Fandom

Lingua Romanica Commun Unificata

Dictionario Vasconico 311

252pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

ba • si

ba • pues

ba- • si; úederki gaude bal ö ìesta os lucidosl

ba ccccc ere • aunque; OMQaunque

ba... ere • aunque

bab-batean • s•bitamente

baba • a polla; haba

Baba erregosiak • Habas guisadas

Baba erregosiak • Habas estofadas

Babak • Habas

Babak Arabar erara • Habas al estilo alavés

babak eltzetik atera, gaztainak eltzetik aterra • sacar las castañas del fuego

Babak Gasteiztar erara • Habas a la vitoriana

babaleka • vaina de laalubia

babalore • bobo; papanatas

babarrun • alubia; judía

Babarrun gorri zopa arto ogiz • Sopa de alubia roja con pan de maíz

Babarrun txurien eltzekaria • Potaje de alubias blancas

babatsu • encallecido

babazuza • granizo; pedrisco

babes • protección

babes • abrigo; a paro, asilo

babes • protección, amparo, refugio

babes-aparatuak • disposiciones de defensa

babes-e aile • patrocinador; ú

babes-elementu, babesgarri • protección, elemento de protección, elemento de defensa

babes-elementu, babesgarri • elemento de protección, elemento de defensa, protección

babes-elementu, babesgarri • elemento de defensa, elemento de protección, protección

babes-kasko • casco de protección

babes-neurri • medida de protección

Babes etxe, babesteko zentro. • centro tutelar

Babes faktore. Cultivo y aumento de los llamados factores de protección = Babes faktoreak bereziki zaindu eta areagotzea. Propiciar la adquisición de actitudes, habilidades y recursos que aumenten los factores de protección ante las drogodependencias = Droga-mendekotasunetatik babesteko faktoreak handitzen dituzten jarrerak, trebetasunak eta baliabideak har ditzaten sustatzea. • factor de protección

babes politiko • asilo político

Babes Publikoaren Atala • División de Protección Pública

babes zibil • protección civil

Babes Zibil eta Suhiltzaileen Lege-Administraziorako Sekzioa • Sección Jurídico Administrativa de Protección Civil y Bomberos

Babes Zibil eta Suhiltzaileen Zuzendariordetza • Subdirección de Protección Civil y Bomberos

Babes Zibil eta Suhiltzaileen Zuzendaritza • Dirección de Protección Civil y Bomberos

Babes Zibil eta Zirkulazioa • Área de Proteccion Civil y Circulacion

babes zibileko ibilgailu • vehículo de protección civil

Babes(te), geriza(tze); zaintze, zaingo. • protección

babeserako baldintzak • condiciones de protección

babesetxe • asilo; tejabana

babesgabe ekod • desanparado; desvalido, indefenso

babesgabeekod • indefenso

babesgarri • protegible

babesgarri • abrigo; OMU digno dea paro, protector

babesgarri • protector

babesgune • Refugio

babesik ez • desa paro

babeski • broquel; escudo pequeño, a para

babesle • alberguista; alberguista, patrocinador

babesleku • albergue; fortificación, parapeto

babespe • auspicio; baluarte, patrocinio

babespean sartu (da) • ponerse a cubierto

babespeko • reco endado

Babespeko Ikerketa Erakundeak • Entidades Tuteladas de Investigación

babespen • protección

babespide • defensa

babestaile • alberguista; alberguista

babestari • alberguista; alberguista

babesteko • protector

babestelu • albergue

babestoki • albergue

babestu • protegido, abrigado, amparado, cobijado, refugiado, parapetado

babestu • protegido

babestu • protegido; socorrido

babestu • abrigaresed; a parar, auxiliar

babestu • a parar; auxiliar, ú

babestu, babes, babesten (da) • protegerse, abrigarse, ampararse, cobijarse, refugiarse, parapetarse

babestu, babes, babesten (du) • proteger, abrigar, amparar, cobijar, refugiar, parapetar

Babestutako Espezieen Atala • Sección de Especies Protegidas

Babestutako Naturguneen Atala * Natur Gune Babestuen Atala • Sección de Espacios Naturales Protegidos

babian bizi • estar en babia

babuino • babuino

babutxa • babucha

bada • pues

bada • ende epord; OMQ porque, OMQ pues

bada ezpada ere • por si acaso

bada ezpada ere • por siacaso

badaezpada(n) (ere), bai eta ez bada, balikunbalde, bazen ez bazen, zer den ez den, zeren horren • por si acaso

badaezpadako • desaprensivo; dudoso, fulero

badaezpadako giltzape • prisión preventiva

badaezpadan • eventualmente

badaezpadan gordailuan lagatze • depósito cautelar

badarik ere • sin embargo

badere, baitipat, batezaz ere, batez ere, batipat, beregainki, endemas, guztiz ere • sobre todo

badia • bahía

badia • bahía

baerapuntu • incidencia

bafada • tufarada

bafada • exhalación; resoplido, tufarada

bafada • resoplido

bafatu • exhalar; resoplar

bafatu • resoplar

baga • ola profunda

baga • ola profunda

bagaia • bagaje

bagaieria • equipaje

bagina • vagina

bagina- • vaginal

baginal • vaginal

bagingunetu • invaginar

bagingunetu • invaginar

baginitis • vaginitis

baginitis • vaginitis

bago. fago. pago • haya

bagoi • vagón

bagoi • vagón

bahaska • persona burda, grosera

bahe • cedazo; criba, ta iz

baheketa • ta izado

baheketa • ta izado

bahest • grosero, de modales torpes

bahetu • ta izar

bahetu, bahe, bahetzen (du) • cribar, cerner

baheztatu • ta izar

baheztatu, bahezta, baheztatzen (du) • triar, cribar, cerner. ?????

baheztatze • cribado, cribar

bahi • e bargo; e peño, prenda

bahi • prenda, empeño, hipoteca

bahigarri • secuestrable

bahigarri • hipotecable; secuestrable

bahiketa • e bargo; rapto, secuestro

bahikuntza • hipoteca; rapto, reclusión

bahikuntza • reclusión

bahipen • incautación

bahipen • incautación

bahitik atera • dese peñar

bahitu • hipotecar; secuestrar

bahitu • secuestrar

bahitu • raptar

bahitu • recluso; rehén

bahitu • e bargar; e peñar, hipotecar

bahitu • rehén

bahitu • requisar

bahitu, bahi, bahitzen (du) • prendar un objeto, hipotecar, empeñar

bahitura • e bargo; e peño, hipoteca

bahituran jarri • e peñar

Bahitutako Ondasun eta Eskubideen Birreskuraketarako Batzorde Eragilea • Comisión Instructora para la Reversión de Bienes y Derechos Incautados

bahitzaile • secuestrador

bahitzaile • raptor; secuestrador

bahitzaile • raptor

bahitze • hipoteca

bahuvrihi • bahuvrihi; bahuvrihi

bai • sí

bai • sí; úbaiccc baiccc ö ora, úbai zeral ö ìcálv ìquiálv ìque val

bai-eta... ere • también, e incluso también

bai ba • sí, sí

bai baldinbere • por supuesto

bai behin! • claro que sí!

BAI Berehala Jarduteko Brigadak * Berehala Jarduteko Brigadak BAI • BAI Brigadas de Acción Inmediata

bai en • autorización; beneplácito, dispensa

bai en • venia

bai en e an • autorizar ead; dispensar

bai ena e an • otorgar

bai endu • autorizar; facultar, per itir

bai endu • autorizar

bai endu • lícito; per iso, per itido

bai enead e an • autorizar

bai eta. baita. bai ta. bai-ta. bai-eta • y también, también

bai hortan, bai zeretik • cómo no

bai ongi ere • ¡vaya que sí!

bai zera! • ¡sí, quia!, ¡ca!, !ni pensarlo!

bai... -(e)n • como si

bai..., bai... • tanto..., como

baia • baya

baiccc eta baiccc • tanto

baida • bahía

baiespen • consenso; ratificación, refrendo

baietsi • asertar; confir ar, corroborar

baietsi • aceptar; aprobar, asegurarse

baietsi • aceptar; aprobar

baietsi, baiets, baiesten (du) • afirmar, aseverar, ratificar, corroborar

baietz • que si

baietz • que si; que sí ead

baietz • que sí ead

baietz • a que sí

baietz • que sí

baietza • confirmación

baietza • aseveración; per isión

baietze • afirmación

baiezka • afir ativamente

baiezki • afir ativamente

baiezko • afir ativo

baiezko • afir ativo; asenta iento, aseveración

baiezpen • afir ación

baiezpen • afir ación; aseveración

baieztatu • verificar

baieztatu, baiezta, baieztatzen (du) • afirmar, confirmar

baieztu • afir ar; aseverar

baieztu • afir ar; aseverar

baiki • cierta ente; probable ente, sin duda

baiki • sí por cierto, ciertamente, en efecto, efectivamente

baikor • opti ista

baikor. baikor • positivo

baikor. baikor • activo

baikorki. baikorki • positivamente, de manera positiva

baikorki. baikorki • activamente, de manera activa

baikortasun • opti ismo

baikoz • tan pronto como, así que, luego de, en cuanto, luego que

baila • patio

bailara • barriada; barrio, valle

baimen • permiso, consentimiento, autorización, beneplácito

baimen berezi • permiso especial

baimen libro • libre consentimiento, voluntariedad

baimena amaitu • extinguirse el permiso

baimena berritu • renovar el permiso

baimena deuseztatze, baimenaren deuseztapen • anulación de la autorización

baimena eman, baimendu • autorizar

baimena ezeztatu • revocar la autorización, cancelar el permiso

baimena ezeztatu • cancelar el permiso, revocar la autorización

baimena gaitu • rehabilitar la autorización

baimena kendu • retirar la autorización

baimendu gabeko zerbitzu • servicio no autorizado

baimendutako gehieneko abiadura • velocidad máxima autorizada

baimendutako gehieneko masa, BGM • masa máxima autorizada, MMA

baimendutako gehieneko masa, BGM • MMA, masa máxima autorizada

baimendutako gehieneko neurri • dimensión máxima autorizada

Baimenen Atal Teknikoa • Unidad Técnica de Licencias

bain-ontzi • bañera

bain-ontzi • bañera

baina • aunque; OMQaunque, e pero

bainan. baina • pero

bainan. baina • aunque

bainan. baina • sino, sino que

bainatu • bañarse

bainatu • bañaresed; údena ez daki baina gorrotoa dio öaunque no lo sabe todov le odia

bainatzaile • bañista

bainila • vainilla

bainila • vainilla

Bainila-izozkia • Mantecado

Bainila izozkia • Helado de mantecado

Bainilla izozkia • Helado de vainilla

baino • sino, sino que

baino • que (de comparación)

baino ecccbaino ezd • únicamente; úhori baino handiagoa da ö es ás grande que eso, úgizonezkoentzat baino ez ö sólo para ho bres

baino ez • sóla ente; sólo

baino... -ago • más... que

bainoago • más que

bainoka ari • andar poniendo objeciones

bainu • baño

bainu • baño

bainu-etxe • balneario; casa de baños

bainu-etxe • balneario

bainu-gatzak • sales de baño

bainu-gatzak • sales de baño

bainu-jantzi • traje de baño

bainu-jantzi • bañador; traje de baño

bainu-txe • casa de baños

bainu. mainu. mainu • baño

bainugela • cuarto de baño

bainugela • cuarto de baño

bainulari • bañista

baiona balio • valer un perú

baionar • bayonés

baionar • bayonés

baioneta • bayoneta

baioneta • bayoneta

bait • porque, pues, puesto que, ya que

baita • ta bién; úbaita ni ere ö yo ta bién

baita • casa, morada

baita • casa de montaña, cabaña

baita ere • ite

baitaccc ere • ta bién

baitan • en donde, en el seno de, en casa de, dentro de

baitazko • instintivo

baitetsi • aceptar; aprobar, asegurarse

baitetsi • aceptar; aprobar, asertar

baitetsi, baitets, baitesten (du) • afirmar, confirmar, ratificar, aprobar, adherirse a

baitz esan • afirmar

baizen • sino, más que, sino que

baizik • excepto; OMQ excepto, sino

baizik-eta. baizik eta • sino, más que, sino que

baizik eta, zergatik ezen • puesto que

baja • baja

baja egoera • situación de baja

baja eman • dar de baja

Bakailo-zopa barazkitxoekin • Sopa de bacalao con verduritas

Bakailo eta perretxiko-nahaskia • Revuelto de bacalao y setas

Bakailo nahaskia • Revuelto de bacalao

Bakailo piperrak • Pimientos de bacalao

bakan • escaso; exiguo, frugal

bakan. bakan • raro, singular, infrecuente, escaso

bakanal • bacanal

bakanal • bacanal

bakandu • enrarecer; entresacar, escasear

bakanka • ráramente

bakanka. bakanka • de uno en uno

bakanka. bakanka • de tarde en tarde, raramente

bakanketa • enrareci iento; entresaca

bakanki • singularmente

bakanki • singularmente

bakantasun • inco unicación; rareza, singularidad

bakantasun • singularidad

bakantze • enrarecimiento

bakar • exclusivo; sólo, •nico

bakar-jabego. bakar-jaubego. bakar-jaubego. bakar-jabego • propiedad privada

bakar intzatu • onologar

bakar. bakar • solo, único, exclusivo

bakardade • soledad

bakardade. bakardade. bakartade • soledad, aislamiento

bakardadean • recogidamente

bakarka • aisladamente

bakarkako • privado

bakarkeria • aisla iento; isantropía

bakarlari • solista

bakarlari • solista

bakarleku • retiro

bakarrik. bakarrik • por sí solas, por sí solo

bakarrik. bakarrik • sólo, solamente

bakarrizketa • soliloquio

bakarrizketa • monólogo

bakarrizketa • onólogo; soliloquio

bakarrizketan ari • onologar

bakartasun • aisla iento; inco unicación, isantropía

Bakartasun sozial. * Isolamendu. Aislamiento social de los adolescentes = Nerabeen [bakardade] * isolamendu soziala. • aislamiento social

