Fandom

Lingua Romanica Commun Unificata

Dictionario Vasconico 331

252pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

da a • da a

da a • da a

da akila • da isela

da akila • da isela

da asa • da ajuana; garrafa, garrafón

da atxo • da ita; da ita

da u • arrepenti iento; detri ento, pena

da u ukan • arrepentirse

da udun • penitente

da ugarri • la entable

da urik • enhora ala; fatal ente, infaustamente

da utasun • arrepenti iento; contricción

da utu • pencar

da utu • arrepentirse; úda u dut etorria ö e pesa haber venido, úda u dut esana ö earrepiento de haberlo dicho

da utu • arrepentirse; dolerse, penar

da utu • pesaroso

da uz • desgraciadamente

dabilur • agua corriente

dadais o • dadaísmo

dadais o • dadaísmo

dadaista • dadaísta; dadaísta

dafaila • antel; servilleta

dafaila • servilleta

daga • daga

daga • daga

dagoeneko • sin duda; tan pronto, ya

dagoeneko • ya sin duda

dagoeneko, engoitik, gaurgero, honez gero • para ahora

dagoezdki- • perteneciente

dagoezdki- • alusivo

dagoki- • referente

dagoki- -nez ezd • respectivamente

dagoki- ezd • alusivo; perteneciente

dagozki- • referente

dailarri • piedra deafilar

dailu • dalle; guadaña, hoz

daino • hasta

daitekeen • probable

daitekeen ezd • posible

daitezkeen • probable

dakiena • autoridad

daktilar • dactilar; dactilar

daktilografi • dactilográfico

daktilografi- • dactilográfico

daktilografia • dactilografía

daktilografia • dactilografía

daktilografiko • dactilográfico

daktilologia • dactilología

daktilologia • dactilología

daktiloskopia • dactiloscopia

daktiloskopia • dactiloscopia

dal aziar • dál ata; dál ata

dal azieraa ehizkcd • dál ata

dalai-la a • dalai-la a

dalai-la a • dalai-la a

dalia • dalia

daltoniar • daltoniano

daltoniar • daltoniano

daltoniko • daltónico

daltoniko • daltónico

daltonis o • daltonismo

daltonis o • daltonismo

damu izan (da) • arrepentirse, tener pesar, sentir pesar

damu ukan (du) • arrepentirse, tener pesar, sentir pesar

damuturik • apenado, con lástima

danbada • detonación; disparo, golpe

danbalada • tu bo; zozobra

danbateko • choque; esta pido

danbolin • ta boril

danbolindari • ta borilero

danbolinjole • ta borilero

danbor • ta bor

danbor • atabal; ta bor, ti bal

danborjole • ta borilero

danborra jo • tocar el ta bor

danborrada • ta borrada

danborrada • ta borrada

danborrari • ta borilero

dancing • dancing

dandar • piltrafa; pingajo

dandarrez • arrastradamente

dandy • dandy; dandy

dangada • ca panada; porrazo, tañido de ca pana

dangateko • ca panada

dani arkar • danés

danik • desde

danikako • procedente de

daniko • procedente de

dano. daino • hasta

dantesko • dantesco

dantxari • bailarín ehaurren zibad; peonza, tro pa ehaurren zibad

dantxari ehaurren zibad • bailarín

dantza • baile; danza

dantza • danza

dantza • danza, baile

dantza-urrats • paso de baile

dantza akabro • danza acabra

dantza egin • bailar

dantzagarri • bailable

dantzagarri • bailable

dantzagarri • bailable

dantzaldi • rato de baile

dantzaldi • baile; rato de baile

dantzaleku • dancing; sala de baile, sitio de baile

dantzaleku • sitio de baile

Dantzaleku. • sala de fiesta

dantzan • bailando

dantzan egin • bailar; danzar

dantzan jakin • saber bailar

dantzari • bailador; bailarín, bailarín

dantzari • bailarín

dantzari • bailador

dantzarisa • bailarina

dantzatoki • dancing; sala de baile

dantzatu • bailar; danzar

dantzatu • bailar; danzar

dantzatu, dantza, dantzatzen (da). dantzatu, dantza, dantzatzen (du) • danzar, bailar

dantzatzaile • danzador

dantzatzeko • baitable

dantzatzeko • baitable

dantzeatu • bailotear

dantzeatu • bailotear

dantzeatu • bailotear

dantzeo • bailoteo

dantzeo • bailoteo

dantzetan • bailando, danzando

danubiar • danubiano

danubiar • danubiano

dar-dar egin • te blar; vibrar

daratulu • barrena; taladro

daratuluz zulatu • taladrar

darda • flecha

dardaizu • estre ecimiento

dardar aritu • fla ear

dardar egin • estre ecerse; rete blar, tenblar

dardar egon • trepidar

dardar eragin • excitar; vibrar

dardar ikara • te bleque

dardara • temblor

dardara • sensación; te blequeo, te blor

dardara • te blequeo

dardara egin • tiritar

dardara egin • tiritar; trepidar

Dardara, ikara. • temblor

dardaragailu • vibrador

dardaragarri • estre ecedor

dardaraka • temblando

dardaraka • te blando

dardaraketa • vibrado

dardaraketa • sacudida; trepidación, vibración

dardarakor • vibrátil

dardarakor • trepidante

dardarakor • trepidante; vibrante, vibrátil

dardarati • te blador; te blón, tré ulo

dardaratsu • te bloroso

dardaratsu • te bloroso

dardaratu • estre ecer; ondear, te blar

dardaratu • agitado (árbol), meneado (árbol)

dardaratu, dardara, dardaratzen (du) • temblar, menearse, agitarse

dardaraz • te blando

dardaraz eginez • te blando

dardarikatu • te blequear

dardarikatu • te blequear; trepidar

dardarizo • te bleque; trepidación

dardarka • te blando

dardarkari • vibrante

dardo • dardo

darte • jaro

dartsena • dársena

dartsena • dársena

darwinis o • darwinismo

darwinis o • darwinismo

darwinista • darwinista

darwinista • darwinista

dasta en • gusto; sabor, saboreo

dasta en • saboreo

dastaketa • prueba

dastaleku • klugar de degustación eestablecimiento

dastaleku • lugar de degustación eestableci ientod

Dastamen(ezko) hautemate. • percepción gustativa

Dastamenezko haluzinazio. • alucinación gustativa

dastapen • degustación

dastapen • degustación

dastatu • degustar

dastatu • degustar

dastatu • catar; degustar, paladear

dastatzaile • degustador; probador

dastatzaile • degustador

data • fecha

data • fecha

datatu • fechar

datatu • datar; fechar

datatu • datar

datazio • datación

datibo • dativo

datibo • dativo

datil • dátil; uergo

dato • dado

Datoitxurako patatak • Patatas dado

datoka • a dados

datoka • a dados

datorren • siguiente

datorren bestean erantzun, ekarri monedaz erantzun, moneda berean pagatu • pagar con la misma moneda

datu • dato

datu • dato

datu-base • base de datos

datu-base einforcd • base de datos

datuak aizuntze • falseamiento de datos

datxekon • adyacente; inherente

daudenak • existentes

daudenak • existentes

daukan • pudiente

daukaten • pudiente

ddasta. dasta • gusto

ddastatu, ddasta, ddastatzen (du). dastatu, dasta, dastatzen (du) • probar, degustar

ddostagailu. jostagailu. jostailu • juguete

de • el general de Gaulle

de a • apuesta eani alienaa ia betid; plica

de a eani alienaa ia betid • apuesta

de a egin • apostar eani aliekina ia betid

de agogi • de agógico

de agogi- • de agógico

de agogia • de agogia

de agogia • de agogia

de agogiko • de agógico

de agogo • de agogo; de agogo

de aleku • probadero

de anda • de anda elegezd

de anda elegezd • de anda

de andari • de andante; de andante

de andatu • de andar

de andatu • de andar

de arratu • de arrar

de arratu • de arrar

de as • extre oso

de asia • de asía; extrali itación

de entzia • de encia

de facto • de hecho

de Gaulle jenerala • el general de

de iurgo • de iurgo; de iurgo

de ografia • de ografía

de ografia • de ografía

de ografiko • fico

de ografiko • de ográfico

de okrata • de ócrata; de ócrata

de okratiko • de ocrático

de okratikoki • de ocráticamente

de okratizatu • de ocrartizar

de okratizatu • de ocrartizar

de okratizatu • de ocrartizar

de okratizazio • de ocratización

de okratizazio • de ocratización

de okrazi • de ocrático

de okrazi- • de ocrático

de okrazia • de ocracia

de okraziaz • de ocráticamente

de oniako • de oníaco

de onio • de onio; úu e de onioal ö ìde onio de críol

deabru • de onio; diablo, lucifer

deabru arranea, debru bat eterdi ba! (riev xi), deabruen arima, deabruen bisaia!, debrien urdea!, mila demonino, mila demonioa, mila demuntxoa, milamontreena, mila deabru, mila demonarioa, debrien arima! • ¡por todos los demonios!

