Fandom

Lingua Romanica Commun Unificata

Dictionario Vasconico 361

252pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

ga a • ga a

ga a • ga a

ga elu • ca ello

ga eto • ga eto

ga etofito • ga etofito

ga etofito • ga etofito

ga ma • ga ma

ga uza • ante; ga uza

gabai • gaviota

gabardina • gabardina

gabardina • gabardina; trinchera

gabarra • barcaza

gabarra • lanchón

gabarra • barcaza; gabarra, lanchón

gabarra • gabarra

gabarrari • gabarrero

gabarrari • gabarrero

gabe • carencia; desprovisto, falto

gabe • sin

gabe e-gabed • falto; újakin gabez ö por ignorancia

gabean. gauean • por la noche

gabeko • privativo

gabetasun • abstención; falta, privación

gabetasun • privación

gabetu • abstenerse; újakin gabez ö por ignorancia

gabetu • abstenerse; despojaresed, e probrecer

gabeturik • desprovisto

gabezia • carencia; escasez, falta

Gabeziazko psikosi, gabeziak eragindako psikosi. • psicosis por privación

gabezko • privativo

gabi • artillo pilón; artinete, aza

gabi • mazo de herrería

gabi • martillo pilón

gabia • gavia

gabia • gavia

gabikatu egabikaa gabikatzend • acear; agullar

gabiko • aza

gabiko • maza

gabila • haz de leña; tirafondo

gabila • tirafondo

gabirai • gavilán

Gabon • Nochebuena

gabon • buenas noches; natividad ebaitaabenduaren

gabon-kanta • villancico

gabon-kanta • villancico

Gabonak • (las) Navidades

gabondar • gabonés

gabondar • gabonés

Gaboneko messade. Gaboneko mezu • mensaje de Nochebuena

gabonsari • aguinaldo

gabonzahar • nochevieja

gaelera ehizkcd • gaélico

gaeliko • gaélico

gag • gag

gag • gag

gahatu • alcanzar; azuzara los perros

gahatu • azuzar a los perros

gahun • espuma

gai • incógnita

gai • tema, asunto

gai • apto; artículo, asunto

gai • te a

gai-aurkibide • te ario; ú ahai eta gai öa pan y anteles, úgai horretan ongi dakiena da ö es unaautoridad en la ateria

gai-bizar • arista de trigo; ú ahai eta gai öa pan y anteles, úgai horretan ongi dakiena da ö es unaautoridad en la ateria

gai arriskutsu • carga peligrosa, materia peligrosa

gai arriskutsu • materia peligrosa, carga peligrosa

gai e-gaid • aspirante; futuro, pretendiente ead

gai gogaikarri • carga molesta, materia molesta

gai gogaikarri • materia molesta, carga molesta

Gai haluzinagarri. • sustancia alucinógena

gai kaltegarri • carga nociva, materia nociva

gai kaltegarri • materia nociva, carga nociva

gai leherkor • carga explosiva, materia explosiva

gai leherkor • materia explosiva, carga explosiva

Gai neurotransmisorea. • sustancia neurotransmisora

Gai Orokorren eta Langileriaren Atala • Sección de Asuntos Generales y Personal

gai osasungaitz • carga insalubre, materia insalubre

gai osasungaitz • materia insalubre, carga insalubre

Gai psikoaktibo. • sustancia psicoactiva

Gai psikodeliko. • sustancia psicodélica

gai psikotropiko • sustancia psicotrópica

Gai psikotropiko. • sustancia psicotrópica

gai sorgorgarri • sustancia estupefaciente

gai sukoi • carga inflamable, materia inflamable

gai sukoi • materia inflamable, carga inflamable

Gai timotropiko. • sustancia timotrópica

Gai. • sustancia

gaiari buruzko • te ático

gaiari buruzko • te ático

gaiez • incapaz; indigno, inhábil

gaieztapen • inhabilitación

gaieztu • inhabilitar

gaihenzi • superioridad

gaika • por materias

gaika • por aterias

gailen • egregio; gallito, ilustre

gailen gelditu • triunfar

gailendu • descollar; destacaresed, erguirse

gailenezin • insuperable

gailentasun • preponderancia; supre acía

gaileta • galleta

gaileta-fabrika • galletería

Gaileta-pastela • Pastel de galletas

gailetadenda • galletería

Gailetak • Galletas

gaileteria • galletería

gailu • dispositivo

gailu e-gailud • instrumento

gailur • cresta; cu bre, espinazo de las bestias

gailur • espinazo de las bestias

gailurtu • destacar; sobresalir

gain • ci a; cu bre, pico

gain • parte de arriba, punta

gain- • super-, sobre-, sur-

gain- • enci a; ú-ren gainean ö sobre, úhorrez gainera öade ás de eso

gain behera • en declive

gain behera • de arriba abajo

gain e-gain hardtu • asu ir; ú-ren gainean ö sobre, úhorrez gainera öade ás de eso

gain har e-gain haretudd • asu ir

gaina ezarri • techar

gaina hartu • do inar

gainak hartu, goiak hartu • subirse a la parra

gainalde • anverso; cubierta, portada

gainaldeko • so ero

gainartu egainara gainartzend • aventajar; derrotar, enseñorearse

gainazal • portada; superficie

gainazpikatu (du) • invertir, poner boca arriba

gainbalio • plusvalía; sobrevalor

Gainbalioaren Sekzioa • Sección de Plus Valía

gainbalioztapen • supervaloración

gainbalioztatu • supervalorar

gainbegirada • ojeada egaingirokid; supervisión

gainbegiraketa • supervisión

gainbegirale • supervisor

gainbegirale • supervisor

gainbegiratu • vistazo

gainbegiratu • supervisar

gainbehera • cuestaabajo; decadencia

gainbeheraldi • descenso

gainbeheratu • des oronarse

gainbeheratu (du) • desmoronarse

gainbero • resol

gainbizi • supervivencia

gainbizi-soldata • sueldo de supervivencia

gainbizi (da) • sobrevivir

gainbizitza • supervivencia

gaindi • a través; por

gaindi egin • superabundar

gaindi ibili • recorrer

gaindidura • redundancia; sobreabundancia

gaindiezin • invencible

gaindiezin eezkod • insuperable; prohibitivo

gaindigarri • superable

gaindika • a manos llenas

gaindikor • superable

gainditu • sobrepasar

gainditu • aventajar

gainditu • aventajar; rebasar, sobrepasar

gainditu (du) • superar, vencer a

gainditze • superación

gainditze • superación

gainditzeko • pendiente

gaindizka • en exceso; excesiva ente, rebosante

gaindizkako • des esurado; excesivo, sobreabundante

gaindu • do inar; ú-ren gainean ö sobre, úhorrez gainera öade ás de eso

gainean • encima, arriba

gainean • enci a; pasada eded

gainean agertu • e erger

gainean era an • sobrellevar

gainean era an • sobrellevar

gainean jarri • ontar ezaldid

gainegitura • superestructura

gainegitura • superestructura

gaineko • alza; gabán esoind, paleto

gaineko • superior

gainera • además

gainera • ade ás

gainerako • de ás; de asía, lo de ás

gainerakoak • los de ás

gainerakoak • los de ás

gainerakoan • por lo de ás

gainerakoan • por lo de ás

gaineratiko • restante; resto

gaineratu • aflorar; agregar, añadir

gaineratze • e ersión

gainetik • ligera ente; so eramente

gainetiko • so ero

gainez • rebasando

gainez egin • desbordarse

gainez egin (du) • exagerar

gainez egin (du) • desbordar, rebosar

gainezar en • superposición

gainezar en • superposición

gainezargarri • superponible

gainezargarri • superponible

gainezarri • superpuesto

gainezarri • superponer

gainezarri • superponer

gainezartze • i posición

gainezka • desbordándoseO D gainezka

gainezka • rebosando

gainezka egin • rebosar

gainezkabide • rebosadero

gainezkabide • rebosadero

gainezkatu • col ar; desbordaresed, rebasar

gainezkatu • desbordarse

gainezko • superfluo

gainezko • superfluo

gaineztapen • revestimiento

gaineztatu • revestirse

gaineztu (da) • superarse

gaineztu (da) • sobrepasarse, colmarse

gaineztu (du) • superar

gaingiroki • de corrida; por enci a, superficialmente

gaingiroki • superficialmente

gaingiroki • por enci a

gainidazki • epígrafe

gainiraikitza. gaineraikitza • superestructura

gainjarri • superpuesto

gainkarga • sobrecarga

gainkarga • sobrecarga

gainkargatu • sobrecargar

gainkargatu • sobrecargar

gainki • sobre anera; so eramente

gainontzeko • sobrante; superior esobre el puno ás elevadod

Gainontzekoen fitxak • Fichas de terceros

gainpopulaetu • superpoblarse

gainpopulatu • superpoblarse

gainprodukzio • superproducción

gainprodukzio • superproducción

gaio • depósito

gaita • gaita

gaita txarrean egon • estar de mala gaita

gaitajole • gaitero

gaitajole • gaitero

gaitasun • aptitud; co petencia, facultad

Gaitasun, ahalmen. • capacidad

gaitasuna e an • facultar

gaitasuna kendu • incapacitar; inhabilitar

gaitasunik ez • incapacidad; inco petencia, ineptitud

gaitasunik gabe utzi • inhabilitar

gaitegi • al acén

gaitero • gaitero enavarrod

gaitero • gaitero enavarro

gaitu • adaptar; adiestrar, avezarse

gaitu • avezarse; ú ahai eta gai öa pan y anteles, úgai horretan ongi dakiena da ö es unaautoridad en la ateria

gaitu (du) • capacitar

gaitz • mal, malo

gaitz • mal, dolencia

gaitz • arduo; díficil, difícilmente

gaitz- • orboso; úgaitzerdil ö ì enos all, úgaitz deritzot ö leaborrezco

gaitz egin • da nificar; dañar, lesionarse

gaitz. zail • difícil

gaitzasgarri • aborrecible

gaitzen duen baimen • autorización habilitante

gaitzen(a) • (lo) peor

gaitzepel • tisis

gaitzepelkontrako • antituberculoso

gaitzeratu • inco odarse

gaitzerdi • mal menor

gaitzerizko • aversión

gaitzerraketa • aledicencia

gaitzeru • cuartal e edida de granosd

gaitzeru • archivo

gaitzeruan gorde (du) • archivar, guardar en el archivo

gaitzesale • aldiciente; ur urador

gaitzesan • denigrar; detractar, aldecir

gaitzesgarri • detestable

gaitzesgarri • despreciable; detestable, execrable

gaitzesgarriki • detestablemente

gaitzesgarriki • detestablemente

gaitzespen • i popularidad eherriarend; aledicencia, alquerencia

gaitzespen • malquerencia

gaitzestasun • desafección

gaitzestasun • desafección

gaitzeste • desaprobación

gaitzeste • ani adversión; desaprobador, repudio

gaitzeste • desaprobador

gaitzetsi • desaprobar

gaitzetsi • desaprobar

gaitzetsi • abo inar; aborrecer, condenar

gaitzetsi (du) • desaprobar, censurar, reprobar

gaitzetsi (du) • culpar, condenar

gaitzetsi (du) • despreciar

gaitzi • desagrado; enojo, resentimiento

gaitzi izan • desagradar; disgustar, indignarse

gaitzi izan (zaio) • resultar desagradable, disgustar

gaitzidura • gri a; indignación

gaitzikor • suspicaz

gaitzikortasun • suspicacia

gaitzikortasun • suspicacia

gaitziritzi • a ohinarse; sentiraversión hacia

gaitziritzi • a ohinarse

gaitzitu • ofenderse

gaitzitu (du) • contrariar a, oponerse

gaitzitzen • apodo

gaitzitzi • aborrecer; detestar, enconar

gaitzizen • ote; seudóni o, sobreno bre

gaitzondo • resentimiento

gaitzuste • ala fe

gaitzuste • mala fe

gaitzustean • de ala fe

gaixo • enfermo, enfermito, malito

gaixo • pobre, cuitado, infeliz

gaixo • desdichado; dolencia, enfermo

Gaixo kroniko. • enfermo, -a crónico,-a

Gaixo, eri. • enfermo, -a

gaixoaldi • enfer edad

gaixobera • enfer izo; alsano

gaixokor • enclenque

gaixotasun • enfer edad; al, pobreza de espíritu

gaixotasun • pobreza de espíritu

gaixotasun benereoak • enfer edades venéreas

gaixotasun benereoak • enfer edades venéreas

Gaixotasun kardiobaskularrak, bihotzaren eta odol hodien gaixotasunak. • enfermedades cardiovasculares

Gaixotasun Kardiobaskularren Aholku Batzordea • Consejo Asesor sobre Enfermedades Cardiovasculares

Gaixotasun, eritasun. • afección

Gaixotasunen transmisio. • transmisión de enfermedades

gaixoti • enfer izo; enfer ucho, alsano

gaixoti • enfer ucho

gaixotu • enfer ar; indisponeresed, úgaixorik dago ö está alo

gaixozain • enfer eroa ra

gaixtakeria • acto de aldad

gaixtatu egaixtaa gaixtatzend • alborotar

gaixto • brivón

gaizbide • escándalo

gaizbidea erakutsi • escandalizar; extraviar

gaizbideratu • desenca inar; escandalizaresed, extraviar

gaizbidezko • escandaloso

gaizkata • esturión

gaizkatu • salvar

gaizki • mal, malamente

gaizki aditu • alentendido

gaizki bizi izan • alvivir

gaizki bizi izan • malvivir

gaizki dagoen zoladura • pavimento en mal estado

gaizki e an • desentonar

gaizki egin • meter la pata

gaizki egon • desacertar

gaizki entelegamendu • malentendido

gaizki erabili • altratar

gaizki erabili • maltratar

gaizki esaka • aldiciendo

gaizki esaka • maldiciendo

gaizki esaka aritu • ur urar

gaizki gastatu • algastar

gaizki hartu • inco odar

gaizki hartua • i popular eherriakd

gaizki hazi • alcriado

gaizki hazi • malcriado

gaizki hazi • malcriar

gaizki hazi • alcriar

gaizki ikusi • de al tono; al visto, al irado

gaizki ikusi • mal irado

gaizki ikusia • i popular eherriakd

gaizki ikuste • i popularidad eherriarend

gaizki irten • frustrar; alparado, suspender eazterketand

gaizki irten • malparado

gaizki irten eazterketand • suspender

gaizki nahi ukan • alquerer

gaizki ohitu • alacostu brado; viciarse

gaizki ohitu • malacostu brado

gaizki saldu • albaratar; alvender

gaizki saldu • malvender

gaizki saltze • malbarato

gaizki saltze • albarato

gaizki ulertu • alentendido

gaizkienik • del peor modo. de peor modo

gaizkigarri • peyorativo

gaizkile • delicuente; facineroso, aleante

gaizkile • facineroso

gaizkin • perjudicial

gaizkin • delicuente; alandrín, aleante

gaizkinahi • inquina; alquerencia, ojeriza

gaizkoadura • e peoramiento

gaizkoadura • agradecimiento

gaizkoadura • agravación; agravación, e peoramiento

gaizkoadura • perjuicio, mal, pérdida, daño

gaizkoagarri • agravante; agravante

gaizkoatu • infectado

gaizkoatu • e peorar

gaizkoatu • recrudecer

gaizkoatu • agravarse

gaizkoatu • agravarse

gaizkoatu • agravarse; e peorar, enconarse

gaizkoatu (da) • agravarse, empeorar

gaizkoatu (du) • causar perjuicios, perjudicar

gaizkoatze • recrudecimiento

gaizkoatze • recrudecimiento

gaizo • indispuesto

gaizpera • enfer izo; órbido

gaizpide • depravación; escándalo, orbosidad

gaiztagin • forajido; aleante, alhechor

gaiztakeria • depravación; fechoría, i piedad

gaiztakeria • maldad, infamia, vileza

gaiztakeriaz • aliciosa ente; aligna ente, perversamente

gaiztasun • dificultad

gaiztatu • corro peresed; alearesed, viciarse

gaizto • depravado; insidioso, ladino

gaizto • malo, malvado

gaiztoago • peor

gaiztoen(a) • (el) peor, (el) más malvado

gaiztoki • aligna ente; alvada ente, siniestramente

gaiztotasun • aldad

gaiztoto • alvadamente

gaiztotu • depravar; envileceresed, alearse

gaiztotze • perversión

gako • clave; gancho, ganz•a

gako • garfio

gako ako • gancho doble

gako ako • gancho doble

gakoaz egon • estar bajo llave

gakorratz • ganchillo

gakorratz-lan • ganchillo

gakotik kendu • desenganchar

gakotu • zunchar

gakotu • arquearse; zunchar, úhor datza gakoa öahí está el quid

gakotu • arquearse; úhor datza gakoa öahí está el quid, úhor dago gako öahí está la dificultad

gakoz lot eud • gafar

gakoz loteud • gafar

gal-hurren • en peligro

gal en • desastre; estrago, perdición

gal endu • detrimento

gal otz • trigo cha orro

gal otz • trigo cha orro

gala • gala

gala • gala

galai • galán

galai • apuesto; galán

galai • galán

galaiko • galaico

galaktiko • galáctico

galaktiko • galáctico

galania • engreimiento

galanki • gentil ente; her osamente

galanki • gentilmente

galant • gentil; guapoa pa, her oso

galant • grande, grandote, grandota

galant • guapo, apuesto

galantasun • gentileza

galantasun • gentileza; her osura

galanteder • esbelto; guapo

galantgailu • galón

galantki • apuestamente, gentilmente

galarazi • dificultar; entredecir, obstaculizar

galarazi • vedado

galarazi (du) • impedir

galarazpen • pérdida; prohibición

galarren • galerna

galatz • trigo barbado

galatz • trigo barbado

galauts • polvo de trigo

galauts • polvo de trigo

galaxia • galaxia

galaxiarteko • intergaláctico

galaxiarteko • intergaláctico

galazi • se illa de trigo

galazi • se illa de trigo

galaziar • gálata

galaziar • gálata

galbahe • cedazo; criba

galbahetu • cerner; ta izar

galbelar • planta de trigo

galbera • trigo candeal

galbide • depravación; escándalo, perdición

galbidetsu • peligroso

galbikatz • carbón enudo que queda en la criba; cisco

galbizarrak • barbas de trigo

galbizarrak • barbas de trigo

galburu • espiga de trigo

galburu • espiga de trigo

galburuak bildu • espigar el trigo

galburuak bildu • espigar el trigo

galda • fundición

galda • arrabio

galda • arrabio; fundición, reverberación del sol

Galdakaoko Ospitalea • Hospital Galdakao

galdaketa • fundición; fusión

galdapen • recla ación

galdara • caldera

galdara. galde. galdera • pregunta, cuestión

galdarraztaldi • escaldadura

galdarraztaldi • escaldadura

galdarraztatu • escaldar

galdategi • fundición

galdatu • caldear; fundir, recalentar

galdatzaile • fogonero

galde • instancia; pedido, pesquisa

galde • pregunta, cuestión

galde-erantzunak • preguntas y respuestas

galde egin • preguntar

galde egin (du, dio) • preguntar, consultar

galdeegin • interrogativo.?