Bakartasun, bakardade. • aislamiento

bakartasun. bakartasun • soledad, aislamiento

bakartegi • lugar solitario

bakarti • recoleto; retirado, retraído

bakartoki • reducto

bakartu • aislaresed; úgizon bakar bat ö un ho bre solo, úbakarrik daude ö estána solas

bakartu • aislaresed; esquivar, úgizon bakar bat ö un ho bre solo

bakartu, bakar, bakartzen (da). bakartu, bakar, bakartzen (da) • aislarse, quedarse a solas

bakartu, bakar, bakartzen (du). bakartu, bakar, bakartzen (du) • aislar, dejar a solas, dejar solo

bakarzale • recoleto; reconcentrado, retraído

bake • cal a; paz, tranquilidad

bake hauste • disturbio

bake. bake • paz

bakea eman • dar paz

bakeak egin • hacer las paces

bakealdi • época de paz

bakean • en paz

bakean • en paz

bakearazi • pacificar

bakearazpen • pacificación

Bakearen Aldeko Udal Bulegoa • Oficina Municipal para la Paz

bakegile • pacificador

bakelita • baquelita

baketa • baqueta; vaqueta

baketa • vaqueta

baketa • baqueta

baketan. baketan • en paz

bakete • época de paz

baketiar • pacífico; pacifista

baketsu • pacífico; pacifista, plácido

baketsu. baketsu • pacífico, apacible, plácido

baketsuki • pacíficamente

baketu • hacer las paces

baketu • hacer las paces; pacificar, propiciar

baketu, bake, baketzen (da). baketu, bake, baketzen (da) • apaciguarse, pacificarse, conciliarse, sosegarse

baketzaile • pacificador

baketze • pacificación

bakez • pacíficamente

bakezale • pacífico; pacifista, úbakezaleak dira ö son pacíficos

bakezale. bakezale • pacifista, amante de la paz

bakezale. bakezale • pacífico

bakezaletasun • pacifismo

bakezko. bakezko • de paz, pacífico

bakezkoak egin • pacificar; reconciliar

bako. gabeko • sin..., que no tiene...., falto de

bakoiti • i par

bakoitz • cada cual; •nico, úbakoitzari berea öa cada cual lo suyo

bakoitz. bakoitz • cada, cada cual, cada uno

bakoitzaren • particular; privado

bakoitzari • por cabeza

bakoizkeria • particularismo

bakoiztapen • individualización

bakoiztasun • individualidad

bakoiztu • individualizarse

bakoiztu ebakoitza bakoiztend • privilegiar

bakotxi • i par; úbakoitxi eta bikoitxi ö pares e i pares

bakotxi. bakotxi • impar

bakteria • bacteria

bakteriano • bacteriano

bakteriar • bacteriano

bakterio • bacteria

bakteriologo • bacteriólogo; bacteriólogo

baku • mercado, lugar de reunión

bakun • cándido; ingenio, sencillo

bakun. bakun • simple, elemental, sencillo

bakun. bakun • simplista.?

bakun. bakun • único

bakundu • si plificar; úorganis o bakuna da ö es un organis o sencillo

bakundu, bakun, bakuntzen (du). bakundu, bakun, bakuntzen (du) • simplificar

bakungarri • si plificable

bakuntasun. bakuntasun • simplicidad, sencillez

bakuolo • vacuola

bala • bala

bala • bala

balada • balada

balada • balada

balakatu • acariciar

balakatu • acariciar; adular, hacer la pelotilla

balaku • lisonja; zala ería

balalaika • balalaika

balanka • palanca

balankatxo • palanquilla

balankatxo • palanquilla

balanketa • palanqueta

balanketa • palanqueta

balantz orratz • fiel de balanza

balantza • balanza

balantza • balanza

Balantzaka, zabuka, aldaroka ibiltze. • andar vacilante

balantze • balance

balantze • balance

balantze • balance

balazta • freno; galga

balazta-argiak • luces de frenado

balazta-sistema • sistema de frenado

balazta, hankako balazta, freno • freno, freno de servicio

balazta, hankako balazta, freno • freno de servicio, freno

balaztada • frenazo

balaztada • frenazo

balaztatu • frenar

balaztatzeko baldintzak • condiciones de frenado

balbe • mala pata

balbe • ala pata

balbetsu • gafe

balbetsu • gafe

balbula • válvula

balbula • válvula

balda • anaquel; estante, peana

baldan • abandonadow inhábil; negligente

baldar • andrajoso; destartalado, grosero

baldarkeria • torpeza

baldarki • torpemente

baldartasun • torpeza

baldartu • destartalaresed; entorpecer

baldartu • destartalarse

baldatu • tullir

balde • balde

balde • balde

balderna • junta; reunión

baldin-eta... ba... • si..., en caso de que..., si es que

baldin ba- • si eaditz jokatuekind

baldin... ba... • si..., en caso de que..., si es que

baldinbere • por supuesto

baldintza • condición; requisito

baldintza • condición, requisito

baldintza murriztaile • condición restrictiva

baldintza tekniko • condición técnica

baldintzagabe ekod • incondicional

baldintzagabeki • incondicionalmente

Baldintzapeko askatasun. • libertad condicional

baldintzapen • acondicionamiento

baldintzatu • acondicionar

baldintzatu • acondicionar

balditu • absorto; atónico, atónito

balditu ebaldia bladitzend • aso brar; aturdir, consternar

baldoki • fontanela

baldosa • baldosa; losa

baldosa • baldosa

baldras • chabacano; desharrapado

baldraska • ujer desaseada

baldraska • mujer desaseada

baldres • torpón

baldres • desaliñado; desarrapado, desaseado

baldreskeria • haraganería, dejadez, descortesía

baldreskeria • dejadez; descortesía, tosquedad

balea • ballena

balea • ballena

balead • baile; gavilla, haz de trigo

balearear • balear

balearear • balear

balearen arrantza • pesca de la ballena

balearen arrantza • pesca de la ballena

balenarri • jrocas en las que se rascan las ballenas

balenarri • rocas en las que se rascan las ballenas

balenki • valientemente

balent • valiente

balentasun • arrojo

balentria • arrojo; gesta, hazaña

balentria • hazaña, proeza

balentzia • valencia

balet • ballet

balet • ballet

balezta • ballesta

balezta • ballesta

baleztari • ballestero

baleztari • ballestero

balia endu • recurso

baliabide • edio; recurso, resorte

Baliabide Material, Informatika eta Antolamendu Zuzendaritza • Dirección de Recursos Materiales, Sistemas Informáticos y Organización

Baliabide Materialen Zuzendaritza • Dirección de Recursos Materiales

Baliabide mugikor. • dispositivo móvil.

Baliabide Orokorren Zuzendaritza • Dirección de Recursos Generales

Baliabide zentro. • centro de recursos

Baliabide, bitarteko. • recurso

baliaezin • inválido

baliagarri • aprovechable; provechoso, servible

baliagarritasun • utilidad

baliakizun • recurso

baliakuntza • utilización; valimiento

baliatu ebaliaa baliatzend • ayudar; favorecer, socorrer

baliatu, balia, baliatzen (da) • valerse, servirse

baliatu, balia, baliatzen (du) • utilizar, valerse de, servirse de

baliatzaile • oportunista

balin • balín

balin • balín

balio • i porte; precio, utilidad

balio • valor

balio berekoa izan • equivaler

balio e an • tasar; validar, valorar

balio eman • validar

Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Atala • Sección del Impuesto sobre el Valor Añadido

balio ezarriaren zerga eBEZd • i puesto sobre el valorañadidome

balio gabe utzi • invalidar; revocar

balio izan • costar; valer

balio justu • justiprecio

balio justu • justiprecio

balio ukan • valer

balioa beheratu • desvalorizar

balioa galdu egutxitud • caducar; depreciar, desvalorizar

balioanitz • polivalente

balioaniztun • polivalente

baliobakar • univalente

baliodun • válido

baliodun • valedero; válido, valioso

balioespen • esti ación; valoración

Balioespen Negoziatu Teknikoa • Negociado Técnico de Valoraciones

Balioespen Sekzioa • Sección de Valoraciones

Balioespen, baloratze, balorazio. • valoración

balioetsi • esti ar; valorar

baliogabe • futil; inservible, inválido

baliogabe ekod • insignificante; inválido, nulo

baliogabe utzi • anular

baliogabe utzi • anular

baliogabeko • sin valor, que no tiene valor

baliogabetasun • invalidez; nulidad, vacuidad

baliogabetu • anular

baliogabetu • anular; invalidar, rescindir

baliogalera • depreciación

baliogarri • válido

baliokide • equivalente; sinónimo

baliokide izan • equivaler

baliokidetasun • equivalencia

baliokidetza • equivalencia

balios • precioso; valioso

balios • valioso

balioski • valiosamente

balioski • valiosamente

baliospen • juicio de valor

baliotan ezarri • hacer valer

baliotasun • valía; validez

baliotsu • valioso

baliozko • válido

baliozkotasun • valía; validez

balioztapen • valorización

balioztapen • juicio de valor; valorización

balioztatu • apreciar; evaluar, preciar

balistika • balística

balistika • balística

balistiko • balístico

balistiko • balístico

balixa • paquete ebalijad; valija

balixa • valija

balixa • paquete ebalija

baliza • baliza

baliza • baliza; aleta

baliza • señal de balizamiento

baliza aldagarri • señal de balizamiento variable

baliza finko • señal de balizamiento fija

baliza iraunkor • elemento de balizamiento permanente

baliza kendu • desvalijar

baliza mugigarri • elemento de balizamiento móvil, elemento de balizamiento provisional

baliza mugigarri • elemento de balizamiento provisional, elemento de balizamiento móvil

balizak • balizamiento

balizatu • balizar

balizatu • balizar

balizatu • balizar

balizko • hipotético; supuesto

balkoi • balcón

balkoi • balcón

baloi • balón

baloi • balón

baloratu • aquilatar; valorar, valorizar

baloratu • aquilatar

Baloratze, balioeste; balioa neurtze; balorazio; neurtze. • evaluación

Baloratzeko metodo, balioesteko metodo, balorazioa egiteko metodo. • método de evaluación

balorazio • tasación; valoración

Balorazio Atala • Sección de Valoración

Balorazio eta Orientazio Atala • Sección de Valoración y Orientación

Balorazioa egiteko irizpide. • criterio de evaluación

balore • molicie, indolencia

balore • denuedo; valía, valor

balore-burtsa • bolsa de valores

balore-burtsa • bolsa de valores

Baloreetan hezte. • educación en valores

balsak ahantzi, mundutik desamarratu • alejarse del mundanal ruido

baltiko • báltico

baltiko • báltico

baltsa • balsa euntziad; congreso, fango

baltsa atu • e balsamar

baltsa iko • balsá ico

baltsa u • bálsamo

baltse • vals

baltseo • baile agarrado

baltseo • baileagarrado

baltseoan • bailando eagarradod

baltseoan • bailando eagarradod

baltzai. ? • sociedad, organismo

baltzu-araubide, sozietate-araubide • régimen societario

baltzu-egoitza, egoitza sozial • domicilio social

baltzu-estatutuak, estatutu sozialak • estatutos sociales

baltzu-izen, sozietatearen izen • denominación social

baltzu-kapital, kapital sozial • capital social

baltzu-kapitalerako ekarpen, kapital sozialerako ekarpen • aportación al capital social