deabru. Var.: debru • diablo

deabrua sartu • ende oniar

deabruak hartu • llevar(le) los diablos

deabruak hartu • poseso

deabruak hartu • ende oniar

deabruak naramala, deabruek naramatela • que me lleven los diablos

deabruaren eskura (bidali), deabruetara (bidali) • mandar al infierno

deabrudun • ende oniado; poseso

deabrudun • ende oniado

deabrukeria • diablura; travesura

deabrukiro • endiabladamente

deabrukiro • endiabladamente

deabrusa • diablesa

deabrusa • diablesa

deabrusa • diablesa

Deabrusa xigorkiak • Tostadas diabla

deabrutu • endiablaresed; údeabrual ö ìvotoal diablol, údeabruaren larruduna ö de la piel del diablo

deabrutu • endiablarse

deabrutu • endiablado

deabruzko • de oníaco; diabólico, endiablado

Debagoieneko Ospitalea • Hospital Alto Deba

debaluatu • devaluarse

debaluatu • devaluarse

debaluazio • devaluación

debaluazio • devaluación

debekaezin • inalienable

debekaldi • veda

debekatu • prohibir

debekatu • vedado

debekatu • contraindicar; entredecir, prohibir

debekatu, debeka, debekatzen (du) • prohibir

debekatutako toki • lugar prohibido

debeku • prohibición

debeku • entredicho; ilícito, prohibición

debeku • prohibición

debeku-seinale • señal de prohibición

Debeku, galarazpen. • prohibición

Debeku. Sin embargo se constató muy rápidamente el fracaso de las medidas prohibicionistas en el plano preventivo = Hala ere, berehala ohartu ziren debekuak prebentzio mailan izan zuen porrotaz. • medida prohibicionista

debekuaren eremu • extensión de la prohibición

debekuen amaiera • fin de prohibiciones

debet • barbecho

deblauki • i pensada ente; repente eded, repentinamente

deboila endu • devastación

deboiladura • asolación; perdición, ruina

deboilatu • asolar

deboilatu • asolar

deboilatu, deboila, deboilatzen (du) • trastornar

debot • devoto

debotki • devotamente

debotki • devotamente

deboxkeria • orgía

debozio • devoción

debriek sar dakio! • ¡que se lo lleve el diablo!

debuku-aldi • época de veda

debut • debut

debutatu • debutar

dedikatu • dedicar

dedu • decoro; gloria, honra

dedukzio • deducción

deduz • decorosamente

deduz • decorosamente

deduzitu • deducir

deduzko • decoroso

defautak eraiki • echar las culpas

defektibo • defectivo

defektibo • defectivo

defendaezin • insostenible

defendagarri • defendible; defensivo, sustentable

defendagarri • defendible

defendatu • defenderse

defendatu • defenderesed; sustentar

defendatzaile • defensor; sustentante

defendatzeko • defensivo

defentsa • defensa eauzitegiand

defentsa egerrand • defensa

Defentsa. • defensa

defentsiba • defensiva

defentsiba • defensiva

defentsiban egon • estar a la defensiva

defentsiban egon • estara la defensiva

defentsio eauzitegiand • defensa

definiezin • indefinible

definitibo • definitivo

definitiboki • definitivamente

definitu • definir

definitu • definir

definizio • definición

definizionearren. definitionearren • por definición

defizit • déficit

deflazio • deflación

deflazio • deflación

defor aezin • indefor able

defor agarri • defor able

defor agarri • defor able

defor atu • deformar

defor atu • deformar

defor azio • defor ación

defor e • deforme

defota • estéril; ujer estéril

defraudatu • defraudar

defuntu • difunto; ú

degradagarri • degradable

degradagarri • degradable

degradakuntza • degradación

degradatu • degradarse

degradatu • degradarse

degradatu • degradarse

degradazio • degradación

dehiskente • dehiscente

dehiskentzia • dehiscencia

dehiszente • dehiscente

dehiszentzia • dehiscencia

dei • llamada, llamamiento, consigna

dei • apelación; bando, fajina ear adad

dei-kanpai • toque de ca pana

dei-kanpai • toque de ca pana; údei egin dit ö e ha lla ado

dei egile • interpelante

dei egin • interpelar; invocar, llamar

dei egin (dio) • llamar

dei egin (du) • llamar

deiadar • chillido; excla ación, grito

deiadar egin • cla ar; chillar, exclamar

deiadar eginez • gritando

deiadarka • gritando

deiadarka egin • vocear

deiadarkari • gritador; voceador, vociferador

deiadarreria • griterío

deialdi • lla a iento; requisitoria

deiera • lla a iento evocaciónd

deiera • lla a iento evocación

deigarri • lla ativo

deihadar • grito

deihadar egin • gritar

deika ari • clamar

deis o • deismo

deis o • deismo

deista • deista; deista

deitatu edeitaa deitatzend • no brar

deitoragarri • deplorable; la entable, lasti oso

deitoragarri • deplorable, lamentable

deitoratu • deplorar

deitoratu • afligirse; deplorar, ge ir

deitoratu, deitora, deitoratzen (du) • deplorar, lamentarsse, quejarse

deitoratuz • lasti osamente

deitore • lamento, queja

deitore • la entación; la ento, llanto

deitu • invocar; lla ar, údei egin dit ö e ha lla ado

deitu, deit, deitzen (da). deitu, dei, deitzen (da) • convocarse, ser convocado

deitu, deit, deitzen (dio). deitu, dei, deitzen (dio) • llamar

deitu, deit, deitzen (du). deitu, dei, deitzen (du) • llamar, convocar

deitura • apellido

deitura • apelativo; apellido, deno inación

deitura e an • apellidarse

deitura ukan • apellidarse

deitzaile • apelativo; lla ador

deitze • llamada, llamamiento

deitzeko • invocatorio

deitzeko • invocatorio

deizio • lla amiento

deka eron • deca erón

deka eron • deca erón

deka etro • decá etro

deka etro • decá etro

dekada • década

dekaedro • decaedro

dekaedro • decaedro

dekagonal • decagonal

dekagono • decágono

dekagono • decágono

dekagramo • decagramo

dekalitro • decalitro

dekalogo • decálogo

dekano • decano

dekano • decano

dekanorde • vicedecano

dekanorde • vicedecano

dekanotza • decanato

dekantagailu • decantador

dekantagailu • decantador

dekantagarri • decantable; decantable

dekantagarritasun • decantabilidad

dekantagarritasun • decantabilidad

dekantatu • decantar

dekantatu • decantar

dekantatu • decantar

dekantazio • decantación

dekantazio • decantación

dekapodo • decápodo

dekarea • decárea

dekarea • decárea

dekasilabo • decasílabo; decasílabo

dekla atu • declamar

dekla atu • declamar

dekla atu • declamar

dekla atzaile • decla ador

dekla atzaile • decla ador

dekla azio • decla ación

dekla azio • decla ación

deklaragarri • declarativo

deklaragarri • declarativo

deklaratu • declarado

deklaratu • declarar

deklaratu • declarar

deklaratuki • declaradamente

deklaratzaile • declarante; declarante

deklarazio • declaración

deklinabide • declinación

deklinaezin • indeclinable

deklinaezin • indeclinable

deklinagarri • declinable

deklinagarri • declinable

deklinatu • declinar

deklinatu • declinar

deklinatu • declinar

deklinazio • declinación

deko isatu • deco isar

deko isatu • deco isar

deko isatu • deco isar

deko iso • deco iso

deko iso • deco iso

dekoradore • decorador

dekoratu • decorar

dekoratu • decorado; decorado

dekoratu • decorar

dekorazio • decoración

dekretatu • decretar

dekretatu • decretar

dekretatu • decretar

dekretu • decreto

dekretu • decreto

dekuria • decuria

dekuria • decuria

dela • siendo (él, ella, ello)

dela • que es

dela • sea

delako • arras eded; ú

delako • llamado, denominado

delibera endu • decisión; deliberación

deliberatu • deliberar

deliberatu • deliberar

deliberatuki • deliberadamente

delibero • deliberación

delikatu • delicado

delikatuki • delicadamente

delikatuki • delicadamente

deliktu • delito

deliktuzko • delictivo

delikueszente • delicuescente

delineatu • delinear

delineatu • delinear

delineatu • delinear

delineatzaile • delineante; delineante

Delineatzaileak • Delineantes

delinkuente • delincuente; delincuente

delinkuentzia • delincuencia

delinkuentzia • delincuencia

Delinkuentzia, gaizkiletasun, kriminaltasun. • delincuencia

delirio • delirio

Delirium tremens. • delirium tremens

delitu • delito

delitu • delito

Delitu(zko) historia. • historial delictivo

delitugile • delincuente

Delitugile, delinkuente, gaizkile. • delincuente

delituzko • delictivo

deliugile • delincuente

delizia • delicia

delizioski • deliciosamente

delizioski • deliciosamente

delizioso • delicioso

delizioso • delicioso

delta • delta

delta • delta

demanda egin • leer la cartilla (a alguien)

demendren, den mendren, dremenden, dremendenik • (el, la) menor de (los, las)