galdegile • cuestionante; de andante, interrogante

galdegin egaldegina galdegitend • cuestionar; de andar, interrogar

galdekari • interrogativo

galdekari • interrogativo

galdekatu • interrogar; preguntar insistentemente

galdeketa • cuestionario; encuesta, interrogatorio

Galdeketa; galdera orri. • cuestionario

galdekizun • encuesta; pregunta

galdera • interrogación; pregunta

galdera • interrogación

galdera- arka • interrogante

galdera- arka • interrogante

galdera-ikur • signo de interrogación

galdera-ikur • signo de interrogación

Galdera, kontsultatze, kontsulta egite. Fase de consulta con las Areas y Servicios Municipales = Udaleko sail eta zerbitzuei kontsultak egiteko fasea. Efectuar la consulta = Kontsulta egin. • consulta

galdera. galdara • caldera

galdetsu • preguntón

galdetsu • preguntón

galdetu • encuestar; escrutar, exigir

galdetzaile • interrogador

galdetzaile • interrogador

galdigabe • continua ente; incesante, sin parar

galdo • exigencia

galdor • vértice

galdu • extinto; putrefacto

galdu • desperdiciar; despistar, extraviarse

galdu (da) • perderse

galdu (du) • perder

galdu en • perdición

galdu gordean • a extinguir

galdugaitz • i perdible

galdukeria • corrupción; perversión

gale e-galed • ansioso

galego • galaico; gallego

galena • galena

galendu egalena galentzend • esca otear

galeoi • galeón

galeoi • galeón

galeote • galeote

galeper • codorniz

galeper • codorniz

galera • da nificación; extorsión, perdición

galera eta irabaziak • pérdidas y ganancias

galera eta irabazien kontu • cuenta de pérdidas y ganancias

galerada • galerada

galerada • galerada

galerak egozte, galeren egozpen • imputación de pérdidas

galerazi • dificultar; estorbar, evitar

galerazi (du) • poner fin a

galerazota egon (da) • estar impedido

galerazpen • prohibición

galeren konpentsazio • compensación de pérdidas

galeria • galería

galeria • galería

galeriano • galeote

galerna • galerna; te pestad, te poral

galestar • galés

galestar • galés

galetsi • desa parar

galetsi • desa parar

galetsi (du) • desamparar

galezin eezkod • inextinguible

galga • aparato para ensa blar las aderas; freno, galga

galga • nivel

galga berdinaz • con el mismo rasero, por un mismo rasero

galgail • pitorro

galgaketa • nivelación

galgal • hervidero

galgara • ebullición; exaltación, fervor

galgaraka • a borbotones

galgarau • grano de trigo

galgarri • arruinador; fatal, letal

galgarri • perdible

galgatik atera • desnivelar

galgatu • frenar; arcar los tablones para cortarlos, nivelar

galgatxo • frenillo

galgatxo • frenillo

galgo • galgo

Galgo orri • papel Galgo (folio)

galiar • galo

galiar • gálico; galo

galibo • gálibo

galibo • gálibo

galibo • gálibo

galibo-argiak • alumbrado de gálibo

galibo-argiak • luces de gálibo

galibo-argiak • luces de gálibo

galibo-argiak • luces de gálibo

galiko • gálico

galilear • galileo

galilear • galileo

galio • galio

galipot • asfalto; brea, galipot

galirin • harina de trigo

galirin • harina de trigo

galiziar • galaico; gallego

galiziera • gallego ehizkuntzad

galizis o • galicismo

galizis o • galicismo

galjorrai • escardillo para el trigo

galjorrai • escardillo para el trigo

galkatu • apel azar

galkatu • apel azar; aplastar, cebar

galkor • efí ero; extinguible, perecedero

galmendirat eraman (du) • hacer pasarlo mal. llevar a la perdición

galoi • galón

galoi • galón

galoin • galón

galondar • residuos de trigo elasto-hondakinad

galondar elasto-hondakinad • residuos de trigo

galondo • rastrojo de trigo

galorde • conflicto; crisis, riesgo de perder

galorratz • brote de trigo

galorratz • brote de trigo

galoxa • galocha

galoxa • galocha

galpar • greña; guedeja, echón de pelos

galsoro • ca po de trigo

galsoro • ca po de trigo

galtegi • granero de trigo

galtegi • granero de trigo

galtrerdi • clacetín

galtrerdiak • edias

galtxori • gorrión

galtza otz • pantalón corto

galtzada • calzada

galtzada-estugune • estrechamiento de calzada

galtzada-zati, galtzada-gune • tramo de calzada

galtzada oztopatu • obstaculizar la calzada

galtzadako ertz • borde de la calzada

galtzadaren ardatz • eje de la calzada

galtzadaren zabalera • ancho de la calzada

galtzaderda • calzada

galtzagin • pantalonero

galtzahas • pernetas eend

galtzahas • pernetas eend

galtzai • pérdida, perdición, derrota, ruina, revés, desgracia

galtzaiaren atadian • a punto de perecer

galtzaile • perdedor

galtzaile • perdedor; pervertidor

galtzairutu (da) • forjarse, hacerse de acero

galtzairutze • temple, arrojo

galtzak • pantalón e ediasd

galtzandi • calzonazos

galtzapen • da nificación; pérdida

galtzar • brazo; regazo, seno

galtzarbe • axila; sobaco

galtzarbegi • sobaquera

galtzarbegi • sobaquera

galtzarbeko • axilar; axilar

galtzari • liga de medias

galtzari • liga de edias

galtzarpean • bajo el brazo

galtzarreko • pectoral

galtze • extinción; extravío, pérdida

Galtze; galera. • pérdida

galtzerdi • calcetín

galtzerdi • media

galtzori • peligro

galtzu • rastrojo de trigo

galtzuri • trigo candeal

galvaniar • galvánico

galvaniko • galvánico

galvanizatu • galvanizado

galvanizatu • galvanizado

galvanizatu • galvanizarse

galvanizatu • galvanizarse

galvanizazio • galvanización

galvanizazio • galvanización

galvano etro • galvanó etro

galvano etro • metro

galvanoplastia • galvanoplastia

galvanoplastia • galvanoplastia

galvanoplastiko • galvanoplástico

galvanoplastiko • galvanoplástico

galvanoskopio • galvanoscopio

galvanoskopio • galvanoscopio

galzorian • en peligro

galzorian jarri • exponerse

gamberrismo • gamberrismo

gamberro • gamberro

gan • montaña, cima

gana e-gana jod • dirigirse

ganadu • ganado; res

ganadu-hiltzaile • atarife

ganadu-tratulari • tratante ede ganado

ganadu-tratulari • tratante ede ganadod

ganaduzalen • ganadero

ganagtsu • gangoso

ganantz e-ganantzd • hacia

ganba • ga ba

Ganba-erroilutxoak • Rollo de gambas

Ganba arraultzopila • Tortilla con gambas

Ganba eta berakatzen nahaskia • Revuelto de gambas y ajos

Ganba eta espinaka nahaskia • Revuelto de gambas y espinacas

Ganba eta legatz nahaskia • Revuelto de gambas y merluza

Ganba eta mahonesa-entsalada • Ensalada de gambas y mahonesa

Ganba eta porru nahaskia • Revuelto de puerros y gambas

Ganba eta txanpinoien nahaskia • Revuelto de gambas y champis

Ganba freskoak, egosiak edo plantxan • Gambas frescas, cocidas o plancha

Ganba ogi-frijitua (ganba-txipak) • Pan de gambas frito (chips de gambas)

Ganbak baratxuritan • Gambas al ajillo

Ganbak plantxan • Gambas a la plancha

Ganbak saltsa minaz • Gambas con salsa picante

Ganbak, bost zaporeko saltsarekin • Gambas con cinco sabores

ganbara • cámara, habitación

ganbara • aposento; asa blea legislativa, desván

ganbela • ga ella; pesebre

ganbela • ga ella

Ganben arraultzopila • Tortilla de gambas

ganbiatu • per utar

ganbiatu (du) • intercambiar

ganbio • ca bio

ganbio-ageri • letra de ca bio

ganboatar • ga boino

ganboatar • ga boino

gandik at e-gandik atd • independiente ente de

gandik landa e-gandik landad • independiente ente de

gando • pi pollo

gandor • cresta; insolencia, penacho de lasaves

gandu • bru a; catarata, e pañadura

gandu • e puñadura

gandutsu • borroso; difu inado, difuso

gandutsu • borroso

gandutu eganduetuda gandutzend • erªnturbiar la vista

gane • cumbre, cima, superficie superior

ganean • arriba, encima, en la parte de arriba

ganga • arco; bóveda, ganga e eatzekoad

ganga e eatzekoad • ganga

gangail • erupción cutánea; escrófula

gangailo • gandul

gangar • cresta; desatre, engreído

gangardun • e penachado

gangarkeria • fatuidad

ganglio • ganglio

gangoil • ganglio

gangrena • gangrena

gangrenak jo • gangrenarse

gangrenatu • gangrenarse

gangster • gángster

gangster • gángster

ganibet • cuchillo

ganibetada e an ekd • acuchillar

ganibetadaekd e an • acuchillar

ganik • desde

ganora • desenvoltura; destreza, fundamento

ganora izan • tener nervio

ganorabako • abandonado; descuidado, insustancial

ganoratsu • garboso

ganoraz • con funda ento; sólidamente

ganore • destreza, soltura

ganoregabe • pelafustán

gantz • enjundia; anteca

gantza • grasa; sebo

gantzagi • anteca

gantzak atera • sacar tajada

gantzateratzaile • saca antecas

gantzateratzaile • saca antecas

gantzatsu • adiposo; grasiento, antecoso

gantzopil • hojaldre

gantzu • unto

gantzu • bálsa o; ung±ento, unto

gantzudura • untadura

gantzudura • unción; ungi iento, untadura

gantzugailu • bálsa o; unguento

gantzuketa • ungimiento

gantzutsu • untuoso

gantzutu • e balsa ar; encarnecer, tiznar

gantzutu • ungido

gantzuzko • balsá ico

ganu • disposición; tendencia

gapirio • jácena

gapirio • jácena; larguero, viga

gar • llama (de fuego)

gar • celo, empeño

gar • entusiasmo, ardor

gar • voluntad o deseo firme, ansia, afán

gar endi • volcán

gar ordo • lla arada

gara • escapo; bohordo

gara • altura, elevación, montaña, cumbre

gara • cráneo

gara ola • insistencia

garabi • grúa

garabi • gr•a

garabi-dorre • gr•a torre

garabi-dorre • grúa torre

garabide • desarrollo; proceso

garagar • cebada

Garagardo baso, garagardo edontzi, garagardo edalontzi. ¿Cuánto le cuesta a tu organismo eliminar el alcohol que hay en cuatro cañas de cerveza? = Zure organismoak zenbat denbora behar du lau garagardotako alkohola iraizteko? • caña

Garagardoa • Sidra

garagardola • cervecería; fábrica de cerveza

garagardotegi • cervecería

garai • alto; altura, ci a

garai • alto, elevado, grande, superior

garai • elevado a

garai-garai • muy alto

garaie • sazón

garaiera • altura

garaiera • altura; estatura

garaiera • estatura

garaigo • victoria

garaikar • griego

garaikara • lengua alta, lengua elevada, lengua de la clase social culta, nivel superior de lenguaje

garaikara • griego (lengua)

garaikaratikako • procedente de la griega

garaikaratiko • procedente de la lengua griega

garaiko • montañes

garaiko • griego, griega

garaiko • montañero

garaiko • te pestivo

garaiko • elevado, alto, de arriba

garailari • vencedor

garailari • vencedor, victorioso, triunfante

garaile • ganador; triunfador, triunfal

garaile • triunfal

garaino • garañón

garaipen • triunfo; venci iento, victoria

garaipen • victoria, triunfo

garaitasun • hege onía

garaitezin • insuperable; invencible

garaitezintasun • invencibilidad

garaitezintasun • invencibilidad

garaitia • triunfo; venci iento, victoria

garaitiar • triunfador

garaitiko • procedente de arriba

garaitu • derrotar; ganar, sobrepasar

garaitu • derrotar; úo

garaitu • vencido

garaitu (du) • vencer a, sobrepasar a, derrotar a, triunfar, conquistar la victoria

garaiturik • vencido

garaitze • victoria, triunfo

garaiz • a tie po; oportuna ente, puntualmente

garaiz • a tiempo

garaiz • con tiempo

garaje • garaje

garaje • garaje

garaje • garaje

Garalde(a) • (la) región de las montañas. Garaldea. La Europa de las Penínsulas

garaldetar • garaldetano

Garalu • Grial

garandu egarana garantzend • desgranar

garangorri • fruto del madroño

garantegi • granero

garantia • garantía

garapen • desarrollo

Garapen eta Lankidetza Sanitarioko Sailburuordetza • Viceconsejería de Desarrollo y Cooperacción Sanitaria

Garapen Lankidetzarako Zuzendaritza • Dirección de Coperación al Desarrollo

Garapena • Desarrollo

Garapenean Laguntzeko Zerbitzua • Servicio de Cooperación al Desarrollo

garastada • regadío; riego

garastailu • regadera

garatu • desarrollar; evolucionar, adurar

garatu • desarrollar

garatxo • verruga

garau • grano

garau • grano; gránulo, pepita

garaujale • granívoro

Garaunak • Sesos

Garaunak Erroma erara • Sesos a la romana

garautegi • granero

garautu • desgranar; granar

garazia • gracia

garaztailu • regadera

garaztatu • irrigar; regar

garba • agra adera

garbai • arrepenti iento; penitencia

garbaildu • arre angar

garbaindun • pesaroso

garbal • esclarecido

garbaldu • esclarecer

garbaldu • arre angar

garbantzu • garbanzo

Garbantzu-azak • Garbanzo con berza

Garbantzuak zankarraz • Garbanzo con zancarrón

garbari • agra ador

garbatu • agra ar; arrepentirse

garbatu • agra ar; arrepentirse

garbi • puro

garbi • limpio, limpia

garbi • claro, claramente

garbi • acendrado; aseado, claro

garbi-garbi • nítido; reli pio, úegia garbia ö la verdad escueta

garbi-garbi-garbi • muy, muy puro.? muy, muy limpio.?

garbi-garbizale • muy purista

garbialdi • purga

garbigailu • detergente; lavadora, li piador

garbigarri • depurativo; lavable

garbigela • servicio deaseo

garbiikuziak/garbikuziak egin • hacer limpieza

garbikari • detergente

garbikeria • purismo

garbiketa • barrido; lavado, li pieza

Garbiketa eta Ibilgailuen Sekzioa • Sección Limpieza y Parque Móvil

Garbiketa publikoaren eta hondakinen bilketarako sailatala • Subárea de Limpieza Pública y Residuos

Garbiketa Publikoaren Negoziatua • Negociado de Limpieza Pública

Garbiketa Taldea • Grupo de Limpieza

Garbiketa, Baso eta Lorategien Zuzendariordetza • Subdirección de Limpieza, Montes y Jardines

garbiketak egiteko tresna, garbitzeko tresna • dispositivo de limpieza

garbiki • li pia ente; lísa ente, puramente

garbikin • detergente

garbikuntza • ablución; depuración, friega

garbileku • lavadero; lavandería

garbiontzi • aljofaina; palangana

garbiren garbiz • puristamente, a fuerza de purismo

garbirik • limpio

garbiro • evidente ente; li pia ente, netamente

garbiro • netamente

garbiro • claramente

garbiroki • li piamente

garbitasun • aseo; castidad, in unidad

garbitasun • pureza, limpieza

Garbitasun(ik) ez(a). • impureza

Garbitasun, araztasun, xahutasun. • pureza

garbitoki • lavadero; lavandería, purgatorio

garbitontzi • barreño; li piadera

garbitu • acrisolar; apurar, depurar

garbitu • acrisolar; apurar, depurar

garbitu (da) • limpiarse, lavarse

garbitu (da) • resolverse

garbitu (du) • limpiar, lavar

garbitu (du) • resolver

garbitzaile • limpiador

garbitzaile • barrendero eoficiod; li piador, liquidador

garbitzapen • lavatorio

garbitzapen • lavatorio

garbitze • ablución; expiación, fregadero

garbitze • limpieza, depuración

garbitzeko • expiatorio

garbizale • purista

garbizale • purista; puritano

garbizalekeria • purís o exagerado

garbizalekeria • purismo

garbizaletasun • purísmo

garbostasun • intrepídez

garda • peine de cardar

gardainatu • ensa blaresed; entrelazar

gardantxilo egardantxorid • jilguero

gardantz • rancio

gardatxo • lagarto oceladome

garden • claro; nítido, puro

gardendu • refinado

gardenia • gardenia

gardenia • gardenia ebotd

gardenki • transparentemente

gardenki • nítida ente; transparentemente

gardentasun • lucidez; nitidez, transparencia

gardi • opinión

gardinga • rancio ejanariakd

gardingadura • rancidez

gardingadura • rancidez

gardingatu • enranciarse

gardingatu • enranciarse

gardostu • cha uscar

gardostu • cha uscar

gardu • cardo

gardun • ardoroso; fla ante, fla ígero

gardun • caledonio, caldeo, sumerio

gardunara • caledonio, caldeo, sumerio

Garellanoko Osasun eta Segurtasunerako Zentroa • Centro Salud y Seguridad de Garellano

garesti • caro

garesti • caro

garestidura • encarecimiento

garestigarri • encarecedor

garestigarri • encarecedor

garestitu • encarecerse

garestitze • encarecimiento

gargailatu • desfallecer

gargantila • gargantilla

gargantila • gargantilla

gargar • gárgara

gargara • gárgara

gargaris o • gargarismo

gargaris o • gargarismo

gari • verruga; trigo, úelur urtea gari urte öaño de nievesaaño de bienes

gari-ale • grano de trigo; úelur urtea gari urte öaño de nievesaaño de bienes

gari-landare • planta de trigo; úelur urtea gari urte öaño de nievesaaño de bienes

