionar

hausnartzaile • ru iante

hauspara • paleta para ceniza

hauspeatu • depositar; precipitarse un liquido

hauspeatu • depositar

hauspeatu • precipitarse un liquido

hauspo • fuelle

hauspo • fuelle; pul ón

hauspo soinu • acordeón

hauspokada • soplido de fuelle

hauspokada • soplido de fuelle

hauspotu • ani aresed; atizar, insuflar

hauspotu • ani aresed; atizar

hauste • transgresión; vulneración

hauste • ruptura, rotura, fractura, infracción

hausterre • ceniza

haustezin • indisoluble; irro pible

haustezintasun • indisolubilidad

haustsu • polvoriento

haustu • pulverizaresed ehautsa haustutzend

haustu • aniquilar

haustu • aniquilar; escorificar

haustura • quebrantamiento

haustura • fractura; quebranta iento, quebranto

hauta • elección

hauta • elección; elegido, opción

hauta- • electoral

hauta en • selectividad

hautabide • alternativa; elección, opción

hautabidezko • optativo

hautagai • candidato; elegible

hautagailu • selector

hautagarri • adoptable; arbitrario, OME de ser elegido

hautagarri • digno de ser elegido

hautagarri • de ser elegido

hautagarritasun • arbitrariedad

hautakari • elegible

hautaketa • elección; opción, selección

Hautaketa eta Garapen Atala • Unidad de Selección y Desarrollo

hautakizun • alternativa; eleccióna realizar, selección

hautakor • selectivo

hautakor • selectivo

hautapen • elección

hautapen • disyuntiva; elección, elenco

Hautapen eta Egiaztapen Bulegoa • Oficina de Selección y Comprobación

hautapenezko • electivo

hautatu • adoptar

hautatu • adoptar; elegir, entresacar

hautatu • electo; escogido

hautatu (da) • ser elegido

hautatu (du) • elegir, optar, escoger, seleccionar

hautatuki • escogidamente

hautatuki • escogidamente

hautatzaile • seleccionador; selector

hautatze • elección

hautazko • alternativo

haute aile • perspicaz

haute an • averiguar; darse cuenta, exa inar

haute ate • observación

hautemaite • investigación, estudio, observación, averiguación

hauteman (du) • averiguar, observar, examinar, investigar, estudiar

Hautemate bestelakotu, hautemate aldatu, hautemate bihurritu, hautemate oker. Tal combinación farmacológica da lugar a una experiencia mixta entre la estimulación y la percepción alterada = Osagai farmakologiko horrek estimulazioa eta pertzepzio okerraren arteko esperientzia bikoitza sorrarazten du. • percepción alterada

hautes- • electoral

hauteskunde • elección

hauteskunde • elección epolitikand; votación

hauteskunde- • electoral

Hauteskunde eta Dokumentazio Zuzendaritza • Dirección de Procesos Electorales y Documentación

hauteskunde sindikalak • elecciones sindicales

hauteskunde sindikalak • elecciones sindicales

hautesle • elector

hautesleria • electorado

hautesleria • electorado

hautestontzi • urna electoral

hautestontzi • urna electoral

hautetsi • electo

hautetsi • elegir; optar, seleccionar

hauts • polvo

hauts • ceniza; polvillo, polvo

hauts • polvillo

hauts-babes • guardapolvo

hauts-bihurtze • incineración

hauts-hodei • polvareda

hauts-laino trinko • nube densa de polvo

hauts beltz • ceniza negra

hauts bihurtu • haceresed polvo; incinerar, pulverizarse

hauts bihurtze • pulverización

hauts buhunba • polvareda

hauts eginda utzi • reducira esco bros

Hauts gozoak, polboroiak • Polvorones

Hauts. • polvo

hauts. errauts • ceniza

hautsa astindu • dese polvar

hautsa bota • espolvorear

hautsa goratu • aspirar

hautsa harrotu • producir polvo

hautsa kendu • dese polvar

hautsa kendu • dese polvar

hautsak atera, kea atera, astiala berotu, (inori) hezurra berotu, jipoia berotu, (inori) kaskarra berotu, (inori) lepoa berotu, larrua konpondu, azala zurratu, narrua bero bero egin • zurrar la badana

hautsaldi • polvareda

hautserre • ceniza

hautsetako • guardapolvo

hautsetsi. ? • averiguar algo, elegir, predestinar

hautsez bete • llenar de polvo

hautsezin • indestructible

hautsezin eezkod • inquebrantable

hautsezko • pulverulento

hautsezko • pulverulento

hautseztagailu • sacudidor

hautseztapen • espolvoreamiento

hautseztapen • espolvoreamiento

hautseztatu • polvoriento

hautseztatu • polvoriento

hautseztatu • espolvorear

hautseztatu • espolvorear

hautsi • fracturar; haceresed polvo, infringir

hautsi • quebrado; roto

hautsi (du) • romper, quebrar, fracturar, quebrantar

Hautsi, urratu. • infringir

hautsontzi • cenicero; polvera

hautsontzi • cenicero

hautu • elección; excelente, preferencia

hautza-kanôn • canon de elección, norma de elección

hauxe da • esto es, es decir

hauzu • permitido

hawaiiar • hawaiano

hawaiiar • hawaiano

haxe • carga; fajo, fardo

haxe • fardo, carga, fajo

haxe. huraxe • aquello,aquella, aquel mismo

haxekatu • portear

haxelari • porteador

haxero • porteador

Haxix. • hachís

Haxua • Hachua

haz a i • ye a del dedo

haz in • prurito

haza a • nodriza

hazaita • padre nutricio

hazaro • época de sie bra

hazbete • pulgada

hazgale • ganas de rascarse; picor, prurito

hazgale • rascazón, prurito, ganas de rascar

hazi • se illa

hazi • pepita; se en, se illa

hazi • simiente

hazi • semilla

hazi • desarrollar

hazi • crecer; desarrollar, espigar

hazi- • se ental

hazi (da) • crecer

hazi (da) • adiestrarse, criarse, formarse, educarse

hazi (du) • hacer crecer

hazi (du) • educar, formar, criar, adiestrar

haziberritu • reeducar

hazibide • educación

hazidura • cría, crianza

hazienda • hacienda

haziera • educación

hazil • noviembre

hazitarako • para si iente; se ental

hazitarako • para simiente

hazitegi • se illero

hazitoki • criadero

hazitu ehazietuda hazitzend • granar

hazka • rascando

hazka • rascando

hazkarri • fer ento; realce

hazkatu ehazkaetuda hazkatzend • rascar

hazketa • estirón

hazkor • crecedero, creciente, propenso a crecer

hazkor • nutritivo

hazkor • cápsula o espiga de lino

hazkunde • cría; desarrollo

hazkura • escoci iento; picazón, picor

hazkura • picazón

hazkura e an • picarse eazaleand

hazkurri • alimento

hazkurri • abasto; ali ento, co estible

hazle • granjero

hazleku • criadero

hazlodi • pulgar ededod

haznagi • anular ededod

haznahi • comezón; escoci iento, picor

hazpegiak • facciones; rasgo efacción del rostrod, rasgos

hazpegiak • rasgo efacción del rostro

hazpete • pulgada

hazpizar • padrastro ehatza arreand; úhatzetik hazpizar bat kendu du ö se ha quitado un padrastro del dedo

hazta • peso

hazta-zentru • centro de gravedad

hazta u • contacto; tacto, tanteo

hazta ugarri • corpóreo; palpable

hazta uka • palpando; tanteando, tientas ead

haztadun. astun • pesado

haztagabe • intacto

haztagarri • corpóreo; palpable, tangible

haztakatu • anosear

haztamen • tacto

haztamuka • a tientas

haztapen • tiento

haztatu • pesar a pulso

haztatu • andara tientas; palpar, tantear

haztatu • palpar; pesara pulso

haztatu (da) • cabalgar

haztatu (du) • tocar, tantear, pesar a pulso

haztatze • pesaje

hazte • crecimiento

hazte • crecimiento

haztegi • granja; se illero, vivero

hazteri • roña; sarna

hazteritsu • sarnoso

hazteritsu • sarnoso

hazti • druida, adivino

haztura • creci iento; nutrición

haztura • costumbre, hábito

hazturazko • infla atorio

hazurbakoa • la sinhueso

hbalioberritu ebalioberrietuda cctzend • revalorizar

hbeldurrarazi ebeldurraraza cccccztend • inti idar

hdesenkusatu edesenkusaetuda ccsatzend • exculpar; excusar

hdesliluratu edesliluraetuda ccratzend • desilusionar

he ati • he atíe

he atina • he atina

he atina • he atina

he atite • he atites

he atite • he atites; oligisto

he ato a • he ato a

he ato a • he ato a

he atosi • he atosis

he atosi • he atosis

he aturia • he aturia

he en • aquí; úhe endik hara ö de hoy enadelante, úhan eta he en öaquí yallí

he endik aurrera • enadelante; en lo sucesivo

he engo • presente

he entxe • aquí is o; OMEaquí ismo

he entxe bertan • aquí ismo

he eretzi • diecinueve

he eretzi • diecinueve

he eretzigarren • deci onono; deci onoveno

he eretzigarren • deci onoveno

he eretzigarren • deci onono

he eroteka • he eroteca

he eroteka • he eroteca

he ezortzi • dieciocho

he iplegia • he iplejia

he iplegia • he iplejia

he iplegiko • jico

he iplegiko • he ipléjico

he iptero • he íptero

he iptero • he íptero

he isferio • he isferio

he isferio • he isferio

he istikio • he istiquio

he istikio • he istiquio

he odialisi • lisis

he odialisi • he odiálisis

he ofilia • he ofilia

he ofilia • he ofilia

he oglobina • he oglobina

he oglobina • he oglobina

he orragia • he orragia

he orragiko • gico

he orragiko • he orrágico

he orroide • he orroide

he orroide • al orrana; he orroide

hebain • débil; débil, i pedido

hebain • débil

hebain • impedido

hebaindu • decaer; lisiar, tullir

hebaindu • decaer

hebaindu • altrecho; paralítico, tullido

hebaindu (da) • decaer, perder fuerzas, extenuarse, debilitarse

hebaintasun • raquitismo

heberkara • hebreo

hebraiera • israelila

hebraiera • israelila

hebraiera ehizkcd • hebreo

hebraiko • hebraico

hebraiko • hebraico

hebraitar • hebreo

heda in • hiel

hedabanaketa • distribución

hedabanatu • difundir; dispersaresed, distribuir

hedabide • difusión e edio ded

hedadura • envergadura; extensión

hedadura buru • polo de desarrollo

hedagailu • extendedora ra

hedagarri • extensible; extensivo

hedagarritasun • extensibilidad

hedago • extensión, envergadura, amplitud, mercado, desarrollo

hedagune • ensanche; extendedero

hedaketa • despliegue; vulgarización

hedakor • expansible; expansivo

hedakortasun • expansibilidad

hedakunde • expansión

hedakunde • expansión

hedakuntza • a pliación; difusión, propagación

hedaleku • extendedero

hedapen • difusión; extensión, propagación

hedarazi • a plificar; infundir

hedarazle • difusor

hedarazle • difusor

hedatasun • edio de difusión

hedatsu • a plio; extenso

hedatu • tendidoO C etzaneik

hedatu • alargaresed; a pliar, desplegar

hedatu • alargaresed; a pliar

hedatu • amplio, vasto, extenso, ancho

hedatu • tendido

hedatu-erkidego • sociedad desarrollada, sociedad extensa, sociedad amplia

hedatu (da) • extenderse, ampliarse, desarrollarse, cundir, difundirse, propagarse

hedatu (du) • ampliar, extender, exagerar

hedatuagoki • más extensamente, más ampliamente

hedatuki • extensamente, ampliamente

hedatuki • extensamente

hedatzaile • extendedora ra; propagador

hedatze • despliegue, desarrollo

hedaz • extensamente

hede • pozo de curtidor

hede • correa

hede • correa

hede • lejía

heden • veneno

heden-gas • gas tóxico, gas venenoso

hedexuri • gendarme

hedoi • nube

hedoi • bruma

hedonis o • hedonismo

hedonis o • hedonismo

hedonista • hedonista

hedonista • hedonista

hega biraka ibili • ariposear

hegabehera • avefría

hegada • revoloteo; vuelo

hegadun • alado

hegagile • volátil

hegal • ala

hegal • ala; alero, aleta

hegal-zabalera • envergadura

hegal (karpetarena) • solapa (de carpeta)

