Fandom

Lingua Romanica Commun Unificata

Dictionario Vasconico 341

252pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

e • asibilar

e-rencccd eskuhar egon • estar a disposición de

e •scd allegretto • allegretto

e •scd allegro • allegro

e •scd aria • aria

e •scd arpegio • arpegio

e •scd atabal • atabal

e •scd balalaika • balalaika

e •scd bandurria • bandurria

e •scd baritono • barítono

e •scd batuta • batuta

e •scd diese • sostenido

e •scd do • do

e •scd fagot • fagot

e •scd falsetto • falsete

e •scd fusa • fusa

e •scd fusaerdi • se ifusa

e •scd gaita • gaita

e •scd instru enta tu • instru entar

e •scd jazz • jazz

e •scd la • laO Y eartikuluad -a

e •scd laute • laú

e •scd libretista • libretista

e •scd libretto • libreto

e •scd mandolina • mandolina

e •scd obertura • obertura

e •scd oboe • oboe

e •scd perkusionista • percusor epercusionista

e •scd punttu • puntito

e •scd saxofoi • saxofón

e •scd solfa • solfa

e •scd solfeo • solfeo

e •scd soprano • soprano

e •scd tesitura • tesitura

e •scd tinbal • ti bal

e •scd tonuerdi • se itono

e •scd tronboi • tro bón

e •scd tuba • tuba

e •scd xilofono • xilófono

e a-galdukeria • prostitución

e a utiri • ujer desvergonzada

e adak ale bat • da e un eje plar

e adak ale bat • da e un eje plar

e agaldu • buscona; eretriz, prostituta

e agarri • calmante

e agarri • calmante

e agin • comadrona; atrona, partera

e agintza • obstetricia; úe agintza eskola ö escuela de atronas

e agizon • arica; ariquita

e agizontu • afe inarse

e agizontu • afe inarse

e aile • dador

e aile • caritativo; dador, dispensador

e aitza • aportación; dádiva, donación

e aitza • dádiva

e akinad ile- ozkailu • esquiladora

e akinad txanponjale • tragaperras e áquinad

e akoi • ujeriego

e aku e • ujer; señora, úe aku ezkoak etorri dira ö han venido las ujeres

e aku e antzu • ujer estéril

e aku e baldres • ujer desarrapada

e aku e defota • ujer estéril

e aku e senge • ujer estéril

e aku ezko • ujer

e akuntza • vulva edeani alesd

e akuntza • vulva ede ani ales

e alditu • afe inarse

e alditu • afe inarse

e alege • estruación

e an • afluencia; ase ejaresed, asestar

e analdi • e isión de radio; entrega, representación

e andegi • e isora

e anead • afluencia; exuberancia, fecundidad

e angaitz • i productivo

e angarritasun • trans isibilidad

e ankari • dadivoso

e ankariak • tradiciones

e ankizun • e isión; función

e ankor • espléndido; fecundo, feraz

e ankortasun • esplendidez; fertilidad, prodigalidad

e ankortasunez • fecundamente

e antzipatu • e anciparse

e antzipatzaile • e ancipador

e antzipazio • e ancipación

e ari • aportación; donación, fruto

e aro • blanda ente; dulce ente, reposadamente

e asabel • atriz; •tero

e atasun • dulzura

e atcd abzisa • abscisa

e atcd abzisa • abcisa

e atcd asintota • asíntota

e atcd azpi ultzo • subcoujunto

e atcd azpiespazio • subespacio

e atcd eneagono • eneágono

e atcd mantisa • mantisa

e atcd ordenatu • ordenada

e atcd sinusoidal • sinusoidal

e atcd sinusoide • sinusoide

e atcd tentsore • tensor

e atcd tentsorial • tensorial

e atcd tetraedro • tetraedro

e ate • dedicación

e atu • ablandaresed; ador ecer, atenuar

e atu • ador ecer; atenuar

e atutu • vagina

e atxar • buscona

e azte • esposa; ujer eandre ezkonduad

e azte-bakar • onógamo

e aztegabe • soltero

e aztegai • pro etida

e aztegai • novia; pro etida

e aztegai • novia

e azteki • ujer

e azurtz • huérfano

e e • blando; fe enino, he bra

e e • he bra

e edcd abszesu • absceso

e edcd adina ia • adina ia

e edcd afasia • afasia

e edcd ankilosatu • anquilosarse

e edcd antigorputz • anticuerpo

e edcd antrax • ntrax

e edcd apendizitis • apendicitis

e edcd azinesia • acinesia

e edcd bakteriologia • bacteriología

e edcd barize • variz

e edcd barizela • varicela

e edcd bozio • bocio

e edcd elgorri • sara pión

e edcd esklerosi • esclerosis

e edcd estenosi • estenosis

e edcd estetoskopio • estetoscopio

e edcd ezkabia • tiña

e edcd faringitis • faringitis

e edcd fistula • fístula

e edcd hies • sida

e edcd oxiurosi • oxiurosis

e edcd sarko a • sarco a

e edcd silikosi • silicosis

e edcd sinto a • sínto a

e edcd sinto atiko • tico

e edcd sinusitis • sinusitis

e edcd sistole • sístole

e edcd supositorio • supositorio

e edcd tifus • tifus

e edcd trikinosi • triquinosis

e edcd tronbosi • tro bosis

e edcd tuberkulina • tuberculina

e edcd txerto • vacuna

e edcd ultzerazio • ulceración

e edcd ultzeroso • ulceroso

e edcd ure ia • ure ia

e edcd xingola • usagre

e edcd zefalea • jaqueca

e eki • despacio; dulce ente, elosamente

e ekiro • suavemente

e enda endu • en ienda

e endailu • au ento; coletilla, sufijo

e endakin • en ienda

e endatu • acrecentar; añadir, au entar

e endatu • au entar

e endio • au ento; retén, servicio

e ergentzia • e ergencia

e eritu • e érito

e eritu • e érito

e etalcd lasaikuntza-suberaketa • recocido dulce

e etasun • suavidad

e eteocd siroko • siroco

e eteocd tifoi • tifón

e etu ee eetuda e etzend • cal ar; suavizar

e icrobcd bortizela • vorticela

e icrobcd espirilo • espirilo

e ilcd ofizialorde • suboficial

e ilcd raid • rai

e inercd barita • barita

e inercd blenda • blenda

e inercd feldespato • feldespato

e inercd fluorita • fluorita

e inercd galena • galena

e inercd gatzarri • sal ge a

e inercd ge4serita • geyserita

e inercd jade • jade

e inercd jaspe • jaspe

e inercd magnesita • magnesita

e inercd magnetita • magnetita

e inercd makla • macla

e inercd malakita • malaquita

e inercd mika • mica

e inercd ofita • ofita

e inercd opalo • palo

e inercd pirita • pirita

e inercd silize • sílice

e inercd talko • talco

e inercd toba • pó ez epiedra

e inercd topazio • topacio

e inercd trakita • traquita

e inercd tur alina • tur alina

e inercd turkesa • turquesa

e inercd zain • filón

e ir • e ir

e ir • e ir

e irgo • e irato

e irgo • e irato

e isio • e isión

e isore • aprato e isor

e isore • aprato e isor; e isor, e isora

e itcd ninfa • ninfa

e itcdeanatcdezoolcd hipokanpo • hipoca po

e itcdezoolcd esfinge • esfinge

e ititu • e itir

e olu entu • e olumento

e olu entu • e olumento

e parau • de ás; restante

e ultsio • lechada ee ulsiónd

e ultsio • lechada ee ulsión

E.E.E. Energiaren Euskal Erakundea * Energiaren Euskal Erakundea E.E.E. • Ente Vasco de la Energía E.V.E.

E.S.S.E • URSS

ea • a ver si

ea datorren • a ver si viene

ea... -(e)n • si..., si, a ver si

eabokatud langela • bufete

eadbcd erasoka • aco etiendo

eadrrazionaltasun • racionalidad

EAEko Errepideen Plan Orokorra • Plan General de Carreteras del País Vasco

EAEko Segurtasun Batzordea eta bertatik sor daitezen batzordeak • Junta de Seguridad del País Vasco y comisiones que surgan de la misma

eaerocd zepelin • zepelín

eagintegabetueagintegabetzenv agintegabed • desautorizar

eaizcd -arteko • inter-

ealdezd aurretiko ohar • meno

ean e-eand • durante

eanatcd bentrikulu • ventrículo

eanatcd epikardio • epicardio

eanatcd esfenoide • esfenoides

eanatcd esfinter • esfinter

eanatcd falangeta • falangeta

eanatcd faringe • faringe

eanatcd hioide • hioides

eanatcd ileon • ileón

eanatcd mastoide • mastoide

eanatcd mukosa • mucosa

eanatcd obiduktu • oviducto

eanatcd peritoneo • peritoneo

eanatcd sakulu • sáculo

eanatcd tiroide • tiroides

eanatcd tuberositate • tuberosidad

eanatcd ureter • uréter

eanatcd uretra • uretra

eantrocd eugenesia • eugenesia

eaparatod jasogailu • elevador

eardrazionalis o • racionalismo

eardrazionalista • racionalista

earduragabetuearduragabev arduragabetzend • abandonarse; aflojar, descuidar

earnasbehartuearnasbehara arnasbehartzend • anhelar; jadear, sofocarse

earquitcd akrotera • acrótera

earquitcd inposta • imposta

earquitcd nitxo • nicho

earquitcd sal er • salmer

earrenkuratuearrenkuraetudaarrenkuratzend • cuidar; preocupar, re order

eastrocd • tauro

eastrocd • plutón

eastrocd afelio • afelio

eastrocd apside • pside

eastrocd asteroide • asteroide

eastrocd eguzki-siste a • siste a solar

eastrocd galaxia • galaxia

eastrocd kuasare • quasar

eastrocd meridiano • meridiana

eastrocd nadir • nadir

eastrocd nebulosa • nebulosa

eastrocd nova • nova

eastrocd parsec • parsec

eastrocd perihelio • perihelio

eastrocd pultsare • púlsar

eastrocd sideral • sideral

eastrocd supernoba • supernova

eatxi urkatueatxi urkaetudaatxi urkatzend • pellizcar

eaurpegiratueaurpegiraetudaaurpegiratzend • acusar; hechar en cara

ebagi • operar

ebai • débil; flaco, úebai-ebai egin ö darle leñaa uno

ebaiend • golpe; herida, úebai-ebai egin ö darle leñaa uno

ebakera • pronunciación; vocalización

ebaketa • intersección; operación, sección

ebaki • a putar; cortar, disecar

ebaki • (café) cortado

ebaki (da) • cortarse

ebaki (da) • resolverse

ebaki (du) • cortar

ebaki (du) • resolver, zanjar

ebakidura • a putación; incisión, utilación

ebakiezin • i pronunciable

ebakigaitz • i pronunciable

ebakigarri • disecable; incisivo, operable

ebakigarri • recortable

ebakior • incisivo

ebakipen • a putación

ebakitzaile • operador; sajador, secante

ebakitzaile • sajador

Ebakizko pateak • Patés de corte

ebakondo • cortada; herida

ebakortz • diente incisivo

ebakortz • diente incisivo

ebakuatu • evacuar

ebakuazio • evacuación

ebakuntza • operación e edikuntzand

ebali (da) • utilizarse

ebaluaketa • evaluación

ebaluatu • evaluar

ebaluatu • evaluar

ebaluatzaile • evaluador; evaluador

ebaluatzaile • evaluador

ebaluazio • evaluación

ebanjeliko • evangélico

ebanjeliko • evangélico

ebanjelista • evangelista

ebanjelista • evangelista

ebanjelizatu • evangelizar

ebanjelizatu • evangelizar

ebanjelizatzaile • evangalizador

ebanjelizatzaile • evangalizador

ebanjelizazio • evangelización

ebanjelizazio • evangelización

ebano • bano

ebano • ébano

ebasadusaku e • palo ino

ebasgo • hurto

ebasgo • hurto; ratería, sustracción

ebaskeria • latrocinio; robo

ebasketa • rapiña; sisa

ebasle • ladrón; ratero

ebasle • ladrón

ebatsi • desvalijar; expoliar, hurtar

ebatsi, ebats, ebasten (du) • robar, hurtar

ebatzaile • operador quir•rgico

ebatzi • dicta inar; diri ir, elucidar

ebazezin • irresoluto

ebazpide • solución

ebelard- eta • al iar

ebili (da) • andar, marchar, caminar

ebiolcd azpiespezie • subespecie

ebiolcd bakuolo • vacuola

ebiolcd basidiospora • basidiospora

ebiolcd birus • virus

ebiolcd endoder o • endodermo

ebiolcd endotelio • endotelio

ebiolcd entzi a • enzi a

ebiolcd ga eto • ga eto

ebiolcd gene • gen

ebiolcd meiosi • meiosis

ebiolcd nukleolo • nucléolo

ebiolcd pseudopodo • seudópodo

ebiolcd sinbiosi • si biosis

ebiolcd sinobia • sinovia

ebiolcdteka • teca

ebolutibo • evolutivo

eboluzio • evolución

eboluziokontrako • antievolutivo

eboluziokontrako • antievolutivo

eboluzionatu • evolucionar

eboluzionis o • evolucionismo

eboluzionis o • evolucionismo

eboluzionista • evolucionista

eboluzionista • evolucionista

eboluziozko • evolutivo

ebonita • ebonita

ebonita • ebonita

eburusiazd haizatu • mantear

echarpe • echarpe

echarpe • echarpe

edabe • brebaje

edabe • brebaje; ejunge, póci a

edabe • póci a

edabe • mejunge

edabe • pócima, brebaje

edakera • paladar de los líquidos

edale • bebedor

Edale, edatun, edarizale, edarikoi; [col.] zurrutero, zurrutalari, zintzur-luze. • bebedor, -a

edalontzi • vaso

edan • absorber; beber, bebida

edan-arazi (dio) • hacer beber

edan (du) • beber

edan txarreko • de mal beber

edanarazi • dar de beber; hacer beber

edangarri • potable

edantoki • bar; taberna

edaran • abrevar

edarazle • escanciador

edari • bebida

edari • bebida; licor

edari alkoholdun • bebida alcohólica

Edari alkoholdun. • bebida alcohólica

Edari alkoholdunen eta tabakoaren kontsumo, edari alkoholdunak eta tabakoa kontsumitze. • consumo de bebidas alcohólicas y tabaco

Edari alkoholgabe. • bebida sin alcohol

edari alkoholikoak edanez • soplando

edari alkoholikoak edanez • soplando

Edari. • bebida

edaridenda • licorería; taberna

edaritegi • bar; licorería, taberna

edasle • palabrero; picotero

edaten e an • abrevar; dar de beber

edaten eman • dar de beber

edatun • bebedor e pedernido

edder • lindo

edder • onín

ede a • ede a

edeki • quitar

edeki (da) • abrirse

edelweiss • edelweiss

edelweiss • edelweiss

eden • veneno, ponzoña

eden • abarcar; caber, ponzoña

edentsu • venenoso

edentsu • venenoso

eder • bello

eder • beldad; bello, guapoa pa

eder • hermoso, bueno, bello. grande

eder-eder • muy hermoso

eder-galant • esbelto; espléndido, extraordinario

edercd deskargu • descargo

edercd hilburuko • testa ento de moribundo

edercd paterfa ilias • paterfa ilias

edergailu • adorno; her oseador

edergailuztatu • adornar

edergailuztatu • adornar

edergarri • adorno; e bellecedor, excusa

edergarri atera ee and • pretextar

ederkadura • orna entación

ederki • hermosamente, muy bien

ederki • preciosamente

ederki • magnificamente

ederki • bien; her osa ente, agnificamente

ederki egon • estar en regla

ederlan • obra dearte

ederresgarri • admirable

ederrespen • ad iración

ederretsi • ad irar; alabar, co placerse

ederreztatu • adornar; arreglarse

ederreztatu • adornar; arreglaresed, e bellecerse

ederreztatze • paliación

edertasun • beldad; belleza, her osura

edertasun • hermosura

edertasun • belleza

edertasunez • bellamente

ederto • bella ente; her osamente

edertu • adornar; atenuar, decorar

edertu • adornar; decorar

edertu (da) • embellecerse, hermosearse

edertu (du) • embellecer, hermosear

edertze-areto • salón de belleza

edertze-areto • salón de belleza

ediktu • edicto

ediktu • edicto

ediren • descubrir; hallar, localizar

ediren (da) • encontrarse, hallarse

ediren (du) • descubrir, encontrar, hallar

editore • editor

editorial • editorial; publicador

edizio • edición; publicación

edo • o

edo • alrededor; ás o enos, OMQmo

edo-ta • o

edo..., edo.. • o..., o

edoitsiki (du) • conservar, guardar

edonoiz • cuando quiera, en cualquier tiempo

edonola • comoquiera, de cualquier modo, de todos modos

edonola • arbitraria ente; co oquiera, tunt•n eal buend

edonolako • arbitrario

edonolako • hecho de cualquier modo

edonon • dondequiera, en cualquier parte

edonor • quienquiera, cualquiera

edonora • adondequiera, a cualquier parte

edonork • cualquiera

edontzi • vaso

edontzi • vaso

edonun • en cualquier sitio, dondequiera, en cualquier parte, en todas partes

edonundik • de dondequiera, de todas las partes, por dondequiera, por todas las partes

edonungo • de cualquier parte, de donde quiera que sea

edoski • mamar, chupar

edoski • chupar; lactar, amar

edoski • lactar

edoskiarazi • amamantar; dar de amar

edoskitza • amamantamiento, mamada, lactancia. ?

edoskitzaile • lactante

edoskitzaro • lactancia; período de lactancia

edoskitzaro • período de lactancia

edoskitze • lactancia

edostaldi • lactancia

edozein • cualquiera, cualquier

edozein • cualquiera

edozeinek erabiltzeko bide • vía de uso común

edozela • comoquiera, de cualquier modo, de todos modos

edozer • cualquier cosa

eduki • abarcar; capacidad, disponer

eduki (du) • tener, contener

edukin • contenido; posesión

edukiontzi • continente, contenedor

edukiontzi • contenedor, continente

edukiontzi-zisterna • contenedor-cisterna

edukitsu • acaudalado

edukitza • posesión

edukitzaile • poseedor

edukitzaile • poseedor

edukitze • retención

Edukitze. • posesión

EE. SS • EE. UU

eeconcd ekono etria • econo etría

EEE Euskal Estatistika Erakundea * Euskal Estatistika Erakundea EEE • Instituto Vasco de Estadística IVE

eekolcd taiga • taiga

eeleccd estatore • estator

eeleccd fase etro • fasí etro

eeleccd shunt • shunt

eeleccd siste a monofasiko • siste a monofásico

eeskopetad tiroz aritu • escopetear

ef scd dina • dina

ef scd erg • ergio

ef scd erreostato • reostato

ef scd estatika • estática

ef scd farada4 • faradio

ef scd gauss • gauss

ef scd hertz • hercio

ef scd iraungikor • disipativo

ef scd kaoi • kaón

ef scd kuanta • quantu

ef scd litio • litio

ef scd masa • masa

ef scd masiko • másico

ef scd maxwell • maxwell

ef scd metazentru • metacentro

ef scd muoi • muón

ef scd neutroi • neutrón

ef scd nukleoi • nucleón

ef scd oh • oh io

ef scd pioi • pión

ef scd protoi • protón

ef scd re • re

ef scd rontgen • rontgen

ef scd rutherford • rutherfor

ef scd sinkrotoi • sincrotón

ef scd watt • watt

ef scd weber • weber

efa cd behi zuriaren tripara joan • lir al cine de las sábanas blancas

efa cd ziplatu • espicharela

efa cd zurrukutun • muy a ado

efe eride • efe érides

efe eride • efe érides

Efedrina. • efedrina

efektibo • efectivo

efektibotasun • efectividad

efektu • efecto

efektuatu • efectuar

efektuazio • efectuación

efikaz • eficaz

efikazia • eficacia

efilatcd tinbrezarle • fijasellos

efiziente • eficiente

efizientzia • eficiencia

efusio • efusión

EGAILAN Prestakuntza eta Enplegua Sustatzeko Akziokako Baltzu Publikoa * Prestakuntza eta Enplegua Sustatzeko Akziokako Baltzu Publikoa EGAILAN • Sociedad Anónima Pública para la Formación y el Empleo Egailan, S.A.

egaltzarberatu egaltrarberaetuda ccatzend • eristrar la lanza

egan. hegan • volando

egante. igante. igande. domeka • domingo

egape. hegape • sobaco

egar-zola • base de apoyo

egarbera • propensoa la sed; sediento

egarbizi e- ind • sedabrasadora

egardun • sediento

egari (da) • apoyarse, basarse

egari (du) • cargar, apoyar, basar

egarri • sed

egarri • sed; úegarri naiz ö tengo sed

egarri izan • sentir sed

egarri izan (da) • tener sed, sentir sed

egarria beratu (du) • aplacar la sed

egarria berdindu • cal ar la sed; atar la sed

egarria hil • apagar la sed

egarritu • sentir sed; úegarri naiz ö tengo sed

egarsari • importancia

egarti • propensoa la sed; sediento

egartsu • sediento

egartzapen • base, fundamento

egazteberritu egazteberrietuda ccrritzend • rejuvenecer; re ozar

egeo cd erronbo • ro bo

egeo cd erronboedro • ro boedro

egeo cd erronboide • ro boide

egeogcd aho • bocana

egeogcd meridiano • meridiano

egeolcd bauxita • bauxita

egeolcd faila • falla

egeolcd laba • lava

egeolcd li o • limo

egeolcd mendikate • macizo montañoso

egeolcd mendizerra • sierra de montañas

egeolcd mikazita • micacita

egeolcd mortu • desértico

egeolcd plutoi • luton

egeolcd sinklinal • sinclinal

egeolcd tsuna i • tsunami

egeolcd xilopalo • xilópalo

egi e-egid • de asiado

egia • verdad

egia • realidad; verdad

egia-egiatan • muy en verdad

egian • en verdad, de verdad, verdaderamente

egiantz • verosi ilitu

egiantz • verosi ilitud

egiantzeko • verosi il

egiantzeko • probable; verosi il

egiatan • en verdad, de verdad, verdaderamente

egiatan • de verdad

egiatasun • veracidad

egiatasun • veracidad

egiati • veraz

egiati • franco; veraz epertsonad

egiatitasun • franqueza

egiatzat hartu • dar por descontado

egiaz • en verdad, de verdad, verdaderamente, ciertamente

egiaz • de verdad; en serio, seriamente

egiazale • sincero

egiazaletasun • sinceridad

egiazki • en verdad, de verdad, verdaderamente, ciertamente

egiazki • real ente; verdaderamente

egiazkiro • verdaderamente

egiazko • auténtico; genuino, real

egiazko • verídico

egiazko alokairu • salario real

egiazko alokairu • salario real

egiazko. egia.? • verdadero, cierto, veraz

egiaztaezin • inverificable

egiaztagiri • justificante

egiaztagiri • documento acreditativo

egiaztapen • verificación

egiaztapen • verificación

egiaztatu • acreditar; co probar, constatar

egiaztatu (da) • realizarse, ejecutarse

egiaztatu (da) • verificarse, confirmarse

egiaztatu (du) • realizar, ejecutar

egiaztatu (du) • verificar, confirmar

egiaztatu (du) • controlar.?

egiaztatzaile • verificador

egiaztatzaile • verificador

egiaztatze • verificación, confirmación

egiaztu • aseverar

egiaztu • aseverar

egiberatasun • franqueza

egigabezia • insinceridad

egikari • hecho, acto, acción

egikera • actitud, proceder, conducta

egikera • circunstancia

egikera • interés

egikera eegierad • acto; conducta, estilo

egiketa • ejecución

egikor. egikor • ejecutivo

egikor. egikor • real

egikor. egikor • activo

egikorki. egikorki • activamente

egikortasun. egikortasun • realidad

egikortu (da). egikortu (da) • realizarse, aplicarse, practicarse, ponerse en práctica

egikortu (du). egikortu (du) • realizar, practicar, poner en práctica, aplicar

egikortu (du). egikortu (du) • defender

egikortu (du). egikortu (du) • comprobar, verificar

egikortze. egikortze • instauración, aplicación

egile • autor, hacedor

egilesle • otorgador; otorgante

egilespen • otorgamiento

egiletasun • autoría

egiletasun • autoría

egiletsi • otorgar

egimen • acto

egin • adaptaresed; ar ar, efectuar

egin (du) • hacer, realizar, perpetrar, efectuar, ejecutar

egin beharreko • obligatorio

egin egurastu • pasear

egin ez • abstinencia

egin gabe utziz • por o isión

eginahal • e peño; esfuerzo

eginahal • esfuerzo

eginahalak egin • afanar; desvivirse

eginbehar • deber; deber, obligación

eginbehar • tarea, trabajo, deber, quehacer, obligación

eginberri • reciente

eginbide • ejecutoria; enester, obligación

eginbidea bete • dese peñar

Eginbideen Unitatea • Unidad de Diligencias

eginbidetu • diligenciar

eginen • quehacer

eginezin • irrealizable

eginezin eezkod • irrealizable

eginezineezkod • irrealizable

egingarri • ejecutable; factible, operable

egingarri • realizable

eginkari • acción; acto, agente

eginkidin • factible; posible, realizable

eginkidin • factible

eginkizun • tarea, trabajo, cometido, misión

eginkizun • factible; enester, obligación

eginkizun-areto • salón deactos

Eginkizun, egiteko, zeregin, betekizun; funtzio. • función

eginkor • activo; factible, posible

eginkorki • activamente

eginkuntza • acción, efecto

egintza • actividad; acto, confección

egintza • acto, acción, hecho

egintza burutuak • hechos consu ados

egintza burutuak • hechos consu ados

egintza zehagarri • hecho sancionable

egintzagabekeria • inercia, inacción, falta de acción

egipen • efectuación

egiptiera ehizkuntza zaharrad • egipcio

egiptoar • egipcio

egiptologia • egiptotogía

egiptologo • egiptólogo

egiptologo • egiptólogo

egita u • distribución; plan, progra a

egitada • acto

egitamu • estructura, forma

egitan • cierta ente; realmente

egitarau • distribución; progra a

egitasmo • plan; programa, proyecto

egitasun • veracidad

egitate • acción; acto, hecho

egite • ejecución dealgo; hecho, realización

egite • acto, hecho, acción

egite handi • gesta; hazaña, proeza

egiteke • sin hacer

egiteko • acción, hecho, acto

egiteko • para hacer

egiteko • enester; obligación, pendiente

egiteko • tarea, asunto, deber, labor, trabajo, empresa

egiteko • función, aplicación, papel, factor

egiteko prest • decididamente

egitekoak egin • to ar edidas

egitekosu • uy ocupado; parecido, se ejante

egitez • de hecho

egitez • de hecho

egitura • estructura

egitura • ar azón; estructura, hechura

egitura • hechura

egituraketa • preparación

egiune • tratado, contrato, convenio, convención

egiune • acuerdo; alianza, convenio

egiune egin • pactar

egizale • franco; sincero, veraz

egoarri • paciencia

egoekialdeko • sudeste asiático

egoera • estado; odo de estar, situación

egoera • situación, estado

egoera-orri • estadillo

egoera-orri • estadillo

egoera estarian • en estado latente

egoera estarian • en estado latente

egoera fisiko • condición física

egoera psikiko • condición psíquica

Egoera. • estado

Egoera. • situación

egoezin • enredador; alestar, pesadilla

Egogain Gerontologia Zentroa • Centro Gerontológico Egogain

egogoberotu egogoberoetuda gogogberotzend • entusiasmar

egoile • orador; ocupante, residente

egoiliar • inquilino; orador, residente

egoiliar • habitante, residente

egoiliartu (da) • domiciliarse, establecerse

egoipen • paciencia

egois o • egoismo

egoista • egoista

egoitza • aloja iento; estanca, orada

egoitza • residencia, morada

egoitza • estancia

egoitza • posición, situación

egoitza- • residencial

egoitza- • residencial

egoitza-kale • calle residencial

Egoitza Harreraren Atala • Sección de Acogimiento Residencial

Egoitza(zko) laguntza, egoitza laguntza. Atención residencial a personas drogodependientes afectadas por el SIDA = Drogazale HIESdunentzako egoitza laguntza. • atención residencial

Egoitza(zko) laguntza. • apoyo residencial

Egoitza(zko) programa. • programa residencial

egoitzaren eskubide • derecho de residencia, de estancia

Egoitzetako Harrerarako Atala • Unidad de Acogimiento Residencial

egokera • posición, situación, estado, condición

egokeraztatu (da) • situarse, colocarse, tomar posición

egoki • adecuado; ajustado, apropiado

egoki • apropiado, adecuado, apto, conveniente

egoki-egoki • muy apropiado, adecuado, conveniente

egoki egon (zaio) • corresponder completamente a

egoki etorri • convenir

egokiarazi • aco odar

egokiarazi • aco odar

egokiera • aco odación; adecuación, ajuste

egokierazle • aco odador

egokierazle • aco odador

egokiro • adecuada ente; oportunamente

egokiro • adecuadamente

egokitasun • adecuabilidad

egokitasun • adecuabilidad; adecuación, conveniencia

egokitu • adaptaresed; adecuaresed, ajustar

egokitu • aco odar; adaptaresed, adecuarse

egokitu (du) • adecuar, acomodar

egokitzaile • adaptador

egokitzaile • adaptador; ajustador

egokitzaile • ajustador

egokitzapen • acondiciona iento; adaptación, afectación

egokitze • ajuste

Egokitze, egokitzapen; moldatze. • adaptación

egokizun • alojamiento

egolatra • ególatra

egolatria • egolatría

egon • aguardar; estar, existir

egon (da) • existir, haber, estar

egon (da) • permanecer, subsistir

egon (da) • estar

egon (da) • esperar

egonaldi • detención; estaciona iento, parada

egonarri • constancia; longani idad, paciencia

egonean • estático

egonez • ausencia

egongaitz • inestable

egongaiztasun • inestabilidad

egongela • sala de estar

egongela • cuarto de estar; sala, sala de estar

egonkor • estable; estático, fijo

egonkortasun • estabilidad

Egonkortasun; oreka. No tener estabilidad familiar = Familia orekarik ez izatea. • estabilidad

egonkortu • estabilizar

egonkortzaile • estabilizador

egonleku • estancia; orada, paradero

egontoki • paradero; situación

egosari • guisote; rancho

egosbera • digestivo

egosgaitz • indigesto

egosgogortasun • inflexibilidad eizaer3 oralad

egosgor • testarudo

egosi • guisar; recocer

egosi (du) • cocer

egosiegi egin • recocer

egoskari • legu bre; potaje

egotaldi • estancia edenborad

egote • presencia; radicación

egotegi • dependencia; estación de estudio, estancia

egotetxe • albergue; orada, residencia

egotez egon • orar

egotzi • expeler

egotzi • imputar

egotzi • derrocar

egotzi • expulsado

egotzi • arrojar; atribuir, derrocar

egotzi (da) • ser expulsado, despachado, echado

egotzi (du) • imputar

egotzi (du) • desembarazarse de, librarse de, deshacerse de, expulsar, despachar, desechar, rechazar

egotzi (du) • disparar, lanzar

egotzi (du) • echar, arrojar, tirar, lanzar

egozentriko • egocéntrico

egozentriko • egocéntrico

egozentris o • egocentrismo

egozentris o • egocentrismo

egozgale • náusea

egozgarri • i putable

egozgarri • imputable

egozgarritasun • imputabilidad

egozgarritasun • i putabilidad

egozketa • expulsión; i putación

egozpen • eliminación; i putación

egozte • exoneración

egozte • lanzamiento

egp garri • aguante; paciencia, tolerancia

egptologia • egiptotogía

egra cd subjuntibo • subjuntivo

egra cd superlatibo • superlativo

eguargi • la luz del día

eguargi • luz del día

eguargia hasi • amanecer

eguargiko • diurno

eguargiz • a la luz del día

eguargiz • a la luz del día

egubide • singladura

eguerdi • mediodía

eguerdi • ediodía

egun • día

egun-aldi • tiempo del día

egun-argian • a la luz del día, en pleno día

egun-egunotan • en la actualidad, en estos días de hoy

egun-ordin. ? egun-orden. egun-ordena.? • orden del día

egun argiz • a la luz del día

egun arte. gaur arte • hasta hoy, hasta ahora

egun bakoiti • día impar

egun baliodun • día hábil

egun bikoiti • día par

egun daino. egun dano • hasta ahora

egun oroz • todos los días

egun. gaur • hoy

egunabar • alba; alborada, a anecer

egunak eta orenak jo • sonar (su) hora

egunbete • jornada

egunbide • ca ino; jornada

egundaino • hastaahora; ja ás eezezko esaldietand, nunca

egundaino halakorik, egundainokoetan horrelakorik, hau ere bada ba, hau ere badugu, hau ere bada, horixe horregatik • ¡habráse visto!

egundainoko • ianudito; inusitado

egundo • hasta ahora

egundoko • feno enal; for idable, agnífico

Egune(ra)ko zentro. • centro de día

eguneko • diurno

Eguneko arrain-barrikalada saltsa desberdinekin • Parrillada de pescado del día con salsas variadas