Demografia(zko) aldagaiak. • variables demográficas

den • todo eosotasuneand

den • todo, lo que es

den mendrena • lo más mínimo

dena batera • conjuntamente

dena beregandu • acaparar

dena dela • sea lo que fuere, de todos modos, después de todo

Denaren Indarrok • (las) Fuerzas del Todo

denbora • antig±edad; tie po ejeneraleand, úez dio batere denborarik e aten ö no le dedica nada de tie po

denbora bidali, denbora bota, denborak egin, aldia eman, aldia igaro, denbora jan • pasar el rato

denbora e an • entretenerse

denbora e ate • pasatie po

denbora e ateko • entretenimiento

denbora edo astia e an • pasar el tie po

denbora edo astia eman • pasar el tie po

denbora luze • ucho tie po

denbora luze • mucho tie po

denbora luzean • a la larga

denbora pasa • pasando el rato

denbora zati baterako • para un rato

denbora zati baterako • para un rato

denbora(k) bete • expirar el plazo

denboraldi • período; te porada

denborale • te pestad; te poral, tor enta

denboralki • te poralmente

denboralki • te poralmente

denborapasa • pasarratos; pasatie po

denborapasa • pasarratos

denboraren denbora • al cabo del tiempo

Denboraren zentzu. • sentido del tiempo

denborazkanpoko • ate poral

denborazkanpoko • ate poral

denborazkanpokotasun • ate poralidad

denborazkanpokotasun • ate poralidad

denda • tienda

denda • estableci iento; tienda

denda • tienda

denda atze • trastienda

dendaldi • sondeo

dendari • tendero

dendari • estanquero etabakod; ercader, tendero

dendatu edendaetuda dendatzend • esforzarse; palpar, probar

dendel • puntal; tente ozo, tornapunta

dendoste • trastienda

dendoste • trastienda

dendrita • dendrita

dendrita • dendrita

dendu • equilibrio

dendugabe • desequilibrado

dendun • equilibrio; estabilidad

dendunean • en equilibrio

dendunean eduki • contrapesar

dendunean ipini • equilibrar

denegarw ukatu • denegar

denotatu • denotar

denotatu • denotar

denotatu • denotar

denotazio • denotación

denotazio • denotación

denpora. denbora • tiempo

denporako kume • hijos del (de su) tiempo

denporako. denborako • temporal

denporaren barnako • (de) a través del tiempo

dentista • dentista; dentista, odontólogo

dentsi etro • densí etro

dentsi etro • densí etro

dentsitate • densidad

dentsitate • densidad

dentso • denso

dentsoki • densamente

deontologia • deontología

deontologia • deontología

deontologiko • deontológico

deontologiko • deontológico

departa entu • departamento

dependentzia • dependencia

deponente • deponente

deponente • deponente

depresio • depresión

Depresio eragile. • depresor, -a

Depresio. • depresión

depreziatu • depreciarse

depreziatu • depreciarse

depreziatu • depreciarse

depreziazio • depreciación

der atologia • der atología

der atologia • der atología

der atologo • der atólogo; der atólogo

der is • der is

derbitxe • derviche

derbitxe • derviche

deretxa • oportunidad

deriba • deriva

deriba • deriva

deriban • a la deriva

deribatu • derivar

deribatu • derivar

deribatu • derivada; derivada, úy-ren deribatua x-ekiko ö derivada de y con respectoa x

deribatu ederibaa deribatzend • deducir; derivar, úy-ren deribatua x-ekiko ö derivada de y con respectoa x

deribazio • derivación

Derioko Ibilgailu Basea • Base Operativa de Derio

derogatu • derogar

derogatu • derogar

derogatu • derogar

derogatzaile • derogatorio

derogatzaile • derogatorio

derogazio • derogación

derogazio • derogación

derrigor • a la fuerza; de rigor, irre isiblemente

derrigorrez • a la fuerza; de rigor

derrigorrez ekod • fuerza ea lad

derrigorrezko • i prescindible; necesario

Derrigorrezko Dirubilketa Sekzioa • Sección de Recaudación Ejecutiva

derrigortu • forzar; i poneresed, violar

derrota • derrota

derrotatu • derrotar

derrotista • derrotista

des-arstotu, des-arsto, des-arstotzen (du). desarstotu, desarsto, desarstotzen (du). desastotu, desasto, desastotu (du) • des-asnar

des-des-euskaldundu • desvasquizar totalmente

des-neurri • desmedida

des arraztu • desdibujar

des askaratu • desen ascararse

des en-egite • desacato

des en egin • desacatar

des en egite • desacato

des oldatu • desa oldar

des oldatu • desa oldar

des oldeztaketa • desencofrado

des oldeztaketa • desencofrado

des oldeztatu • desencofrar

des oldeztatu • desencofrar

des oraldu • des oralizarse

des oralizatu • des oralizarse

des oralizazio • des oralización

des oralizazio • des oralización

des ozorrotu • desen ascararse

des untaketa • des onte

des untatu • des ontar

des untatze • des onte e akina batd

desa odio • desamor

desa odio • desamor

desa ortizatu • desa ortizar

desa ortizatu • desa ortizar

desa ortizatu • desa ortizar

desa ortizazio • desa ortización

desa ortizazio • desa ortización

desabantaila • desventaja

desabantaila • desventaja

desabantailatsu • desventajoso

desabantailatsu • desventajoso

desaboatu • desautorizar

desaboatu • desautorizar

desaboatu • desautorizar

desadartu • descornarse

desadartu • descornarse

desafiatu • desafiar

desafiatu • desafiar

desafiatu • desafiar; retar

desafiatzaile • desafiador

desafiatzaile • desafiador

desafinatu • desafinar

desafinatu • desafinar

desafinatuki • desafinadamente

desafindurik • desafinadamente

desafio • desafío; reto

desafioa bota • retar

desagerarazi (du) desagertarazi (du) • hacer desaparecer (desager-arazi)

desageri (da) • desaparecer

desagertu • desaparecer

desagertu • desaparecer; desvanecerse, esfu arse

desagertu, desager, desagert(z)en (da) • desaparecer

desagertze • desaparición; desvanecimiento

desahokatu • desaconsejar

desakatatu • desacatar

desakatatu • desacatar

desakatu • desacato

desakordio • desacuerdo; desavenencia

desakort • disconfor e; discordante, discorde

desakort • discordante

desakort • discorde

desakortasun • discordancia; discordia

desaloja endu • desalojamiento

desalojatu • desalojar

desani atu • desani ado

desani atu • desani arse

desani atu • desani arse

desani o • desánimo

desanparatu • desa parar

desanparatu • desa parar

desanparo • desa paro

desantolaketa • desorganización

desantolatu • desorganizar

desantolatu • desorganizar

desapaindu • desadobar

desapaindu • desadobar

desapaindu • desadomar

desapaindu • desadomar

desaprobetxatu • desaprovechar

desar atu • desar arse

desar atu • desar arse

desar atu • desar arse

desar e • desarme

desar e • desarme

desarautu • desarreglar

desarautu • desarreglar

desareagailu • desarenador

desareagailu • desarenador

desareaketa • desarenado; desarenado

desareatu • desarenar

desareatu • desarenar

desarindu • desaligerar

desarindu • desaligerar

desarindu • desaligerar

desarra • disparo ear a batenad

desarratu • disparar

desarrazoi • sinrazón

desarrazoizko • irracional

desartikulatu • desarticularse

desartikulatu • desarticularse

desartikulatu • desarticularse

desartikulazio • desarticulación

desartikulazio • desarticulación

desaserretu • desenfadar

desaserretu • desenfadar

desastundu • desgravar

desataskatu • desatascar

desataskatu • desatascar

desatasku • desatasco

desatrakatu • desatracar

desatrekatu • desatracar

desaxola • despreocupación

desbabes • desa paro

desbabestu • desa parar; desproteger

desbabestu • desproteger

desbabestu • desa parar

desbalioketa • devaluación

desbankatu • deshancar

desbankatu • deshancar

desberdin • desigual; diferente, dispar

desberdin • distinto, diferente, desigual

desberdindu • desnivelar; diferenciar

desberdintzapen • diferenciación

desberdintzapen • diferenciación

desbide • extravío

desbideragarri • desviable

desbideraketa • desviación

desbideratu • descarriarse; desorientarse, desviarse

desbideratuki • desca inadamente

desbideratze • desviación; desvío

desbideratzeko bide • desvío

desbiribilkatu • desenrollar

desbridatu • dese bridar

desbridatu • dese bridar

desditxa • desdicha

desditxatu • desdichado

deseduki • desposeido

desegile • destructor

desegin edesegina desegitend • de oler; desguzar, deshacer

desegintza • destrucción

desegituraketa • desvertebración

desegituraketa • desvertebración

desegituratu • desvertebrar

desegituratu • desvertebrar

desegoki • i pertinente; i procedente, i propio

desegokikeria • insensatez

desegokiro • desacertada ente; i propiamente

desegokiro • impropiamente

desegokitasun • improcedencia, inoportunidad, impropiedad, inconveniencia, inadecuabilidad

desegokitasun • disonancia; i pertinencia, i procedencia

desegokitasun • inadecuabilidad

desegokitu • desajustar

desegokitu • desajustar

desegokitze • desajuste

desegur • incierto

deseho • destejerse

desehortzi • desenterrar

desengainu • desengaño

desengainu • desengaño

desenganiatu • desengañarse

desenganiatu • desengañarse

desenkantu • desencanto

desenkantu • desencanto

desenkusa • excusa

desenkusatu (du) • excusar

desenpakatu • dese paquetar

desenpakeatu • dese paquetar

desenpaketatu • dese paquetar

desenplegu • dese pleo

deserabilera • desuso

deserabili • desusar

deseraiki • des ontar

deseratu • desa oldar

deseratu • desa oldar

deserdirapen • descentralización

deserdiratu • descentralizar

deserdiratu • descentralizar

deserdiratzaile • descentralizador

deserdiratzaile • descentralizador

deserdoildu • desoxidar

deserdoildu • desoxidar

deseroso • incó odo

deserri • destierro; exilio, ostracismo

deserriratu • exiliar

deserrotu • desarraigar

deserrotu • desarraigar

desertatu • desertar

desertore • desertor; prófugo

desertu • desierto

desertzio • deserción

desesan • desdecirse

deseseki • descolgar

deseseki • descolgar

desesperantza • desesperación

desesperatu • desesperarse

desespero • desesperación

desestali • descubrir; destapar

desesti atu • desestimar

desesti u • desesti a

deseuskaldundu (du) • desvasquizar

deseuskalduntze • desvasquización

desezkondu • descasar

desezkondu • descasar

desezkondu • descasar

desfaboragarri • desfavorable

desfaboratu • desfavorecer

desfaboratu • desfavorecer

desfagorezko • desfavorable

desfalkatu • desfalcar

desfalkatu • desfalcar

desfalku • desfalco

desfalku • desfalco

desfasatu • desfasar

desfasatu • desfasar

desfase • desfase

desfase • desfase

desfiguratu • desfigurarse

desfilatu • desfilar

desfile • desfile

desfindu • desafinar

desfindurik • desafinadamente

desfrankoztapen • desfranquización

desfrankoztapen • desfranquización

desgalgatu • desnivelar

desgarai • destie po

desgaraizko • inte pestivo

desgastatu • desgastarse

desgaste • desgaste

desgazitu • desalar

desgisatu • desfigurarse

desglosatu • desglosar

desglose • desglose

desgobernatu • desgobernar

desgobernatu • desgobernar

desgobernu • desgobierno

desgobernu • desgobierno

desgogara • disgustadamente

desgogara • a disgusto; disgustadamente

desgogatu • apesadu brarse; desganaresed, disgustarse

desgogatu • apesadu brarse

desgogo • apatía; desaliento, desgana

desgrabatu • desgravar

desibili • desandar

desibili • desandar

desibili • desandar

desiltzatu • desclavar

desiltzatu • desclavar

Desinfekzioa, Desintsektazioa eta Arratoiak hiltzeko Atala • Brigada de Desinfección, Desinsectación y Desratización