hegal askotako • anguloso

hegalabur • atún

hegalada • vuelo

hegalak harrotu • aletear

hegalari • volador

hegalari • volador

hegalatza • vuelo

hegaldaka • volando

hegaldaketa • revoloteo

hegaldatu • revolotear; volar

hegaldatu (da) • volar

hegaldi • revoloteo; vuelo

hegaldun • alado

hegalean egon • esquinar

hegaletik irten • salir por peteneras

hegaltada • vuelo

hegaluze • bonito

Hegaluze-mendrezka • Mendresca de bonito

Hegaluze mendreska errea • Mendraska de bonito asada

hegan • volando

hegan • volando

hegan egin • revolotear; volar

hegapal • alicaído

hegaskor • volátil

hegaskor • volátil

hegaskortasun • volatilidad

hegaskortasun • volatilidad

hegaskortu • volatilizar

hegaskortu • volatilizar

hegastegi • alero

hegats • aleta eauto obil batenad; plu a

hegats • pluma grande de ave

hegats • plu a grande de ave

hegats eauto obil batenad • aleta

hegatsez • a plu a; por escrito

hegatu • revolotear

hegatxabal • alondra

hegatz • aleta

hegaz • volando

hegaz egin • revolotear; volar

hegaz egin (du) • volar

hegazka • volandas eend

hegazkada • vuelo

hegazkilari • aviador

hegazkin • aeroplano; avión, avioneta

hegazkin keduna • avión reactor

hegazkineria • aviación

hegazkinlari • aviador

hegazkintza • aviación

hegazkinuntzi • portaaviones

hegazkinuntzi • portaaviones

hegazpe • sobradillo

hegazpe • sobradillo; tejadillo

hegaztada • vuelo

hegazti • ave; avícola, LM]ave

hegazti-hazkuntza • avicultura; úzeruetako hegaztiak ö lasaves del cielo

hegazti-zirin • guano; úzeruetako hegaztiak ö lasaves del cielo

Hegazti-zopa • Sopa de ave

Hegazti eta foie-lurrontzi arina • Tarrina ligera de ave y foie

hegazti harrapari • ave de rapiña

hegazti harrapari • ave de rapiña

hegazti herren • pavo real

hegaztia-pase • aves de paso

hegaztia-pase • aves de paso

hegaztin • ave

hegaztitar • avícola

hegaztizain • avicultor

hegaztizain • avicultor

hegaztizantza • avicultura

hege onia • hege onía

hege oniko • hege ónico

hegelianis o • hegelismo

hegelianis o • hegelismo

hegeliar • hegeliano

hegeliar • hegeliano

hegi • alero; arista, borde

hegi • ladera de los montes

hegi • vertiente, ladera

hegibakar • tuerto

hegigo • inquina ead

hegigoa • fobia; odio, rencor

hego • ala; sur

hego • ala

hego • aleta

hego • sur

hego-haize • viento sur

hego endebalde • sudoeste

hego endebalde • sudoeste

hego he isferio • he isferio sur

hego he isferio • he isferio sur

hegoa erikar • suda ericano

hegoa erikar • suda ericano

hegoafrikar • sudafricano

hegoafrikar • sudafricano

hegoak moztu • cortar las alas

hegoalde • sur

hegoalde • sur

hegoaldeko • meridional

hegoaldeko • meridional, del sur

hegoaldeko • eridional

hegoaldeko herri • país del sur

hegoburu • polo sur

hegodun • alado

hegoekialde • sudeste

hegoekialde • sudeste

hegogabe ekod • áptero

hegogabeekod • áptero

hegoi • sur

hegoialde • sur

hegotar • sureño

hegotar • sudista; sureño

hei. heiei • a ellos, a ellas

heia • pocilga

heiagora • bra ido; ge ido, grito

heiagora • suspiro, gemido, quejido, grito, exclamación

heiatu (dio) • impulsar, excitar, estimular

heienganatu (da) • ir adonde ellos

hein • pro edio; proporción, rango

hein batean • en cierta edida

heina • el tal, la tal

heinak • el tal, la tal

heinek • ellos, ellas, los tales, las tales

heineko • preciso; proporcionado

hejira • héjira

hejira • héjira

hek (da) • aquellos, aquellas, ellos, ellas

hekatonbe • hecato bre

hekatonbe • hecato bre

hekiek (du) • ellos, ellas, aquellos, aquellas

hektarea • hectárea

hektarea • hectárea

hekto etro • hectó etro

hekto etro • hectó etro

hektogra o • hectogramo

hektogra o • hectogramo

hektolitro • hectolitro

hektolitro • hectolitro

hel • socorro

hel-helez • pidiendo socorro

hel eginez • pidiendo socorro

hel en • alcance

hel uga • finalidad; eta

helarazi • elevar; enviar, hacer llegar

helbide • acceso; ca ino, dirección epostarakod

Helbide Elektronikoak • Direcciones de Correo Electrónico

helbideragabe • indo iciliado

helbideragabe • indo iciliado

helbideratu • do iciliar

helburu • aspiración; destino, fin

helburu • objetivo, meta, propósito, resultado, fin, objeto final, tarea

helburu bat jarri • fijarse una eta

helburu bat jarri • fijarse una meta

Helburu(ko) talde. • grupo diana

heldaio • desaliñado

heldaio • rendido de cansancio, extremado, fatigado

heldaio • persona inútil, miserable

helde • epidemia

helde • aventura, suerte

helde • afluencia

heldeud ediod • coger

heldu • adulto; adulto, aduro

heldu • maduro

heldu • acudir; agarrar, atrapar

heldu • acudir; atrapar

heldu (da) • llegar

heldu eguztiok datiboand • agarrar

heldu gabe • in aduro

heldu gabe ekod • in aturo

heldualdi • agarrada

helduaro • edad adura

helduaro • edad madura

Helduen Alfabetatze Berreuskalduntzerako Erakundea • Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos

helduera • arribo; llegada

heldugabe • crudo; verde

heldukada • agarrada

helduleku • agarradero; asa, asidero

heldutasun • adurez

heldutasunez • aduramente

heldutoki • asidero

helegin • recurrir

helegite • recla ación; recurso

helenaurreko • prehelénico

helenaurreko • nico

heleniko • griego; helénico

heleniko • helénico

helenis o • helenismo

helenis o • helenismo

helenista • helenista

helenista • helenista

helezin • inaccesible; inexpugnable

helgabe ekod • in aduro

helgaitz • fiebre, calentura intermitente

helgaitz • inabordable; inaccesible, in aduro

helgarri • expugnable

helikoidal • helicoidal

helikoidal • helicoidal

helikoide • helicoide

helikoide • helicoide

helikoptero • helicóptero

helikoptero • helicóptero

Helikopteroen Unitatea • Unidad de Helicópteros

helio • helio

helio • helio

heliografia • heliografía

heliografia • heliografía

heliografo • heliógrafo

heliografo • heliógrafo

helioskopio • helioscopio

helioskopio • helioscopio

helioterapia • helioterapia

helioterapia • helioterapia

heliotropis o • heliotropismo

heliotropo • heliotropo

heliotropo • heliotropo

heliozentris o • heliocentrismo

heliozentris o • heliocentrismo

helize • hélice

helize • hélice

helka • pidiendo socorro

helkor • accesible; asequible

helmuga • destino

helmuga-seinale • señal de destino

helpide • alcance; recurso

heltarin • crudo; inmaduro, prematuro

heltura • socorro

heltzaka • in aduro; pre aturo

heltze • arribada; llegada, aduración

helvetiar • helvético

helvetiar • helvético

hemen • aquí

hemendik aitzina, hemendik atzera, hemendik goiti, hemendik harat, honez aurrera • de aquí en adelante

hemeretzigarren • decimonoveno, decimonono

Hemorragia; odoljario. • hemorragia

Hendaiako zopa lodia • Sopa espesa de Hendaia

hendekatu • degenerado

hendekatu (da) • degenerarse

hendekatzapen • degeneración

hendekatze • degeneración

hepatiko • hepático

hepatitis • hepatitis

hepatitis • hepatitis

Hepatitis biriko. • hepatitis vírica

Hepatitis seriko, B (motako) hepatitis, sartutako hepatitis. • hepatitis sérica

Hepatitis. • hepatitis

hepatopankreas • hepatopáncreas

heptaedro • heptaedro

heptaedro • heptaedro

heptagonal • heptagonal

heptagonal • heptagonal

heptagono • heptágono

heptagono • heptágono

heptasilabiko • heptasílabo

heptasilabiko • heptasílabo

her afrodita • her afrodita

her afroditis o • her afroditismo

her afroditis o • her afroditismo

her eneutika • her ene•tica

her eneutika • her eneútica

her etiko • her ético

her etiko • her ético

her etikoki • her éticamente

her etikoki • her éticamente

her etikotasun • her eticidad

her etikotasun • her eticidad

her etis o • her etismo

her etis o • her etismo

hera • cilicio

hera • cilicio; olleja

herabe • pereza

herabe • apocado; iedo, pudor

herabe • repugnancia, reparo

herabe • ti ide

herabe • tímido, enclenque, irresoluto

herabe • timidez

herabe izan • te er; volverse tí ido

herabeti • tí ido

herabetu • volverse tí ido

herabez • odestamente

heraldika • heráldica

heraldika • heráldica

heraldiko • heraldicaeod

heraldiko • heraldicaeod

herbal • flaco, débil, estropeado

herbal • débil; flaco, lánguido

herbaldu • altrecho

herbaldu • baldaresed; debilitar, enflaquecer

herbaldu • flaquear, debilitarse, hacerse débil

herbaldura • flaqueza, debilidad

herbaldura • flaqueza

herbalki • débilmente

herbaltasun • debilidad; flaqueza, languidez

herbarren • suburbio

herbehere • ribera; zona ribereña

herbehere • zona ribereña

herbertze • tierra extraña, extranjero

herbiboro • herbívoro

herbizida • herbicida

herdo • roña

herdoil • herru bre; oho, ugre

herdoil • roña, herrumbre

herdoildu • en ohecer; enroñar, oxidarse

herdoilgabe • inoxidable

herdoilgaitz • inoxidable

herdoilgarri • oxidable

herdoilketa • oxidacción

herdoilkoi • oxidable

herdoiltezin • inoxidable

herdoiltsu • herru broso; ohoso, roñoso

heredagarri • heredable; hereditario

heredagarri • heredable

heredatu • heredar

heredentzia • herencia

hereje • hereje

heren • tercio

heren • tercio

heren • tercera parte; tercio

heren • tercero

herena ona • tatarabuela

herena ona • tatarabuela

herenaitona • tatarabuelo

herenegun • anteayer

herenegun • anteanteayer; anteayer

herenegun • anteayer

herenegunaitzetik • anteanteayer

herengusina • pri a tercera

herengusina • pri a tercera

herengusu • pri o tercero

herengusu • pri o tercero

hereniloba • tataranieta

hereniloba • tataranieta

herensuge • dragón eeuskal itologiakoad

herese • hereje

herese • hereje

heresia • herejía

heresia • herejía

heresiarka • heresiarca

heresiarka • heresiarca

heretiko • herético

heretiko • herético

herexa • huella; rastro

hergoien • aldea

herio • muerte

herio-dantza • danza acabra; ú

herio-pena • pena de muerte, pena capital

herio-tiro • tiro de gracia; ú

herio epai • sentencia de uerte

herio suhar, herio suharrean • como alma que lleva el diablo

herio zigor • pena de uerte

Herioa • La Muerte, La Peste

herioan aldegin • salir disparado

heriogabe • in ortal

heriosuhar • precipitadamente

heriotara eman (da) • ser entregado a la muerte

heriotz • muerte

heriotz ordu • hora de la uerte

heriotza • muerte

heriotza • defunción; falleci iento, uerte

heriotzaldi • agonía

heriotzaratu (da) • ser moribundo, estar moribundo

heriotze • muerte

herkide • compatriota; paisano

herkidetasun • paisanía

herkulear • herc•leo

hernia • hernia

heroi • héroe

heroi • héroe

heroi • héroe; heroína

heroiki • heróicamente

heroiki • heroicamente

heroiko • heroico

heroiko • heroico

heroiko • heroico

heroina • heroína

Heroina emate. • dispensación de heroína

Heroina. • heroína

Heroinaz mantentze. • mantenimiento con heroína

heroinazale • heroinó ano

heroino ano • heroinó ano

Heroinoimania. • heroinomanía

Heroinomano; heroinazale. • heroinómano, -a

herois o • heroicidad; heroismo

heroitasun • heroicidad; heroismo

heroitasunez • heróicamente

herots • algarbía; reno bre

herpes • herpes

herpetofauna • herpetofauna

herpetofauna • herpetofauna

herpetologia • herpetología

herpetologia • herpetología

herra • rencor, odio

herra • cólera; fobia, inquina

herra izan • odiar

herrakor • irascible; irritable

herralda • igración

herratsu • odioso; rencoroso

herratu (du) • odiar, sentir rencor hacia

herratze • extranjero, pueblo extraño

herreboltatu eerreboltaetuda cctatzend • rebelarse

herreidalda legeak • leyes igratorias

herren • cojo

herrenbel • defectuoso

herrenbeldu • inutilizar

herrenekad egin • cojear; renquear

herrenka • renqueando

herrenka • renqueando

herrenka ibili • cojear; renquear

herrenkatu • cojear; renquear

herresta • arrastrado

herresta e an • arrollar

herrestadar • estolón

herrestadar • estolón

herrestaka • arrastrando

herrestaketa • arrastre

herrestan era an • arrastrar; arrollar

herrestan eraman • arrastrar

herrestan ibili • arrastrarse

herrestan ibili • arrastrarse

herrestari • rastrero

herrestatu • reptar

herrestatze • arrastre

herri • nación, patria, pueblo, territorio, país

herri • población, poblado

herri • poblado

herri • poblado, población

herri • localidad; país, patria

herri- • popular, del pueblo, nacional

herri- • popular; p•blico, úherri laua ö el pueblo llano

herri- • público

Herri-Akadêmi(a) • Academia Popular

herri-armada • ejército popular

herri-arte • arte popular

herri-ballet • ballet nacional

herri-baso • onte co unal; úherri laua ö el pueblo llano

herri-cultura • cultura popular

herri-errepublika • república popular

herri-errepublika • rep•blica popular; úherri laua ö el pueblo llano

herri-etsai • antipopular; úherri laua ö el pueblo llano

herri-forma • forma popular

herri-gubernu • gobierno popular

herri-harrera • popularidad; úherri laua ö el pueblo llano

herri-harrera • popularidad

herri-hizkuntza • lenguaje popular

herri-jakintza • ciencia popular, sabiduría

herri-jaregintza armada • ejército popular de liberación

herri-kantak • canciones populares

herri-kantak • canciones populares; úherri laua ö el pueblo llano

herri-kirolak • deportes rurales; úherri laua ö el pueblo llano

herri-kirolak • deportes rurales

herri-kontzeju • concejo; úherri laua ö el pueblo llano

herri-lan • blica

herri-lan • obra p•blica; úherri laua ö el pueblo llano

herri-li urtzaile • populachero; úherri laua ö el pueblo llano

herri-lur • ejido; úherri laua ö el pueblo llano

herri-manu • poder popular

herri-musika • música popular

herri-onura, onura publiko • utilidad pública

herri-zapalkuntza • opresión nacional

Herri akusazio, herri salaketa. • acusación popular

herri aldaketa • igración

herri aldatu • trans igrar

Herri Babes eta Miñoi Zerbitzua • Servicio de Protección Civil y Miñones

herri barru • casco urbano

herri barru • zona urbana

herri barruko • urbano

herri barruko bide • vía urbana

herri barruko bide-sare • red viaria urbana

herri barruko lurretatik igaro • discurrir por suelo urbano

herri barruko zirkulazio • circulación urbana

herri barruti • tér ino unicipal

herri de okrazia • de ocracia popular

Herri defentsa. • defensa popular

Herri ekintza, herri ekimen. • acción popular

Herri erakunde. • organismo popular

herri erdi • centro de la ciudad

herri garraioak • transportes p•blicos

herri garraioak • transportes públicos

herri hizkuntza • lengua vernácula

herri hizkuntza • lengua vernácula

Herri Ikastetxeak • Colegios Públicos * Colegios públicos

herri in • orriña del pueblo; nostalgia

herri ina • morriña del pueblo

herri jakintza • folklore

herri kaskar • poblacho

herri kontrako • antipopular

Herri Kontuen Euskal Epaitegia • Tribunal Vasco de Cuentas Públicas

Herri Lan eta Garraio Saila • Departamento de Obras Públicas y Transportes

Herri Lan eta Garraio Saileko foru diputatua • Diputado Foral de Obras Públicas y Transportes