Eguneko entsalada epela • Ensalada templada del día

Eguneko itsaskia porru suge-belarraz • Pescado del día con puerros al aroma de estragón

eguneko liburu, egunkari • libro diario

egunen batean • alg•n día

eguneratu • actualizar

eguneratu • actualizar

egunero • diariamente

egunero • diaria ente; todos los días

egunero • todos los días

egunero ekod • diario

eguneroko • cotidiano; diario ekazetad, ración diaria

egunetik biharrera, gaurtik biharrera, goizetik gauera • de la noche a la mañana

egunez • de día; OME de día

egunez • de día

egunez-egun • de día en día

egunezko • diurno

Egunezko Zabor Bilketaren Lantaldea • Brigada de Recogida Diurna

egungo • actual, de hoy

egungo egunean • en el día de hoy

egunik-egun • día a día, de día en día

egunkari • diario; periódico, rotativo

egunkari • diario, periódico

egunon • buenos días

egunoro • todos los días, diariamente

egunoroko • cotidiano, diario

egunsari • jornal

egunsenti • alba; a anecer, a anecer

egur • leña

egur • leña

egur • leña; paliza, tunda

egur-ikatz • carbón vegetal; úegurretik ezpala ö de tal paloa talastilla

egur-sorta • haz de leña; úegurretik ezpala ö de tal paloa talastilla

eguraldi • tie po etereológico; úeguraldi txarra da ö hace al tie po

eguraldi • condiciones atmosféricas, condiciones meteorológicas

eguraldi • condiciones meteorológicas, condiciones atmosféricas

eguraldi • tiempo (atmosférico)

eguraldi • tie po metereológico

eguraldi-iragarpen • pronóstico del tie po

eguraldi-iragarpen • pronóstico del tie po; úeguraldi txarra da ö hace al tie po

eguraldi txarra • incle encia del tie po

eguraldiaren gogortasuna • incle encia del tie po

eguras • aireación

egurasketa • oreo

eguraste • aireación; oreo

egurastu • airearesed; aventar, orear

egurastu • airearesed; aventar

egurastu • aireación

egurats • atmósfera

egurats • at ósfera; cielo, espacioaéreo

egurgile • leñador

egurkada • paliza

egurkari • leñador

egurkatu eegurkaa egurkatzend • acear

egurrezko • leñoso

egurrezko • leñoso

egurtegi • leñera

egurtegi • leñera

egurtu eeguretuda egurtzend • aporrear; convertir en leña, fustigar

egusenti • aurora

egutegi • calendario

egutera • solana

egutera • solana

eguzki • sol; úeguzkitiko energia ö energía solar

eguzki- • solar; úeguzkitiko energia ö energía solar

eguzki-erloju • reloj de sol

eguzki-erloju • reloj de sol; úeguzkitiko energia ö energía solar

eguzki-pila • pilas solar; úeguzkitiko energia ö energía solar

eguzki-pila • pilas solar

eguzki-siste a • siste a solar; úeguzkitiko energia ö energía solar

eguzki galda • solazo

eguzki galda • solabrasador; solazo

eguzki haize • viento este

eguzki itzaltze esartzed • eclipse; puesta del sol

eguzki kolpe • insolación

eguzki sartu • ponerse el sol

eguzki sortze • salida del sol

eguzkialde • este; punto cardinal

eguzkialdeko • oriental

eguzkiaren sortaldeko enperadoregoa • el i perio del sol naciente

eguzkilore • girasol; irasol, tornasol

eguzkitako • so brilla

eguzkitan • al sol

eguzkitik babesteko leiho-sare • cortinilla contra el sol

eguzkitiko izpiak • rayos solares

eguzkitsu • soleado

eguzkitsu • soleado

eguzkiztapen • insolación

ehaizeberritu ehaizeberrietuda ccrritzend • orear

ehe • agua de lejía

ehe • agua de lejía

ehelegatu (da) • crisparse, excitarse, enervarse, estar nervioso, rabiar

ehiera • olino

ehioak egin • cometer excesos

ehitu (da) • hacerse fácil

ehitu (du) • facilitar

ehitzd durundari • altisonante

ehiza • caza

Ehiza-faisaia mahatsez • Faisán de tiro a las uvas

Ehiza eta Arrantza Atala • Sección de Caza y Pesca

Ehiza eta Ibaietako Arrantza Atala • Sección de Caza y Pesca Continental

ehizaldi • cacería; partida de caza

ehizani alia • res de caza ayor

ehizatxakur • sabueso

ehize-debeku • veda de caza

ehize-zakur • perro de caza; podenco

ehizeketa • cacería

ehizi • pieza de caza; presa de caza

ehizi • presa de caza

Ehizisaltsa • El Salmorejo

ehizkcd frantses • francés

ehizkcd suediera • sueco eidio a

ehizkcd tokariera • tocario

ehizkuntzad georgiera • georgiano

ehizkuntzad indoeuropera • indoeuropeoea

ehiztaritza • cacería

ehiztatu eehiztaa ehiztatzend • cazar

eho • hilar; oler, olido

eho • tejer

eho (du) • matar, destruir, golpear duramente

ehoaldi • olienda

ehogailu • olinillo

ehogaitz • indigesto

ehoketa • molienda

ehoketa • olienda

ehortzaile • enterrador, sepulturero

ehortzi • enterrar; inhu ar, sepultar

ehortzi • sepultar, enterrar

ehortzi • inhumar

ehortzi gabe ekod • insepulto

ehorzketa • entierro; funeral, inhu ación

ehorzketa- • f•nebre; funerario

ehorzle • enterrador; sepulturero

ehorzle • sepultador

ehorzpen • sepelio, entierro, enterramiento, inhumación, sepultación

ehorzte • inhu ación

ehorztetxe • funeraria

ehorztetxe • funeraria

ehotarri • uela de olino

ehotu • oler

ehule • tejedor; tejedora epertsonad

ehule • tejedor

ehun • cien; ciento, lienzo

ehun • tejido, tela

ehun • cien, ciento

ehun • tejido

ehun- • textil

ehun-milaka • cientos de miles

ehun-prestaera • apresto de un tejido

ehun-prestaera • apresto de un tejido

ehun (du) • tejer

ehundegi • telar

ehundegi • tejeduría; telar

ehundura • textura

ehuneko • centenar, centena, ciento

ehuneko • centena; porcentaje, tanto por ciento

ehuneko • por ciento

ehungailu • tejedora e akinad

ehungintza • industria textil

ehungintza • fabricación de tejidos

ehungintza • fabricación de tejidos; industria textil

ehunka • centenares de, cientos de

ehunkada • ciento, centenar, centena

ehunlari • tejedor

ehuntada • centena, centenar, ciento

ehuntxo • telilla

ehunzango • cienpiés; escolopendra

eia ... -(e)nz • a ver si..., o no

eia... -(e)n • a ver si

eiagora • griterío; lla ada, lla amiento

eiagora egin • vociferar

Eibarko Suhiltzaile Etxea • Parque de Bomberos, Eibar

Eibarko Zerga Bulegoa • Oficina Tributaria, Eibar

eibartar • eibarrés

eiekzio • eyección

eihar • seco, yerto

eihara • olino

eihera • cuajo del ganado

eihera • estómago

eihera. errota. bolu • molino

eiherazain • olinero; escorpión deagua

eiki • tal vez, probablemente, seguramente, sin duda, acaso

eiki • fácil ente; probable ente, seguramente

eikiko • probable, verosímil

eileak edo bizarrad atera • mesarse

eiled horzkada • escalera de pelo mal cortado

EITBren Legebiltzar Kontrolerako Batzordea EITBren Legebiltzar Kontrolerako Legebiltzar Batzordea • Comisión de Control Parlamentario de EITB Comisión Parlamentaria de Control Parlamentario de EITB

eite • apariencia; aspecto, for a

eite • aspecto, semejanza

eite eder • prestancia

eizcd plo uztaketa • aplo ado

EJIE Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea * Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea EJIE • Sociedad pública Sociedad Informática del Gobierno Vasco EJIE

EJZ eta Irekitzeagatiko Tasaren Sekzioa • Sección de I.A.E. y Tasa de Aperturas

ekai • ateria

ekai • materia, masa, condición material, tema

ekaiezko • material

ekaigai • materia

ekain • junio

ekain • junio

ekain • junio

ekaitz • tempestad, tormenta

ekaitz • borrasca de lluvia; galerna, te pestad

ekaitza • huracán

ekaizte • período de te porales

ekaizte • período de te porales

ekaiztsu • tor entoso

ekaiztsu • te pestuoso

ekaiztsu • borrascoso; te pestuoso, tor entoso

ekaiztsu • tempestuoso

ekaled garbitzaile • barrendero

ekandu • acli ataresed; aco odar, acostu brarse

ekandu • acli ataresed; aco odar, acostu brarse

ekandu • costumbre, tradición

ekandu • costu bre; hábito, usanza

ekarketa • traída

ekarketa • traída

ekarkor • productivo

ekarle • portador, traedor, que trae

ekarle • aportador; fructífero, portador

ekarle-txeke • chequeal portador

ekarpen • aportación

ekarpen • aportación

ekarpenak eskualdatze, ekarpenen eskualdaketa • transmisión de aportaciones

ekarpenak itzultze, ekarpenen itzulketa • reembolso de aportaciones

ekarr erid • ocasionar; suscitar

ekarraldi • acarreo

ekarrera • acarreo

ekarri • afición; aportación, fluidez e intzatzeand

ekarri • aducir; aportar

ekarri • aducir; aportar, originar

ekarri (du, dio) • traer, aportar, causar, ocasionar, engendrar, producir, originar

ekartakd nahasi • barajar

ekartze • tracción

ekei • materia, material

ekei • persona o cosa que promete crecer mucho, crecedero

ekendu (da) • abolirse, ser abolido

ekendu (du) • abolir, eliminar, erradicar, quitar, hacer desaparecer

ekentze • abolición

EKGK (Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua) • CSCE (Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi)

eki cd endoter iko • endotér ico

eki en • iniciativa; insistencia

eki. eguzki. iguzki • sol

eki. eguzkilore. ekilore • girasol

ekialde • levante; ú

ekialde • este, oriente

ekialdeko • oriental, del este, del oriente

ekialdeko • oriental

Ekialdeko entsalada • Ensaladilla oriental

ekidin • evitar

ekidinezin • inevitable

ekidingarri • evitable

ekidna • equidna

ekidun • poseedor del sol

ekiera • actitud

ekilatero • equilátero

ekile • insistente

ekilibratu • equilibrarse

ekilibratu • equilibrado

ekilibrio • equilibrio

ekilore • girasol

ekilore • girasol

ekilore-hazi • pipa de girasol

ekilore-hazi • pipa de girasol

ekilore-olio • aceite de girasol

Ekimen Pribatuko Obren Negoziatua • Negociado de Obras de Iniciativa Privada

Ekimen sozial, gizarte ekimen. • acción social

ekin • aplicarse; arre eter, e peñarse

ekin • insistente.?

ekin • crecidote, gallardo.?

ekin • insistencia.?

ekin • fanfarrón.?

ekin-behar • deber, obligación

ekin (du) • insistir

ekin (du) • actuar

ekin (du) • realizar

ekin eta ekin ibili • ensañarse

ekinaldi • acción, actuación

ekinaldi • aco etida; arre etida, e presa

ekinaren ekinaz • insistentemente

ekinaren ekinez • ultranza ead

ekinbide • iniciativa

ekinezko • activo

ekingabe • inerte

ekinkor • activo; reiterativo

ekinkor • reiterativo

ekinozio • equinoccio

ekinozio • equinoccio

ekintza • acción, trabajo, empresa, labor, actividad, operación, acto, actuación, iniciativa

ekintza • acción; actividad, acto

ekintza-eredu • actitud, comportamiento, modo de actuación, modo de acción

ekintza-moien • medida, medio de acción

Ekintza Komunitarioko Atala • Sección de Acción Comunitaria

ekintza pastoral • acción pastoral

ekintza pastoral • acción pastoral

ekintzabe • inoperante

ekintzaile • activista; activista

Ekintzak Koordinatzeko Zentroak EKZ * EKZ Ekintzak Koordinatzeko Zentroak • Centros de Coordinación Operativa CECOP

ekintzari • activista

ekintzaz • activamente

Ekintzen Koordinazio Zentroa • Centro de Coordinación Operativa

Ekintzetako Sekzioa • Sección de Operaciones

Ekintzetarako Baliabideen burua • Jefe de Recursos Operativos

Ekinza-Taldeak • Grupos Operacionales

ekipa endu • equipamiento

ekipaia • equipaje

ekipaje • bagaje; equipaje, fardería

ekipaje-apal • portaequipajes

ekipaje-apal • portaequipajes

ekipamendu finko • equipo fijo

ekipatu • aprovisionar; equiparesed, guarnecer

ekipatu • aprovisionar

ekipo • equipo

ekipo-ondasunak • bienes de equipo

ekipotentzial • equipotencial

ekipotentzial • equipotencial

ekisargi • occidente, oeste

ekisargu • occidente, oeste

ekiseto • equiseto

ekitako • so brilla

ekitaldi • acto de teatro; actuación, insistencia

ekitaldian • en elacto eteatroand

ekitaldian eteatroand • en el acto

ekitazio • equitación

ekite • insistencia

ekiteko • función, proceder

ekiteko arau. ekiteko arau • actitud, norma de actuación

ekiteko eredu • actitud, modo de actuación

ekiteko modu • actitud, modo de actuación

ekitiko • solar, procedente del sol

ekiz • desde ahora, de aquí en adelante, (de hoy) en adelante

eklektiko • ecléctico

eklektiko • ecléctico

eklektikotasun • eclecticismo

eklektikotasun • eclecticismo

eklesiastiko • eclesiástico

eklesiastikoki • eclesiásticamente

eklipsatu • eclipsarse

eklipse • eclipse

eklipse • eclipse

ekliptika • eclíptica

ekliptika • eclíptica

ekliptiko • eclíptico

ekliptiko • eclíptico

eklosio • eclosión

ekoitzi • producir

ekoitzi (du) • producir

ekoizgarri • producible

ekoizgarri • producible

ekoizkin • producto

ekoizkor • fértil; productivo

ekoizkortasun • productividad

ekoizle • productivo, productor

ekoizle • fecundo; productor

ekoizpen • producción, producto

ekoizpen • producción; producto

ekoizpen-egiteko • actividad productiva

ekoizpen-erakusketa • exposición de producción

ekoizpen-eredu • modo de producción

ekoizpen-eretz • relación de producción

ekoizpen-gatazka • lucha por la produccción

ekoizpen-indar • fuerza productiva, fuerza de producción

ekoizpen-moien • medio de producción

ekoizpen-systêma • sistema de producción

Ekoizpen, produkzio. • producción

ekoiztu • producir

ekologi • ecológico

ekologia • ecología

ekologiko • ecológico

ekologis o • ecologismo

ekologis o • ecologismo

ekologista • ecologista

ekologista • ecologista

ekologo • ecólogo

ekologo • ecólogo

ekono atu • econo ato

ekono atu • econo ato

ekono etria • econo etría

ekono i • econó ico

ekono ia • econo ía; úzer diok ekono iazr ö òque dices sobre la econo íar

ekono iaz • econó icamente

ekono iko • econó ico

ekono ikoki • econó icamente

ekono ilari • econo ista

ekono ista • econo ista

ekono izatu • econo izar

ekono izatu • econo izar

ekono o • ecónomo

ekono o • ecónomo

Ekonomi Aholkularitza Zerbitzua • Servicio de Asesoría Económica

ekonomi araubide • régimen económico

Ekonomi Azterlanen Atala • Sección de Estudios Económicos

Ekonomi Azterlanetako Negoziatua • Negociado de Estudios Económicos

Ekonomi Baliabideen eta Erosketen Atala • Sección de Recursos Económicos y Compras

Ekonomi Gaietako Taldea • Grupo Asuntos Económicos

Ekonomi Garapen, Enplegu eta Merkataritzako Zuzendaritza • Dirección de Desarrollo Económico, Empleo y Comercio

Ekonomi Garapeneko Atala * Ekonomi Garapenerako Atala • Sección de Desarrollo Económico

Ekonomi Jardueren gaineko Zergaren eta Hainbat Ordainarazpenen Atala • Sección del Impuesto sobre Actividades Económicas y Exacciones Varias

Ekonomi Laguntzarako Atala • Sección de Asistencia Económica

ekonomi partaidetza • participación económica

Ekonomi Sustapen Saila • Departamento de Promoción Económica

Ekonomi Sustapen Sailaren Kontratazio Mahaia • Mesa de Contratación del Departamento de Promoción Económica

Ekonomi Sustapeneko eta Eraberriketako Zuzendaritza Nagusia • Dirección General de Promoción Económica e Innovación

Ekonomi Sustapeneko foru diputatua • Diputado Foral de Promoción Económica

Ekonomia-Aurrekontuen Atala • Sección Económico-Presupuestaria

Ekonomia Arloko Zerbitzua • Servicio de Area Económica

Ekonomia Atala • Sección de Economía

Ekonomia Bulegoa • Negociado de Economía

Ekonomia eta Finantza Politikak Aztertzeko Zerbitzua • Servicio de Estudios de Políticas Económicas y Financieras

Ekonomia eta Finantzako Zuzendaritza • División Económica-Financiera

Ekonomia eta Ogasun Saila • Área de Economia y Hacienda

Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza • Dirección de Economía y Planificación

Ekonomia eta Turismo Departamentua • Departamento de Economía y Turismo

Ekonomia eta Turismo Zuzendaritza Nagusia • Dirección General de Economía y Turismo

Ekonomia eta Turismoa Sustatu eta Garatzeko Zerbitzua • Servicio de Promoción y Desarrollo Económico y Turístico

Ekonomia Gaietarako Ordezko Batzordea • Comisión Delegada para Asuntos Económicos

Ekonomia Gaietarako Zuzendaritza • Dirección de Asuntos Económicos

Ekonomia Sustapen eta Enplegu Zerbitzua • Servicio de Promoción Económica y Empleo

Ekonomia Sustapeneko eta Turismoko Atala • Sección de Promoción Económica y Turismo

Ekonomia Zuzendaritza • Dirección de Economía

Ekonomia(zko) burujabetasun. • independencia economica

Ekonomia, Aurrekontu eta Kontrol Ekonomikoko Sailburuordetza • Viceconsejería de Economía, Presupuestos y Control Económico

Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordea Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontuen Legebiltzar Batzordea • Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos Comisión Parlamentaria de Economía, Hacienda y Presupuestos

Ekonomiako Idazkaritza Teknikoko Zerbitzua • Servicio de Secretaría Técnica de Economía

ekorketa • barrido

ekorketa • barrido

ekorkin • barredura

ekortu • barrer; escobar

ekortu (du) • barrer

ekosiste a • ecosiste a

ekosiste a • ecosiste a

ektoplas a • ectoplas a

ektoplas a • ectoplas a

eku eniko • ecu énico

eku eniko • ecu énico

eku enis o • ecu enismo

eku enis o • ecu enismo

ekuatore • ecuador

ekuatore • ecuador

ekuatorial • ecuatorial

ekuatoriar • ecuatorial

ekuazio • ecuación

ekuratu (da) • estar tranquilo, quieto

ekuru • tranquilo, quieto, firme

ekuru • pacífico; pairo, seguro

ekurugaitz • intranquilo

ekurutasun • laxitud; tranquilidad

ekze a • ecze a

ekze a • ecze a

elaberri • noticia

elaberri pikaresko • novela picaresca

elaberri pikaresko • novela picaresca

elaberrigintza • novelistica

elaberriti • hablador; palabrero

elaire • lenguaje, modo de hablar

elaire • trato, relación

elaka • hablando (en conversación), charlando

elakatu • charlar

elakatu • charlar

elar • tomillo

elar • brezo

elastiko • elástico

elastiko • elástico; jersey edeported

elastiko • jersey edeporte

elastikotasun • elasticidad

elastikotasun • elasticidad

elater • eláter

elauso • avalancha (de nieve)

elazu • embustero, fanfarrón

elbarri • minusválido

elbarri • inválido; lisiado, inusvalido

elbarrien beribil • coche de minusválido

elbarritasun • invalidez; parálisis, raquitismo

Elbarritasun, ezintasun. • minusvalía

Elbarritasun. • parálisis

elbarritu • tullido

elbarritu • lisiar; paralizar, tullir

elbarritu • inválido, paralítico

elbarritze • paralización

eldarniagarri • delirante

eldarniagarri • delirante

eldarniatu • delirar; desvariar

eldarniatu • delirar

eldarniatu • desvariar

eldarnio • delirio; desvarío, inso nio

Eldarnio, sukar amets. • delirio

eldarnioa ukan • delirar

elder • espu ajo

ele • palabra, término, discurso, afirmación, dicho

ele • cuento; chis e, vocablo

ele- ele • chis e; disputa, habladuría

ele-gozo • redicho

ele-mele • habladuría, palabrería

ele-meletan ari (da) • charlar

ele-melezko • palabrero, palabrista, palabrón

ele-ta-eleka • charlando y charlando, charla que te charla

ele eder • retórica, elocuencia.?

ele egin • expresarse; hablar

ele egin (du) • hablar, conversar

ele enead • cantidad de gente; hervidero ede gented, ultitud

ele ental • ele ental

ele entu • elemento

ele jario • locuaz

ele(ak) bildu • contar chismes

eleanitz • políglota

eleaniztasun • ultiling±ismo

eleaniztasun • multilingüismo

eleaniztun • ultiling±e

eleaniztun • multilingüe

elebakar • onóglota; onoling±e

elebakar • monolingüe

elebakar • monóglota

elebakartasun • monolinguismo

elebakartasun • onolinguismo

eleberri • noticia; novela

eleberri • novela

eleberrigile • novelista

eleberriko • novelesco

eleberriko • novelesco

elebidun • biling±e

elebitasun • ismo

elebitasun • biling±ismo

eleder • elocuente

eleder • elocuente

eledertasun • elocuencia

elefante • elefante

elegaitz • alhablado

elegile • recurrente

elekari • parlanchín

elekatu • charlar

elekatu • charlar

elekatu eelekaa elekatzend • charlar

eleketari • charlatán; parlero

elektra- • eléctrico

elektra hari • hilo eléctrico

elektragai • aterial eléctrico

elektragailu eakd • electrodo ésticoesd

elektrazko • eléctrico

elektretxe • central eléctrica

elektrifikagarri • electrificable

elektrifikazio • electrificación

elektrifikazio • electrificación

elektrika • electricidad

elektrikari • electricista

Elektrikarien Lantaldea • Brigada de Electricistas

elektriko • eléctrico, eléctrica

elektrikoki kargatu • electrizar

elektrizatu • electrizar

elektrizista • electricista

elektrizitate • electricidad

elektro- • electro-

elektro ekanika • electro ecánica

elektro etria • electro etría

elektro etria • electro etría

elektro etro • metro

elektro etro • electró etro

elektro otore • electro otor

elektro otore • electro otor

elektro otrize • electro otriz

elektro otrize • electro otriz

elektroakustika • electroac•stica

elektroakustika • electroacústica

elektrodina ika • electrodiná ica

elektrodina ika • electrodiná ica

elektrodina o etro • electrodina ó etro

elektrodina o etro • electrodina ó etro

elektrodo • electrodo

elektrodo • electrodo

elektroentzefalogra a • electroencefalogra a

elektroentzefalogra a • electroencefalogra a

elektrofisika • electrofísica

elektrofisika • electrofísica

elektrografia • electrografía

elektrografia • electrografía

elektroi • electrón

elektroi-sorta • haz electrónico

elektroi-sorta • haz electrónico

elektroi an • electroi án

elektroi an • electroi án

elektroki ika • electroquí ica

elektroki ika • electroquí ica

elektrokutatu • electrocutar

elektrokutatu • electrocutar

elektrokuzio • electrocución

elektrokuzio • electrocución

elektrolisi • electrólisis

elektrolisi • lisis

elektrolitiko • electrolítico

elektrolitiko • electrolítico

elektrolito • electrólito

elektrolito • lito

elektrolizagailu • electrolizador

elektrolizatu • electrolizar

elektrolizatu • electrolizar

elektrolizatzaile • electrolizador

elektromagnetiko • electromagnético

elektromagnetismo • electromagnetismo

elektrometalurgia • electrometalurgia

elektronika • electrónica

elektronika • nica

elektronikari • experto en electrónica

elektronikari • experto en electrónica

elektroniko • nico

elektroniko • electrónico

elektroponpa • electrobo ba

elektroponpa • electrobo ba

elektroskopio • electroscopio

elektroskopio • electroscopio

elektrostatika • electrostática

elektrostatika • electrostática

elektroteknia • electrotécnia

elektroteknia • electrotécnia

elektroter iko • electrotér ico

elektroter iko • electrotér ico

elektroterapia • electroterapia

elektroterapia • electroterapia

elektrovoltaia • electrovoltaje

elektrovoltaia • electrovoltaje

elerti • literatura

elesari • homenaje, gloria, honor, elogio

eletero • chis oso

eletrad beltz • negrilla

eletsu • chis oso

eletxar • palabrota; taco

eletxarkari, esan txarreko, mihi zikineko • bocanegra

elezahar • fábula

elezta • conversación

elezuhur • proverbio, máxima

elezuhur • consejo

elezuri • la eculos; elifluo, eloso

elgaitz • fiebre inter itente

elgaitz • adversidad; desgracia, fiebre inter itente

eli • lugar, pueblo

eli inaketa • eliminatoria

eli inatu • eliminar

eli inazio • eliminación

elikadura • ali entación; ali ento, anutención

elikadura- • ali enticio

Elikadura eskas, elikadura txar. • malnutrición

Elikadura eta nutrizio. • alimentación y nutrición

Elikadura gabezia; desnutrizio. • desnutrición

Elikadura; jate. • alimentación

elikagai • alimento

elikagaiak • productos ali enticios

elikagaiak • productosali enticios

Elikagaien Ikuskaritza eta Zoonosi Sekzioa • Sección de Inspección Alimentaria y Zoonosis

Elikagaien Sanitate eta Kontsumo Sailatala • Subárea de Sanidad Alimentaria y Consumo

elikagailu • ali entador eaparatod

elikagailu • ali entador eaparato

elikagarri • ali enticio; nutritivo

Elikagintza epidemiologiko eta kolektiboko teknikariak • Técnicos en Nutrición Comunitaria y epidemiológica

Elikagintza eta Sukaldaritza Kolektiboetako Negoziatua • Negociado de Industrias Alimentarias y Restauración Colectiva

elikapen • ali entación; nutrición

elikatu • ali entaresed; crear, nutrir

elikatu • ali entarse

elikatu (da) • alimentarse, nutrirse

elikatura. elikadura • alimento, vitualla, alimentación, mantenimiento

elikatzaile • sustentador; sustentante

elikatze • alimentación

eliminagarri • eliminatorio

elingcd aferesi • aféresis

elingcd asibilizaio • asibilación

elingcd epentesi • epéntesis

elingcd epentetiko • epentético

elingcd epiteto • epíteto

elingcd erdarakada • barbaris o ehablando euskara

elingcd eti o • timo

elingcd eufonia • eufonía

elingcd supino • supino

elipse • elipse

elipse • elipse

elipsi • elipsis

elipsi • elipsis

elipsoide • elipsoide

elipsoide • elipsoide

eliptiko • elíptico

eliptiko • elíptico

elisio • elisión

elisio • elisión

elitcd aliterazio • aliteración

elitcd asindeton • asíndeton

elitcd tropo • tropo

elite • élite

elite • lite

elitismo • elitismo

elitista • elitista

elitro • élitro

elitze • agrupamiento, agrupación

eliz- • eclesiástico

eliz barruti • episcopado

eliz eta herrigizonak • clérigos y seglares

eliz util • acólito; onaguillo

eliza • iglesia

eliza • iglesia

eliza • iglesia

elizakoak • viático

elizakoak • últi os sacra entos; viático

elizalde • anteiglesia; úelizaldeari dagozkion etxeak ö casas pertenecientesa laanteiglesia

elizarte • feligresía

elizarte • feligresía

elizate • anteiglesia

elizate • anteiglesia, título inferior al de la villa dado en Vizcaya a las poblaciones

elizaurre • anteiglesia

elizaz • eclesiásticamente

elizaz ezkondu • casarse por la

elizaz ezkondu • casarse por la Iglesia

elizbarru • parroquia

elizbarruti • diócesis

elizbarrutiko • diocesano

elizbatzar • concilio

elizbira • procesión

elizdebekua ezarri • poner en entredicho

elizdeiak egin • hacer lasa onestaciones atri oniales

elizgizon • eclesiástico

elizinguru • procesión

elizjantzi • ornamento

elizkizun • cere onia religiosa; función eelizakoakd

elizkoi • devoto; piadoso, santurrón

elizpe • pórtico de la iglesia

eliztar • feligrés

elkar • junto a ti

elkar • juntoa ti; utua ente, •tuo

elkar • mutuamente, recíprocamene, el uno... el otro, de ambas partes, de una y otra parte

elkar-ekintza • acción mutua

elkar-ezagutza • conocimiento mutuo

elkar-ezaugarri • contraseña; úoso ongi konpontzen dira elkarrekin ö hacen buenas igas, úkalean elkar ikusi dute ö se han visto en la calle

elkar-hulertze. elkar-ulertze • comprensión mutua

elkar-ikusi (du). elkar ikusi (du) • verse mutuamente, entrevistarse

elkar-lehiaketa • competencia; rivalidad, úoso ongi konpontzen dira elkarrekin ö hacen buenas igas

elkar-maitatze • amor mutuo

elkar-nahaste • interferencia; úoso ongi konpontzen dira elkarrekin ö hacen buenas igas, úkalean elkar ikusi dute ö se han visto en la calle

elkar-ukitze • contacto; úoso ongi konpontzen dira elkarrekin ö hacen buenas igas, úkalean elkar ikusi dute ö se han visto en la calle

elkar aditu • acordar; congeniar, pactar

elkar aditze • acuerdo

elkar artean • uno con otro, unos con otros

elkar batuz • ho bro con ho bro

elkar bildu • refundir

elkar enpeko • interdependiente

elkar enpeko • interdependiente

elkar enpekotasun • interdependencia

elkar enpetasun • interdependencia

elkar hartu elagundud • aliarse; co penetrarse, anco unar

elkar hizketa. elkarrizketa. elkar-hizketa • conversación

elkar ikusi • entrevistarse

elkar intzatu • entrevistarse

elkar jo • chocar; entrechocar, pegarse entre sí

elkar kolpatu • entrechocar

elkar konpondu • compenetrarse

elkarbide • relación

elkardura • unión

elkargaitz • insociable

elkargaiztasun • insociabilidad

elkargana bildu • juntaresed; reunirse

elkarganatu • juntaresed; reunirse

elkarganatu (da) • reunirse

elkarganatze • unión

elkarganditu (da) • separarse

elkargarri • vinculante

elkargarri • asociativo; enlazable, vinculante

elkargo • acuerdo; agrupación, alianza

elkargo • asociación, sociedad, agencia, federación, asociación

elkargune • inter odal; lugar de encuentro

elkargune • inter odal

elkargune • intersección

elkargune • lugar de encuentro

elkargune bakar • intersección aislada

elkarkari • recíproco

elkarketa • agrupación

elkarkide • asociado; asociado

elkarkilatu (da) • unirse, reunirse, vincularse

elkarkilatu (du) • unir, reunir, vincular

elkarkilatze • cooperativización

elkarkilatze • unidad, unión

elkarkoi • asociable; sociable

elkarkoi • asociable

elkarkoitasun • sociabilidad

elkarkoitasun • sociabilidad

Elkarlan. • trabajo en común

elkarr eid • recíprocamente

elkarraditu • entenderse mutuamente

elkarraditu • entenderse utuamente

elkarraldatu • interca biar

elkarraldatze • interca bio

elkarraldi • encuentro

elkarrekiko • utua ente; utuo, recíprocamente

elkarrekikotasun • reciprocidad

elkarrekilako • recíproco, mutuo

elkarrekin • junta ente; utuamente

elkarrekin bildu • acoplar

elkarrekin bildu • acoplar

elkarrekin intzatu • dialogar; entrevistarse

elkarrekin konpondu • avenirse

elkarrekin konpondu • avenirse

elkarrekin lot eud • entrelazar

elkarrekintza • interacción

elkarren artean • utuamente

elkarren artean gurutzatutako lerroak, elkar gurutzatutako lerroak • líneas entrecruzadas

elkarren arteko • mutuo

elkarren barnera sartu • intimar

elkarren hurrenik • respectivamente

elkarren jarraiko irteerak • salidas consecutivas

elkarren lehian • disputando

elkarren lehian arietud lehiakide izan • rivalizar

elkarren ondoan ipini • yuxtaponer

elkarren ordainez • utuamente

elkarren segidan • sucesivamente

elkarren segidan • sucesivamente

elkarren txandan • alternativamente

elkarrengana bildu • juntarse

elkarrenganako • utuo

elkarrenganatu • juntarse

elkarrenganik • uno de otro

Elkarreragin, elkarri eragite. • interacción

elkarreragintza • interacción

elkarri eman (dio) • intercambiar

elkarrikusketa • entrevista

elkarrikuste • entrevista; interview

elkarrizketa • alocución; conversción, charla

elkarrizketa • diálogo

Elkarrizketa. • entrevista

elkarrizketan aritu • dialogar

elkarrizketatu • entrevistarse

elkartasun • alianza

elkartasun • alianza, solidaridad

Elkartasun, elkarkidetasun. • partenariado

elkarte • entidad asociativa

elkarte • agrupación; asociación, sociedad

elkartearen egoitza • domicilio asociativo

elkartearen estatutuak • estatutos asociativos

elkartearen ondare • patrimonio asociativo

Elkartegintzarako Laguntza • Apoyo al Movimiento Asociativo

elkarteko kide • miembro asociado

elkartezin • inco patible; inequívoco, insociable

elkartezintasun • inco patibilidad; insociabilidad

elkartrukatu • interca biar

elkartruke • interca bio

elkartu • acoplar; agrupar, aliarse

elkartu • acoplar; agrupar, aliarse

elkartu • común, único, unido

elkartu • asocido

elkartu • asocido; unido

elkartu (da) • unirse, ligarse

elkartu (du) • unir, ligar

Elkartu Statuak. Statu Batuak • (los) Estados Unidos

elkartutako erakunde • entidad asociada

elkartutako kooperatiba • cooperativa asociada

elkartzaile • unidor; unificador

elkartze • acopla iento; entronca iento, entronque

elkartze • unificación

elkartzeko erabaki • acuerdo de asociación

elkartzutaki • perpendicularmente

elkartzutasun • perpendicularidad

elkarzuta • perpendicular

elkor • estéril; i productivo, infecundo

elkor • estéril

elkorregi • reseco

elkortasun • esterilidad

elkortu eelkoretuda elkortzend • agotar; esterilizar, gastarse

elongazio • elongación

elongazio • elongación

elordi • espinar

elorri • espinoalbar

elorri • espino

elorri beltz • endrino

elorrio • penalidad; tribulación

elorritsu • espinoso

elotsagorritu elotsagarrietuda ccrritzend • enrojecer; salirle los colores

elotsazd gorritu • sonrojarse

eltxar • larva de la osca de la carne

eltxartu • larvado

eltxo • osquito

eltxosare • osquitero

eltz ur • agua de Seltz

eltzagor • za bo ba

eltze • olla, puchero

eltze • olla; puchero

eltze anitzetako zalia izan, anitz esnetako gazta izan, dupina guztietako gizkaia izan, eltze askotako burduntzalia izan, esku orotako makila izan • ser el perejil de todas las salsas

eltzean babarik ez gelditu / utzi • no dejar títere con cabeza

eltzegile • alfarero; ollero

eltzegin • alfarero; ollero

eltzegintza • alfar; alfarería, ollería

eltzehandi • pucherazo

eltzeitsu • alcancía; hucha

eltzekada • pucherazo

eltzekari • cocido; potaje, potaje de puchero

eltzeko • potaje; potaje de puchero

eltzeria • batería de cocina

eltzeria • batería de cocina; enaje

eltzeteria • ollería econjunto de ollasd

eltzeteria • ollería econjunto de ollas

eltzezain • ar itón

eltzun • chopo

elur • nieve; úelur urtea gari urte öaño de nievesaaño de bienes

elur • nieve

elur- aluta • copo de nieve; úelur urtea gari urte öaño de nievesaaño de bienes

elur-birrin • aguanieve; úelur urtea gari urte öaño de nievesaaño de bienes

elur-jausi • alud; OMEavalancha de nieve, avalancha de nieve

elur-puntuan • a punto de nieve

elur-puntuan • a punto de nieve; úelur urtea gari urte öaño de nievesaaño de bienes

Elur-tarta • Tarta nevada

elur egin (du) • nevar

elur eta • alud; avalancha

elur gateak • cadenas para la nieve

elurbehera • avalancha

elurbusti • aguanieve

elurlauso • alud; ventisca

elurra egin • nevar

elurra kentzeko makina • quitanieves

elurretako kateak • cadenas para nieve

elurrolde • alud; OMEavalancha de nieve, avalancha de nieve

elurte • gran nevada

elurte • nevada; te porada de nieves

elurte • nevada

elurte • nevada

elurte handi • nevada fuerte

elurtegi • galciar; hoyo de nieve, nevero

elurtsu • nevoso

elurtu • nevado

elurtu • nevado

elurtu • nevar; úelur urtea gari urte öaño de nievesaaño de bienes

elurtza • nevada

elurzulo • hoyo de nieve; nevero

emaitza • resultado

emaitza • presente, regalo, dádiva, don

emaitza positibo • resultado positivo

Emaitza; ondorio. El profesor anima a los adolescentes a pasar este test a sus padres y madres y discutir los resultados con ellos = Irakasleak ikasleak test hau beren gurasoei agertzera bultzatuko ditu eta ondorioak haiekin eztabaidatzera. • resultado

Emaitzak baloratze. • evaluación de resultados

emaitzen erabilera, emaitzen aplikazio • aplicación de resultados

emaitzen norakoa erabaki, emaitzen erabilera erabaki • aplicar resultados

emaitzetan parte hartze, emaitzetako parte-hartze • participación en resultados

emakida-titulu • título concesional

Emakiden Eskuordetzea • Delegación de Concesiones

Emakiden eta Ikuskapenaren Atala • Sección de Concesiones e Inspección

Emakiden eta Sozietate Bideratzaileen Atala • Sección de Concesiones y Sociedades Instrumentales

emakume • mujer, mujer basta, un tanto machota, un tanto hombruna

Emakume eta Familiarentzako Zerbitzua • Servicio de Mujer y Familia

Emakume eta Gazteria Batzordea Emakume eta Gazteriaren Legebiltzar Batzordea • Comisión de Mujer y Juventud Comisión Parlamentaria de Mujer y Juventud

Emakumearen Atala • Sección de Mujer

Emakumearen Bulegoa • Negociado de la Mujer

Emakumearen Sailatala • Subárea de Mujer

emakumetu (da) • hacerse mujer

emakumezko • femenino, de mujer

Emakunde • Emakunde

emalketa ? • cruce de animales

eman (da, zaio) • darse

eman (du, dio) • dar, conceder

eman (du, dio) • parecer, suponer.?