Desinfekzioetako Taldea • Grupo de Desinfecciones

Desinhibitu. • desinhibir

Desinhibitze, tolesgabetasun. • desinhibición

Desintoxikazio guztiz labur. • desintoxicación ultracorta

Desintoxikazio programa. • programa de desintoxicación

Desintoxikazio sendabide. • cura de desintoxicación

Desintoxikazio(rako) zentro; desintoxikatzeko zentro. • centro de desintoxicación

Desintoxikazio. • desintoxicación

desio • deseo

desira • afán; apetencia, deseo

Desira, desio, gogo, gurari, asmo. Contra nuestras ideas o deseos = Gure ideia edo asmoen aurka. Un deseo de cambio = Aldatzeko gogoa. • deseo

desiragaitz • indeseable

desiragarri • deseable

desirain • desagravio

desiratu • desear

desiraupen • inconstancia

desiroso • deseoso

desirun • destejerse

desitxuratu • desfigurarse

desizoztu • descongelar

desizoztu • descongelar

desjabetu • desposeer

desjabetu • desposeer; expropiar

desjabetu • expropiar

desjabetzaile • expropiador

Desjabetzapen Atala • Sección de Expropiaciones

Desjabetzapenen eta Desjabetzapenek Ukitutako Zerbitzuen Zerbitzua • Servicio de Expropiaciones y Servicios Afectados

desjabetze • expropiación

desjabetze • expropiación

desjainkotu • desendiosarse

desjainkotu • desendiosarse

desjarraiki • discontinuar

desjosi • descoser

deskalabru • descalabro; fracaso

deskalifikatu • descalificar

deskalifikatu • descalificar

deskalifikatu • descalificar

deskalifikazio, kalifikazioa kentze • descalificación

deskapitalizatu • descapitalizar

deskapitalizatu • descapitalizar

deskapitalizatu • descapitalizar

deskapitalizazio • descapitalización

deskapitalizazio • descapitalización

deskarga • descarga

deskarga • descarga

deskargatu • descargar

deskargatu • descargar

deskargatu • descargar

deskargu • descargo

deskarrila endu • descarrilamiento

deskarrila endu • descarrilamiento

deskarrilatu • descarrilar

deskarrilatu • descarrilar

deskarrilatu • descarrilar

deskateatu • desencadenar

deskateatze • desencadenamiento

deskleitu • descrédito

deskodetu • descodificar

deskodetu • descodificar

deskodetu • descodificar

deskoipeztagailu • desengrasador

deskoipeztagailu • desengrasador

deskoipeztaketa • desengrase

deskoipeztaketa • desengrase

deskoipeztatu • desengrasado

deskoipeztatu • desengrasar

deskoipeztatu • desengrasar

deskoipeztatu • desengrasado

deskonektatu • desconectar

deskonektatu • desconectar

deskonektatu • desconectar

deskonfor e • disconforme

deskonfor idade • disconfor idad

deskonpli endu • incu plimiento

deskonplitu • incu plir

deskonplitu • incu plir

deskonposaketa • desco posición

deskonposatu • desco poner

deskonposatu • desco poner

deskonposizio • desco posición

deskonpresio • desco presión

deskonpresio • desco presión

deskontatu • descontar

deskontenta endu • descontento

deskontseilatu • desaconsejar

deskontseilatu • desaconsejar

deskontsola endu • desconsuelo

deskontsola endu • desconsuelo

deskontsolatu • desconsolarse

deskontsolatu • desconsolarse

deskontu • descuento

deskontu • descuento

deskontzertatu • desconcertarse

deskontzertatu • desconcertarse

deskontzertu • desconcierto

deskontziente • inconsciente

deskoroatu • descoronar

deskortes • descortés

deskortes • descortés

deskortesia • descortesía

deskortesia • descortesía

deskreditatu • desacreditar

deskreditatu • desacreditar

deskreditatu • desacreditar

deskreditu • descrédito

deskribaketa • descripción

deskribapen • descripción

deskribatu • describir

deskribatu • describir

deskribatzaile • descriptivo

deskribatzaile • descriptivo; descriptor

deskribatzaile • descriptor

deskripzio • descripción

deskristautu • descristianizar

deskristautu • descristianizar

deslai • desa parado; errante, negligente

deslan • chapuza

deslandatu • desplantar

deslandatu • desplantar

desleial • infiable; infiel

desleialtasun • infidelidad

desleitu edesleia desleitzend • distinguir; divisar, identificar

deslepotu • degollar

deslepotu • degollar

deslerrotu • desalinearse

desliluramendu • desilusión, decepción

desloja endu • desalojamiento

deslojatu • desalojar

deslot eud • desconectar; des ontar, despegar

deslotu (du) • desatar, desligar, despegar, soltar, aflojar, separar

deslotura • desapego; desvinculación

deslu atu • desplumar

desnatural • innatural

desnatural • innatural

desnaturaldu • desnaturalizarse

desnaturaldu • desnaturalizarse

desnazionalizatu • desnacionalizarse

desnazionalizatu • desnacionalizarse

desnazionalizatzaile • desnacionalizador

desnazionalizatzaile • desnacionalizador

desnazionalizazio • desnacionalización

desnazionalizazio • desnacionalización

desnibel • desnivel

desnibel • desnivel

desnibelatu • desnivelar

desobedientzia • desobediencia

desobeditu • desobedecer

desobeditu • desobedecer

desobeditze • desobediencia

desobitu • exhumar

desobitu • exhumar

desobitze • exhu ación

desobitze • exhu ación

desohitu • desacostu brado

desohoratu (du) • deshonrar

desohore • deshonor; deshonra, insulto

desohore • deshonor

desolatu • desolar

desolazio • desolación

desoneskeria • indecencia

desonest • indecente

desonestasun • indecencia

desorbitatu • desorbitarse

desorbitatu • desorbitarse

desordena • desorden eelkarren ondoan ipinitako gauzetand

desordenatu • desordenado

desordenatu • desordenar

desordenatu • desordenar

desordenatuki • desordenadamente

desordenu • desorden ehiriana politikancccd

desorduko • inoportuno

desoreka • desequilibrio

desoreka • desequilibrio

desorekatu • desequilibrar

desorekatu • desequilibrar

Desorientazio, nahaste, nahasmen, orientazio(rik) ez(a). • desorientación

desorraztu • despeinar

desosaketa • desco posición

desosatu • desco poner

desostakari • desfoliante

desostakari • desfoliante

desostapen • desfoliación; exfoliación

desostapen • desfoliación

desostatu • desfoliar; exfoliar

desostatu • desfoliar

despeditu • despedir

despentsa • despensa

despentsalgo • ayordo ía

despentsari • ayordomo

despiezaketa • despiece

despiezatu • despiezar

despiezatu • despiezar

despieze • despiece

despit • despecho

despit • despecho

despitatu • despechar

despitatu • despechar

desplaza endu • desplazamiento

desplazatu • desplazarse

desplazer • amargura; disgusto

desplazu • desplazamiento

despolitizatu • despolitizarse

despolitizatu • despolitizarse

despolitizazio • despolitización

despolitizazio • despolitización

despopulaketa • despoblamiento

despopulaketa • despoblación; despoblamiento

despopulatu • despoblarse

despopulatu • despoblarse

despopulatu • despoblado

despopulatze • despoblación

despopulazio • despoblación

despota • déspota

despota • déspota

despotis o • despotismo

desprestigiatu • desprestigiar

desprestigiatu • desprestigiar

desprestigio • desprestigio

desprestigio • desprestigio

desprobetxatu • desaprovechar

desproportzio • desproporción

desproportzio • desproporción

desproportzionatu • desproporcionar

desproportzionatu • desproporcionar

destaetuda ear a batd • apuntar

destaina • desdén; desprecio, reproche

destaina egin • reprochar

destainezko • despectivo

destaju • destajo

destaju • destajo

destaka entu • destacamento

destaka entu • destacamento

destart • aturdido; torpe

destatu • apuntar ear a batd; proyectar

destenoreko • inoportuno

desterratu • exiliar

desterrotu • desalinearse

desterru • destierro

destinatu • destinar

destinatu • destinar

destokatu • desencajar

destolestu • desdoblarse

destorlojotu • destornillar

destorniladore • destornillador

destripatu • destripar

destripatzaile • destripador

destripatzaile • destripador

destrogiro • dextrógiro

destronuraketa • destronamiento

destronuratu • destronar

destronuratu • destronar

destronuratzaile • destronador

destronuratzaile • destronador

destronuratze • destronamiento

desupeldu • desencubar

desupeldu • desencubar

desusadio • desuso

desusaindu • desodorar

desusaindu • desodorar

desusaingailu • desodorante

desusaingarri • desodorante

desusainkari • desodorante

desusainketa • desodoración

desusainketa • desodoración

desusatu • desusar

desustraitu • desarraigar

desustraitu • desarraigado; desarraigado

desustraitu • desarraigar

desuztartu • desuncir

desuztartu • desuncir

deszentralizatu • descentralizar

deszentralizazio • descentralización

Deszentralizazio eta Estatistika Sailatala • Subárea de Descentralización y Estadística