Herri Lan eta Zerbitzuen Zuzendaritza Nagusia • Dirección General de Obras Públicas y Servicios Generales

herri lanak • obras p•blicas

herri nahasle • revolucionario

herri ogasun • erario p•blico

herri util • alguacil

herri xehe • plebe; vulgo

herri xehe • pueblo llano, pueblo sencillo

herria egin • poblar

herrialde • comarca; distrito, país

herrialde • región, comarca, zona, país, localidad, distrito

herrialde ezezagunak • tierras desconocidas

herrialde ezezagunak • tierras desconocidas

herrialdeko • populista; regional

herrialdezale • regionalista

herrian gaizki ikusi • i popular

herriartekotasun • internacionalismo

herribarren • barrio; casco de la población, centro de la ciudad

herribaso • ejido

herriburu • cabeza de partido

herrien arteko • internacional, entre pueblos

herrigizon • ho bre p•blico; secular, seglar

herrigune • núcleo urbano

herrikide • paisano

herrikide • compatriota, paisano

herriko • popular, del pueblo

herriko • lugareño; popular, pueblerino

herriko bidegune • tramo de poblado

herriko etxe • ayunta iento; ayunta ientoa casa consistorial

Herriko gazta • Queso del país

herriko irteera • salida de poblado

herrikoi • nacional, popular, patriota

herrikoi • patriota

herrikoitasun • popularidad

Herrilan Bulegoa • Negociado de Obras Públicas

Herrilan eta Hirigintza Saila • Departamento de Obras Públicas y Urbanismo

Herrilan Zuzendaritza • Dirección de Obras Públicas

Herrilanetako Idazkaritza Teknikoko Zerbitzua • Servicio de Secretaría Técnica de Obras Públicas

herriratu • repatriado

herriratu • repatriar

herriratze • repatriación

herriska • aldea

herriskila • poblacho, poblezuelo

herritar • ciudadano

herritar • compatriota; indígena, lugareño

Herritar batzorde. • comisión ciudadana

herritargo • etnicidad, nacionalidad, pertenencia étnica

herritarkeria • populacherismo

Herritarren babes. Servicio de protección ciudadana = Herritarren babeserako zerbitzua. • protección ciudadana

herritarren interes • interés público

Herritarren segurtasun. Dirección de Seguridad Ciudadana = Herritarren Segurtasunerako Zuzendaritza. • seguridad ciudadana

Herritarren Segurtasunerako Zuzendaritza • Dirección de Seguridad Ciudadana

Herritarrentzako Atala • Sección de Atención al/a la Ciudadano/a

Herritarrentzako Zerbitzuen Arloa • Area de Servicios al Ciudadano

herritartu • e padronar; úoso gizon herritarra da ö es un ho bre uy popular

herritik kanpo, herriz kanpo • fuera de poblado

herrixka • aldea

herrixka • aldea

herriz aldatu • e igrar

herriz kanpoko • interurbano

herriz kanpoko bide • vía interurbana

herriz kanpoko zirkulazio • circulación interurbana

Herrizaingo Saila • Departamento de Interior

Herrizaingo Sailburuordetza • Viceconsejería de Interior

Herrizaingo Saileko Kontratazio Mahaia • Mesa de Contratación del Departamento de Interior

Herrizaingo, herri babes. Ley de Protección Civil = Herri Babesari buruzko Lege. • protección civil

herrizale • patriota

herrizale • partidario del pueblo, populista

herrizaletasun • patriotismo

herroka • rango, fila, hilera

herronka • desafío; fila, hilera

herronka egin • retar

herru • flema, gargajo

herru • lodazal, basura

herru • reliquia, resto, lacra

herruratu (da) • ir al lodazal

hersatu (zaio) • confiarse, encomendarse

hersgune • obstrución; recinto

hersi • estrecho, estricto

hersi • cerrado

hersi-hersi • muy estrecho

hersi (du) • estrechar

hersi (du) • encerrar

hersi (du) • cerrar

hersiki • apretadamente

hersiki • estrechamente, estrictamente

hersirik • cerrado

hersitu (du) • cercar

hersitu (du) • estrechar, encoger

herskari • oclusiva; oclusivo

herskari • oclusiva

hersketa • oclusión

hersle • obturador

herstegi • encierro

herstoki • encierro

herstu • estrecho

herstuki • rigurosamente, estrechamente, estrictamente

herstuki-herstuki • muy rigurosamente, muy estrechamente, muy estrictamente

herstura • trance, apuro, apretura, rigor

herstura • e ergencia; estrecha iento, oclusión

hersu • pena

hertaldi • disminución

hertasle • represor

hertsadura • estrecha iento; instancia

hertsagarri • represivo; represor

hertsaketa • represión

hertsakor • apre iante

hertsakor • apre iante

hertsaldi • instancia

hertsatu • acosar; apre iar, insistir

hertsi • apretado; cerrado, estrecho

hertsi • estrecho, estricto

hertsi • clausurar; encerrar, estrechar

hertsiki • aferrada ente; estricta ente, propiamente

hertsiki bildu • apiñar

hertsiki bildu • apiñar

hertsinguratu • acorralar

hertsinguratu • acorralar

hertsireki • entreabierto; entreabrir

hertsitasun • aflicción

hertsitu ehertsitua hertstzend • bloquear; coartar

hertu (da) • disminuirse, mermarse

hertu (da) • desinflarse

hertxadura • opresión

hertxari • opresor

hertxatu (du) • oprimir

hertz • hercio

hertzain • guardia

hertze • intestino, tripa

hertziniar • herciniano

hertziniar • herciniano

hesgailu • ligadura; obturador

hesi • barrera; cerca, pared

hesi • asediar; cercar, cerrar

hesi • seto

hesi • adral

hesi • seto, valla

hesitu • acotar; a ojonar, bloquear

hesitura • bloqueo

hesiz hornitu • tapiar

hesiz kanpoko • extra uros

hesiz kanpoko • extra uros

heskai • seto vivo

hesol • estaca pequeña para setos

hesol • estacada

hesola • e palizada; estaca, palote

hesparru • cercado, ámbito, acotamiento

hespetxeratu eespetxeraetuda ccratzend • encarcelar

hespil • ajada

heste • intestino

heste- • intestinal

heste itsu • intestino ciego

heste itsu • intestino mciego

heste lodi • intestino grueso

heste luze • intestino delgado

hestebete • e butido; hartazgo, tripa de e butir

hestebete • tripa de e butir

Hestebeteak • Embutidos

hesteekiko eard • intestinal

hestegorri • esófago

hesteki • e butido

hesteko • intestinal

hestreinengo aldiz egin ee ana era and • estrenar; inagurar

hetaira • hetaira

hetaira • hetaira

hetero orfis o • hetero orfismo

hetero orfis o • hetero orfismo

heterodino • heterodino

heterodino • heterodino

heterodoxia • heterodoxia

heterodoxia • heterodoxia

heterodoxo • heterodoxo

heterodoxo • heterodoxo

heterogeno • heterogéneo

heterogeno • heterogéneo

heterogenotasun • heterogeneidad

heterogenotasun • heterogeneidad

heteropolar • heteropolar

heteropolar • heteropolar

heteroptero • heteróptero

heteroptero • heteróptero

heterosi • heterosis

heterosi • heterosis

heterotrofo • heterótrofo

heterotrofo • heterótrofo

heu • tú mismo

heuragi • mucho

heure • de tí mismo, tu

heurekoi • egoista

heuren • suyo, de ellos, su

heuren. ? • de ustedes.?

heurentzat • para ellos mismos

heuroentzat • para ellos mismos

hexa etro • hexá etro

hexa etro • hexá etro

hexaedro • hexaedro

hexaedro • hexaedro

hexagonal • hexagonal

hexagonal • hexagonal

hexagono • hexágono

hexagono • hexágono

hezadura • refrigeración; secreción

hezatu • hu edecerse

hezatu • hu edecerse

hezatu (du) • regar

hezatu (du) • humedecer, refrescar

heze • húmedo, fresco, verde

heze • crudo; fresco, húmedo

heze-heze • muy húmedo, muy fresco, muy verde

hezealdi • rejuvenecimiento

hezedura • hu edad

hezetasun • hu edad

hezetu ehezeetuda hezetzend • hu edecer; rejuvenecer, reverdecer

hezgabe • indo ado

hezgai • indo ado

hezgaitz • indo able

hezgaitz • indócil; indo able

hezgarri • do able; educable, educativo

hezi • adiestrar; a aestrar, avezarse

hezi • adiestrar; a aestrar, avezarse

hezi (da) • educarse

hezi (du) • educar

heziera • educación

hezigabetasun • indisciplina

hezigaitz • desbocado; desobediente, díscolo

hezikera • educación

heziketa • educación

heziketa-higikune • movimiento para la educación, movimiento educativo

heziketa-lan • trabajo educativo

heziketako eta kooperatiba-sustapeneko fondoaren, erabilera • aplicación del fondo de educación y promoción cooperativa

heziketako eta kooperatiba-sustapeneko, fondo • fondo de educación y promoción cooperativa

hezitoki • picadero

hezitzaile • adiestrador; do ador, educador

Hezitzaile espezializatu. • educador, -a especializado,-a

hezkaitz • indo able

hezketa • educación

hezkunde • do a

hezkuntza • adiestra iento; do a, educación

hezkuntza • educación

Hezkuntza-Kudeaketa Sekzioa • Sección de Gestión Educativa

Hezkuntza autoritario; [col.] soka motzeko hezkuntza. Entonces, algunos padres, ante el desconocimiento, como no han conocido otro modelo educativo, intentan aplicar el mismo tipo de educación que recibieron, que generalmente, es una educación autoritaria. En ese tipo de educación autoritaria al niño/a o al/la joven no se le permite participar en la toma de decisiones = Hortaz, guraso askok, besterik ezagutu ez-eta, eurek jasotako eredua, autoritarioa gehienbatean, ezarri nahi diete seme-alabei. Soka motzeko heziketa-mota honek ez die biderik ematen umeei edo gazteei erabakiak hartzeko. • educación autoritaria

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza • Dirección de Innovación Educativa

Hezkuntza bidez esku-hartze. Desarrollar proyectos de intervención educativa dirigidos a mejorar la calidad de vida de los menores en situación de riesgo = Arrisku-egoeran diren adingabeen bizi-kalitatea hobetzearren, hezkuntza bidez esku hartzeko egitasmoak aurrera eramatea. • intervención educativa

Hezkuntza Bulegoa • Negociado de Educación

Hezkuntza curriculum. • curriculum educativo

Hezkuntza ekintza, hezkuntza jarduera. • acción educativa

Hezkuntza eta Kultura Batzordea Hezkuntza eta Kulturako Legebiltzar Batzordea • Comisión de Educación y Cultura Comisión Parlamentaria de Educación y Cultura

Hezkuntza Saila • Departamento de Educación

Hezkuntza Sailatala • Subárea de Educación

Hezkuntza Sailburuordetza • Viceconsejería de Educación

Hezkuntza Zerbitzuak • Servicios Educativos

Hezkuntza(zko) gaitasun. • capacidad educativa

Hezkuntza(zko) teknika, hezitzeko teknika. • técnica educativas

Hezkuntza, Gazteria eta Kirol Saila • Área de Educación, Juventud y Deporte

Hezkuntza, Kultura eta Kirol Arloa • Area de Educación, Cultura y Deportes

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila • Departamento de Educación, Universidades e Investigación

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua • Consejero de Educación, Universidades e Investigación