baltzu-kapitalerako ekarpenen erregistro-liburu, kapital sozialerako ekarpenen erregistro-liburu • libro de registro de aportaciones al capital social

baltzu-ondare, sozietatearen ondare • patrimonio social

baltzu-zuzenbide konparatu, sozietateen zuzenbide konparatu • derecho societario comparado

baltzu (merkataritzakoa), merkataritza-sozietate • sociedad mercantil

baltzu anonimo, sozietate anonimo • sociedad anónima

baltzuarekiko konpromiso, sozietatearekiko konpromiso • compromiso societario

baltzuaren helburu, helburu sozial • objeto social

baltzuaren ondasunak banatze, sozietatearen ondasunak banatze • adjudicación del haber social

baltzuaren ondasunak, sozietatearen ondasunak • haber social

bana • unoa cada uno

bana • uno a cada uno

bana • uno cada uno. uno a cada uno

bana-banaka ebanan-banand • de uno en uno

bana-banako • biunívoco

Bana-banako. • individualizado,-a

bana beste, banaz beste, batez beste • entre una cosa y otra

banagarri • separable

banaka • aislada ente; de uno en uno, frugal

banakako • individual; por unidad, suelto

Banakako psikoterapia. • psicoterapia individual

Banakako terapia. • terapia individual

banakarrot egin, malkarrot egin, molokot egin, porrot egin, txulut egin, kiebra jo, malkarrotera joan • hacer quiebra

banakatu • esparcir; individualizaresed, separar

banakatu, banaka, banakatzen (du) • repartir, distribuir

banakatze • repartición, distribución

banaketa • disgregación

banaketa • disgregación; distribución, división

banakideketa • equirrepartición

banakideketa • equirrepartición

banako • individuo; singular, unidad

banakokeria • individualidad; individualismo

banakuntza • división; escisión

banalerro • línea divisoria

banalerro • línea divisoria

banaloria • vanagloria

banaloriatu • vanagloriarse

banan • de uno en uno; unoa uno

banan-banan • uno por uno, uno a uno, de uno en uno, parte por parte

banan banan • de uno en uno; OME de uno en uno, unoa uno

banan banan aipatu • enu erar

banana • plátano efruto

banana • banana; plátano efrutod

banana • banana

Banana arraultzeztatuak • Plátanos rebozados

Banana frijitua eztiaz • Plátano frito con miel

Banana labean errea • Plátano al horno

bananadi • platanar

Bananak papilote erara • Plátanos en papillote

Bananak txokolate eta esnegainez • Plátanos con chocolate y nata

Bananazko taloa • Torta de plátano

banandu • diversificar; divorciarse, separar

banandu, banan, banantzen (da) • dividirse, separarse, desunirse

banandu, banan, banantzen (du) • dividir, separar, desunir

banandurik • por separado

banapen • distribución; separación

banatu • bifurcaresed; desglosar, desunir

banatu • raro

banatu • ralo

banatu • bifurcarse

banatu ebanaetuda banatzend • dise inar; disociar, distribuir

banatu, bana, banatzen (du) • separar, desunir

banatu, bana, banatzen (du) • distribuir, repartir, diseminar

banatzaile • distribuidor

banatzaile • dispensador; distribuidor, repartidor

banatzapen • racionamiento

banatze • bifurcación; desglose, reparto

Banatze. • distribución

banbu • ba b•

banbu • ba bú

banda • banda

banda • banda etirad; derrotero, ru bo

bandaliko • vandálico

bandaliko • vandálico

bandalis o • vandalismo

bandalis o • vandalismo

bandalo • vandalo

bandalo • vandalo

bandato • pañal

bandera • pendón

bandera • bandera; enseña, insignia

bandera- akila • asta

banderadun • abanderado

banderadun • abanderado

banderatu • abanderar

banderatxo • banderín; gallardete

banderaztatu • abanderar

banderilari • banderillero

banderilari • banderillero

banderilla • banderilla

banderilla • banderilla

banderillak jar erid • banderilear

banderillak jarerid • banderilear

banderiza • banderizo

banderiza • banderizo

bandido • bandido

bando • bando; encargo

bandoleris o • bandolerismo

bandolero • bandolero

bandurria • bandurria

banitate • orgullo

banitu • desaparecer

banitu • desaparecer

banjo • banjo

banjo • banjo

banka • banca

banka • banca

bankari • bancario

bankari • banquero

bankari • bancario; banquero

bankarrota • bancarrota

bankete • banquete

banketxe • banco

banko • banco

banku • banco easiento corridod; údirua bankuan dauka ö tiene el dinero en el banco, úbankuan eseri da ö se ha sentado en el banco

bano • vano

banoki • vánamente

banokotasun • individualidad

banotu • envaneceresed; fanfarronearesed, ufanarse

banpiris o • va pirismo

banpiris o • va pirismo

banpiro • va piro

bantapen • envanecimiento

bantari • fanfarrón

bantatu • envaneceresed; fanfarronearse

bantazione • fanfarronada

banteria • fanfarronería

bantu • bant•

bantu • bantú

bantzu • barandilla

bapatean as atu • i provisar

bapateko jardunaldi • i provisación

bapo • estupendamente, muy bien, excelente, de maravilla

bapo • ajo; suculentamente

bapo • estupendo, excelente

bapo • pecho, seno

bapo • cuajo

bapore • vapor ebarco de

bapore • vapor ebarco ded

bar • bar

bara endu • detención

baraila • andíbula; ejilla

barakuilu • caracol; olusco

baran • extraño, raro

baranda • balaustrada; baranda

barandan egon • estaralacecho

barandatu, baranda, barandatzen (du) • acechar, espiar, vigilar, escuchar, observar

barano • contenido

barano • alcance

barano • varano

barano • entorno, círculo

baratu • detener

baratu, bara, baratzen (da) • detenerse

baratxuri • ajo

baratxuri-usaineko jariakin • secreción aliácea

baratxuri-usaineko jariakin • secreciónaliácea

baratxuri-zopa • sopa de ajo

baratxuri-zopa • sopa deajo

Baratxuri-zopa arraultzearekin • Sopa de ajo con huevos

Baratxuri-zopa, berakatz-zopa • Sopa de ajo

baratxuri atal • diente deajo

Baratxuri bigun eta txintxardien nahaskia • Revuelto de ajos verdes y angulas

Baratxuri bigunen eta perretxikioen nahaskia • Revuelto de ajos verdes y setas

Baratxuri zopak baserritarren antzera • Sopas de ajo al estilo caserío

baratze • fajina; huerta

Baratze-entsalada zigalatxoekin • Ensalada de la huerta con cigalitas

baratze. baratz • huerto, huerta

baratze. baratz • jardín

barau • ayuno

barau • ayuno

barau egin • ayunar

barau izan • ayunar

baraua hautsi • al orzar

baraua hautsi • al orzar

baraugabetu • al orzar

baraugabetu • al orzar

barauldi • período de ayuno

barauldi • período deayuno

baraurik • ayunas eend; OMEayunas eend

baraurik • ayunas eend

barauskarri • desayuno

baraustu ebarautsa baraustend • e barullar

barauts • broca

barauts • broca; espu a eahokoad, taladro

barautsi • al orzar

barautsi • al orzar

barautu • ayunar

barautu • ayunar

barazki • legu bre everdurad; verdura

barazki • legu bre everdura

Barazki-menestra • Menestra de verduras

Barazki-menestra naturala • Menestra de verduras natural

Barazki-nahaskia • Revuelto de verduras

Barazki-panaxea • Panaché de verduras

Barazki-panaxea lurrinean • Panaché de verduras al vapor

Barazki-pastela kalabaza saltsan • Pastel de verduras salsa calabaza

barazki-saltzaile • verdulero

Barazki-terrina hotza • Terrina fría de verduras

Barazki-zopa • Sopa juliana

Barazki-zopa • Sopa de verduras

Barazki budina • Pudding de verduras

barazki jale • vegetariano

Barazki menestra • Menestra de verduras

Barazki nahaskia • Revuelto de verduras

Barazki panaxea • Panaché de verduras

barazkiak • vendeja

Barazkiak • Verduras

Barazkiak etxeko erara • Verdura de la casa

barazkidenda • verdulería

Barazkien lilurak foie-az • Delicias de verduas con foie

Barazkigintza-Frutazaintzaren eta Landare Babesaren Atala • Sección de Hortofruticultura y Protección Vegetal

barbaria • barbarie

barbarin • sal onete

Barbarin-xerrak berakazbaziaz perrexil saltsan • Filetes de salmonetes al ajillo sobre salsa de perejil

Barbarin frijitua • Salmonete frito

Barbarin kantabriarra • Salmonete del Cantábrico

Barbarina berakazbaziaz • Salmonetes al ajillo

barbaris o • barbarismo

barbaris o • barbarismo

barbaro • bárbaro

barbaro • bárbaro

barbaroki • bárbaramente

barbaroki • bárbaramente

barbarotasun • barbaridad

barberu • sangrador

barberu • barbero eantzinako ediku gisakoad; sangrador

barbituriko • barbit•rico

barbituriko • rico

Barbituriko. • barbitúrico

Barbiturismo; barbiturikoek eragindako pozoidura. • barbiturismo

barbo • barbo

barda • barda; ra illa, ra ita

bardak • ra aje

barduliar • vardulo

barduliar • vardulo

bare • bazo

bare • bazo

bare • bazo; fle ático, li aco elehorrekoad

bare • limaco, babosa

bare • tranquilo, en calma

bare o • baremo

bare o • baremo

barealdi • bonanza; cal a, reposo

baretasun • laxa iento; serenidad

baretsu • tranquilo

baretu • sosegar

baretu • atenuar; úbarraskiloa eta bareal ö ìvaya par de dosl

baretu • atenuar; cal ar, oderar

baretu, bare, baretzen (du) • sosegar, tranquilizar, calmar a, tranquilizar a

bargasta • furcia; ra era

baria • baria

baria • baria

barietate • varieda

barietate • variedad

barik. gabe • sin

barikutze • cuestión; disputa, querella

bario • bario

barita • barita

baritono • barítono

barizentru • baricentro

barizentru • baricentro

barka en • indulgencia; indulto, re isión

barka en oso • indulgencia plenaria

barka endu • perdón

barka eske • en busca de perdón; pidiendo perdón

barka!. barka! • perdón!

barkabera • indulgente

barkaezin eezkod • i perdonable

barkagaitz • dificil de perdonar

barkagaitz • dificil de perdonar; i perdonable, irre isible

barkagarri • disculpable

barkagarri • disculpable; dispensable, perdonable

barkakizun • dispensable; perdonable, re isible

barkatu • perdonar

barkatu • disculpar; indultar, perdonar

barkatu!. barkatu! • perdón!

barkatu, barka, barkatzen (du). barkatu, barka, barkatzen (du) • perdonar, absolver, disculpar, excusar

barkatzaile • perdonador

barkatzaile • perdonador

barkazio • perdón; venia

barkeske • en busca de perdón; pidiendo perdón

barkilo • barquillo

barkilo • barquillo

barna • interior

barna • interior

Barna Egitekoen Ministergo • Ministerio (para Asuntos) del Interior

barna hartu • tomar en serio

barnako • interno, del interior

Barnako Egitekoen minixtro • ministro de Gobernación o para Asuntos del Interior

barnatik • desde el interior

barnatikako • procedente del interior, que viene de dentro

barnatu • ahondar

barnatu • ahondar

barne • interior

barne • dentro; inclusive, interior

barne- • interno

barne- • interno; intestino, úhori barne delarik ö incluído eso

barne-araudi • reglamento de régimen interior, reglamento interno

barne-araudi • reglamento interno, reglamento de régimen interior

Barne-Argiterietako Taldea • Grupo de Alumbrado Interior

barne-barneko • intrínseco; úhori barne delarik ö incluído eso, úhori barne ö incluso eso

barne-errekuntzako motor • motor de combustión interna

Barne-Garbiketako Taldea • Grupo de Limpieza Interior

barne-jarduerako araubide • régimen de organización y funcionamiento, régimen de funcionamiento interno

barne-jarduerako araubide • régimen de funcionamiento interno, régimen de organización y funcionamiento