Gari-nahaskia urdaiazpikoarekin • Revuelto de trigueros con jamón

gari eta • ontón de trigo

garia jo • trillar

garijotze • trilla

garitxa • verruga

garitxo • verruga

garitza • trigal

garitza • trigal

garizuma baino luzeagoa(k), garizuma hainbat luze, matxinakalaña baino luzeagoa(k) • más largo que la Cuaresma

Garizumako gozoak • Dulces de Cuaresma

garlopa • garlopa

garnata • granate

garnata • carnada; cebo

garnata • carnada

garo • rocío

garo • helecho

garo • agua que tiene las planta por la lluvia; helecho

garondo • nuca

garondo • cerviz; cogote, nuca

garondoa hautsi • desnucar

garondoa hautsi • desnucar

garondoko • cervical; occipital

garra altxatu • prender la mecha

garrafoi • garrafón

garraiabide • edio de transporte

garraiabide • medio de transporte

garraiagailu • transportador

garraiagailu • portador

garraiagarri • transportable

garraiagarri • transportable

garraialdi • acarreo

garraiari • transportista

garraiarien kooperatiba • cooperativa de transportistas

garraiatu • acarrear

garraiatu • acarrear; arrastrar, trajinar

garraiatu • transportar

garraiatzaile • porteador

garraiatzaile • acarreador; transportador

garraiketa • trajín

garraio • transporte

garraio • acarreo; transporte

garraio-agentzia • agencia de transporte

garraio-gutun • carta de porte, declaración de porte

garraio-gutun • declaración de porte, carta de porte

garraio-kudeatzaile • transitario

garraio-zerbitzu publiko • servicio público de transporte

garraio agentzia • agencia de transportes

Garraio Azpiegituraren Zuzendaritza • Dirección de Infraestructura del Transporte

garraio berezi • transporte especial

Garraio eta Errepide Departamentua • Departamento de Transportes y Carreteras

Garraio eta Herri Lan Saila • Departamento de Transportes y Obras Públicas

Garraio eta Herri Lan sailburua • Consejero de Transportes y Obras Públicas

Garraio eta Herri Lan Sailburuordetza • Viceconsejería de Transportes y Obras Públicas

Garraio eta Plangintza Zuzendaritza Nagusia • Dirección General de Transportes y Planificación

garraio pribatu • transporte privado

garraio publiko • transporte público

Garraio Publikoaren Atala • Sección de Transporte Público

garraio publikorako geraleku • parada de transporte público

Garraio Teknologia Ebaluatzeko Atala • Sección de Evaluación de la Tecnología del Transporte

Garraio Zerbitzua • Servicio de Transportes

Garraio Zuzendaritza • Dirección de Transportes

Garraioa Antolatzeko Atala • Sección de Ordenación del Transporte

Garraioa Ikuskatzeko Atala • Sección de Inspección del Transporte

garraioaren ikuskaritza • inspección del transporte

Garraioaren Kudeaketa Sailatala • Subárea Gestión de Transportes

Garraioen Antolamendu Zerbitzua • Servicio de Ordenación del Transporte

Garraioen Ikuskaritza Taldea • Grupo de Inspección de Transportes

Garraioen Zuzendaritza Nagusia • Dirección General de Transportes

Garraioetako Lege eta Administrazio Atala • Sección Jurídico-Administrativa de Transportes

Garraioetako Negoziatua • Negociado de Transportes

Garraioetako Sekzioa • Sección de Transportes

Garraioetako Taldea • Grupo de Transportes

garraioko laguntzaile • auxiliar de transporte

garraiolari • transportista

garraiolari • transportista

garraisi • alarido; estridencia, grito

garraisi egin • chillar; gritar, vociferar

garraldi • fogonazo, llamarada

garranga • collar

garranga • tornillo

garransi. garrantzi • importancia

garrantz • tocino rancio

garrantz • tocino rancio

garrantzatu • ranciarse eurdaiad

garrantzi • entidad; envergadura, i portancia

garrantzi gabeko • accidental; de poca onta, no esencial

garrantzi handiko • orrocotudo; transcendental

garrantzia • onta

garrantzia ukan • i portar

garrantziko • i portante

garrantzitsu • grave; i portante

garrantzizko • i portante

garrapinatu • garapiñar

garrapinatu • ar

garrasi • chillido; grito

garrasi egin • ulular

garrasika • chillando; gritando

garratz • acre; agrio, a argo

garratz • agrio, enconado

garrazka • algoagrio; OMEalgoagrio

garrazka • algo agrio

garraztasun • acidez; acritud, acritud

garraztu • agriarse

garraztu • agriarse; avivar el fuego, picarse eel vinod

garretan egon • fla ear

garretan jarri • lla ear

garrezko • flamante

garreztatu • fla ear

garri • acicate; acicate, escr•pulo

garri e-garrid • digno

garro • tentáculo

garrondo • pescuezo

garrondoko • pescozón

garrondokoz hil • acogotar

gartsu • ardoroso; avivado, ferviente

gartsuki • ardiente ente; fervientemente

gartu • fla ear; infla aresed, lla ear

gartu egaretuda gartzend • infla ar; lla ear

gartxu • labiérnago

gartxu • labiérnago

gartzela • cárcel

gartzela • presidio; trullo

gartzela endu • encarcelamiento

gartzela endu • encarcelamiento

gartzelan sartu • encarcelar

gartzelaratu • preso

gartzelaratu • encarcelar

gartzelaratu • encarcelar

gartzelatu (du) • encarcelar a

garun • cerebro; grano de aíz, sesera

Garun bizigarri. • estimulante cerebral

Garunak • Sesos

Garuneko hemorragia. • hemorragia cerebral

gas • gas

gas egin • gasificar

gas kontrako • antigás

gas kontrako maskara • careta antigás

gasa • gasa

gasa • gasa

gasak botatze • emisión de gases

gasantzeko • gaseiforme

gasantzeko • gaseiforme

gasbide • gaseoducto

gasbide • gaseoducto

gasdun • gaseoso

gasebera • glotón

gaseoso • gaseoso

gasifikatu • gasificar

gasifikazio • gasificación

gasifikazio • gasificación

gaskoi • gascón

gaskoi • gascón

gaso etro • gasó etro

gaso etro • gasó etro

gasogeno • gasógeno

gasogeno • gasógeno

gasolina • gasolina

gasolina • gasolina

gasolindegi • gasolinera

gasolindegi, gasolina-zerbitzugune • surtidor de carburante, estación de servicios de carburante

gasolindegi, gasolina-zerbitzugune • estación de servicios de carburante, surtidor de carburante

gasolinuntzi • gasolino

gasolinuntzi • gasolino

gasolio • gasoil

gasolio • gasoil

gaspedal • acelerador

gastapen • desgaste

gastatu • usado

gastatu • desgastaresed; disipar, expender

gastatzaile • gastador; algastador, anirroto

Gasteiz-tarta • Tarta-Gasteiz

Gasteizko Hiri Garraioak, SA • Transportes Urbanos de Vitoria, SA

Gasteizko taloak • Talos de Vitoria

Gasteizko Udal Urak, SA • Aguas Municipales de Vitoria, SA

gasteiztar • vitoriano

gasteiztar • vitoriano

gastero iketo • gastero iceto

gastero iketo • gastero iceto

gastriko • gástrico

gastriko • gástrico

gastritis • gastritis

gastroenteriti • gastroenteritis

gastroenteritis • gastroenteritis

gastrolito • gastrolito

gastrono ia • gastrono ía

gastrono ia • ali entación; gastrono ía

gastrono iko • gastronó ico

gastrono iko • gastronó ico

gastrono o • gastrónomo

gastrono o • gastrónomo

gastropodo • gasterópodo

gastropodo • podo

gastrula • gástrula

gastu • gasto

gastu • gasto

gastu • expensas; gasto

Gastu Publikoaren Kontrol Atala • Sección de Control del Gasto Público

Gastuen Fiskalizazio Atala • Sección de Fiscalización de Gastos

gatalan • catalán

gatalanara • catalán (lengua)

gatalun • catalán

gatalun-buronte • frente catalán

gatazka • lucha, combate

gatazka • lid; lucha, pelea

gatazka-atyn • experiencia de combate

gatazka-beko • frente de combate

gatazka-buronte • frente de lucha

gatazka-egiteko • tarea de lucha

gatazka-ekintza • operación de combate, tarea de combate

gatazka-ele • lema de combate

gatazka-eredu • forma de lucha

gatazka-gogo • combatividad, espíritu de lucha

gatazka-indar • fuerza de combate, destacamento de combate

gatazka-opor • intervalo entre combates

gatazka bizian • con todoafán; enardua pelea

Gatazka egoera; egoera gatazkatsu, egoera liskartsu. • situación conflictiva

gatazkalari • luchador, combatiente

gatazkaldi • periodo de combate

gatazkan • esforzadamente

gatazkati • peleador

gatazkatu • pelear

gatazkatu (du) • luchar, combatir

gatazkatzeko • tarea de lucha

gatazkatzeko stylo • estilo de lucha

gatazkazeko era • forma de lucha

gatazkazeko lehia • ansia de combate

gatazkazeko nahi • ansia de combate

gatea • cadena

gatibatasun • servidu bre

gatibatu egatibaa gatibatzend • cautivar

gatibu • cautivo; prisionero, rehén

gatin • alambre que...?

gatz • sal

gatz • sal; salero eizated, úgatzaren estanko ö estanco de la sal

gatz- • salino; salobre, úgatzaren estanko ö estanco de la sal

gatz-ospindu • ensalada; úgatzaren estanko ö estanco de la sal, úgatzako denda ö el estanco de la sal

gatz-pipertu • salpi entar; úgatzaren estanko ö estanco de la sal, úgatzako denda ö el estanco de la sal

gatz gabe • sósamente

gatz gabe ekod • insulso

gatz handiz • saladamente

gatz ineralak • sales inerales

gatz mineralak • sales minerales

gatzaezin • incoagulable

gatzaezin • incoagulable

gatzaga • salina

gatzaga • salina

Gatzaga legatza arrain eta mariskoz betea • Merluza Gatzaga rellena de pescado y marisco

gatzagi • cuajo

gatzandel • depósito de sal; salero

gatzaren dina egin • ganarse el cocido

gatzarri • sal ge a

gatzatu egatzaa gatzatzend • cuajar

Gatzatua (bere sasoian) • Gatzatua (en su tiempo)

gatzerre • salitre

gatzez • saladamente

gatzontzi • depósito de sal; salero

gatzu • salitre

gatzun • sal uera

gatzun • salazón; sal uera

gatzun-aska • saladero; salador

gatzunaska • depósito de sal uera

gatzunaska • depósito de sal uera

gau • noche

gau • noche

gau • noche

gau- • nocturno

gau- • nocturno, de la noche

gau-alkondara • camisa de noche, camisón

gau-enara • urciélago

gau-lapur • ladrón nocturno

gau-lapur • ladrón nocturno

gau eta egun • día y noche

gau eta egun • día y noche

gau eta eguneko zerbitzu • servicio permanente

gaua e an • pernoctar

gaua egundu egaupasa egind • pasar la noche en claro

gaua iragan • pernoctar

gaua parrandan e an • trasnochar

gaua parrandan eman • trasnochar

gaua pasatu • pernoctar

gaualde • anochecer

gaualdi • tie po durante la noche

gaualdi • anochecer; tie po durante la noche

gauaro • condiciones cli áticas de la noche

gauaro • ocondiciones cli áticas de la noche

gauazko • nocturno

gaubeila • velatorio

gaubeila • vela; vela ortuoria, velatorio

gaubele • parrandista nocturno

gauberandu • noche edespues de edianoched

gauberandu • noche edespues de medianoche

gaudi endu • alegría

gauditu • alegrarse

gaueko • nocturno

gauekotasun • nocturnidad

gauekotasun • nocturnidad

gauerdi • edia noche; edianoche

gauerdi • medianoche

gauerdi • media noche

gauero • todas las noches

gauero • todas las noches

gauez • de noche

gauez • de noche

gauezko • nocturno

Gauezko Zabor Bilketaren Lantaldea • Brigada de Recogida Nocturna

gaugiro • a biente de la noche

gaugiro • a biente de la noche; a biente nocturno

gaugiro • a biente nocturno

gauhontz • buho

gaukari • parrandista nocturno; trasnochador

gaupasa • velada

gaur • hoy

gaur • día

gaur- • actual

gaur-egunean • hoy en día

gaur-eguneko • de hoy en día

gaur-egunetan • hoy en día

gaur egun • actual ente; en el día de hoy, hoy en día eeand

gaur egunean • actualmente

gaur egungo • actual

gaur gauean • esta noche

gaur gauean • esta noche

gaurdanik egaurgerod • desde hoy; enadelante, en lo sucesivo

gaurgero • desde este omento

gaurgero • desde este momento

gaurgoiti(k), gaurdanik gora, jagoiti(k) • de hoy en adelante

gaurko • de hoy, actual

gaurko • para hoy

gaurko • actual; para hoy

Gaurko jaki gomendatuak • Platos del día recomendados

Gaurko menua, eguneko menua • Menú del día

gaurkotasun • actualidad

gaurkotu • actualizar

gaurkotu • actualizar

gaurkotze • actualización

gaurkotze • actualización

gaurkoz • por hoy

gaurregungo • actual

gauss • gauss

gautu • oscurecer el día

gautu • anochecer; oscurecer el día

gautu • anochecer

gautxista • gauchista

gautxo • gaucho

gautxo • gaucho

gautxori • pájaro nocturno; parrandista nocturno, trasnochador

gautxori • pájaro nocturno

gauza • cosa, objeto

gauza • objeto; susceptible, úgauzaren garestia ö carestía de la vida

gauza • capaz

gauza-eztentze • desintegración, inutilización

gauza ageri • cosa notoria

gauza berriak • novedades

gauza guztiek hizketan zekiten denboran • cuando Cristo no tenía barba

gauza izan • valer

gauza onik ez atera, burutziarik ezin egin • no sacar carrera

gauza zahar • antig±edad

gauza. kausa. causa • causa

gauzaez • in•til; inválido

gauzaeztandu • inutilizar; invalidar

gauzaeztantze • inutilización

gauzaeztantze • inutilización

gauzain • centinela; sereno

gauzaki • objeto

gauzale • trasnochador

gauzate • cosa.??

gauzatu • capacitar; llevara cabo, realizar

gauzatu (da) • reificarse

gauzaxkila • cosilla

gauzaz ordaindu • pagar en especie

gauzez • inco petente

gaz. -gaz • con

gaza egon • estar verde (para algo)

gazbako • insípido

gazberritu • salar de nuevo

gazberritu • salar de nuevo

gazdun • saleroso; salobre

gazela • gacela

gazetari • periodista; redactor

gazi • salado; salino, salobre

gazi-geza • agridulce; punto de sal, úgazi dago ö está salado

gazi-gozo • agridulce; sidra conagua ebeste edari eta janariakd, úgazi dago ö está salado

gazi-gozo ebeste edari eta janariakd • sidra con agua

gazidura • salazón

gazigeza • punto de sal

gazikara • salado ealgod

gaziketa • salazón

gazitasun • salinidad; salobridad

gazitasun • salinidad

gazitegi • saladero; salador

gazitu • salado; salino

gazitu • salar; úgazi dago ö está salado

gazitutako arrain • pescado en salazón

gazitutako arrain • pescado en salazón

gazitzaile • salador

gazna • queso

gazpako • soso, insípido, insulso

gazpatxo • gazpachome

gazpatxo e • gazpacho

Gazpatxo kordobesa • Gazpacho cordobés

Gazpatxoa • Gazpacho

Gazta • Queso

gazta • queso

gazta • queso

Gazta-ohola • Tabla de quesos

Gazta-pastela • Pastel de queso

gazta-saltzaile • quesero

Gazta atalak • Queso en porciones

Gazta aukera • Quesos variados

Gazta eta urdaizpikodun ziazerba soufflea • Suflé de espinacas con queso y jamón

Gazta fresko eta arabidum tarta • Tarta de queso fresco y arándanos

Gazta irasagarraz • Queso con membrillo

Gazta xerrak • Queso en lonchas

gaztagin • quesero

gaztain-arbola • castaño

gaztain txigortu • castaña pilonga

gaztain. gaztaina • castaña

gaztain. gaztaina • castaño

gaztaina • castaña

Gaztaina eta txokolatezko izozkia • Helado de castaña y chocolate

gaztainak sutatik atera (ditu) • sacar las castañas del fuego

Gaztainazko enborra • Troncos de castañas

gaztanbera • queso blando

Gaztanbera • Queso fresco

gaztanbera • queso blando; requesón

Gaztanbera • Queso de Burgos

Gaztanbera-pastela masusta-gorri kremarekin • Pastel de requesón con crema de frambuesas

gaztandegi • quesería

gaztangazur • suero del queso

gaztangazur • suero del queso

gaztangile • quesero

Gaztangin maisuen ardurapeko gaztak • Quesos de maestros queseros artesanos

gaztangintza • quesería

gaztanotzara • quesera erecipiented

gaztanotzara • quesera erecipiente

gaztaro • juventud edenborad; ocedad

gaztaro • juventud

gaztaroko • juvenil

Gaztazko tarta arrunta • Tarta sencilla de queso

Gaztazko tarta fruituekin • Tarta de queso con frutas

gazte • adolescente; joven, ancebo

gazte • joven

gazte • joven

gazte- • juvenil; úo

gazte-denbora • ocedad; úo

gazte-erakunde • organización juvenil

gazte-erakunde • organización juvenil; úo

gazte-sasoian • en la flor de la edad; úo

gaztedanik • desde joven

Gaztediaren Aterpetxe eta Kanpinen Udal Patronatua • Patronato Municipal de Albergues y Campings de Juventud

gazteen • juvenil, de los jóvenes

gazteen • juvenil

Gazteen (arteko) alkoholismo. • alcoholismo juvenil

Gazteen arteko alkoholismoari aurrea hartze. • prevención del alcoholismo juvenil