Hezkuntzako Ikuskatzailetza • Inspección Educativa

Hezkuntzarako materialak. • materiales educativos

hezlari • educador

hezle • adiestrador; do ador

hezo • húmedo

hezueri • artritis

hezueria • artritis

hezur • hueso

hezur • espina earrainad; hueso, ú

hezur • hueso

hezur- • óseo; ú

hezur- uin • tuétano; ú

hezur-huts • esquelético; ú

hezur a i • édula

hezur atal eprintzd • esquirla

hezur eri • reu a

hezur huts • esquelo viviente; persona fa élica

hezur in • ostealgia

hezur sakro • hueso sacro

hezur uin • édula; tuétano

hezur zuri • ternilla

hezurdura • esqueleto; osa enta

hezurgabe ekod • invertebrado

hezurkate • vértebra

hezurmuin • tuétano, médula

hezurpil • osa enta

hezurrak sendatu • ensalmar

hezurrezko • óseo

hezurrik ez hautsi, ibaira odolik ez joan, odolik ez jausi • no llegar la sangre al río

hezurtegi • osario

hezurtoki • osario

hezurtsu • huesudo

hezurtu • osificarse; ú

hezurtza • osa enta

hgaizkiagotu egaizkiagoetuda ccgotzend • agravar

hhanditzartu ehanditzaretuda ccartzend • agigantar

hi • tú

hi en • hi en; virgo

hi enoptero • hi enóptero

hi enoptero • hi enóptero

hi enurratu • desvirgar

hi enurratu • desvirgar

hi no • hi no

hi no • hi no

hiatu • hiato

hiatu • hiato

hiazinto • jacinto

hibernaldi • hibernación

hibernatu • hibernar

hibernatu • hibernar

hibernatzaile • hibernante

hibernatzaile • hibernante

hibernazio • hibernación

hiberniar • hibernex

hiberniar • hibernex

hibi • vado

hibitu ehibia hibitzend • aplacar; bajar la area, desincharse

hibridaketa • hibridación

hibridatu • hibridarse

hibridatu • hibridarse

hibridazio • hibridación

hibridis o • hibridismo

hibridis o • hibridismo

hibrido • híbrido

hibrido • híbrido

hidra • hidra

hidrargirosi • hidrargirosis

hidrargirosi • hidrargirosis

hidratagarri • hidratable

hidratagarri • hidratable

hidratatu • hidratarse

hidratatu • hidratarse

hidratazio • hidratación

hidratazio • hidratación

hidrato • hidrato

hidrato • hidrato

Hidrato. • hidrato

hidraulika • hidráulica

hidraulika • hidráulica

hidrauliko • hidáulico

hidrauliko • hidáulico

hidrazido • hidrácido

hidrazido • hidrácido

hidro etria • hidro etría

hidro etria • hidro etría

hidro etro • hidró etro

hidro etro • hidró etro

hidrodina ika • hidrodiná ica

hidrodina ika • hidrodiná ica

hidrodina iko • hidrodiná ico

hidrodina iko • hidrodiná ico

hidroelektriko • hidro-eléctrico

hidroelektriko • hidro-eléctrico

hidrofilo • hidrófilo

hidrofilo • hidrófilo

hidrofobia • hidrofobia

hidrofobia • hidrofobia

hidrofobo • hidrófoho

hidrofobo • hidrófoho

hidrogenatu • hidrogenar

hidrogenatu • hidrogenar

hidrogenazio • hidrogenación

hidrogenazio • hidrogenación

hidrogeno • hidrógeno

hidrogeno • hidrógeno

Hidrogeologia Atala • Sección de Hidrogeología

hidrografi • hidrogáfico

hidrografia • hidrografía

hidrografia • hidrografía

hidrografiko • hidrogáfico

hidrohegazkin • hidroavión

hidrohegazkin • hidroavión

hidrokarburo • hidrocarburo

hidrokarburo • hidrocarburo

hidrolisi • hidrólisis

hidrolisi • hidrólisis

hidrologia • hidrología

hidrologia • hidrología

hidropiko • hidrópico

hidropisia • hidropesia

hidrosfera • hidrosfera

hidrosfera • hidrosfera

hidrostatika • hidrostática

hidrostatika • hidrostática

hidrostatika- • hidrostático

hidrostatiko • hidrostático

hidroterapia • hidroterapia

hidroterapia • hidroterapia

hidroxido • hidróxido

hidroxido • hidróxido

hidruro • hidruro

hidruro • hidruro

hiena • hiena

hierarka • jerarca

hierarka • jerarca

hierarki • jerárquico

hierarkia • jerarquía

hierarkia • jerarquía

hierarkiko • jerárquico

hierarkizatu • jerarquizar

hierarkizatu • jerarquizar

hierarkizazio • jerarquización

hierarkizazio • jerarquización

hieratiko • hierático

hieratiko • hierático

hieroglifiko • fico

hieroglifiko • hieroglifo; jeroglífico

hieroglifo • hieroglifo

HIES (Hartutako Immunitate Eskasiaren Sindrome). • SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida)

HIESaren Aurrezaintza eta Kontroleko Plana • Plan de Prevención y Control del Sida

HIESetik babesteko zorro. • kit antisida

hifa • hifa

hifa • hifa

higa • llegar a ser, convertirse, volverse en

higa • ajar, gastarse las cosas, consumirse

higa • consumirse de enfermedad

higadura • aja iento; desgaste, erosión

higadura • desgaste, ajamiento

higadura • desgaste de ropa

higarti • alfeñique; alfeñique

higatu • ajado; usado

higatu • gastar eajar

higatu • gastar la ropa

higatu • ajarse; erosionar, gastar eajard

higatu • ajarse ejantziakd; consu iresed, desgastarse

higatu (da) • llegar a ser, convertirse, volverse en

higatu (da) • ajar, gastarse las cosas, consumirse

higatu (da) • consumirse de enfermedad

high life • high life

higi en • otilidad

higi en • motilidad

higidura • oción; ovida, ovimiento

higiene • higiene

higiene • higiene

higiene eta garbiketako gaiak • artículos de higiene y limpieza

Higiene(aren) eta osasun(aren) egoera. • condiciones higiénico-sanitarias

Higiene; garbitasun. • higiene

higienezko • higiénico

higieniko • higiénico

higienista • higiénico

higienizatu • higienizar

higienizazio • higienización

higienizazio • higienización

higiera • ovimiento

higiezin • in ovible

higigaitz • incon ovible; in óvil

higigarri • ovible; óvil, ueble

higikor • ovedizo; ovible, óvil

higikortasun • ovilidad

higikuna • movimiento

higikune • movimiento

higirazi ehigiraza higiraztend • i pri ir un ovimiento

higitsu • agitado

higitu • ovido

higitu • fla ear; enearse, over

higitu ejantziakd • ajarse

higitu, higi, higitzen (da) • moverse

higitu, higi, higitzen (du) • mover

higitze • oción

higitzen hasi • rebullir

higo • higa ebegizkoaren kontra erabiliad

higo ebegizkoaren kontra erabiliad • higa

higro etria • higro etría

higro etria • higro etría

higro etriko • irico

higro etriko • higro éirico

higro etro • higró etro

higro etro • higró etro

higrologia • higrología

higrologia • higrología

higroskopiko • higroscópico

higroskopiko • higroscópico

higroskopio • higroscopio

higroskopio • higroscopio

higuin • asco, tedio, repugnancia

higuin • pesado, fastidioso

higuin • estado normal de una persona

higuin • detestable

higuin • asco; asquerosidad, aversión

higuin • mango de azada, de hacha

higuin e an • desagradar edatibozd

higuin e an edatibozd • desagradar

higuin izan • odiar

higuindu • aborrecer; asquear, detestar

higuindu • fastidiar

higuindu • asquear; fastidiar

higuindu, higuin, higuintzen (du) • detestar (a un niño)

higuindu, higuin, higuintzen (du) • repugnar, sentir repugnancia, asquear, causar asco

higuindu, higuin, higuintzen (du) • detestar, aborrecer, repudiar un hombre a su mujer, un ave a los huevos

higuindura • repugnancia

higuingarri • asqueroso; nauseabundo, odioso

higuingarriro • asquerosa ente; desagradablemente

higuintza • repugnancia, tedio, asco

higuintza • repugnancia

hika • tuteando; tuteo

hika ari izan • tutear

hika egin • tutear

hikatu • hablar de t•; tutear

hiketa • tuteo

hiketan • tuteando

hil • difunto; extinguiresed, extinto

hil • muerto

hil- • f•nebre; ortuorio, úhil da ö se ha uerto

hil- ihise • sudario; úhil da ö se ha uerto, úhil da ö se ha atado eistripuz edod

hil-hurran • a punto de orir; úhil da ö se ha uerto, úhil da ö se ha atado eistripuz edod

hil-oihal • sudario; úhil da ö se ha uerto, úhil da ö se ha atado eistripuz edod

hil-zoriko • agonizante; úhil da ö se ha uerto, úhil da ö se ha atado eistripuz edod

hil arte bizi • ir tirando

hil artean bizi • ir tirando

hil eta herio, su eta salda • a sangre y fuego

hil herioan egon, azkeneko zezenetan ibili • estar en las últimas

hil kanpai jole • agorero; agorero

hil ordu • artículo de la uerte

hil osteko • póstumo

hil, hil, hilten [hiltzen] (da) • morir

hil, hil, hilten [hiltzen] (da) • apagarse

hil, hil, hilten [hiltzen] (du) • matar

hil, hil, hilten [hiltzen] (du) • apagar

hila • mes

hila jantzi • a ortajar

hila jantzi • ortajar

hila jantzi • mortajar

hilabete • es

hilabete • mes

hilabetekari • bi estral erevista

hilabetekari • bi estral erevistad

hilabeteko sari • ensualidad

hilabeteoro • mensualmente, todos los meses

hilabeteroko • ensual

hilagin • agonía

hilagineko • agonizante

hilarazi ehilaraza hilaraztend • ajusticiar; asesinar, ejecutar

hilarazi, hilaraz, hilarazten (du) • hacer morir, matar

hilargi-urte. ilargi-urte • año lunar

hilargi. ilargi • luna

Hilargierdiak • Medias lunas

hilari • funeral

hilarri • ce enterio

hilarri • tú ulo

hilarri • lapida sepulcral

hilarri • ce enterio; estela funeraria, lápida

hilarri • estela funeraria

hilarri- • lapidario

hilartitz • epitafio

hilata jantzi • luto

hilatorra • ortaja

hilaukeria • villanería

hilbehar • ortal

hilbehera • enguante

hilbeila • vela a un cadáver

hilbeila • velaa un cadáver

hilburuko • testa ento de oribundo

hilburukoa egin • testar e oribundo

hilburukoa egin • testar e oribundod

hilda u • esquela

hildako • difunto; fallecido, finado

hildakoa jantzi • a ortajar

hildakoarena egin • acerse el uerto

hildo • senda, camino

hildo • surco

hildu • apocarse; úhil da ö se ha uerto, úhil da ö se ha atado eistripuz edod

hildu • apocarse; úhil da ö se ha uerto, úhil da ö se ha atado eistripuz edod

hildu a • ortificación

hildura • decadencia

hildura • mortificación

hildura • ador eci iento; decai iento, entorpecimiento

hildura • adormecimiento de algún miembro

hilduratu • ortificarse; refrenar

hile • mes

hile-oro • mensualmente, todos los meses

hilekiko eard • f•nebre; ortuorio

hileko • enstruación; enstruo, regla

hileko • menstruo

hilekoa ukan • enstruar

hilekoaekd ukan • menstruar

hilero • mensualmente

hilero • todos los meses

hilero • ensual ente; todos los eses

hileroko • ensual; ensualidad

hilerri • ce enterio; necrópolis

Hilerriak • Cementerios

hileta • funeral; la entación de duelo

hileta • la entación de duelo

hileta- • f•nebre; funerario

hileta-jole • la entador

hileta-kantu • elegía

hileta jole • efa cdagorero

hiletaekd • entierro

hiletak • funeral

hiletak jo • deplorar; la entar

hiletari • la entador; pesi ista

hiletsi • desahuciar a un enfermo

hiletsi • agonizante; úhiletsian dago ö está desahuciado

hiletsi • desahuciara un enfermo

hiletxe • sarcófago

hilezin • in ortal

hilezin eezkod • i perecedero

hilezindu • in ortalizarse

hilezindu • in ortalizarse

hilezineezkod • imperecedero

hilezintasun • in ortalidad

hilezintasun • in ortalidad

hilezko • f•nebre

hilezkor • in ortal

hilgarri • ejecutable; letal, ortal

hilgarria nahitaez • ortal de necesidad

hilgogor • cadáver; yerto

hilgora • cuarto creciente

hiliki • cadáver

hiljantzi • ortaja

hilka • matanza, hecatombe

hilketa • muerte, matanza

hilketa • ho icidio

hilketa • asesinato; cri en, ho icidio

hilki • despojo

hilkintza • atanza

hilkizun • entierro; exequias, funeral

hilkor • mortal

hilkor • ortal; perecedero ebizidunakd

hilkortasun • ortalidad; ortandad

hilkortasun • mortanda

hilkortasun • mortalidad

hilkutxa • ata•d; féretro

hilobi • fosa; sepulcro, sepultura

hilobi • sepultura, sepulcro, fosa

hiloko aldi • estruación

hilondo • ultratu ba

hilondoko • póstumo

hilondoko • póstumo

hilondokoak • espolio eondasunakd

hilondokoak eondasunakd • espolio

hilondu • e balsamar

hilordu • agonía

hilorduan sartu • agonizar

hilotz • cadáver, muerto

hilotz • uerto

hilta u • agonía

hiltegi • atadero

Hiltegiko Ikuskaritza Negoziatua • Negociado de Inspección Matadero

hiltoki • atadero

hiltzaile • matador

hiltzaile • asesino

hiltzaile • cri inal; ho icida, liquidador

hiltzarre • atanza

hiltze • defunción; ejecución, fallecimiento

Hiltze tasa, heriotza tasa. • tasa de mortalidad

hiltzear • a punto de orir; agónico

hiltzeka • homicidio

hiltzeko • ortífero

hiltzeko oduko • ortífero

hiltzer egon (da) • estar moribundo

hilurren • agonizante; oribundo

hilurren egon • agonizar

hilzori • agonía

hilzorian egon • agonizar; estar oribundo

hilzoriko • oribundo

hilzoriko • moribundo

hindiera • hindi

hindiera • hindi

hindu • hind•

hindu • hindú

hinka • queja

hinka • crisis, momento difícil, crítico

hinka • mu, palabra

hinki-hanka • ambajes

hinki-hinka • ambaje

hinkik ez atera, hitzik ez atera, txistik ez atera, txitik ez atara, jesusik ez egin, aho bete berba ez esan • no decir ni pío