emantzipatu • e anciparse

emantzipatzaile • e ancipador

emantzipazio • e ancipación

Emate. • dispensación

ematu • amansar; calmar, mitigar

emazte • esposa

emazte-bakartasun • monogamia

emaztegei • novia

emazteki • mujer

embria. enbra. embra. hembra.? • hembra, mujer en tanto que hembra del macho humano

eme • hembra

emeki • suavemente

Emergentziak Emergentzietako Lurralde Unitateak * Emergentzietako Lurralde Unitateak Emergentziak • Unidades Territoriales de Emergencias Emergencias

emetuta egon (da) • estar quieto

emezko • femenino

Emmental gazta • Queso al de Emmental

emokatu (du) • montar, engastar

Emozio(en) egonkortasun. • estabilidad emocional

Emozio(zko) tentsio. • tensión emocional

emparantza. enparantza • plaza

emplegatu • empleado

emplegatu (da) • emplearse

emplegatu (du) • emplear

emplegatusko • empleadillo

emplegatze • empleo

emplegu • empleo

en e-erden aipuz arid • referirse

en e-erden aitzakiazd • escudado en; so pretexto

en e-erden alde egind • apoyar; funda entar

en e-erden aldeand • comparado con; en co paración con

en e-erden alded • a favor de

en e-erden antza izand • ase ejarse; parecerse

en e-erden araberad • confor e; en consecuencia, seg•n

en e-erden ardura hartud • gestionar

en e-erden arraso joand • costear

en e-erden begira egond • esperar

en e-erden berri e and • avisar; dar nuevas de

en e-erden bidezd • ediante; por conducto de

en e-erden endeeand egond • depender

en e-erden enetik aterad • independizarse

en e-erden erdialdeand • a ediados de

en e-erden gogarad • a discreción

en e-erden kolkoand • internamente

en e-erden konturad • a expensas de

en e-erden lurrinak hartud • darlea uno en la nariz

en e-erden ordain izand • sustituir

en e-erden oroipenezd • en e oria de

en e-erden saritand • a ca bio de; en pago de

en e-erdren ondoriozd • a consecuencia de

en gainean e-en gaineand • respecto

enara • golondrina

Enara-habi zopa • Sopa de nido de golondrinas

Enara kabiko zopa • Sopa de nido de golondrina

enardatu • dislocarse

enavegcd le oro • li era

enbalaje • e balaje

enbalaketa • e balaje

enbalatu • e balar

enbalatu • e balar

enbalatzaile • e balador

enbalatzaile • e balador

enbarazu • e barazo; poner la zancadilla

enbarazu egin • e barazar; estorbar, perturbar

enbargatu • incautarse

enbargu • e bargo

enbat • e bate; galerna, tor enta

enbat • viento marino econ tor enta

enbata • brisa

enbata • brisa; te pestad, te poral

enbaxada • e bajada; ú

enbaxadore • e bajador

enbaxadore • e bajador

enbaxadorego • e bajada; ú

enbaxadoretxe • e bajada

enbaxari • e bajador

enbeleku • estorbador; estorbo

enbidatu • envidar

enbidatzaile • envidador

enbidatzaile • envidador

enbido • envido

enbido • envido; envite e useand

enbido egin • envidar

enbolada • e bolada

enbolada • e bolada

enbolia • e bolia

enbolia • e bolia

enbolo • mbolo

enbolo • é bolo

enbor • leño; adero, tronco

enbor • tronco

enbortu • entroncar

enbortze • entronca iento; entronque

enbragatu • e bragar

enbragatu • e bragar

enbrage • e brague

enbrage • e brague

enbriogenesi • e briogenia

enbriogenia • e briogenia

enbrioi • e brión

enbrioizko • e brionario

enbrioizko • e brionario

enbrioizko egoera • estado e brionario

enbrioizko egoera • estado e brionario

enbriologia • e briología

enbriologia • e briología

enbuskada • e boscada

enbuskatu • e boscar

enbuskatu • e boscar

enda • ralea; raza

endakatu • degenerarse

endakatu • degenerarse

endakatu • degeneraresed; descastar

endakatze • degeneración

endakatze • degeneración

endalahar • zarzaparrilla

endekasilabiko • endecasílabo

endekasilabiko • endecasílabo

endekatu (da) • degenerar

endekatze • degeneración

Endekatze, andeatze. • degeneración

endelega endu • entendimiento

endelegatu • comprender; entenderse

endelegu • intelecto; úendelegu ö intelectualidad

endelgu • entendi iento; inteligencia

endibia • endibia

endibia • endibia

Endibia beteak • Endivias rellenas

Endibia erreak beikonez • Endivias asadas al "bacon"

Endibia gratinatuak • Endibias gratinadas

Endibia txingarrestatuak • Endivias braseadas

Endibiak krematan • Endivias a la crema

Endibien entsalada • Ensalada de endivias

Endibien entsalada Roquefort-az • Ensalada de endivias al Roquefort

Endibien entsalada sagar-intxaurredin • Ensalada de endivias con manzanas y nueces

endoder o • endodermo

endogeno • endógeno

endogeno • endógeno

endokarpo • endocarpio

endokarpo • endocarpio

endokrino • endocrino

endokrino • endocrino

endokrinologia • endocrinología

endokrinologia • endocrinología

endokrinologo • endocrinólogo

endokrinologo • endocrinólogo

endos osi • endós osis

endos osi • endós osis

endosagarri • endosable

endosagarri • endosable

endosatu • endosar

endosatu • endosar

endosatzaile • endosante

endosatzaile • endosante

endoskopio • endoscopio

endoskopio • endoscopio

endosper a • endosper a

endosper a • endosper a

endospora • endospora

endospora • endospora

endosu • endoso

endosu • endoso

endotelio • endotelio

endoter iko • endotér ico

endreda akila • e brollador; e brollón, en arañador

endredatu • e barrullar; liar

endrezera • círculo

endrezu • prestación

endrokatu • enrocar exake jokoand

endroke • enroque

endroke • enroque

endurtu • atrofiarse

endurtu • atrofiarse

ene • mi, mío, de mí, mis, míos, de mis

ene a • ayuda; lavativa

ene aburuz • en i opinión

ene iritziz • en i opinión

ene kautan • en i opinión

ene ondoren • tras de í

ene ustez • en i opinión

eneagono • eneágono

eneasilabiko • eneasílabo

energetiko • energético

energi • energético

energi aila • nivel energético

energi maila • nivel energético

energia • energía

Energia Zuzendaritza • Dirección de Energía

energiaz • enérgicamente

enfasi • énfasis

enfasi • nfasis

enfatiko • enfático

enfatiko • enfático

engainagailu • engañabobos

engainagarri • engañabobos; engañoso, truculento

engainatu • e baucar; engañar, entra par

engainatzaile • engañabobos; engañador

engainu • engaño; fraude, superchería

enganiatzaile • e baucador

enganiatzaile • e baucador

enganio • e bauca iento; estafa

enganio • e baucamiento

enganu • pri ada

engara • dificultad

engoiti • desde entonces

engoiti ere • en adelante

engoitik • (de ahora) en adelante

engorgadura • estreñimiento (de las bestias)

engranaia • engranaje

engranaje • engranaje

engranatu • engranar

engranatu • engranar

enig a • enig a

enig a • enig a

enig atiko • enig ático

enkantatu • licitar; pujar

enkantatzaile • licitador; licitante, pujador

enkantatzaile • licitante

enkante • puja

enkante • licitación; puja, subasta

enkantean • a la puja

enkantean • a la puja

enkantean aritu • pujar

enkantean jarri • subastar

enkantean jarri • subastar

enkantu • encanto

enkaratu • encararse

enkaratze • encaramiento

enkaratze • encaramiento

enkartatu • encartado

enkartatu • encartar

enkartazio • encartación

enkarte • encarte

enkarte • encarte

enkarterri • encartación

enkonia endu • desolación

enkoniadura • desolación

enkoniagarri • desolador

enkoniatu • desolar

enkontru • lance; tope, tropiezo eencuentrod

enkontru • tropiezo eencuentro

enkontru egin • encontrarse; topar

enoiatu • enojar

enoiu • enojo; fastidio

Enologia Zerbitzua • Servicio de Enología

enoratu • ignorar

enorberagandu enorberaganeduda ccgantzend • abstraerse; reconcentrarse

enorbered buruaz jabetu • sobreponerse

enpagatu • e palagarse

enpagoso • dulzarrón; e palagoso, escrupuloso

enpagu • e palaga iento; e palago

enpagu e an • asquear; e palagarse

enpagua e an • asquear

enpaka endu • e pacamiento

enpaka endu • e pacamiento

enpakagailu • e pacadora

enpakagailu • e pacadora

enpakatu • e pacar

enpakatzaile • e pacador

enpakatzaile • e pacador

enparantza • plaza con soportales o arcos

enparantza • cubierta; plaza con soportales oarcos

enparatu • salvar; sobrar

enparatu • re anente; sobrante

enparau • resto

enparautza • resto

enpatxatu • e barazar

enpatxu • e barazo; estorbo

enperadore • e perador

enperadore • e perador

enperadorego • i perio

enperadoretza • i perio eagintead

enperatriz • e peratriz

enperatriz • e peratriz

enpiriko • e pírico

enpiriko • e pírico

enplasto batekin atera • salir con una pata de banco

enplegatu • dependiente; dependiente, e pleado

enplegu • e pleo; oficio

Enplegu eta Ekonomi Sustapeneko Negoziatua • Negociado Empleo y Prom. Económica

Enplegu eta Prestakuntza Atala • Sección de Empleo y Formación

Enplegu eta Prestakuntza Zuzendaritza • Dirección de Empleo y Formación

Enplegu Saila • Departamento de Empleo

Enplegu Sustapenerako Zerbitzua • Servicio de Promoción de Empleo

Enplegu Zerbitzua • Servicio de Empleo

Enplegu, Emakume eta Ingurugiro Saila • Área de Empleo, Mujer y Medio Ambiente

Enplegua Sustatzeko Euskal Kontseilua • Consejo Vasco de Empleo

enpleguaniztasun • plurie pleo

enpleguaniztasun • plurie pleo

enpoildu • destruir

enpoildu • destruir

enpoiltze • destrucción

Enpresa-Estrategia Zerbitzua • Servicio de Estrategia Empresarial

enpresa-multzo, enpresa-talde • agrupación empresarial

Enpresa Ekimen Berrietarako Atala • Sección de Nuevas Iniciativas Empresariales

enpresa garraiolari, garraio-enpresa • empresa transportista

Enpresa Handien Atala • Sección de Grandes Empresas

Enpresa Medikuntzako Atala • Sección de Medicina de Empresa

Enpresa Sustapeneko Zerbitzua • Servicio de Promoción Empresarial

Enpresa Zentroa • Centro de Empresas

Enpresak eta Udal Organoak • Empresas y Organismos Municipales

Enpresako Mediku Zerbitzua • Servicio de Medicina de Empresa

Enpresen arteko Lankidetzarako Atala • Sección de Cooperación Empresarial

enpresen zerbitzu-kooperatiba • cooperativa de servicios empresarial

ensaio • ensayo (normal)

entelegamendu • entendimiento

entelegatu (du, dio) • entender, comprender

entelegatzapen • comprensión, entendimiento

entelegatze • comprensión, entendimiento

entelekia • entelequia

entelekia • entelequia

ento ofilo • ento ófilo

ento ofilo • ento ófilo

ento ologi • ento ológico

ento ologia • ento ología

ento ologia • ento ología

ento ologiko • ento ológico

ento ologo • ento ólogo

ento ologo • ento ólogo

entokatze • revoque

entra a • efa cdapetito; apetito, saque

entrega • entrega

entregatu • entregar

entrekota • entrec¹te

Entrekota hornigaiekin • Entrecot con guarnición

Entrekota urdaiazpikoarekin Oporto saltsaz • Entrecot con jamón y Oporto

entrenatzaile • entrenador; preparador

entrepresa • empresa

entreteni endu • entretenimiento

entretenigarri • entretenido

entretenitu • entretenerse

entropia • entropía

Entsaimadak • Ensaimadas

entsalada • ensalada

entsalada • ensalada

Entsalada abakandoarekin • Ensalada con bogabante

Entsalada andaluziarra • Ensalada Andaluza

Entsalada berdea • Ensalada verde

Entsalada epela, barazki freskozkoa, ziape-aleko saltsarekin • Ensalada templada de verduritas frescas con salsa de mostaza en grano

Entsalada hornitua • Ensalada ilustrada

Entsalada kataluniarra • Ensalada catalana

Entsalada konpletoa • Ensalada completa

Entsalada nahasia • Ensalada mixta

Entsalada nahasia berroekin • Ensalada mixta con berros

Entsalada, ahuntz-gazta eta erremolatxa eta sesamo galleta ospiltzaltzazkoa • Ensalada de queso de cabra con vinagreta de remolacha y galletas de sésamo

Entsalada, bakailoa eta baba txiki samur oliozkoa • Ensalada de bacalao con aceite de habitas tiernas

Entsalada, bakailoa eta txangurrozkoa boilurrezko oliozpinarekin • Ensalada de bacalao y centollo con vinagreta de trufa

Entsalada, bakailoa ketu eta pikillo piperrezkoa • Ensalada de bacalao ahumado con pimientos del piquillo

Entsalada, piperrada eta bakailo erdi egosizkoa • Ensalada de piperrada vasca con bacalao pocheado

Entsalada, piperrada eta bakailozkoa • Ensalada de piperrada con bacalao

Entsalada, tomate eta oliba olio piperrauts beltzezkoa • Ensalada de tomate con pimienta negra y aceite de oliva virgen

entsaladontzi • ensaladera

entsaladontzi • ensaladera

entseguko plaka • placa de ensayo

entseina • enseña

entseiu • ensayo (teatral).?

entseiu • ensayo; intento, tentativa

entseiukarreana saio moduan • a guisae odod de ensayo

entseiurako tutu • tubo de ensayo

entseiurako tutu • tubo de ensayo

entusias atu • entusias aesed

entusias o • entusiasmo

entusiasta • entusiasta

entusiastiko • entusiástico

entxufe • enchufe

entzefaliko • encefálico

entzefaliko • encefálico

entzefalitis • encefalitis

entzefalitis • encefalitis

entzefalo • encéfalo

entzefalo • encéfalo

Entzefalopatia. • encefalopatía

entzi a • enci a; enzi a

entzi atiko • enzi ático

entzi azko • enzi ático

entziklika • encíclica

entziklika • encíclica

entziklopedi • enciclopédico

entziklopedia • enciclopedia

entziklopedia • enciclopedia

entziklopediko • enciclopédico

entziklopedis o • enciclopedismo

entziklopedis o • enciclopedismo

entziklopedista • enciclopedista

entziklopedista • enciclopedista

entzu en • facultad de oír; oído

entzuera • reno bre; reputación

entzuketa • audición

entzule • oyente, escuchador

entzule • escucha; oyente

entzule sail • auditorio

entzulego • audiencia; auditorio, concurrencia

entzuleria • audiencia eentzule ordoad; auditorio

entzuleria eentzule ordoad • audiencia

entzumen • oído

Entzumenezko haluzinazio. • alucinación auditiva

entzun • auditar; célebre, escuchar

entzun- • auditivo; úez zaitut entzun ö no le he oídoa

entzun (du, dio) • escuchar, oír

entzunaldi • audición; audiencia, escucha

entzunbera • propicio; receptivo

entzunda jakin • saberlo por referencias

entzunezko • auditivo

entzungabe • inaudito

entzungabe ekod • inaudito

entzungailu • auricular; auricular

entzungaitz • alsonante

entzungarri • audible

entzungarri • audible

entzungarri • digno de oírse

entzungogor • desatento

entzungogor • desatento

entzungor • sordo

entzungor egin • desoír; hacerse el sueco, si ular no oír

entzunkor • auditivo

entzupen • audición

entzute • esplendor; fa a, reno bre

entzute handiko • fa oso; prestigioso

entzute on • honra

entzutea kendu • desautorizar

entzutean egon • estar en el candelero

entzutedun • afa ado; preclaro

entzutegi • audiencia; auditoría, auditorio

entzuteko moduko alarma-sistema • sistema de alarma de tipo acústico

entzutetsu • célebre; fa oso, insigne

enuldu • atrofiarse

enuldu • atrofiarse

enultasun • atrofia

enusen mendia • el monte de Vénus

eo ezodiakoand • leo

eodporto eardoad • oporto

eoliko • eólico

eoliko • eólico

eoptcd bereiz en • poder de resolución

eornitcd a ilotx • herrerillo

eornitcd kopetazuri • focha

eornitcd kurrilo • grulla

eornitcd martin • martin

eornitcd sorbeltz • vencejo

eosasungarritu eosasungarrietuda ccitzend • sanear

eozenaldi • eoceno

eozeno • eoceno

epai • fallo, sentencia, juicio

epai • fallo eepailearenaauzitegiand; laudo, sentencia

epai- • judicial

epai ahai • esa del jurado; esa del tribunal

epai ahai • mesa del tribunal

epai ahai • mesa del jurado

epai ahaiko • mie bro del jurado

epai ahaiko • ie bro del jurado

epai ahaikoak • jurado

epai ahia • tribunal

epai irmo • sentencia firme

Epai. En cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Constitucional = Konstituzio Auzitegiak emandako epaia betez. • sentencia

epaia e an • sentenciar

epaikari • juez

epaikatu (du) • juzgar, considerar, apreciar, estimar

epaiketa • juicio

epail. martxo • marzo

epaile • árbitro; censor, juez

epaile • segador

epaile • peonada

epaile • juez, jueza

epaite • siega

epaite • siega

epaitegi • juzgado; tribunal

epaitondo • tronco

epaitu • juzgar, fallar, sentenciar

epaitu • enjuiciar; fallar eauzitegiand, juzgar

epaitz • fallo ederechod

epaitz • fallo ederecho

epaitza • fallo; laudo, tala

epaixka • en secreto; hurtadillas ead, sigilosamente

epaizka • a hurtadillas; de contrabando, en secreto

epaizko • judicial

epaleoncd bele nite • bele nites

epaleoncd brontosauro • brontosaurio

epaleoncd estegosauro • estegosaurio

epaleoncd mastodonte • mastodonte

epaleoncd tiranosauru • tiranosaurio

epaleoncd trilobite • trilobites

epatu • cu plir un plazo

epatu • cu plir un plazo

epe • plazo

epe • plazo

epe • plazo; tér ino, vencimiento

epe-a aiera • fecha de caducidad

epe-a aiera • fecha de caducidad

epe laburrerako plana • plan a corto plazo

epe luzean • a largo plazo

epe luzerako plana • plan a largo plazo

epealdi • etapa

epegabe • indefinidamente

epeka • a plazos

epeka egin • periodificar

epeka egin • periodificar

epeka erosi • comprara plazos

epekaketa • periodificación

epekaketa • periodificación

epekako • período

epel • templado, tibio

epel • enclenque; suave, te plado

epel • negligente, tibio, flojo, enclenque, muelle

epeldu • apocarse; desani aresed, úepelik dago ö está te plado

epeldu • encogerse, entornar los ojos

epeldu • entibiar, templar

epeldu • apocarse; desani aresed, entibiar

epelik • tibiamente

epelkeria • tibieza

epelki • tibiamente

epeltasun • apoca iento; te planza, te ple

epentesi • epéntesis

epentetiko • epentético

eper • perdiz

eper • chocha; perdiz

eper erreak ukan • quedarse con la parte del león

Eper erregosia españiar erara • Perdiz estofada a la española

Eper erregosia pikuekin • Perdiz estofada con higos

Eper hezurgabetua perretxikudun hostoretan • Perdiz deshuesada en hojaldre con setas

eperki • carne de perdiz

eperki • carne de perdiz

eperku e • perdigón ehegaztiad

Eperra azaz eta ahateren bihotzez • Perdiz con berza y corazones de pato

Eperra ehiztari erara • Perdiz a la cazadora

Eperra Nabarnizko harbitxoekin • Perdiz con nabitos de Nabarniz

Eperrak Nabarnizko arbitxoekin • Perdices con nabitos de Navárniz

epetan • a plazos

epetan e an • prstar

epide ia • epide ia

Epidemia; izurri, izurrite, helde. • epidemia

Epidemiologia analisi; analisi epidemiologiko. • análisis epidemiológico

Epidemiologia eta Elikapen-Analisietako Negoziatua • Negociado de Análisis Epidemiológico y Nutricional

Epidemiologia(zko) mapa, mapa epidemiologiko. • mapa epidemiológico

Epidemiologia. • epidemiología

epider iko • epidér ico

epider iko • epidér ico

epider is • epider is

epider is • epider is

epifania • epifanía

epifito • epifito

epifito • epifito

epifone a • epifone a

epifone a • epifone a

epiglotis • epiglotis

epiglotis • epiglotis

epigono • epígono

epigono • epígono

epigra a • epigra a

epigrafe • epígrafe

epika • pica

epika • épica

epikardio • epicardio

epiko • pico

epiko • épico

epikurear • epic•reo

epikurear • epicúreo

epikureis o • epicureísmo

epikureis o • epicureísmo

epilepsi- • epiléptico

epilepsia • epilepsia

epilepsia • epilepsia

Epilepsia itxurako. • epileptiforme

epileptiko • epiléptico

Epinefrina, adrenalina. • epinefrina

episodiko • episódico

episodiko • episódico

episodio • episodio

episodio • episodio

episte ologia • episte ología

episte ologia • episte ología

epistola • epístola

epistolar • epistolar

epistolar • epistolar

epitafio • epitafio

epitelial • epitelial

epitelial • epitelial

epitelio • epitelio

epitelio • epitelio

epiteto • epíteto

epizentru • epicentro

epizentru • epicentro

epiziklo • epiciclo

epiziklo • epiciclo

epizootia • epizootia

eplangintzatu eplangintzaetuda cctzatzend • planificar

epluralad inizial • inicial eplural

epoescd trokeo • troqueo

epoka • época

epolcd sufragio • sufragio

eponi o • epónimo

eponi o • epónimo

epopcd ziplatu • ja ar eganar todo

epopeia • epopeya

epopeia • epopeya

equ mcd a onizazio • a onización

equ mcd anti onio • anti onio

equ mcd argon • argón

equ mcd asetasun • saturación

equ mcd bakelita • baquelita

equ mcd balentzia • valencia

equ mcd bario • bario

equ mcd bentzeno • benceno

equ mcd bentzina • bencina

equ mcd boro • boro

equ mcd bro o • bromo

equ mcd bro uro • bro uro

equ mcd disoluzio • disolución

equ mcd etano • etano

equ mcd fluoro • flúor

equ mcd galio • galio

equ mcd iodo • yodo

equ mcd iridio • iridio

equ mcd magnesia • magnesia

equ mcd magnesio • magnesio

equ mcd manganeso • manganeso

equ mcd mol • mol

equ mcd molaritate • molalidad

equ mcd molartasun • molaridad

equ mcd nikel • níquel

equ mcd nitrato • nitrato

equ mcd nitriko • nítrico

equ mcd platino • platino

equ mcd plutonio • plutonio

equ mcd poli ero • polí ero

equ mcd polibinilo • polivilino

equ mcd siderita • siderita

equ mcd silizio • silicio

equ mcd sodiko • sódico

equ mcd sodio • sodio

equ mcd sosa • sosa

equ mcd sufre • azufre

equ mcd sulfa ida • sulfa ida

equ mcd sulfatazio • sulfatación

equ mcd sulfato • sulfato

equ mcd sulfuriko • sulfúrico

equ mcd sulfuro • sulfuro

equ mcd superfosfato • superfosfato

equ mcd talio • talio

equ mcd uranio • uranio

equ mcd urea • urea

equ mcd uriko • rico

equ mcd xenon • xenón

er andade • gre io

er andade • gre io

er andade- • gre ial

er andadeekiko • gre ial

er andateen • gre ial

er ita • er ita

er itari • er itaño

er itau • ere ita; er itaño

era • for a; anera, odo

era-aldakuntza • alteración o cambio de la forma, transformación

era-aldatu (du) • alterar la forma, transformar, reformar

era-aldatze • alteración de la forma, transformación

era aile • portador; porteador

era ale • aportador

era an • acarrear; aguantar e oralkid, entrañar

era an • llevar

era an • llevada

era an-ezin • inaguantable; insoportable, insufrible

era an e oralkid • aguantar; úez duk era ana kontatu ö no has contado la llevada, ú

era an ezintasun • intolerancia; intransigencia

era angaitz • inaguantable; intolerable

era angarri • llevadero

era angarri • llevadero; sufrible, tolerable

era ankizun • paciencia; padeci iento, sufrimiento

era ankor • paciente; tolerable

era anpen • aguante; tolerancia

era askotako • múltiple

era ate • conducción del cadáver; porte, traslado

era berberean • sic

era berdineko • uniforme

era berean • del is o odo; igualmente

era e-erad ekd • anera

era e-eradtu • enfocar

era erlatiboz • relativamente

era erlijiozkoz • religiosamente

era erlijiozkoz • religiosamente

era guztietako erad • general

era in • gri a

era oneko • odoso

era onez • oportunamente

era txarrean • alamente

erabaki • acordar; decidido, decidir

erabaki • decisión

erabaki (du) • acordar, resolver, decidir

Erabaki arrazoitu. • decisión razonada

erabaki en • poder de decisión

erabaki en • poder de decisión

erabaki eza • irresolución

Erabaki. • decisión

erabakiezin • indeter inación; irresoluto

erabakiezin eezkod • irresoluble

erabakigabe • indeciso; irresoluto, pendiente

erabakigarri • resolvible

erabakigarri • resolutorio; resolvible

erabakikor. erabakior • decisivo

erabakior • decisivo; resolutivo

erabakior • decisivo

erabakiorki • decisivamente

erabakiorki • decisivamente

erabakitasunez • resolutivamente

erabakitasunez • resolutivamente

erabakitsu • decidido

erabakitza • resolución, decisión

erabakitzaile • deliberante; deliberante

erabakitzaile • determinante, decisivo

erabakitzeke • pendiente, sin decidir o resolverse

erabakitzeko • decisorio

erabakitzeko • decisorio; deliberante, resolutivo

erabakiz • decidida ente; preceptivamente

erabat bete • abarrotado

erabateko • abru ador; contundente, definitivo

erabateko debeku • prohibición total

erabateko zatiketa • escisión total

erabelar • belaño

erabelar • belaño

Eraberriketa Zerbitzua • Servicio de Innovación

eraberritu • innovar; odernizaresed, reformar

eraberritu (du) • reformar

eraberritzaile • innovador

eraberritze • re ozamiento

erabia eraiki, ihizia eraiki • levantar la liebre

erabide • esura; oderación, procedi iento ezerbait lortzekod

erabidetasun • decencia; pundonor

erabilbide • e pleo; uso

erabilbide • uso, empleo

erabilera • anejo; práctica, usanza

Erabilera aldatze. • modificación del uso

erabilera anitzeko tanga, erabilera anitzetarako zisterna • cisterna de utilización múltiple

Erabilera behartu; bultazko erabilera. • uso compulsivo

Erabilera eredu. • patrón de uso

Erabilera kontrolatu. • uso controlado

Erabilera sistematiko, sistematikoki erabiltze. • uso sistemático

Erabilera(ren) maiztasun. • frecuencia de uso

Erabilera, erabiltze, baliatze. • uso

Erabileraren eginkizunak. • funciones del uso

Erabileraren iraupen. • persistencia del uso

erabilerraz • de fácil anejo

erabilerraz • de fácil manejo

erabilgaitz • de difícil anejo

erabilgaitz • cil manejo

erabilgarri • disponible; practicable, servible

erabilgarritasun • disponibilidad; utilidad

erabili • andar con algo

erabili • andar conalgo; ejercer, ejercitar

erabili • anejado; usado

erabili (da) • emplearse, usarse, utilizarse

erabili (du) • emplear, usar, utilizar

erabili eza • desuso

erabili ezin • in anejable

erabilketa • e pleo; anejo, uso

erabilkizun • uso

erabilkontu • cuente corriente

erabilkor • portátil; usual, utilitario

erabilkortasun • anipulación

erabilpen • utilización

erabilpen bereziko zerbitzu • servicio de uso especial

erabilpen orokorreko zerbitzu • servicio de uso general

erabilterraz • anipulable; portátil

erabiltezin • inutilizable

erabiltezin • i practicable; inservible, inutilizable

erabiltzaile • el que utiliza; anipulador, usuario

erabiltzaile • usuario

erabiltzaile • el que utiliza

erabiltzaile ez den bazkide • socio no usuario

Erabiltzaile, baliatzaile. • usuario, -a

Erabiltzailearen ezaugarriak. • perfil de usuario

Erabiltzailearentzako Zerbitzuen Negoziatua • Negociado de Servicios al Usuario

eradagailu • escanciador

eradale • escanciador

eradan • escanciar; hacer beber

eradoski • lactar ehacer

eradoski • amamantar; dar de a ar, lactar ehacerd

eradoski (du) • amamantar

eraen • sistema (político)

eragabe • desarreglado

eragabe • desarreglado; disparatado

eragabe ekod • incó odo; informe

eragabekeria • descortesia; disparate, in odestia

eragabeko • disparatado

eragabetasun • infor idad

eragabetu • desarreglar

eragabetu • desarreglar

eragarri • for ativo

eragialdi • ovimiento

eragiketa • operación mate ática

eragiketa • operación ate ática

eragikor • persuasivo

eragile • promotor, eficaz, efectivo

eragile • motriz

eragile • agitador; diná ico, eficaz

Eragile antiespasmodiko, gihar zimurduraren kontrako eragile, arranparen kontrako eragile. • agente antiespasmódico

Eragile bizigarri. • agente estimulante

Eragile psikobizigarri. • agente psicoestimulante

Eragile psikoleptiko; adimenaren sorgarri. • agente psicoléptico

eragin • influencia

eragin • afectar; agitado, agitar

eragin • infuso

eragin • hacer hacer

eragin • efecto

eragin • re over

eragin (du) • contribuir a, efectuar, engendrar

Eragin aringarri, eragin baregarri, eragin analgesiko. • acción analgésica

Eragin aringarri, eragin baregarri. • acción calmante

Eragin bizigarri, eragin bizkorgarri, eragin suspergarri, eragin adore emaile; kemen eragin, adore eragin. * Estimulante. Efecto estimulante = eragin estimulantea. • acción estimulante

Eragin bizkortzaile, eragin asaldatzaile. • acción excitante

Eragin psikotropiko. • acción psicotrópica

Eragin. El alcohol es la droga con mayor impacto social y sanitario = Alkohola da gizarte edo osasun eragin handiena duena. • Impacto

Eraginaren baloratze. • evaluación de impacto

eraginbera • influenciable

eragindu • efecto

eragindura • influjo

eraginerraz • influenciable

eragingabe • inoperante

eragingailu • dispositivo; anivela, anubrio

eragingarri • acicate; acicate, aliciente

eraginkortasun • efectividad; eficacia, eficiencia

Eraginkortasun(ezko) irizpide. • criterio de eficacia

eragintza • actividad; estí ulo, incidencia

eragintza • actividad, obra

eragipen • éxito; i pulso, influencia

eragite • efecto

eragite • agitación

eragole • insistente

eragon • apercibir; ejercitar, estar haciendoalgo

eragotzi • arrojar; dificultar, entorpecer

eragotzi • arrojar; poner la zancadilla

eragotzi (du) • rechazar

eragotzi (du) • conjurar

eragotzi (du) • impedir, evitar

Eragotzi, mugatu. • inhibir

eragozgarri • obstructor; prohibitivo, ré ora

eragozkarri • engorroso; i pedi ento, obstáculo

eragozle • estorbador; extorsionador, objetor

eragozpen • impedimento

eragozpen • adversidad; dificultad, engorro

eragozpenak ezarri • objetar

eragozpide • dificultad; escollo, i pedimento

erahil (du) • matar, asesinar

eraiketa • costrucción; edificación, fundación

eraiki • constituir; edificar, erigir

eraiki (da). iraiki (da) • construirse, ser construido

eraikidura • edificación

eraikigarri • edificable

eraikigarri • edificable

eraikin • in ueble

eraikin • inmueble

Eraikinen eta Jardueren Ikuskaritza Negoziatua • Negociado de Inspección de Edificios y Actividades

Eraikinen Iraunarazpenerako Sekzioa • Sección de Mantenimiento de Edificios

Eraikinen Mantentze Zerbitzua • Servicio de Mantenimiento de Edificios

Eraikinen Proiektuen Negoziatua • Negociado de Proyectos de Edificios

Eraikinetako Lanen Negoziatua • Negociado de Obras de Edificios

eraikintza • edificación eabstraktuad

eraikitzaile • edificador

eraikitzaile • edificador; ontador

eraikitze • erección

eraikuntza • edificación ekonkretuad

Eraikuntza-Erregimeneko Lege-Administraziorako Sekzioa • Sección Jurídico-Administrativa de Régimen Edificatorio

Eraikuntza-Erregimeneko Sailatala • Subárea de Régimen Edificatorio

Eraikuntza Kalitatearen Kontrolerako Batzordea • Comisión para el Control de Calidad de la Edificación

Eraikuntza Zerbitzua • Servicio de Construcción

Eraikuntzako 1. Zerbitzu Teknikoa • Servicio Técnico 1º de Edificación

Eraikuntzako 2. Zerbitzu Teknikoa • Servicio Técnico 2º de Edificación

Eraikuntzen Zerbitzua • Servicio de Edificaciones

erail. ero. eran • matar, asesinar

eraile • atador

eraile • asesino

eraile. eraile • asesino

erailketa • asesinato

erain (du). eran • matar, asesinar

eraintze • asesinato

eraisketa • derribo

eraisketa • derribo

eraiskor • deferente

eraispen • abatimiento

eraitsi • abatir; arriar, bajar

eraitsi • arriar; bajar, deponer

eraitsi (du) • bajar, hacer bajar

erajo • aplastar

erakarerid • arrebatar; atraer, fascinar

erakargarri • apetitoso; arrebatador, atractivo

erakargarri • señuelo

erakargarritasun • atracción

erakarkor • atrayente

erakarkor • atrayente

erakarle • atractivo; seductor

erakarpen • atracción; e belesa iento, seducción

erakarri • arrebatar; atraer

erakarri (da) • reducirse

erakarri (du) • conducir

erakarri (du) • atraer

erakarri (du) • suscitar

erakartasun • atracción

erakartze • tracción

erakartze-indarra • fuerzaatractiva

erakatsi (dio). irakatsi (dio). irakatsi (dio).? • enseñar

eraketa • for ación; ordenación, preparación

eraketa-akta, eratzeko akta • acta de constitución

eraketaldi, eratzealdi • período de constitución, fase de constitución

eraketaldi, eratzealdi • fase de constitución, período de constitución

erako • apropiado; confor e, odoso

erakunde • institución, organismo, organización

erakunde • ente; entidad, institución

erakunde • organización

Erakunde-Administrazioko entitateak • Entidades de la Administración Institucional

Erakunde autonomoak • Organismos autónomos

erakunde bazkide • socio institucional

Erakunde eta Herrizaingo Batzordea Erakunde eta Herrizaingoko Legebiltzar Batzordea • Comisión de Instituciones e Interior Comisión Parlamentaria de Instituciones e Interior

Erakunde Laguntzaileen Atala • Sección de Entidades Colaboradoras

Erakunde Politikarako eta Autonomiaren Garapenerako Idazkaritza Nagusia • Secretaría General de Política Institucional y Desarrollo Autonómico

Erakunde Politikarako eta Toki Administraziorako Zuzendaritza • Dirección de Política Institucional y Administración Local

Erakunde publikoen esku-hartze. La calidad y la eficacia de la intervención pública = Aginte publikoen esku-hartzearen kalitatea eta eraginkortasuna. • intervención pública

erakunde sustatzaile • entidad promotora

Erakundearteko Konpromisoen eta Udalentzako Laguntzaren Zerbitzua • Servicio de Compromisos Institucionales y Asistencia Municipal

Erakundeen arteko eta Kanpo Harremanetarako Zerbitzua • Servicio de Relaciones Exteriores e Interinstitucionales