Gazteen delinkuentzia. • delincuencia juvenil

Gazteen Sustapen eta Partaidetza Taldea • Grupo de Fomento y Participación Juvenil

gazteentzako • juvenil

Gazteentzako Gizarte-kulturazko Informaziorako Atala • Sección de Información Sociocultural Juvenil

Gazteentzako Informazio-Zerbitzua • Servicio de Información Juvenil

Gazteentzako Jardueren Sekzioa • Sección de Actividades Juveniles

gaztegi • depósito de sal; salero

gaztegin • juvenil; úgazteginik dago ö está rejuvenecido

gaztekeria • chiquillada

Gaztela • Castilla

Gaztela zopa • Sopa castellana

Gaztelako arkume-besa burua • Paletilla de cordero castellana

gaztelakuntza • castellanización

gaztelaldu (da) • castellanizarse

gaztelania • castellano (lengua)

gaztelar • castellano

gaztelara • castellano (lengua)

gaztelau • castellano

gaztelu • alcázar

gaztelu • castillo

Gaztelu-sestiere • sestiere Castillo

gaztelu-txori • estornino

gazteluan gorde • encastillar

gazteluratu • encastillar

gazteluztatu • encastillar

gazteri-elkargo • liga de la juventud

gazteri-organizakuntza • organización de la juventud

Gazteri Zerbitzua * Gazteria Zerbitzua • Servicio de Juventud

gazteria • juventud, conjunto de jóvenes

gazteria • juventud; uchachada

gazteria • muchachada

Gazteria Atala • Sección de Juventud

Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritza • Dirección de Juventud y Acción Comunitaria

Gazteria eta Kirol Saila • Departamento de Juventud y Deporte

Gazteria eta Kirol Sailatala • Subárea de Juventud y Deporte

Gazteria eta Kirol Zuzendaritza Nagusia • Dirección General de Juventud y Deportes

Gazteria, Hezkuntza, Lankidetza eta Tolerantziako Zuzendaritza • Dirección de Juventud, Educación, Cooperación y Tolerancia

gazteriako • juvenil, de la juventud.?

gazteriaren elkargo • liga de la juventud

Gazteriaren Euskal Behatokia • Observatorio Vasco de la Juventud

Gazteriaren Foru Erakundea • Instituto Foral de la Juventud

gazterik • siendo joven

gaztetan • siendo joven

gaztetan danik • desde joven, desde la juventud

gaztetasun • juventud

gaztetasun eizaerad • juventud

gaztetik • desde joven

gaztetto • jovencito, jovencita

gaztetu • rejuvenecido

gaztetu • rejuvenecido

gaztetu • rejuveneceresed; re ozar, úo

gaztetxo • adolescente; adolescente, mozalbete

gaztetze • re ozamiento

gaztezaro • juventud

gaztiga endu • aviso

gaztigagarri • sancionable

gaztigari • avisador

gaztigarri • azotador

gaztigatu • a onestar; apercibir, avisar

gaztigatu • a onestar; avisar, azotar

gaztigu • a onestación; aviso, andado

gaztigu • advertencia, aviso

gaztigu- • penal; penitenciario

gaztigu gabeko • i pune

gaztun • salado

gazur • suero

gazura • aguanieve

ge azio • ge ación

ge inatu • ge inado

ge ini • gé inis ezodiakoand

ge ini ezodiakoand • gé inis

ge4ser • geyser

gedar • grito, clamor

gedar bat egin • dar un grito

gedar egin (du) • gritar, clamar

geheli • carne fresca de vaca o buey

gehi • ás; úbi gehi hiru berdin bost ö dos ás tres iguala cinco

gehiago • más

gehiago • ya

gehiago • ás; úhorrek nik baino gehiago du ö ése tiene ás que yo

gehiago-edo-guttiago • más o menos

gehiago eskaini • pujar

gehiago eta are ... ago • cada vez aún más

gehiago eta... -ago • cada vez más

gehiago ta geroago • cada vez más

gehiagoka • puja

gehiagotasun • superioridad

gehiagotu • añadir; au entar, recrudecerse

gehiagotu • au entar; úhorrek nik baino gehiago du ö ése tiene ás que yo

gehiagotu (da) • aumentar

gehiegi • demasiado

gehiegi • de asiado; exorbitante, ni io

gehiegi esan eihardund • abusar

gehiegi ezkod • extre oso

gehiegietsi (du) • sobreestimar

gehiegikeria • abuso; de asía, exageración

gehiegikeria • exceso, demasía, abuso

gehiegixe • excesivamente

gehiegizko • abusivo; excesivo, exorbitante

gehiegizko • redundante

Gehiegizko edale. • Gehiegizko edale.

Gehiegizko erabileraren eredu. • patrón de abuso

Gehiegizko kontsumo, neurriz gaineko kontsumo. • consumo abusivo

gehiegizko zama • exceso de carga

gehien • la ayor parte; lo ás, áximo

gehien • algo excesivamente.??

gehien..-(e)n(a) • el que más... la que más

gehienak • ayoría

gehienak • la mayoría, los más

gehienbat • ayormente

gehienean eered • a lo sumo

gehienek • la mayoría, los más

gehieneko abiadura • velocidad genérica, velocidad máxima

gehieneko abiadura • velocidad máxima, velocidad genérica

gehieneko abiadura-muga • límite máximo de velocidad

gehieneko altuera • altura máxima

gehieneko luzera • longitud máxima

gehienetan • general ente; la ayor parte de las veces, vulgarmente

gehienetan • generalmente, la mayoría de las veces

gehienez eered • a lo sumo

gehienezko • áximo

gehiengo • mayoría

gehiengo • generalidad; ayoría

gehiengo oso • ayoríaabsoluta

gehiengo soil • ayoría si ple

gehienik • principalmente

gehienik... -(e)n(a) • (el) que más

gehientasun • ayoría; preponderancia

gehientsuak • generalidad

gehigailu • accesorio; aditamento

gehigarri • gehigarri

gehigarri • accidental; addenda, adicional

gehigarrizko • suple entario; supletorio

gehigikeria • ho brada

gehikarga • sobrepeso

gehikuntza • a pliación; au ento, incorporación

gehipen • au ento; incremento

gehitasun • recargo

gehitu • acrecentar; aducir, agregar

gehitu • acrecentar; aducir, agregar

gehitu (da) • aumentarse

gehitu (du) • aumentar, añadir, fomentar

gehitzaile • au entador

gehitzapen • mayoración

gehitzapen • ayoración

gehitze • a pliación; au ento, engrosamiento

gehitze • ampliación, desarrollo, aumento

geide • prójimo

geinatu (du) • alimentar

geinatu (du) • ahorrar

geinu • alimento

geinu • ahorro

geizto. gaizto • malo, malvado

geiztotasun. gaiztotasun • maldad

geko • gecko; sala anquesa

gel • gel

gel • gel

gela • aposento, cuarto, habitación

gela • alcoba; aposento, cuarto

gela nagusi • salón

Gela, areto. • sala

gelako • habitación.??

gelan sartu • enceldar

gelan sartu • enceldar

gelarazi (da) • interrumpirse

gelarazi (du) • interrumpir

gelari • ayudante de cá ara

gelari • sirviente de sacerdote

gelaska • tugurio

gelasko • célula

gelasto • es palabra griega

gelatto • cuartito

gelatxo • alvéolo

gelatxo • cuartito

gelaurre • antecá ara

gelaurre • antecá ara

gelazain • ca arero

gelbera • pas arote; soso epertsonakd

geldi • quieto, estancado

geldi • quieto

geldi • i pasible; inactivo, inerte

geldi-geldirik • muy quieto

Geldiagotze. • ralentización

geldialdi • detención; interrupción, parada edenborazkoad

geldiarazi • detener; estancar, hacer parar

geldiarazteko • suspensivo

geldiarte • pausa

geldiezin • desbocado; incontenible, inquieto

geldiezin eezkod • i parable

geldigaitz • enredador; i parable, revoltoso

geldigune • pausa

geldikeria • inacción; inactividad

geldikin • re anente; residuo, resto

geldikor • estacionario; sedentario

geldileku • estacionamiento

geldirik • quieto, estático, estancado

geldiro • a paso lento; despacio, detenidamente

gelditasun • tranquilidad, reposo

gelditasun • cal a; estancación, estatismo

gelditasun • quitu

gelditasun • lentitu

gelditu • a inorar

gelditu • a inorar; cesar, detener

gelditu • entretenido; parada, parado

gelditu • parar

gelditu (da) • quedarse, detenerse

geldituead • paralítico

gelditze • parada

gelditze • detención; paralización

Gelditze, etete. • cesación

gelditzeke • constantemente, sin parar

gelditzeko gune • zona de parada

geldiune • paro; pausa, re anso

geldo • inactivo; indolente, inerte

geldoki • pasivamente

geldotasun • dejadez; estupidez, inactividad

gelge • enclenque

gelkeria • estancamiento

geltoki • estación, parada

geltoki • estación egelditzekoad; parada

gendaila • gentuza, chusma, gentualla

gendailaskazale • chusmacero, populachero

gendailasko • chusmacero, populachero

gendailasko • chusmacero

gende • gente

gendetzar • gentuza

gene • gen

Gene. • gen

genealogi • genealógico

genealogi zuhaitza • el árbol genealógico

genealogi zuhaitza • el árbol genealógico

genealogia • genealogía

genealogia • genealogía

genealogiko • genealógico

generadore • generador

generatriz • generatriz

generiko • genérico

genero • género

Genero. • género

genesi • génesis

genesiko • genésico

genesiko • genésico

genetika • genética

genetika • genética

genetika- • genético

Genetika. • genética

genetiko • genético

genevar • ginebrino

genevar • ginebrino

genital • genital

genitibo • genitivo

genitibo • genitivo

geno a • geno a

geno a • geno a

genoar • genovés

genoar • genovés

genotipo • genotipo

genotipo • genotipo

genozida • genocida

genozida • genocida

genozidio • genocidio

genozidio • genocidio

gens • gens

gens • gens

gente • gente

geo agnetis o • geo agnetismo

geo agnetis o • geo agnetismo

geo etri • geo étrico

geo etriaz • geo étricamente

geo etriko • geo étrico

geo etrikoki • geo étricamente

geo etrilari • geó etra

geo etrilari • geó etra

geodesi • geodésico

geodesia • geodesia

geodesia • geodesia

geodesiko • geodésico

geogenia • geogenia

geogenia • geogenia

geografi • geográfico

geografia • geografía

geografia • geografía

geografiko • geográfico

geografikoki • geográficamente

geografikoki • geográficamente

geografo • geógrafo

geografo • geógrafo

geoide • geoide

geoide • geoide

geologi • geológico

geologia • geología

geologiko • geológico

geologo • geólogo

geologo • geólogo

geono ia • geono ía

georgiera • georgiano ehizkuntzad; kartvélico ehizkuntzad

Geotekniako eta Ur Baliabideetako Atala • Sección de Geotecnia y Recursos Hidráulicos