deszifragarri • descifrable

deszifratu • descifrar

detektagailu • detector

detektatu • detectar

detektatu • detectar

detektatzaile • detectador

detektatzaile • detectador

Detektatze, antzemate, igartze. • detección

detektibe • detective

detektibe • detective

deter inatu • deter inar

deter inazio • deter inación

deter inis o • deter inismo

deter inis o • deter inismo

deter inista • deter inista

deter inista • deter inista

detergente • detergente

detestatu • detestar

detonagailu • detonador

detonagailu • detonador

detonatu • detonar

detonatu • detonar

detonazio • detonación

detonazio • detonación

detritus • detritus

detxe a • diezmo

detxe atu • diezmar

detxe atu • cobrar los diez os; diezmar

deunge • infa e; alvado, perverso

deus • algo egaldera eta ezezkoetand

deus askorik (ez) • (no) gran cosa

deus ez • nada

deus ez • nada

deus ez eered • nada

deusez • friolera; in•til

deusezagotu (da) • destruirse más, minarse

deusezean gelditu • quedar en letra muerta, quedar en nada

deuseztapen • destrucción

deuseztatu • aniquilarse; anonadar, cancelar

deuseztatze • aniquilamiento

deusezte • destrucción, aniquilamiento, matanza

deuseztu (du) • aniquilar, destruir

deusik ez • nada; ni un ápice

Deustu-San Ignazioko Oinarrizko Unitatea • Unidad de Base de Deusto-San Ignacio

Deustuko Barrutiko Udaltegia • Centro Municipal de Distrito de Deusto

Deustuko Kiroldegia • Polideportivo de Deusto

Deustuko Liburutegia • Biblioteca de Deusto

Deustuko merkatua • Mercado de Deusto

devoniko • devónico

devoniko • devónico

dexente • bastante

dextrogiro • dextrógiro

dezeleratu • decelerar

dezeleratu • decelerar

dezeleratu • decelerar

dezena • decena

dezente • decente

dezenteki • decentemente

dezenteki • decentemente

dezentzia • decencia

dezentzia • decencia

dezepzio • decepción

dezepzionagarri • decepcionador

dezepzionagarri • decepcionador; decepcionante

dezepzionagarri • decepcionante

dezepzionatu • decepcionar

dezepzionatu • decepcionar

dezepzionatu • decepcionar

dezi etro • decí etro

dezi etro • decí etro

deziarea • deciárea

deziarea • deciárea

dezibel • decibelio

dezibel • decibelio

dezifragarri • descifrable

dezifratu • descifrar

dezigra o • decigramo

dezigra o • decigramo

dezilitro • decilitro

dezilitro • decilitro

di entsio • di ensión

di entsionaketa • di ensionado

di entsionaketa • di ensionado

di entsionatu • di ensionar

di entsionatu • di ensionar

di inutibo • di inutivo

di isio • di isión

di isionari • di isionario

di ititu • di itir

dia antatu • adia antar

dia antatu • adia antar

dia antatu • adia antar

dia ante • diamante

dia ante • diamante

dia antezko • ada antino

dia antezko • ada antino; dia antino

dia antezko • dia antino

dia etral • dia etral

dia etral • dia etral

dia etro • diá etro

dia etro • diá etro

dia etroerdi • metro

dia etroerdi • se idiá etro

diabete • diabetes

diabete • diabetes

Diabetearen Aholku Batzordeak • Consejo Asesor sobre Diabetes

diabetiko • diabético

diabetiko • diabético

diaboliko • diabólico

diade a • diade a

diade a • diade a

diafrag a • diafrag a

diafrag a • diafrag a

diagnosi • diagnosis

diagnosi • diagnosis

Diagnosi, diagnostiko. • diagnóstico

diagnostikatu • diagnosticar

diagnostikatu • diagnosticar

diagnostiko • diagnóstico

diagnostiko • diagnóstico

diagonal • diagonal

diagonal • diagonal

diagra a • diagra a

diagra a • diagra a

diagra atu • diagramar

diagra atu • diagramar

diagra atzail • diagra ador

diagra atzail • diagra ador

diakono • diácono

diakono • diácono

diakonotza • diaconado

diakonotza • diaconado

diakritiko • diacrítico

diakritiko • diacrítico

diakroni • diacrónico

diakronia • diacronía

diakronia • diacronía

diakroniko • diacrónico

diakronis o • diacronismo

diakronis o • diacronismo

diakronista • diacronista

diakronista • diacronista

dialektal • dialectal

dialektal • dialectal

dialektalki • dialectalmente

dialektalki • dialectalmente

dialektika • dialéctica

dialektika • dialéctica

dialektiko • dialéctico

dialektiko • dialéctico

dialektikoki • dialécticamente

dialektikoki • dialécticamente

dialekto • dialecto

dialekto • dialecto

dialektologia • dialectología

dialektologia • dialectología

dialektologo • dialectólogo

dialektologo • dialectólogo

diana • diana

diana • diana

diapasoi • diapasón

diapositiba • diapositiva

diapositiba • diapositiva

diarkia • diarquía

diarrea • desco posición; diarrea

diaspora • diáspora

diaspora • diáspora

diastole • diástole

diastole • diástole

diatoniko • diatónico

diatoniko • diatónico

diazilatu (du) • atravesar por medio de un agujero, perforar, horadar, transverberar

diazilotu (du, dio) • atravesar por medio de un agujero, perforar, horadar, transverberar

diazulotu (du) • atravesar por medio de un agujero, perforar, horadar, transverberar