Barne-Lorazaintzako Taldea • Grupo de Jardinería Interior

Barne Auditoretza Atala • Sección de Auditoría Interna

barne e an • incluir

barne ecccbarned • incluso; úhori barne delarik ö incluído eso, úhori barne ö incluso eso

Barne Eraentzako Zuzendaritza • Dirección de Régimen Interior

barne ezarri • incluir

Barne Zerbitzu Orokorren Bulegoa • Negociado de Servicios Generales Internos

Barne(ko) hemorragia. • hemorragia interna

barnean • interiormente

barnean • en el interior, dentro

barnean hartu • englobar

barnebanatu • dividirse interiormente

barnebanatu • dividirse interiormente

barnebide • pasadizo; pasillo

barnebildu • recogerse

barnebildu • abarcar; recogerse

barnebizkarroi • endoparásito

barnebizkarroi • endoparásito

barnegitura • estructura interna

barnegitura • estructura interna

barneikasle • alu no interno

barneikasle • alu no interno

barneikastego • internado

barnekiro • internamente

barneko • interno, interior, del interior, de dentro

barneko • barneko; intestino, íntimo

Barneko Ur Instalazioetako Lantegia • Taller de Instalaciones Interiores de Aguas

barnekotasun • internado

barnelilura • ensi is amiento

barnelilura • ensi is amiento

barneliluratu • ensi is arse

barneliluratu • ensi is arse

barnepuzketa • insuflación

barnepuztu • insuflar

barnera sartu • internar

barneragarri • integrable

barnerakoi • introvertido; reconcentrado

barnerakoi • introvertido

barneraldaketa • in igración

barneraldatu • in igrar

barnerapen • introversión

barneratu • entrañar; ingresar, internar

barnetasun • interioridad; profundidad

barnetegi • internado

barnetik • internamente

barnetorri • inspiración

baro etriko • baro étrico

baro etriko • baro étrico

baro etro • baró etro

baro etro • baró etro

baroi • barón

baroi • barón

barra • barra

barra • barra; reja

barra-barra • pródiga ente; profusamente

barra-barra e an • prodigar

barrabas • barrabás; revolvedor

barrabaskeria • barrabasada; trastada

barrabil • testículo

barrabil • testículo

barrabil zorro • escroto

barradera • dique

Barrainkuako Kultur Etxea • Casa de Cultura de Barraincua

barraka • barraca

barraka • barraca

barraketa • e barrado

barrakoi • barracón

barranda • lugar deacecho

barrandan egon • estar espiando

barrandari • entro etido; indagador ezelatariad, etete

barrandatu • indagar ezela-tud

barrandatu • escarbar

barrasaket • her afrodita

barratsu • bronco

barraztaketa • e barrado

barraztatu • poner barras

barraztatu • poner barras

barre • risa

barre • risa

barre-algara • risotada

barre-algara • risotada

Barre algara. • hilaridad

Barre behartu, barre hertsatu. • risa compulsiva

barre egin • reirse

barre egin (du) • reir, reirse

barre eragile • bufón

Barre, irri. • risa

barregarri • ridículo, risible, cómico, irrisorio, grotesco

barregarri • bufón; chistoso, grotesco

barregarria izan • tener salero

barregarrikeria • jocosidad; ridiculed

barregarriro • chistosa ente; jocosamente

barregarriro • chistosamente

barregarritasun • jocosidad

barregura • ganas de reir; hilaridad

barreiagarri • difusible

barreiagarri • difusible

barreiaketa • desbandada; dise inación

barreiapen • dise inación; edio de difusión

barreiari • disipador; pródigo

barreiatu • desparra ar; desperdiciar, difundir

barreiatu, barreia, barreiatzen (da). barraiatu, barraia, barraiatzen (da) • dispersarse, diseminarse, propagarse, esparcirse, extenderse, disiparse

barreiatu, barreia, barreiatzen (du). barraiatu, barraia, barraiatzen (du) • dispersar, diseminar, propagar, esparcir, extender, disipar

barreiatzaile • dise inador; pródigo, propagador

barreiatzaile • dise inador

barreidura • ruina

barren • interio; interioridad, lo de dentro

barren-gaitz • i penetrable; úbasoan barrena ö bosqueadentro

barren-gaizto • desal ado; úbasoan barrena ö bosqueadentro

barren-su aketa • intuición; úbasoan barrena ö bosqueadentro

barren azterpen • introspección

barren entzun • auscultar

barren hartu • involucrar

barren sartu • insertar

barren su atu • intuir

barren su atuz • intuitivamente

barren zi iko • desazón; re ordimiento

barrena • a trvés de

barrena hustu • desahogarse; dese buchar

barrena irauli, barrunbea irauli, barrena nahasi • dar un vuelco el corazón

barrena lehertu • partir(se) el corazón

barrenbide • galería de ina

barrendari • espía; vigía

barrendatu • acechar; atisbar, escarbar

barrendegi • enclave; internado

barrendegi • enclave

barrendik • hondamente

barrendu • adentrarse; ahondar, ingresar

barrendutu • infuso

barrenean • dentro; hondamente

barrenean • en el interior, dentro

barrenera • al interior

barrengorri • cha piñón

barrengorri eBotd • cha piñón

Barrengorrien arraultzopila • Tortilla de champiñón

Barrengorrien nahaskia • Revuelto de champiñón

barrenkoi • introvertido; penetrante

barrentasun • hondura; interioridad

barrentasun • interioridad

barrera • barrera

barreragile • hu orista

barreratu • penetrar

barretina • barretina

barretina • barretina

barrez • jocosa ente; riéndose

barrez esteak bota • mearse de risa

barrez ito • orirse de risa

barrez lehertu • troncharse de risa

barrezka • riéndose

barrezka ito • reventar de risa

barrezka ito • reventar de risa

barrezka txiza irten • troncharse de risa

barride • barrio

barrika • barrica pequeña

barrika • barrica pequeña; tonel

barrikada • barricada

barrikada • barricada

Barrikalada nahasia • Parrillada mixta

barril • barril

barrokis o • barroquismo

barrokis o • barroquismo

barroko • barroco

barroko • barroco

barrote • barrote

barrote • barrote; reja

barrotegi • enrejado

barru • dentro; entraña, interior

barru • interior, parte interna

barru-aztertze • introspección; úbarruan dago ö estáa bordo

barru-barruko • entrañable; ínti o, úbarruan dago ö estáa bordo

barru galduko • sin entrañas

barrualde • interior

barrualdeko • interior

Barrualdeko Eskualdea • Comarca Interior

barruan jo • hacer i pacto

barruan sartu • encerrar; internar

barruki • enudillo

Barruki-zopa • Sopa de higadillos

Barrukien Vol-au-Vent-a • Vol-au-Vent de higadillos

barruko • interior; ínti o, intrínseco

barruko argi • luz de alumbrado interior

barruko karpeta • subcarpeta

barrukoen ikastetxe • colegio internado

barrukoi • introvertido; recoleto

barrukotasun • interioridad; inti idad

barrunbe • cavidad

barrundatu • barruntar; hus ear

barruntatu • indagar; sospechar

barrura • adentro

barrurapen • internalización

barrurapen • internalización; introversión, penetración

barruratu • adentraresed; entrañar, ingresar

barruratu • internalizar

barruratu • adentrarse

barruratu, barrura, barruratzen (da) • penetrar, adentrarse

barruratze • in ersión; su ersión

barruti • acotado; acotado, acotamiento

barruti e-barrutid • jurisdicción

Barrutia • Distrito

Barrutietako Udaltegiak • Centros Municipales de Distrito

barrutik • profundamente

barrutik • por dentro, desde dentro

barrutik erdibanatutako zisterna, barrutik erdibanatutako tanga • cisterna compartimentada

barrutiko • intrínseco

Barrutiko Udal Bulegoa • Oficina Municipal de Distrito

Barrutiko Udaltegiaren Zuzendaritza • Dirección del Centro Municipal Distrito

barrutu ebarruetuda barrutzend • encerrar

bart. barda • anoche

bartz • liendre

bartzelonar • barcelonés

bartzelonar • barcelonés

bartzun • badil

bartzun • badil; paleta para ceniza

baruza • seroja

basa • barro; brutal, fango

basa- • salvaje, silvestre

basa- • ontaraz; ontés, ontesino

basa-bestia • bestia salvaje

basa-gisako • brutal

basa-hazi • ineducado

basa-nagusi • tirano

basa-pizti.? • fiera, bestia salvaje

basa ahats • labrusca

basa arrubi • fresa silvestre

basa arrubi • fresa silvestre

basa entu • basamento

basa ortu • desierto; pára o, yermo

basa ortu- • desértico

basa ortuko • desértico

basabehi • vaca ontaraz

basabere • ali aña

basabi • nabo

basagerezi • guinda

Basagerezi eta fruituzko budina • Flan de frutas y guindas

basagizon • ontaraz; palurdoi

basahate • ánade

basahuñe • cabrito montés, cabritilla montesa

basahuntz • cabra ontés; corzo, gacela

basahuntz • (gacela, corzo), cabra montesa.??

basahuntz • cabra montés

basakala • aro

basakatu • gato ontés

basaker • chivo ontés

basakeria • barbarie; bestialidad, brutalidad

basakeria • bestialidad

basaki • brutal ente; feroz ente, fieramente

basaku • lirón

Basalan, S.A. Sozietate Publikoa • Sociedad Pública Basalan, S.A.

basalore • flor silvestre

basalto • basalto

basalto • basalto

Basamarrubi tarta • Tarta de fresas silvestres

basamortu • desierto, yermo

Basanimalien Unitatea • Unidad de Fauna Silvestre

basapikondo • sico oro

basapiztia • fiera

basapiztia • ali aña; bestia salvaje, fiera

basaporru • ga ón

basaran • endrina

basaran • endrina

basarandi • endrinal

basarandi • endrinal

basaranondo • endrino

basarbi • bunio

basarbi • bunio

basarto • sorgo

basarto • sorgo

basasagu • ratón ca pestre

basatasun • ferocidad; salvajismo

basati • salvaje, silvestre, agreste, bruto, feroz, fiero

basati • agreste; arisco, bestia

basatikeria • salvajada; salvajería

basatu • enrudecer

basatu ebasaetuda basatzend • cebarse; encarnizarse, enlodar

basatza • barrizal; lodazal, poza

basaulki zabal • poltrona

basaz zikindu • enlodar

basazain • guarda forestal; guardabosques, silvicultor

base • base

baselina • vaselina

baselina • vaselina

baseliza • er ita

baserle • abeja silvestre

baserri • caserío, campo, aldea

baserri • aldea; caserío

baserri- • agrario; agrícola, rural

baserri-eskualde • cantón

baserrietako • rural, de los caseríos

baserriko • rural, del caserío

baserriko • agrícola; rural, r•stico

Baserriko oilasko errea • Pollo de caserío asado

baserritar • casero, labriego, campesino, aldeano, rural, rústico, agrícola

baserritar • agrícola; aldeano, aldeano

Baserritar zopa • Sopa baserritarra

baserritargo • campesinado

baserritarkeria • aldeanada

baserritarkeria • aldeanada

baserritarkeria • aldeanada, jebismo

baserritarrismo • baserritarrismo, aldeanismo, jebismo

baserritiar • aldeanista, jebista

basetxalde • granja

basetxe • caserío, casa rural, casa de campo

basetxe • aldea; granja, rancho

basi • descuidado; salsa

basidio ikotino • basidio iceto

basidio ikotino • basidio iceto

basidiospora • basidiospora

basiko • básico

basikotasun • alcalinidad

basilika • basílica

basilika • basílica

basilisko • basilisco

basitu • e badurnaresed; pringar, untar

baska • cha bra

baska • cha bra

baskoi • vascón

baskoi • vascón

baskula • báscula

baskula • báscula

baskulakor • basculante

baskulakor • basculante

baskular • vascular

baskular • vascular

baskulatu • bascular

baskulatu • bascular

baso • tierra sin labrar

baso • bosque; onte, onte bajo

baso • bosque, selva

baso- • forestal

Baso eta Hatuetako Negoziatua • Negociado de Montes y Mobiliario

Baso Zerbitzua * Mendi Zerbitzua • Servicio de Montes

Baso, Parke eta Lorategien Sekzioa • Sección de Montes, Parques y Jardines

Basoak Zaindu eta Antolatzeko Atala. I. Aldea • Sección de Conservación y Ordenación Forestal. Zona I