Erakundeen arteko Konpromisoen Atala • Sección de Compromisos Institucionales

Erakundeen Jarduketen Atala • Sección de Actuaciones Institucionales

Erakundeen Jarduketen eta Gizarte Proiektuen Zerbitzua • Servicio de Actuaciones Institucionales y Proyectos Sociales

erakundeen zerbitzu-kooperatiba • cooperativa de servicios institucional

erakundetu • institucionalizar

erakuntza • for ación; ordenación

erakus ahai • ostrador

erakus en • uestra eeredud

erakusgai • uestra

erakusgaiak • uestrario

erakusgarri • representable

erakusgarri • de ostrable; enseñable, ostrable

erakusgarri • mostrable, demostrable

erakuskeria • exhibicionismo

erakusketa • exposición, muestra, exhibición

erakusketa • exhibición; exposición, uestra

erakusketako ibilgailu • vehículo de exhibición

erakusketari • expositor

erakusle • mostrador, guía

erakusle • expositor; guía

erakusleiho • escaparate

erakusmarra • marca de guía

erakusmen • manifestación, mostración

erakusnahi • ostentación

erakuspen • de ostración; erakuspen, exposición

erakustaldi • de ostración; exhibición, exposición

erakustareto • sala de exposiciones

erakustareto • sala de exposiciones

erakustazoka • feria de muestras

erakustazoka • feria de uestras

erakuste • de ostrativo

erakuste denbora • tie po de exposición

erakuste denbora • tie po de exposición

erakustegi • uestrario

erakustoki • escaparate; uestrario, vitrina

erakutsi • uestra

erakutsi • dar señas; de ostrar, enseñar

erakutsi • de ostrar

erakutsi, erakuts, erakusten (du, dio) • demostrar, probar

erakutsi, erakuts, erakusten (du, dio) • enseñar

erakutsi, erakuts, erakusten (du, dio) • mostrar, enseñar

eraldagarri • transfor able; transfor ativo

eraldagarri • transfor ativo

eraldaketa • transfor ación

eraldaketako nekazaritza-baltzu, eraldaketako nekazaritza-sozietate • sociedad agraria de transformación

eraldakuntza • transfor ación

eraldakuntza • transformación

eraldatu • eta orfosearse; transfor arse

eraldatu (du) • transformar

eraldatze • transformación, reforma

eralgi • cerner; gastar

eralki • derrochar; ta izar

eralkitze • derroche

eraman (du, dio) • llevar, portar

eransgarri • adhesivo; adhesivo, suple entario

eranskailu • pegatina

eranskailu • accesorio; papeladhesivo, pegamento

eranskari • aglutinante

eransketa • aglutinación

eranski • adición, añadidura

eranski • aditamento

eranskin • accesorio; addenda, adicional

Eranskin, emendagai. • sustancia de corte

eransko • agregaduría

eransko • agregaduría

eranskor • adherente; adhesivo, adhesivo

eranspen • incorporación

eranste • aglutinante; aglutinante

erantsi • adherir; aglutinar, agregar

erantsi • adventicio; agregado, anexo

erantsi • adherir; aglutinar, agregar

erantz kanoiak e-rantz kanoiak zuzendu • encañonar

erantzeida ezapatakd • descalzarse

erantzi • descalzaresed ezapatakd; desnudaresed, despojaresed ejantziazd

erantzi • desvestirse

erantzi (da) • desnudarse, quitarse (la ropa)

erantzi (du, dio) • desnudar, quitar (la ropa)

erantzu en • responsabilidad

erantzuera • contestación, respuesta

erantzuki • recri inación; reproche

erantzuki • recri inación

erantzuki egin • recri inar; reprochar

erantzuki eginez • reprochando

erantzuki eginez • reprochando

erantzukigabe • irresponsable

erantzukizun • responsabilidad

erantzukizun material • responsabilidad material

erantzukizun mugatuko baltzu, sozietate mugatu • sociedad (de responsabilidad) limitada

erantzukizun zibil • responsabilidad civil

erantzukizun zibileko aseguru • seguro de responsabilidad civil

Erantzukizun. Que los jóvenes debatan, reflexionen sobre temas de interés para adquirir habilidades, fomentar la responsabilidad personal, etc. = Gazteek eztabaida dezatela, hausnar dezatela gaitasunak hartzeko, norberaren erantzukizuna sustatzeko eta abarretarako interesgarri diren gaiei buruz. • responsabilidad

Erantzukizunezko erabaki. • decisión responsable

erantzule • Responsable

erantzule • responsable

erantzun • respuesta, contestación

erantzun • respuesta

erantzun • contestar; replicar, responder

erantzun (du, dio) • responder, contestar

erantzunbehar • responsabilidad

erantzunezin eezkod • incontestable; irrebatible

erantzunezineezkod • incontestable

erara etorri • terciarse

erasan • afectar; aguantar, hacer decir

erasangarri • agobiador; e ocionante

erasi • chacharear; hablar, recri inar

eraskin • pega ento; petacho

eraskin • comentario, explicación

eraskor • contagioso

erasle • dicharachero; hablador

eraso • e bestida

eraso • aco eter; aco etida, acosar

Eraso. • agresión

erasoa bildu • agarrar(se) un ciclón

erasoaldi • agresión; arre etida, ataque

erasoezin eezkod • irresistible

erasogarri • atacable

erasoka • atacando

erasoka • agrediendo

erasoketa • agresión; asalto

erasokor • aco etedor; agresivo

erasokortasun • agresividad

erasotzaile • e bestidor

erasotzaile • agresor; asaltante, asaltante

Erasotzaile. • agresor, -a

erasotzeko • ofensivo

eraspen • adicción; apego, devoción

erasun • enfer edad

erator erid • deducir; derivar

eratorkin • derivado

eratorpen • derivación; procedencia

eratorri • derivar

eratorri • derivado

eratorrizko • derivado

eratsi eeratsa erastend • abatir; arriar, deponer

eratsiki (du, dio) • añadir, aportar, aplicar

eratsu • odoso

eratu • endilgar; for alizar, formar

eratu • organizado

eratu (da) • crearse, ser creado

eratu (du) • formar, organizar, elaborar, forjar, crear

eratu eeraetuda eratzend • arreglar; ate perar, concertar

eratxeki • agarrar; aplicar, encender

eratxiki • anexionar; añadir, atribuir

eratxiki (da, zaio) • aplicarse, atribuirse

eratxiki (da, zaio) • añadirse, ser añadido

eratxiki (da, zaio) • unirse, ligarse

eratxiki (du,dio) • añadir

eratxiki (du,dio) • aplicar, aportar

eratzaile • organizativo

eratzaile • organizador; organizativo

eratzan • acostar; reclinar, recostar

eratzan (du) • acostar, hacer acostar

eratze • formación

eratzealdiko kooperatiba • cooperativa en constitución

erauki esan, kuku jo • darse por vencido

eraunsi. erauntsi • golpear.? corresponder.?

erauntsi • repiquetear

erauntsi • aguacero; borrasca, te pestad

erauntsi • borrasca

erauntsi • chocar; estrllaresed, golpear

erauntsitsu • borrascoso

erauntzi • huracán

erausi • charlar; ladrar, ur urar

erausi • locuacida; ur ullo

erausi • charlar

erausi (du) • ladrar

erausle • charlatán; hablador, parlero

erauts. errauts • polvo, ceniza

erauzgailu • extractor eaparatod

erauzgaitz • inextirpable

erauzgarri • extirpable

erauzgarri • extirpable; i pedimento

erauzi • de oler

erauzi • de oler; desgajar, desquiciar

erauzi • levantar testi onio falso

erauzi • dispararse eeragingailu bat

erauzi • desquiciar

erauzi • desgajar

erauzi endu • furor

erauzketa • extirpación; extracción eegintzad, trastorno

erauzle • extractor; trastornador

erauzpen • extirpación; extracción, extracto

erauztaldi • extracción edenborad

erauzteko • extractivo

erauztezin • inextirpable

eraz • oportunamente

erazagut eud • presentaresed; revelar

erazagutu (dio) • hacer conocer, revelar

erazarri • a onestar

erazarri • a onestar

erazketa • despojo

erazko • aco odado; adecuado, decente

erazle • efectivo; eficaz, pro otor

eraztun • anilla

eraztun • sortija

eraztun-kide • que tiene el mismo anillo que otro, poseedor del mismo anillo

eraztun itsasgarri • arandela adhesiva

eraztun. eraztun • anillo, sortija

eraztunak • anillas

eraztunak • anillas

eraztuneztatu • anillar

eraztuneztatu • anillar

eraztuneztatu • anillar

erazu • enfermedad

erbastra • norma

erbatz • aresta; brizna

erbestaldi • destierro; exilio, ostracismo

erbeste • destierro; exilio, extranjero eherriad

erbeste • tierra estraña

erbesteko • extranjero

erbesterapen • expatriación

erbesteratu • exiliado

erbesteratu • exiliado; proscrito

erbesteratu • confinar; desterrar, e igrar

erbesteratu • desterrar

erbestetar • extranjero

erbestetasun • destierro

erbestetu • desterrar; expatriar, extranjerizar

erbi • liebre

erbi • liebre

Erbi-solomoa Nafar erara • Lomo de liebre a la navarra

erbi-txakur • galgo

erbi-zakur • lebrel

Erbia ardo gorritan • Liebre al vino rosado

erbia azaldu • saltar la liebre

Erbia txokolateaz • Liebre con chocolate

erbiki • carne de liebre

erbiki • carne de liebre

erbiku e • gazapo

erbinude • comadreja; ustela

erbinude zuri • ar iño

erbitara joan • cazar liebres

erbitara joan • cazar liebres

erdal • no vasco, que no es vasco

erdaldun • que no habla en euskara

erdaldundu • extranjerizar; úerdalduna ö el que habla una lengua extraña, úerdalduna ö el que habla un idio a no vasco

erdaldundu (da, zaio) • erdaldunizarse, desvasquizarse

erdalduntze • erdaldunización, desvasquización

erdalkeria • extranjerismo

erdaltzale • francófilo

erdara • lengua extranjera, no vasca, español, francés,

erdara • lengua extraña eno vasca

erdara • idio a extranjero epalabra co pc erdal-d; idio a no vasco, lengua extraña eno vascad

erdara • idio a no vasco

erdara- ordoilo • jerigonza

erdara epalabra co pc erdal-d • idio a extranjero

erdarakada • extranjeris o; barbaris o ehablando euskarad

erdarakada • extranjerismo

erdeinagarri • desdeñable; despreciable, irrelevante

erdeinari • denigrante; denigrante, despreciador

erdeinatu • denigrar; desairar, desdeñar

erdeinatu • desairar

erdeinu • desaire

erdeinu • desaire; desdén, desprecio

erdeinu egin • despreciar; odiar

erdeinuzko • despectivo; peyorativo

erdi • medio

erdi • centro; diana, edia

erdi • mita

erdi • centro, mitad

erdi- • semi-., medio

erdi-atoi • Semirremolque

erdi-erdian • en la itad; en edio, úerdian dago ö está en edio

erdi-erdian • justo en el medio

erdi-erdian jo • dar en la diana; úerdian dago ö está en edio

erdi-erdiko • equidistante; úerdian dago ö está en edio

erdi-erditik • por el edio; úerdian dago ö está en edio

erdi-gezur • mentira a medias

erdi-ikusi • entrever

erdi-iraultzaile • semi-revolucionario

erdi-itzal • penumbra

erdi-jakintza • semiciencia, cuasiciencia

erdi-jakintzazko • semicientífico, cuasicientífico

erdi-proletargo • semiproletariado

erdi-punktu. erdi-punctu • punto central, centro

Erdi Aro • Edad Media

erdi bana • a edias; itada cada uno

erdi egina • a edio hacer

erdi egosi • poco cocido

erdi ereki • entreabrir

erdi in • dolores de parto

erdi in • dolores de parto

erdi itzal • penu bra

erdialde • inter edio

Erdialdea-Indautxuko Oinarrizko Unitatea • Unidad de Base de Centro-Indautxu

erdian • en edio

erdian sartu • intervenir

erdiaro • edievo

erdiarte • intérvalo

erdiauto atiko • se iauto ático

erdiauto atiko • se iauto ático

erdibana egin ee ana hartud • repartira edias

erdibeltz • ulato

erdiberri • recién parida

erdiberri • recién parida

erdibide • (el) término medio

erdibiketa • bisección

erdibitu • compartir; partir por la itad

erdibitu • dividir en dos, partir en dos, bipartir

erdibitzaile • mediana

erdibitzaile • ediana etrafikoand

erdibokal • se ivocal

erdibokal • se ivocal

erdieroale • se iconductor

erdieroale • se iconductor

erdiespen • alcance; consecución, logro

erdiespen • logro, obtención, éxito

erdiespide • odo de obtención

erdieste • logro, obtención, éxito

erdiestezin • inalcanzable

erdietsi • alcanzar

erdietsi • agenciar; alcanzar, lograr

erdietsi, erdiets, erdiesten (du) • lograr, obtener, alcanzar, conseguir, conquistar

erdigune • n•cleo

erdijainko • se idiós

erdijainkosa • se idiosa

erdijainkosa • se idiosa

erdikari • bisectriz

erdikari • bisectriz

erdikide • concéntrico; partícipe

erdiko • central; inter edio, ediano

erdiko • central, intermedio

erdiko errei • carril central

erdiko galtzada • calzada central

erdiko punktu. erdiko punctu. erdiko puntu • punto central

erdikogabe • in ediato

erdikusi • divisaresed; entrever, vislu brar

erdikusi • entrever

erdilo • se idor ido

erdilo • se idor ido

erdipurdika • ala ente eun pocod; edianamente

erdipurdika • mala ente eun pocod

erdipurdikara • de un modo mediocre, medianamente

erdipurdiko • ediocre

erdipurdiko • mediocre

erdipurdizko • mediocre

erdiragarri • desgarrador; enternecedor, penetrante

erdirakoi • centralista

erdirapen • aflicción

erdiratu • agrietarse

erdiratu • agrietaresed; atravesar, centrar

erdisoto • se isótano

erdisoto • se isótano

erditan ezarri • enclavar

erditik • por el edio

erditik • por el medio

erditsuko • ediano

erditu • alu brar; úerdian dago ö está en edio

erditu • alu brar; dara luz, parir

erditu, erdi, erditzen (du). erditu, erdi, erditzen (da). erdi, ert, erditzen (da).? erdi, ert, ertzen (da).? • parir

erditze • alu bra iento; parida, parto

erditze • parida

erditze • alu bramiento

erdiune • diana

erdiz-erdiko • edia; pro edio

erdiz erdi • dia etralmente

erdiz erdi • de medio a medio

Erdizaro • Edad Media

erdizka • a medias

erdizkatu • partir por la itad

erdoil • corrosivo.?

erdoildu (da) • roñarse, oxidarse

erdutu (da) • concentrarse

erdutu (du) • resumir

ere • también

ere • hasta, incluso

ere bai • ta bién

ere ecccered • incluso; úizanik ere öaunque sea, úhori ere bai ö incluso eso

ere ez • ta poco

ere ez • tampoco

ere u • acotado; acotado, acotamiento

ere utar • anacoreta; anacoreta, retirado

eredu • forma, figura, modo, manera, tipo, modelo, método

eredu • eje plar; áxi a, odelo

eredu gisa • eje plarmente

eredu gisa • eje plarmente

eredu gisa jarri • eje plarizar

eredu gisa jarri • eje plarizar

Eredu, jarraibide. ¿Contactan con personas que tienen habilidades específicas (escritores, deportistas, artistas) para invitarlos a que se involucren en las actividades grupales y que sirvan como modelos? = Kontaktatzen al dute gaitasun bereziren bat duten pertsonekin (idazleak, kirolariak, artistak) talde ekintzetan murgildu eta eredu izan daitezen? Orientar a los padres/madres en su función como modelos con relación a la prevención de las drogodependencias. = Drogen mendekotasunei aurrea hartzeari dagokionez eredu diren aldetik, gurasoei orientazioa ematea. Desde la Comisión de Fiestas, impulso de un modelo de consumo de alcohol responsable = Jai-batzordeak alkohola neurriz hartzeko eredu bat bultzatzea. Derecho de la colectividad para imponer un modelo sanitarista de la salud = Osasunaren eredu sanitarista ezartzeko eskubide kolektiboa. • modelo

eredutasun • eje plaridad

eredutasun • eje plaridad

eredutu (du) • formar, establecer, configurar, modelar

ereduz adierazi • eje plificar eexenpluzd

ereduz eexenpluzd adierazi • eje plificar

ereduzko • eje plar

Ereduzko programa. • programa piloto

ereduztatu (du) • dar forma, formar, desarrollar

eregi • desajuste

ereile • se brador

ereile • se brador

erein • se brar

erein • se brar

erein-giro • se entera

erein (du, dio) • sembrar

ereindura • inse inación

ereingailu • se bradora

ereingailu • se bradora

ereinketa • se entera

ereinkuntza • inse inación

ereinotz • laurel

ereinotz • laurel

ereinotz • laurel

ereinotz-hostoak • hojas de laurel

ereinteke. ereiteke • sin sembrar

ereintza • siembra

ereintza • sie bra

ereintza • plantío; se brado eca pod, se entera

ereintza • se brado eca po

erekin batera e-rekin batera ez etorri • desentonar

erelcd tal udista • tal udista

eremu • superficie, extensión, territorio, espacio

eremu-osotasun • integridad territorial

eremu pribatu • zona privada

eremu publiko • zona pública

erendia • mengano

eresi • canción, canto, canto solemne

eresi • elegía; hi no

eresi • persecución

eresi antzeko kantu • endecha

eresi antzeko kantu • endecha

eresiazko • elegíaco

eresiazko • elegíaco

ereskin • instru ento usical

ereti • omento oportuno; ocasión

eretorcd sinekdoke • sinécdoque

eretz • relación, práctica, actitud, correlación, aspecto

erg • ergio

ergarri • aborrecible; odioso, úetxe hutsa ergarria betea pozgarri ö donde no hay harina todo es ohína

ergel • bobalicón; de ente, fatuo

ergel • giliepollasd

ergel • tonto

ergeldu • abobaresed; atontaresed, entontecer

ergelkeria • fatuidad; frivolidad, idiotez

ergelkeriak esanez irten • salir por peteneras

ergelki • insensata ente; tontamente

ergelki • tontamente

ergeltasun • imbecilidad

ergeltasun • i becilidad; tontería

ergi • novilla

ergo • ergo

Ergonomia • Ergonomía

Ergoterapia, ariketa bidezko terapia. • ergoterapia

Ergotismo; zekale-ainoaren pozoidura. • ergotismo

eri • enfermo, enferma

eri • dedo

eri • enfermo

eri-aseguru • seguro de enfer eda

eri-aseguru • seguro de enfer edad

eri-potzor (lur) • pulgada de (terreno)

eri erakusle • dedo índice

eri oko • ye a del dedo

eri potots • dedo pulgar

erialdi • achuchón eosasund

erialdi eosasund • efa cdachuchón

eriarteko • interdigital

eriauto • a bulancia

eribera • alsano

eridele • descubridor

eriden • descubrir

erigo • enfermedad, mal

erigogor • fortachón

erikor • enfer izo; alsano, órbido

erikortasun • orbosidad

eriluze • dedo índice

erio • muerte ela personlización

erion • e anar; eyacular, fluir

eritasun • enfermedad

Eritasun, gaixotasun, gaitz. • enfermedad

eritegi • hospital

eriteitze • descubrimiento

eritetxe • hospital

eritrear • eritreo

eritrear • eritreo

eritu • enfermar

eritu (da) • enfermar, caer enfermo

eritzi. iritzi • opinión, parecer

erizain • enfer ero

erizain • enfer ero; sanitario

erizaindegi • enfer ería

erizantza • enfer ería elanbidead

erka etz • roble enciniego

erka etz • roble enciniego

erkain • ye a del dedo

erkain • articulación de dedos

erkain • yema del dedo

erkaitz • sonrisa

erkatu • comparar; cotejar, equiparar

erkatu (du, dio) • comparar

erkatze • comparación

erkide • socio

erkide • común

erkide • socio

erkide izan • participar; to ar parte

erkidego • comunidad; consarcio, sociedad

erkidego • sociedad, comunidad, cooperativa

erkidego-asmo • idea de sociedad

erkidego hedatu • sociedad amplia

erkidegoan ustiatze • explotación comunitaria

erkidegoan ustiatzeko kooperatiba • cooperativa de explotación comunitaria

erkidegoen higikune • movimiento de cooperativas

erkidetu • asociar

erkidetu • asociarse

erkidetu • asociarse; co partir, co unicar

erkidetza • participación

erkin • alfeñique; alfeñique, débil

erkin • flacucho

erkinaldi • extenuación

erkindu eerkineduda erkintzend • desfallecer; flaquear

erkitu eerkia erkitzend • debilitar; flaquear

erla • ápido

erla-zaingo • apicultura

erla a • abeja reina

erla ando • abejero; zángano

erlabio • avispa

erlaide • ápido

erlaino • neblina

erlaitz • cornisa; pescante, voladizo

erlaitz • voladizo

erlaitz • pescante

erlaku aldi • enja brazón

erlaku aldi • enja brazón

erlaku e • enja bre

erlaku e • enja bre

erlaku ea egin • enja brar

erlantz • brillo; resplandor

erlasdura • ronquera

erlastar • abejorro

erlastasun • ronquera

erlastu • enronquecer; resfriar

erlategi • apiario; col ena

erlategi • apiario

erlatibis o • relativismo

erlatibis o • relativismo

erlatibista • relativista

erlatibista • relativista

erlatibitate • relatividad

erlatibizatu • relativizar

erlatibizatu • relativizar

erlatibo • relativo

erlatibo • relativo

erlatiboki • relativamente

erlatibotasun • relatividad

erlats • ronco e arrantarekind

erlats e arrantarekind • ronco

erlatsa ukan • ronquear

erlatsa ukan • ronquear

erlatxori • abejarraco

erlauntza • col enar

erlauntza • abejar

erlauntza • abejar; col ena, col enar

erlauntza • colmena, colmenar

erlax • relax

erlax • relax

erlaxagarri • relajante; sedante

erlaxatu • relajaresed; tranquilizarse

erlaxazio • laxa iento; laxitud, relajación

erlazain • abejero; apicultor

erlazain • apicultor

erlazaintza • apicultura

erlazale • aficionado a la apicultura

erlazio • relación

erlazionatu • relacionar

erlazione. relatione • relación

erlazorri • piojo de lasabejas

erlaztu eerlaza erlaztend • acatarrarse; enronquecerse

erlaztura • ronquera

erlazulo • alvéolo eerleenakd

erlazulo eerleenakd • alvéolo

erle • abeja

erle • abeja; úerleek eztena sartu diote ö le hanaguijoneado lasabejas

erle- ando • abejorro; oscardón, úerleek eztena sartu diote ö le hanaguijoneado lasabejas

erle erregina • abeja reina

erle igeltsari • abejaalbañil

erle igeltsero • abejaalbañil

erle langile • abeja obrera

erle langile • abeja obrera

erle ttontto • abeja tonta, abeja tontita

erlegino-botere. religion botere • poder religioso

erlegino-eskola. erligione-eskola. religion eskola • escuela de religiosos

erlegino. erligione. religione. erlijione. erlijio • religión

erleginokeria. erligionekeria. religionekeria. religionkeria • religiosidad (en sentido despectivo)

erleginotsu. erlegionetsu. religios • religioso

erleginozko. erlegionezko. religionezko • religioso

erlegione. religione. erlegino. erlijio. erlijione • religión

erlekisezdten • divieso; for•nculo

erlekutz • fresno

erlero • abejero

erlesione. erlegino. erlegione. religione. erlijio. erlijione • religión

erlesionitate. religiositate. erlegionitate • religiosidad

erliebe • relieve

erliebe • relieve

erlijio • religión

erlijio- • religioso

erlijio-askatasun. erlegino-askatasun. erligione-askatasun. religion askatasun • libertad de religión

erlijio pastoral • pastoral religiosa

erlijio pastoral • pastoral religiosa

erlijiogabe ekod • i pío; irreligioso

erlijiogabeekod • irreligioso

erlijiogabetasun • irreligiosidad

erlijiogabetasun • i piedad; irreligiosidad

erlijiokontrako • antirreligioso

erlijioski • religiosamente

erlijioso • religioso

erlijiozko • religioso

erlijiozkotasun • religiosidad

erlijiozkotasun • religiosidad

erlikia • reliquia

erlikia • reliquia

erlo • lote

erloiu. erloju • reloj

erloju • reloj; úerlojuaaurreraturik dabil ö el reloj vaadelantado, úerloju zehatza da ö es un reloj preciso

erloju-konpontzaile • relojero; úerlojuaaurreraturik dabil ö el reloj vaadelantado, úerloju zehatza da ö es un reloj preciso

erloju-orratz • aguja de reloj; úerlojuaaurreraturik dabil ö el reloj vaadelantado, úerloju zehatza da ö es un reloj preciso

erloju-orratz • aguja de reloj

erloju denda • relojería

erloju digital • reloj digital

erloju digital • reloj digital

erlojugile • relojero

erlojutegi • relojería

erlojutegi • relojería

erlontzi • col ena deabejas

erluzak bota • relucir

ermaintze • defecto físico o imperfección provocados

erna in • ger én de la se illa

erna uin • botón ger inal de las plantas

erna uin • botón ger inal de las plantas; brote, e brión

erna uindu • abotonaresed elandareakd; ge inar, ger inar

erna uintze • ge ación

ernaberri • e brión

ernabide • vagina

ernagailu • ger inador eaparatuad

ernagarri • excitante; ger inador, ger inativo

ernagarritasun • fecundidad

ernai • despejado; despierto, espabilado

ernal • genital

ernal-apailu • aparato genital

ernaldi • gestación; preñez, vigilia

ernaldu • aparear; cubrir, cubrirani ales

ernaldu (du) • fecundar

ernaldura • fecundación; preñez

ernalgarri • fecundable

ernalgarri • fecundable

ernalketa • fecundación; inse inación

ernalkunde • inse inación

ernalkuntza • fecundación; preñez

ernaltzaile • fecundador

ernaltze- • genital

ernaltzeko • genital

ernarazi eernaraza ernaraztend • avivar; espabilar, gestar

ernari • preñada

ernatu • germinar

ernatu • apresurarse

ernatu • apresuraresed; espabilaresed, ger inar

ernatutu • vagina

ernatzaile • reproductor

erne • alerta; alerta, atento

erne • ger inal

erne • alerta, despierto

erne • ger inación

erne egon • estara la escucha; quite eestarald

ernealdi • velada

ernearazi (du) • fecundar

ernegaldi • rabieta

ernegatu • desesperar; enfervorizar, enfurecerse

ernegazio • deseperación; rabieta

ernegu e an • dar rabia

ernetasun • diligencia; ingenio, vigilancia

ernetasun • dinamismo

ernetatik ekarri • venirle (algo a alguien) de casta

ernetu • brotar

ernetzeko • ger inativo

ernezio • reniego

ero • loco, demente

ero • chalado; de ente, fatuo

ero en • frenesí; insania, locura

eroaldi • alienación; enloqueci iento, locura

eroale • conductor; portador

eroan (du) • soler

eroan (du) • llevar, orientar, conducir

eroan eeroana eroatend • conducir; llevar, tolerar

eroapen • paciencia

eroarazi eeroaraza eroaraztend • enloquecer; infatuar

eroaren gisa • a lo loco

eroate • traslado

eroetxe • anico io

erogarri • enloquecedor

erogoa • de encia; locura

erokeria • locura, demencia

erokeria • chifladura; desatino, devaneo

erokeriatto • pequeña locura

eroki • locamente

eroki • insensata ente; locamente

eroki • locamente

erontzi (du). erantzi (du) • desnudar, quitar (la ropa)

eror-arazi (du) • hacer caer

eror sari • precio; rescate

eroraldi • abati iento; costalada, postración

erorarazi • zancadillear

erorbera • reincidente

erorberri • reincidencia

erorbide • escándalo

erori • alicaído; derrotista

erori • abis ar; caer, decaer

erori • decaer; depri ir, derru bar

erori-arazi (du) • hacer caer

erori (da) • caer, caerse

erorialdi • arrechucho; decaimiento

eroriera • caída

eroritasun • derrotis o; postración

erorkeria • desliz

erorketa • caída

erorki • porción de herencia

erorki • herencia

erorki • porción de herencia

erorkor • frágil

erorkortasun • fragilidad

erorpuntu • incidencia

erorte • caída

erortze • derru be

erosgaiak • ercaderíaesd

erosi • adquirir; co prar, sobornar

erosi • adquirir

erosi • sobornar

erosi (du) • comprar

erosio • erosión

erosionatu • erosionar

eroskeria • soborno

eroskeria • soborno

erosketa • producto a co prar

erosketa • compra; pedido

erosketa • compra

Erosketa eta Hornidura Atala • Sección de Compras y Suministros

erosketaren gorakada • alza o carestía de la vida

eroskunde • redención

erosle • cliente; co prador, redentor

erosle • comprador

erosle • sobornador

eroso • facil ente; holgada ente, holgado

eroso zirkulatzea oztopatu • entorpecer la libre circulación

erosotasun • aco oda iento; aco odo

erosotasunik gabe • incó odamente

erospen • adquisición; redención

erosta • la entación; lamento

erosta eginez • lasti osamente

erosta jo • la entar

erostaile • cliente; co prador

erostaka • lamentando, lamentándose

erostaka • la entando

erostapen • compra

erostari • plañidera

erostari • la entador; plañidera

erostatu • gañir; ge ir, plañir

erostatu • plañir

erostaz • la entando

erostetxe • al acén co ercial; bazar

erostetxe handiak • grandesal acenes

erostetxe handiak • grandes al acenes

erostezin eezkod • insobornable

erostezineezkod • insobornable

erostun • comprador

erotasun • de encia; holganza, insania

Erotasun, zoramen. • demencia

erotiko • erótico

erotiko • erótico

erotis o • erotismo

erotis o • erotismo

erots • bullicio

erotu • chiflarse; ú

erotu • chiflarse; enloqueceresed, volverse loco

erotu • enloquecerse, enloquecer

eroxka • alocado; chiflado, infatuado

erpe • garra; zarpa

erpeen • herpes

erpin • ápice; ci a, cresta

erpuru • pulgar ededo

erpuruko • panadizo

erra adan • ra adán

erra azku • ro adizo

erra dan • ra adán

erra ero • ro ero

erra u • laurel; ramo

erra u-hostoak • hojas de laurel

erra un sorta • guirnalda

errabia • furor; rabia

errabiakontrako • antirrábico

errabiakontrako • bico

errabino • rabí

erraboil • bulbo

erradapi • rodapié

erradial • radial

erradial • radial

erradiazio • radiación

erradiazio • radiación

erradikal • radical

erradikalis o • radicalismo

erradikalis o • radicalismo

erradikalizatu • radicalizarse

erradikalizatu • radicalizarse

erradikalizatze • radicalización

erradikalizatze • radicalización

erradikalki • radicalmente

erradikatu • erradicar

erradikatu • erradicar

erradikazio • erradicación

erradikazio • erradicación

erradio • radio

erradio etro • radió etro

erradio etro • radió etro

erradioaktibitate • radioactividad

erradioaktibitate • radioactividad

erradioaktibo • radioactivo

erradioaktibo • radioactivo

erradiogra a • radiogra a

erradiogra a • radiogra a

erradiografia • radiografía

erradiografia • radiografía

erradiografiatu • radiografiar

erradiografiatu • radiografiar

erradiolario • radiolario

erradiologia • radiología

erradiologia • radiología

erradiologo • radiólogo

erradiologo • radiólogo

erradioskopi • radioscópico

erradioskopia • radioscopia

erradioskopia • radioscopia

erradioskopiko • radioscópico

erradioskopio • radioscopio

erradioskopio • radioscopio

erradioterapia • radioterapia

erradioterapia • radioterapia

erradura • resentimiento

erragile • provocador

errago • lo que se dice, lo que se afirma de algo, de alguien

errai • entraña; tripa, víscera

errai • víscera

errai- • visceral

errai onak ukan • ser de buen corazón

erraiak • ondongo

erraiak • mondongo

erraiez gogorra izan • ser duro de corazón

erraigo • fama, renombre

errail • carril; rail

errail • raíl

errain • nuera

errain • entraña; nuera, víscera

errainu • reflejo erayo

errainu • efigie; figura, i agen

errainu infragorri • rayos infrarrojos

erraizun • habladuría; otivo de hablillas

erraizunak • chis orreo

errakeru • resabio; sabor desagradable

errakor • errabundo; errante

errakor • errabundo

errakuntza • equivocación; errata, error

errakuntza-ganbara • recá ara

errakuntza-ganbara • recá ara

erraldoi • gigantesco

erraldoi • desco unal; gigante, gigantesco

erraldoitu • agigantarse

erraldoitu • agigantarse

erraldoizko • gigantesco

erran • decir; proferir

erran • afirmación

erran- erran • chis e; dicharacho, habladuría

erran- erranak • parlería

erran- erranetan aritu • chis orrear

erran- erranetan aritu • chis orrear

erran-merran • hablilla

erran-nahi • singnificado

erran (da) • decirse, afirmarse

erran (du,dio) • decir, afirmar

erran ko un • tópico

erran nahi bait da • es decir

erranbide • motivo de conversación

errankari • materia que es narrada, contada

errankera • modismo

errape • mama de animal; teta de la vaca o de animal, ubre

erraport • informe

errara • postrado bocaarriba

errarako • horizontal

errari • errante

errasu in • escozor

errasu in • enfado; escozor

erratiko • fugaz

erratilu • bandeja; cazuela, escudilla

erratu • errante

erratu • equivocarse; errar

erratz • escoba pequeña

erratz • escoba pequeña; reta a, brusco

erratza baino latzagoko • más basto que la lija

erratza pasa • escobar

erratzar • escobón

erratzar • escobón

erratzatu • barrer; escobar

errausgarri • devastador

errauskailu • incinerador eaparato

errauskailu • incinerador eaparatod

errausketa • cre ación

errauspen • devastación; incineración

errauste • cre ación; destructor, destructor

Erraustegia • Crematorio

erraustu eerrautsa erraustend • arrasar; incinerar, pulverizar

errauts • ceniza; escoldo, escoria

errauts • escoria

errautsi • arrasar; de oler, destruir

errautsi • arrasar

erraxki • fácilmente

erraz • fácil; fácil, fácilmente

erraz • fácil

erraz • fácilmente

erraz-erraz • facilisimo

erraza eragin (du) • facilitar, hacer fácil

errazagotu (da) • facilitarse

errazgarri • si plificable

errazkeria • facilidad

errazketa • barredura

errazki • fácilmente

errazki • fácilmente

errazpide • facilitación

erraztasun • facilidad; facilitación

erraztasun • facilidad

errazto • escobilla; fácilmente

erraztu • aliviar; barrer, escobar

erraztu (da) • facilitarse

erraztxo • escobilla

errazuri • espárrago

erre • quemar

erre • abrasador; arder, asar

erre (da) • abrasarse, quemarse

erre (du) • quemar

erre atatu • re atar

erre ate • re ate

erre ate • re ate

erre atxagailu • re achadora

erre atxagailu • re achadora

erre atxaketa • re achado

erre atxatu • re achar

erre atxatu • re achado

erre atxe • re ache

erre atxe • re ache

erre ediaezin • irre ediable

erre ediagaitz • irre ediable

erre ediagarri • re ediable

erre ediagarri • re ediable

erre ediatu • aliviar; re ediar

erre ediatu • re ediar

erre ediatu • aliviar

erre edio • re edio

erre edio gabe ekod • irre ediable

erre edio gabeki • irre ediablemente

erre edio gabeki • irre ediablemente

erre edio gabeko • irre isible

erre entaldegi • fragua; herrería

erre entari • fraguador; herrero

erre entatu • desternillarse

erre entatu • desternillarse

erre enteria • fragua; herrería

erre in • escoci iento; que azón, resquemor

erre indura • escocimiento

erre inta • apero; herra ienta

erre inta-kaxa • portaherra ientas

erre inta-kaxa • portaherra ientas

erre inta-kutxa • herra ental

erre inta-kutxa • herra ental

erre olatxa • re olacha

erre olatxa • re olacha

erre olke • re olque

erre onte • re onte epilotand

erre usaina dago • cha usquina ehay olorad

erre usina • li osna

erre usinalari • li osnero

erre usinalari • li osnero; pedig±eño

erre uska • a regañadientes; refunfuño

erre uskada • refunfuño

erreaktantzia • reactancia

erreaktantzia • reactancia

erreaktore • reactor

erreaktore • reactor

erreaktore nuklear • reactor nuclear

erreaktore nuklear • reactor nuclear

erreakzio • reacción

erreakzio-hegazkin • avión a reacción

erreakzio-hegazkin • avióna reacción

Erreakzio psikotiko. • reacción psicótica

Erreakzio psikotoxiko. • reacción psicotóxica

Erreakzio; erantzun. • reacción

erreakzionario • reaccionario

erreakzionatu • reaccionar

erreakzionatu • reaccionar

erreal • real etxanponad

errealdi • hornada; que a

errealis o • realismo

errealis o • realismo

errealista • realista

errealitate • realidad; úez du errealitatea ezagutzen ö desconoce la realidad

Errealitate. • realidad

errealitate. realitate • realidad

Errealitatearen hautemate bihurritu, errealitatearen hautemate nahastu. • apreciación alterada de la realidad