dibagatu • divagar

dibagatzaile • divagador

dibagatzaile • divagador

dibagazio • divagación

dibagazio • divagación

diban • diván

diban • diván

dibergente • divergente

dibergentzia • divergencia

dibergitu • divergir

diberti endu • diversión

dibertitu • divertido

dibertsio • diversión

dibertso • diverso

dibidendu • dividendo

dibiditu • dividir

dibinalki • divinamente

dibino • divino

dibinoki • divinamente

dibisa • divisa

dibisa • divisa

dibisio • división

Dibisio Operatiboa • División Operativa

dibizuan • a la deriva

dibo • divo

dibo • divo

dibortziatu • divorciarse

dibortzio • divorcio

dibortzio • divorcio

dibulgagarri • divulgable

dibulgatu • divulgar

dibulgatu • divulgar

dibulgatzaile • divulgador

dibulgatzaile • divulgador

dibulgazio • divulgación; vulgarización

dibulgazio • divulgación

dibulgazio-liburuak • libros de divulgación

dibulgazio-liburuak • libros de divulgación

didaktika • didáctica

didaktika • didáctica

didaktiko • didáctico

didaktiko • didáctico

diedro • diedro

diedro • diedro

dieresi • diéresis

dieresi • diéresis

diese • sostenido

dietario • dietario

dietario • dietario

dietetika • dietética

dietetika • dietética

difa atu • difamar

difa atzaile • difa ador

difa atzaile • difa ador; vejador

difa azio • difa ación

difa azio • difa ación

diferenteki • diferentemente

diferenteki • diferentemente

diferentzia • diferencia

diferentzial • diferencial

diferentziatu • diferenciar

diferitu • diferir

difrakzio • difracción

difrakzio • difracción

difteria • difteria

difteria • difteria

difteriko • diftérico

difteriko • diftérico

difusio • difusión

digante • gigante

digerigarri • digerible; digestivo

digeritu • digerir

digestio • digestión

digital • digital

digitu • dígito

digitu • dígito

diglosi • diglósico

diglosia • diglosia

diglosia • diglosia

diglosiko • diglósico

diharu • moneda, dinero

dike • dique

dikotiledoneo • dicotiledóneo

dikotiledoniar • dicotiledóneo

dikoto ia • dicoto ía

dikoto ia • dicoto ía

dikta inatu • dicta inar

diktadore • dictador

diktadore • dictador

diktadura • dictadura

diktadura • dictadura

diktafono • dictáfono

diktafono • dictáfono

diktaketa • dictado

diktatorial • dictatorial

diktatorial • dictatorial

diktatu • dictado

diktatu • dictar

diktatu • dictar

dilatatu • dilatarse

Dilatatze, zabaltze, dilatazio • dilatación

dilatazio • dilatación

dildiratu (du) • temblar ligeramente

dile a • dile a

dile a • dile a

dilijentzia • diligencia

dilinda • duda; oscilación

dilindan • suspenso eend

dilindan • suspenso eend

dilindan egon • pender

dilindan jarr erid • pender

dilingo • péndulo

dilista • lenteja

dilista • lenteja

Dilistak • Lentejas

diluitu • diluirse

Diluitzaile; urtzaile. • diluyente

diluzio • dilución

dimisio • dimisión

din • justo; preciso

dina • tanto co o; dina

dina ika • diná ica

dina ika • diná ica

dina ika- • diná ico

dina iko • diná ico

dina is o • dina ismo

dina is o • dina ismo

dina ita • dina ita

dina ita • dina ita

dina itari • dina itero

dina itari • dina itero

dina itatu • dina itar

dina itatu • dina itar

dina izatu • dina izar

dina izatu • dina izar

dina izatzaile • dina izador

dina izatzaile • dina izador

dina izazio • dina ización

dina izazio • dina ización

dina o • dinamo

dina o • dinamo

dina o etro • dina ó etro

dina o etro • dina ó etro

Dinamikotasun, lehi. • dinamicidad

dinasti • dinástico

dinastia • dinastía

dinastiko • dinástico

dindil • péndulo

dindilika • colgado

dindirri • moquita

dindirri • colgajo; guiñapo, oquita

dingilizka • colgando

dingilizka egon • estar suspendido, estar colgado

dinosauru • dinosaurio

dinosauru • dinosaurio

diodo • diodo

diodo • diodo

dioiko • dioico

dioiko • dioico

dionisiako • dionisiaco

dionisiar • dionisiaco

dioptria • dioptría

diosal • saludo

diosala • reverencia

diozesi • diócesis

diozesiar • diocesano

diplo a • diplo a

diplo a • diplo a

diplo atiko • diplo ático

diplo atikoki • diplo áticamente

diplo atu • diplomar

diplo atu • diplomar

diplo atura • diplo atura

diplo atura • diplo atura

diplo azi gizona • diplo ático

diplo azia • diplo acia

diplo azia • diplo acia

diplo azialari • diplo ático

diplo aziaz • diplo áticamente

diplodoko • diplodocus

diplodoko • diplodocus

diploide • diploide

diploide • diploide

dipsepsia • dipsepsia

dipsepsia • dipsepsia

Dipsomania. • dipsomanía

diptero • díptero

diptero • díptero

diptiko • díptico

diptiko • díptico

diptongatu • diptongar

diptongatu • diptongar

diptongo • diptongo

diptongo • diptongo

diputatu • diputado

diputatu • diputado

Diputatu Nagusiaren Idazkaritza • Secretaría del Diputado General

Diputatu Nagusiaren Idazkaritza Nagusia • Secretaría General del Diputado General

Diputatu Nagusiaren Idazkaritza Teknikoko Zuzendaritza • Dirección de la Secretaría Técnica del Diputado General

Diputatu Nagusiaren Kabinetea • Gabinete del Diputado General

Diputatu Nagusiaren Saila • Departamento del Diputado General

Diputatuaren Kabinetea • Gabinete del Diputado

diputazio • diputación

diputazio • diputación

dirdai • fulgor; resplandor

dirdira • brillo; irradiación

dirdira egin • brillar; centellear, irradiar

dirdiratu • brillar; irradiar

dirdiratu (du) • brillar

dirdiraz • brillando

direkzio • dirección

direnak esan, entzuteko bat esan, esatekoak esan, (neureak, heureak, bereak...) eta asto zaharrarenak esan, handiak esan, zakurrarenak esan • cantar las cuarenta

diru • capital; dinero, oneda

diru • dinero

diru-agiri • letra de ca bio; údirurik gabe ö sin dinero, údiru nahiko ö bastante dinero ead

diru-bilketa • recaudación; údirurik gabe ö sin dinero, údiru nahiko ö bastante dinero ead

diru-billet • billete (de banco), billete de dinero

diru-eske • cuestación; údirurik gabe ö sin dinero, údiru nahiko ö bastante dinero ead

diru-ezarketa • i posición; údirurik gabe ö sin dinero, údiru nahiko ö bastante dinero ead

diru-gose • codicia; údirurik gabe ö sin dinero, údiru nahiko ö bastante dinero ead

diru-jasoketa • reintegro de dinero; údirurik gabe ö sin dinero, údiru nahiko ö bastante dinero ead

diru-kutxaw • arca de caudales

diru-laguntza • ayuda económica

diru-paper • billete; papel oneda, údirurik gabe ö sin dinero

diru-paper • papel moneda

diru-sartze • inversión; údirurik gabe ö sin dinero, údiru nahiko ö bastante dinero ead

diru-xahutzaile • pródigo; údirurik gabe ö sin dinero, údiru nahiko ö bastante dinero ead

diru-zehapen • sanción pecuniaria

diru-zorro • porta onedas

diru-zorro • porta onedas; údirurik gabe ö sin dinero, údiru nahiko ö bastante dinero ead

diru bildu ejasod • cobrar; recaudar

diru errementari • bolsa de hierro

Diru laguntza. Programa de atención a personas en proceso de inserción con problemas de adicción a drogas • prestación económica

diru lapurketa • desfalco

diru okertu • alversar

diru ordo • dineral

diru xehea eduki eizand • tener edinerod suelto

diru zigor • ulta

Diru zuriketa, dirua zuritze. La política llevada respecto al blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas = Droga trafikotik datorren diruaren zuriketari buruz egin den politika. • blanqueo [de dinero]

dirua bota ehondatud • derrochar; despilfarrar, dilapidar

dirua erdietsi • lucrarse

dirua etatu epilatud • atesorar

dirua irabazi • lucrarse

dirua sartu eezarrid • invertir

diruak egin • hacer dinero

dirualde • dineral

dirubide • negocio

Dirubilketa Sailatala • Subárea de Recaudación

Dirubiltzaile eta Betearazlearen Bulegoa • Oficina Recaudador Agente-Ejecutivo

dirudienez • por lo visto

dirudun • adinerado

dirudun • acaudalado; adinerado, opulento

dirujario • ricachón

diruketa • contidad de dinero

dirukoi • avaricioso; avariento, avaro

dirulaguntza • subvención

dirutan saldu, judasen antzera saldu • vender por treinta monedas

dirutsu • acaudalado; adinerado

dirutu • enriqueceresed; údirurik gabe ö sin dinero, údiru nahiko ö bastante dinero ead

dirutza • caudal de dinero; dineral, opulencia

dirutza • su a de dinero

diruxehe • calderilla

diruzain • tesorero

diruzain • tesorero

diruzaintza • tesorería

Diruzaintza • Tesorería

Diruzaintza Atala • Sección de Tesorería

Diruzaintza Zerbitzua • Servicio de Tesorería

diruzale • avaro, tacaño, avariento, avaricioso, amante del dinero

diruzale • avaricioso; codicioso, tacaño

diruzalekeria • avaricia

diruzkoa ez den baltzu-ondare • patrimonio social no dinerario

diruzkoa ez den ekarpen • aportación no dineraria

diruzorro • monedero

diruzorro • onedero

disdira • viso

disdira atera • enlustrar

disdirakor • lu inoso

disdiratsu • brillante

disdis • brillando

diseinatu • dibujar; diseñar

diseinu • diseño

diseinu • diseño

diseinu egin • diseñar

diseinugile • diseñador

diseinugile • diseñador

Diseinuzko droga. • droga de diseño

disekatu • disecar

disenteria • disentería

disenteriko • disentérico

disenteriko • rico

Disforia. • disforia

disfraz • disfraz

disfuntzio • disfunción

disfuntzio • disfunción

disfuntzional • disfuncional

disfuntzional • disfuncional

disfuntzionaltasun • disfuncionalidad

disfuntzionaltasun • disfuncionalidad

disgustu • disgusto

disi etria • disi etría

disi etria • disi etría

disi etriko • disi étrico

disi etriko • disi étrico

disi ilatu • disi ilarse

disi ilatu • disi ilarse

disi ilazio • disi ilación

disi ilazio • disi ilación

disi ulatu • disi ular

disi ulatuki • disi uladamente

disidente • disidente

disidentzia • disidencia

disidentzia • disidencia

disidu • a enaza

disipula • erisipela

disket • disquete

disket-kutxa • archivador para disquetes

diskete • disquete

diskete • disquete

disko • disco

disko-jogailu • tocadiscos

disko-jogailu • tocadiscos

diskobolo • discóbolo

diskobolo • discóbolo

diskodenda • tienda de discos

diskodenda • tienda de discos

diskoead • disco

diskoetxe • centro de grabación de discos

diskoetxe • centro de grabación de discos

diskordantzia • discordancia

diskordia • discordia

diskotegi • discoteca

diskoteka • discoteca

diskretasun • discreción

diskretu • discreto

diskretuki • discretamente

diskrezio • discreción

diskri inatu • discri inar

Diskriminazio; bereizkeria. Evitar que haya discriminación en el acceso a un tratamiento farmacológico de personas con VIH/SIDA por motivos económicos = HIESak jotako pertsonen artean, tratamendu farmakologikoari dagokionez, arrazoi ekonomikoengatik bereizkeriarik ez dadila izan. • discriminación