Basoak Zaindu eta Antolatzeko Atala. II. Aldea • Sección de Conservación y Ordenación Forestal. Zona II

basobarru • espesura

Basoetako Taldea • Grupo de Montes

Basogintza Atala (Ekialdea) • Sección de Producción y Conservación Forestal (Este)

Basogintza Atala (Erdialdea) • Sección de Producción y Conservación Forestal (Centro)

Basogintza Atala (Mendebaldea) • Sección de Producción y Conservación Forestal (Oeste)

basoilar • urogallo

basoilo • avutarda

basokada • contenido de un vaso

basokada • contenido de un vaso

basoko • ontés; ontesino, silvestre

basoko lore • flor silvestre

basoliba • acebuchina

basotar • forestal

basotsu • boscoso

basotu • inhabitado

basozain • forestalista

basozain • forestalista

Basozaina • Guarda Forestal

basozaintza • forestalismo

basozaintza • forestalismo

Basozaintza eta Izadizaintza Zerbitzua • Servicio Forestal y de Conservación de la Naturaleza

Basozaintzako 1. Atala • Sección Forestal 1

Basozaintzako 2. Atala • Sección Forestal 2

Basozaintzako 3. Atala • Sección Forestal 3

basta • albarda; hilván

bastagin • albardero

bastagin • albardero

bastagintza • albardería

bastagintza • albardería

bastart • bastardo; espurio

bastatu • albardar

bastatu • albardar

bastidore • bastidor

bastioi • baluarte

bastioi • bastión

bastioi • baluarte; bastión

basto • basto; grosero

bastoi • basto ekartetand; bastón

basur • agua que tienen las planta por la lluvia; barrizal, rocío

basurde • jabalí

basurde • jabalí

Basurde kitxingarrestatua sagar eta gaztain-purearekin • Jabalí braseado con puré de manzana y de castaña

Basurdekia ardo beltzaz • Jabalí al vino tinto

Basurtu-Zorrotzako Barrutiko Udaltegia • Centro Municipal de Distrito de Basurto-Zorroza

Basurtuko Auzo-Etxea • Centro Cívico de Basurto

Basurtuko Oinarrizko Unitatea • Unidad de Base de Basurto

Basurtuko Ospitalea • Hospital Basurto

basuso • palo a torcaz

bat • un

bat • un; uno, úbatez ere ö sobre todo

bat • un, uno

bat-batean • br•sca ente; de sopetón, i provisadamente

bat-batean prestatu • i provisar; úbatez ere ö sobre todo, úbata zein bestea ö ora el unoa ora el otro

bat-batean, bat batera, bat batez, bet betan, betan, hitzetik hortzera, pupustean, tipustean • de repente

bat-bateko • súbito

bat-bateko • brusco; espontáneo, ful inante

Bat-bateko erreakzio, erreakzio bortitz. • reacción aguda

bat-bateko itzulpen • traducción si ultánea; úbatez ere ö sobre todo, úbata zein bestea ö ora el unoa ora el otro

bat-bateko sartze • irrupción; úbatez ere ö sobre todo, úbata zein bestea ö ora el unoa ora el otro

bat-batekotasun • i provisación; úbatez ere ö sobre todo, úbata zein bestea ö ora el unoa ora el otro

bat-edo-bertze • alguno que otro

bat batean • de pronto; de repente, ensal o epord

bat batean sartu • irru pir

bat bedera • cada cual

bat besteari • recíprocamente

bat egin • fusionaresed; solidarizaresed, unirse

bat ere ez • ninguno

bat etorri • avenirse eerad

bat eud • acoplar; encastrar, fijar

bat ez eered • nada

bat ez etorri • desajustar; discrepar

bata ala bestea • uno u otro

bata eta bestea • a bos; a bos

bata zein bestea • uno u otro

bataiatoki • baptisterio

bataiatu • bautizar

bataiatu • bautizar

bataiatzaile • bautista

bataiatzaile • bautista

bataiharri • bautis al efuented

bataila • batalla

bataila • batalla

batailari • batallador

batailatu • batallar

batailoi • batallón

bataio • bautizo

bataio • bautizo

bataitegi • baptisterio

batan • menta.?

batan • hierbabuena; enta

batasun • unificación

batasun • unidad; unificación, unión

batasun • unidad, unión, unificación

batasun-nahi • deseo de unidad

batasun-politika • política de unidad o unión

batasun-zale • partidario de la unificación

batata • batata

batata • batata; boniato

batata • boniato

batazbesteko • pro edio

batazbesteko • pro ediado

batazbesteko • edio; pro ediado, pro edio

batbedera • cada cual; cada uno

batbedera. bat bedera • cada cual, cada uno, cada

batean • en co •n; junta ente, utuamente

batean bizi • coexistir

batean egin • si ultanear; sincronizarw unificar

bateerad etorri • avenirse; úbatez ere ö sobre todo, úbata zein bestea ö ora el unoa ora el otro

bategitearen balantze • balance de fusión

batek daki • sabe Dios

bateketzi • de la parte de uno. de parte de uno

bateko • as ekartetand

bateko ekartetand • as

batel • batel

batel • batel; lancha

batelari • osirguero eguarda de e barcaciones

batelari • batelero

batelari • batelero; sirguero eguarda de e barcacionesd

baten bia bihurtu • devolver dos por uno

batera • a la vez, a una, al mismo tiempo, de un golpe, juntamente, simultáneamente

batera • a la vez

batera • al mismo tiempo

batera • al unísono

batera-joaite • ir a una, simultaneidad, concordancia

batera egin • si ultanear

batera era an • aunar

batera ez etorri • discrepar; disentir

batera gertatu • coincidir

bateraezin • discrepancia; inco patible, inconciliable

bateraezintasun • inco patibilidad

Bateraezintasunen Batzordea Bateraezintasunen Legebiltzar Batzordea • Comisión de Incompatibilidades Comisión Parlamentaria de Incompatibilidades

bateraezkor • discrepante

bateragarri • asociativo; her anable, ezclable

baterako • si ultáneo

baterakotasun • adecuación

baterakuntza • unificación

bateratasun • reunificación; si ultaneidad

bateratasun • reunificación

bateratsu • casia una; casial unísono

bateratsu • casi al unísono

bateratsu • casi a una

bateratu • uniformar

bateratu • reunificar

bateratu • aunar; parear, recopilar

bateratu • aunar; ú

bateratu ezineko salgaiak • mercancías incompatibles

bateratu, batera, bateratzen (da) • unirse, ligarse, vincularse, juntarse, unificarse, confluir

bateratu, batera, bateratzen (du) • unificar, unir, vincular, ligar, aunar, juntar, conciliar

bateratzaile • unifor ador

bateratzaile • unificador; unifor ador

bateratzen • fusión

bateria • batería

bateria • batería

bateud • totalizar

bateud • acoplar; úbatez ere ö sobre todo, úbata zein bestea ö ora el unoa ora el otro

batez besteko • edia

batez bestekoa egin • pro ediar

batez bestekoa egin • pro ediar

batez ere • sobre todo, especialmente, principalmente, en particular, fundamentalmente

batez ere • áxi a ente; áxi e, ayormente

batik bat • áxi e; ayor ente, por excelencia

batiskafo • batiscafo

batiskafo • batiscafo

batoi ala bakoiti egin, hauspekoak egin, txotxalamotx egin, zotz egin, zotzetara egin • echar a suertes

batto • un, uno, un solo (unito, uno pequeño)

batu • junto; liar, recogido

batu • recoger; su ar, úederki gaude bal ö ìesta os lucidosl

batu • unificado

batu, bat, batzen (da) • unirse, unificarse, aunarse, juntarse, ligarse

batu, bat, batzen (du) • unir, unificar, aunar, juntar, sumar, ligar

batua • batua. lengua vasca unificada

batualzale • batuista, partidario del batua

batuara • batua. lengua vasca unificada

batuara-zale • batuista, partidario del batua

batuazale • batuista, partidario del batua

batugai • su ando

batugai • su ando

batuista • batuista

batuketa • adición; su a

batuketa partzial • su a parcial

batukor • aditivo

batuta • batuta

batxiler • bachiller

batxiler • bachiller

batxilergo • bachillerato

batxilergo • bachillerato

batza • anco unida

batzaile • unidor

batzar • asa blea; junta, reunión uy i portante

batzar eratzaile • asamblea constituyente

batzar nagusi berezi, batzar orokor berezi • asamblea general extraordinaria

batzar nagusi, batzar orokor • asamblea general

batzar. batzarre • asamblea, congreso

batzargela • sala de conferencias; sala de juntas, sala de reuniones

batzarkide • mie bro de junta

batzarkide • juntero; ie bro de junta

batzarleku • sala de conferencias o reuniones

batzarraldi • sesión

batzarre. batzar • asamblea, congreso

batzartegi • sala de conferencias o reuniones

batzartu • reunirse

batze • incorporación; recaudación, recogida

batzoki • batzoki, centro nacionalista vasco

batzorde • comisión

batzorde betearazle • comisión ejecutiva

Batzorde Gelak • Salas de Comisiones

Batzorde. • comisión

batzordekide • vocal

batzu • unos, algunos, ciertos, varios

batzuek • unos, algunos, ciertos, varios

batzuetan • a veces, algunas veces

batzuk eno cd batzuek eergcd • unos

baurre • bra ido; ugido, rugido

bauxita • bauxita

bavariar • bávaro

bavariar • bávaro

baxa • fondo marino poco profundo

baxa • fondo arino poco profundo

baxenabar. baxenafar • bajo-navarro

baxenabarrara. baxenafarrara • dialecto bajo-navarro

baxenafar. baxa-napar • bajo-navarro

baxenafarrara • bajo-navarro (dialecto)

baxera • loza; vajilla

baxerategi • vajillero

baxerategi • vajillero

baxu • baja; bajo e usikand, bajoa ja

baxu • bajoea

baxuerliebe • bajorrelieve

baxukeria • bajeza

baxura • bajura

baxura • bajura

baxurako arrantza • pesca de bajura

baxurako arrantza • pesca de bajura

baza • baza

baza • baza

bazar • bazar

bazar • bazar

bazilo • bacilo

bazilu • bacilo

bazin • barreño

bazka • alimento (para el ganado), forraje

bazka • forraje; anjar, pasto

bazkaldu, bazkal, bazkaltzen (da) • comer (la comida del mediodía), almorzar

bazkaldu, bazkal, bazkaltzen (du) • comer (la comida del mediodía), almorzar

bazkalondo • sobre esa

bazkalondoko • siesta

bazkalondoko loaldi • sesteo

bazkalordu • hora de co eral ediodía

bazkalosteko • siesta

bazkalosteko loaldi • sesteo

bazkari • comida (del mediodía), almuerzo

bazkari • al uerzo p co ida

bazkari • al uerzo eco idad; al uerzo p co ida, úbazkaria prestatu dute ö han preparado la co ida

bazkari • al uerzo eco idad

bazkatu • ali entarse

bazkatu • ali entaresed; apacentar, nutrir

bazkide • socio

bazkide • socio

bazkide-biltzar, bazkide-batzar • junta de socios

bazkide-mota • tipo de socio

bazkide erabiltzaile • socio usuario

bazkide erabiltzaileen biltzar berezi • junta especial de socios usuarios

bazkide ez den pertsona • persona no socia

bazkide guztien batzar, batzar unibertsal • asamblea universal

bazkide laguntzaile • socio colaborador

bazkide langile • socio trabajador

bazkide sortzaile • socio fundador

bazkide sustatzaile • socio promotor

bazkideen diziplina • disciplina social

bazkideen diziplina-araubide • régimen de disciplina social

bazkideen ekarpen • aportación de los socios

bazkideen erregistro-liburu • libro de registro de socios

Bazko. Pazko • Pascua

bazkun • asociación

bazkuneko • corporativo

bazkunkide • asociado

bazoka • bazoka

bazoka • bazoka

baztandar • baztanés

baztanga • viruela

bazter • borde; argen, orilla

bazter • orilla, borde, rincón, esquina

bazter-lerro • línea de borde

bazter jotzen ibili • andar haciendo eses

bazter utzi, bereiz utzi • dejar a un lado

bazterbide • arcén

baztergarri • desdeñable; evitable, irrelevante

baztergune, bazterleku • apartadero

bazterka ibili ejardund • divagar

bazterkeria • arginación

Bazterkeriaren Aurkako Zerbitzua • Servicio de Lucha contra la Exclusión

bazterketa • esquinazo; exclusión, arginación

Bazterketa. • exclusión

bazterkin • rebaba

bazterrak aztoratu • ar ar la tre olina

bazterrak ikusi • ver ucho undo

bazterrean utzi • dejaral argen; soslayar

bazterrean utzi, bazterrera utzi • dejar de lado

bazterreetadko • marginal

bazterreko • arginal

bazterreko ohar • nota marginal

bazterren lotsagarri egon • ser el hazmerreir

bazterrerat jo (du) • salirse por la tangente, irse, escaparse,capotear

bazterreratu • orillar; postergar, relegar

bazterrez bazter, handik honaka eta hemendik harunzka, handikorik hortikora • de aquí para allá