hint • queja

hint • deseo, anhelo

hint • mú, palabra

hinterland • hinterlan

hinterland • hinterland

hioide • hioides

hipa • sollozo

hipa egin • sollozar

hipaka • sollozando

hipaka • sollozando

hiper- • hiper

hiper- • hiper

hiper etrope • hiper étrope

hiper etrope • trope

hiper etropia • hiper etropía

hiper etropia • hiper etropía

hiperbaton • hipérbaton

hiperbaton • hipérbaton

hiperbola • hipérbola

hiperbola • hipérbola

hiperbole • hipérbole

hiperbole • hipérbole

hiperboliko • lico

hiperboliko • hiperbólico

hiperboreal • hiperbóreo

hiperboreal • reo

hipersentibera • hipersensible

hipersentibera • hipersensible

hipersentiberatasun • hipersensibilidad

hipersentiberatasun • hipersensibilidad

Hipertentsio; tentsio altu. • hipertensión

hipertrofia • hipertrofía

hipertrofia • hipertrofía

hipiko • hípico

hipnosi • hipsnosis

hipnosi • hipsnosis

Hipnosi eragile. • agente hipnótico

Hipnosi eragin. • acción hipnótica

hipnotis o • hipnotismo

hipnotis o • hipnotismo

hipnotizatu • hipnotizar

hipnotizatu • hipnotizar

hipnotizatzaile • hipnotizador

hipnotizatzaile • hipnotizador

hipoder iko • hipodér ico

Hipodermiseko injekzio; azalpeko injekzio. • inyección hipodérmica

hipodro o • hipódromo

hipodro o • hipódromo

hipofagia • hipofagia

hipofagia • hipofagia

hipofisi • hipófisis

hipofisi • hipófisis

hipokanpo • hipoca po LMKLMPLM]

hipokondio • hipocondrio

hipokondria • hipocondría

Hipokondria; gaixo izu. • hipocondría

hipokondriako • hipocondríaco

hipokoristiko • hipocorístico

hipokoristiko • hipocorístico

hipokresia • fariseísmo

hipokrisia • hipocresia

hipokrita • hipócrita

hipopota o • hipopótamo

hipoteka • e peño; hipoteca

hipotekagarri • hipotecable

hipotekatu • hipotecar; incautarse

Hipotentsio; tentsio baxu. • hipotensión

hipotenusa • hipotenusa

hipotenusa • hipotenusa

Hipotermia. • hipotermia

hipotesi • hipótesis

hipotesi • hipótesis

hipotetiko • hipotético

hipotetiko • hipotético

hipotetikoki • hipotéticamente

hipotetikoki • hipotéticamente

hipp4 • hippy

hippy • hippy

hipso etri • hipso étrico

hipso etria • hipso etría

hipso etria • hipso etría

hipso etriko • hipso étrico

hipso etro • hipsó etro

hipso etro • hipsó etro

hira • furor; ira, irritación

hira • ira

hiradura • furor

hiragarri • doloroso, aflictivo

hiraingabetu eiraingabeetuda ccbetzend • desagraviar

hiraka • cizaña

hiraka erein • encizañar

hirakaz bete • encizañar

hirakor • iracundo; irascible, irritable

hirakortasun • irascibilidad

hiran • ultrajante, afrentoso

hiratu • airarse

hiratu • gastarse un hombre, debilitarse, venir a menos

hiratu • ponerse airado, irritarse

hiratu • airaresed; irritarse

hiratuki • desairadamente

hire arri uan • a tu vera

hire arri uan • a tu vera

hiretzat • para ti

hiretzat • para ti

hiri • urbe

hiri • a tí

hiri • ciudad; población, urbe

hiri • ciudad, villa

hiri barne • centro de la ciudad

hiri barru • centro de la ciudad

hiri barruko • urbano

hiri bihurtu • urbanizar

hiri garai egoiend • arrabalalto

Hiri Garapen eta Berrikuntza Atala • Unidad de Desarrollo y Renovación Urbana

hiri garraioak • transportes urbanos

Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Administrazio Bulegoa • Negociado Administrativo de Mantenimiento y Servicios Urbanos

Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Zuzendaritza • Dirección de Mantenimiento y Servicios Urbanos

hiri mgarraioak • transportes urbanos

hiri odu • civismo

hiri ttipi • poblado, pequeña ciudad

hiria setiatu • poner sitioa la ciudad

hiria setiatu • poner sitio a la ciuda

Hiriaren Planoaren Sekzioa • Sección de Plano Ciudad

hiriarteko • interurbano

hiriarteko • interurbano

hiribarren • arrabal inferior; suburbio

hiribide • avenida

hiribide, etorbide • avenida

hiriburu • capital; etrópoli

hiriburu • capital

hiribus • autobús urbano

hirigile • urbanista

hirigile • urbanista

hirigintza • urbanis o; urbanización

hirigintza • urbanismo

hirigintza- • urbanístico

hirigintza- • urbanístico

Hirigintza-Diziplina eta Irekieren Negoziatua • Negociado de Disciplina Urbanística y Aperturas

Hirigintza-Informazioaren eta Datu-Artxiboaren Negoziatua • Negociado de Información Urbanística y Archivo de Datos

Hirigintza Diziplina eta Ingurumeneko Zuzendaritza • Dirección de Disciplina Urbanística y Medio Ambiente

Hirigintza Diziplinako Zerbitzu Teknikoa • Servicio Técnico de Disciplina Urbanística

Hirigintza Diziplinaren Atala • Unidad de Disciplina Urbanística

Hirigintza eta Arkitektura Zuzendaritza • Dirección de Urbanismo y Arquitectura

Hirigintza eta Arkitektura Zuzendaritza Nagusia • Dirección General de Urbanismo y Arquitectura

Hirigintza eta Arkitekturako Idazkaritza Teknikoko Zerbitzua • Servicio de Secretaría Técnica de Urbanismo y Arquitectura

Hirigintza eta Lurralde Antolaketako Zerbitzua • Servicio de Urbanismo y Ordenación Territorial

Hirigintza Kudeaketa Zerbitzua • Servicio de Gestión Urbanística

Hirigintza Planeamendu eta Etxebizitzako Zuzendaritza • Dirección de Planeamiento Urbanístico y Vivienda

Hirigintza Saila • Departamento de Urbanismo * Área de Urbanismo

Hirigintza Zerbitzua • Servicio de Urbanismo

Hirigintzako foru diputatua • Diputado Foral de Urbanismo

Hirigintzako Plangintza Zerbitzua • Servicio de Planeamiento Urbanístico

Hirigintzako Zuzendaritza Nagusia • Dirección General de Urbanismo

Hirigintzaren Kudeaketarako Atala • Unidad de Gestión Urbanística

hirigune • nucleo urbano

hirigune • centro de la ciudad; nucleo urbano

Hirigune Historikoaren Zerbitzua • Servicio de Centro Histórico

hirikide. hirikide • conciudadano

hiriko • urbano

hiriko garraio • transporte urbano

Hiriko Mantentze Lanen Atala • Unidad de Mantenimiento Urbano

hiriko ordena • el orden de la ciudad

hiriko ordena • el orden de la ciuda

Hiriko Paisaiaren Atala • Unidad de Paisaje Urbano

Hiriko Paisaiaren Zerbitzua (Bulegoa) • Servicio (Oficina) de Paisaje Urbano

Hiriko Planoaren delineatzaileak • Delineantes Plano Ciudad

hiriko zerbitzu • servicio urbano

hirinagusi • etrópoli

hiritar • ciudadano, natural de un país

hiritar • burgués

hiritar • ciudadano, habitante de ciudad

hiritar • burgués; villano

hiritar-arteko (gudu) • (guerra) civil

hiritar gudu • guerra civil

hiritargo • burguesía

hiritargo • ciudadanía

hiritargo ttipi • pequeña burguesía

Hiritarrekiko Harremanen Negoziatua • Negociado de Relaciones Ciudadanas

Hiritarrekiko Harremanen Zerbitzua • Servicio de Relaciones Ciudadanas

Hiritarrekiko Harremanen Zerbitzuaren Ordezkaritza • Delegación del Servicio de Relaciones Ciudadanas

Hiritarrekiko Harremanen Zerbitzuaren Zuzendaritza • Dirección del Servicio de Relaciones Ciudadanas

Hiritarren Arretarako Unitatea • Unidad Atención al/a la Ciudadano/a

Hiritarren Segurtasun Zerbitzua • Servicio de Seguridad Ciudadana

Hiritarren Segurtasun Zerbitzuaren Ordezkaritza • Delegación del Servicio de Seguridad Ciudadana

hiritartu • civilizar; urbanizar

hiritu • urbanizar

hirizain • guardia municipal

hiro • podredumbre, carcoma

hiro • materia, pus

hiro • pus; putridez

hiroi • reproche, injuria, mofa

hiroi • afrenta

hirotu ehiroa hirotzend • podrir

hirrika • sima, hendidura

hirrikadura • hendidura

hirrikatu • henderse

hirrikina • rechinamiento

hirrikinatu • rechinar

hirrikitu • sima, hendidura

hirrits • placer,apetito, concupiscencia, inclinación

hiru • tres; úhirurak ö las tres

hiru aletan • triplicado epord

hiru gurpileko motor • motocicleta de tres ruedas

hiru koloreko • tricolor

hiru koloreko • tricolor

Hiru liluren zopa • Sopa tres delicias

hiru otore • tri otor

hiru otore • tri otor

hiruadarreko • tricornio

hiruasteko • trise anal

hiruasteko • trise anal

hirubideko • trivial

hirueledun • triling±e

hirueledun • trilingüe

hirugarren • tercero; terciario

hirugarren • tercero

Hirugarren adinakoen Atala • Sección de Tercera Edad

Hirugarren Adinekoen Arloko Zerbitzua • Servicio de Area de Tercera Edad

Hirugarren Adinekoen Atala • Unidad Técnica de Tercera Edad

Hirugarren Adinekoen Egoitzak • Residencias de Tercera Edad

Hirugarren Adinekoen Zerbitzua • Servicio de Tercera Edad

hirugarren ailako • terciario

Hirugarren mailako prebentzio. • prevención terciaria

Hirugarren Munduaren Garapenean Lankide izateko eta Laguntzeko Fondoa kudeatzeko Batzordea • Comisión Gestora del Fondo para la Cooperación y Ayuda al Desarrollo del Tercer Mundo

hirugarren, gainerako (pl.) • tercero

hirugarrendar • terciario

hirugarrenekiko eragiketak, gainerakoekin egindako eragiketak • operaciones con terceros

hirugihar • bacón

hirugiharre • bacón

hiruhilebetekari • revista tri estral

hiruhilebetekari • revista tri estral

hiruhileko • tri estre

hiruhileko • tri estral; tri estre

hiruhileko • tri estral

hiruhilero • tri estralmente

hiruhilero • tri estralmente

hiruhortz • tridente

hiruhortzeko • tridente

hiruki • trillizo

hiruki • conjunto de tres; terna, trillizo

hiruko • trío

hirukoa • el tres de los naipes

hirukoa • el tres de los naipes

hirukoitz • triple

hirukoitz • compuesto de tres; ternario, triple

hirukote • terna

hirukote • terna; trío

hirukote • trío

hiruna • tres cada uno ead

hiruna ale • triplicado epord

hirunaka • de tres en tres

hirunako • trino

hirunan • de tres en tres

hirur • tres

hirur-buruko • de tres cabezas, que tiene tres cabezas

hirur-ezpa-bortz • tres o cinco, de tres a cinco

hirur-ezpa-laur • tres o cuatro

hirur-hogei ta hamar • setenta

hirur-hogeita • sesenta y tantos. sesenta y tantas

hirurehun • trescientos

hirurehun • trescientos

hirurehun eta hirurogeita hemezortzi. [hirur ehun hirur hogei ta hemezortzi] • trescientos setenta y nueve

hiruretan • tres veces

hiruretan • a las tres

hirurgarren • tercero

hirurkoi • triple

hirurkoitz • triple

hirurkoiztasun [hirurkoitztasun] • trinidad

hirurogei • sesenta

hirurogei • sesenta

hirurogei urtetik gorako • sexagenario

hirurogei urtetik gorako • sexagenario

hirurogei. hirurogei. hirurogoi. hirurogei. hiruretan hogei. hiruretan hogoi • sesenta

hirurogeiren • sesentavo

hirurogeiren • sesentavo

hirurogeita ha ar • setenta

hirurogeita ha ar • setenta

hirurogeita hamar urtetik gorako • septuagenario

hirurren • ternario; triduo

hirurren • triduo

hirurtasun • trinidad

hirurtekari • trienal; trienio

hirurtekari • trienal

hirurteko • trienio

hirusta • trébol

hirusta • trébol

hirusta berri • trébol rojo

hirutan zatitu • terciarse

hirutan. hiruretan • tres veces

hirutar • trino

hirutasun • trinidad

hiruzulo • tresbolillo ead

hiruzulo • tresbolillo ead

hiruzulotara • al tresbolillo

hiruzulotara • al tresbolillo

hisialdi • cabezonada; encapricha iento, obastinación

hisiati • obstinado; porfiado, recalcitrante

hisiatu • pertinaz

hisiatu • encapricharse; obstinarse

hisiead • anhelo; codicia, e peño

hisika • arbitrariamente

hisikatu • anhelar; apasionarse, codiciar

hisikor • obstinado; porfiado, te oso

hisiti • obstinado

hisituki • insistente ente; rabiosa ente, tercamente

hisopa • hisopo

hispaniar • hispano

hispaniko • hispánico

hispaniko • hispánico

hispanis o • hispanismo

hispanis o • hispanismo

hispanista • hispanista

hispanista • hispanista

hispanitate • hispanidad

hispanitate • hispanidad

hispanizatu • hispanizar

hispanizatu • hispanizar

hispanizazio • hispanización

hispanizazio • hispanización

hispano • hispano

hispanoa erikar • hispanoa ericano

hispanoa erikar • hispanoa ericano

hista • burla

hista • burla; ofa, pitorreo

histeresi • histéresis

histeresi • histéresis

histeria • histeria

histeria • histeria

histeriko • histérico

histeriko • histérico

histeris o • histerismo

histeris o • histerismo

histogra a • histogra a

histogra a • histogra a

histologia • histología

histologia • histología

histori • historial; histórico

Historia eta Arkitektura Ondarearen Zerbitzua • Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico

Historia. • historial

historialari • historiador

historialari • historiador

historiale • historial

historiaurre • prehistoria

historiaurreko • prehistórico

historiaurreko • prehistórico

historiko • histórico

historikoki • históricamente

historikoki • históricamente

historikotasun • historicidad

historikotasun • historicidad

historiografia • historiografía

historiografia • historiografía

historiografiko • historiográfico

historiografiko • historiográfico

histrioi • histrión

histu • cumplir, satisfacer

histu • silbido

hitita • hitita

hititera • hitita ehizkuntzad

hitleriar • hitleriano

hitleriar • hitleriano

hits • sucio

hits • ajado, usado

hits • irresoluto, sin carácter, deslucido, desgarbado

hits • empañadura, mancha

hits • enfriamiento de amistad

hits • triste

hits • apagado esin vidad

hits • apagado esin vidad; ustio, pálido

hits • color pálido

hitz • condición

hitz • expresión; palabra, tér ino

hitz • palabra, término

hitz • promesa

hitz-erro esustraid • eti ología; úzer esan nahi du hitz honekr ö òqué quiere decir esta palabrar, úulertzaile onari hitz gutxi öa buen entendedora pocas palabras bastan

hitz-hots • ur ullo de voces; úzer esan nahi du hitz honekr ö òqué quiere decir esta palabrar, úulertzaile onari hitz gutxi öa buen entendedora pocas palabras bastan

hitz-jario • palabreo; palique, úzer esan nahi du hitz honekr ö òqué quiere decir esta palabrar

Hitz-jario, logorrea. • verborrea

hitz-sorkuntzale • creador de palabras, inventor de palabras

hitz-sorkuntze • creación de palabras, invención de palabras

hitz aldaketa • trasposición

hitz altxor • diccionario; vocabulario

hitz batean • en conclusión

hitz bateko • insobornable

hitz batetik bestean, hitz batetik bestera • a las primeras de cambio

hitz egin • expresarse; hablar, parlar

hitz egin (da) • hablarse

hitz egin (du,dio) • hablar

hitz eratorriak • palabras derivadas

hitz eratorriak • palabras derivadas

hitz erdi • pulla

hitz erraztsun • desparpajo

hitz estalia esan, hitz estalka esan • decir por los bajines

hitz etenak esan • hablar con palabras entrecortadas

hitz gaizto • ter inacho

hitz gaizto • tarta udo; ter inacho

hitz goxo • piropo; requiebro

hitz gutxiz • su ariamente

hitz guztiekin • explícitamente

hitz handidura • garandielocuencia

hitz hartu • compro eterse de palabra; intervenir ead

hitz huts • palabra sin contenido, palabra vacía, vana, sin valor

hitz itzuliz eneurtuzd • en verso

hitz jario • locuacidad

hitz jate • retractación

hitz laino elaud • prosa

hitz larriak • letras mayúsculas

hitz larriak • letras ay•sculas

hitz nahastu • entrecruzar palabras

hitz ordoilo • algarabía; gali atías

hitz otel • tarta udo

hitz sa ur • terneza

hitz xeheak • letras minúsculas

hitz xeheak • letras in•sculas

hitz zahar • máxima, refrán

hitz zuhur • dicho, refrán, proverbio, sentencia

hitz(a) eman, (inori) hitz ukan • dar (su) palabra

hitza atzera hartu • volverse sobre lo dicho

hitza bete • cumplir (su) palabra

hitza hartu (du) • tomar la palabra

hitza jan • abjurar; desdeciresed, rajarse

hitzak • letra de una canción

hitzak • letra de una canción

hitzaldi • discurso, conferencia, intervención, conversación, charla

hitzaldi • alocución; conferencia, discurso

hitzaldi-areto • salón deactos

hitzalgaizkatu eitzalgaizkaa cckatzend • conjeturar; sospechar

hitzandiko • altisonante

hitzar • palabreja

hitzar • palabreja

hitzar en • acuerdo; alianza, avenencia

hitzar en egin • jurar

hitzar endu • pactar

hitzartu • acordar

hitzartu • acordar; aplabrar, jurar

hitzartu (du). hitz hartu (du) • convenir, acordar

hitzartze • epílogo

hitzaspertu • discurso ecansinod

hitzaurre • introducción; preá bulo, prólogo

hitzaurre • introducción, prólogo

hitzaurrea egin • prologar

hitze an ehitze ana hitze atend • apalabrar; pro eter

hitzebaki • pronunciar; resolver, zanjar

hitzeder • elocuente

hitzegile • hablante

hitzegile • hablante, parlante

hitzeko • íntegro

hitzeko gizon • ho bre de palabra

hitzeman (du, dio) • prometer, dar palabra

hitzemankizun • promesa

hitzen-lapurreta • robo de palabras

hitzengabeko • sin palabras, que no tiene palabras

hitzera ale • portavoz

hitzerdika • a medias palabras

hitzerdikaOMEa edias palabras; a edias palabras • aludiendo, aludiendo

hitzetan • de palabra

hitzetik hortzera • i provisada ente; i proviso eded

hitzetik hortzera esan • i provisar

hitzetorri • facundia; labia, locuacidad

hitzetorri • facundia

hitzez • verbal ente; vocalmente

hitzez • de palabra, verbalmente

hitzez-hitz. hitzez hitz • literalmente, textualmente

hitzez hitz • literalmente

hitzez hitzeko • literal

hitzezko • verbal

hitzezko • verbal

hitzjario • parlanchín

hitzjariokeria • palabrería

hitzontzi • hablador, parlanchín, charlatán

hitzontzi • charlador; charlatán, hablador

hitzontzikeria • charlatanería; palabrería, verborrea

hiz otel • tarta udo

hizialdura. izialdura • represión

hizka • discutiendo, debatiendo, disputando

hizkalki • dialecto

hizkalkitto • dialectillo

hizkalzain • lingüísta

hizkara • nivel de lenguaje

hizkaralari • lingüísta

hizkatu (du) • debatir, discutir, disputar

hizkera • lengua; lenguaje

hizkera • lengua

hizkera- ordoilo • onserga

hizkera biko • bilíngue

hizketa • conversación, entrevista

hizketa • charla; habla, plática

hizketa lagun • interlocutor

hizketaldi • parloteo; speech, tertulia

hizketan aritu • estar de palique; picotear, platicar

hizki • afijo; letra, partícula

hizki • afijo

hizki- izki • hablilla

hizki izki • rumor

hizkintza • alocución; arenga, exhortación

hizkiri i • chascarrillo

hizkiri in • chascarrillo

hizkiri iri • chascarrillo

hizkirimiri • chascarrillo

Hizkuntz Normalizazio Atala • Sección de Normalización Lingüística

hizkuntza • lengua, idioma, lenguaje

hizkuntza • idio a; lengua, lenguaje

hizkuntza- • idio ático; ling±ístico

Hizkuntza Gizarteratzeko Atala • Sección de Socialización de la Lengua

Hizkuntza Normalizazio eta Egiturarako Sailatala • Subárea de Normalización Lingüística y estructura

Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza • Viceconsejería de Política Lingüística

hizkuntza se itikoak • lenguas se íticas

hizkuntza se itikoak • lenguas se íticas

hizkuntzad friulera • friulera

hizkuntzalari • ling±ista

hizkuntzalaritza • ling±ística

hizkuntzaz kanpoko • extraling±ístico

hizkuntzazko • lingüístico

hizkuntzekiko eard • idio ático

hizlari • charlista; charlista, locutor

hizlari • conferenciante, charlista

hizlatu (du) • reflejar

hizlau • prosa

hizperri • neologismo

hizpide • conversación; discusión

hizpidea eman • dar el uso de la palabra

hiztegi • diccionario

hiztegi • diccionario, vocabulario

hiztegi • diccionario; glosario, lexicón

hiztergoratu eiztergoraetuda ccratzend • re angar

hiztun • hablista, orador

hiztun • elocuente; hablante, locuaz

hiztun • hablante

hiztun • hablador

hiztun egoki • personaa ena

hkargugabetu ekargugabeetuda ccbetzend • destituir

hke engabetu eke engabeetuda ccbetzend • desvirtuar

hkonpro etatu ekonpro etaa cc etatzend • compro eter

hkontraesan ekontraesana kontraesatend • contradecir

hkordegabetu ekordegabeetuda ccbetzend • desvanecer; perder el sentido

hkutsugabetu ekutsugabeetuda ccbetzend • desinfectar

hlehengaratu elehengoraetuda ccratzend • rehabilitar; restablecer, restaurar

hlehorperatu elehorperaetuda ccratzend • guarnecerse

hm, hm • hm, hm

ho eriko • ho érico

ho eriko • ho érico

ho ilia • ho ilía

ho inido • ho ínido

ho inido • ho ínido

ho inizazio • ho inización

ho o orfis o • ho o orfismo

ho o orfis o • ho o orfismo

ho ofonia • ho ofonía

ho ofonia • ho ofonía

ho ofono • ho ófono

ho ofono • ho ófono

ho ogeno • ho ogéneo

ho ogeno • ho ogéneo

ho ogenotasun • ho ogeneidad

ho ogenotasun • ho ogeneidad

ho ogenotu • ho ogeneizar

ho ogenotu • ho ogeneizar

ho ologagarri • ho ologable

ho ologagarri • ho ologable

ho ologatu • ho ologar

ho ologatu • ho ologar

ho ologazio • ho ologación

ho ologazio • ho ologación

ho ologia • ho ología

ho ologia • ho ología

ho ologo • ho ólogo

ho ologo • ho ólogo

ho ologoki • ho ólogamente

ho ologoki • ho ólogamente

ho oni ia • ho oni ia

ho oni o • ho ónimo

ho osexual • ho osexual

ho osexual • ho osexual

ho osexualis o • ho osexualismo

ho osexualis o • ho osexualismo

ho ozentriko • ho océntrico

hobakuntza • alivio; atavío

hobari • cualidad

hobari • bonificación; fruto, ganancia

hobari • bonificación

hobasun • alivio; atavío

hobe • ejor; preferible, úhoberena da ö es el ejor

hobe • mejor

hobeagotu (du) • mejorar lo que ya es bueno

hobealdi • ejoría

hobedun • culpable, reo

hobegarri • perfectible

hobeki • ejor; úhobeki dago ö está ejor

hobeki • mejor, de mejor modo

hobekien • mejor (que nadie), de mejor modo

hobekienik • mejor (que nadie), de mejor modo

hobekuntza • ejora; ejora iento, ejoría

hobekuntza • mejora

hobekuntza • mejoría

hobekuntza • perfeccionamiento

hoben • vivio, defecto, culpa, delito

hoben • culpa; delito, falta

hoben astun • pecado ortal

hoben e an • inculpar

hoben egin • pecar

hobendari • reo

hobendari • reo

hobendu • pecar

hobendun • culpable; pecador

hobenduri • culpable

hobengabe • inocente

hobera e an • prosperar

hobera egin • ejorar; recuperar

hobera egin ejod • ejorar

hoberen • mejor

hoberen • ejor; óptimo

hoberena • eeld ejor

hoberitzi • preferir

hoberizle • preferidor

hoberizle • preferidor

hobespen • preferencia

hobesteko • preferible

hobeto • ejor; úhobeto da ö es ejor

hobeto • mejor, de modo mejor

hobetsi • preferir

hobetsi • preferido

hobetsi (du) • preferir

hobetu • ejorar; perfeccionar, prosperar

hobetu (da) • mejorarse

hobetu (du) • mejorar

hobetzat eduki • anteponer; juzgarlo co o ejor, preferir

hobetze • mejora

hobetze • ejoramiento

hobezin • in ejorable; ópti o, perfecto

hobezintasun • perfección

hobi • fosaeo

hobi • concavidad

hobi • fosa

hobi • depósito; fosaeod, foso

hobi • sepultura, sepulcro

hobi-harri • lápida

hobiel • oscuro, cubierto, sombrío, triste (hablando del cielo)

hobiragabe ekod • insepulto

hobiratu • enterrar; inhu ar, sepultar

hobiratu (du) • sepultar, enterrar

hobiratzaile • enterrador

hobiratze • sepelio

hobitu (du) • sepultar, enterrar

hocke4 • hockey

hockey • hockey

hodei • nibe, nubarrón

hodei • nube

hodei • nube

hodeiertz • horizonte

hodeitsu • nublado; nubloso

hodeitu • anublar; entoldar, nublarse

hodeitzar • nubarrón

hodi • tubo

hodi • tubo

hodi • canalón; cañería, caño

hodi • vasos orgánicos

hodi- • tubular

hodi burrunbari • tubo resonador

Hodi. • tracto

hodieria • tubería

hodiratu • encañar

hoditto • tubito

hodizko • tubular

hodiztapen • intubación

hodiztatu • intubar

hodografo • hodógrafo

hodografo • hodógrafo

hogei • veinte

hogei • veinte

hogei • veinte

hogeigarren • vigésimo

hogeigarren • vigésimo

hogeiko • veintena

hogeita bederatzigarren. hogei-ta-bederatzigarren • vigésimonono

hogeita bortz [hogei-ta bortz] • veinticinco

hogeita ha ar • treinta

hogeita ha ar • treinta

hogeita ha argarren • trigésimo

hogeita ha argarren • trigésimo

hogeita ha arren • treintavo

hogeita ha arren • treintavo

hogeita hamar [hogei-ta-hamar] • veintinueve

hogeita hirur [hogeita-hirur] • veintitrés

hogeita laur [hogei-ta-laur] • vienticuatro

hogeita sei [hogei ta sei] • veintiséis

hogeita zortzi • veintiocho

hohoregabetu eohoregabeetuda ccbetzend • deshonrar

hoik • esos, esas

hoik • vosotros

hoila • vanagloria, vanidad, orgullo

hoila • vanagloria

hoilla. hoila • vanagloria, vanidad, orgullo

hoin • tan

hoinbat • tanto

hoinbat hobeki • tanto mejor

hoinbertze • tanto (una cantidad como ésa)