Errealitatearen zentzua galtze, sena galtze. • pérdida del sentido de la realidad

errealitaten • de hecho

errealki • realmente

Errealtasunik ezaren sentipen, amets sentipen. • sensación de irrealidad

errebal • arrabal

errebal • arrabal

Errebalo frijitua • Rodaballo frito

Errebaloa almendra suge-belarraz • Rodaballo con almendras al estragón

Errebaloa galiziar erara • Rodaballo a la gallega

Errebaloa koipe beltzaz • Rodaballo a la manteca negra

Errebaloa lurrinean barazkitxoekin • Rodaballo al vapor con verduritas

Errebaloa ziza saltsaz • Rodaballo con salsa de sisas

errebantxa • revancha

errebantxis o • revanchismo

errebantxis o • revanchismo

errebantxista • revanchista

errebantxista • revanchista

errebelar • aro

errebelatu • revelar

errebelatuak egin • revelar

errebelazio • revelación

erreberberazio • reverberación

errebesa • inadaptado

errebesa bota • arrojar; vo itar

errebesatu • arrojar; vo itar

errebisionis o • revisionismo

errebisionis o • revisionismo

errebisionista • revisionista

errebisionista • revisionista

errebista • revista

errebista egin • pasar revista

errebista egin • pasar revista

errebista. revista • revista

erreboilo • rodaballo

Erreboilo- solomoa plantxan • Lomos de rodaballo a la plancha

Erreboilo-solomoa salda motzaz • Lomo de rodaballo al corto caldo

Erreboilua • Rodaballo

Erreboilua Neguri erara • Rodaballo Neguri

errebokagarri • revocable; revocatorio

errebokakor • revocatorio

errebokatu • revocar

errebokatzaile • revocador

errebokazio • revocación

errebolber • revólver

errebolber • revólver

errebolta • insurrección; levanta iento, revuelta

errebolta egin • revolverse

erreboltari • levantisco

erreboltari • faccioso; levantisco, rebelde

erreboltari • faccioso

erreboluzio • revolución

errebotatu • rebotar

errebotatu • rebotar

errebote • rebote

errebote • rebote

errebotean • de rebote

erredaktatu • redactar

erredakzio • redacción

erredo a • redo a

erredo a • redo a

erredola • escudo

erredola • broquel; escudo

Erredondoa berdurekin • Redondo a la jardinera

erredukzio • reducción

erredura • escocedura

erredura • escocedura; que a, que adura

erredura • que adura

erreduzigarri • reducible LMz

erreduzitu • reducirse

errefera • resto epilota-jokoand

erreferari • restador epilota-jokoand

erreferatu • restar een el juego de la pelotad

erreferendu • referéndu

erreferendu • referéndu

erreferentzi puntu • punto de referencia

erreferentzi puntu • punto de referencia

erreferentzia • referencia

Erreferentziako talde. • grupo de referencia

erreferentzial • referencial

erreferentzial • referencial

errefigeratu • refrigerar

erreflektatu • reflectar

erreflexibo • reflexivo

erreflexio • reflexión eburuzkoad

erreflexionatu • reflexionar

erreflexu • reflejo

errefor a • refor a

errefor a • refor a

errefor a etud • reformar

errefor agarri • refor able

errefor agarri • refor able

errefor ategi • refor atorio

errefor ategi • refor atorio

errefor atu • reformar

errefor atzaile • refor ador

errefor atzaile • refor ador

errefor is o • refor ismo

errefor is o • refor ismo

errefor ista • refor ista

errefor ista • refor ista

errefortzu • refuerzo

errefraktario • refractario

errefraktatu • refractarse

errefraktatu • refractarse

errefraktatzaile • refractor

errefraktatzaile • refractor

errefrakto etro • refractó etro

errefrakto etro • refractó etro

errefrakzio • refracción

errefrakzio • refracción

errefrau • proverbio; refrán, rábano

errefrau bildu a • refranero

errefringente • refringente

errefringente • refringente

errefugiatu. refugiatu. errefuxiatu • refugiado

errefus • rechaza iento; rechazo, refutación

errefusaezin • irrehusable

errefusaezin • irrefutable; irrehusable

errefusagarri • rehusable

errefusagarri • rechazable; refutable, rehusable

errefusapen • refutación

errefusatezin • irrechazable

errefusatezin • irrechazable

errefusatu • recusar; rechazar, refutar

errefusatu • rehusar

errefusatzaile • rechazador

errefuxiatu • refugiado

errefuxiatu • refugiado

errefuxiatu • refugiarse

errefuxiatu politikoak • refugiados políticos

errefuxiatu politikoak • refugiados políticos

erregai • combustible, carburante

erregai • combustible; incentivo

erregai • carburante, combustible

erregai-ontzi • depósito de combustible

erregai likido • combustible líquido

erregailu • hornillo; echero, que ador eaparatod

erregailu • que ador eaparato

erregaitz • inco bustible; refractario

erregalatu • obsequiar; regalar

erregalia • agasajo; obsequio, regalo

erregaliz • regaliz

erregaliz • regaliz

erregalotan bizi • vivir regaladamente

erregalu • obsequio; regalo

erregarri • combustible; incentivo, urticante

erregarri • urticante

erregarritasun • infla abilidad

errege • rey

errege • onarca; rey, úhorrela erabaki du erregek öasí lo ha dispuesto el rey

errege • rey

errege- • regio; úhorrela erabaki du erregek öasí lo ha dispuesto el rey, ú

errege-etxe • casa real; úhorrela erabaki du erregek öasí lo ha dispuesto el rey, ú

errege-etxe • casa real

errege-ordetza • regencia; úhorrela erabaki du erregek öasí lo ha dispuesto el rey, ú

errege-seme • hijo del rey, príncipe

Errege bixigua porruz, sugabelar usainez • Rey con puerros al aroma de estragón

errege gabeko abagadune • interregno

errege gabeko abagadune • interregno

errege gisako • ajestuoso

errege izan • reinar

errege jauregi • palacio real

errege urrea • el rey de oros

errege urrea • el rey de oros

Erregearraina patatekin saltsa berdetan • Rey con patatas en salsa verde

erregego • reinado

erregekume • hijo del rey, príncipe

erregela • regla

erregela • regla

erregela endu • nor ativa; regla entación, reglamento

erregelamenduaren kontrako maniobra • maniobra antirreglamentaria

erregelamenduko agindu • precepto reglamentario

erregelatu • regla entar; reglar

erregeorde • regente

erregeren • regio

Erregetako erroskilak • Roscas de reyes

erregetasun • realeza

erregetasun • ajestuosidad; realeza

erregetasunez • majestuosamente

erregetasunez • ajestuosamente

erregetiar • onárquico; realista

erregetxo • reyezuelo etxoriad

erregetza • onarquía; realeza, reinado

erregezale • onárquico; realista

erregezko • real ela condición

erregezko • real ela condiciónd

erregi entu • regimiento

erregi entu • regimiento

Erregimen. • régimen

erregin-erle • abeja reina

erregina • reina

erregina • reina

erregina • reina

erregio • región

erregional • regional

erregional • regional

erregionalis o • regionalismo

erregionalis o • regionalismo

erregionalista • regionalista

erregionalista • regionalista

erregionalizatu • regionalizar

erregionalizatu • regionalizar

erregistratu • registrar

erregistratzaile • registrador

erregistro • registro

erregistro-liburu • libro registro

erregistro-liburu • libro registro

Erregistro eta Jakinarazpen Atala • Sección de Registro y Notificaciones

Erregistro Orokorreko Bulegoa • Negociado de Registro General

Erregistro Orokorreko Negoziatua • Negociado. de Registro General

Erregistroa • Registro

Erregistroa eta Informazioa • Registro e Información

erregistroko (idazpena) deuseztatze • cancelación (de asiento) registral

erregistroko arduradun • encargado del registro

Erregistroko Bulegoa • Negociado de Registro

erregistroko idazpen • asiento registral

erregogor • refractario

erregosi • estofado

erregosi • estofar

erregosi • erupción de la piel; estofado

erregosi • estofar; freir

erregosketa • refrito

erregosketa • refrito

erregresibo • regresivo

erregresio • regresión

erregu • deprecación; exhortación, invocación

erregu egin • invocar

erreguka • suplicando

erregulagarri • regulable

erregulagarri • regulable

erregular • regular

erregularizatu • regularizar

erregularizatu • regularizar

erregularki • regularmente

erregulartasun • regularidad

erregulartasun • regularidad

erregulatu • regular

erregulatzaile • regulador

erregulatzaile • regulador

erregulazio • regulación

erregulazio • regulación; regularización

erregulazio • regularización

erregut eud • i plorar; orar, pedir

erregute • rogativa

erregutu • suplicar

erregutu • exhortar; interceder, rezar

erregutzaile • exhortador

errehabilitazio • rehabilitación

errei • raíl

errei-amaierako gezi • flecha de fin de carril

errei-seinale • señal de carril

errei bat baino gehiagoko galtzada • calzada de varios carriles

errei gehigarri • carril adicional

errei itzulgarri • carril reversible

erreiak bereizi, erreiak mugatu • delimitar los carriles

erreiak hautatzeko gezi • flecha de selección de carriles

erreibindikatu • reivindicar

erreibindikatu • reivindicar

erreibindikazio • reivindicación

erreiko semaforo • semáforo de carril

erreinatu • reinar

erreinatu • reinar

erreinu • reino

erreinu • reinado, reino

erreita • onserga

erreka • arroyo; regato

erreka • arroyo, río pequeño

erreka harri • canto rodado

erreka jo • decaer; derru barse, desalentar

errekabide • vaguada

errekadu • andado

errekagune • vaguada

errekaitatu • aderezar; avituallarse

errekaitatu • aderezar; avituallaresed, proveerse

errekaitu • provisión

Errekako ponpaketa • Bombeo de Errekako

Errekaldeberriko Barrutiko Udaltegia • Centro Municipal de Distrito de Rekalde

Errekaldeberriko Liburutegia • Biblioteca de Rekalde

Errekaldeko Kiroldegia • Polideportivo de Rekalde

errekardari • regatero

errekardari • regatero

errekardaritza • regateo

errekargu • recargo

errekargu • recargo

errekarri • guijarro; orrillo, peladilla

errekarri • peladilla

errekasto • arroyuelo; raudal, regata

errekatxo • regata; regato, reguero

errekeitari • surtidor

errekeri endu • requeri iento; solicitación

errekeritu • requerir; solicitar

errekeritzaile • requeridor

errekeritzaile • requeridor

errekeritze • requerimiento

erreketa • conflagración; incendio, que a

errekete • requeté

errekin • combustible; incentivo

errekla atu • reclamar

errekla o • reclamo

errekluta • recluta

errekluta-bilketa • reclutamiento

errekluta-biltze • reclutamiento

errekluta-kaxa • recluta iento ecaja

errekluta-kaxa • recluta iento ecajad

erreklutatu • reclutar

erreklutatzaile • reclutador

erreklutatzaile • reclutador

errekonkista • reconquista

errekonkista • reconquista

errekontxo • reconcho

errekontziliatu • reconciliarse

errekor • récord

errekor • récor

errektifikazio • rectificación

errektore • rector ejeneraleand; rectora

errektore • rectora

errektorego • rectorado; rectoría

errektororde • vicerrector

errektororde • vicerrector

errektorordetza • vicerrectorado

errektorordetza • vicerrectorado

errekuperatu • recuperar

errekuperazio • recuperación

errekurtso-batzorde • comité de recursos

errekurtsoa aurkeztu • interponer un recurso

errekurtsu • recurso

errekurtsu egin • recurrir

errekurtsugile • recurrente

errele • relé

errele • relé

erreleku • fu adero

erreluktantzia • reluctancia

erreluktantzia • reluctancia

erremediatu. remediatu • remediar

erreminta. erraminta • herramienta

errenboltso • ree bolso

errenboltso • ree bolso

errendatu • rendirse

errendatu • rendirse

errendatu • rendido

errendi endu • rendimiento

errendiarazi • hacer rendir

errendiarazi • hacer rendir

errenditu • rendir; resignarse

errendizio • rendición

errendizio • rendición

errenkada • hilada; hilera, retahila

errenta • arriendo; arriendo, renta

errenta- • arrendatario

errenta aitorpen • declaración de la renta

errenta endu • arrendamiento

Errenta eta Ondare Atala • Sección de Renta y Patrimonio

Errenta eta Ondarea • Renta y Patrimonio

Errenta eta Ondareko 1. Atala • Sección de Renta y Patrimonio 1

Errenta eta Ondareko 2. Atala • Sección de Renta y Patrimonio 2

errentagarri • rentable

errentagarri • rentable

errentagarritasun • rentabilidad

errentagarritasun • rentabilidad

errentan e an • alquilar

errentan hartu • alquilar; arrendar

errentan hartu • alquilar; arrendar, asalariar

errentan hartutako ibilgailu • vehículo arrendado

errentarako baimen • autorización de arrendamiento

errentarekiko • arrendatario

errentari • arrendatario; inquilino, rentero

errentatu • arrendar

errentatu • arrendar

errentatu, errentan hartu/utzi • arrendar

errentatzaile • rentista

errentatzaile • arrendador; rentista

errentatzaile • arrendador

erreostatiko • reostático

erreostatiko • reostático

erreostato • reostato

erreparatu • advertir; rentar, reparar

erreparu • reparo

errepasatu • repasar

errepasatu • repasar

errepaso • repaso

errepaso • repaso

errepausatu • descansar

errepausatu • descansar

errepide • carretera

errepide arrunt • carretera convencional

Errepide Teknologiaren Atala • Sección de Tecnología de la Carretera

Errepide Zuzendaritza Nagusia * Errepideen Zuzendaritza Nagusia • Dirección General de Carreteras

Errepideak Artatu eta Ustiatzeko Zerbitzua • Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras

Errepideak Artatzeko Zerbitzua • Servicio de Conservación de Carreteras

Errepideak Hobetzeko Atala • Sección de Mejora de Carreteras

errepideen atxikipen-inguru • zona de afección de las carreteras

Errepideen Erregelamendu • Reglamento de Carreteras

Errepideen Lege • Ley de Carreteras

Errepideen Proiektuetako eta Eraikuntzako A Zerbitzua • Servicio de Proyectos y Construcción de Carreteras A

Errepideen Proiektuetako eta Eraikuntzako B Zerbitzua • Servicio de Proyectos y Construcción de Carreteras B

Errepideetako Lege eta Administrazio Atala • Sección Jurídico-Administrativa de Carreteras

errepideko garraio • transporte por carretera

errepideko laguntza • auxilio en carretera

errepideko tren • tren de carretera

errepika • repique

errepika • repique

errepikagailu • repetidor eaparatuad

errepikakor • iterativo

errepikan • repicando

errepikan • repicando

errepikapen • repetición

errepikatu • repicar

errepikatu • repetido

errepikatu • repetido

errepikatu • iterar; reiterar, repetir

errepikatzaile • repetidor

errepikatzaile • repetidor

errepikatze • iteración

errepikazio • repetición

erreport • informe

erreportadde. reportage • reportaje, informe

erreportaje • reportaje

erreportaje • reportaje

erreportari • repórtereod

errepresalia • represalia

errepresalia • represalia

errepresibo • represivo; represor

errepresio • represión

errepresio • represión

Errepresio(zko) teknika. • técnica de represión

errepresiogile • represor

Errepresiozko jarrera, jarrera errepresibo. • actitud represiva

erreprotxatu (du, dio) • reprochar

erreprotxu • reproche

errepublika • república

errepublika • rep•blica

errepublika de okratiko • rep•blica de ocrática

errepublika de okratiko • república de ocrática

errepublika federal • repúblca federal

errepublika federal • rep•blca federal

errepublika federatu • república federada

errepublika federatu • rep•blica federada

errepublika. republika. republica.? • república

errepublikar • republicano

errepublikar • republicano

erreputazio • reputación

erresa • harina y salvado

erresa • harina y salvado

erresaka • resaca

erresalbu • erresalbu

erresel • dosel

erresel • dosel

erreserba • reserva

erreserba banaezin • reserva irrepartible

erreserbatu • reservar

erreserbatu • reservar

erreserbatu • reservado

erreserbista • reservista

erreserbista • reservista

erresinol • ruiseñor

erresistente • resistente

erresistentzia • resistencia

erresistentzia. resistentia • resistencia

erreskada • cola; fila, hilada

erreskadan jarri • hacer cola; poner en fila

erreskaldatu • cha uscar

erreskaldatu • cha uscar

erreskatatu • rescatar

erreskatatu • rescatar

erreskate • rescate

erreskate • rescate

erresonadore • resonador

erresonadore • resonador

erresonantzia • resonancia

erresorte • resorte

errespetagaitz • difícil de respetar

errespetagaitz • difícil de respetar

errespetagarri • respetable

errespetagarritasun • respetabilidad

errespetatu • respetar

errespetatu • respetar

errespetu • acato; respeto

errespetu • respeto

errespetugabe ekod • irrespetuoso

errespetugabeekod • irrespetuoso

errespetutsu • respetuoso

errespetuz • respetuosamente

erressort. ressort • resorte

errestalari • restador epilota-jokoand

errestali • alcantarilla

errestatu • re olcar; restar een el juego de la pelotad

erresto • resto epilota-jokoand

errestoa utzi • echar el resto

erresu a • reino

erresu in • escozor; ira, picazor

erresu indu • apesadu brarse; azuzar

erresu indu • apesadu brarse; azuzar, encolerizarse

erresuma • reino

erresuma • estado, país

erresuma- • estatal

erret- • real

erretagoardia • retaguardia

erretasun • i paciencia

erretaula • retablo

erretaula • retablo

erretaula. retaula • retablo

erretegi • asador; que adero

erretegi • que adero

erreteila • retejo

erreteila • retejo

erreteilatu • recubrir; retejar

erreteilatu • retejar

erreten • acequia; caño de tejado, regato

erretikulatu • reticulado

erretikulu • retículo

erretikulu • retículo

erretilu • bandeja

erretilu • bandeja

erretina • retina

erretina • retina

erretiragune • guarida

erretiratu • jubilado; recoleto, retirado

erretiratu • jubilaresed; retirarse

erretiro • jubilación; retirada, retiro

erretiro-sari • jubilación

erretoki • asador; fu adero

Erretoki, erretzeko toki. • fumadero

erretolika • filípica; onserga, perorata

erretolika • filípica

erretolika • ser oneo

erretolika • rapapolvo

erretolika • invectiva

erretore • párroco; rector eparrokiakoad

erretoretza eelizakoad • rectorado

erretorika • retórica

erretorika • retórica

erretoriko • retórico

erretoriko • retórico

erretorikoki • retóricamente

erretorikoki • retóricamente

erretornu • retorno

erretratatu • retratar

erretratu • retrato

erretratugile • retratista

erretreta • jubilación; retirada, retiro

erretu (du). erre (du) • quemar

erretura • que a esoroetand

erretxin • cascarrabias; de al genio, rencilloso

erretxina • resina

erretxina atera • resinar

erretxina atera • resinar

Erretxina. • resina

erretxinadun • resinoso

erretxintsu • resinoso

erretzaile • que ador Yeaparato

erretzaile • asador; fu ador etabacod, que ador eaparatod

erretzaile epertsonad • asador

erretze • incineración; que a

Erretzeko opio. • opio para fumar

erreu a • reu a

erreu adun • reu ático

erreu adun • reu ático

erreu akontrako • antirreu ático

erreu akontrako • antirreu ático

erreu atis o • reu a; reu atismo

erreu atis o • reu atismo

erreune • que adura

erreusa • defectuoso

errevolta. revolta • revuelta, revolución

errevoluzione. revolutione • revolución

errez • fácilmente

errez • fácil

errezagotu • facilitar

errezatu • orar; rezar

errezebitu (du). recebitu • recibir

errezebitze-saloin. recebitze-saloin • salón de recibimiento

errezel • velo; visillo

errezel • visillo

errezelo • prevención

errezeta • receta

Errezeta faltsutu. • receta falsificada

Errezeta. • receta

errezetategi • recetario

errezetategi • recetario

errezetatu • recetar

errezetatzaile • recetador

errezibi endu • recibimiento

errezibitu • recibir

errezibitzaile • receptivo; receptor, recibidor

Errezil sagardun pastela • Pastel de manzana reineta

errezitaldi • recital

errezitaldi • recital

errezitatu • recitar

errezitatu • recitar

errezitatzaile • recitador

errezitatzaile • recitador; recitante

errezitatzaile • recitante

errezitazio • recitación

errezitazio • recitación

errezki • fácilmente

errezu • rezo

erri • no propio

erri a • ri a

erri atu • rimar

erri atu • rimar

erri e • diestro; fir e, violento

erribera • ribera

Erribera • Ribera (calle de Bilbao)

Erribera karrika • Calle de la Ribera

Erribera karrika. Erribera kalea • calle Ribera

Erriberako merkatua • Mercado de la Ribera

errient • regente eeskola- aisuad

errient eeskola- aisuad • regente

errientsa • maestra, regenta

errientsa • regenta eeskola- aistrad

errientsa eeskola- aistrad • regenta

errieta • agarrada; gresca, ur ullo

errieta egin • rregañar

errieta egin • recri inar; regañar, reñir

errietaldi • rabieta

errietari • pendenciero

errietazale • rencilloso

errinozero • rinoceronte

errio • ría

errioxar • riojano

errioxar • riojano

Errioxar zopa • Sopa riojana

erripa • pendiente; repecho

erripri itu • repri ir

errit iko • rít ico

errit o • ritmo

errit o • ritmo

Erritmo. • ritmo

errito • rito

Erritu. • rito

erritual • ritual

erritual • ritual

erritualis o • ritualismo

erritualis o • ritualismo

errizino • ricino

errizino • ricino

errizino olio • aceite de ricino

errizo a • rizo a

errizopodo • rizópodo

errizopodo • rizópodo

erro • quicio

erro • raíz

erro • bisagra; gozne de la puerta, pezón ebehienakaani alienakd

erro • bisagra

erro al • ra al esokad

erro aniko • ro ánico

erro aniko • ro ánico

erro anis o • ro anismo

erro anis o • ro anismo

erro anista • ro anista

erro anista • ro anista

erro anistika • ro anística

erro anistika • ro anística

erro antiko • ro ántico

erro antiko • ro ántico

erro antizis o • ro anticismo

erro antizis o • ro anticismo

erro antxera • ro anche

erro antxera • ro anche

erro antze • ro ance

erro antze • ro ance

erro antzetegi • ro ancero

erro antzetegi • ro ancero

erro atar • ro ano

erro atar • ro ano

erro atartu • ro anizar

erro atartu • ro anizar

erro eria • ro ería

erro eria • peregrinación; ro ería

erro ero • ré ora

erro es • errante; indigente, peregrino

erro es- askor • vieira

erro es-talde • grupo de peregrinos

erro es-talde • grupo de peregrinos

erro es joan • peregrinar

erro es joan eibiliv etorrid • peregrinar

erro esaldi • peregrinación

erro eskeria • indigencia; endicidad, iseria

erro eski • pobremente

erro estasun • indigencia; pauperismo

erro estasunez • precariamente

erro estasunez • precariamente

erro handi • raigón

erro handi • raigón

erro karratu • raíz cuadrada

erroak • raiga bre

erroak bota, sustraiak egin, zain hezurrak egin, zuztarrak egin, erroak hartu, lurra hartu, zain hartu • echar raíces

erroak egin • arraigarse

erroak egin ebotad • arraigarse

erroak hartu (ditu) • echar raíces, arraigar

erroak utzirik adarrei lotu • andar(se) por las ramas

errobeda • rueda

errobot • robot

errobot • robot

errobotika • robótica

errobotika • robótica

erroda endu • rodamiento

erroda endu • rodamiento

errodadurarako gune, gurpildunentzako gune • zona de rodadura

errodatu • rodar

errodura • raiga bre

erroetatik atera • desencajar

errogatiba • rogativa

erroilu • rodillo; rollo

erroitz • grietas eacantilado

erroitz • acantilado; grietas eacantiladod

erroka • rueca

erroka • rueca

erroketa • radicación

erroko • radical

errolda • catálago; censo, lista

errolde • tira

erroman. roman • roman

erromar-katoliko. erromatar-katoliko • romanocatólico

erromatar • romano

Erromes-txirlak galiziar erara • Vieiras a la gallega

erronbiko • ró bico

erronbiko • ró bico

erronbo • ro bo

erronboedro • ro boedro

erronboide • ro boide

erronda • ronda

errondaila • rondalla

errondaila • rondalla

errondari • rondador

errondari • rondador

errondo • cepa; residuo, resto

erronka • fila

erronka • apuesta; desafío, reto

erronka egin • retar

erronkada • fila

erronkariar • roncalés

erronkariera • roncalés eeuskalkiad

Erronkariko gazta • Queso del Ronc

Erronkariko gazta • Queso del Roncal

erropilo • raiga bre

errore • equivocación; error, úerrore eta hutsak salbu ö salvo error u o isión

errore • error

errorezko • erróneo

errosela • besugo

erroskila • rosquilla

erroskila • rosquilla

Erroskilak • Rosquillas

errota • molino

errota • olino; olleja

errotagin • diente olar

errotaldi • olienda

errotari • molinero

errotari • olinero

errotarri • rueda de molino

errotarri • uela de olino; piedra olar, rueda de olino

errotarri • piedra molar

errotatiba • rotativa

errotatiba • rotativa

errotatu • rotar

errotatxo • olinillo

errotaxka • olinillo

errotazio • rotación

errotazis o • rotacismo

errotazis o • rotacismo

errotik • de raíz; radicalmente

errotik • fundamentalmente, a fondo, profundamente, de raíz

errotik atera eerauzid • arrancar de cuajo

errotikako • radical

errotikako • radical

errotiko • radical

errotore • rotor

errotore • rotor

errotu • afianzaresed; arraigaresed, basarse

errotu • afianzaresed; arraigarse

errotu (da) • arrojarse.??

errotu (da) • arraigarse

errotuladore • rotulador

errotulatu • rotular

errotulatu • rotular

errotulatzaile • rotulador epertsonad; rotulista

errotulatzaile • rotulista

errotulazio • rotulación

errotulazio • rotulación

errotulu • rótulo

errotulu • rótulo

errotzat eduki (du) • tener como (punto de partida), como raíz

errotze • arraigo

erroztatu • arraigarse

erroztatu • arraigarse

erroztatu (da) • arraigar

erru • culpa

erru • culpa; falta, pecado

erru aniar • ru ano

erru aniera • ru ano ehizkuntzad

erru es • indigente; endigo, enesteroso

erru eza • inocencia

Erru(duntasun), kulpa. • culpabilidad

Erru, kulpa. • culpa

errua bota • inculpar

errualdi • desove

errubako • inocente

errubefakzio • rubicundez

errubi • rubí

errubi • rubí

errubio • rublo

errubio • rublo

errubrika • r•brica

erruda • ruda

erruda • ruda

errudun • culpable

errudun • culpable

errugabe • inocente

errugabetasun • inculpabilidad

errugabetasun • inculpabilidad; inocencia

errukarri • digno de co pasión; lasti ero, iserable

erruki • piedad, compasión

erruki • compasión; lásti a, isericordia

erruki (da) • compadecerse, tener compasión, apiadarse.??

errukigabe • despiadado; incle ente, inexorable

errukior • cle ente; indulgente, isericordioso

errukitasunez • lasti eramente

errukitasunez • lasti eramente

errukitsu • compasivo; indulgente, piadoso

errukitu • apiadar

errule • ovíparo; ponedora

erruleta • ruleta

erruleta • ruleta

Erruma, errona • Ron

errun • frezar

errun • poner huevos

errun • desovar; frezar, poner huevos

errun • desovar

errun (du) • poner huevos, desovar

errunaldi • puesta de huevos

errusara. rusara. ruso • ruso idioma

errusiar • ruso

Errusiar entsalada • Ensalada rusa

Errusiar pasteltxoak • Pasteles rusos

Errusiar pontxea • Ponche ruso

errusiar. rusiar • ruso

Errusiarrak • Rusos

errusiera • ruso ehizkuntzad

erruso. ruso • ruso

errutaldi • freza

errute • desove; postura de huevos, puesta de huevos

errutsu • brioso; fogoso, robusto

erruz • enabundancia; nu erosa ente, porrilo ead

erruztatu • inculpado

ertain • mediano

ertain • ediano; edio

erti. ederti • arte

ertilarisa • artista (mujer)

ertireki • entornar

ertireki • entornar; entreabierto, entreabrir

ertizale. edertizale • aficionado al arte

ertun • aciago

ertz • arcén

ertz • arcén; arista, arista

ertz askotako • anguloso

ertz izan • esquinar

ertzain • policía vasca

ertzain • alguacil; policía de la

ertzaintza • policíaautóno o vasco; servicio de policía vasco

ertzaintza • policía autóno o vasco

ertzaintza • servicio de policía vasco

Ertzaintza Kontseilua • Consejo de la Ertzaintza

Ertzaintzako Joko eta Ikuskizun Atala • Unidad de Juego y Espectáculos de la Ertzaintza

Ertzaintzaren Aldizkaria • Boletín de la Ertzaintza

Ertzaintzaren Lurralde Unitateak • Unidades Territoriales de la Ertzaintza

Ertzaintzaren Prentsa Zerbitzua • Servicio de Prensa de la Ertzaintza

ertzak lot eud • e palmar

ertzak utzi • arginar

ertzean idatzi • escribiral argen

ertzeko • exte ista

ertzo • imbécil, loco

eruditu • erudito

eruditu • erudito

erudizio • erudición

erudizio • erudición

eruptivo • eruptivo

eruptivo • eruptivo

erupzio • erupción

es altatu • es altar

es altazio • es altación

es alte • es alte

es alteztaketa • es altación

es alteztatu • es altado

es alteztatu • es altado

es eldu • derretirse la nieve

es eldu • derretirse la nieve

es eralda • es eralda

es eralda • es eralda

es eril • es eril

es eril • es eril

es erilatu • es erilar

es erilatu • es erilar

esa es • habladuría

esa esa • chascarrillo; chis e, dicharacho

esa esa- ultzo • chis ografía

esa esak • chis orreo; parlería, qué dirán eeld

esa esak • qué dirán eel

esa esaka aritu • chis orrear

esa esaka aritu • chis orrear

esa olde • dicho; frase, locución

esaera • dicho; frase, locución

esaera sorta • refranero

esaera zahar • proverbio; refrán

esaeratxo • ote

esaka • diciendo

esaka • diciendo

esaka • zigzagueando

esakizun • proposición

esakun • áxi a; sentencia

esakune • dicho; odis o, proverbio

esakuntza • frase

esaldi • frase; locución, áxi a

esaldi luze • parrafada

esaldi luze • parrafada

esan • chivaresed; decir, dicho

esan esan • lo dicho dicho

esan eta egin eizand • dicho y hecho

esan ez bete • contravenir

esan gabeak ulertu • leer entre líneas

esan nahi izan • denotar

esan orduan • puntualmente

esan zahar • proverbio

esana bete eegind • atenersea lo dicho; cu plir lo andado, obedecer

esana egin • obedecer

esanahi • significación; significado

esanbideak eman, hizpidea jarri, hizpidean jarri • dar que hablar

esaneko • dócil; obediente, subordinado

esanekotasun • obediencia

esanera idatzi • escribir al dictado

esanera idatzi • escribiral dictado

esanezin eezkod • inconfesable; indecible, inefable

esanezineezkod • indecible

esangabe • i plícitamente

esangarri • decidero

esangarri • decible; decidero, expresable

esangarri • decible

esangarri • expresable

esangin • obediente

esangura • significación; significado

esanguratsu • significativo

esankide • sinónimo

esankizun • reparo

esankizun gabe • i placable; intachable, irrepochable

esapide • expresión; frase, locución

esatari • locutor; speaker

esate • dicho

esate baterako • por eje plo; verbigracia

esaterako • es decir; o sea, por eje plo

esbastika • svástica

Escalopea "Cordón Bleu" erara • Escalope "Cordón Bleu"

eseki • colgar; pender, suspender ecolgard

eseki • suspenso ecolgadod

eseki • suspender ecolgar

esekidura • suspensión

esekitoki • perchero

esekitoki • percha; perchero

esekitzekoead • colgador

esentzia • esencia

esentzia • esencia

esentzial • esencial

esentzialki • esencialmente

esentzialki • esencialmente

esentziazko • esencial

eseraldi • sentada; sesión

eseri • sedente

eseri • sentarse

eseri (da) • sentarse

eserita jarri • incorporar

eserleku • asiento

eserleku, jesarleku • asiento

esertoki • siento

esespen • agresión

eseste • asaltante; asaltante

esetsaldi • agresión

esetsaldi • lid; persecución

esetsi • aco etida; ofensiva

esetsi • aco eter; asaltar, insistir

esetsi • aco eter; asaltar

esfenoide • esfenoides

esfera • esfera

esfera • esfera

esfererdi • se iesfera

esfererdi • se iesfera

esferiko • esférico

esferiko • esférico

esferikotasun • esfericidad

esferikotasun • esfericidad

esferoide • esferoide

esferoide • esferoide

esfinter • esfinter

esfoliagarri • exfoliable

esfoliagarritasun • exfoliabilidad

esfoliatu • exfoliar

esfoliazio • exfoliación

esfortratu • ani arse

esfortzatu • esforzarse

esfortzu • áni o; esfuerzo

esfortzu • esfuerzo

esgri a • esgri a

esgri a • esgri a

esgri atu • esgri ir

esgri atu • esgri ir

esias • mesías

eska arazi (du) • exigir

eskabetxatu • escabechar

eskabetxatu • escabechar

eskabetxe • escabeche

eskabetxe • escabeche

eskabide • busca.? petición

eskabide • pedido; petición, reivindicación

Eskabide, eskakizun, eskari. • demanda

eskaera • deprecación; exigencia, interpelación

eskafandra • escafandra

eskafandra • escafandra

eskagarri • exigible

eskaida • ocasión

eskailara. eskailera.eskilara • escalera

eskailera • escalera; ú arraskilo-eskailera ö escalera de caracol, úeskailera espiral ö escalera de caracol

eskaindu (du, daio) • ofrecer

eskaini • dedicar

eskaini • brindar; dedicar, dispensar

eskaini (du, dio) • ofrecer

eskaintza • dedicatoria

eskaintza • dedicación; dedicatoria, entrega

eskaintza erakargarria • oferta seductora

eskaintza erakargarria • oferta seductora

Eskaintza(ren) gutxitze. • reducción de la oferta

Eskaintza. • oferta

eskaintzaile • postor

eskaintzaile • oferente

eskaintzaile • oferente; postor, pujador

Eskaintzaren kontrol. • control de la oferta

eskaiola • escayola

eskaiolatu • escayolar

eskaka • pidiendo

eskakizun • exigencia; interpelación, petición

Eskakizun apal, eskakizun urri. • bajo umbral

Eskakizun apaleko programa, eskakizun urriko programa. • programa de bajo umbral

eskakor • exigente

eskala • escala; ga a

eskala-erregela • escalímetro

eskalada • escalada

eskalapoi • zueco

eskalapoi • al adreña; chanclo, choclo

eskalapoi • chanclo

eskalapoiend • chanclo; choclo, zueco

eskalar • escalar

eskalari • escalador

eskalatu • escalar

eskalatzaile • escalador

eskalaz • a escala

eskalaz • a escala

eskale • angante; endigo, ísero

eskalego • endicidad

eskaleno • escaleno

eskaleno • escaleno

eskaletasun • mendicidad

eskaletasun • endicidad

Eskalibada-entsalada oliba beltzen ospiltzaltzarekin • Ensalada de escalibada con vinagreta de aceitunas negras