bazterrez ibili • bordear

bazterrolak kendu gabeko • sin desbravar

baztertezin • inevitable; insoslayable

baztertu • arginado; recoleto

baztertu • arrinconar

baztertu • arrinconar; dejaral argen, desechar

Baztertu, lekutu, kanpoan utzi. • excluir

Baztertuta egote, bazterketa(ko) egoera. • situación de exclusión

baztertze • postergación; relegación

Baztzngo foie freskodun terrina Iparralde erara • Terrina de foie fresco del Baztán al estilo de Iparralde

be • bálido

be • parte inferior, bajo, abajo

be egin • balar

beatifikatu • beatificar

beatifikazio • beatificación

beatifiko • beatífico

beatifikoki • beatíficamente

beato • beata; beato

beato • beato

beatoki • beatamente

beatoki • beatamente

beatzazal • uña del pie

beatzazal • uña del pie

beau ondar • bea ontés

beau ondar • bea ontés

bebeskuntza • defensa

becha el • becha el esaltsad

bedaur • chufa

bedeinkapen • bendición

bedeinkatu • bendecir

bedeinkatu • bendito

bedeinkatu • bendito

bedeinkazio • bendición

bedel • bedel

bedel • bedel

bedera • mismo

bederatzi • nueve

bederatzi • nueve

bederatzi. bedaratzi. bedratzi • nueve

bederatziehun • novecientos

bederatziehun • novecientos

bederatzigaren • noveno

bederatzigarren • noveno

bederatzina • nueve cada uno

bederatzina • nueve cada uno

bederatzinan • de nueve en nueve

bederatzinan • de nueve en nueve

bederatziren • novena parte

bederatziren • novena parte

bederatziurren • novena religiosa

bederatziurren • novena religiosa

bedere, behindanik behin, behinepehinean, behinik behin, behinik behinean, behiniripinean, behintzat, ezpererik • al menos

bederen • por de pronto; por lo enos, siquiera

bederen • por lo menos

beduino • beduino

beduino • beduino

bee egin • balar

beeka • balando

beeka • balando

beeka aritu • balar

beekada • balido

beekada • balido

begetatibo • vegetativo

begetatibo • vegetativo

begetatu • vegetar

begi • botón; ojo, úo

begi • ojo

begi- • ocular; visual, úo

begi-belarri • con los cinco sentidos

begi-ertz • rabillo del ojo; úo

begi-keinua egin • guiñar; úo

begi-lerro • línea visual

begi-lerro • línea visual; úo

begi-zuringo • córnea; úo

begi argi • iradaalegre

begi aurreko estalkia hautsi • quitarse la venda de los ojos

begi e an • fijarse

begi eraztun • iris del ojo

begi erne • ojoavizor

begi erne • ojo avizor

begi gora-behera batean, begi(en) itxi-ireki batean • en un abrir y cerrar de ojos

begi hutsez • a si ple vista

begi hutsez • a simple vista

begi ikara • parpadeo

begi neurriz • a ojo

Begi nini, ninika, betsein. • pupila

begi on • agrado

begi oneko jausi • caer(le) bien (a alguien)

begi onetik ez sartu • entrar por el ojo izquierdo

begi onez begiratu, begi onez ikusi, (inori) begi on ukan • ver con buenos ojos

begi zolitasun • agudeza visual

begi zorrotza izan • ser un lince

begia argitu • quitar(se) la venda

begia begiagatik, hortza hortzagatik • ojo por ojo y diente por diente

begia bota • echar el ojo

begia bota • echar el ojo; guipar

begia bota, begi(a) eman, begi ezarri, begiz jo • echar el ojo

begia ibili, begiz ibili • andar con ojo

begia ipini ekd • ojear

begia jar erid ekd • ojear

begia sartu • echar un vistazo

begia tientoan eduki • estar ojo avizor

begiak argiari ireki, begiak luzatu • abrir los ojos

begiak ireki • abrir los ojos

begiak ireki • abrir los ojos

begiak okertu • revirar

begiari atsegin eman • alegrar la vista

begibakar • tuerto

begibiko eakd • binoculareesd

begien bistako • palpable

begien eard • visual

begiespen • esti ación

begietan eduki • tener presente

begietarik at utzi (du) • dejar fuera de vista

begietatik ez utzi • no perder de vista

begietsi • esti ar; inspeccionar, ver

begikeinu • guiño; insinuación

begikeinu ebegikliskd egin • guiñar

begiko • amable; ameno, atento

Begiko niniaren dilatatze. • dilatación de la pupila

begiko zikina baino ezin ikusi, begiz ezin ikusi, begiko makarra baino gutxiago ikusi nahi, begiko zikina baino gehiago ez ikusi nahi • no poder ver (a alguien) ni en pintura

begikotasun • amabilidad; simpatía

begilauso • catarata

begilun • ustio

begiluze • envidioso; fisgón, etete

beginini • niña del ojo; pupila

begioker • bizco; torvo

begion • si patía

begipe • ojera

begipeko • reco endado

begira • aguardando, a la espera, esperando

begira • expectante; irando, pendiente de

begira egon (da) • estar mirando

begira egon (da) • estar aguardando, estar a la espera, estar esperando

begira egote • encaro

begira en • ira iento; recato

begira endu • aplo o; reverencia, supervisión

begira ukan • guardarse

begirada • irada; ojeada, vistazo

begirada • mirada, ojeada, vistazo

begirada • inspección ocular

begiradatto • (una) pequeña ojeada, ojeadita, miradita

begirakune • irada

begiraldi • ojeada; vistazo

begiraldi batean • a vista de pájaro

begirale • centinela; gaurdaespalda, onitor

Begirale. • monitor, -a

begirantza • vigilancia

begirapen • vigilancia

begirapen • consideración

begirari • vigía

begirasun • irada; ojeada, vistazo

begiratasun • prudencia

begiratoki • irador; observatorio

begiratu • escati ar ediruad; guardaresed, irar

begiratu • prevenido; recatado, úbegiratu batera öa pri era vista

begiratu, begira, begiratzen (du, dio) • mirar, observar

begiratuki • atenta ente; cauta ente, con precaución

begiratzaile • ojeador; revisor, vigilante

begirazale • irón

begirik ez apartatu, begi atxiki, begirik ez kendu • no quitar ojo

begirik ez batu, begirik ez bildu • no pegar ojo

begirune • deferencia; ira iento, respeto

begirunegabe • desconsiderado

begirunerik ez • desconsideración

begirunerik ez • desconsideración

begirunerik ezaz • desconsideradamente

begirunerik ezaz • desconsideradamente

begirunetsu • respetuoso

begirunez • atentamente

begirunezko • reverencial

begita • eslabón, sector

begitako • ocular

begitan eduki, begien gainean hartu, begitan hartu, begi(e)tan ukan • tener entre ojos

begitan hartu • tenre anía

begitan izan • odiar

begitandu • antojar; figurarse, parecer

begitarte • cara; faz, rostro

begitarte ona etxarrad egin • hacer buena e aladacogida

begitarte. begitarte • presencia

begitartea erori • nublarse el semblante

begitartez ala uzkuz, busti ala lehorka, txapel zuloka • a cara o cruz

begitazio • figuración

begitik zikina atera • quitar (a alguien) la venda de los ojos

begitsu • poroso

begitxindor • orzuelo

begiz • a ojo; visualmente

begiz • a ojo

begiz begi • visa vis

begiz egin, begizkoa egin, begizkoak ipini • echar mal de ojo

begiz jan • comér(selo) con los ojos

begiz jo • elegir; fichar, ojear

begiz ulertu • intuir

begizeihar • bizco; revirado

begizko • al de ojo

begizko • mal de ojo

begizkoa egin • aojar

begizorrotz • perspicaz

begizorrotz ibili • andar con ojoavizor

begizta • lazada, lazo, nudo, vínculo

begizta • lazada; roseta

begiztatu • comte plar; divisar, otear

begiztatzaile • inspector; oteador

begiztatzaile • examinador, elector

begiztatzaile • oteador

begizulodun • ojeroso

Begoña-Boluetako Liburutegia • Biblioteca de Begoña-Bolueta

Begoña-Boluetako Oinarrizko Unitatea • Unidad de Base Begoña-Bolueta

Begoñako Auzo-Etxea • Centro Cívico de Begoña

Begoñako Barrutiko Udaltegia • Centro Municipal de Distrito de Begoña

begonia • begonia

begonia • begonia

beha • irando

beha • mirando, observando

beha egon • observar

behagarri • observable

behaketa • observación

behako • irada

behakunde • apariencia; aspecto, cara

behakune • concepción

behakuntza • observación, mirada, ojeada

behar • trabajo

behar • apre io; necesidad, tarea

behar • necesario, necesidad de

behar • necesidad

behar-beharreko • muy necesario, perentorio

behar-beharrezko • muy necesario

behar-beharrezko • muy necesario, perentorio

behar-beharrezko • indispensable; uy necesario, úliburu bat behar dut ö necesito un libro

Behar adierazi. • necesidad expresada

behar beharrezko • perentorio

behar bezala • debidamente

behar bezalako • prudencial

behar den bezala • debidamente

behar ez bezala • indebidamente

behar ez den • indebido

behar gabe • ociosamente

behar gabeko • inoportuno

behar gorri • iseria; pre iosidad

behar izan (da, zaio) • ser necesario, necesitarse, precisarse

Behar nabaritu, behar sumatu, antzemandako behar. • necesidad percibida

behar oduan • debidamente

behar ukan • preciar

behar ukan • deber; necesitar, preciar

behar ukan • tener que

behar ukan (du) • necesitar, tener necesidad de, tener que, deber

Behar zehatz; behar zehaztu. • necesidad definida

Behar, premia. • necesidad

beharbada • acaso; quizás, tal vez

beharbada. behar-bada • quizá, quizás, tal vez, acaso, probablemente, igual

beharbadako. behar-badako • probable, que quizá suceda

behargabe • superfluo

behargabeko • accidental; excusado, extrínseco

behargabetasun • inoportunidad

behargin • hacendoso; jornalero, operador

behargin • trabajador

behari • observador

beharki • obligación

beharkizun • deber, necesidad

beharkizun • deber; deber, enester

beharleku • taller; úhau beharlekual ö ì enudo trabajol

beharraldi • pobreza

beharrean • en vez de

beharrean egon • vivir en la inopia

beharreko • necesario

beharrespen • exigencia

beharretsi, beharrets, beharresten (du) • exigir

beharrezko • forzoso; indispensable, necesario

beharrezko • obligatorio

beharrezko • necesario, indispensable

beharrezkotasun • obligatoriedad

beharrezkotasun • obligatorieda

beharrizan • enester; necesidad

beharrizan • necesidad

behartasun • indigencia; necesidad

behartasun gorri • iseria

behartsu • indigente; enesteroso, ísero

behartsu • pobre, necesitado, indigente, necesitado

behartu • acuciar; apre iar, extorsionar

behartu • acuciar; apre iar, úliburu bat behar dut ö necesito un libro

behartu • forzado

behartu, behar, behartzen (du) • obligar, imponer, forzar, instar, constreñir

beharturik • forzosamente

behartzaile • extorsionador

behatoki • irador; observatorio

behatu • atender; irar, observar

behatu • irada

behatu • irar; observar

behatu gaitzetako • de irada torca

behatu, beha, behatzen (da) • considerarse, ser considerado

behatu, beha, behatzen (du) • observar, mirar, contemplar

behatu, beha, behatzen (du) • considerar

behatuki • atentamente

behatz • dedo del pie

behatz-hezur • falange del pie

behatz-hezur • falange del pie

behatz-puntetan • de puntillas

behatz-zorro • dedil

behatz arrastoak • huellas dactilares

behatz batenik ere (ez) • ni (el, la) más mínimo(a)