Hojaldre-pastela, sagarrez beteta • Pastel de hojaldre relleno de manzana

Hojaldreak arrain eta langostinoz beteta • Hojaldres rellenos de pescado y langostinos

hok • vosotros

hok • estos, estas, esos, esas

hola • así; úhola nahi duelako ö porqueasí lo quiere, úhola dirudi öasí parece

hola • así (de este o ese modo)

hola holarik • así todo, con todo

holako • así; de esa calidad, de esa anera

holako • semejante(s), tal, tales

holandar • holandés

holarik ere • sin embargo, a pesar de eso

holaxe • así ismo

holli • amarillo

hologra a • hologra a

hologra a • hologra a

holografia • holografía

holografia • holografía

holokausto • holocausto

holokausto • holocausto

holozeno • holoceno

holozeno • holoceno

holtz • tabique

holtzez bereizi • tabicar

homologazio-zeinu • contraseña de homologación

Homosexualtasun. • homosexualidad

hona • aquí, acá (a este lugar)

hona • acá

hona he en • heaquí

honako batean • de pronto; en esto

honako hau • este deaquí

honda en • asolación; derrota, desastre

honda endi • catástrofe; derrota, desastre

honda endiratu • llevar al desastre

honda endiratu • llevaral desastre

honda enezko • desastroso

hondadura • depilación, derroche

hondaezin • indeteriorable; insu ergible

hondagarri • arruinador; desastroso, desolador

hondagarri • desastroso

hondagarriro • desastrosamente

hondakari • depredador

hondakari • depredador

hondakaritza • depredación

hondakaritza • depredación

hondakatu • depredar

hondakatu • depredar

hondaketa • avería; desperfecto, perdición

hondakin • desecho; desperdicio, despojo

hondakin • residuo, resto, despojo

hondakin arriskutsu • residuo peligroso

hondakin eezkod • detrítico

hondakin toxiko • residuo tóxico

hondakinak garbitu • esco brar

Hondakinak Gutxienekotu eta Balorizatzeko Atala • Sección de Minimización y Valorización de Residuos

hondakinak kendu • esco brar

hondakindegi • basurero; esco brera, vertedero

hondakineezkod • detrítico

Hondakinen bilketarako Taldea • Grupo de Recogida de Residuos

Hondakinen Kudeaketa • Gestión de Residuos

Hondakintxoen Vol-au-Vent-a • Vol-au-Vent de farsas

hondalan • excavación

hondalan egin • excavar

hondale • fondo delmar

hondamendi • ruina, perdición

hondapen • devastación

hondar • borra

hondar • retal

hondar • residuo, hez

hondar • fondo

hondar • arena; borra, granito dearena eitsasokoad

hondar • poso

hondar • arena

hondar-errekasto • cloaca

hondar-leku • varadero

hondar erabaki • últi a decisión

hondar este • recto

Hondar psikosi. • psicosis residual

hondarra jo • e barrancar

hondarrak • las sobras

hondarraren hondarrean • a fín de cuentas

hondarreraino etorri • ir hasta el fondo

hondarreta • arena; sable

hondartu • e barrancar; varar

hondartu • varado

hondartu (da) • encallar, varar en la arena una embarcación

hondartza • arenal

hondartza • arenal; arenal, playa

hondartza • playa

hondartza • playa

hondartza- • playero

Hondartza Atala • Sección de Playas

Hondartzak • Playas

hondartzarako • playero

hondartzarako espartinak • zapatillas playeras

hondatu • apestar; arruinaresed, asolar

hondatu • apestar; arruinaresed, asolar

hondatu (da) • hundirse

hondatzaile • aguafiestas; derrochador, destructor

hondatzaile • aguafiestas

hondatzaile • derrochador

Hondatze, andeatze, kaltetze, narriatze. Deterioro de las capacidades físicas = Gaitasun fisikoen hondatze. Deterioro del rendimiento escolar = Eskola errendimenduaren narriatze. • deterioro

hondeagailu • excavadora

hondeamakina, indusmakina • excavadora

hondeatu • ahondar

hondeatu • ahondar; profundizar, terraplenar

hondikozko • infortunado, nefasto

hondo • fondo

hondo • fondo

hondo distirarik gabe • fondo no luminoso

hondo ilun • fondo oscuro

hondoa jo • encallar; fondear, naufragar

hondoa kendu • desfondar

hondoa kendu • desfondar

hondoari lot eud • fondear

hondokoi • hondo

hondope • base

hondoragarri • su ergible

hondoraketa • naufragio

hondorapen • hundi iento; naufragio

hondorapen • naufragio

hondoratu • anegar; hundiresed, irsea pique

hondurasar • hondureño

hondurastar • hondureño

honela • así; de ese odo

honelako • así; tal co o éste

honen • de este, de esta, de esto

honen • tan (como este, esta, esto)

honen • este eded; tan, ú

honen egencd • este eded

honenbeste • tanto; tanto co o esto

honentzat • para éste

honestuki • honestamente

honetarako • para esto

honetarako • para esto

honez gero • paraahora; segura ente, ya

hontz • b•ho

hontza • lechuza

hor • ahí; úez hadi jar hor ö no te pongasahi

hor • ahí (en ese lugar)

hor • perro, can

hor-hemenka • acá y acullá, a cada paso. aquí y allá

hor a • helada; hielo, uro

hor a- • ural; úhor aral ö ìal paredónl

hor a-belar • parietaria

hor a-belar • parietaria; úhor aral ö ìal paredónl

hor a artetu • e paredar

hor a bete • piedraangular

hor a nagusi • pared aestra

hor a oin • zócalo

hor a une • nicho

hor agin • tapiador

hor agin • tapiador

hor an gorde eizkutatua sartud • e potrar

hor aren • parietal

hor artekatu • e paredar

hor artekatu • e paredar

hor artekatze • e paredamiento

hor artekatze • e paredamiento

hor ate • heladas

hor atu • a urallar; helarse, tapiar

hor atxori • gorrión

hor atzar • paredón

hor dago iltzea, hor zagok ba • ahí está el quid

hor han he enka • de la

hor han mhe enka eibilid • de la Ceca a la meca

hor igoi • hor igón

hor igoi ar atu • hor igónar ado

hor igonaketa • hor igonado

hor igonaketa • hor igonado

hor igonatu • hor igonar

hor igonatu • hor igonar

hor igongailu • hor igonera

hor igonontzi • hor igonera

hor irudi • cartel mural

hor irudi • cartel ural; ural, póster

hor konpon • allá se las arregle

hor konpon • allá se lasarregle; OMEallá se lasarregle

hor nonbait • a bulto; ás o enos

hor nonbait, nonbait han, nonbait hor • por ahí por ahí

hor ona • hor ona

hor ona • hor ona

horail • pelo rubio erubiod; rubio

horail • pelo rubio erubiod

Horburu-oinarria ostrekin • Fondo de alcachofas con ostras

Horburu oinarria antzar gibelarekin • Fondo de alcachofas con hígado de oca

horda • horda

horda • horda

horda • horda

hordago • rdago

hordago • órdago

hordi • ebrio

hordi • borracho, ebrio

hordi • beodo; borracho, ebrio

hordi • borrachera, ebriedad

hordialdi • borrachera; e briaguez

hordigarri • e briagador; espirituoso eedariakd, úlurrin hordigarria dara an ö llevas un perfu e e briagador

hordikeria • e briaguez

hordikeria • borrachera, ebriedad

horditu • e briagar

horditu • e borrachar; e borracharse, e briagarse

horditu • e briagar

horditu (da) • emborracharse, embriagarse

hori • ese, esa, eso

hori • tú

hori • amarillo

hori • amarillo

hori ahantzirik dago • eso yace en el olvido

hori dela eta • ende epord

horidura • amarilleamiento

horien • esos

horigorri • ber ejo

horigorri • ber ejo

horiska, horiaire, horikara • amarillento

horitasun, beilegitasun • amarillez

horitu, larutu, beilegitu • amarillearse

horixe • ese mismo, eso mismo, esa misma

horixe bakarrik behar genuke • ¡sólo faltaba!

horizontal • horizontal

horizontal • horizontal

horizontalki • horizontalmente

horizontalki • horizontalmente

horizonte • horizonte

horizta • peca

horiztadun • pecoso

horko • persona o cosa por que se jura

horko • juramento

horko • contrato

horko • de ahí

horko • testigo de un juramento

horma • hielo

horma-massa [hormamassa] • masa de hielo

horma-oldar • masa de hielo

Hormonak. • hormona

horni egin • abastecer; aprovisionar, avituallarse

horni endu • aprovisiona iento; avituallamiento

hornialdi • provisión; retén

hornidura • suministro, provisión

hornidura • abasteci iento; aprovisiona iento, dotación

Hornidura Atala * Hornikuntza Atala • Sección de Abastecimiento

hornidura egin • avituallarse

Hornidurak • Guarniciones

hornigai • su inistro

hornigailu • surtidor de co bustible

hornigarri • su inistrable

hornigarri • su inistrable

horniketa • aprovisiona iento; avitualla iento, provisión

hornikuntza • abasteci iento; equipa iento, provisión

hornitegi • estación de servicio; gasolinera, surtidor de co bustible eerregaiad

hornitu • provisto; surtido

hornitu • repostar

hornitu • aprovisionar; avituallaresed, dotar

hornitu • completar

hornitu • surtir

hornitu • provisto

hornitu • abastecer; aprovisionar, avituallarse

hornitu (da) • proveerse

hornitu (du) • cumplir, completar

hornitzaile • su inistrador

hornitzaile • provisor; su inistrador

hornitze • abasteci iento; acopio

hornitze • provisión

Hornitze, hornidura. • suministro

hornizio • dotación

hornizoin • abasteci iento; pertrecho, provisión

horra • ahí (a ese lugar)

horra hor • heahí

horra hor • he ahí

horra. horrá • he ahí

horraitio • ende epord

horratik ere, inola(z) ere, nolanahi ere • de todos modos

horregatik • ende epord; OMQ obstante enod, por ese otivo

horregatik • por eso, por lo tanto, por consiguiente

horrela • así; úhorrela izanez gero ö siendoasí, úhorrela bada ö siendoasí

horrelaexed • de ese odo; úhorrela izanez gero ö siendoasí, úhorrela bada ö siendoasí

horrelako • así; ú

horren • tan (como ése)

horren • de ese, esa, eso

horren • ese; tan

horren arabera • seg•n eso

horren arabera • según eso

horren kariaz • por ese otivo

horrenbeste • tanto

horrenbestean • a destajo

horrentzat • para éste

horretaratu • incitar

horrexegatik • por eso mismo, por lo tanto, por consiguiente

horri buruz • respectoa eso

horri dagokionez • respectoa eso

horriburu • alcachofa

hortakotz • por consiguiente, por lo tanto, por ello, por eso, en consecuencia

hortarakotzat • por consiguiente, por lo tanto, por ello, por eso, en consecuencia

hortarantzatu (du) • dirigir (los ojos...) hacia ese..., esa... llevar hacia

hortarat • así

hortatik • en consecuencia, de ahí

hortaz • ende epord

hortik honako • ediano; ediocre

hortik landa • fuera de eso

hortxata • horchata

hortxata • horchata

hortxategi • horchatería

hortxategi • horchatería

hortxe • ahí is o; OMEahí ismo

hortxe-hortxe • aproxi adamente

hortxe ebertand • ahí ismo

hortz • diente; piñón, úo

hortz • diente

hortz- • dental; úo

hortz-burpil. hortz-burpil • rueda dentada, engranaje

hortz-zabal • ancho de diente

hortz agertze ehaztea irtetzed • dentición

hortzadura • dentadura

hortzaginak • dentadura

hortzak • dentadura

hortzak erakutsi • enseñar los dientes

hortzak izerditu, hortzetan ura egin • hacerse la boca agua

hortzak zuritu • poner los dientes largos

hortzapen • dentición

hortzapen • dentición

hortzartean kantatu • tararear

hortzdun • dentado

hortzekin sortu, hortzekin sortu • nacer de pie

hortzeko • dental

hortzen artean jardun • murmurar entre dientes

hortzera e akina batenad • dentado

hortzeria • dentado; dentadura

hortzez karraskatu • rechinar los dientes

hortzikatu • ascullar; rechinar, roer

hortziri • ondadientes

hortzordeak • dientes postizos

hortzordeak • dientes postizos

hortzore • pasta de dientes

hortzore • dentífrico; dentífrico, pasta de dientes

horzdun • dentado

horzdura • dentadura

horzgabe ekod • desdentado

horzgabeekod • desdentado

horzka • a ordiscos

horzkada • entalladura; entalle, escalera de pelo al cortado eiled

horzkada • entalladura

horzkadura • engranaje; estría, oldura

horzkari • dental

horzkatu • encajar; encuadrar, engranar

horzkatu (du) • morder

horzkidura • dentera

horztun • dentado

horztun gurpil • rueda dentada

horztun gurpil • rueda dentada

hosgabe • insonoro

hosgabetu • insonorizar

hosgabetu • insonorizar

hosgabetze • insonorización

hosgabetze • insonorización

hosin • pozo; si a

hosin • asimismo.??