eskalope • escalope

eskalope • escalope

Eskalope Vienna erara • Escalope vienesa

Eskalopea • Escalope

Eskalopea hornigaiekin • Escalope con guarnición

Eskalopea kremaz • Escalope a la crema

Eskalopea Milano erara • Escalope milanesa

Eskalopea ogitartean • Escalope empanado

Eskalopea patatekin edo entsaladarekin • Escalope con patatas o ensalada

Eskalopetxoak oportoz • Escalopines al oporto

Eskalopetxoak perretxiko erromeruaz • Escalopines con setas al romero

eskandalagarri • escandaloso

eskandalizagarri • escandalizador

eskandalizatu • escandalizarse

eskandalizatzaile • escandalizador

eskandalo • escándalo

eskandaloso • escandaloso

eskandinaviar • escandinavo

eskandinaviar • escandinavo

eskantila • gra il

eskantila • gra il

eskapa egin • escaparse

eskapabide • escapatoría

eskapada • escapada

eskapatu • escapar

eskapatu • escaparesed; evadir, zafarse

eskape • escape

eskapen • exigencia

eskapu • escapatoría; escape

eskapula • omóplato

eskar entatu • escar entar

eskar entatu • escar entar

eskar entu • escar iento; experiencia

eskaratz • cocina; recibidor, sala de visitas

eskari • de anda; pedido, petición

eskari • petición

eskari- • petitorio

eskari-galderak • ruegos y preguntas

eskari-galderak • ruegos y preguntas

Eskari(aren) gutxitze. • reducción de la demanda

eskariak • preces

Eskariak Kudeatzeko Atala • Sección de Gestión de la Demanda

Eskariaren kontrol. • control de la demanda

eskarizko • petitorio

eskarlata • escarlata

eskarlatina • escarlatina

eskarlatina • escarlatina

eskarmentuko titular • titular experimentado

eskarniatu • escarnecer

eskarniatu • escarnecer

eskarniatuki • escarnecidamente

eskarniatuki • escarnecidamente

eskarnio • escarnio

eskarola • escarola

eskas • escaso

eskas • escasa ente; escaso, exiguo

eskas egon eizand • escasear

eskasia • escasez; penuria, pobreza

eskasketa • enoscabo

eskaski • escasamente

eskastasun • escasez; frugalidad, engua

eskastu • decrecer

eskastu • enguado

eskastu • decrecer; enrarecer, escasear

eskati a • altercado; discordia, discusión

eskati ari • pendenciero

eskatologi • escatológico

eskatologia • escatología

eskatologia • escatología

eskatologiko • escatológico

eskatu • de andar; exigir, i plorar

eskatu • de andar

eskatu (du, dio) • pedir, solicitar, exigir

eskatu ahalako garraio • transporte discrecional

eskatu ahalako zerbitzu • servicio discrecional

eskatzaile • peticionario

eskatzaile • solicitante

eskatzaile • de andante; de andante, interpelante

eskaut • scout

eskaut • scout

eskautis o • scoutismo

eskautis o • scoutismo

eskazale • pedig±eno

eske • de anda; pedido, petición

eske- • petitorio

eske a • esque a

eske a • esque a

eske atiko • esque ático

eske atiko • tico

eske atis o • esque atismo

eske atis o • esque atismo

eskean • endigando; pidiendo

eskean bildu eeskebildud • cobrar; colectar, recaudar

eskean ibili eegind • endigar

eskegi eeskegia eskegitzend • colgar; pender

eskegileku • colgador

eskeini. eskaini • ofrecer

eskeintza. eskaintza • oferta, ofrecimiento

eskeko • mendigo

eskeko • angante; endigo, ísero

eskekoaren hurrengo • pobre diablo

eskela • esquela

eskelari • endicante

eskeletiko • esquelético

eskeleto • esqueleto

eskeleto • esqueleto

esker • agradeci iento; gracia, gratitud

esker • gracia

esker-on. eskerron. esker on • gratitud, agradecimiento

esker-sari • gratificación; ú ila esker ö uchas gracias, úeskerrikasko ö uchas gracias

esker gaiztoko • desagradecido

esker oneko izan (zaio) • estar agradecido

esker txarra e an • desagradecer

esker txarra eman • desagradecer

esker txarreko • desagradecido; ingrato

eskerdun • agradecido

eskerga • desagradecido; enor e, for idable

eskergabe • desagradecido; ingrato

eskergabekeria • ingratitud

eskergabeki • ingratamente

eskergabeki • ingratamente

eskergabetasun • ingratitud

eskergaitz • difícil de agradecer

eskergaitz • difícil deagradecer

eskergaizto • ingrato

eskergaiztoko • ingrato

eskergatasun • enor idad

eskergatzar • desco unal

eskerrak e an • agradecer

eskerrekotasun • agradecimiento

eskerrik asko • uchas gracias

eskerron • agradecimiento

eskerroneko • agradecido

eskerroneko. esker oneko • agradecido

eskertasun • agradeci iento; gratitud, reconocimiento

eskertsu • agradecido; reconocido

eskertu • agradecer; ú ila esker ö uchas gracias, úeskerrikasko ö uchas gracias

eskertu • agradecer; gratificar, ú ila esker ö uchas gracias

eskertxar • ingratitud

eskertxarreko • desagradecido; ingrato

eskertza • agradecimiento

eskertzar • desagradecido, ingrato

eskertze • reconocimiento

eskesari • li osna

eskez • endigando

eskez egon • endigar

eski • esquí

eskialari • esquiador

eskiari • esquiador

eskiatu • esquiar

eskiatu • esquiar

eskiatzaile • esquiador

eskilaburu • rellano

eskilaso • arrendajo; grajo

eskinoso • arrendajo; pigazo etxori batd

eskirol • esquirol

eskirol • esquirol

eskizofrenia • esquizofrenia

eskizofrenia • esquizofrenia

Eskizofrenia. • esquizofrenia

eskizofreniko • esquizofrénico

eskizofreniko • esquizofrénico

esklabatu • esclavizar

esklaberia • conjunto de esclavos

esklabis o • esclavismo

esklabis o • esclavismo

esklabista • esclavista

esklabista • esclavista

esklabu • esclavo

esklabutasun • esclavitud

esklabutza • esclavitud

esklabuztapen • esclavización

esklabuztapen • esclavización

esklabuztatu • esclavizar

esklerotiko • tico

esklerotiko • esclerótico

esklusa • esclusa

esko iku • anate a

eskoadrila • escuadrilla

eskoadrila • escuadrilla

eskoadroi • escuadrón

eskoadroi • escuadrón

eskoba • escoba

eskobatu • barrer; escobar

eskobaz dirua batu • hacer elagosto

eskobaz garbitu • barrer con la escoba

eskol- • escolar

eskola • escuela epalabra co pc eskol-d; úkazetaritza eskola ö escuela de periodis o, úeskolara huts egin du ö ha faltadoa clase

eskola • escuela

eskola- • lectivo; úkazetaritza eskola ö escuela de periodis o, úeskolara huts egin du ö ha faltadoa clase

eskola- aisu • maestro de escuela

eskola- aisu • aestro de escuela; úkazetaritza eskola ö escuela de periodis o, úeskolara huts egin du ö ha faltadoa clase

Eskola-osasuneko psikopedagogia • Psicopedagogía Salud Escolar

Eskola-Osasuneko Sekzioa * Eskola Osasuneko Atala • Sección de Salud Escolar

eskola-umeak garraiatze, eskola-umeen garraio • transporte escolar

eskola-umeak garraiatzeko autobus, eskola-autobus • autobús de transporte escolar

eskola hiztegia • diccionario escolar

eskola hiztegia • diccionario escolar

Eskola Kirol eta Guztiontzako Kirolaren Atala • Sección de Deporte Escolar y para Todos

Eskola kirola • Deporte escolar

Eskola Kiroleko Lurralde Kontseilua • Consejo Territorial de Deporte Escolar

eskola nabusi • instituto

Eskola(ko) porrot. • fracaso escolar

eskolagabe ekod • inculto

eskolaketa • escolarización

eskolaketa • escolarización

eskolakide • condiscípulo

Eskolako curriculum. • curriculum escolar

Eskolako emaitzak beheratze. • disminución del rendimiento escolar

eskolako haur-talde • patrulla escolar

eskolania • escolanía

eskolar • escolar

eskolar • escolar

Eskolara huts egite, eskola absentismo. • absentismo escolar

Eskolarako adin. • edad escolar

eskolario • escolar

eskolartasun • escolaridad

eskolartasun • escolaridad

eskolastika • escolástica

eskolastika • escolástica

eskolastiko • escolástico

eskolastiko • escolástico

eskolastikotasun • escolasticismo

eskolastikotasun • escolasticismo

eskolatu • instruído

eskolatu • escolarizar; instruiresed, úkazetaritza eskola ö escuela de periodismo

eskolatu • instruído, culto

eskolatu (du) • instruir

eskolatze • educación, enseñanza

eskolatze • instrucción

eskolaurre • parvulario

eskolaurre • parvulario

eskolaurre ekod • preescolar

eskolaurreekod • preescolar

eskolazain • bedel

Eskolazainen Azpitaldea • Grupo de Subconserjería de CC.PP.

Eskolazainen Taldea • Grupo de Conserjes de CC. PP.

eskolegun • día lectivo

eskolta • escolta

eskoltatu • escoltar

eskolu e • escolar

eskopeta • escopeta

eskopeta • escopeta

eskopetada • escopetazo

eskopetada • escopetazo

eskopetari • escopetero

eskopetari • escopetero

eskopre • escoplo

eskopre • escoplo

eskora • escora

eskora • escora

eskora-lan • entibamiento

eskora-lan • entibamiento

eskoratu • entibar; escorar

eskoratu • entibar

eskoratu • escorar

eskorbutiko • escorb•tico

eskorbutu • escorbuto

eskorbutu • escorbuto

eskorbutudun • escorb•tico

eskorga tolesgarri • carretilla plegable

eskorpioi • escorpión

eskorpioi • alacrán; escorpión, LM]alacrán

eskorta • aprisco sin techo

eskorta • aprisco sin techo; OMEaprisco sin trecho

eskorta • corral

eskortzo • escorzo

eskortzo • escorzo

eskotadura • escotadura

eskote • escote

eskote • escote

eskoziar • escocés

eskoziar • escocés

eskoziera • escocés

eskriba • escriba

eskriba • escriba

eskribatu • escribir eletrak egind

eskribatzaile • escribiente

eskribatzaile • escribiente

eskribau • escribano

eskribau • escribano; notario

eskribautegi • escribanía

eskribautza • escribanía

eskribu • escrito; letrero

eskribuz • a plu a; por escrito

eskritura • escritura epaperad

eskritura publiko • escritura pública

eskrofula • escrófula

eskroto • escroto

eskrupulu • escr•pulo

esku • ascendiente; derecho, ano

esku • poder

esku • mano

esku- • anual; úeskuz egindako zapatak ö zapato deartesania

esku-balazta, esku-freno • freno de estacionamiento

esku-beltz. esku beltz.? • mano negra

esku-beteka • a puñados; úeskuz egindako zapatak ö zapato deartesania

esku-burdinak. burdinak • esposas

esku-erabilera • anipulación; úeskuz egindako zapatak ö zapato deartesania

esku-gurdi • carro de mano

Esku-hartze estrategia. • estrategia de intervención

Esku-hartze psikosozial. • intervención psicosocial

Esku-hartze sozial; gizartegintza. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Intervención Social = Gasteizko Udalaren Gizartegintza Saila. • intervención social

Esku-hartze. • intervención

esku-herstualdi • apretón de manos

esku-itzulia hartu, (ezeri) (inori) tamaina hartu, tamaina harrapatu • coger las vueltas

esku-liburu • librillo

esku-liburu • librillo; úeskuz egindako zapatak ö zapato deartesania

esku-zabalik • generosamente, a manos abiertas, a manos llenas

esku-zabalka • a puñados eenabundanciad; úeskuz egindako zapatak ö zapato deartesania

esku-zabalka • a puñados een abundanciad

esku-zarta • aplauso; úeskuz egindako zapatak ö zapato deartesania

esku-zerra • sierra de ano; úeskuz egindako zapatak ö zapato deartesania

esku-zerra • sierra de mano

esku akila • bastón; cachava, cayado

esku aldaketa • traspaso de do inio

esku artean • entre anos

esku artean • entre manos

esku artean erabili • tener entre manos

esku ase • manirroto

esku ati • derecho eeskuinaz baliatzen denad; diestro eeskuinaz baliatzen denad

esku azpiz, eskupetik, kapapetik • bajo mano

esku bateko behatzak banatzen egon, eulikeriatan egon, denbora kitarra jotzen eta dendeletean pasa, denbora ontzen oihuari begira pasa • estar cazando moscas

esku beteka • tutiplén ead

esku en • alcance de la ano; co petencia, facultad

esku en • competencia

esku ende • jurrªisdición; sujección

esku endeko • filial eenpresad

esku enean • alalcance

esku enean eduki • tenerloa ano

esku enean jarri • facilitar

esku eutsi, esku gizen, esku labur, esku laburreko, esku urriko, gogolabur, poltsa murri, poltsazimur • manicorto

esku handiko • influyente

esku hartu • intervenir; participar, to ar parte

esku hartzaile • participante

Esku hartze(ko) politika, jardun politika. Políticas de actuación en materia de drogodependencias = Drogen Mendekotasunei buruzko arlorako jardun politika. • política de actuación

Esku hartzeko plan. Plan de intervención de drogodependencias en la empresa = Enpresan, drogen mendekotasunen gaian esku hartzeko plana. • plan de intervención

esku hutsean • con las manos vacías

esku hutsik bidali • daro con queso

esku jokoan ari • esca otear

esku lan. ? esku-lan • mano de obra.? trabajo manual

esku otz • anco

esku sartu • intervenir

esku uin • besa anos

esku uin • besa anos

esku uinakl • ìsaludosl

esku ukan • participar

esku utur • uñeca eeskukoad

esku uturreko • brazalete; uñequera, pulsera

esku zabal • con los brazos abiertos

esku zabalez • agnáni amente

esku zartaka ari • ovacionar

eskua sartu • ingerir

eskuadroi • escuadrón

eskuaira • cartabón

eskuaira • escuadra

eskuaira • escuadra

eskuairatu • escuadrar; esquinar

eskuairatu • escuadrar

eskuak eman • darse la mano

eskuak gurutze egon • quedarse de brazos cruzados

eskuak lot eud • aniatar

eskuak loteud • maniatar

eskuak petxuetan jarri • poner la mano en el corazón

eskualdaketa • trans isión; traspaso

eskualdatu • traspasar

eskualdatze • translación

eskualde • comarca; distrito, región

eskualde • región, zona rural, territorio, distrito

eskualde hartu • tomar partido

Eskualdeko Nekazaritza Bulegoen Atala • Sección de Oficinas Comarcales Agrarias

eskualdi • recursos; tanteoa la pelota

eskualdiko • de ocasión

eskualdiko salgaiak • géneros de ocasión

eskuan hartu (du) • empuñar, asir

eskuar • anejable; anual

eskuare • rastrillo

eskuarki • com•n ente; general ente, habitualmente

eskuarte • recurso; surtido

eskuartean • alalcance de la ano

eskuarteko • edio

eskuazpi • pal a de la ano

eskubabes • guarda anos

eskubabes • guarda anos

eskubahe • criba

eskubaloi • balon ano

eskubaloi • balon ano

eskubanda • baranda; pasa anos

eskubarru • pal a de la ano

eskubete • puñado

eskubide • prerrogativa

eskubide • derecho, libertad

eskubide • derecho; franquicia, per iso

eskubide-hartzaile • causahabiente

eskubide gabe • en precario

eskubide osoko • de pleno derecho; OME de pleno derecho

eskubide osoko • de pleno derecho

eskubidea e an • apoderar

eskubideak eskualdatze, eskubideen eskualdaketa • transmisión de derechos

eskubidedun • apoderado; andatario

eskubideen etendura, eskubideak aldi baterako kentze • suspensión de derechos

eskubideengabeko • sin derechos

eskubietako • a bidextro

eskubietako • a bidextro

eskubiko • andoble

eskubila • escobilla

eskubilatu • escobillar

eskubilur • esposa; grillete

eskubitur • muñeca

eskubonba • granada de mano

eskubonba • granada de ano

eskuburdinak • esposa elotzekoakd

eskudantzia • cargo; derecho, facultad

eskudel • barandilla; pasa anos

eskudiru • dinero al contado

eskudiru • dinero en efectivo

eskudiru • dinero en metálico

eskudiru • dineroal contado; dinero en efectivo, dinero en etálico

eskudiru erosi • comprar al contado

eskudun • libre, facultado, poderoso

eskudun • apoderado; facultativo, influyente

eskuduntzarik ez • inco petencia

eskuekin egin daitekeen ohartarazpen, eskuzko ohartarazpen • advertencia manual

eskuera • alcance; jurisdicción

eskuerakutsi • regalo

eskueran jarri • facilitar; ponerlealalcance de la ano

eskuerraz • dócil; tratable

eskuetan hartu (du) • empuñar, asir

eskuetsi • autorizar

eskuetsi • autorizar

eskueutsi • ezquino

eskugain • dorso de la ano

eskugainean • al contado

eskuhaga • palanca

eskuhar • disponible

eskuhar egon • e-rencccd estara disposición de

eskuhar en • disponibilidad

eskuhar izan • disponer

eskuhartu (du) • participar, tomar parte en

eskuhartzaile • interventor; partícipe

eskuhartze • intervención; participación

Eskuhartzeko Unitatea • Unidad de Intervención

eskuhuskari • ano anista

eskuila • cepillo; escobilla, li piadera

eskuilatu • cepillar la ropa; escobillar

eskuin • derecha (política)

eskuin • derecha

eskuin • derecha

eskuin • derecha; derecho eeskuinaz baliatzen denad, ano derecha

eskuin • derecha (mano)

eskuin-alderako uste • mentalidad derechista

eskuinalde • derecha, lado derecho

eskuinalde • derecha (política)

eskuinalde • estribor

eskuindar • de derechas; derechista

eskuindar • derechista

eskuindar • derechista

eskuinera • a la derecha

eskuinetara • a la derecha

eskuinkeria • derechismo

eskuizkribu • anuscrito

eskuizkribu • manuscrito

eskujokari • salti banqui

eskuka • anoseando

eskuka • manoseando

eskuka ibili • hacer anitas

eskukada • anotada; puñado

eskukada • manotada

eskukadaka • a puñados

eskukatu • anejar; anipular, anosear

eskukatu • anejado

eskukatzaile • anipulador

eskuketa • toca ineto

eskuko • libre enorbered; anual, obediente

eskuko diru • dinero contante y sonante

eskukodun • soberano, libre, independiente

eskukotasun • soberanía, libertad, independencia

eskulan • trabajo ma ual

eskulan • obra deartesanía; trabajoartesano, trabajo anual

eskulangile • obrero manual

eskulangile • artesano; obrero anual

eskulangilego • artesanado; artesanado

eskulangileria • artesanado; artesanado

eskulangintza • artesanía

eskulangintza- • artesanal

eskulari • ano anista

eskularru • guante

eskularru • guante

eskuleku • ango; anillar

eskuleku • manillar

eskuliburu • libro manual

eskuliburu • manual (libro)

eskuliburu • libro anual; anual elibrod

eskuliburu • manual elibro

Eskuliburu. • manual

eskultore • esculpidor

eskultore • esculpidor; escultor

eskultoriko • escultórico; escultural

eskultura • escultura

eskultura- • escultórico; escultural

eskulturak garbitu • escarpar

eskulturgintza • escultura eartead

eskumalde. eskuinalde • derecha, lado derecho

eskumen • poder

eskumende • poder, potestad, alcance

eskumende luzeko kanoin • cañón de largo alcance

Eskumenean egote. • disponibilidad

Eskumeneko, jurisdikzional. • jurisdiccional

eskunaba • pal a de la ano

eskuoihal • toalla

eskupe • alcance; dependencia, pal a de la ano

eskupe- • alcance

eskupeko • donativo; gaje, gratificación

eskuperatu • do ar; refrenar, so eter

eskupidean • alalcance

eskupidean eduki • tenerloa ano

eskupidean jarri • facilitar

eskupilotan • a pelota ano

eskura e an • servir en bandeja

eskura egon • estar disponible

eskura egon • estar disponible

eskura ordaindu • pagar en metálico

eskuraezin • inaccesible; inalcanzable

eskuraezin eezkod • irrecuperable

eskuragarri • accesible; asequible, recuperable

eskuragarri • recuperable

eskuragarritasun • asequibilidad

eskuragarritasun • asequibilidad

eskurakaitz • reacio; rebelde

eskuraketa • acceso; disponibilidad

eskurakoi • do esticable

eskurakoi • accesible; asequible, dócil

eskurantza • atribución, derecho, autorización, facultad

eskurapen • logro

eskuratu • apoderaresed; apropiarse

eskuratu • apoderaresed; apropiaresed, domar

eskuratu • empuñar

eskuratu • lograr, conseguir

eskuratze • apropiación

eskusarde • tenedor

eskusartze • ingerencia; intervención

eskutada • puñado

eskutain • mancera

eskutari • escudero

eskutasun • autoridad

eskutik eskura • en propias anos

eskutik urrun • tras ano ead

eskutitz • carta; epístola, epistolar

eskutitzak irekitzeko(a) • abrecartas

eskutoki • agarradero; anecilla, ango

eskutoki • po aeo

eskutoki • manecilla

eskutur • uñeca eeskukoad

eskutur-kate • esposas

eskuturreko • anilla; pulsera

eskuz • manualmente

eskuz aldatu • trans itir

eskuz egindako • artesanal

eskuz erabili • anipular

eskuzabal • dadivoso; espléndido, generoso

eskuzabal • magnánimo

eskuzabal • dadivoso

eskuzabalki • dadivosamente

eskuzabalki • dadivosamente

eskuzabaltasun • dadivosidad; esplendidez, generosidad

eskuzabaltasun • dadivosidad

eskuzapi • servilleta; toalla

eskuzarta • pal a egolped; pal ada, pal oteo

eskuzartak egin • aclamar

eskuzartak jo • ovacionar

eskuzartaka aritu • pal otear

eskuzartaldi • ovación

eskuzko • anual

eskuzorro • guantelete; anopla

eskuzorro • manopla

eskuzorro • guantelete

eskuzorro. eskularru • guante

eskuztatu • anejar; anosear, palpar

eskuztatzaile • sobón

eskuztatze • manoseo

eskuztatze • anoseo

eslai • indirecto; oblicuo, transversal

eslaviar • eslavo

eslaviera • eslavo ehizkd

eslavis o • eslavismo

eslavis o • eslavismo

eslavista • eslavista

eslavista • eslavista

eslavistika • eslavística

eslavistika • eslavística

esleigarri • atribuible

esleipen • asignación; atribución

esleitu • asignar; atribuir

esleitu • adjudicar; asignar, atribuir

eslora • eslora

eslovakiar • eslovaco

eslovakiera • eslovaco ehizkuntzad

esna egon • velar

esnai • alerta; despierto

esnaitu eesnaietuda esnaitzend • avivar; despertar, espabilar

Esnaki, perretxiko, enadina eta burumuin-salteatua • Salteado de mollejas, setas, enadillas y sesos

esnaldi • inso nio; vela, vigilia

esnale • despertador

esnatu (du) • despertar

esnatu eesnaetuda esnatzend • despertarse; desvelar

esne • leche; úkatilukada bete esne ö un tazón de leche

esne • leche

esne- • lácteo; láctico, lechal

esne-belar • lechetrezna; úkatilukada bete esne ö un tazón de leche

esne-belar • lechetrezna

esne-hortz • diente de leche

esne-hortz • diente de leche; úkatilukada bete esne ö un tazón de leche

esne-mamitan bizi, esnetan bizi, gil-gil bizi • vivir en grande

esne-saltzaile • lechero; úkatilukada bete esne ö un tazón de leche

esne behi • vaca de leche

Esne errea • Leche asada

Esne frijitu txokolatedun pasteltxoak • Pastelitos de leche frita con chocolate

esne huts • leche sola

esne kondentsatu • leche condensada

esne kondentsatu • leche condensada

Esne merengatua • Leche merengada

Esne trinko-pastela • Pastel de leche condensada

Esnebide • Vía Láctea

esnebiltzaile • recogedor de leche

esnebiltzaile • recogedor de leche

esnedenda • lechería

esnedun • lactífero; lechal

esnedun • lactífero

esnegain • nata

esnegain • nata

Esnegaina • Nata

Esnegainezko gazta • Queso de nata

Esnegainezko izozkia • Helado de nata

Esnegainezko trufak • Trufas de nata

esnegorri • níscalo

esnegorri • níscalo

esneketari • lechera; lechero

esnekiak • productos lácteos

esnekiak • productos lácteos

esneopil • bollo de leche

esneopil • bollo de leche

esnetela • nata

esnetsu • lechal

esnezko • lácteo; láctico

Esnezko erroskilak • Rosquillas de leche

esnob • snob

esnobismo • snobismo

esnobista • snobista

esoindgaineko • gabán

esondamendu • proposición, sugerencia

esoteriko • esotérico

esoteriko • esotérico

Esp"naka eta bexamel-nahaskia • Revuelto de espinacas con bechamel

espa • celo; la ento, queja

espageti • spaghetti

espageti • spaghetti

espaloi • acera

espaloi • acera

espaloi • acera; arga asa, azacote

espaloiko ertz • bordillo de la acera

españakuntza. espainiarkuntza • españolización

españar. espainiar • español

españazale. espainiazale. Espainiazale • españolista

español-euskaldun. espainol-euskaldun • vasco-español

español. espainol • español

españolara. espainolara • español (idioma)

españoldu (da). espainoldu • españolizarse

españoleria. espainoleria • españolismo

españolezko kondizione. espainolezko conditione • condición de español

españolista. espainolista • españolista

españolizakuntza. espainolizakuntza • españolización

españolizatu (da). espainolizatu (da) • españolizarse

españolkeria. espainolkeria • españolismo

españolkuntza.espainolkuntza • españolización

españoltasun. espainoltasun • españolismo

espanta endu • aso bro

espantagarri • espantoso

espantagarri • terrible

espantatu • ad iraresed; aso brar, extrañarse

espantatu • ad iraresed; aso brar

espantu • espanto

espantu • ad iración; aso bro, espanto

Esparrago-kutixiak • Delicias de espárragos

Esparrago arraultzopila • Tortilla con espárragos

Esparrago budina • Pudding de espárragos

Esparrago eta langostinozko budina • Pudding de espárragos con langostinos

Esparragu moussea • Mousse de espárragos

esparru • acotado; acotado, acotamiento

espartar • lacede onio

espartar • lacede onio

espartin • alpargata; zapatilla

espartzatu • trenzar

espartzu • esparto

Espasmo(zko) barre. • risa espasmódica

Espasmozko, espasmo-. • espasmódico, -a

espatsu • celoso

espatsu egon • tener celos

espazial • espacial

Espazioaren zentzu. • sentido del espacio

espaziuntzi • nave espacial

espedientatu • expedientar

espediente • expediente

Espediente eta Isunen Sekzioa • Sección de Expedientes y Sanciones

Espediente. • expediente

espedizio • expedición

espedizionario • expedicionario

espeka • e ecánicad leva

esperantzagabe ekod • desesperanzado

esperantzagabeekod • desesperanzado

esperi entakuntza • experi entación

esperi ental • experi ental

esperi ental • experi ental

esperi entalki • experi entalmente

esperi entalki • experi entalmente

esperi entatu • experi entar

esperi entatu • experi entar

esperi entatzaile • experi entador

esperi entatzaile • experi entador

esperi entazio • experi entación

esperi entu • experimento

esperientzia • experiencia

Esperientzia, eskarmentu. Conocer distintas experiencias y formas de trabajo = Esperientza eta lan jarduera ezberdinak ezagutu. Niveles de formación, experiencia = Esperientzia, prestaketa mailak. La experiencia de otras personas = Gainontzeko pertsonen eskarmentua. • experiencia

esperientziarik ez • inexperiencia

espetxe • cárcel; penal, presidio

espetxe • prisión, presidio

Espetxe-, kartzela-. • penitenciario, -a

Espetxe zigor, kartzela zigor. • pena [de prisión]

Espetxe, kartzela, presondegi. • centro penitenciario

Espetxe, kartzela, presondegi. • prisión

espetxeratu • preso

espezieen jatorria • el origen de las especies

espezifiarteko • interespecífico

espezifibarneko • intraespecífico

espiatu • espiar

espinaka • espinaca

Espinaka-horriak pasa eta piñuaziekin • Hojas de espinacas con pasas y piñones

Espinaka-kutixiak • Delicias de espinacas

Espinaka eta ganben nahaskia • Revuelto de espinacas y gambas

espingarda • espingarda

espionaia • espionaje

espira • espira

espiral • espiral

espiralean • en espiral

espiralki • en espiral

espirilo • espirilo

espiritu • espíritu del vino; alcohol

espiritu • alcohol; espíritu del vino

espiritutsu • espirituoso

esplikagaitz • inexplicable

esplikagarri • explicable

esplikatu • explicarse

esplikatzaile • explicador

esplizitu • explícito

esplizitu • explícito

esplizituki • explícitamente

esplizituki • explícitamente

esplotakuntza • explotación

esplotatu • estallar; explotar

esplotatzaile • explotador

espoleta • espoleta

espoleta • espoleta

espoliatu • expoliar; hurtar

espoliatzaile • expoliador

espoliazio • expoliación

esponda • lo a; uro de piedra seca o tierra, talud

esponente • exponente

esponente • exponente

esponentzial • exponencial

esponentzial • exponencial

esponja • esponja

esponjatu • esponjar

esponjiari • espongiario

esponjiari • espongiario

esponjontzi • esponjera

esponjontzi • esponjera

espora • espora

espora • espora

esporadiko • esporádico

esporangio • esporangio

esporofito • esporofito

esporofito • esporofito

esporontzi • esporangio

esportagarri • exportable

esportagarri • exportable

esportatu • exportar

esportatu • exportar

esportatzaile • exportador

esportatzaile • exportador

esportazio • exportación

esportazio • exportación

esportzagarri • edificante

esportzatu • alentarse

esportzatu • edificar

esportzu • aliento e oralad; apoyo

esportzu e an • alentarse

esportzu e oralad • aliento

esposa • esposa eerligioz esposatuaa baina ezaragizd

esposario • desposorio

esposario • desposorio

esposatu • desposaresed; esposar

esposo • esposo eerligioz esposatuaa baina ez haragizd

espres • exprés; expreso

espreski • expresamente

espress • exprés

espresu • expreso

espresuki • expresamente

espuela ipini • echar la espuela

esserleku • asiento; banco, silla

esta entu • estamento

esta entu • estamento

esta ine • esta bre

esta ine • esta bre

establezi entu • establecimiento

estadio • estadio eneurriad

estafeta • estafeta

estafeta • estafeta

estafetari • estafetero

estafetari • estafetero

estaie • piso

estakuru • defecto; disculpa, evasiva

estakuru atera • pretextar

estakurudun • defectuoso

estakurugabe • irreprochable

estakurugabe • irreprochable

estakurugabeko • irreprochable

estal-gabetu (du) • descubrir

estalag ita • estalag ita

estalag ita • estalag ita

estalaktita • estalactita

estaldu (da) • ocultarse

estaldura • funda

estalgarri • opérculo

estalgetu (dio) • revelar

estalgile • alcahuete; alcahuete, encubridor

estalgune • refugio

estali • oculto

estali • e bozar eaurpegiad; encapotar, encubrir

estali • recubrir

estali • latente; recóndito

estali (du) • ocultar, encubrir, cubrir

estalian • escondidas ead

estalinis o • stalinismo

estalinis o • stalinismo

estalinista • stalinista

estalinista • stalinista

estalkai • velo

estalketa • aparea iento; ayunta iento, cópula

estalki • toldillo

estalki • tapadera

estalki • covertor; envoltura, forro

estalki • velo

estalkiak bota • quitarse la máscara

estalpe • cobertizo, abrigo, protección

estalpe • cobertizo; cubierto, protección

estalpen • encubrimiento

estaltzaile • encubridor

estaltze • coito

estandarte • estandarte

estanko • estanco

estanpa • esta pa; figura

estanpaketa • esta pación; esta pado

estanpatu • esta par

estanpatu • esta pado

estanpatu • esta par

estanpatzaile • esta pador

estanpatzaile • esta pador

estanpazio • esta pación

estari • oculto

estasi • éxtasis

estasi • xtasis

estasiatu • extasiarse

estasiatu • extasiarse

estatal • estatal

estataldu • estatalizar

estataldu • estatalizar

estatalista • estatalista

estatalista • estatalista

estatika • estática

estatiko • extático

estatiko • estático; extático

estatis o • estatismo

estatista • estadista

estatistika • estadística

estatistika • estadística

Estatistika Bulegoa • Negociado de Estadística

Estatistika Zerbitzua • Servicio de Estadística

estatore • estator

estatu • estado

estatu- • estatal

estatua • estatua

estatua • estatua

estatuaren • estatal

estatuaren kontrako • antiestatal

estatuatxo • estatuilla

estatuatxo • estatuilla

estatubatuar • estadounidense

estatugizon • estadista; ho bre de estado

estatugizon • ho bre de estado

Estatuko errepide • carretera estatal

Estatuko interes orokorreko sare, EIOS • RIGE, red de interés general del Estado

Estatuko interes orokorreko sare, EIOS • red de interés general del Estado, RIGE

Estatuko Loteria eta Apustuen Nazio Erakundearen Bizkaiko Ordezkaritza • Delegación en Bizkaia del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado

estatutari • estatulario

estatutu • estatuto

estatutu • estatuto

estatutu- • estatulario

estatutu-egitasmo • proyecto de estatutos

estatutuak aldatze, estatutuen aldaketa • modificación de estatutos

estatutuak egokitze, estatutuen egokitzapen • adaptación estatutaria

estatutuarekiko • estatulario

estaziona endu • estacionamiento

estazionatu • estacionar

este • intestino; tripa

estebete • butifarra; e butido

estegorri • esófago

estegosauro • estegosaurio

esteialdu • disipar ediruad

esteiari • atribulado; iserable

esteka • atadura; ligadura

estekadura • atadura; juntura, ligazón

estekailu • amarra; atadura, ligazón

estekan ezarri, setioan ezarri • poner sitio

estekatu • atar; ligar

estekatu • amarrar; atar, enlazar

estekatu • atar

estekatu (du) • atar, frenar

estenografi • estenográfico

estenografia • estenografía

estenografiko • estenográfico

estentoriar • reo

estentoriar • estentóreo

estentsibo • extensivo

estepa • estepa eerrusiar hitzad

estepa eerrusiar hitzad • estepa

estereo • estéreo

estereo • estéreo

estereo etria • estereo etría

estereo etria • estereo etría

estereofania • estereofonía

estereofania • estereofonía

estereofoni • estereofónico

estereofoniko • estereofónico

estereografia • estereografía

estereografia • estereografía

estereotipatu • estereotipar

estereotipatu • estereotipar

estereotipia • estereotipia

estereotipia • estereotipia

estereotipo • estereotipo

estereotipo • estereotipo

Estereotipo. • estereotipo

estereoto ia • estereoto ía

estereoto ia • estereoto ía

esterilizatu • esterilizarse

esterilizazio • esterilización

esterilizazio • esterilización

esterlina • esterlina

esterlina • esterlina

esternoi • esternón

estertore • estertor

esteta • esteta

esteta • esteta

estetika • estética

estetika • estética

estetiko • estético

estetiko • estético

esti • retroceso

esti a • apreciación; aprecio, esti a

esti agaitz • inesti able

esti agarri • apreciable; esti able

esti atu • apreciar

esti atu • preciado

esti atu • apreciar; estimar

esti azio • apreciación

esti egin • recular; refluir, retirar

esti u • apreciación; aprecio, esti a

esti ulu • estí ulo; incitación

estialdi • retirada; retroceso

estig a • estig a

estig a • estig a

estig atis o • estig atismo

estig atis o • estig atismo

estig atizatu • estig atizar

estig atizatu • estig atizar

estikapen • recusación

estilo • estilo

estilografiko • estilográfico

estilografiko • estilográfico

estimatu (du) • estimar, querer, amar

estimu • estima, estimación, amor

estimulatzaile • estimulante

estira • suplicio; tormento

estira e an • ator entar; torturar

estira hartu • ator entar

estiratu • ator entar

estiratu • ator entar; torturar

esto a • esto a

esto a • esto a

estoiko • estoico

estoiko • estoico

estoizis o • estoicismo

estoizis o • estoicismo

estoka • torno

estola • estola

estola • estola

estolda • alcantarilla; desag±e

estolderia • alcantarillado; alcantarillado

estonatu (da) • sorprenderse, asombrarse

estonatu (du) • sorprender, asombrar

estrabe • listón

estradizio • extradición

estradizio • extradición

estrafin • extrafino

estrafin • extrafino

estrainiatu • extrañarse

estrainio • chocante; extraño, raro

estrainio • extraño

estrajudizial • extrajudicial

estrajudizial • extrajudicial

estralau • extraplano

estralau • extraplano

estraofizial • extraoficial

estraofizial • extraoficial

estraofizialki • extraoficialmente

estraofizialki • extraoficialmente

estrapolatu • extrapolar

estrapolatu • extrapolar

estrapolazico • extrapolación

estrapolazico • extrapolación

estrapu • tropiezo

estrata • estrada; vericueto

Estrategi Plangintzarako Zerbitzua • Servicio de Planificación Estratégica

Estrategia(zko) plan, plan estrategiko. • plan estratégico

Estrategia. • estrategia

estre is o • extre ismo

estre ista • extre ista

estreina • estreno

estreinaldi • debut

estreinari • debutante; debutante

estreinatu • debutar

estreinatu • debutar

estreineko • pri ero

estrepa • jara

estrepa • jara

estrepadi • jaral

estrepen • jaral

Estriknina. • estricnina

estropada • regata

estropadak • competición de traineras

estropadak • competición de traineras

estropadak egin • competir las traineras; regatear

estropezu egin • obstaculizar; trabar, tropezar

estrosada • e boscada; encerrona

estu • angustioso; apretado, apurado

estu • cerrado

estu • apretar

estu-estuki • angustiosamente

estualdi • ansia; apuro, congoja

estuasun • angustia; aprieto, apuro

estuera • estrechez

estugune • estrecha iento; estrechez, sitioangosto

estugune • tramo estrecho

estukatu eestukaa estukatzend • apretujar

estuketa • estrechamiento

estura • angustia; aprieto, apuro

esturaz • apuradamente

esturio • esturión

estutasun • angustia; aprieto, apuro

Estutasun, larritasun; estualdi, larrialdi, herstura. • angustia

estutu • apretujar

estutu • acongojaresed; angustiaresed, apre iar

estutu • acongojaresed; angustiaresed, apre iar

estutze • adelgazamiento

eszena • escena

eszena • escena

eszenategi • escenario

eszenatoki • escenario

eszeneratu • escenificar

eszenifikatu • escenificar

eszenifikazio • escenificación

eszenifikazio • escenificación

eszeniko • escénico

eszeniko • escénico

eszenografi • escenográfico

eszenografia • escenografía

eszenografia • escenografía

eszenografiko • escenográfico

eszenografo • escenógrafo

eszenografo • escenógrafo

eszeptiko • escéptico

eszeptiko • escéptico

eszeptizis o • escepticismo

eszeptizis o • escepticismo

ETA • ETA

eta • pues, puesto que, ya que

eta • y, e

eta abar • etcétera

eta abar • etcétera

eta abar • etcétera

eta guzti • inclusive

eta. a. etaa. etaaa. eta a. etaab. etab • etc. etc. etc. etcétera

eta. ta • pues, porque, puesto que, ya que

etabakoad erre • fumar

etabakod erretzaile • fu ador

etano • etano

etapa • etapa

etarte • atrio

etecncd taiel • tajadera

etekin • beneficio; fruto, ganancia

etekin • te poralidad

etekingabe • i productivo

eten • discontinuo; entrecortar, fracturar

eten-puntuak • puntos suspensivos

eten-puntuak • puntos suspensivos

eten (da) • romperse, quebrantarse

eten (du) • interrumpir

eten gabe • a cada omento

etena e an • dar tregua

etenaldi • cesación; inciso, interrupción

etenbehar • tirante; tirantez

etenda • agotado; olido, rendido

etendu • ro per estirando

etendu • ro per estirando

etendu (du) • interrumpir

etendu (du) • romper, quebrantar, rasgar

etendun • herniado

etendun • herniado

etendura • fractura; hernia, interrupción

etenezin eezkod • inquebrantable

etengabe • sin cesar, infatigablemente, continuamente

etengabe • continua ente; durable, ininterru pidamente

etengabe ekin • volvera la carga

etengabe ekod • ininterru pido; perenne, úetengabe hitz egin ö hablar largo y tendido

etengabe lan egin • bregar

etengabeekod • ininterru pido

etengabeki • ininterru pidamente

etengabeki • asidua ente; ininterru pida ente, insistentemente

etengabeko • incesante; per anente

etengabeko • incesante

Etengabeko Ikaskuntzako Zuzendaritza • Dirección de Aprendizaje Permanente

Etengabeko Trebakuntza Atala • Sección de Formación Continuada

etengailu • interruptor

etengailu • cortacircuitos; interruptor, ruptor

etenik gabe gidatze, etenik gabeko gidaldi • conducción ininterrumpida

etenkako • inter itente

etenkari • interruptor

etenkor • quebradizo; suspensivo

etentzaile • ruptor

etentze • suspensión

etentze • ruptura

etentzeke • sucesivamente, sin interrupciones

eter • éter

Eter. • éter

etere • éter

Eterismo; eterrak eragindako pozoidura. • eterismo

Etermania. • eteromanía

eternal • eterno

eternaldu • eternizarse

eternalki • eternamente

eti o • étimo

eti ologi • eti ológico

eti ologia • eti ología

eti ologia • eti ología

eti ologiko • eti ológico

eti ologista • eti ólogo

eti ologo • eti ólogo

etika • tica

etika • ética

etiketa • etiqueta; porfía, reyerta

etiketa • etiqueta

etiketa itsasgarri • etiqueta adhesiva

etiketak • etiquetaje

etiketatu • etiquetar

etiketatu • etiquetar

etiketatzaile • etiquetador

etiketatzaile • etiquetador

etiko • ético; ético

Etiliko. • etílico, -a

Etilismo; edari alkoholdunek eragindako pozoidura. • etilismo

etilometro • etilómetro

Etiologia. • etiología

etiopiar • etíope

etni • étnico

etnia • etnia

etnia • etnia

etniko • étnico

etnografi • etnográfico

etnografia • etnografía

etnografia • etnografía

etnografiko • etnográfico

etnografo • etnógrafo

etnologi • etnológico

etnologia • etnología

etnologia • etnología

etnologiko • etnológico

etnologo • etnólogo

etnologo • etnólogo

etoi • pérfido; traidor

etoikeria • perfidia; traición

etologia • etología

etologo • etólogo

etologo • etólogo

etor berri. etorri berri • recién venido

etorberri • advenedizo; recién venido

etorberri • recién venido

etorbide • ascendencia; avenida ekalead, origen

etorbide ekalead • avenida

etorburu • ascendencia; origen, principio

etordei • reclamo

etorki • origen, ascendencia

etorki • estirpe; linaje, origen

etorkin • origen

etorkin • advenedizo; in igrante

Etorkinentzako Harrera Zerbitzua • Servicio de Acogida a la Inmigración

etorkiz • original ente; originariamente

etorkizko • original

etorkizun • abolengo; devenir, futuridad

etorkizun • porvenir, futuro, venidero

etorkizun-aldi • futuro, tiempo venidero

etorkizuneko • venidero

etorkizuneko • venidero, del futuro, futuro

etorkizuneko • venidero

etorkizuneko ikusunetik • en perspectiva

etorkor • apacible; dócil, persuasible

etorle • asistente; asistente

etorpen • adveni iento; venida

etorrera • adveni iento; asistencia, avenida

etorri • provenir

etorri • acudir; avecinar

etorri • acudir; avecinar, di anar

etorri • facilidad en el habla; fluidez e intzatzeand, labia

etorri • facilidad en el habla

etorri • facilidad

etorri (da,zaio) • provenir.?

etorri (da,zaio) • surgir

etorri (da,zaio) • venir,llegar

etorri (da,zaio) • integrarse a

etorri ahalean • a edida que vienen

etorri zenetik • desde que vino

etorri zenetik • desde que vino

etortze • asistencia

etortzeko • para venir

etortzeko • para venir

etresnad fresa • fresa epieza

etruriar • etrusco; etrusco

etruriera ehizkcd • etrusco

etrusko • etrusco

etsai • adversario; antagónico, contrario

etsai • enemigo, adversario, hostil

etsai- • hostil

etsai amorratu • enemigo encarnizado

etsaigo • enemistad, hostilidad

etsaigoead • ani adversión; ene istad, hostilidad

etsaitasun • ene istad

etsaitu • ene istarse

etsei • habituarse

etsi • aceptar; acostu braresed, apreciar

etsi • acostu braresed; apreciar, desahuciar

etsi-etsian • desesperadamente

etsi-etsian • a todo trance; desesperadamente

etsi endu • resignación

etsian jarri • confor arse; resignarse

etsiarazi • defraudar

etsigarri • des oralizador

etsigarri • descorazonador; des oralizador

etsimendu • desesperación

etsipen • aceptación; desaliento, desesperación

etsipenaz • resignadamente

etsipenaz • resignadamente

etsipengarri • descorazonador; desesperanzador

etsipengarri • desesperanzador

etsitu • desesperarse

etxa- • do éstico

etxabe • bajera

etxabe • bajera; lonja

etxabere • ani al casero

etxagun • propietario de un caserío

etxagun • propietario de un caserío

etxaguntza • ayorazgo; pri ogenitura

etxajaun • duende; propietario de una casa

etxajaun • propietario de una casa

etxalaba • heredera

Etxalarko basusoa • Paloma torcaz de Echalar

Etxalarko uso gisatuak • Guisado de palomas de Etxalar

Etxalarko usoa sagar saltsarekin • Paloma de Echalar a la salsa de manzana

etxalde • finca; granja, heredad

etxalde jabedun • finca particular

etxalde jabedun • finca particular

Etxaldeko oilarra txakolinez • Gallo de corral al chacolí

etxapean • bajo techado

etxarrantxatu etxarrantxaetuda cctxatzend • rastrillar

etxarte • callejón; patio

etxase e • heredero

etxauntza agentzia • agencia in obiliaria ein obiliariod

etxauntza agentzia ein obiliariod • agencia in obiliaria

etxaurre • antepuerta; antuzano, fachada

etxe • casa

etxe • casa; do icilio, hogar

etxe-abere • animal doméstico

etxe-euli • osca co •n; úetxezaldatu da ö se ha udado de casa, úetxerako bidea ö el ca ino de casa

etxe-kilkir • grillo del hogar; úetxezaldatu da ö se ha udado de casa, úetxerako bidea ö el ca ino de casa

etxe barruan • dentro de la casa earend

etxe batera indarrez sartu • allanar la morada

etxe batera indarrez sartu • allanar la orada

etxe jatorreko • deabolengo

etxea • la casa

etxea koipetan igeri eduki • nadar en la abundancia

etxean barne • dentro de la casa; OME dentro de la casa

Etxean egiteko desintoxikazio. • desintoxicación domiciliaria

etxebarru • hogar

etxebizitza • piso; planta, vivienda

etxebizitza-kooperatiba • cooperativa de vivienda

Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritza • Dirección de Vivienda y Arquitectura

Etxebizitza eta Berregokipeneko Negoziatua • Negociado de Vivienda y Rehabilitación

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako lurralde ordezkaritzak, lurralde historiko bakoitzean • Delegaciones Territoriales del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales de cada uno de los Territorios Históricos

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila • Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua • Consejero de Vivienda y asuntos sociales

Etxebizitza Sailburuordetza • Viceconsejería de Vivienda

Etxebizitzarako eta Hiri Berrikuntzarako Udal Eragintegia, SA • Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, SA

Etxebizitzaren Udal Patronatua • Patronato Municipal de la Vivienda

etxeburu • casa atriz

etxegabe • errante

etxegain • azotea; terraza

etxegile • constructor (de casas)

etxegin eetxegina etxegitend • edificar

etxegintza • construcción (de casas)

etxegintza aterialak • aterial de construcción

etxegintza materialak • material de construcción

etxejale • pródigo

etxekalte • cala itoso; desastroso, anirroto

etxeki (du) • suspender, colgar, sostener en el aire

etxekidura • atadura; ligadura

etxeko • do éstico; fa iliar, hogareño

etxeko-jaun • amo de casa, cabeza de familia, señor de la casa

etxeko andra. etxeko andre • ama de casa

Etxeko ardo berezia • Vino especial de la casa

Etxeko ardoa, eskailerapeko ardoa • Vino de la casa

Etxeko budina • Flan de la casa

Etxeko entsalada berezia trufa, magreta eta ahate-urdaiazpikoarekin • Ensalada especial de la casa con trufas, magret y jamón de pato

Etxeko fritu bereziak • Fritos especiales de la casa

Etxeko gazta tarta • Tarta casera de queso

Etxeko goxoa • Dulce de la casa

Etxeko goxoak (arraultzesnekia eta arrozesnea) • Postres de cocina (natilla y arroz con leche)

Etxeko janari ketuak ogi-xigor gainean • Surtido sobre tosta

etxeko lan • trabajo do éstico

etxeko lan • trabajo do éstico

Etxeko menua • Menú de la casa

Etxeko nahaskia • Revuelto de la casa

Etxeko pastelak • Pasteles de la casa

Etxeko pasteltxoak • Repostería de la casa

Etxeko pijama • Pijama de la casa

Etxeko tarta • Tarta de la casa

Etxeko trufadun patea • Paté trufado de la casa

Etxeko zapoa • Rape "Etxeko"

Etxeko zizka-mizkak • Entremeses de la casa

Etxeko zopa • Sopa de casa

etxekoak • fa ilia eeuskal tradizioand ebizilekuari doakionezd

etxekoandre • casera; señora de la casa

etxekoi • hogareño

etxekor • hogareño

etxekotasun • fa iliaridad

etxekotu • do esticar; fa iliarizarse

etxelektra • electrodo éstico

etxepe • sótano

etxerako lana • tarea escolar

etxerako lana • tarea escolar

etxerako lanak • deberes para casa eeskolakoakd; trabajo edeberesd para casa

etxerako lanak eeskolakoakd • deberes para casa

etxerako tresna ekd • electrodo ésticoesd

etxerakoi • do esti ble

etxerakoi • do esti ble

etxeratu • do iciliar

etxeratu (da) • ir a casa

etxetar • inquilino

etxetar • amante de la casa; familiar, inquilino

etxetiar • fa iliar; inquilino, rentero

etxetiargo • inquilinato

etxetik • desde la casa

etxetik • desde la casa

etxetik bota • desahuciar

etxetik kanpora • fuera de casa

etxetik landa • fuera de casa

etxetresna ekd • electrodo ésticoesd

Etxez Etxeko Laguntzetako Negoziatua • Negociado de Ayuda Domiciliaria

etxez kanpo • fuera de casa

etxezain • ayoral; ayordomo

Etxezainak • Subalternos

etxezaintza • cargo de mayordomo

Etxezaintza Taldea • Grupo de Conserjería

etxezale • hacendoso

etxikitero eBilboko espezi en berezi bere • chiquitero

etxola • chabola; choza, garita

etxola • choza, cabaña

etzaleku • alcoba; ca a de ganado, fonda

etzan • estar situado geográficamente

etzan • acostarse; reclinar, reposar

etzan • tu barse

etzan (da) • acostarse, yacer

etzanaldi • reposo

etzanda • echado; tendido

etzanda egon • descansar tu bado; recostar, reposar

etzanda jarri • recostar

etzatordu • hora de acostarse

etzatordu • hora deacostarse

etzaulki • tu bona

etzaulki • tu bona

etzauntza • ca a; dor itorio, yacija

etzi • pasado añana

etzi • pasado mañana

etzi • pasado mañana

etzida u • tras pasado añana

etzida u • tras pasado mañana

eufe is o • eufe ismo

eufoni • eufónico

eufonia • eufonía

eufoniko • eufónico

eufori • eufórico

euforia • euforia

euforia • euforia

Euforia, poztasun handi. Euforia repentina = Bat-bateko euforia. * Baikortasun. Puede provocar inicialmente euforia, pero este efecto es temporal = Hasiera batean * baikortasuna pizten du, baina hori aldi baterakoa baino ez da. • euforia

euforiko • eufórico

Euforiko, euforia(zko). • eufórico, -a

eugenesi • eugenésico

eugenesia • eugenesia

eugenesiko • eugenésico

eukaliptadi • bosque de eucaliptos

eukalipto • eucalipto

eukaristi • eucarístico

eukaristiko • eucarístico

euli • apocado; cobarde, pusilánime

euli-beltz • oscardón

euli-sare • osquitero

euli-txori • papa oscas

euli-txori • papa oscas; pájaro osca

euli hila irudi • parecer una mosca muerta

euli kaka, azaren azpiko orriak • moco de pavo

euliak uxatu • osquear

euliari hegoa kentzeko ez izan • ser incapaz de matar una mosca

eulifarfalia • ariposa

eulikeria • nñeria; noñada

eulitxori • pájaro osca

eulitzar • oscardón; oscón

eultze • col ena deabejas

eultzi • parva

eultzi • parva; trilla

eultzitu • trillar

euntzid minaketari • draga inas

eunuko • eunuco

eupada • provocación

eurazd garbitu • fregar

eurd gaineratu • poner a flote

eureka • eurekaO L eureka

euri • lluvia

euri • lluvia

euri • lluvia

euri-bide • ra bla

euri-jasa • lluvia intensa

euri-jasa • chubasco; lluvia fuerte

euri-truxu • torrente de lluvia

euri-zaparrada • lluvia fuerte; torrente de lluvia

euria ari izan • llover

euria bota • jarrear

euria egin • llover

euria egin (du) • llover

euria gogor egin • jarrear

euria izan • llover

euria jautsi (da).? euria jausi (da) • caer lluvia

eurialdi • diluvio

eurijasa • chaparrón

eurikapusai • i per eable

euriketa • tor enta de lluvia

eurilangar • siri iri

euritako • paraguas

euritan • lloviendo

euritan • lloviendo

euritan • lloviendo

eurite • te porada de lluvias

eurite • te porada de lluvias

euritsu • lluvioso

euritsu • lluvioso

eurixka • llovizna

eurizirin • llovizna

eurizko • pluvial

eurizko • pluvial

Europa Barneko Errepideen Sarea • Red Transeuropea de Carreteras

Europako errepide • itinerario europeo

Europako Fondoen Zerbitzua • Servicio de Fondos Europeos

Europako Gaietarako eta Kanpo Harremanetarako Batzordea Europako Gaietarako eta Kanpo Harremanetarako Legebiltzar Batzordea • Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior Comisión Parlamentaria de Asuntos Europeos y Acción Exterior

Europako Gaietarako Zuzendaritza • Dirección de Asuntos Europeos

europar • europeo

Europar Batasunarekiko Arazoetarako Zuzendaritza Nagusia • Dirección General de Asuntos Relacionados con la Unión Europea

Europari Buruzko Informazio eta Agirien Atala • Sección de Información y Documentación Europea

Europari buruzko Informazio Zerbitzua • Servicio de Información Europea

eurrez • ansalva ead; nu erosa ente, porrilo ead

eusjara gaizto e ordoilod • jerigonza

Euskadiko Babes Zibilaren Plana • Plan de Protección Civil de Euskadi

Euskadiko Dokumentu Ondarearen Zentroa IRARGI • Centro de Patrimonio Documental IRARGI

Euskadiko Ekoizpen Integraturako Koordinazio Batzordea • Comisión Coordinadora para la Producción Integrada de Euskadi

Euskadiko Ekonomia-Arduralaritzako Epaitegia • Tribunal Económico Administrativo de Euskadi

Euskadiko Eskola Kontseilua • Consejo Escolar de Euskadi

Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, SA VISESA * VISESA Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, SA • Sociedad pública Sociedad de Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. VISESA

Euskadiko Garapen Lankidetzarako Aholku Batzordea • Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo de Euskadi

Euskadiko Kirol Portua SA • Euskadiko Kirol Portua, S.A

Euskadiko Kooperatiben Erregistroa • Registro de Cooperativas de Euskadi

Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua, (EKGK) • Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi (CSCE)

Euskadiko Kooperatiben Konfederazioa • Confederación de Cooperativas de Euskadi

Euskadiko Kooperatiben Legea • Ley de Cooperativas de Euskadi

Euskadiko Liburutegien Sistema Nazionala • Sistema Nacional de Bibliotecas de Euskadi

Euskadiko Nazioartekotze Batzordea • Comisión de Internacionalización del País Vasco

Euskadiko Ondare Arkitektoniko Monumentalaren Aholku Batzordea • Consejo Asesor del Patrimonio Arquitectónico Monumental de Euskadi

Euskadiko Orkestra, S.A. sozietate publikoa • Sociedad pública Orquesta de Euskadi S.A

Euskadiko Osasun Plana • Plan de Salud de Euskadi

Euskadiko Portuetako Aholku Organoa • Organo Consultivo de Puertos de Euskadi

Euskadiko Prezioen Batzordea • Comisión de Precios de Euskadi

Euskadiko Sanitate Kontseilua eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Osasun Barrutietako Kontseiluak • Consejo de Sanidad de Euskadi y Consejos de Área de Salud de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa

Euskadiko Teknologia Sanitarioa, S.A. OSATEK * OSATEK Euskadiko Teknologia Sanitarioa, S.A. • Tecnología Sanitaria de Euskadi, S.A OSATEK

Euskadiko Udal Kontseilua • Consejo Municipal de Euskadi

Euskadiko Unibertsitate Kontseilua • Consejo Vasco de Universidades

Euskadiko Uraren Mahaia • Mesa del Agua de Euskadi

Euskadiren Mexikoko Ordezkaritza • Delegación de Euskadi en México

Euskadiren Ordezkaritza Bruselan • Delegación de Euskadi en Bruselas

euskailu • sujetador

euskal • vasco

euskal • vasco

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko Kontsulta edo/eta Koordinaziorako organo kolegiatuak • Órganos Colegiados Consultivos y/o de Coordinación de la Administración del País Vasco

Euskal Autonomia Erkidegoaren Ingurumenerako Aholku Batzordea • Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan bere Zerbitzuak egin zituzten Langileen Lanbide eta Gozamen Eskubideak aplikatzeko Batzordea • Comisión para la aplicación de los derechos profesionales y pasivos del personal que prestó servicios a la

Euskal Autonomia Erkidegoko Artxibo Zerbitzuak • Servicios de Archivo de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia • Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Euskal Autonomia Erkidegoko Babes Zibilerako Batzordea • Comisión de Protección Civil de Euskadi

Euskal Autonomia Erkidegoko Bide Segurtasun Batzordea • Comisión de Seguridad Vial de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Euskal Autonomia Erkidegoko Bide Segurtasun Batzordearen Komite Iraunkorra • Comité Permanente de la Comisión de Seguridad Vial de la CAPV

Euskal Autonomia Erkidegoko Elikaduraren Higiene eta Segurtasun Kontseilua • Consejo de Seguridad e Higiene Alimentaria de la Comunidad Autónoma Del País Vasco

Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorraren Batzordea • Comisión del Plan General de Carreteras del País Vasco

Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroa • Registro de Fundaciones del País Vasco

Euskal Autonomia Erkidegoko Gazte Informazio eta Dokumentaziorako Zentro Koordinatzailea • Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil de Euskadi

Euskal Autonomia Erkidegoko Gazte Plana • Plan Joven de la Comunidad Autónoma Vasca

Euskal Autonomia Erkidegoko Gazte Planaren Zuzendaritza Batzordea • Junta Rectora del Plan Joven de la Comunidad Autónoma Vasca

Euskal Autonomia Erkidegoko Gazteriaren Kontseilua • Consejo de la Juventud de Euskadi

Euskal Autonomia Erkidegoko Irratidifusio Enpresen Erregistroa • Registro de Empresas Radiodifusoras del País Vasco

Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroa • Registro de Entidades Deportivas del País Vasco

Euskal Autonomia Erkidegoko Kontsumoko Arbitraje Batzordea • Junta Arbitral de Consumo de Euskadi

Euskal Autonomia Erkidegoko Udaltzaingoak Koordinatzeko Batzordea • Comisión de Coordinación de las Policías Locales del País Vasco

euskal dantzak • bailes vascos

Euskal Estatistika Batzordea • Comisión Vasca de Estadística

Euskal Estatistika Kontseilua • Consejo Vasco de Estadística

Euskal Etxeen Errolda • Registro de Centros Vascos

Euskal Gizataldeekiko Harremanetarako Aholku Batzordea • Consejo Asesor de Relaciones con las Colectividades Vascas

Euskal Gizataldeekiko Harremanetarako Zuzendaritza • Dirección de Relaciones con las Colectividades Vascas

euskal herrialde • provincia vasca

euskal herrialde • provincia vasca

Euskal Herriko Bertako Abere-Arrazen Kontseilua • Consejo de Razas Animales Autóctonas Vascas

Euskal Herriko gazta • Queso del País Vasco

Euskal Herriko Ingurumen Batzordea • Comisión Ambiental del País Vasco

Euskal Herriko Lurraldearen Antolamendurako Batzordea eta Lurralde Politikarako Aholku Batzordea • Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco y Consejo Asesor de Política Territorial

Euskal Herriko Natura Zaintzeko Aholku Batzordea-Naturzaintza • Consejo Asesor de Conservación de la Naturaleza del País Vasco

Euskal Herriko Poliziaren Ikastegia • Academia de la Policía del País Vasco

Euskal Irrati Telebista • Radio Televisión Vasca

euskal kooperatiba • cooperativa vasca

euskal kooperatiben mugimendu • movimiento cooperativo vasco

Euskal Kultura Ondarearen Zerrenda Nagusia • Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco

euskal kutsu • sabor vasco

euskal kutsu • sabor vasco

Euskal Osasun Zerbitzua Osakidetza * Osakidetza Euskal Osasun Zerbitzua • Servicio Vasco de Salud Osakidetza

Euskal pastela • Pastel vasco

Euskal piperrada • Piperrada vasca

Euskal zopa • Sopa vasca

euskalari • euskarólogo; vascólogo

euskalari • vascólogo

euskalari • vascófilo

euskaldun • vascófono

euskaldun • vasco, vascoparlante, vascófono

euskaldun • vasco ede hablad; vascófono, vascoparlante

euskaldun-motz • persona nacida en el País Vasco que no sabe hablar en vasco

Euskaldun arraultzopila • Tortilla euskaldun

euskaldun berri • vascoparlante que no lo es de nacimiento

euskaldun zahar. euskaldunzahar • vascoparlante de toda la vida

euskaldundu • vasconizar; vasquizar

euskaldundu • vasconizar

euskaldundu • vasquizar

euskaldundu (du) • vasquizar, enseñar a hablar en vasco

euskaldunen artean • entre los vascos

euskaldunen artean • entre los vascos

euskaldungo • vasquismo

euskaldungo • conjunto de vascos

euskaldungo • colectividad vasca; vasquismo

euskaldunsa • vasca, vascoparlante, vascófona

euskalduntasun • vasquismo, vasquía, calidad de vascoparlante

euskalduntze • vasquización

euskalduntze • vasconización; vasquización

euskalduntze • vasquización

euskalduntze • vasconización

Euskalduntze Zerbitzua • Servicio de Euskaldunización

Euskalerri. Euskal Herri. Euskalerri • País Vasco. Pueblo Vasco. Nación Vasca. ENG.: Basque Country

Euskalerriakoak • (los) Euskalerriakos

euskalgaizto • mal vascuence

euskalgaizto • jerigonza vasca

euskalgaizto • jerigonza vasca; al vascuence

euskalki • dialecto de la lengua vasca

euskalki • dialecto de la lengua vasca

euskaltzain • acadé ico de la lengua vasca

euskaltzain. euskalzain • académico (de la Academia) de la Lengua Vasca

euskaltzale • vascófilo

euskaltzale • vascófilo

Euskalzainburu. euskaltzainburu • presidente de la Academia de la Lengua Vasca

Euskalzaindi(a). Euskaltzaindia • Academia de la Lengua Vasca

euskalzale. euskaltzale • vascófilo, vasquista

euskalzaletasun. euskaltzaletasun • vascofilia, vasquismo

euskalzaletsu. euskaltzaletsu • vasquista.??

euskara • euskera

euskara • idio a vasco

euskara • euskara; idio a vasco, vascuence

euskara • vascuence

euskara • lengua vasca, vasco, vascuence

euskara batua • euskara literario

euskara batua. euskara batu • euskara batua, vascuence unificado

euskara ehcec euskal-d • euskara

Euskara Planen Zuzendaritza • Dirección de Planes de Euskara

Euskara Sailatala • Subárea de Euskera

Euskara Sustatzeko Zerbitzua • Servicio de Promoción del Euskara

Euskara Sustatzeko Zuzendaritza • Dirección de Promoción del Euskara

Euskara Sustatzeko Zuzendaritza Nagusia • Dirección General de Promoción del Euskara

Euskara Zerbitzua • Servicio de Euskera

euskaraganatu (du) • atraer hacia el vascuence

euskaralari • vascófilo

euskaraldu (da) • vasquizarse

euskaralogi. euskaralogia. euskarologia • euskarología, vascología

euskaralogo • euskarólogo, vascólogo

euskarapen • euskerización

euskarapen • euskerización

Euskararen Aholku Batzordea • Consejo Asesor del Euskara

Euskararen Normalkuntza eta Sustapen Zerbitzua • Servicio de Normalización y Promoción del Euskera

Euskararen Normalkuntza Programen Atala • Sección de Programas de Normalización del Euskera

Euskararen Normalkuntzako Zuzendaritza Nagusia • Dirección General de Normalización del Euskera

euskaratu • traduciral euskara; úeuskarak ba du ofizialtasunik ö el vasco ya tiene oficialidad

euskaratzaile • traductoral vasco

euskaratzaile • traductor al vasco

euskaraz • en euskara; en vasco

euskaraz • en vascuence

euskaraz • en euskara

euskaraz • en vasco

euskaraz e an • traduciral euskara

euskarologia • euskarología

euskarologia • euskarología

euskarologo • euskarólogo

euskarri • agarradero; apoyatura, apoyo

euskarri • calzo

euskarritu • apoyar

euskarritu • apoyar

eusko • vasco

Eusko-Ikaskuntza • Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos

Eusko Alkartasuna Legebiltzar Taldea • Grupo Parlamentario Eusko Alkartasuna

Eusko Jaurlaritzako Aholku Batzorde Juridikoa • Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco

Eusko Jaurlaritzaren eta Euskadira destinatuta dagoen Idazkaritza Judizialaren arteko Lankidetza-Organoa • Órgano de colaboración entre el Gobierno Vasco y el Secretariado Judicial

Eusko Legebiltzarreko batzordeak • comisiones del Parlamento Vasco

Eusko Trenbideak SA • Ferrocarriles Vascos, S.A.

euskotar • vasco, euskotarra

eusle • sostenedor; sujetador, sustentante

euspen • apoyo; contención, sostenimiento

eustarri • base; uro de contención

eustarrizko • deapoyo; OME deapoyo

eustarrizko • de apoyo

eustazpi • asa

euste • sustentación

euste-puntu • punto deapoyo

euste-puntu • punto de apoyo

eusteko aparatu • dispositivo de sujeción

eustezin • inaguantable; incontenible, insostenible

eustoin • asa; soporte

eustore • arga asa

eutanasia • eutanasia

eutanasia • eutanasia

eutsi • agarrar; aguantar, aprehender

eutsi • agarrar; aguantar, aprehender

eutsi (du) • agarrar, empuñar

eutsi (du) • sostener

Euzkadi • Euzkadi

Euzkeltzale-Bazkuna • Euskeltzale-Bazkuna

euzkera • euzkera

euzko • vasco, euzkotarra

euzko-seme • hijo vasco

euzko-tarro • borracho vasco, euzkotarro

Euzko Abertzaleak Nacionalistas Vascos Legebiltzar Taldea • Grupo Parlamentario Euzko Abertzaleak Nacionalistas Vascos