behatzaile • observador

behatzaile • observador

behatzapen • mirada, visión, observación

behatze • mirar, observar

Behatze; behaketa. Potenciar actitudes y prácticas de observación, reflexión y crítica, renunciando a prescribir modelos de vida = Behaketa, hausnarketa eta kritikarako jokaerak bultzatzea, bizitzeko eredu finkorik ezarri gabe. • observación

behavioris o • behaviorismo

behavioris o • behaviorismo

behaviorista • behaviorista

behaviorista • behaviorista

behaztopa • traba; tro pikón, tropiezo

behaztopa-harri • obstáculo

behaztopa eginez • tropezando

behaztopa eginez • tropezando

behaztopagarri • obstáculo

behaztopagune • cortapisa

behaztopatu • entorpecer; obstaculizar, trastrabillar

behaztopatu, behaztopa, behaztopatzen (du) • obstaculizar, impedir, dificultar

behaztopo • obstáculo; tro picón, tropezón

behaztopo • obstáculo, dificultad, impedimento

behaztopobide • obstáculo, impedimento

behazun • amargura, amargor, tristeza

behazun • bilis; hiel

behazun • odio

behazun • bilis, hiel

behazun-bide • conducto biliar

behazuntsu • bilioso

behazuntsu • bilioso

behe • baja; bajaeod, bajo

behe • parte inferior, bajo, debajo

behe- • abajo; úbehetik dator ö viene deabajo, úbeheral ö ì ueral

behe- aila • populacho; úbehetik dator ö viene deabajo, úbeheral ö ì ueral

behe-baso • onte bajo; úbehetik dator ö viene deabajo, úbeheral ö ì ueral

behe paleolitikoa • tico inferior

behe paleolitikoa • paleolítico inferior

behea jo • arruinaresed; fracasar

behea jota utzi • dejar alparado

behean • en la parte inferior, abajo, debajo

behean • debajo

behegain • suelo

behegaineko • entresuelo

behegaineko • entresuelo

beheiti • abajo, hacia abajo, bajo, por debajo

beheiti endu • abati iento; depresión, ocaso

beheititu • agachar

beheititu • agachar

beheititu, beheiti, beheititzen (da) • descender, bajar

beheititu, beheiti, beheititzen (du) • hacer descender, bajar, rebajar, reducir

beheititze • decadencia

beheko • grave; inferior

beheko bizitza • planta baja

behelaino • niebla

behenor al • deficiente ental

behera • bajo, inferior

behera • abajo, hacia abajo, a la parte inferior

behera • abajo; bajo

beherago • ásabajo

beherago • más abajo

beherago • más abajo

beherago • inferior, más bajo

beheragotu • descender más

beheragotu • descender ás; rebajar ás

beheragotu • rebajar más

beheragune • rebaje

beherakada • bajón; decadencia, descenso

beherako • menguante

beherako • decadente; descendente, descendiente

beherakor • decreciente

beheraldi • bajada; bajón, decaimiento

beherantz • hacia abajo

beherantza • hacia abajo

beheranzko • decadente; descendente

beherapen • descenso; rebaja, rebaje

beheratu • abarataresed; agachar, arriar

beheratu • agachar; arriar, bajar

beheratu, behera, beheratzen (da) • bajar, descender

beheratu, behera, beheratzen (du) • bajar, hacer descender

beheratzapen • descenso

beheratze • abati iento; decadencia

behere • bajo, inferior

behere • inferior; parte inferior

behere • parte inferior

behere • parte inferior

behereko • inferior, de la parte de abajo

beheren • ínfi o; ínimo

beherengo • ínfi o; ínimo

beheretu, behere, beheretzen (du) • refrenar.?

beherliebe • bajorrelieve

beherunzko • decadente

behetik beheitirago • cada vez ás bajo

behetik gora jantzi, prakak behetik gora jantzi • vestirse por los pies

behi • vaca

behi • vaca

behi- • vacuno

behi- • vacuno

Behi-mihia saltsan • Lengua de vaca en salsa

behi esne • leche de vaca

behi esne • leche de vaca

behi zuriaren tripara joan • iral cine de las sábanas blancas

behiak • ganado vacuno

behiak • ganado vacuno

behiala • antigua ente; en cierta ocasión, en otro tie po

behiala • en otro tie po

behiere ez • ja ás; nunca

behiki • rosbif

behin • primeramente, en primer lugar, primero

behin • una vez, en cierta ocasión. alguna vez

behin-behinean • provisional ente; úhilean behin ö una vezal es, úbehin batean ö una vez

behin-behinean • provisionalmente

behin-behineko • provisional

behin-behineko • precario; provisional, te poral

behin-behineko • provisional, pasajero, transitorio, eventual

behin-behineko baimen • autorización provisional

behin-behineko baimen • permiso provisional

Behin-behineko langilea • Personal Eventual

Behin-behineko Likidazioen Atala • Sección de Liquidaciones Provisionales

behin-behinekotasun • provisionalidad

behin-behinekotasun • provisionalidad; úhilean behin ö una vezal es, úbehin batean ö una vez

behin-betiko • definitivo; úhilean behin ö una vezal es, úbehin batean ö una vez

behin banan, behindanik behin • uno por uno

behin batean • una vez, en cierta ocasión, alguna vez, una de las veces.?

behin behinik • de una vez

behin berriz, behin, berriz eta askotan, behin eta askotan, behin eta behin, behin eta berriro, behin eta berriz, behin eta birretan, behin eta birritan, behin eta bitan, berriz eta askotan, berriz eta berritan, berriz eta berriz, inoiz askotan • una y otra vez

behin betiko • definitivamente

behin betiko artxibatzeko kutxa • caja para archivo definitivo

behin betiko matrikulazio • matriculación definitiva

behin betiko(tz), behin betikotzat, behin betirako, behin eta betiko • de una vez por todas

behin betiko. behin betiko • definitivamente

behin edo behin, behin edo berriz, behin edo beste, behin edo bestean, behin edo birritan, behin edo bitan, inoiz behin, inoiz edo behin, inoiz edo berriz, inoiz edo beste, inoizka alditan, noiz edo behin • alguna que otra vez

behin eta berriro • una y otra vez, reiteradamente

behin eta berriro • repetida enle

behin eta berriz • reiteradamente

behin eta berriz • inveterada ente; recalcada ente, reiteradamente

behin eta berriz arauak hauste • reincidencia en las infracciones

behin eta berriz esan • hacer hincapié; recalcar

behin eta berriz hauste • incumplimiento reiterado

behin eta berrizko • iterativo

behin eta birritan esan • recalcar

behinbehinekotasun • precarieda

behinbehinekotasun • precariedad; transitoriedad

behinbehinekotasun • transitorieda

behindik behin, behinik bat • en primer lugar

behinen • pri ordial

behingo batean • en cierta ocasión

behingoan • al o ento; o entánea ente, veloz

behingoz • de una vez

behingoz • de una vez

behinik behin • por lo enos; siquiera

behinik behin • por lo menos, al menos

behinolako • anticuado

behintzat • por lo menos, al menos, siquiera

behintzat • por lo enos; siquiera, ú

behitalde • vaquería

behitegi • hórreo

behitegi • hórreo; vaquería

behitegi • cuadra, establo, vaquería

behizain • pastor de vacas; vaquero

behobide • ca ino de yeguas

behobide • ca ino de yeguas

behoka • potra; potranca, yegua joven

behoka • yegua joven

behor • yegua

behor-talde • yeguada

beila • peregrinación

beila • vigilia

beila • peregrinación; velada evelad, vigilia

beilari • velador

beilari • peregrino

beilari • peregrino; velador

beilatu • velar

beilatu • velar; úbeilan dago ö está de vela

beilegi • amarillo oscuro

beindola • en cierta ocasión, en otro tiempo

beindolako • de cierta ocasión, algo ocurrido en otro tiempo

beira • cristal; vidrio, vieira

beira • vidrio

beira lehio • vidriera

beiraketa • vitrificación

beiraki • objeto de vidrio; vidrio transparente, viril

beiraki • objeto de vidrio

beirategi • vidriería

beirategi • vidriería

beiraterpe • arquesina

beiratu • vidriar; vitrificarse

beiratu ebeiraetuda beiratzend • vitrificar

beiratze • vitrificación

beiraz hornitu • acristalar

beiraz hornitu • acristalar

beirazko • vidrioso; vítreo

beirazko • vítreo

beiraztatu • acristalar; vidriar, vitrificarse

beiraztatu • acristalar

beireria • vidriera

beireria • vidriera

beiru • cristal de ventana.?

beis • beige ekoloread

beis ekoloread • beige

beisbol • beisbol

beisbol • beisbol

beka • beca

beka • balido; beca

beka e an • becar

beka egin • balar

bekadun • becario

bekadun • becario

bekain • ceja

bekain izuri (du). bekain izuri (du) • fruncir el entrecejo, fruncir el ceño. ??

bekain. bekain • ceja

bekain. bekain • entrecejo, ceño

bekainak beztu, kopeta beztu, bekozko iluna eduki, beltzuri egin, (inori, ezeri) beltzuriz egon, bekaina ilundu, bekokia ilundu, kopeta ilundu, begia ilun ipini, bekoki iluna ipini, bekozko beltza ipini, bekozko jarri, bekozkodun jarri, kopeta jarri, kopeta beltza jarri, kopeta ilun egon / jarri, kopeta itzala jarri, muturra jarri, begitarte iluna paratu, begitartea zapuztu • fruncir el ceño

bekaitz izan • envidiar

bekaizgo • envidia

bekaizgo. bekaizgo • envidia

bekaizkeria • envidia; pelusa

bekaizkeriak erre • comerle a uno la envidia

bekaizko • envidia

bekaizko. bekaizko • envidia

bekaizkor • celoso; envidioso

bekaizti • celoso; envidioso

bekaizti. bekaizti • envidioso

bekaiztu • envidiar

bekaiztu, bekaitz, bekaizten (du). bekaiztu, bekaitz, bekaizten (du) • envidiar. ?

bekaldu, bekal, bekaltzen (du) • comparar

bekan. bekan • rara vez, raramente

bekan. bekan. bakan. bakan • raro, singular, infrecuente, escaso

bekar • legaña

bekartsu • legañoso

bekartsu • legañoso

bekatari • pecador

bekatu • pecado

bekatu • becar

bekatu- • peca inoso

bekatu arin • pecado venial

bekatu arin • pecado venial

bekatu egin • pecar

bekatu larri • pecado ortal

bekatu larri • pecado mortal

bekatu. bekatu. pekatu • pecado

bekatuzko • peca inoso

bekatxo • orzuelo

beko. beheko • inferior, de abajo

beko. beko • frente

bekoadro • becuadro

bekoadro • becuadro

bekoki • descoco; frente, testa

bekoki- • frontal

bekoki. bekoki • frente

bekokia ageri • dejarse ver

bekorotz • boñiga de vaca

bekorotz • boñiga de vaca

bekorotz • boñiga, excremento de vaca

bekosko • ueca

bekozko • ceño; entrecejo

bekozkoa erakutsi eipinid • fruncir el ceño

bekozkodun • insociable

bektore • vector

bektore • vector

bektore- • vectorial

bektore- • vectorial

bekurunde • fruncimiento del entrecejo

bekurunde • rostro

bekurunde • mirada

bela • vela

belagile • brujoea

belagile • brujoa ja; hechicero

belahazi • hierba esimiente

belahazi • si iente de hierba

belahazi • si iente de hierba; hierba esi iented

belak betean • a toda vela

belaki • esponja; lona, esponja

belar • forraje; hierba

belar • hierba

belar- • herbáceo

belar-kilika • i osa

belar-ur • infusión

belar-urdin • añil

Belar finen amuarraina ospintzaltzatan • Truchas a la vinagreta de finas hierbas

belar ondu esikua zi eld • heno

Belar. • hierba

belar. belar • hierba, yerba

belardenda • herbolario; herboristería

belardi • herbario; herbazal, hierbal

belardi-kilkir • grillo co •n

belarjale • herbívoro

belarraren gainean, eguzkiaren azpian, hodei honen azpian • bajo la capa del cielo

belarrezko • herbáceo

belarri • oreja

belarri • hebilla

belarri • hebilla; oído, oreja

belarri-barne e-guned • oído

belarri-ondoko • paperas

belarri. belarri • oreja, oído

belarriak luzatu • aguzar el oído

belarriak tente jarri, belarriak luzatu, belarriak zabaldu • aguzar las orejas

belarriak zutikatu (ditu). belarriak zutikatu (ditu) • aguzar las orejas. ?????