geoter iko • geotér ico

geoter iko • geotér ico

geotropis o • geotropismo

geotropis o • geotropismo

geozentriko • geocéntrico

geozentriko • geocéntrico

geozentris o • geocentrismo

geozentris o • geocentrismo

gepardo • guepardo

ger aniar • ger ano

ger aniar • ale án; ger ánico, ger ano

ger aniera • ger ánico ehizkd

ger anis o • ger anismo

ger anis o • ger anismo

ger anista • ger anista

ger anista • ger anista

ger anistika • ger anística

ger anistika • stica

geraka • inquieto; revolvedor

gerakor • estacionario

geraldi • estaciona iento; estancación, queda

geraleku • parada

geraleku • punto de parada

geralerro • línea de detención

geralerroa gainditu • franquear la línea de detención

geranio • geranio

geranio • geranio

gerarazi • paralizar; parar

gerarazle • parador

gerarazte • paralización

gerarazteko tresna mekaniko • medio mecánico de detención

geratu • entreteneresed; estacionar, estancarse

geratu • entretenido; parada, parado

geratu • detenerse

geratu (da) • quedarse, permanecer, quedar, mantenerse

geratze • detención

geratzegun • día de estancia

geratzeko agindu • indicación de detención

geratzeko seinale • señal de detención

gerente • gerente

gerente • gerente

gerente • gerente

gerentzia • gerencia

gerentzia • gerencia

gereta • tejido de seto

gereta • adral; adral, tejido de seto

gerezi • cereza

gerezi-arbola • cerezo

gereziardo • kirsch

geri-geri • tientas ead

geriatra • geriatra

geriatra • geriatra

geriatri • geriátrico

geriatria • geriatría

geriatria • geriatría

geriatriko • geriátrico

geriza • defensa

geriza • apoyo; auspicio, defensa etokiad

geriza etokiad • defensa

geriza. gereiza • cereza

gerizapen • defensa; protección

gerizatu • a parar; cuidar, proteger

gerizatu (du) • defender, proteger

gerizatzaile • defensor, protector

gerize • defensa; encondrijo

gerizi • defensa

gerizpean • a cubierto

gerizpean • a la so bra

gerla • guerra

gerla ondo • posguerra

gerlari • guerrero

gerlati • beligerante; fierabrás, atachín

gerlati • fierabrás

gerli • pus; suero

gernu • eada; orina

gernu • orina

gernu-analisi • análisis de orina

gernu-kruno • chorro de orina

gernu-zurruxta • chorro de orina

gernu egin (du) • orinar, mear

Gernu sistema. • sistema urinario

gernualdi • eada

Gernuaren, pixaren analisi. • análisis de orina

gernubide • conducto urinario; uretra

gero • después, luego

gero • después; luego, porvenir

gero eta gehiago • cada vez ás; progresivamente

gero etaccc -ago • progresivamente

gero ta are ...-ago. gero eta are ...-ago • cada vez más

geroago • posteriormente

geroago • más tarde, posteriormente

geroago eta ...-ago • cada vez más

geroago ta are ...-ago. geroago eta are ...-ago • cada vez más

geroagoko • posterior

geroagoko • posterior

geroagoz • más tarde, después

geroagoz eta gehiago • cada vez más

geroaldi • futuridad; futuro

geroko • futuridad; futuro, posterior

geroko batean • poco después

geroko eakd • posteridad

gerokoan • en lo sucesivo

gerokotasun • posteridad

geronek • nosotros

gerontokrazia • gerontocracia

gerontokrazia • gerontocracia

gerontologia • gerontología

gerontologia • gerontología

gerontologo • gerontólogo

gerontologo • logo

geroraezin • inaplazable

geroragarri • aplazable

geroragarri • aplazable

gerorapen • aplazamiento

Gerorapenen Atala • Sección de Aplazamientos

geroratu • aplazarse

geroratu • aplazaresed; de orar, diferir

gerotan eman • dar al fiado

gerotasun • futuridad

gerotiar • re olón

geroz • después, luego

geroz • posteriormente

geroztik • posteriormente

geroztik hona(t), geroztik honuntz, handik honat, harik hona • de entonces acá

gerra • guerra

gerra • guerra

gerra- • arcial

gerra aurreko • deantes de la guerra; OME deantes de la guerra

gerra aurreko • de antes de la guerra

gerra egin • guerrear

gerra lehertu • estallar la guerra

gerragizon • guerrero

gerraondoko • de la postguerra

gerraondoko • de la postguerra; OME de la postguerra

gerrarako • arcial

gerrari • soldado

gerrate • conflagración; conflicto, te porada de guerra

gerrate • te porada de guerra

gerrauntzi • barco de guerra

gerrauntzi • barco de guerra

gerrazale • belicista; belicoso, arcial

gerren • asador etresnad

gerren etresnad • asador

gerri • cintura; talle

gerri • cintura

gerri-uhal • cinturón

gerri in • lu bago

gerriko • ceñidor; conturón, faja

gerriko • cinturón

gerrila • guerrilla

gerrila • guerrilla

gerrila-gerra • guerra de guerrillas

gerrila-gerra • guerra de guerrillas

gerrilari • guerrillero

gerrilari • guerrillero

gerrilla • guerrilla

gerrilla-gudu • guerra de guerrillas

gerrillari • guerrillero

gerripeko • taparrabos

gerripeko • taparrabos

gerruntze • corpiño; justillo

gerrunze • chaleco; chaleco de ho bre

gertaera • gesta

gertaera • aconteci iento; gesta, incidente

gertaera zehatz • hito

Gertaera. • fenómeno

gertagaitz • i probable

gertagaitz • improbable

gertagaiztasun • i probabilidad

gertagaiztasun • improbabilidad

gertagarri • acaecible

gertagarri • acaecible; eventual, gertagarri

gertagarritasun • eventualidad

Gertaguneko ikerlan. • trabajo de campo

gertakari • aconteci iento; eventualidad, fenó eno

gertakari • acontecimiento, suceso

gertakera • suceso

gertakizun • caso; evento, eventualidad

gertakizun • suceso futuro

gertakortasun • eventualidad

gertakuntza • for ación; preparación

gertalari • entrenador; preparador

gertalari • entrenador

gertaldi • anécdota; aventura, ocasión

gertarazi • ocasionar; originar

gertari • aconteci iento; caso hecho, sucedido

gertatu • acaecer; acondicionar, acontecer

gertatu • acaecer; acondicionar, acontecer

gertatu • hecho

gertatu (da, zaio) • pasar, suceder, acontecer

gertu • dispuesto

gertu • disponible; OMU dispuesto, listo

gertu egon • estar preparado; prestarse

gertu egon (da) • estar dispuesto, estar preparado

gertuera • preparación

gertugabe ekod • desprevenido

gertugarri • preparatorio

gerturatu • rodear

gerturik egon (da) • estar preparado

gerturik izan (da) • estar dispuesto a, estar preparado para

gertutasun • disponibilidad

gertutu (da) • prepararse

gertutu (du) • preparar, disponer

gertutu egertuetuda gertutzend • preparar

gertutze • preparación

gerundio • gerundio

gerundio • gerundio

geruza • capa; estrato

geruza • capa ligera, capita

gesal • agua de mar

gesal • agua de ar; paño del cristal, salitre

gesaldu egesaleduda gesaltzend • bañar de salitre; derretir, deshelar

gesaltze • deshielo

gestio • gestión

gestiogile • gestor

gestionatu • gestionar

gestore • gestor

gestoria • gestoría

gestu • gesto

geu • nosotros

geuk • nosotros

geun • pelusa; ta o, telaraña

geure • nuestro

geure otzean • a pesar de nuestra cortedad

geurekoi • egoista

gexal • débil; enclenque, endeble

gexorik. gaisorik • enfermo

geyser • geyser

geyserita • geyserita

geza • soso

geza • insípido; insulso, jaudo

geza in • agridulce

gezal • salitre

gezal-usain • olora salitre

gezaldu (du) • desvirtuar

gezatasun • insipidez

gezatu • desalar

gezatu • desalar; desvirtuar

gezi • dardo; flecha, saeta

gezigarri • aperitivo

gezikada • flechazo

geztera • piedra de afilar rotativa

geztera • piedra deafilar rotativa

gezur • mentira

gezur • e buste; falacia, falsedad

gezur • trola

gezur- • falso; fingido, pseudo

gezur-gezur • gran mentira

gezur-zenbaketa • pucherazo; úgezur-detektagailu ö detector de entiras, ú

gezur egin • entir

gezurkeria • e buste

gezurra esan • entir

gezurra sartze • angoneo

gezurra sinestarazi • angonear

gezurreko • falso, de mentira

gezurretan • falsamente, con mentiras, mintiendo

gezurretan • mintiendo

gezurretan • entirijillas eded; intiendo

gezurretan zin egin • perjurar

gezurrez • engañosamente

gezurrez • falsamente, con mentiras

gezurrezko • falso, de mentira, erróneo

gezurrezko • afectado; falaz, falso

gezurrezko aitor ezind • falso testi onio

gezurrezko zinegile • perjuro

gezurrontzi • entiroso; trolero

gezurtagarri • refutable

gezurtapen • falsificación; entís

gezurtari • farsante

gezurtatu • des entir; falsear, falsificar

gezurti • e bustero; falaz, falsario

gezurti • ful

gezurti • mentiroso

gezurti • trufador

gezurti huts • entiroso redo ado

gezurtu • entir; úgezur-detektagailu ö detector de entiras, ú

ghetto • ghetto

ghetto • ghetto

gi nasi • gi nástico

gi nasia • gi nasia

gi nasia • gi nasia

gi nasio • gi nasio

gi nasio • gi nasio

gi nasta • gi nasta

gi nasta • gi nasta

gi nastiko • gi nástico

gi nosper o • gi nospermo

gi nosper o • gi nosper o; -a

gi nosper o • a e-a

gi1/4ol • guiñol

gia • der is; e brana

gibel • parte trasera, parte de atrás

gibel • higado

gibel • higado

gibel • higado; zaga, úhorrek ditu gibelak ö vaya pachorra que tiene

gibel- • hepático; úhorrek ditu gibelak ö vaya pachorra que tiene

Gibel-eskalopea Portoaz • Escalope de hígado al Oporto

gibel-eskualdeak • retaguardia

gibel-handi • sopazas

gibel-handi • sopazas; úhorrek ditu gibelak ö vaya pachorra que tiene

gibel-harriak • piedras del hígado; úhorrek ditu gibelak ö vaya pachorra que tiene

gibel-harriak • piedras del hígado

gibel eror-arazi (du) • conducir al atraso, hacer caer atrás

gibel in • hiel

gibel jale • juzgamundos

gibel txarra ez ukan, gibela ukan, urdail ona ukan, zilbor makala ez ukan • tener buen estómago

Gibela kipularekin • Hígado con cebolla

Gibela kipulatan • Hígado encebollado

Gibela plantxan • Hígado a la plancha

Gibela tipulaz • Hígado encebollado

gibelak • fle a; pachorra

gibelak eguzkitara atera, sakarraminak atera • sacar las tripas

gibelalde • dorso; respaldo, trasera

gibelandi • calzonazos; fle a

gibelarazi • arredrar; atrasaresed, retrasarse

gibelarazi • atrasarse

gibelare • hepatopáncreas

gibelatu • atrasaresed; retrasarse

gibelatu • atrasarse

Gibelatxoak eta esne-bildotsak kipulaz • Higaditos y lecheras de cordero encebollados

gibelaundi • apoltranado

gibelbeldur • desconfianza

gibelerrai • asadura; asadurilla

gibeljale • detractor; ur urador

gibeljale • detractor

gibeljoko • jugarreta

gibelkari • re olón; retraído

gibelkoi • re olón

gibelkoi ibili • re olonear

gibelkoi ibili • re olonear

gibelsolas • epílogo

gibeltxo • higadillo

gibeltxo • higadillo

Gibelurdinak • Gibelurdiñes

giberri • ganado lanar

gibili • hebilla

giboi • gibón

gida • guía

gida-adierazgailu • dispositivo de guía

gidabaimen arrunt • permiso de conducción ordinario

gidabaimena indargabetu • suspender el permiso de conducir

gidabaimena kentze • privación del permiso de conducción

gidabotoi • ando

gidagailu • ando; anillar, volante del coche

gidagarri • dirigible

gidagarri • dirigible

gidagarri y aurkitegi • guiable

gidagarri y aurkitegi • guiable

gidaketa • conducción

gidaldi • tiempo de conducción

gidaliburu • guía

Gidaliburu didaktiko. • guía didáctica

Gidaliburu. • guía

gidari • maquinista

gidari • taliako agintaria

gidari • guía

gidari • conductor

gidari berri, gidari hasiberri • conductor novel

gidari elbarri • conductor minusválido

Gidariak • Conductores/as

gidariarekin doan, gidari-lagun, bidaide • acompañante

gidariei araketak egiteko zentro • centro de reconocimiento de conductores

gidarien eta arau-hausleen erregistro nagusi • registro central de conductores e infractores

gidatu • acaudillar

gidatu • acaudillar; dirigir, encauzar

gidatu • guiar

gidatu (du) • guiar, conducir

gidatzeko arau • norma de conducción

gidatzeko baimen • autorización para conducir

Gidatzeko gaitasun. • capacidad para conducir

gidatzen ikasteko zentro • centro de enseñanza de conductores

giderrak eskuetan eduki, hogeitamaika eskutik eduki, zartagia eskuan eduki, zartagina eskutik ukan • tener la sartén por el mango

gidoi • guión

gidoi • guión

gidoilari • guionista

gidoilari • guionista

GIEB (Giza Immunitate Eskasiaren Birus) • VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana )

gihar • agro; •sculo

gihar • magro

gihar- • uscular

Gihar. • músculo

gihar. giharre • magro (de la carne)

gihar. giharre • músculo

gihardun • usculoso

giharran ukitu • tocar en la herida

giharrarteko • intra uscular

giharrarteko • intra uscular

giharreekiko • uscular

giharreen • uscular

Giharren atrofia. • atrofia muscular

Giharren indarraren ahultze. • disminución de la fuerza muscular

giharreria • usculatura

gihartsu • carne con ucho agro; fornido, usculoso

gihartsu • carne con mucho magro

gila • quilla

gila • quilla

gilbor • panza

gile e-giled • hacedor

gilotina • guillotina

gilotina • guillotina

gilotinatu • guillotinar

gilotinatu • guillotinar

giltz-ele • palabra clave

giltz-hitz • palabra clave

giltz gabe • inarticulado

giltza • clave

giltza • llave

giltza • llave

giltza • llave

giltza-orde • ganz•a

giltza nagusi • llave aestra

giltza zulo • ojo de la cerradura

giltzadura • articulación; cerradura, juntura

giltzain • ujier

giltzape • cárcel; penal, prisión

giltzapean • bajo llave

giltzapean • bajo llave

giltzapeko • presidiario; preso, recluso

giltzaperatu • enchironar

giltzaperatu • aprisionar; arrestar, encarcelar

giltzapetu • recluir

giltzapetu • encerrar bajo llave

giltzari • llavero; portero

giltzarri • pieza clave

giltzarri • llave de un arco

giltzarri • llave de unarco; piedraangular, pieza clave

giltzatako • llavero etresnad

giltzatu • articualr; cerrar, echar la llave

giltzatu • cerrar eguardard con llave

giltzatxo • llavín

giltzatxo • llavín

giltzazain • llavero epertsonad

giltze • articulación de huesos

giltze hezur • clavícula

giltzead • articulación; clave, juntura

Giltzurdinak brotxean • Riñones a la broche

giltzurrun • riñón

giltzurrun • riñón

giltzurrun- • renal

Giltzurrunak ganbekin • Riñones con gambas

Giltzurrunak jerezaz • Riñones al jerez

Giltzurrunak Portoaz • Riñones al oporto

giltzurrunekiko • renal

giltzurruneko • renal

Giltzurrunen txitxiburduntzia • Riñones a la brocheta

giltzurrungaineko • suprarrenal

giltzurrungaineko guruin • glándula suprarrenal

giltzurrungaineko guruin • glándula suprarrenal

gimitxa • comentario

gin • ginebra eedariad

gin e-gind • hacedor

ginarre • escoba

ginarri • fibra; fila ento del tejido orgánico

ginbalet • barrena; taladro

ginda • guinda

gindalesa • guindaleza

gindalesa • guindaleza

gindax • ar adijo

gindax • ar adijo

ginear • guineano

ginear • guineano

ginebra • ginebra

ginekologi • ginecológico

ginekologia • ginecología

ginekologia • ginecología

ginekologiko • ginecológico

ginekologo • ginecólogo

ginekologo • ginecólogo

ginezeo • gineceo

ginezeo • gineceo

ginga • cenit, punto culminante de una bóveda

gingil • escrófula; glándula, lóbulo de la oreja

gingiltsu • glanduloso

ginkgo • ginkgo

ginkgo • ginkgo

ginoan • proporcionadamente

giñol • guiñol

ginseng • ginseng

ginseng • ginseng

giputz • guipuzcoano

giputz • guipuzcoano

giputz-baxanafar • guipuzcoano-bajo navarro

giputz euskara • guipuzcoano

gipuzkara • guipuzcoano (dialecto)

gipuzkera • guipuzcoano eeuskalkid

gipuzkera quasi osotu • guipuzcoano casi completado

gipuzkerazale • partidario del dialecto guipuzcoano

Gipuzkoa Ekialdeko Eskualdea • Comarca Gipuzkoa-Este

Gipuzkoa Mendebaldeko Eskualdea • Comarca Gipuzkoa-Oeste

Gipuzkoako Artxibo Orokorra (Tolosa) • Archivo General de Gipuzkoa (Tolosa)

Gipuzkoako Osasun-barrutia • Área de Salud de Gipuzkoa

Gipuzkoako Ospitalez kanpoko Osasun Mentala • Salu Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa

Gipuzkoako Portuen Lurralde Zerbitzua • Servicio Territorial de Puertos de Gipuzkoa

Gipuzkoako Protokoloen Artxiboa (Oñati) • Archivo de Protocolos de Gipuzkoa (Oñati)

Gipuzkoako Uren Lurralde Zerbitzua • Servicio Territorial de Aguas de Gipuzkoa

gipuzkoar • guipuzcoano

girbindu • descarriarse

girgila • cascabel; papada

girgileria • ladorno extravagante en el vestido

girgileta • lazo

girgilu • esposas; grillete, ichelines

girgilu • grillete

girgitin • taladro

giristino • cristiano

giristinodêmokrata • cristiano-demócrata

giristinokeria • cristianismo (con sentido peyorativo)

giristinotu (da) • hacerse cristiano

giristinotu (du) • hacer cristiano

girlatxe • guirlache

girlatxe • guirlache

girli • baba

giro • ambiente

giro • a biente; edio, te peratura

Giro-Sanitate eta Hiri-Higieneko Sekzioa • Sección de Sanidad Ambiental e Higiene Urbana

giro agnetiko • giro agnético

giro agnetiko • giro agnético

giro txar • al tie po

girorapen • acli atación

giroskopiko • pico

giroskopiko • giroscópico

girostato • girostato

girostato • girostato

girotu • acondicionar; a bientar, ate perar

girotu • acondicionar; a bientar, ate perar

girotuki • sazonadamente

girotze • acondiciona iento; a bientación

girotze • a bientación

girringa • chirrido

girten • escapo

gisa • guisa

gisa • a i itación de; guisa, anera

gisa • manera, modo, guisa

gisa batera • en cierto modo

gisagabe • incongruente

gisagabekeria • descortesía

gisako • de buen ver; de buenas aneras, decoroso

gisatu • guisar

gisatu • guisado; guiso

gisu • cal; escayola

gisu ore • arga asa

gitarra jo • tocar la guitarra

gitarra jo • tocar la guitarra

gitarra zarrastatu • rasguear

gitz arrapo • cerrojo; condado

gitzetik atera • desarticular

gixajo • desgraciado; pelele

giza • ser humano, hombre (en general), elemento, individuo

giza- • hu ano; varonil, úgiza eskubibideak ö los derechos hu anos

giza-ekintza • acción humana

giza-hatz. ? • casta, raza o linaje humano

giza-indar • fuerza humana, recurso humano

giza-irudi • imagen humana

giza-jakintza • ciencia humana

giza-massa • masa humana

giza-olde • masa humana

giza-sorkari eirudid • estatua ehu anad; úgiza eskubibideak ö los derechos hu anos, ú

giza-spezie • especie humana

giza-tysi • sacrificio humano

Giza Baliabide eta Prestakuntza Atala • Sección de Recursos Humanos y Formación

Giza Baliabideak Kudeatzeko Zerbitzua * Giza Baliabideen Kudeaketarako Zerbitzua • Servicio de Gestión de Recursos Humanos

Giza Baliabideen Atala • Sección de Recursos Humanos

Giza Baliabideen Egiturako Sailatala • Subárea de Estructura de Recursos Humanos

Giza Baliabideen Sailatala • Subárea de Recursos Humanos

Giza Baliabideen Unitatea • Unidad de Recursos Humanos

Giza Baliabideen Zerbitzua • Servicio de Recursos Humanos

Giza Baliabideen Zerbitzuaren Ordezkaritza • Delegación del Servicio de Recursos Humanos

Giza Baliabideen Zerbitzuaren Zuzendariordetza • Subdirección del Servicio de Recursos Humanos

Giza Baliabideen Zerbitzuaren Zuzendaritza • Dirección del Servicio de Recursos Humanos

Giza Baliabideen Zuzendaritza • Dirección de Recursos Humanos

Giza Baliabideetako Zuzendaritza • División de Recursos Humanos

Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordea Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Legebiltzar Batzordea • Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas

Giza Eskubideen eta Justiziarekiko Lankidetzarako Zuzendaritza • Dirección de Derechos Humanos y Cooperación con la Justicia

Giza Immunitate Eskasiaren Birus (GIEB). • Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)

gizabakar • individuo

gizabanako • individuo; individuo hu ano

gizabanako • individuo hu ano

gizabete • edida de un ho bre enaltura

gizabeteko • del ta año de un ho bre

gizabide • civis o; cortesía, corrección

gizabide • modo de portarse, humanitarismo

gizabidetsu • galante; gentil, obsequiador

gizabidez • atentamente

gizabidezko • educado

gizaddo. gizajo • pobre hombre, cuitado

gizadi • humanidad

gizadi • conjunto de personas; gentío, hu anidad

gizagaixo • iluso; ingenuo

gizagajo • cuitao; infeliz, inocente

gizahiltzaile • ho icida

gizaigel • ho bre rana

gizaigel • ho bre rana

gizairudi • estatua hu ana

gizairudi • estatua hu ana

gizaitxurako • antropo orfo

gizaixo • iluso; ingenuo

gizajale • antropófago; antropófago

gizajaletasun • antropofagia

gizajo • pobre hombre, cuitado

gizakente • gente, conjunto de personas

gizakente • individuo, persona

gizakente-taldetto • pequeño grupo de gente

gizaki • ho bre eani aliekiko oposiziozd; persona, úgizakia

gizaki • ser humano, hombre (en general)

gizakide • persona, individuo, elemento

gizako • hu ano

gizakoi • varonil; viril

gizakontrako • antihu ano

gizakontrako • antihu ano

gizakote • ho brachón; ho brón

gizaku e • persona; varón

gizakume • persona, hombre

gizakunde • encarnación

gizakuntza • ho inización

gizalan • peonada

gizaldi • generación; siglo

gizalege • cortesía; finura, refinamiento

gizalotsa • respeto hu ano

gizandi • gigante; héroe

gizar- • sociable; social

gizarajo • infeliz

gizaro • pubertad

gizarte • sociedad (humana), organización, humanidad

gizarte • sociedad

gizarte- • social

gizarte-asmo • proyecto de sociedad

gizarte-ekonomia • economía social

gizarte-ekonomiako enpresa • empresa de economía social

gizarte-etsai • antisocial

gizarte-iraultza • revolución social

gizarte-jakintza • ciencia social

gizarte-klasi. gizarte-klase. gizarte-classe.? • clase social

gizarte-oinarri • base social, fundamento social

gizarte-ordenakuntza • ordenación social

gizarte-ordenatze • ordenación social

gizarte-ordoki • planicie social, llanura social

gizarte-praktika • práctica social

Gizarte-Premietarako Laguntza eta Bestelako Gizarte-Laguntzetako Negoziatua • Negociado de Ayudas de Emergencia Social y otras Ayudas Sociales

gizarte-projektu • proyecto social

gizarte-pyramide • pirámide social

gizarte-systêma • sistema social

gizarte-teôri. gizarte-teôria • teoría social

Gizarte-Urgazpeneko Sekzioa • Sección de Asistencia Social

Gizarte-Zerbitzuen Oinarrizko Unitateak • Unidades de Base de Servicios Sociales

Gizarte bazterketa. Jornadas de exclusión social = Gizarte bazterketari buruzko jardunaldiak. • exclusión social

Gizarte Ekonomiako zuzendari • director de Economía Social

Gizarte Ekonomiako Zuzendaritza • Dirección de Economía Social

Gizarte Ekonomiako Zuzendaritza • Dirección de Economía Social

Gizarte eta Erakunde Harremanetarako Zuzendaritza • Dirección de Relaciones Sociales e Institucionales

Gizarte eta Kultur suspertzaileak • Animadores socio-culturales

Gizarte eta kultura(zko) ingurune; inguru soziokultural. • medio sociocultural

Gizarte eta osasun arlo. • espacio sociosanitario

Gizarte eta osasun zerbitzu. • servicio sociosanitario

Gizarte Etxeen Zerbitzua • Servicio de Centros Cívicos

Gizarte Gaien Arloa • Area de Asuntos Sociales

Gizarte Gaietako Sailburuordetza • Viceconsejería de Asuntos Sociales

Gizarte hezitzaile, hezitzaile sozial. • educador, -a social

Gizarte ingurune. • entorno social

Gizarte kontrol. • control social

Gizarte laguntzaile. • asistente,-a social

Gizarte lan. Escuela Universitaria de Trabajo Social = Gizarte Lanaren Unibertsitate Eskola. • trabajo social