hoska • gritando

hoskera • ti bre de voz

hoskide • rít ico

hoskidetasun • ri a

hospatsu • famoso, célebre, ilustre, solemne

hospatu • famoso, célebre, ilustre

hospatu (du) • celebrar, festejar, conmemorar

hospatze • celebración

hospe • fama, reputación, renombre

hospetsu • famoso, célebre, ilustre, solemne

hospitale • hospital

hosta- • foliar

hostadura • foliación

hostail • seroja

hostaila • follaje

hostatu • cubrirse de hojas

hostatu • cubrirse de hojas

hostazuri • mostajo

hostazuri • ostajo

hosto • hoja

hostoekiko • foliar

hostokaetud ehostoak kendud • hojear

hostokatu • hojear ehostoak kendud

hostoketa • foliación

hostope • enra ada; follaje

hostopil • pastel de hojaldre

hostopil • pastel de hojaldre

hostore • hojaldre

hostore • hojaldre

Hostorea porruekin • Hojaldre con puerros

Hostorezko pasteltxoak • Pastelillos de hojaldre

Hostorezko txitxarropilak • Empanadillas de hojaldre

hostorri • fronde

hostorri • fronde

hostotsu • frondoso

hostotza • follaje; frondosidad

hostotza • frondosidad

hots • es decir; invocación, jolgorio

hots • ruido, sonido

hots • es decir

hots • ea, vamos a ver

hots • fama, reputación, renombre

hots • golpe, momento

hots-ohartarazpen • advertencia acústica

hots-seinale • señal acústica

hots batean • de un golpe

hots durunditsu • sonido estridente

hots egin • hacer ruido; lla ar, ulular

hots gabe ekod • insonoro

hots gabeekod • insonoro

hotsandi • aparato; ostentación, sole nidad

hotsandiko • ruidoso; sonoro

hotsandiz • con estruendo; ru bosamente

hotsegile • lla ador

hottentot • hotentote

hotz • frío

hotz • frío; úhotzik dago ö está frío, úhotz naiz ö tengo frío

hotz • frígido

hotz-hotz • muy frío

hotz giro • frescor

hotz handi • ucho frío

hotz hotz izan (da) • hacer mucho frío

hotz ikaratu • tiritar de frío

hotz izan (da) • hacer frío

hotz izan (da) • tener frío

hotzaile • enfriador

hotzak hartu • aterido

hotzak kikildu • pas ado

hotzak uzkurtu • pasmar

hotzaldi • frescura; pas o, resfriado

hotzantz • fresco

hotzarazi • enfriaresed; resfriar

hotzautsi • te plado

hotzbero • sazón; te peratura

hotzeri • resfriado

hotzetarako • para el frío

hotzetarako • para el frío

hotzik • frío

hotzikara • escalofrío

hotzikara • calentura; escalofrío, tiriteo

Hotzikara. • escalofrío

hotzil • fresquito

hotzil • fresquito; te plado, tibio

hoxkor • fresco

hoz in • álgido; espas o, uy frío

hoz indu • entu ecerse

hoz indu • entu ecido

hoz indura • entu ecimiento

hozbera • friolero

hozberritu • refrigerar

hozdun • dentado

hozdura • enfriamiento

hozdura • enfriamiento

hozgiro • tie po fresco

hozgiro • tie po fresco

hozidura • parte en ger inación

hozidura • parte en ger inación

hozitu • espigarse elechugasd; ger inar

hozitu • brotar; ger inar

hozitu • espigarse elechugas

hozka • estado normal, estado habitual de salud.??

hozka • a dentelladas

hozka egin • order

hozkada • dentellada; ordedura, ordisco

hozkadun • dentado

hozkailu • nevera

hozkailu • enfriador; frigorífico, nevera

hozkailu • refrigerador

hozkar • fresco

hozkara • fresco

hozkari • ordedor; dental

hozkarri • refrigerante

hozkarri • enfriador; refrigerante

hozkatu • estriar; order, picar con el pico

hozkeria • frialdad

hozketa • refrigeración

hozki • dentera; friamente

hozki • friamente

hozkil • friático

hozkil • friático; friolero

hozkirio • escalofrío

hozkiro • refrigeración; refrigerio

hozkirri • fresco; frescor, tiriteo

hozkirritu • lrefrescaresed etener escalofríos

hozkirritu • refrescaresed etener escalofríosd

hozkor • friolero

hozpen • crisis; desaliento, desánimo

hozpen • crisis; frialdad, frigidez

hoztaile • refrescador

hoztasun • desa or; frescura, frialdad

hoztasun • frialdad

hoztasun • frigidez

hozte • resfriamiento

hoztegi • fresquera

hozteko modu • siste a de refrigeración

hozteko odu • siste a de refrigeración

hozteri • resfriamiento

hoztu • deste plar; enfriaresed, escalofriarse

hoztu • desani arse

hoztu • resfriado

hoztu ehotza hoztend • desani aresed; refrigerar

hoztun • dentado

hren inguruan e-ren inguruan ibildi • versar

hrri-altxor • fisco

htik honenbeste e-tik honenbeste egond • distar e etroa kilo etroad

htolesgabetu etolesgabeetuda ccbetzend • desdoblar

htxinpartatu etxinpartaetuda cctatzend • crepitar; chispprrotear

hu us • hu us; antillo

Hudal • Ayuntamiento

hudigo • aversión

hudigo • aversión

hudo • hurón

huelga egrebad • paro laboral

huita • llamada, llamamiento, invocación

huler-arazi (dio) • hacer comprender, hacer entender

hulerbide • medio de expresión, medio para hacer comprender

hulermen • entendimiento, comprensión

hulertezin • incomprensible, inexplicable

hulertu (da) • comprenderse, entenderse

hulertu (du, dio) • comprender, entender

hulertzapen • comprensión, entendimiento

hullan • cercano

hume • cría

hume • crío, cría, niño, niña

hume zuhurtz • huérfano

humetan danik • desde la infancia, desde la niñez

humetto • niñito, bebé

humetu. hümetu. hymetu • procrear, echar crías

humetu. hümetu. hymetu • aniñarse

humezaro • niñez, infancia

huna • aquí (a este lugar), acá

huna hemen. huná hemen • he aquí

huna. huná • he aquí

hunatu (da) • venir aquí

hunatu (du) • traer, conducir, mover... aquí

hunein • tan (como este, esto, esta)

hunela • así, de este modo

hunela ere • por lo tanto, así también

hunelako • así, de esta clase, tal (como éste)

hunengatik • en consecuencia, por esto

hunetara • así pues, de este modo

Hungariako gailetatxoak • Galletitas húngaras

Hungariako gulaxa • Goulasch a la húngara

hungariar • h•ngaro

hungariera • h•ngaro ehizkuntzad

hunki endu • afecto

hunkibera • afectivo; e ocionable, e otivo

hunkibera • e ocionable

hunkigarri • e ocionante; pas oso, sobrecogedor

hunkigarri • emotivo, sensible

hunkigarriro • e otivamente

hunkikor • a oroso

hunkimen • (sentido del) tacto

hunkimenezko • táctil

hunkior • afectivo

hunkipen • enternecimiento

hunkipen • e oción; enterneci iento, sobrecogimiento

hunkitu • afectar

hunkitu • afectar; e ocionar, i presionar

hunkitu (du) • causar emoción

hunkitu (du) • recibir

hunkitu (du) • tocar

hunla • así, de este modo

huno • huno

huno • huno

huntan • es decir

huntara • de este modo, así pues

huntarat • de este modo, así pues

huntaz gainera • además de esto, aparte de esto

huntz • hiedra, yedra

huntz • hiedra; yedra

huntz • yedra

huntzorri • hoja de hiedra; hiedra

huntzosto • hoja de hiedra

hur • próxi o; avellana, úhurrik ere ezl ö ìni ucho enoslv ìni re ota entel

hur-hurreko irteera • salida inmediata

hur e an • acercaresed; aproxi arse

hura • aquel, aquella, aquello, él, ella, ello

hurakan • huracán

hurbil • cerca; cercano, in inente

hurbil • cercano, próximo

hurbil • cerca, próximo

hurbil egon • distar

hurbil etor erid • aproxi arse

hurbildu • rondar

hurbildu • acercaresed; aproxi aresed, arri arse

hurbildu • acercaresed; aproxi aresed, arri arse

hurbildu (da) • acercarse, aproximarse

hurbileko • contiguo; próximo

hurbilketa • acercamiento

hurbilketa • acerca iento; aproxi ación

hurbiltasun • afinidad; in inencia, proxi idad

hurbiltze • aproxi ación

hurgaineratu eurgaineraetuda ccratzend • flotar; ponera flote

huri • hurí

huri • hurí

huri • ciudad, villa

huri • hermoso ángel hembra del paraíso

Huri-Zahar • Casco Viejo (de Bilbao)

hurko • pariente; próji o, próximo

hurkotasun • inti idad; proxi idad

hurrandu • acercaresed; aproxi arse

hurrandu • acercaresed; aproxi aresed, arri arse

hurrapagarri • absorbible

hurrapaketa • explotación

hurrapatu • absorber

hurrapatu • absorber

hurre • proxi idad

hurrean • cerca; juntoa, próximo

hurreko • cercano; in inente

hurren etorri • suceder

hurrenez hurren • ordenada ente; respectivamente

hurrengo • subsiguiente

hurrengo • siguiente

hurrengo • consiguiente; siguiente, subsiguiente

hurrengo egunean • al día siguiente; OMEal día siguiente

hurrengoan • en lo sucesivo

hurrengorako • para la próxi a

hurrengorako • para la próxi a

hurrenkera • orden; sucesión

hurreratu • acercaresed; aproxi aresed, arri arse

hurreratu • acercaresed; aproxi aresed, arri arse

hurretan ere (ez) • ni con mucho

hurretsun • propincuidad

hurrik e an ehur e and • acercarse; aproxi arse

hurritasunaz • con economía

hurritz • avellana; avellano

hurrizti • avellaneda

hurrun • lejano

hurrun • lejos

hurrundu (da) • alejarse, apartarse

hurrundu (du) • alejar, apartar

hurrunetik • de lejos, desde lejos

hurrupa • absorción; sorbo

hurrupa egin • sorber

hurrupada • trago

hurrupaka • a sorbos; sorbiendo

hurrupaketa • absorción

hurrupakuntza • absorción; explotación

hurrupatu • sorber

hurrupatu • explotar; sorber

hurrupatzaile • chupador; explotador

husar • húsar

husar • h•sar

husitar • husita

husitar • husita

huskeria • puntillo

huskeria • friolera

huskeria • bagatela; baratija, friolera

huskeria • insignificancia

husketa • evacuación

huskune • hueco

hustasun • nulidad; vaciedad, vacío

hustasun [hutstasun] • vacío, vacuidad

hustasun [hutstasun] • pureza

hustiragarri • explotable

hustiragarri • explotable

hustirakuntza • explotación

hustiratu • explotar

hustiratu • aprovecharse

hustiratzaile • explotador

hustiro • explotación

hustu • apurado; vaciado

hustu • apurar; desahogarse

hustu (da) • debilitarse

hustu (da) • vaciarse

hustu (du) • debilitar

hustu (du) • vaciar

hustu ehutsa hustend • agotar; apurar, desahogarse

hustu ehutsd • vaciar

hustualdi • desahogo; evacuación, vaciado

hustuketa • vaciado

hustuketa-lan • descarga, operación de descarga

hustuketa-lan • operación de descarga, descarga

huts • error, fallo, yerro

huts • puro, mero, simple

huts • defecto; errata, falta

huts • erróneo

huts • vacío, vacuo

huts-huts • muy puro, purísimo

huts-hutsal • de muy poco valor

huts-hutsik • puramente, meramente

huts ala bete, huts ala kausi • a lo que salga

huts e an • defraudar

huts egin • ausentarse; equivocarse, errar

huts egin (du) • fracasar, fallar, errar, cometer errores

huts ezin-eginezko • infalible

hutsak atera • tildar

hutsal • erróneo, incorrecto, vano, de poco valor, pobre

hutsal • baladi; banal, birria

hutsalaldi • deficiencia

hutsaldi • desahogo; error, gazapo

hutsaldi • fracaso, error

hutsaldu • desvirtuarse

hutsaldu (du) • desvirtuar

hutsalkeria • disparate, vanidad, ligereza, insubstancialaidad

hutsalkeria • fatuidad; ligereza, vanidad

hutsaltasun • nulidad; vaciedad, vacuidad

hutsarte • carencia

hutsarte • oportunidad, ocasión

hutsarte • espacio vacío

hutsarte • defecto, culpa

hutsarte • espacio vacío; hueco, intervalo

hutsarte • ocio, tiempo libre

hutsarte • interrupción

hutsarteak • ratos de ocio

hutsarteka • a ratos libres

hutse aile • defraudador

hutsean ari • empeñarse en vano

hutsegile • faltón; infractor

hutsegin • fracasado, fallido

hutsegite • fracaso, fallo, error

hutsegite • falta

hutsegite • desacierto; equivocación, fallo

hutsegite • defecto, fallo

hutsezin eezkod • infalible

hutsezintasun • infalibilidad

hutsgabe • i pecable; irrepichable

hutsik • puro

hutsik • vacío

hutsik • vacío

hutsik gabe • i pecable

hutsik gabe ekod • intacto; intachable

hutsik gelditu • vaciar

hutsiritzi • despreciar

hutsopil • chasco

hutsopil • chasco

hutsune • defecto; deficiencia, espacio vacío

hutsune • vacío, hueco

hutsunetxo • faltita

huzi • parcelar; repartir

huzitzaile • repartidor

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.