diskusio • discusión

diskutigarri • discutible

diskutitu • discutir

dislepsia • dislepsia

dislepsia • dislepsia

dislepsiko • dislépsico

dislepsiko • dislépsico

dislokatu • dislocarse

dislokazio • dislocación

dislokazio • dislocación

Disnea; arnasa hartzeko neke, arnasa hartzeko zailtasun. • disnea

disolbaezin • indisoluble

disolbaezin • insloluble

disolbaezintasun • indisolubilidad

disolbagaitz • indisoluble

disolbagaiztasun • indisolubilidad

disolbagarri • soluble

disolbagarri • soluble

Disolbagarri. • soluble

disolbagarritasun • solubilidad

disolbatu • disolverse

disolbatzaile • disolvente

Disolbatzaile lurrunkor. • disolvent volátil

Disolbatzaile. Disolbatzaile. • disolvente

disoluzio • disolución

disonante • disonante

disonante • disonante

disparetasun • disparidad

dispertsatu • dispersarse

dispertsibo • dispersivo

dispertsibo • dispersivo

dispertsio • dispersión

dispositibo • dispositivo

disposizio • disposición

disputagarri • disputable

disputari • disputador

disputatu • disputar

distantzia • distancia

distantziagailu • distanciador

distantziagailu • distanciador

distantziatu • distanciar

distantzikide • equidistante

distantzikidetasun • equidistancia

distentsio • distensión

distentsio • distensión

distilategi • destileria

distilategi • destileria

distilatu • destilar

distilatu • destilar

distilazio • destilación

distilazio • destilación

distira • destello

distira • brillo; destello, esplendor

distiradun • destellante

distiradura • resplandor

distiragailu • abrillantador

distiragarri • abrillantador; destellante

distirak jaurti • relucir

distirakari • brillantina

distirakari • abrillantador; brillantina

distirant • flamante

distirapen • abrillantado; reverberación

distirapen • abrillantado

distirarazi • abrillantar; enlustrar

distirarazi • abrillantar

distiratsu • reluciente

distiratsu • brillante; destellante, esplendoroso

distiratsu • reverberante

distiratsu • radiante

distiratsuki • brillantemente

distiratu • abrillantar; brillar, destellar

distiratu • reverberar

distiratu • abrillantar

distiratzaile • abrillantador

distiraz • brillando; brillante ente, esplendorosamente

distortsio • distorsión

distortsionatu • distorsionar

distortsionatu • distorsionar

distritu • distrito

disziplina • disciplina

disziplinatu • disciplinar

disziplinatu • disciplinar

disziplinatuki • disciplinadamente

disziplinaz • disciplinadamente

ditare • dedal

ditare • dedal

diti • teta, pezón

ditia eman • amamantar; dar de mamar

ditxa • dicha

ditxo • chiste; fondeadero

diva • diva

dixidatu • a enazar

dixidatu • a enazar

diz-diz egin • destellar; relu brar, rielar

dizdira • resplandor, brillo

dizdiratu (du) • resplandecer, brillar

dizdizada • destello

dizdizari • destellante

dizdizka • esplendorosamente

diziplina-araubide • régimen disciplinario

Diziplina anitzetako talde, jakintza alor anitzetako talde. Este programa es el resultado de la andadura de un equipo multidisciplinar = Honako programa hainbat diziplinatan jardundako talde baten lanaren emaitza da. • equipo multidisciplinar

diziplinarteko • interdisciplinario

diziplinarteko • interdisciplinario

diziplinartekotasun • interdisciplinariedad

diziplinartekotasun • interdisciplinarieda

dizipulu • alu no; discípulo

dizipulusa • discípula

dnbora berean bizi • coexistir

do • do

do einu • do inio

do ekar • do inical

do ekari • do inguero

do ekeroko • do inical

do ina • edalla

do ina • medalla

do ina jarri • condecorar

do inikar • do inicano

do inikar • do inicano

do inistiku • estornudo

do inistiku egin • estornudar

do ino • do inó ejokoad

do ino ejokoad • do inó

doaezdki- • alusivo

doaki- • referente

doaki- ezd • alusivo

Doako Laguntza Juridikoaren Aholku Kontseilua • Consejo Asesor de Asistencia Jurídica Gratuita

Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeak • Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita

doan • de balde

doazki- • referente

dobatxakur • dogo

dobela • dovela

dobelarri • dovela

dobla • dobla

dobla • dobla

doblatu • doblar; duplicar

doblatuki • redobladamente

doblatuki • doblada ente; doble ente, redobladamente

doble • doble

dobloi • doblón

dobloi • doblón

dodekaedro • dodecaedro

dodekaedro • dodecaedro

dodekagono • dodecágono

dodekagono • dodecágono

dofin • delfínme

dofin e • delfín

dofin eFrantziako printzead • delfín

dog a • dog a

dog a • dog a

dog akeria • dog atis o ezentzu txarreand

dog atiko • dog ático

dog atikoki • dog áticamente

dog atis o • dog atismo

dog atizatu • dog atizar

dog atizatu • dog atizar

dog az • dog áticamente

dog azale • dog ático

dohai • don; donación, erced

dohai bat egin • obsequiar

dohain • don, regalo

dohain • concesión; dádiva, de balde

dohain • concesión

dohaineikd • gratuitamente

dohainezko • gratuito

dohaingaitz • desventurado

dohainik • de balde; gratis

dohainik. dohain • gratis, gratuitamente

dohainikako • gratuito

dohaintasun • gratuidad

dohaintza • gratuidad

dohakabe • desgracia

dohakabe • desgraciado

dohakabe • réprobo, condenado

dohakabe • desdicha; desgraciado, desventura

dohakabeki • desgraciada ente; infelizmente

dohakabetasun • desdicha

dohan • gratis

dohaneko • gratuito; in erecido

dohatasun • buenaventura

dohatasun • bienaventuranza; buenaventura

dohatsu • beata; beatífico, bienaventurado

dohatsuera • bienaventuranza

dohatsuki • felizmente

dohatsutasun • bienaventuranza

dohatu edohaa dohatzend • dedicar; donar, dotar

doi • ajustado; austero, exacto

doi-doi • justo justo

doi-doi • ajustada ente; exacta ente, justamente

doi doian, men menean • ten con ten

doietsi • justipreciar

doiketa • ajuste

doikuntza • ajuste

doillor. doilor • ruin, villano, vil

doilor • abyecto; avaro, bribón

doilorgarri • envilecedor; injurioso

doilorkeria • abyección

doilorkeria • abyección; injuria, ezquindad

doilorki • rastrera ente; vilmente

doilorrez • iserablemente

doilorrez • miserablemente

doilortu • envileceresed; injuriar

doilortze • envilecimiento

doinu • tonada

doinu • tonillo o sonido musical

doinu • melodí

doinu • deje; elodí, elodía

doinu berdin • tonillo

doinu ederrezko • de hermoso sonido

doinubakar • onótono

doinuera • entonación

doinutu edoinuetuda doinutzend • entonar

doiritzi • justipreciar

doitasun • austeridad; equidad, justedad

doitu • ajustar; frisar

doitu • ajustar

doktoratu • doctoraresed; laurear

doktoratu • doctorarse

doktore • doctor; ú

doktore- • doctoral; ú

doktoregai • doctorando

doktoregai • doctorando

doktorego • doctorado; údoktorego-tesia ö la tesis doctoral

doktorego • doctorado

doktorego-w • doctoral; údoktorego-tesia ö la tesis doctoral

doktrina • doctrina

doktrina endu • adoctrinamiento

doktrina endu • adoctrinamiento

doktrinatu • adoctrinar

doktrinatu • adoctrinar

doktrinatu • adoctrinar

doku ental • docu ental

doku ental • docu ental

doku entatu • docu entarse

doku entatu • docu entarse

doku entazio • docu entación

doku entazio • docu entación

doku entu • documento

doku enturik gabe ekod • indocu entado

doku enturik gabeekod • indocu entado

Dokumentu Ondarearen eta Artxiboen Aholkularitza Kontseilua • Consejo Asesor de Patrimonio Documental y Archivos

dolar • dólar

dolare • lagar; prensa

dolikozefalo • dolicocéfalo

dolikozefalo • dolicocéfalo

dollar • dólar

dolore • dolor eizpirituzkoad; duelo

dolu • aflicción; arrepenti iento, duelo

dolu in • condolencia; pésame

dolugarri • digno de piedad, digno de compasión

dolugarri • motivo de arrepentimiento

dolutu • apesadu brarse; arrepentirse, atribular

dolutu • apesadu brarse; arrepentirse, atribular

donadu • solterón; solterona

donari • don; reco pensa

donatu • donar

done • santo

Done Jakue txirlak • Vieiras

Done Jakue xerra • Filete Santiago

donetasun • santidad

donetsi (du). onetsi. onetsi • sancionar, aprobar.(onetsi)

donetu • santificar

donge • forajido; alvado, perfidia

dongekeria • aldad; truco

dongero • alvadamente

Donibane Lohitzuneko zukua • Sopa-puré de S.Juan de Luz

donjuanis o • donjuanismo

donjuanis o • donjuanismo

Donostia Ospitalea (lehen Donostia, Arantzazu, Gipuzkoa eta Amara) • Hospital Donostia

Donostiako Hileta Zerbitzuak SA • Servicios Funerarios de Donostia-San Sebastián, SA