Gizarte larrialdi. • emergencia social

Gizarte Larrialdiko Laguntzak • Ayudas de emergencia social

Gizarte moldakaiztasun. • inadaptación social

gizarte on • buena sociedad

Gizarte Ongizate Saila • Área de Bienestar Social

Gizarte Ongizateko Administrazio Bulegoa • Negociado Administrativo de Bienestar Social

Gizarte Ongizateko Euskal Kontseilua • Consejo Vasco de Bienestar Social

Gizarte Ongizateko Zuzendaritza * Gizarte Ongizaterako Zuzendaritza • Dirección de Bienestar Social

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea • Instituto Foral de Bienestar Social

Gizarte Ongizaterako Saila • Departamento de Bienestar Social

Gizarte orientazio. Servicios de asistencia y orientación social al detenido = Atxilotuari lagundu eta orientazioa emateko zerbitzuak. • orientación social

Gizarte Proiektuak Garatzeko Atala • Area de Desarrollo de Proyectos Sociales

Gizarte zerbitzu. • Servicio social

Gizarte Zerbitzuetarako Idazkaritza • Secretaría de Servicios Sociales

Gizarte Zerbitzuguneak • Centros de Servicios Sociales

Gizarte(aren) laguntza. • apoyo social

Gizarte(aren) ongizate, aisetasun. • bienestar social

gizartearen interes • interés social

Gizartearen laguntza, komunitatearen laguntza, erkidegoaren laguntza. • atención comunitaria

Gizartearen parte hartze, herritarren parte hartze. Organos de coordinacion y participacion social = Herritarrek parte hartzeko eta koordinatzeko batzordeak. • participación social

Gizartegintza Saila • Departamento de Intervención Social

Gizartekintza Departamentua • Departamento de Servicios Sociales

Gizartekintza Saila • Departamento de Acción Social

Gizartekintza Saileko foru diputatua • Diputado Foral del Departamento de Acción Social

gizarteko • social, de la sociedad

gizarteko • sociable; social

Gizarteko elkarreragite, elkarreragite sozial • interacción social

gizarteko izaite • ser social.?

gizarteko praktika • práctica social

gizartekoi • social

gizartelogi. gizartelogia • sociología

gizartelogiko • sociológico

gizartelogikoki • sociológicamente

gizartelogo • sociólogo

Gizartera egokitze. • adaptación social

gizarteratze • integración social

Gizarteratze Atala • Sección de Integración Social

Gizarteratze eta Etxebizitzarako Gutxienezko Sarrerako Negoziatua • Negociado de Ingreso Mínimo de Inserción y Vivienda

Gizarteratze Sailatala • Subárea de Inserción Social

Gizarteratze Sailburuordetza • Viceconsejería de Inserción Social

Gizarteratze Zerbitzua • Servicio de Inserción Social

Gizarteratze Zuzendaritza • Dirección de Inserción Social

Gizarteratze(ko) bide. Personas en proceso de inserción con problemas de adicción a drogas = Drogazaletasun-arazoak dituzten eta gizarteratzeko bidean diren pertsonak. • proceso de inserción social

Gizarteratze(ko) prozesu. • proceso de reintegración social

Gizarteratze, (gizartean) txertatze. • Integración [social]

Gizarteratze, gizartean parte hartze. La incorporación social de los drogodependientes = Drogamendekoak gizarteratzea. Procesos de incorporación social = Gizartean parte hartzeko prozesuak. • incorporación social

Gizarteratze, gizartean txertatze. • inserción social

Gizarteratzearen Atala * Gizarteratzeko Atala • Sección de Inserción Social

Gizarteratzearen Zuzendaritza Nagusia • Dirección General de Inserción Social

Gizarteratzeko Batzorde Iraunkorra • Comisión Permanente para la Inserción

Gizarteratzeko Erakunde Arteko Batzordea • Comisión Interinstitucional para la Inserción

gizarteratzeko kooperatiba • cooperativa de integración social

Gizarteratzeko Sail Arteko Batzordea • Comisión Interdepartamental para la Inserción

Gizarteratzeko zailtasun. • dificultades de inserción social

gizarteria. gizateria • humanidad

Gizartetik baztertuta egote, gizarte bazterketa(ko) egoera. • situación de exclusión social

gizartetza • sociedad

gizartezko • social

gizase e • persona; varón

gizase e- • varonil

gizaseme • hombre (varón), persona

gizasko • hombruco, hombrecillo, homúnculo

gizatalde • caterva; gentío, uchedu bre

gizatalde • grupo humano

gizatasun • humanidad

gizatasun • hu anidad; naturaleza hu ana, pundonor

gizate- aila • clase social

gizateli • humanidad, grupo humano

gizateli-massa • masa humana

gizateria • conjunto de seres hu anos; gentío, hu anidad

Gizateria • Humanidad

gizatiar • filántropo

gizato • ho brón

gizatsu • atento; cortés, odoso

gizatu • ho inizar; úgiza eskubibideak ö los derechos hu anos, ú

gizatu egizaetuda gizatzend • encarnar

gizatxar • bellaco; canalla, granuja

gizazale • filántropo

gizazale • humano (amante del hombre)

gizazko • hombre (en general)

gizeli • tribu

gizen • adiposo; gordo, grueso

gizen • gordo

gizendu • cebar; encarnecer, engordarse

gizenketa • engorde

gizenkor • propenso a engordar

gizenkor • propensoa engordar

gizenkote • regordete

gizentasun • gordura; obesidad

gizentsu • adiposo; ping±e

gizentze • engorde

gizeraile • ho icida

gizon • hombre, varón, hombre en general

gizon • ho bre; úo

gizon- • del hombre, humano

gizon- • varonil; úo

gizon-anzo • aspecto humano

gizon-anzoko • de aspecto humano

gizon-deskubridore. gizon-descubritore • hombre-descubridor

gizon antzeko • ho bruno

gizon antzeko • ho bruno

gizon egin • ho inizar

gizon gisa • virilmente

gizon hiltze • ho icidio

gizon ospetsu • proho bre

gizon prestu • proho bre

gizon prestu • proho bre

gizon tantai • gigante

gizon zahar • anciano

gizona • el ho bre

gizonaren enduak • las propiedades del ho bre

Gizonaren Jakintzak • Ciencias Humanas

gizonaro • edad adura

gizondu • hacerse ho bre

gizondu • hacerse ho bre; ho inizar, úo

gizonez gizon • de hombre a hombre

gizonezko • varón, hombre

gizonezko • humano

gizonezko • ho bre ee aku eekiko oposiziozd; asculino, varón

gizonkara • hu ana ente; varonilmente

gizonkeria • ho brada; achada, achismo

gizonki • virilmente, varonilmente, como un hombre

gizonki • digna ente; hu ana ente, varonilmente

gizonkila • hombruco, homúnculo, hombrecillo

gizonkiro • virilmente, varonilmente, como un hombre

gizonska • ho brecillo

gizonska • ho brecillo

gizontasun • ho brada; ho bradía, ho bría

gizontasun • humanidad, hombría

gizontasun • ho bradía

gizontasun • ho bría

gizontxo • ho brecito

gizontxo • ho brecito; títere

gizontza • grupo de hombres

gizontzar • ho brachón; ho brón

gizonxkila • hombruco, homúnculo, hombrecillo

gizotso • ho bre-lobo

gizotsoa • el ho bre lobo

gizotsoa • el ho bre lobo

gizurde • delfín eitsasokoani aliad

gizurde eitsasoko ani aliad • delfín

gizuren • héroe

GKE (Gobernuz Kanpoko Erakunde). • ONG (Organización No Gubernamental)

glabro • la piño

gladiadore • gladiador

gladiadore • gladiador

glande • glande

glauko a • glauco a

glauko a • glauco a

glaziar • glaciar

glaziare • glaciar

glaziazio • glaciación

gleba • gleba

gleba • gleba

glebako jopuak • siervos de la gleba

glebako jopuak • siervos de la gleba

glizerido • glicérido

glizerido • glicérido

glizerina • glicerina

glizerina • glicerina

global • global

globu • globo

globular • globular

globular • globular

globulina • globulina

globulina • globulina

globulu • glóbulo

globulu • glóbulo

globulu gorri • he atíe

globulu zuri • leucocito

gloria • gloria

gloriatsu • glorioso

gloriatsu • glorioso

gloriaz • gloriosamente

glorieta • glorieta

glorifikatu • gloriaresed eglorificar

glorifikatu • gloriaresed eglorificard; glorificar

glorifikazio • glorificación

glorifikazio • glorificación

glorioski • gloriosamente

glosa • glosa

glosa • glosa

glosalari • glosador

glosategi • glosario

glosatu • glosar

glosatu • glosar

glosatzaile • glosador

glosopeda • glosopeda

glotis • glotis

glotis • glotis

gluko etro • glucó etro

gluko etro • glucó etro

glukosa • glucosa

glukosa • glucosa

glukosuria • glucosuria

glukosuria • glucosuria

gluten • gluten

gluten • gluten

gluzidoak • hidratos de carbono

gneis • gneis

gneis • gneis

gno o • gnomo

gnostiko • gnóstico

gnostiko • gnóstico

gnostizis o • gnosticismo

gnostizis o • gnosticismo

go a • go a

go atu • engomar

go aztatu • engomar

go endagarri • enco endable; reco endable

go endagarri • reco endable

go endagarri • enco endable

go endatu • enco endar; reco endar

go endatuki • reco endablemente

go endio • enco ienda; reco endación

go endio- • reco endatorio

go endio-karta • carta de reco endación

go endioz • reco endablemente

go endiozko • reco endatorio

go endu • enco ienda; reco endación

go uta • recuerdo; retentiva

go uta izan • e orar

go utagarri • e orable; recordable, recordatorio

go utan ukan • recordar

go utapen • recordatorio

go utaratu • con e orar; recordar, traera la e oria

go utatu • e orar; recordar

goaitatu • atisbar; espiar

goarda • guarda

goardasol • paraguas

goardatu • guardarse

goardia • guardia

goardia • guardia

goardia e an • vigilar

goarnitu • guarnecer

goarnizio • guarnición

goarnizio • guarnición

goarniziozain • guarnicionero

goarniziozain • guarnicionero

goastatu (du). gastatu (du) • consumir, gastar

goata • guata; guaté

goateke • guateque

goateke • guateque

gobel. goibel • oscuro, sombrío,triste

goberna endu • for a de gobiemo

gobernadore • gobernador

gobernadore • gobernador

gobernaezin • ingobernable

gobernagaitz • ingobernable

gobernagarri • gobernable

gobernagarri • gobernable

gobernagarritasun • gobernabilidad

gobernagarritasun • gobernabilidad

gobernaketa • gobernación

gobernaketa • gobernación

gobernari • gobernante

gobernatu • gobernar

gobernatzaile • gobernante

gobernu • gobierno

gobernu • gobierno

gobernu- • guberna ental; gubernativo

gobernu-organo • órgano de gobierno

gobernu txotxongilo • gobierno títere

gobernu txotxongilo • gobierno títere

gobernuarekiko • gubernativo

gobernuaren • gubernativo

gobernuarteko • intergube a ental

gobernuarteko • intergube a ental

gobernuko • gubernativo

gobernukontrako • antiguberna ental

gobernukontrako • antiguberna ental

gobernutar • guberna ental

gobernutar • guberna ental

gobetatu egobetaa gobetatzend • hastiar

gobontz • lechuza, búho

godalet • vaso

godo • godo

godo • godo

goga en • pensamiento

gogabera • inclinado edispuestod

gogai • pensamiento

gogaide • concorde; confor e, del is o sentir

gogaiera • pensamiento

gogaikarri • engorroso, fastidioso

gogaikarri • aburrido; cargante, engorroso

gogaikarri izan • olestar

Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsu gisa Sailkatutako Jardueren Atala • Sección de Actividades Clasificadas como Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas

gogaikarriro • aburrida ente; olesta ente, prolijamente

gogait • aburri iento; desgana, hastío

gogait egin • aburrirse; hastiaresed, repelar

gogait eragin • aburrir; dar la lata, fastidiarse

gogait eud • aburrirse; fastidiaresed, hastiarse

gogait gaizto egin, gogait garbi egin • aburrirse soberanamente

gogait izan • olestar

gogaitaldi • fastidio; olestia, tabarra

gogaitarazi • fastidiaresed; fatigar, hastiarse

gogaitasun • aburri iento; hastío, tedio

gogaitasunez • olestamente

gogaiteud • aburrirse

gogaitu • aburrido

gogaitza • desánimo

gogan eduki (du) • tener presente

goganbehar • desconfianza; inquietud, inquietud

goganbeharrez • recelosamente

goganbehartsu • desconfiado; receloso, suspicaz

goganbehartsu egon • estar esca ado

goganbehartu • hus ear; in utaresed, inquielarse

gogapen • consideración; pensamiento

gogaragarri • agradable

gogarako • agradable; predilecto

gogarazi egogaraza gogaraztend • evocar

gogarazpen • evocación

gogarte • editación

gogartsu • reflexivo

gogartu egogara gogartzend • considerar; editar, pensar

gogatsu • activo; entusiasta, voluntarioso

gogo • deseo, voluntad, intención, ánimo, dedicación, vigor, coraje, espíritu

gogo • áni o; apetencia, apetito

gogo-egokera • estado de ánimo

gogo-lantze • cultivo del espíritu

gogo batez eta aho batez • a una vez

gogo biziz • ansiosamente

gogo e an • reflexionar eadi egond

gogo gabe • regañadientes ead

gogo gaizto • alevolencia

gogo gaiztoko • alévolo

gogo handitasun • esplendidez

gogo izan • apetecer; desear, intentar

gogo txarreko • alévolo

gogo ukan • querer

gogo ukan (du) • proyectar, pensar, planear

gogo zabalez • agnáni amente

gogoa bete • satisfacerse

gogoa eduki • tener ganas

gogoa galdu • desalentar

gogoa galdu • desalentar; desani ar, hastiarse

gogoa hil ekendud • desalentar; descorazonar, des oralizar

gogoa izan • gustar

gogoa kendu • depri ir; desalentar

gogoa kendu • depri ir; desalentar

gogoa kentzeko • deprimente

gogoan eduki • recordar

gogoan eduki, kontuan eduki, gogoan ukan • tener en cuenta

gogoan erabili • discurrir

gogoan hartu • tomar en cuenta

gogoangarri • e orable; onu ento, recordable

gogoatu • persuadir

gogoatu (du) • observar

gogoatuki • atentamente

gogoberdin • ecuánime

gogoberdintasun • equilibrio

gogobero • entusias o; exaltación

gogobide • entalidad

gogobizi • comezón

gogodun • que tiene espíritu

gogoeta • meditación, reflexión

gogoeta • consideración; editación, ocurrencia

gogoeta egin • editar

gogoetak egin • reflexionar

gogoetan ari • pensar

gogoetatsu • pensativo

gogoetatu (du) • pensar, meditar, tener en cuenta, comprender

gogoetsi • hastiaresed; porrear

gogogabe • desgana

gogogabe ekod • desganado

gogogabetasun • abulia

gogogabetu • desani ar; descorazonar, desganarse

gogogabezia • desgana

gogogaizto • ala voluntad; alevolencia, alquerencia

gogogiro • te ple de ánimo

gogoilun • triste

gogokari • placer

gogokizun • intención

gogoko • a eno; de gusto, favorito

gogomotz • corto de espíritu

gogor • tenaz, duro

gogor • duro; feroz, fuerte

gogor egin • forcejear; obstar, reprender duramente

gogor egin (dio) • afrontar, dar frente, resistir

gogor ekin • batir el cobre

gogor esan • inculcar

gogora ekarri • e orar; recordar

gogora ekarri • traer a la memoria

gogora en • ocurrencia

gogora enik ez • inconsideración

gogoraezin • in e orial

gogoragarri • e orable; recordable, recordatorio

gogorakizun • idea

gogorapen • pensa iento; recordación, recuerdo

gogorat ekarri (du) • traer a la memoria

gogoratu • acordarse; e orar, ocurrirselea uno

gogoratu • acordarse

gogoratu (du,dio) • tomar en cuenta, tener presente, considerar, recordar

gogordura • endureci iento; rigidez eanquilosisd

gogordura • rigidez eanquilosis

gogorgarri • refuerzo

gogorgo • dureza

gogorik ez • desgana

gogorkeria • dureza; incle encia, rigor

gogorki • aferrada ente; dura ente, reciamente

gogorrean • alas ead

gogortasun • entereza

gogortasun • dureza; endureci iento, entereza

gogortasun • rigor

gogortasun e oralad • tenacidad

gogortu • aferrarse; úo

gogortu • aferrarse; e pecinarse, endurecerse

gogortu (du) • endurecer

gogortuki • endurecidamente

gogortuki • endurecidamente

gogortze • endurecimiento

gogotik • con ganas

gogotik erori • irse de la cabeza (algo)

gogotsu • ávido; entusiata, laborioso

Gogotzar • Mal Espíritu

gogoz • con ganas; diligente ente, voluntariamente

gogoz eta bihotzez. gogoz ta bihotzez • a gusto y de corazón

gogoz kontra • a disgusto; regañadientes ead

gogozko • espiritual

goha • sofocante,calor pesado

gohaindu • esto agar; repugnar

gohaindura • repugnancia

gohienzia • predominio

goi • alto; altura, e inente

goi • alto

goi- • arriba; úgora joan zen ö se fuearriba, úgoian bego ö que descanseend en paz ebeuded

goi-argi • inspiración; n• en, úgora joan zen ö se fuearriba

goi ailako • prócer

goi ailakoen bizitza • high life

goi fideltasuna • alta fidelidad

goi fideltasuna • alta fidelidad

goi isurizko jakintza • ciencia infusa

goi paleolitikoa • paleolítico superior

goi paleolitikoa • tico superior

goiaingeru • arcángel

goialde • altura; elevación, e inencia

goialdi • arrebato

goialdiv haserraldi • arrebato

goiara • altura

goibarren • franja de terrenoa pie de tajo

goibehe • altura; vaivén

goibehera • accidente del terreno; altibajo

goibehera ibili • regatear

goibeherak • altibajos; vicisitudes

goibeheraldi • depresión

goibel • cielo nublado; urriático, nublado

goibel • cielo nublado

goibel • triste, oscuro, sombrío

goibelaldi • orriña; tristeza

goibeldu • oscurecer el cielo

goibeldu • encapotar; enso brecer, entenebrecer

goibeldura • elancolía; oscureci iento, tristeza

goibeltasun • urria; nubosidad, oscurecimiento

goibetu (du) • desbaratar, destruir

goiburu • guardilla; le a

goiburu • lema

goidura • pro inencia

goien • excalso; extre o, lo ásalto

goiengo • supremo

goientza • excelencia

goiera • altitud; altura, pro inencia

goiera • altura

goierri • paísalto

goierri • país alto

goiesgarri • enco iable

goiesgarri • enco iable

goietsi • elogiar; enco iar

goigizon • proho bre

goiharro • altivo; engreído, infatuado

goihartu egoihara goihartzend • subir

goihen • en las alturas.??