Euzko Gubernutto • Gobiernillo Vasco

Euzko Jaurlaritza • Euzko Jaurlaritza

euzkotar • vasco

euzkotar • vasco, euzkotarra

euzkotarrero • euzkotarrero

euzkotarrillo • vasquillo, euzkotarillo

exe • dulce; suave, tierno

exe-exe egin • dorar; tostar

exenplu • eje plo

exenplutasun • eje plificación

exenplutasun • eje plificación

exenpluzko • eje plar

exentzio • exacción

exhaustibo • exhaustivo

exigentzia • exigencia

exigigarri • exigible

exigitu • exigir

exioi • ejión

exioi • ejión

existentzia • existencia

existentzialis o • existencialismo

existentzialis o • existencialismo

existentzialista • existencialista

existentzialista • existencialista

exkaxtasun • escasez; parquedad

Exkur-kutixiak • Delicias de bellota

exodo • éxodo

exodo • xodo

exoftal ia • exoftal ia

exoftal ia • exoftal ia

exogeno • exógeno

exogeno • exógeno

exortu • exhortación

exortzis o • exorcismo

exortzis o • exorcismo

exortzista • exorcista

exortzista • exorcista

exortzizatu • exorcizar

exortzizatu • exorcizar

exos osi • exós osis

exos osi • exós osis

exoteriko • exotérico

exoteriko • exotérico

exotiko • exótico

exotis o • exotismo

exotis o • exotismo

exportaketa • exportación

extasi • éxtasis

extra • extra

extra • extra

extralinguistiko • extraling±ístico

extre adurako • extre eño

extre aduratar • extre eño

ez • no; ú-rik ez ö falta, úez dar ö òes esoa verdadr

ez • no, ni

ez- • no-, des-, in-, sin-

ez-ansiatu, ez-ansia, ez-ansiatzen (da) • despreciar, no conceder valor

ez-berdin. ezberdin • diferente, desigual

ez-egoki. ezegoki • inadecuado, impropio

ez-egokitasun. ezegokitasun • inadecuabilidad, impropíedad, improcedencia

ez-entelegatu (du) • ignorar, no entender

ez-entzun (du) • no escuchar, desoir

ez-entzun egin (dio) • desobedecer, desoir

ez-erabiltze. ez-erabilte • no utilización, no empleo

ez-ernai • no precavido

ez-eta... ere • ni tampoco

ez-eutsi (du) • no asir, no agarrar

ez-ikusi egin (zaio) • ignorarse, ser ignorado

ez-iraultzaile • no-revolucionario

ez-izen • apodo, sobrenombre

ez-jakinarena egin (du) • simular ignorancia, simular que se ignora o desconoce, hacerse el ignorante o desconocedor

ez-zilegi • ilícito; ú-rik ez ö falta, úez dar ö òes esoa verdadr

ez aditu • desoír

ez agur eta ez adio, ez bat eta ez beste, ez bat eta ez bi, ez non eta ez han • ni corto ni perezoso

ez ardi ta ez axuri, ez bere ez besteren, ez hauts ez herrauts, ez pika ez bele, ez ur ez ardo, ez ur ez gatz • ni chicha ni limonada

ez axolatu • desentenderse

ez baldinbere, ezelanbere ez, inolaz ere (ez), inondik ere (ez), inondik eta inora (ez), inondik inora (ez) • de ninguna manera

ez bele eta ez miru izan (gelditu...), ez hauts eta ez ikatz izan, ez hauts eta ez izotz izan, ez ur eta ez ardo izan • no ser ni chicha ni limonada

ez beste • sóla ente; sólo

ez bezala • de modo diferente a

ez bezalako • diverso

ez dagoen • inexistente

ez dakit zer badakit nor • que si no sé qué, que si no sé cuántos

ez dauden • inexistente

ez edateko ur • agua no potable

ez edateko ur • agua no potable

ez egin • abstenerse

ez erdu eta ez merdu • ni fu, ni fa

Ez errealtasun, ez egiazkotasun; ametsezkotasun. • irrealidad

ez ezagut eud • desconocer

ez ezik • además de

ez gustatu • disgustar

ez gutxiagoaz ere, ez hurrik eman ere • ni mucho menos

ez horratik • no por cierto

ez hotz eta ez bero • ni frío ni caliente

ez ikusiarena egin • pasar poralto

ez jakin • desconocer; ignorar

ez kasu egin • desentenderse

ez legezko • ilegítimo

Ez moldatze, moldakaiztasun. Inadaptación (no encontrar el lugar propio, con las consecuencias de la rebelión como mecanismo compulsivo o el retraimiento del pasar) = Moldakaiztasuna (norberak gustuko lekurik ez aurkitzea, eta horrek sortuta arroitugabeko errebelatzeak ala pasatzearen autoisolamenduak dituen ondorioekin). • inadaptación

ez ohizko • desacostu brado

ez onartu • recusar; rehuir

ez oral • in oral

ez oral • in oral

ez oraltasun • in oralidad

ez segur • inseguro

ez ukitu • inviolado

ez. ezik • menos, excepto

eza ihilu • hinojo

ezabaezin • i borrable

ezabaezin • imborrable

ezabagaitz • indeleble

ezabagarri • tachable

ezabagoma • goma de borrar

ezabaketa • eliminación

ezabapen • anulación; eli inación

ezabatsi • disi ular

ezabatu • anular

ezabatu • borrar

ezabatu • anular; borrar, eli inar

ezabatu (da) • desaparecer, abolirse, eliminarse, enmendarse

ezabatu (du) • borrar, eliminar, abolir, aniquilar, liquidar, exterminar, olvidar, pasar por alto

ezabatze • eliminación, abolición

ezabatze • supresión

ezaditu • inaudito

ezadostasun • desavenencia; desconcierto, disparidad

ezagertu • inédito

ezaguera • acción de conocerse; entendi iento, instinto

ezaguera e an • presentarse

ezaguera egin • establecer relacioneseconoceraalguiend

ezaguera egin • eestablecer relacioneseconocer a alguien

ezaguerak hartu • trabar amistad

ezagugarri • señal, característica

ezagumen • conocimiento

Ezagumen eginkizunak. • funciones cognoscitivas

Ezagumen. • capacidad cognoscitiva

ezagun • conocido; anifiesto, p•blico

ezagunez • incógnito

ezagungabea izan • desconocer

ezagupen • conocimiento

ezagupide • característica, señal

ezagut eud • reconocer; vislu brar

ezagutarazi • comunicar; dara conocer, popularizar eherriand

ezagutarazi (du, dio) • hacer conocer, dar a conocer

ezaguteud • agradecer

ezagutezin • incognoscible; irreconocible

ezagutezin • incognoscible

ezagutezin • irreconocible

ezagutki • rasgo, característica

ezagutu (du) • conocer, comprender, reconocer

ezagutza • agradeci iento; gratitud, reconocimiento

ezagutza • conocimiento

ezagutza galdu, kordea galdu • perder el conocimiento

ezagutzagabetasun • desconoci iento; falta de reconocimiento

ezagutzagabetasun • desconocimiento

ezagutzagabetasun • falta de reconocimiento

ezagutzapen • conocimiento

ezagutze • conocimiento

ezagutzeko moduko • reconocible

ezagutzeko oduko • reconocible

ezain • feo; inelegante

ezaindu • afearse

ezaindu • afearesed; defor ar, deslucir

ezaintasun • fealdad

ezakordio • discordia

ezakort • disidente

ezaldarte • contrariedad; deste planza, desventura

ezaldi • carestía

ezantsiatu • descuidarse

ezaren ondoko, hutsaren hurrengo • cero a la izquierda

ezarerid • deponer; depositar, engarzar

ezargailu • dispositivo

ezargarri • i ponible; i positivo

ezari-ezarian • pausada ente; pocoa poco

ezarian • pausadamente, poco a poco, lentamente

ezarian • fácil ente; inpensada ente, suavemente

ezarketa • instalación; puesta

ezarki • adita iento; pegote, re iendo

ezarkuntza • asenta iento; fundación, instalación

ezarle • apostador; asentador, i positor

ezarle • impositor

ezarleku • estableci iento; posadero, puesto

ezarpen • inclusión; inserción, instauración

ezarrera • implantación

ezarrera • asenta iento; disposición, establecimiento

ezarri • deponer; depositar

ezarri (du) • establecer, colocar, poner, imponer, situar

ezarte • establecimiento

ezartzagiri • abonaré

ezartzaile • instalador

ezartze • inclusión

ezaskitasun • insuficiencia

ezatsegin • desagradable

ezaugarri • característica; distintivo, e ble a

ezaugarri argitsu • distintivo iluminado

ezaugarri teknikoen ziurtagiri • certificado de características técnicas

ezaugarriak • filiación

Ezaugarriak. El perfil del paciente no muestra cambios significativos • perfil

ezaupide • conoci iento; indicio, edio o ocasión para conocer

ezaxola • dejadez; indiferencia

ezaxolakeria • descuido; i pasibilidad, negligencia

ezaxolatasun • descuido; indiferencia

ezaxolati • i pasible; indiferente

ezaxolatu • despreocuparse

ezaxolatu (da) • despreocuparse

ezaxolatuki • descuidadamente

ezbai • duda; incertidu bre, indecisión

ezbaian • inseguro

ezbaian egon • dudar; titubear

ezbaidatu (du). eztabaidatu (du) • discutir

ezbaiko • indeciso

ezbaikor • dudoso; indeciso

ezbairik gabe • indiscutible

ezbairik gabe ekod • indisputable

ezbairik gabeekod • indisputable

ezbehar • azar, casualidad

ezbehar • sinsabor

ezbehar • percance

ezbehar • accidente; descalabro, desgracia

ezbeharren tasa • índice de siniestralidad

ezberdin • desigual; OMU diferente, OMU dispar

ezberdindu • diferenciar

ezberdintasun • dese ejanza; desigualdad, diferencia

ezbete • incu plido

ezbete • incu plido

ezbetetze • incu plimiento

ezbide • injusticia; sinrazón

ezbidezko • indebido

ezccc aski • insuficiente

ezccc ere • ta poco

ezdeus • futil; in•til

ezdeuskeria • friolera, valor, fruslería, bagatela, nadería, futesa

ezdeuskeria • fruslería; pequeñez

ezdeustu • anonadarse

ezdeustu • anonadaresed; inabilitar, inutilizar

ezduin • indigno

ezduintasun • indignidad

ezduintasun • indignidad

ezeduki • desposeido

ezegiteko • barbaridad; disparate, fechoría

ezegoki • i pertinente; i procedente, i propio

ezegokitasun • i procedencia

ezegonkor • inestable

ezegonkortasun • inestabilidad

ezegonkortzaile • desestabilizador

ezegonkortzaile • desestabilizador

ezehatz • inexacto

ezein • alguno egaldera eta ezezkoetand; ning•n

ezein • ninguno

ezein ere • todo

ezein ere ez • ningún

ezein ere... -ik ez • ningún

ezein ez • ninguno

ezein ez eered • ninguno

ezeko • repulsa

ezelastiko • inelástico

ezen • pues, porque

ezen-ez.. • que no

ezen... -(e)la • que

ezentzun • inaudito; insólito

ezer • algo, alguna cosa

ezer ere • algo, alguna cosa

ezer ere ez • nada, cosa alguna, absolutamente nada, nada de nada

ezer ez • nada, cosa alguna

ezer ez eered • nada

ezer ez hartu • no probar bocado

ezer gabe • en blanco

ezer garbirik ez atera, (ezertatik, inorengandik) oihal garbirik ez atera • no sacar nada en limpio

ezerez(a) • (la) nada

ezereza • la nada

ezereza • la nada

ezerezetik • de la nada

ezerezetik • de la nada

ezerezgarri • rescindible

ezerezkeria • fruslería; futilidad, vacuidad

ezerezko • nulo

ezereztaile • demoledor

ezereztasun • nulidad; vaciedad, vacuidad

ezereztatu • aniquilar; anonadaresed, supri ir

ezereztatu • aniquilar; anonadarse

ezereztatze • aniquilamiento

ezerezte • rescisión

ezerezte • destrucción, erradicación, aniquilamiento

ezereztu • aniquilar; anular, derrotar

ezereztu • aniquilar; anular, úezerezean gelditu da ö se ha quedado enagua de borrajas

ezereztu (da) • ser desbaratado, destruirse

ezereztu (du) • aniquilar, reducir a la nada, destruir, desbaratar, extirpar, liquidar, erradicar

ezeroso • incó odo

ezerosoki • incó odamente

ezerosotasun • inco odidad

ezerosotasun • inco odidad; olestia

ezertara ez • de ninguna manera

ezertarako ez • por nada. para nada

ezetik baiera egon, behiaren boskarren txahala bezala gelditu, ez zeru ez lur gelditu, zor eta lor gelditu • estar a la cuarta pregunta

ezetortze • falta deasistencia; inasistencia

ezetortze • falta de asistencia

ezetsi • desaprobar; despreciar, recusar

ezetz • que no

ezetz • a que no

ezetz • negación; negativa, que no

ezetz esan • negarse

ezetz(a) • negativa

ezetza • negativa; recusación, veto

ezetza e an • negar; recusar

ezezagun • desconocido; incógnito

ezezagun • desconocido

ezezagun • desconocido

ezezagutu • desconocido

ezezagutu (du) • desconocer

ezezka • negativamente

ezezko • negación; negativa, negativo

ezezko erantzun • respuesta negativa

ezezko erantzun • respuesta negativa

ezezkoa • negativa; repulsa

ezezkoa e an • denegar; obstar

ezezkoi • negativo; pesi ista

ezezkotasun • negatividad

ezezkotasunez • negativamente

ezezle • recusante

ezezle • recusante

ezezpen • recusación

ezeztaezin eezkod • irrebatible

ezeztagarri • rescindible

ezeztapen • anulación; entís, negativa

ezeztatu • rescindir

ezeztatu • anular

ezeztatzaile • negador

ezeztu • negar

ezeztu (du) • negar

ezfor altasun • infor alidad

ezgai • incapaz; inco petente, inhábil

ezgaikuntza • inhabilitación

ezgaitasun • incapacidad; inco petencia

ezgaitu • incapacitar; inhabilitar, inutilizar

ezgarai • deshora; destie po

ezgaraiko • inoportuno; inte pestivo

ezgaraitasun • inoportunidad

ezgaraiz • a deshora; a destie po

ezgauza • inepto

ezgauza • fruslería; incapaz, indigno

ezgauzatasun • ineptitud

ezgizatiar • inhu ano

ezgizatiar • inhu ano

ezgura • desgana

ezhoizko • raro

ezikasi • ignorante

ezikusi • desprecio

ezikusi eezikusa ezizkustend • despreciar

ezikusiarena egin • hacerse el sueco

ezilipudikatu ezilipurdikaetuda cckatzend • derribar

ezin • imposible

ezin • i posibilidad; i potencia, no

ezin- ...zko • in-, imposible de

ezin-ahituzko • inagotable

ezin-aldatuzko • estático, que no se puede cambiar

ezin-ardietsizko • inalcanzable, inasequible

ezin-aski-estimatuzko • inestimable, que no se puede estimar lo suficiente

ezin-askietsizko • inestimable

ezin-azpiratuzko • invencible

ezin-berezizko • inseparable

ezin-bertzeko • inevitable, imprescindible, indispensable, necesario, ineluctable, ineludible

ezin-bertzez • ineludiblemente, imprescindiblemente, necesariamente, indispensablemente, inevitablemente, ineluctablemente

ezin-ebakizko • indivisible

ezin-eginezko • no factible, irrealizable

ezin-elkartuzko • incompatible

ezin-erantzuneko • irresponsable

ezin-garaituzko • invencible, insuperable, incontrastable, imbatible, indomable

ezin-hamaituzko. ezin-amaituzko • interminable

ezin-higituzko • invariable, inmovible

ezin-hilezko • inmortal

ezin-hilezkotasun • inmortalidad

ezin-hobe • inmejorable

ezin-hobetuzko • inmejorable

ezin-hulertze. ezin-ulertze • incomprensión

ezin-hutsegitezko • infalible

ezin-ikutuzko • intocable

ezin-jasanezko • insoportable, inaguantable

ezin-jazarrizko • imposible de acometer

ezin-mugatuzko • ilimitado

ezin-nabarizko • inapreciable

ezin-onartuzko • inaceptable, intolerable, inadmisible

ezin-onetsizko. ezin-onetsizko • inadmisible, intolerable

ezin-sendatuzko • incurable

ezin-sinetsizko • increíble

ezin-sinitsizko • increíble

ezin-ustezko • impensable

ezin-uzkailizko • indoblegable

ezin-zentzatuzko • incorregible

ezin (da, zaio, du, dio) • no poder.??

ezin arinago • ful inante

ezin eezkod • i posible; úezin etor daiteke ö no puede venir

ezin egokiago • pintiparado

ezin errazago • facilísimo

ezin gaizkiago • pési amente

ezin gehiagoan • a más no poder

ezin hobe • in ejorable; óptimo

ezin hobeki • al dedillo; perfectamente

ezin ikusi • no poder ver

ezin ikusi • odiar; sentiraversión hacia

ezin salduzko • invendible

ezin txarrago • pésimo

ezin txartoago • pési amente

ezin txiroago • paupérrimo

ezin txiroago • paupérrimo

ezinbeste • extre a dificultad; necesidad

ezinbestean • a la fuerza; fatal ente, por necesidad

ezinbesteano • fuerza ea lad

ezinbesteko • forzoso; i perioso, i prescindible

ezinbestez • fatal ente; por necesidad

ezinbide • i posibilidad

ezinbidetu • i posibilitarse

ezindako • i posible

ezindu • desvalido; inválido, lisiado

ezindu • e probrecerse; i posibilitaresed, inhabilitar

ezindu fisikoentzat egokitutako pasagune • paso rebajado para disminuidos físicos

ezinduen beribil • coche de impedidos

ezinegon • desasosiego; i paciencia

Ezinegon, ondoez. • sensación de malestar

ezinerre • inco bustible

ezinesan eezkod • inefable

ezinezko • imposible

ezinikusi • ani adversión; antipatía, desamor

ezinikusi • ojeriza

ezinkizun • i posibilidad

ezintasun • i posibilidad; i potencia, incapacidad

Ezintasunaren Balorazio, Orientazio eta Kalifikazio Unitatea • Unidad de Valoración, Orientación y Calificación de la Discapacidad

Ezintasunaren Programazio Atala • Sección de Programación de la Discapacidad

ezinutzizko • i prescindible

ezizate • inexistencia

ezizen • apodo; ote, seudónimo

ezjakin • atraso; ignorancia, ignorante

ezjakin • ignorado, ignoto

ezjakin • ignorante, desconocedor

ezjakin (du) • ignorar, no saber, desconocer

ezjakinarena egin • aparentar ignorancia

ezjakintza • ignorancia, desconocimiento

ezjakite • ignorancia, desconocimiento

ezjakite • ignorancia

ezjakituria • ignorancia

ezkabia • lepra; sarna de cuadr•pedos, L

ezkabiadun • sarnoso; tiñoso

ezkabiatsu • sarnoso; tiñoso

ezkailu • ber ejuela

ezkaratz • recibidor de una casa; vestíbulo

ezkarda • esquirla

ezkata • esca a; postillo

ezkata • esca a

ezkata gabe ekod • esca ado

ezkatadun • esca ado; esca oso

ezkatak kendu • escamar

ezkatak kendu • escamar

ezkatatsu • esca ado; esca oso

ezkel • bizco; revirado, torcido epersonad

ezkeldu • revirar

ezker • izquierda (política)

ezker • izquierda (mano)

ezker • izquierda; izquierdo, siniestra

ezker • izquierda

ezker • izquierda

ezker aldera • hacia la izquierda

ezkerkeria • izquierdismo

ezkerkeriazale • (de mentalidad) izquierdista

ezkerralde • izquierda

Ezkerralde • Margen Izquierda (de la ría de Bilbao)

ezkerralde • izquierda (política)

ezkerralde • babor

Ezkerraldea-Enkartazioetako Eskualdea • Comarca Ezkerraldea-Enkarterri

ezkerraldeko • siniestro

ezkerreko • izquierdo

ezkerretik jaiki • levantarse con el pie izquierdo

ezkerris o • izquierdismo

ezkerris o • izquierdismo

ezkerti • izquierdo; zurdo

ezkerti • zurdo

ezkertiar • izquierdista

ezkertiar • izquierdista; izquierdo

ezkertiarros • izquierdoso

ezki • tilo

ezki • tilo

ezki ur • infusión de tila

ezkila • campana

ezkila- ihi • badajo

ezkildorre • campanario

ezkilore • tila

ezkilore • tila

Ezkirak • Quisquillas

ezko • cera; h• edo

ezkon- • nupcial

ezkon-bizitza • vida arital

ezkonaurreko • pre atri ional; prenupcial

ezkonaurreko • prenupcial

ezkonberriak • recién casados

ezkonberriak • recién casados

ezkondei • procla as matri oniales

ezkondei • procla as atri oniales

ezkondu • desposaresed; esposar

ezkondu (da) • casarse

ezkondu (du) • tomar por esposa a, desposar a, casarse con

ezkongabe • soltera; soltero, úezkongabea da ö está soltero

ezkongabetasun • soltería

ezkongai • novioaa; soltera, soltero

ezkongai • novio, novia

ezkongaietan • en el tie po de noviazgo

ezkongaietan • en el tie po de noviazgo

ezkongaitasun • noviazgo

ezkongaitasun • noviazgo

ezkongarri • casadero; co patible, n•bil

ezkonge • soltero

ezkonge • soltero, soltera

ezkonlagun • cónyuge

ezkonlaguntasun • padrinazgo

ezkonsari • dote

ezkont-berri. ezkonberri • recién casado, recién casada

ezkontadin • edad n•bil

ezkontadin • bil

ezkontide • consorte, cónyuge

ezkontitz • esponsales

ezkontitz • esponsales

ezkontz-eraztun • alianza

ezkontz-hauste • divorcio

ezkontz-hautsi • divorciar

ezkontza • matrimonio, casamiento

ezkontza • aridaje; atri onio

ezkontza- • nupcial

ezkontza- • arital; atri onial, nupcial

ezkontza agentzia • agencia matri onial

ezkontza lohitu • adulterar; co eteradulterio

ezkontzazko • atri onial

ezkontze • matrimonio

ezkontzer • a punto de casarse

ezkor • derrotista; negativo, pesi ista

ezkorta • redil

ezkortasun • derrotis o; pesi ismo

ezkotasun • hu edad

ezkotu eezkoetuda ezkotzend • encerar; hu edecer

ezkoztadura • enceramiento

ezkoztadura • enceramiento

ezkoztatu • encerar

ezkultura • incultura

ezkur • bellota

ezkur • bellota; glande, pelaesd

Ezkur-urdaiazpikoa • Jamón de bellota

Ezkur-urdaizapiko iberikoa • Jamón de bellota ibérico

ezkutaketa • escaqueo

ezkutaketa • escaqueo; escondite, ocultación

ezkutaketan • al escondite

ezkutaketan • al escondite; OMEal escondite

ezkutaldi • ocultación

ezkutaleku • escondedero

ezkutapen • isterio

ezkutari • alcahuete; alcahuete, escudero

ezkutari • escudero

ezkutatu • encerrar; encubrir, entapujar

ezkutatu (da) • ocultarse, esconderse

ezkutatu (du) • ocultar, esconder, encubrir

ezkutatze • ocultación

Ezkutatze; estaltze, gordetze, ostentze. • ocultamiento

ezkutu • escudo edefentsakoa eta diruad; latente, oculto

ezkutu edefentsakoa eta diruad • escudo

ezkutuan • escondidas ead; oculta ente, secretamente

ezkutuka • escondidas ead; furtiva ente, hurtadillas ead

ezkutuki • escondida ente; furtiva ente, ocultamente

ezkutuko • isterioso

Ezkutuko ekoizpen. • producción clandestina

ezlegetasun • ilegiti idad

ezlegetasun • ilegiti idad

ezleial • infiel

ezleialtasun • deslealtad; infidelidad

eznahi • apatía; desgana

eznahiko • insuficiente

Eznormaltasun, anomalia. • anomalía

ezohiko • sorprendente

ezohitu • anor al; desacostu brado, inusitado

ezohizko • inusual

ezohizko • extraordinario; inusual

ezohol • estabulario

ezongi • indispuesto

ezoolcd 1/4andu • andú

ezoolcd adarzabal • gamo

ezoolcd aguti • agutí

ezoolcd ahardi • marrana

ezoolcd ahate • pato

ezoolcd aholatz earrain batd • mustela

ezoolcd aingira • anguila

ezoolcd akaro • caro

ezoolcd aker • chivo

ezoolcd aker • macho cabrío

ezoolcd aligatore • aligator

ezoolcd antilope • antílope

ezoolcd antxeta • gaviota pequeña

ezoolcd antzara • ansar

ezoolcd antzara • oca

ezoolcd apo • sapo

ezoolcd apterigoto • apterigotos

ezoolcd araba-zozo • estornino

ezoolcd arantzurde • espín epuerco

ezoolcd arantzurde • puerco espín

ezoolcd arkakuso • pulga

ezoolcd arrabio • sala andra

ezoolcd arraia • pez raya

ezoolcd arratoi • rata

ezoolcd aruntza • mus ón

ezoolcd asto • burro

ezoolcd azeri e e • raposa

ezoolcd azkonar • tejón

ezoolcd azkonar • tasugo

ezoolcd banpiro • va piro

ezoolcd barano • varano

ezoolcd barbarin • sal onete

ezoolcd bare • li aza eli aco

ezoolcd bartz • liendre

ezoolcd basakatu • gato montés

ezoolcd basaker • chivo montés

ezoolcd basasagu • ratón ca pestre

ezoolcd baserle • abeja silvestre

ezoolcd basoilar • urogallo

ezoolcd basurde • jabalí

ezoolcd behi • vaca

ezoolcd belardi-kilkir • grillo co ún

ezoolcd berdel • verdel

ezoolcd bikuina • vicuña

ezoolcd birigarro • malviz

ezoolcd bisoi • visón

ezoolcd bisonte • bisonte

ezoolcd bitelo • vitelo

ezoolcd boa • boa

ezoolcd boga earrainad • boga

ezoolcd bufalo • búfalo

ezoolcd burduntzi • libélula

ezoolcd datil • muergo

ezoolcd eiherazain • escorpión de agua

ezoolcd ekidna • equidna

ezoolcd elater • eláter

ezoolcd elefante • elefante

ezoolcd elitro • litro

ezoolcd eltxar • larva de la mosca de la carne

ezoolcd eltxo • mosquito

ezoolcd enara • golondrina

ezoolcd eper • perdiz

ezoolcd erbi • liebre

ezoolcd erlastar • abejorro

ezoolcd erlatxori • abejarraco

ezoolcd erlazorri • piojo de las abejas

ezoolcd erradiolario • radiolario

ezoolcd erreboilo • rodaballo

ezoolcd erregetxo etxoriad • reyezuelo

ezoolcd errinozero • rinoceronte

ezoolcd etxe-euli • mosca co ún

ezoolcd etxe-kilkir • grillo del hogar

ezoolcd euli • mosca

ezoolcd eulitzar • moscón

ezoolcd ezkailu • ber ejuela

ezoolcd ezpatarrain • pez espada

ezoolcd faisai • faisán

ezoolcd fakokero • facoquero

ezoolcd feneko • feneco

ezoolcd fero ona • fero ona

ezoolcd filoxera • filoxera

ezoolcd gabirai • gavilán

ezoolcd ganba • ga ba

ezoolcd gardatxo e • lagarto ocelado

ezoolcd gastrula • gástrula

ezoolcd gazela • gacela

ezoolcd giboi • gibón

ezoolcd gizurde eitsasoko ani aliad • rantziako printzea

ezoolcd har • gusano

ezoolcd hartz inurrijale • oso hor iguero

ezoolcd hartze e • osa

ezoolcd hidra • hidra

ezoolcd hiena • hiena

ezoolcd hipopota o • hipopótamo

ezoolcd hontza • lechuza

ezoolcd hudo • hurón

ezoolcd ibis • ibis

ezoolcd igel • rana

ezoolcd igel gorri • rana roja

ezoolcd iguana • iguana

ezoolcd ikaraio • pez torpedo

ezoolcd iktiosauru • ictiosaurio

ezoolcd ilargiarrain • pez luna

ezoolcd indioilar • pavo

ezoolcd indioilasko • pavo ecría

ezoolcd inurri • hor iga

ezoolcd inurri-lehoi • hor iga león

ezoolcd inurri gorri • hor iga roja

ezoolcd inurri hegadun • hor iga alada

ezoolcd ipurtargi • luciérnaga

ezoolcd itsasuge earrain batd • morena

ezoolcd izain • sanguijuela

ezoolcd izokin • sal ón

ezoolcd izokin-a uarraina • trucha sal onada

ezoolcd jaguar • jaguar

ezoolcd jak • yack

ezoolcd jirafa • jirafa

ezoolcd katuarrain • pez gato

ezoolcd keloniar • quelonio

ezoolcd kilkir • grillo

ezoolcd koala • koala

ezoolcd kolaka • sábalo

ezoolcd kotxorro • escarabajo sanjuanero

ezoolcd la ote • breca

ezoolcd lagopodo • lagópodo

ezoolcd landare-zorri • pulgón

ezoolcd lanperna • percebe

ezoolcd lanproi • la prea

ezoolcd lantesa berrugeta • berrugeta

ezoolcd lantzoi eitsas arrainad • papardon

ezoolcd lapa • lapa

ezoolcd le ing • le ming

ezoolcd legatz • merluza

ezoolcd lehoi • león

ezoolcd lehoinabar • leopardo

ezoolcd lengoradu • lenguado

ezoolcd lepahori • marta

ezoolcd lepazuri • garduña

ezoolcd lepidoptero • lepidóptero

ezoolcd loina earrain batd • loina

ezoolcd loro • loro

ezoolcd luhartz • grillo cebollero

ezoolcd luhartz • topo-grillo

ezoolcd luia eitsas arrain batd • julia

ezoolcd lupina earrain batd • lubina

ezoolcd lutxo earrain batd • lucio

ezoolcd madrepora • madrépora

ezoolcd mailuarrain • pez martillo

ezoolcd makako etxi ino moeta batd • macaco

ezoolcd makera • marrana con crías

ezoolcd manati • manatí

ezoolcd mandar • macho e ulo

ezoolcd mandeuli • mosca borriquera

ezoolcd mandril • mandril

ezoolcd mangosta • mangosta

ezoolcd mapatxe • mapache

ezoolcd mar ota • mar ota

ezoolcd marisorgin • santateresa

ezoolcd marisorgin • mantis

ezoolcd marrazo • tiburón

ezoolcd marsupia • marsupia

ezoolcd martin arrantzale • martín pescador

ezoolcd maruga • mora de morera

ezoolcd matxinsalto • salta ontes

ezoolcd mazopa • marsopa

ezoolcd merlenka • pescadilla

ezoolcd mielga eitsas arrainad • mielga

ezoolcd mika • picaza

ezoolcd mika • urraca

ezoolcd miriapodo • miriápodo

ezoolcd miru • milano

ezoolcd monotre atu • monotre a

ezoolcd morrena • morrena

ezoolcd mortsa • morsa

ezoolcd mozolo • mochuelo

ezoolcd musker • lagarto

ezoolcd muskuilu • mojojón

ezoolcd muxar • mojarra

ezoolcd muxar • mujarra

ezoolcd narrasti • reptil

ezoolcd neuroptero • neuróptero

ezoolcd oilagor • becada

ezoolcd oilagor • sorda

ezoolcd okapi • okapi

ezoolcd okil • pájaro carpintero

ezoolcd okil etxori batd • picatroncos

ezoolcd olagarro • pulpo

ezoolcd onagro • onagre

ezoolcd orangutan • orangután

ezoolcd orka • orca

ezoolcd ornitorrinko • ornitorrinco

ezoolcd ostra • ostra

ezoolcd otarrainska • langostino

ezoolcd otse e • loba

ezoolcd otso • lobo

ezoolcd oxiuro • oxiuro

ezoolcd ozelote • ocelote

ezoolcd paka • paca

ezoolcd pakider o • paquidermo

ezoolcd pal ipedo • pal ípedo

ezoolcd panda • panda

ezoolcd pantera • pantera

ezoolcd papagai • papagayo

ezoolcd papardo • palo eta

ezoolcd papioi • papión

ezoolcd pau a • pavo real

ezoolcd pekari • pecari

ezoolcd pelikano • pelicano

ezoolcd perloi eitsas arrain batd • perlón

ezoolcd pinguino • pingüino

ezoolcd piraina earrain batd • piraña

ezoolcd platuxa earrain batd • platija

ezoolcd pottorro • petrel

ezoolcd pri ate • pri ate

ezoolcd pu a • pu a

ezoolcd sagu • ratón

ezoolcd sai otz • galfarro

ezoolcd sardina • sardina

ezoolcd sardina • parrocha

ezoolcd sarrio • sarrio

ezoolcd sarrio • rebeco

ezoolcd satitsu • musgaño

ezoolcd sator • topo

ezoolcd saurio • saurio

ezoolcd sepia • sepia

ezoolcd serbal • serval

ezoolcd setter • setter

ezoolcd sits • polilla

ezoolcd sugandila • lagartija

ezoolcd suge • serpiente

ezoolcd tapir • tapir

ezoolcd tarantula • tarántula

ezoolcd tartsio • tarsio

ezoolcd tenia • solitaria

ezoolcd tenia • tenia

ezoolcd ter ita • ter ita

ezoolcd tigre • tigre

ezoolcd toil earrain batd • tollo

ezoolcd trikina • triquina

ezoolcd tse-tse eulia • mosca tse-tsé

ezoolcd tukan • tututucán

ezoolcd tupaia • tupaya

ezoolcd txi ino • si io

ezoolcd txi ino • mono

ezoolcd txilinporta • so or ujo

ezoolcd txipiroi • jibión

ezoolcd txoka etxori batd • pardillo

ezoolcd txontxorro • manjúa

ezoolcd ugatz • quebrantahuesos

ezoolcd uhandre euretako ani alia batd • tritón

ezoolcd urakar • garapito

ezoolcd uroilanda • rascón

ezoolcd uroilo • polla de agua

ezoolcd uroilo • gallineta

ezoolcd usapal • tórtola

ezoolcd uso • palo a

ezoolcd wo bat • wo bat

ezoolcd zapo earrain batd • rape

ezoolcd zarbo • zarbo

ezoolcd zere • rorcual

ezoolcd zerrarrain • pez sierra

ezoolcd zetar hilo • gusano de seda

ezoolcd zezen • toro

ezoolcd zigar • arador de la sarna

ezoolcd ziraun • sirón

ezoolcd ziraun • lución

ezoolcd zorri • piojo

ezoolcd zozo • mirlo

ezoolcd zozo • tordo

ezoolcdkiwi • kiwi

ezootcd gepardo • guepardo

ezordu • deshora; destie po

ezorduko • inte pestivo

ezordutan • a deshora; a destie po, inoportunamente

ezorganiko • inorgánico

ezorganiko • inorgánico

ezorganikoki • inorgánicamente

ezorganikoki • inorgánicamente

ezorud leuntzaile • acuchillador

ezoso • inco pleto

ezosoki • inco pletamente

ezpabere, ezpere(n), osterantzean • de lo contrario

ezpada • eno esod sino

ezpai • duda

ezpain • filo; labio

ezpain • labio

ezpain • labio

ezpain- • labial

ezpain-pintura • pintura de labios

ezpain-pintura • pintura de labios

ezpaindun • labiado

ezpainez • de palabra

ezpainezko • labial

ezpainka • besando

ezpainkari • labial

ezpairik gabeko • indudable

ezpal • astilla; gavilla, únolako egurraa halako ezpala ö de tal palo talastilla

ezpal egin • astillar

ezpala izan • tener adera

ezpaldu • astillar; únolako egurraa halako ezpala ö de tal palo talastilla, únolako egurra halako ezpala ö de tal palo talastilla

ezpaldu • astillar; únolako egurraa halako ezpala ö de tal palo talastilla, únolako egurra halako ezpala ö de tal palo talastilla

ezpaloi. ? • acera

ezpara • oscardón; tábano

ezpata • agra adera; ar a, espada

ezpata • espada

Ezpata-arraina labean • Pez espada al horno

ezpata-belar • gladiolo

ezpata biluzi • espada desnuda

ezpata biluzi • espada desnuda

ezpata eskuratu eeskuan hartud • esgri ir

ezpatalore • gladiolo

ezpataren ahotik iragan, ezpatan pasa, ezpataren puntatik pasa), ezpataz pasa • pasar por el filo de la espada

ezpataren zorroztasun • agudeza de la espada

ezpatari • agra ador; espadachí, gladiador

ezpatarrain • pez espada

ezpatatu • agramar

ezpatatu • agramar

ezpatazorro • vaina de la espada

ezpateuli • tábano

ezpel • boj

ezpel • boj

ezpeldi • bojedal; bosque de bojes

ezpeldi • bosque de bojes

ezpeldoi • bojedal

ezpeleta • bojedal

ezpelki • adera de boj

ezpelki • madera de boj

ezpere • si no

ezponda • orilla

ezponda • lo a; uro de piedra, uro de tierra

ezpora • espuela

ezpora eman (du) • espolear

ezproi • espuela

ezproin • espolón; espuela

ezproinatu • espolear

ezproinez jo • espolear

ezpuru • i puro

ezpurutasun • i pureza

ezta • ta poco; ú

eztabaida • discusión

eztabaida • controversia; debate, discusión

eztabaida • debate

eztabaidagai • litigioso

eztabaidagarri • discutible; disputable

eztabaidak izan • tener piques

eztabaidaka • disputando

eztabaidari • discutidor

eztabaidari • discutidor

eztabaidatu • debatiresed; discutir, disputar

eztabaidatu • debatirse

eztabaidatu • debatirse

eztainadura • estañado

eztainu • estaño

eztainu • estaño

eztainubelar • equiseto

eztainuztatu • estañar

eztainuztatu • estañar

eztainuztatzaile • estañador

eztainuztatzaile • estañador

eztanda • detonación; estallido, explosión

eztanda egin • estallar; explotar, reventar

eztanda gaizto egin • sudar sangre

eztanda otore • otor de explosión

eztandagailu • explosivo

eztanuztatu • estañado

eztarri • faringe; garganta, gaznate

eztarri- • gutural

eztarri-zulo • fauces

eztarri in • laringitis

eztarria itxi • enronquecer

eztarria urratu • desgañitarse

eztarrian geratu • atragantar

eztarriko • gutural

eztarzulo • garganchón

ezteguak • nupcias

eztei • boda

eztei-bidadde. eztei-bidaia • viaje de bodas

eztei-bide • viaje de bodas

eztei-dei • convite para la boda

eztei-jantzi • ropa nupcial

eztei-jantzi • ropa nupcial

eztei bidaldi • viaje novios

Eztei tarta • Tarta nupcial

ezteiak • nupcias

ezteieakd • boda

ezteieakd • boda

ezten • mordaz

ezten • acicate; aguijón, estilete

ezten- akila • puya; úerlearen eztena ö elaguijón de laabeja

ezten-zauri • puyazo; úerlearen eztena ö elaguijón de laabeja

eztena sartu • aguijonear; picar eerleekd

eztena sartu • aguijonear

eztenaz • ordazmente

eztenkada • aguijonazo; indirecta, picadura

eztenkatu • azuzar

eztenkatu • azuzar

eztenkatzaileri • puyero

ezteuskeria • nadería

ezti • miel

ezti • dulce

ezti • bonacible; dulce, dulzura

ezti-aberaska • panal; úezti erauzgailu ö extractor de iel

ezti-hilargi. ezti-ilargi. ezti-ilargi • luna de miel

ezti-ilargiko bidaiak. ezti--hilargiko bidaddeak. ezti-ilargiko bidaddak • viajes de luna de miel

Ezti-izozkia • Helado de miel

ezti etxa • rebuscado; redicho, rela ido

ezti gozozko ilargia, eztilargia, ilargi eztizkoa, eztialdi • luna de miel

Ezti izozkia • Helado de miel

Eztia • Miel

eztialdi • bonanza; época de gran producción de iel, ielada

eztigarri • cal ante; dulcificante, linimento

eztijario • ilifluo

eztikeria • adulación; elosidad, zala ería

eztiki • dulce ente; elosa ente, suavemente

eztiorrazi • panal de miel

eztiorrazi • panal de iel

eztiro • dulce ente; elosamente

eztitan • encantado; gozando

eztitasun • dulzura; exquisitez, elosidad

eztitsu • exquisito; elifluo, eloso

eztitu • aliviar; dulcificar, endulzar

eztitu • aliviar; úezti erauzgailu ö extractor de iel

eztitze • te peración

eztizale • aficionadoa la iel

eztizale • aficionado a la miel

eztiztatu • en elar

eztiztatu • en elar

eztrebe • inexperto

eztrebetasun • inco petencia

eztul • tos

eztul • tos

eztul egin • toser

eztul egin • toser

eztula ardotu • cal ar la tos

eztula e an • teneracceso de tos

eztulaldi • acceso de tos

eztulaldi • acceso de tos

eztulka • tosiendo

eztulka • tosiendo

eztulka ari • toser

eztutukeria • argucia

ezulertu • inco prendido

ezulertu • inco prendido

ezune • tie po de escasez

ezurru urrutu ezurru urruetuda ccrrutzend • ru orear; runrunearse

ezuste • inadvertencia; incidente, sorpresa

ezustean • i pensada ente; incidentalmente

ezustean hartu • sorprender

ezusteko • i pensado; i pre editado, i previsto

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.