Donostiako Lantegi Eskola • Escuela Taller de Donostia-San Sebastián

Donostiako Zerga Bulegoa • Oficina Tributaria, Donostia

donostiar • donostiarra

donostiar • donostiarra

donostiar • donostiarra, de San Sebastián

donostiarrista • donostiarrista

dontsu • bienabenturado; consabido, de arras

dontzeila • doncella; virgen

dontzeilatasun • pureza

dopatu • doparse

dopatu • doparse

Dopatze. • dopaje

doriar • dórico

doriko • dórico

dornadura • entari ado

dornatu • entarimar

dornatzaile • entari ador

dornatzaile • entari ador

dorpe • torpe

dorpeki • torpemente

dorpetasun • torpeza

dorpetu • entorpecerse

dorpetu • entorpecerse

dorpezia • torpeza

dorre • torre

dorre • torre

dorre • torre

dorretxe • casa torre

dorretxe • casa torre

dorretxori • vencejo

dorrezain • torrero, vigilante del faro, guarda del faro

dortoka • tortuga

Dortoka-zopa • Sopa de tortuga

doru • anillo de laazada

doru • anillo de la azada

dosi • dosis

dosi • dosis

Dosi eraginkor. • dosis eficaz

dosi etria • dosi etría

dosi etria • dosi etría

Dosi hilgarri. • dosis mortal

Dosi hilgarri. • dosis letal

Dosi toxiko, dosi pozoitsu, dosi pozoigarri, dosi pozoitzaile. • dosis tóxica

Dosi. • dosis

dosifikatu • dosificar

dosifikatu • dosificar

dosifikatzaile • dosificador

dosifikatzaile • dosificador

dossier • dossier

dostagarri • recreativo

dostatu • divertiresed; guasearesed, recrearse

dosteta • distracción; diversión, jugueteo

dostetan • jocosamente

dotazio • dotación

dote • dotación; dote

dote e an • dar de dote; dotar

dotere jantzi • trajear

dotore • apuesto; atildado, elegante

dotore • elegante

dotoreki • p•lcramente

dotoreria • elegancia

dotoretasun • elegancia; exquisitez, ornato

dotoretu • acicalarse; adornar, arreglarse

dotoretu • acicalarse; adornar, arreglarse

dotorezia • distinción; elegancia, suntuosidad

dotrina • catecis o eelizako katekesiad; doctrina

dozena • docena

dozena • docena

dozena-erdi • media docena

dozenaka • a docenas, docenas, por docenas

dozenatto • docenita

dozenerdi • media docena

dozenerdi • edia docena

dra • tac

dra a • dra a

dra a • dra a

dra agile • dra aturgo

dra agintza • dra aturgia

dra atiko • dra ático

dra atiko • dra ático

dra atizatu • dra atizar

dra atizatu • dra atizar

dra aturgia • dra aturgia

dra aturgo • dra aturgo

draga • draga

dragatu • dragar

dragoi • dragón ezaldieriako soldaduad

dragoitxo • gecko; sala anquesa

draia • perdigón

draiada • perdigonada

draiada • perdigonada

drak a • drac a

drak a • drac a

drakoniar • draconiano

drakoniar • draconiano

drastiko • drástico

drauskil • basto

drenaia • drenaje

drenaketa • drenaje

drenaketa • drenaje

drenatu • drenar

drenatu • drenar

dretxo • derecho

drezatu • arreglarse

drezatu • arreglaresed; enderezaresed, ordenar

drezatzaile • enderezador

drezatzaile • enderezador

drezatze • enderezamiento

driblatu • driblar

driblatu • driblar

driza • driza

dro edario • dro edario

dro edario • dro edario

droga • droga

droga • bronca; droga, enredo

Droga anitz kontsumitze, droga anitzen kontsumo. • policonsumo

Droga Arazoetarako Koordinakunde. • Centro Coordinador de Drogodependencias

Droga askoz baliatze. • poliuso de drogas

Droga bigun. • droga blanda

Droga endogeno. • droga endógena

droga enpetasun ekod • drogodependencia

Droga erabiltzaile izan; droga erabiltzaile ohi. • ex usuario, -a de drogas

Droga erabiltzaile, droga baliatzaile. • usuario, -a de droga

Droga faltaren sindrome, abstinentzia sindrome. • síndrome de abstinencia

Droga faltaren sindrome, abstinentzia sindrome. • síndrome de abstinencia

Droga Gaietako Zuzendaritza • Dirección de Drogodependencias

Droga Gaietarako Zuzendaritza. • Dirección de Drogodependencias

Droga gogor. • droga dura

Droga hornidurako sare, drogaz hornitzeko sare. • red de suministro de drogas

Droga instituzionalizatua. • droga institucionalizada

Droga kontsumitzaile izan; droga kontsumitzaile ohi. • ex consumidor, -a de droga

Droga kontsumitzaile. • consumidor, -a de drogas

Droga kontsumo, drogen kontsumo. • consumo de drogas

Droga Menpekotasunen Aholku Kontseilua • Consejo Asesor de Drogodependencias

Droga Menpekotasunen Sailen Arteko Batzordea • Comisión Interdepartamental de Drogodependencias

Droga salerosle, droga trafikatzaile, narkotrafikatzaile. • traficante de drogas

droga toxiko • droga tóxica

Droga Unitatea • Unidad de Droga

Droga(rik) gabeko programa. • programa libre de drogas

Droga(rik) gabeko terapia. • terapia sin drogas

Droga. • droga

Drogak arruntean neurriz gain hartze, drogen neurriz gaineko kontsumo usu. • abuso regular

Drogak eskumenean egote. • disponibilidad de las drogas

Drogak ez hartzeko bestelako aukera. • alternativa al uso de drogas

Drogak hartzeko joera. • tendencia toxicomaníaca

Drogak inoiz neurriz gain hartze. • abuso ocasional

Drogak kontsumitzeko aldez aurretiko joera; drogetarako joera. • predisposición al consumo de drogas

Drogak legez kanpo edukitze. • posesión ilegal de drogas

Drogak luzaro neurriz gain hartze. • abuso prolongado

Drogak neurriz gain hartze, drogen neurriz gaineko kontsumo. • abuso de drogas

Drogamendeko; drogari atxiki. • drogodependiente

Drogamendekoentzako laguntza zentro, drogazaleentzako laguntza zentro. • centro de atención a drogodependientes

Drogamendekotasun, drogen mendekotasun. * Drogamenpekotasun, * drogomenpekotasun, * drogamenpetasun, * drogomenpetasun. • drogodependencia

Drogamendekotasunari aurrea hartze. • prevención de drogodependencias

Drogamendekotasunei aurrea hartzeko talde teknikoak. • equipos técnicos de prevención de drogodependencias

Drogamendekotasunei buruzko Batzorde. • Comisión de Drogodependencias

Drogamendekotasunen arreta hartzeko plan. • plan de atención a las drogodependencias

Drogamendekotasunen aurka jardute, drogamendekotasunaren aurkako ekimen. • acción contra las drogodependencias

Drogamenpekotasunen Negoziatua • Negociado de Drogodependencias

drogapeko • drogodependiente

drogapeko • drogodependiente

drogapekotasun • drogodependencia

Drogaren aurkako. • antidroga

Drogari buruzko hezkuntza. Desarrollar programas de educación sobre drogas en las aulas = ikasgeletan drogei buruzko hezkuntzako programak aurrera eraman. • educación sobre la droga

Drogarik gabeko komunitate. • comunidad libre de drogas

drogatu • drogarse

drogatu • drogarse

Drogatu. • drogar

drogazale • drogadicto

drogazale • drogadicto

Drogazale izan; drogazale ohi. • ex drogadicto, -a

Drogazale, drogei atxiki, toxikomano, droga(-) mendeko. • drogadicto, -a

Drogazaletasun aurrekari. • antecedente de adicción

Drogazaletasun, drogarekiko atxikimendu, drogamendekotasun, toxikomania. • drogadicción

Drogen antidoto(en) bidezko tratamendu. • tratamiento con antídotos de las drogas

Drogen elkarreragin. • interacciones de drogas

Drogen eragin psikoaktibo. • acción psicoactiva de las drogas

Drogen eraginak. • efectos de las drogas

Drogen eraginezko psikosi, drogek eragindako psikosi. • psicosis producida por drogas

Drogen irudi sozial. • representación social de las drogas

drola • bro ista

drolekeria • bro a

drosera • drosera

drosera • drosera

druida • druida

druida • druida

drungulu • ajoarriero; ajoarriero

drupa • drupa efruitu oeta batd

drupa efruitu moeta batd • drupa

du ping • du ping

du ping • du ping

dual • dual

dualis o • dualismo

dualista • dualista

dualista • dualista

dualtasun • dualidad; dualismo

dubarik • gratis, de balde

duce • duce eirakur bedi dutxed

duda • duda; entredicho, titubeo

duda- uda • vacilación; údudarik gabe ö sin duda, úduda gabe ö sin duda

duda- udako • dudoso; sospechoso, údudarik gabe ö sin duda

duda- udatan egon • vacilar; údudarik gabe ö sin duda, úduda gabe ö sin duda

duda egin • titubear

duda gabe ekod • indiscutible; indudable

duda gabeekod • indudable

duda udatan • en duda

duda udazko edudazkod • dudoso; equívoco, incierto

dudagabe • indigno

dudagabeko • inequívoco

dudagarri • dudoso

dudakor • dubitativo

dudan jarri • dudar; poner en entredicho

dudatu • dudar; titubear, trastrabillar

dudatzeke • sin dudar, resueltamente, sin reservas, sin reserva

dudatzeke • sin dudar

dudaz • dudosamente

dudaz bete. dudaz bete • lleno de dudas, vacilante

dudazko • dudoso

dudetako mataza • mar de dudas

duela... • hace

duelu • duelo ebirenarteko burrukad

dugong • dugongo

dugong • dugongo

duin • digno

duin • cabal; digno

duindu • dignificar

duinki • dignamente

duintasun • dignidad

duintasun • dignidad

dukat • ducado ediruad

duke • duque

duke • duque

dukerri • ducado elurraldead

Dukerri • Ducado

dukesa • duquesa

dukesa • duquesa

dukesa • duquesa

Dukesak karameluaz • Duquesas al caramelo

dultzaina • dulzaina

dultzaina • dulzaina

dultzainero • dulzainero

dultzainero • dulzainero

duna • duna

dunba • bo bo; esquilón

dunbal • bo bo

dunbal • bo bo

dunbots • esta pida

dunbotsu • ruidoso

dundun • ca pana

dungulu • farineta

duodeno • duodeno

duodeno • duodeno

duralu inio • duralu inio

duralu inio • duralu inio

durbante • turbante

durbante • turbante

durditu • aturdir

durditu • aturdir

durdula • oropéndola

durdura • oropéndola

durdurikatu • vacilar

durdurio • ruido dentro del oido

durdurio • ruido dentro del oido

durduza • estupor

durduzadura • estupor; inquietud, turbación

durduzatu • desani ar; descorazonar, turbar

duro • duro ediruad

durunda • trueno

durunda • esta pido; estruendo, retu bo

durunda • estampido

durunda egin • resonar; ronronear

durundadu • zumbar

durundari • altisonante ehitzd

durundaria ehitzcd • altisonante

durundatu • repercutir; resonar, retu bar

durundi • repercusión; resonancia, retu bo

durundi egin • repercutir; resonar

durundi handiko • ensordecedor

dutxa • ducha

dutxa • ducha

dutxatu • ducharse

dutxatu • ducharse

Dutxetako Taldea • Grupo de Duchas

dutze • duceme

dux • dux

dux • dux

dvandva • dvandva

dvandva • dvandva

dzanga • onomatopeya de zambullirse

dzanga egin (du) • zambullirse, sumergirse

dzangada • zambullida

dzapartada • chupinazo

dzarrastada • chorro

dzartadako • decidido

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.