goihenko • supremacía

goiko • de arriba

goiko • superior

goiko • superior

Goiko Jaun • Señor de Arriba, de las alturas

goilautada • altiplanicie

goilautada • altiplanicie

Goimailako teknikaria • Técnico Superior

goinahi • aspiración

goisabai • cielo

goitar • excelso

goitasun • altitud; excelencia

goitegi • desván

goiti • arriba

goiti • arriba, en alto

goiti eduki • mantener a flote

goitibehera • goitibera ehaurtxoen gurdiad; tobogán

goitibehera ehaurtxoen gurdiad • goitibera

goitigale • náusea

goitik • desdearriba

goitik • desde arriba

goitik behera • de arriba abajo

goitik behera jo, lur(ra) jo • venirse abajo

goitika • vó ito

goitikatu • vo itar

goitikin • vó ito

goitiko • superior; vó ito

goitiko • superior

goitinahi • náusea

goititu • encu brar; erguiresed, ganar

goititu (da) • remontar

goititu (du, dio) • elevar, aumentar, enarbolar (una bandera)

goitizen • sobrenombre

goitizen • apodo; ote, seudónimo

goitu ezina • invicto

goitzarren • persecución, ultraje, injuria

goiz • añana; precoz, pre aturo

goiz • mañana (no tarde)

goiz • temprano

goiz- • atinal; atutino, precoz

Goiz-herriak • Pueblos de Oriente

goiz-soinu • diana; úgoizean etorri da ö ha venido por la añana

Goiz antzemate, garaiz antzemate. • detección precoz

Goiz haste. • iniciación precoz

goiz jaiki • adrugar

goiz jaikitze • adrugón

goiz txori elangiled • adrugador; añanero

goizalde • adrugada; añana

goizaldekari • atinal; atutino

goizaldi • alborada

goizari. gosari • desayuno

goizaro • te pranamente

goizarrentze • persecución, ultraje, injuria

goizdanik • te prano

goizean • a la mañana, por la mañana

goizean goiz • de mañanita

goizegi • pre aturamente

goizegi • pre aturamente

goizeko • atinal; atutino

goizeko izar • lucero de la añana

goizetik • desde la añana

goizik • te prano

goizlore • flor precoz

goizlore • flor precoz

goiznabar • crep•sculo atutino

goiztar • adrugador; precoz, te pranero

goiztar • madrugador

goiztiar • atutino; precoz, pre aturo

goiztiartasun • precocidad

goiztiartasun • precocidad

goiztiri • alba; a anecer, a anecer

goiztu • amanecer

gokorrikatu • rellenar, atacar (sacos u otros receptáculos)

gol • gol

gol • gol

golak sartu • golear

golak sartu • golear

golardo • distinción; galardón, reco pensa

golardotu • galardonar

golardotu • galardonar

goldaketa • arada eacción dearard

goldaketan • arando

goldaketan • arando

goldaketan ari • arar

goldatu • arar; labrar la tierra, roturar

goldatu • arar

goldatu • labrado

goldatu • arar

goldatzaile • roturador

goldatze • roturación

goldatze • roturación

golde • roturadora

golde • arado; roturadora

golde buztan eeskua giderd • esteva delarado

golde utur • reja dearado

golde utur egolkortzd • reja delarado

goldelari • arador

goldenabar • arado con cuchillas

goldepiko • reja dearado

goleta • gola eiduneko oetad

goleta eiduneko moetad • gola

golf • golf

golf • golf

golfean • golf ejugando ald

golfean • golf ejugandoald

golfean aritu • golf ejugarald

golflari • golf ejugador de

golflari • golf ejugador ded

golko • seno; golfo

golo • papada; papera

golpe • golpe

goma elastiko • goma elástica

gomadun eta hegaldun karpeta • carpeta con gomas y solapas

gombidatu (du). gonbidatu (du) • convidar, invitar

gomendatutako abiadura-tarte • intervalo aconsejado de velocidades

gomendatutako gehieneko abiadura • velocidad máxima aconsejada

gomidatu (du, dio). gonbidatu (du, dio) • convidar, invitar

gomutagarri • memorable

gomutan ukan (du) • recordar

gomutarat ekarri (dio) • recordar

gomutaratu (da) • acordarse

gomutaratu (du, dio) • recordar

gona • falda ejantziad; saya

gona • falda

gona-aurreko • andil

gona-ttattur • perrito faldero

gonagain • andil

gonazale • faldero; ujeriego

gonazale • faldero

gonazpiko • saya

gonbaraketa • comparación

gonbidaketa • convite; invitación

gonbidapen • invitación

gonbidatu • invitado

gonbidatu • convidar; invitar

gonbidatu • invitado

gonbite egin • invitar

gonburu • colmo

gonertka • en diagonal, diagonalmente

gontza • gozne(s)

gopor • copa grande; escudilla, tazón

gopor bat esne • una escudilla de leche

gor • sordo; úgorra baino gorragoa da ö es ás sordo que una tapia

gor andiza • glotonería

gor ant • tragón; tripudo

gor utu • sordo udo

gor utu • sordo udo

gor ututasun • sordo udez

gor ututasun • sordo udez

gora • arriba

gora • alto

gora-behera • más o menos, aproximadamente

gora-behera • ajetreo; peripecia, vaivén

gora-behera • altibajo, alteración

gora-gora • muy alto

gora-ta-behera • arriba y abajo

gora bihotza! • ¡arriba ese ánimo!

gora en • elogio; halago

gora etorri • subir

gora jo • apelar; recurrir

gora joan • subir

gorabehera • altibajo; fluctuación, incidencia

gorabehera e • accidente eGeo

gorabehera eGeod • accidenteme

gorabehera ekd • vicisitudeesd; úeguraldia gorabehera etorriko da ö ventráa pesar del tie po

gorabehera gut(x)iko • de poca monta

gorabeherak • altibajos; pros y contras

gorabeheraka ibili • fluctuar

gorabeheratsu • fluctuante; rugoso

gorabide • ascenso; recurso

goragale • arcada ena•sead; náusea

goragale enáusead • arcada

Goragale, gorako, okada, okanahi, goralarri, botagura. • náusea

gorago • más arriba

gorago • ásarriba

gorago • más arriba

gorago • superior, más alto

gorago aipaturiko • susodicho

goragotu • ascender ás

goragotu • ascender más

goragune • altozano

goragune • altozano; altura, e inencia

goraindidura • hastío, aburrimiento

goraindu • hastiarse, aburrirse

goraindu • repugnar

goraingarri • repugnante

goraingarri • aburrido, que hastía o aburre

goraintzi • eco iendas; recuerdo, saludos

goraintziak e an • dar recuerdos

goraintziak eman • dar recuerdos

goraipa en • alabanza; distinción, elogio

goraipagarri • digno dealbanza; laudable, plausible

goraipatu • entado; no brado

goraipatu • alabar

goraipatu • alabar; elogiar, encu brir

goraipatu (da) • exaltarse, ensalzarse

goraipatu (du) • exaltar, ensalzar

goraka • arcada enáusead; náusea, progresivamente

goraka enáusead • arcada

gorakada • alza; ascenso, auge

gorakari • trepador

gorakeria • altivez

gorakeria • altivez

goraketa • elevación

goraki • alta ente; elevada ente, enalta voz

goraki • en voz alta

goraki • altamente

gorako • ascendente; na•sea, vó ito

goralarri • náusea

goraldi • ascensión; crecida, pleamar

goraldu • alabar

goraldu • alabar

goraltxatu • loar

goranahi • a bición; arribista

gorantza • alabanza; arpiño, chaleco

gorantzako • mayor, de más arriba

gorantzatze • elevación

goranzko • ascendente; ascensional

gorape • atrio; claustro, porche

gorapen • encu brimiento

gorapen • alza; crecida, elevación

goratasun • altitud

gorati • altivo

goratu • e pinado

goratu • alabar; ascender, aupar

goratu • alabar; ascender, aupar

goratu (da) • elevarse

goratu (du) • elevar, levantar, aumentar, ensalzar

goratzaile • ensalzador

goratzaile • pro otor

goratze • encareci iento; ensalza iento, preconización

goraune • saliente

gorazarre • elogio; ho enaje

gorazpikatu (du) • volcar, invertir

Gorbeako gazta • Queso de Gorbea

Gorbeiako Parke Naturalaren Zuzendari-Artatzailea • Director-Conservador del Parque Natural del Gorbeia

gorbizitu • exacerbar

gorbiztu egorbiza gorbiztend • enardeceresed; recrudecerse

gordagi • depósito

gordailapen • depósito ebankuand

gordailapen ebankuand • depósito

gordailatu • depositar

gordailatu • depositar

gordailu • depósito

Gordailuak eta Ponpaketak • Depósitos y Bombeos

gordailuan uzte, gordailuan lagatze • depósito

gorde • abrigaresed; al acenar, a parar

gorde (du) • guardar, conservar, preservar, mantener

gordean • de incógnito; oculta ente, secretamente

gordegi • depósito

gordeka • a hurtadillas

gordeketa • al acenamiento

gordeketa • al acenamiento

gordeki • depósito; escondidamente

gordekin • reserva; resguardo

gordelari • depositario

gordeleku • reducto

gordeleku • madriguera

gordeleku • asilo; depósito, encierro

gordetoki • escondite

gordetu (du) • guardar, conservar, preservar, mantener

gordeturik • escondido

gordetzaile • depositario; encubridor, guardador

gordetze • custodia; encierro, observancia

gordin • bruto; crudo, fortachón

gordin • crudo, cruel

gordin egon • estar crudo; estar en antillas

gordindu • robusteceresed epertsonakd; ú

gordinkeria • deshonestidad; obscenidad, verdulería

gordinki • inhonesta ente; obscenamente

gordintasun • lozanía

goren • (el) más alto, superior, supremo

goren • álgido; altísi o, apogeo

goren • sublime

goren ailako • e inencia

goren puntu • apogeo

goreneko • supremo

gorengo • e inente; su o, supremo

gorentasun • subli idad

gorentasun • alteza; alteza, e inencia

gores en • elogio

goresgarri • enco io edigno ded

goresgarri • laudable, elogioso

goresgarri • elogiable; enco iástico, enco io edigno ded

goresgarrl • plausible

gorespen • enco io

gorespen • alabanza; enco io, ensalzamiento

gorespen • encomio, elogio, alabanza

goreste • enco iasta

goreste • alabador; enco iasta, glorificador

goreste • glorificador

goresteko • enco iástico; laudatorio

goretsi • alabar; aupar

goretsi • alabar; aupar, elogiar

goretsi • gloriarse

goretsi (da) • elogiarse, alabarse, encomiarse

goretsi (du) • elogiar, alabar, encomiar

gorgarri • ensordecedor

gorgoil • buche; nuez de la garganta

gorgoilo • paperas

gorgoin • tré olo

gori • candente

gori • desarrollado

gori • celo (de yeguas, burras, mulas)

gori • ardiente, hirviente, incandescente, al rojo vivo

gori • rusiente

gori • ardiente; candente, fogoso

gori • abundante, fértil

gori • excitante

gori • incandescente

gori-gori • rojo vivo

gori-gori • rojo vivo

gori. gurin • mantequilla

goriki • encendidamente

gorila • atón ebizkartzaind

goritasun • incandescencia

goritasun • incandescencia

goritu • ponerse al rojo

goritu • recalentado

goritu • caldear; enardecer, ponerseal rojo

gorkara • rojizo

Gorlizko Ospitalea • Hospital Gorliz

goroldio • usgo

goroldiotsu • musgoso

goroldiotsu • usgoso

gorontz • justillo

gorosti • acebo

gorostidi • acebedo

gorostidi • acebedo

gorotz • flemo, excremento

gorotz • abono; boñiga, estiércol

gorotz • boñiga

gorotz- • fecal

gorotz egin • defecar losani ales

gorotzeko • fecal

gorozki • excremento

gorozpil • estercolero

goroztu egorotzetuda goroztend • abonar; echarabono, estercolar

gorpu • cadáver; despojo

gorpu • cadáver

gorpu- • ortuorio

gorpu-azterketa • autopsia

gorpu-era ate • conducción del cadáver

gorputz • busto; cuerpo

gorputz • cuerpo

gorputz- • corporal; corpóreo

gorputz-aldi • estruacción

gorputz-atal • órgano del cuerpo

gorputz-enbor • tronco ehu anod

Gorputz ariketa. • actividad física

Gorputz atalerako anestesiko. • anestésico local

gorputzadar • extre idad

gorputzadar • extre idad; ie bro del cuerpo

gorputzaldi txar • desazón

gorputzaren • corporal

Gorputzaren hondatze. • deterioro físico

gorputzaren mugikortasun • libertad de movimientos

gorputzeko • corporal; corpóreo

gorputzeko egoera • estado físico

Gorputzeko tenperatura, hozbero. • temperatura corporal

gorputzez ukan • fornicar

gorputzezko • corporal

gorpuzgabe ekod • incorporal

gorpuzgabeekod • incorporal

gorpuzkera • constitución corporal; corpulencia, estatura

gorpuzki • cuerpo

gorpuztun • corpóreo

gorrail • rubicundo

gorraire • rojizo

gorraize • sordera ligera

gorraize • sordera ligera

gorrantz • rojizo

gorraska • ber ejo

gorrats • rojo

gorreri • sordera

gorri • rojo, roja

gorri • rojo; rubio

gorri • rojo, comunista

gorri • rojo

gorri • (terreno) escarpado

gorri-alde • zona roja

gorri-beltz • rojinegro

gorri-beltz • rojinegro

gorri in • escarlata

gorriak ikusi • pasar oradas

gorriak ikusi • pasar moradas

gorridura • rubicundez; rubor

gorrigo • encarnadura

gorrigo • encarnadura

gorrina • roya

gorrina • roña ede las plantasd; roya, sarro

gorringo • ye a earrautzarenad

gorringo • yema de huevo

gorringo-tempera • tempera de yema de huevo

Gorringo-turroia • Turrón de yema

Gorringo-turroia azukreaz • Turrón de yema con azúcar

gorringo biko pare bana ukan • tener un par de pelotas

gorriska • rojizo

gorritasun • enrojeci iento; rojez, rubor

gorritasun • rojez

gorritasun • rojez

gorritu • avergonzaresed; enrojeceresed, ruborizarse

gorritu (da) • enrojecerse

gorritu (du) • enrojecer

gorriune • enrojecimiento

gorro • escupitajo; fle a, gargajo

gorroak bota • gargajear

gorroaldi • gargajeo

gorrotagarri • aborrecible; odioso

gorrotagarri • odioso

gorrotatu • abo inar; aborrecer, a ohinarse

gorrotatu • a ohinarse

gorrotatu (du) • odiar

gorroti • gargajoso

gorroti • babosoea

gorroti • babosaeod

gorroti • babosa; babosaeod, babosoa sa

gorroto • aversión; fobia, hincha

gorroto • odio

gorroto izan • abprrecer; alquerer, odiar

Gorroto, aiherkunde, higuin. • aversión

gorrototsu • rencoroso

gorrotsu • gargajiento

gorta • cuadra

gorta • cuadra, establo, corral

gorta • cuadra

gortaits • estiércol

gortaitz • estiércol

gortasun • sordera

gorte • corte

gorte-kultura. gorte-cultura. corte-cultura • cultura cortesana

gorte egin • hacer la corte

gorteatu egorteaa gorteatzend • cortejar; galantear

gortetiar • cortesano

gortinaztatu • encortinar

gortinaztatu • encortinar

gortu • ensordeceresed; úgorra baino gorragoa da ö es ás sordo que una tapia

gortu • ensordecerse

gortu egoretuda gortzend • ensordecer

goru • rueca

goru • rueca

goruan bildu • enrocar

goruetan ari • hilar

gorulari • hiladora ra; hilandera, hilandero

gorune • elevación

gorupe • portalón

gosalarteko • antes de desayunar

gosalaurreko • antes de desayunar

gosaldu • al orzar; desayunar

gosaldu • al orzar; desayunar

gosalondoan • después de desayunar

gosalondoan • después de desayunar

gosari • al uerzo; desayuno

gosari ehcec gosal-d • al uerzo

gosari ehcec gosal-d • al uerzo

gosari epalabra co pc gosal-d • desayuno

Gosaria • Desayuno

gose • gazuza; ha bre, úgosean etaasean öa las duras ya las aduras

gose izan • tener ha bre

gosea berdindu • matar el hambre

gosea berdindu • atar el ha bre

goseak hil • orir de ha bre

goseak izan • tener ha bre

gosealdi • período de ha bre

gosebera • fa élico; la eplatos

goseki • ávidamente

gosekil • escuálido; escuchi izado, fa élico

gosete • (temporada de) hambre

goseti • fa élico; ha briento

gosetu • ha briento

gosetu egoseetuda gosetazend • tener ha bre

gosez • ávidamente

gosez hil (da) • morir de hambre

gosezto • fa élico; glotón, la eplatos

goslaintzineko • antes de desayunar

gostatsu • costoso

gostu. gusto. gustu • gusto

gotor • recio; robusto, volu inoso

gotor • duro, arduo, tenaz, implacable, obstinado, compacto, sólido, firme, resuelto, constante, intenso

gotor • persona o animal de cuerpo bien formado

gotor • altivo

gotorki • duramente, firmemente, arduamente, obstinadamente

gotorki • fir emente

gotorleku • fortín

gotorleku • alcázar; fortaleza, fortificación

gotortasun • lozanía

gotortasun • dureza, firmeza

gotortu • confortar; consolidaresed, robustecerse

gotortu (da) • robustecerse, fortalecerse, afirmarse

gotortu (du) • robustecer, fortalecer

gotzain • obispo

gotzain agiri egutund • pastoral

gotzon • ángel

goxo • agradable

goxo • sabroso, rico, de buen sabor

goxo • dulce

goxo • apacible; dulce

Goxoa • Dulce

Goxoa • Goxua

goza en • delicia; disfrute, fruicción

goza en • disfrute

goza en-ondasunak • bienes usufructuarios

goza en-ondasunak • bienes usufructuarios

goza gaiztu • desafinar

goza gaiztu • desafinar

gozagailu • dulcificante

gozagaitz • áspero; desabrido, intratable

gozagarri • alivio; delicioso, dulcificante

gozakaitz • áspero; desabrido, disciplente

gozamen • disfrute, goce

gozaro • dulcemente

gozaro • dulce ente; te plada ente, tranquilamente

gozatsu • placentero

gozatu • ador ecer; disfrutar, dulcificar

gozatu • usufructuar

gozatu • disfrutar

gozatu • ador ecer

gozatu (du) • saborear

gozatu (du) • disfrutar, gozar

gozo • agradable; apetitoso, bonancible

gozo • dulce, sabroso

gozo-garratz • agridulce; úgozo dago ö está bueno epara co erd, ú

gozo-gozo • de rechupete; rechupete eded, úgozo dago ö está bueno epara co erd

Gozo aukera platera • Plato de dulces variados

gozoak • los dulces

Gozoak, gozokiak • Dulces

gozodenda • confitería; pastelería, repostería

gozogabe • amargo; desagradable, destemplado

gozogile • pastelero; repostero

gozogin • pastelero; repostero

gozogintza • pastelería; repostería

gozoki • dulce; dulce ente, golosamente

gozoki • golosamente

gozokiak • los dulces

gozopil • tarta

gozoro • dulce ente; ansamente

gozotasun • dulzor

gozotasun • dulzor; dulzura, exquisitez

gozotasunez • sabrosamente

gozotegi • bo bonería; pastelería, repostería

gozotegi • bo bonería

gozotoki • pastelería

gozozale • goloso

gra atika • gra ática

gra atika • gra ática

gra atika- • gra atical

gra atikal • gra atical

gra atikalari • gra ático

gra atikalari • gra ático

gra atikalki • gra aticalmente

gra atikalki • gra aticalmente

gra atikazko • gra atical

gra ineo • gra ínea

gra ineo • gra ínea

gra o • gramo

gra o • gramo

gra ofono • gra ófono

gra ofono • gra ófono

grabagailu • grabadora

grabatu egrabaa grabatzend • grabar

grabatzeko • grabadora

grabitate • gravedad

grabitatorio • gravitatorio

grabitatorio • gravitatorio

grabitatu • gravitar

grabitatu • gravitar

grabitazio • gravitación

grabitazio • gravitación

gradoak jaso • ganar puntos

gradu • categoría; escalafón, grado

granada • granada

granadaondo • granado

granadar • granadino

granadar • granadino

granate • granate

granate • granate

granaten egozte • lanzamiento de granadas

graniboro • granívoro

granitiko • granítico

granitiko • granítico

granito • granito

granito • granito

grano bat ere (ez), granorik (ez) • ni uno(a)

granpoi • he brilla

granulazio • granulación

granulu • gránulo

granuluko • granular

granuluko • granular

grapa • grapa

grapa • grapa

grapa • grapa

grapa-kengailu • sacagrapas

grapa-kengailu • sacagrapas

grapagailu • grapadora

grapagailu • grapadora

grapagailu • grapadora

grapak kentzeko(a) • sacagrapas

grapatu • grapar

grapatu • grapar

gratinatu • gratinar

gratinatu • gratinar

grazia • gracia; salero eizated, úgrazia handikoa da ö es uy salado

graziadun • saleroso

graziatsu • agraciado

greba • huelga

gregoriar • gregoriano

gregoriar • gregoriano

greko • heleno

greko • griego; heleno

grekoerro atar • grecorro ano

grekoerro atar • grecorro ano

grekolatindar • grecolatino

grekolatindar • grecolatino

gresila • parrilla

greziar • griego

gri u • muérdago efrutos

gri u • uérdago efrutosd

Grifa; marihuana. • grifa

grina • cuidado, inquietud

grina • anhelo; ansia, avidez

grina • pasión

grina • pena, preocupación

grina- • pasional

grina txar • vicio

grinagabe • desapasionado

grinaldi • pasión

grinati • afanoso; intranquilo, preocupado

grinatsu • afanoso; pasional

grinatu • apasionar; inclinaresed, propender

gringo • gringo

gringo • gringo

gripal • gripal

gripal • gripal

gripatu • agriparse

gripatu • agriparse

gripatu • agriparse

gripe • gripe

gripe • gripe

gris • gris

gris • gris; pardo

grisaska • grisáceo

grisaska • grisáceo

grisola • tur a

grisola • tur a

grisu • grisú

grisu • gris•

groenlandiar • groenlandés

groenlandiar • groenlandés

grosso odo • grosso odo

grotesko • grotesco

gru4¥re • gruyère

Gruyre gazta • Queso Gruyre

gruyere • gruy¥re

guaiaba • guayaba

guaiaba • guayaba

guajiro • guajiro

guajiro • guajiro

guano • guano

guantxara • guanche (lengua)

guaraniar • guaraní

guaraniera • guaraní ehizkuntzad

Guardia Zibileko trafikoko talde • agrupación de tráfico de la Guardia Civil

guarri • límites.?

guate alar • guate alteco

guate alar • guate alteco

gubernamendu • gobierno

gubernari • gobernante

gubernatore • gobernador

gubernatore zibil. gubernatore civil • gobernador civil

gubernatu (du) • gobernar

gubernu • gobierno

gubernu-departamendu • departamento gubernamental

gubernu-organismo • órgano gubernamental

gubernu-systêma • sistema gubernamental

gubernuskila • gobiernillo

gubernutila • gobiernillo

gubernutto • gobiernillo

guberriak • navidad

gubia • gubia

gubia • gubia

guda • guerra, lucha

guda • guerra

guda- • arcial

guda dei • ovilización

gudaketa • combate

gudako • arcial

gudaontzi • buque de gerra

gudari • soldado, militar

gudari • soldado vasco

gudari • soldado; soldado vasco

gudari-stolê • traje o vestido militar

gudaritalde • patrulla; tropa

gudaroste • tropa

gudarozte • ejército

gudatoki • frente

gudondo • posguerra

gudu • guerra, combate

gudu • batalla; lid, lidia

gudu-dikastêrigo • tribunal de guerra, tribunal militar

gudu-eginkunde • operación de guerra, operación militar

gudu-eritegi • centro sanitario militar, hospital de guerra

gudu-jartze. gudu-jarte.? • posición militar

gudu-jaun • caudillo militar

gudu-jaunttokeria • caudillada militar

gudu-marina • marina de guerra

gudu-ministergo • ministerio de guerra

gudu-nautikodi • flota o armada de guerra

gudu-poreia • viaje o marcha a la guerra

gudu-psykôsi • psicosis de guerra

gudu egin (du) • combatir

gudu herrikoi • guerra popular

guduka • luchando; pelea

gudukatu • combatir; lidiar, luchar

gudukatu (da) • combatirse

gudukatu (du) • combatir

gudulari • lidiador; pendenciero

gudulari • combatiente, guerrero

gudulari-ekintza • actividad de combatiente

guduxka • escara uza; refriega

guduzale • belicista

guduzko eginkunde • operación de guerrilla

guduztatu • pelear

guganaino • hasta donde nosotros

guganatu (da) • venir donde nosotros, venir a nosotros

guganatu (du) • apoderarse de

gugantitu (da) • separarse de nosotros

guhor • todos nosotros

guhoroen • de todos nosotros

Guijueloko urdaiazpikoa (erreserba handia) • Jamón de guijuelo gran reserva

guk • nosotros

guk geuk • nosotros mismos

gula • gula

gun • entraña; édula, n•cleo

gune • base; extracto, intríngulis

gune • espacio, zona

gune debekatu • espacio prohibido

gunea atera • expri ir

guneko • edular

gupidagabe ekod • in isericorde

gupidagabeki • despiadadamente

gupidagabeki • despiadadamente

gupidagaitz • despiadado

gupidagaitz • despiadado

gupidatsu • indulgente

gur • adoración; rendib•, reverencia

gur a • bru a

gur egin • hacer reverencias; venerar

gura • apetencia; deseo, gana

gura e-gurad • ansioso

gura ukan • apetecer; desear, querer

gura ukan (du) • desear, querer, requerir

guraize eakd • tijeras

gurako e-gurakod • aspirante; aspirante

gurari • deseo

gurari • antojo; apetencia, capricho

guraritu • aficionaresed; apetecer

gurariz • gustosamente

guraso • progenitor; ú

Guraso eskola. • escuela de padres

guraso hilketa • parricidio

guraso orde • tutor

Guraso(en). • parental

gurasoak • (los) padres

gurasoak • padres

gurasoengandiko • patri onial

gurasotasun • paternidad

gurasotrako • padresadoptivo

gurasotrako • padres adoptivo

guratsu • deseoso

guratu • aficionaresed; apetecer

guratu • aficionaresed; apetecer

gurbe • serbal

gurbe • serbal co estible

gurbe • serbal; serbal co estible

gurbitz • madroño

gurbitz • adroño

gurbizti • madroñal

gurbizti • adroñal

gurdi • carro; carruaje, vagón

gurdi blindatuak • carros blindados

gurdi blindatuak • carros blindados

gurdi handi • osa ayor

gurdi traktore • tractocarro

gurdikontrako • antitanque; antitanque

gure • nuestro

Gure berezitasunak • Nuestras especialidades

gure bortxa • a pesar nuestro

gurekin • con nosotros

guren • preferido; relevante

gurenda • victoria

gurendu egurena gurentzend • anhelar; ansiar, crecer

gurendura • crecimiento

guretar • de los nuestros

guretu (du) • hacer nuestro, conseguir, lograr, asimilar

guretzakotu (du) • adquirir, obtener

gurgarri • reverenciable; reverendo

gurguratu • ur urar; usitar

gurguria • ur ullo

guri • uelle; ullido, obeso

Guria xigorkiak • Tostadas Guria

gurikeria • voluptuosidad

gurikeria • voluptuosidad

gurin • mantequilla

gurin • antequilla

gurineztatu • rehogar

guritasun • grosor; obesidad

guritu • ablandaresed; encarnecer, enternecer

gurkatu egurkaa gurkatzend • devorar; ingerir, tragar

gurpil • Rueda

gurpil • rueda

gurpil-aulki • silla de ruedas

gurpil-aulki • silla de ruedas

gurpil-aulki • silla de ruedas

gurpil-ohol • monopatín

gurpil gidari • rueda directriz

gurpila ukan • tener segunda intención

gurpilbide, errodadurako bide • camino de rodadura

gurpilbira • rodamiento

gurputz gabe ekod • incorpóreo

gurputz gabeekod • reo

gurritxilo • grosella

gurtabere • ani al de tiro

gurtabere • bestia de tiro

gurtardatz • eje del carro

gurtardatz • eje del carro

gurtarrasto • rodada

gurtesi • adral del carro

gurtoholak • valla ede carrod

gurtoholak • valla ede carro

gurtu • adorar; hacer reverencias, reverenciar

gurtu, gur, gurtzen (du) • venerar, adorar

gurtzaile • adorador

gurtzako • reverencial

gurtzapen • adoración

guru • gurú

guru • gur•

guruin • glándula

guruin • glándula

guruin- • glandular

Guruin sistema. • sistema glandular

Guruin. • glándula

guruineko • glandular

guruintsu • glanduloso

gurutz. gurutze • cruz

gurutzadura • entrecruzamiento

gurutzadura • entrecruzamiento

gurutzagune • intersección

gurutzatu • atravesar

gurutzatu • atravesar; crucificar, entrecruzar

gurutzatu • entrecruzar

gurutzatu (du) • cruzar

gurutze • cruce

gurutze • cruce; cruz

gurutze • cruz

gurutze-bide • punto de viraje

gurutze-bide • encrucijada, confluencia

gurutze-bide • encrucijada, confluencia (de caminos)

gurutze-bidea • viacrucis

gurutze antzeko • crucial

gurutze egin • persignar; signaresed esantuarend

gurutze gorri • cruz roja

gurutze santuaren egin • persignarse

gurutzean josi • clavar en la cruz

gurutzebide • vía crucis

Gurutzetako Ospitalea • Hospital Cruces

gustagarri • delicioso; gustoso

gustatu • gustar; saborear

gustatu (zaio) • gustar

gustu • gusto; sabor

gustuz • gustosamente

gut(x)i aski, gutxi edo gehiago • poco o mucho

gutar • de los nuestros, correligionario, colega

gutartean • entre nosotros

guti • poco

guti gora behera • poco más o menos

gutiago • menos

gutienik • lo menos posible, por lo menos

gutienik ...-en(a) • el que menos

gutietsi (du) • subestimar, menospreciar, despreciar

gutietsi egutietsa gutiestend • desesti ar; infravalorar, enospreciar

gutitan • pocas veces

gutitasun • parvedad

gutitu egutietuda gutitzend • a inorar; a ortiguar, a ortizar

gutizia • a bición; anhelo, codicia

gutiziatsu • ansioso

gutiziaz • a biciosamente

gutizioso • ansioso

gutti • poco, pocos

guttiago • menos

guttiagoxe • un poco menos

guttiegietsi (du) • subestimar

guttienez • al menos, por lo menos, como mínimo

guttiengo • minoría

guttieste • desprecio, menosprecio, subestima

guttietsi (da) • ser despreciado

guttietsi (du) • subestimar, despreciar, menospreciar, reducir al mínimo

guttitan • pocas veces

guttitu (du) • disminuir, aminorar

guttitzakotu (du) • subestimar, despreciar, menospreciar

guttitzat ukan (du) • despreciar, subestimar, menospreciar

gutun • carta; circular, epístola

gutun • libro

gutun • carta

gutun • escrito

gutunliburu • epistolario

gutunliburu • epistolario

gutunontzi • buzón

gutural • gutural

gutxi • escasa ente; frugal, OMU poco

gutxi • poquito

gutxi-ikusi • inexperto; úgutxik egin du ez sartzea öa poco ása entra

gutxi en • dis inución

gutxi endu • restricción

gutxi gora behera • aproxi adamente

gutxi ikusi • inexperiencia

gutxiago • inferior; enos

gutxiagotasun • inferioridad

gutxiagotasunezko konplexu • complejo de inferioridad

gutxiagotasunezko konplexu • complejo de inferioridad

gutxibehar • fácil de contentar

gutxiegi • insuficiente; suspenso eazterketand

gutxiegitasun • inferioridad; insuficiencia

Gutxiegitasun sentipen. • sensación de insuficiencia

Gutxiegitasun. • insuficiencia

gutxiegizko • deficiente; insuficiente

gutxien • enos

gutxien eezkod • ínimo

gutxieneko abiadura • velocidad mínima

gutxieneko abiadura-muga • límite mínimo de velocidad

gutxieneko baltzu-kapital, gutxieneko kapital sozial • capital social mínimo

gutxieneko lan(sari)-aurrerakin • anticipo laboral mínimo

gutxieneko nahitaezko diru-ekarpen, gutxieneko derrigorrezko diru-ekarpen • aportación dineraria mínima obligatoria

gutxieneko nahitaezko ekarpen, gutxieneko derrigorrezko ekarpen • aportación obligatoria mínima

gutxieneko osasun-baldintza • requisito sanitario mínimo

gutxieneko partaidetza • participación mínima

gutxieneko partaidetza-arauak • normas mínimas de participación

gutxieneko partaidetzaren konpromiso • compromiso de participación mínima

gutxieneko tarte • separación mínima

gutxieneko tarte, gutxieneko distantzia • distancia mínima

gutxienez • enos al; por lo enos ezenbakiekind, siquiera

gutxienezko alokairu • salario mínimo

gutxienezko alokairu • salario ínimo

gutxienezko puntu • punto ínimo

gutxienezko puntu • punto mínimo

gutxiengo • minoría

gutxiengo • inoría

Gutxiengo talde. • grupo minoritario

gutxiespen • minoración

gutxiespen • desesti a; desprecio, enoscabo

gutxietsi • desesti ar; despreciar, infravalorar

gutxigarri • reductor

gutxigarri • atenuante; atenuante, reductor

gutxika • al por menor

gutxika • al por enor; pocoa poco

gutxikor • decreciente

gutxitako • infrecuente

gutxitan • aislada ente; ráramente

gutxitasun • parvedad

gutxitu • abreviar; a inorar, atenuar

gutxitu • a inorar; atenuar, decrecer

gutxitu • enguado

gutxitze • atenuación; engua, er a

Gutxitze, jaiste; beheraldi, beherakada. • disminución

Gutxitze, urritze, murrizte. • reducción

gutxiz • parcamente

gutzakotu (du) • apoderarse de, obtener, adquirir

gutzat • para nosotros, en nuestra opinión

guzi • todo

guziak • todos

guzti • todo; ú undu guztiak esaten du ö todo el undo lo dice, úguztiak etorri dira ö todos han venido

guzti • todo

guztiagatik ere • a pesar de todo

guztiagatik ere, guztiarekin ere, hala eta guztiz ere, halaz guzti arren ere, halaz guzti(a)z, halaz guztiz ere, hau eta guzti ere • con todo

guztiahaldun • plenipotenciario; todopoderoso

guztiak • todos

guztiak • todos

guztiduntasun • calidad de poseedor de todo

guztiek • todos

guztientzako • (de) para todos

guztiok • todos

guztiontzako • (de) para todos

guztira • en total; global ente, su a total

guztiro • completamente

guztitariko • genérico

guztitasun • totalidad

guztiz • muy, completamente, enteramente, del todo

guztiz aite • queridísimo

guztiz boteretsu • todopoderoso

guztiz gain • áxime

guztiz garbi • purísi oa a

guztiz garbi • purísi oead

guztiz goi • altísimo

guztiz lanpeturik • uy ocupado

guztiz lanpeturik • muy ocupado

guztiz maite • simo

guztizko • supremo

guztizko pisu • peso bruto

guztizko sari • sueldo bruto

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.