belarriko • auricular

belarriko in • otitis

belarrilkari • herbicida

belarritako • pendiente; zarcillo

belarrondoan jo • sopapear

belarrondoko • bofetada; chuleta esopapod ekolped, galleta ekolpead

belarrondoko ekolped • chuleta esopapo

belarrondokoa e an • abofetear

belartari • herborista

belartari • herbolario; herborista

belartaritza • herboristería

belartegi • herbario; pradera

belartxut • espliego

belartza • herbazal

belartze • hierbal

belaska • flojo; inactivo, inerte

belatxinga • chova

belatz • halcón

Belatza-Ene • Casa del Halcón. ?

belatzar • cuervo

Belatzen-Ene • Casa de los Halcones

belaun • rodilla

belaun • rodilla

belaun. belaun • rodilla

belaun. belaun • generación

belaunaldi • generación

belaunaldi e6ykod • avogeneración del y

belaunaldi. belaunaldi • generación

belaunaulki • reclinatorio

belaunaulki • reclinatorio

belaunburu • rótula

belauneko • descendiente

belaunetako • rodillera

belaunetako • rodillera

belaunez belaun. belaunez belaun • de generación en generación

belaunik belaun • de generacióu en generación

belaunik belaun • de generacióu en generación

belaunik erori (da). belaunik erori (da) • caer de rodillas

belaunik. belaunik • de rodillas, arrodillado, arrodillada, arrodillados, arrodilladas

belaunika • andando de rodillas

belaunika. belaunika • de rodillas

belaunikaldi • genuflexión

belaunikatu • hincar de rodillas

belaunikatu • arrodillarse

belaunikatu • arrodillarse; hacer la genuflexión, hincar de rodillas

belaunikatu, belaunika, belaunikatzen (da). belaunikotu, belauniko, belaunikotzen (da) • arrodillarse, ponerse de rodillas

belaunikatze • genuflexión

belauniko • de hinojos; de rodillas

belauniko • de rodillas

belauniko jarri • arrodillarse

belauniko jarri • arrodillarse

belaunka • de hinojos

belauntzi • velero

belauntzi • barco de vela; velero

belauntzi • barco de vela

belaxka • blandengue; blando eindargabead, esponjoso

belaxka • blandengue

belaxkakeria • blandenguería; ñoñería, ñoñez

belaxkatu • apocarse; enternecer, architar

belaxkeria • apoca iento; blandura

belaze • herbazal; hierbal

belberin • verbena

beldar • oruga

beldar • oruga

beldor • e brana; t•nica

beldur • fobia; inti idación, iedo

beldur-ikara • sobrecoji iento; úhire beldur nauk ö te tengo iedo

beldur izan • desconfiar; recelar, temer

beldur izan (da) • tener miedo, temer, sentir temor

beldur ukan (du). bildur ukan (du) • tener miedo, inquietarse. ?????

beldur. bildur • miedo, temor

beldurbera • a edrentado

beldurbera • a edrentado; edroso, iedoso

belduretudd • aterrarse

beldurgabe • audaz; i pertérrito, te erario

beldurgabeko. bildurgabeko • intrépido, no miedoso

beldurgarri • de dar miedo

beldurgarri • atroz; de dar iedo, espantable

beldurgarriro • tenebrosamente

beldurra e an • infundir iedo

beldurrak egon • estar con iedo

beldurraldi • sobresalto

beldurrez • con miedo

beldurrez • con iedo; te erosamente

beldurrik eza • falta de iedo

beldurti • asustadizo; edroso, iedoso

beldurti. bildurti • miedoso, temeroso

beldurtu • acobardaresed; a edrentar, a edrentarse

beldurtu • acobardaresed; a edrentar, a ilanar

bele • corneja; cuervo

bele • cuervo

bele nite • bele nites

belgikar • belga

belgikar • belga

beligerante • beligerante

beligerantzia • beligerancia

belikoki • bélicamente

belikoki • bélicamente

belikoso • belicoso

belizis o • belicismo

belizis o • belicismo

belizista • belicista

Belladona, belaiki (Atropa belladona). • belladona

belo • velo

belodro o • velódromo

belodro o • velódromo

belontzi • balandro

belorit • picota; rollo eurka endiad

beloritu ebeloria beloritzend • palidecer

beltxarga • cisne

beltxarga • cisne

beltz • profundo

beltz • tinto

beltz • oreno; negra, negrilla eletrad

beltz • negro, negra, persona de color

beltz • negro, negra

beltz • negro

beltz • negrito

beltz • negra

beltz-beltz • negrísimo, negrísima, muy negro, muy negra

beltz-beltz • muy profundo, profundísimo, muy profunda, profundísima

beltzaran • abetunado; oreno, pardusco

beltzarandu • broncearesed eazalad; ponerse oreno

beltzarandu • ponerse moreno

beltzeska • negruzco

beltzeska • negruzco; pardo

beltziska • negruzco

beltzitu, beltzi, beltzitzen (du) • ennegrecer

beltzune • ennegreci iento; espacio ennegrecido, ancha

beltzune • espacio ennegrecido

beltzuri • blanquinegro; enfadado, urriático

beltzuria egin • fruncir el entrecejo

belus • terciopelo

belus • terciopelo

belzkara • negruzco

belzkeria • afrenta; deshonra, deslealtad

belzkeriaz • traidoramente

belzkote • negrazo

belzkote • negrazo

belztasun • negrura

belztasun • negrura

belzte • ennegrecimiento

belztu • ennegrecerseesed

belztu • denigrar ebeltza belztend

belztu • denigrar

belztu • ennegrecersese

ben • arbitrio

bena • vena

Bena barneko bide; zain barneko bide. • vía intravenosa

Bena barneko injekzio; zain barneko injekzio. • inyección intravenosa

Bena barneko. • intravenoso, -a

benaz • de veras; en serio, realmente

benazko • for al; serio

benda • venda

benda ekd • vendaje

bendatu • vendar

bene-benetako • sin tra pa ni cartón

bene-benetan • en serio; encarecida ente, uy de veras

benedikazione • bendición

beneditar • benedictino

beneditar • benedictino

benefizentzi- • benéfico

benefizentzi helburuak • fines benéficos

benefizentzi zereginak • fines benéficos

benefizentzia • beneficencia

beneragarri • venerable

beneratu • venerar

benerazio • veneración

benerazio • veneración

benereo • venéreo

benereo • venéreo

benetako • auténtico; for al, real

benetakotasun • autenticidad

benetakotasun • autenticidad

benetan • de verdad; en serio, seriamente

benetan • ciertamente, de verdad, de veras, en serio, seriamente, formalmente

benetan gozoa supazter-txokoa • hogar edulce hogar

benetan gozoa supazter-txokoa • hogar edulce hogard

benetasun • for alidad; seriedad

benetaz • auténticamente

bengalar • bengalí

bengalera • bengalí

benoso • venoso

benta • fonda; esón ehirietatik kanpokoad, posada

bentari • ventero

bentari • ventero

bentosa • ventosa

bentrikulu • ventrículo

bentrilokia • ventriloquía

bentrilokia • ventriloquía

bentrilokuo • ventrílocuo

bentrilokuo • ventrílocuo

bentura • aventura

benturaz • acaso

benturazale • aventurero

benturazko • accidental; casual

bentzeno • benceno

bentzina • bencina

Bentzodiazepina. • benzodiacepina

bentzol • benzol

bentzol • benzol

bentzutu • vencido

bentzutu • vencer

bepazter • rabillo del ojo

bepazterka • de reojo

bepazterka • de reojo

ber • mismo

ber • ismo

ber- • ismo

ber-iraiki, ber-iraik, ber-iraikitzen (du) • reconstruir

ber-iraikitze. berriraikitze. berreraikitze. bir-iraikitze. birriraikitze. berreraikite • restauración

ber-irakurri, ber-irakur, ber-irakurten (du) • releer, leer de nuevo

ber-irun, ber-irun, ber-iruten (du). bir-irun, bir-irun, bir-iruten (du) • hilar de nuevo, rehilar

ber-jaiotza • renacimiento

ber-pitêkotu, ber-pitêko, ber-pitêkotzen (du) • hacer ser mono de nuevo, convertir en mono nuevamente

ber aldian • al mismo tiempo

ber atu • afir arse

ber atu • afir arse; apoyar, e peñar

ber atu • afir arse; apoyar

ber atzaile • avalista; garante, garantizador

ber atzaile • garantizador

ber denboran. ber denporan • al mismo tiempo

ber e • aval; avalista, fiador

ber e • fiador

ber e izan • garantizar

ber lagina • otro tanto

ber mementuan • al mismo tiempo, en el mismo momento

ber tokian. ber tokian • en el mismo lugar, ibidem

bera • él, él mismo, el mismo, aquél, aquél mismo

bera e-berad • blando; úgizona bera ö el is o ho bre, úbera ikusi nuen ö lo vi

beraganatu, beragana, beraganatzen (da) • ir adonde él o ella

berain. berain • sin embargo, de todos modos

berakatz • ajo

berakatz • ajo; ajo

berakatz atal • diente deajo

Berakatz berrien nahaskia • Revuelto de ajos frescos

beraldiko • des edido; enorme

beran • buril

berandu • de oraresed eberanta berantzend; tarde, tardíamente

berandu. berant • tarde

beranduenez • a más tardar, como muy tarde

beranduko • tardío

berandutu • hacerse tarde

berandutu • atrasaresed; de oraresed, úberandu dator ö viene tarde

berandutu • atrasaresed; hacerse tarde, retrasarse

berandutza • atraso; de ora

beranduzko • tardío

beranketa • atraso; de ora, retraso

berankor • de orador; tardío, tardón

berankorki • tardíamente

berant • tarde

berant arte • hasta (bastante) tarde

berant izan (da) • retrasarse, estar retrasado, llegar tarde. ?

berantaro • sazón tardía

berantaro • sazón tardía

berantarto • aíz tardío

berantarto • maíz tardío

berantegi • demasiado tarde

berantetsi • impacientar por el tie po

berantetsi • i pacientar por el tie po; parecerlea uno que es tarde, tardar

berantetsi • parecerle a uno que es tarde

berantiar • tardío

berantketa • atraso

berantordu • hora tardía

berantordu • hora tardía

berantze • atraso; de ora

berariaz • con intención

berariaz ekod • intencional

Berariazko neurriz gaindiko dosi. • sobredosis deliberada

Berariazko prebentzio, (zerbaiti) aurrea hartzeko berariazko jarduera. • prevención específica

berariazko seinaleak • señalización específica, señalización expresa

berariazko seinaleak • señalización expresa, señalización específica

berariz landu • especializar

berarizko • expreso

berarizko • propio, especial, característico

berark. berak • él mismo, ella misma, aquel mismo, aquella misma

beraska • blando

beratasun • blandura; flaccidez, ternura

beratu • ablandaresed; acerar, reblandecer

beratu • macerar

beratu eberaetuda beratzend • ablandar; acerar, ojar

beratu, bera, beratzen (du) • aplacar

beratz • delicado; suave, tierno

Beratze. • maceración

beratzen • re ojo ead

beratzera • a re ojo

beratzko • desco posición

beraz • ende epord; ergo, OMQ por tanto

beraz • por consiguiente, en consecuencia, por lo tanto, pues, así pues

berazko • diarrea

berba • palabra; verbo, vocablo

berba egin • expresarse; parlar

berbaldi • alocución; charla, ho ilía

berbaldl • dircurso; ser ón

berbaldun • locuaz; parlero

berbaro • ur ullo de voces; ru or de palabras

berbartun • tarta udo

berbatu • compro eterse de palabra; úberba handiak eta ezkurrak txikiak ö ucho ruido y pocas nueces

berbena • verbena

berbena-belar • verbena

berbera • el mismo, la misma, el mismísimo, la mismísima

berbera • él mismo, ella misma

berbera • el is o; ella is a, ello ismo

berbera • mis ísimo

berberatasun • identidad

berbere • bereber

berbere • bereber; bereber

berbertako • deallí is o; de entonces is o, in ediato

berbeta • habla

berbideratu • reconducir

berbizi ebezbizia berbiztend • revivir

berbontzi • charlatán; parlero

berbontzikeria • fraseología

berbontzikeria • fraseología

berdantzaki • espinilla eazalean sortzen den garau zolduad

berdaska • verdoso; verduzco

berdats • verduzco

berdatu • reverdecer; verdear

berdatu • reverdecer

berdatu • verdear

berde • verde ecolord

berde-beltz • verdinegro

berde-beltz • verdinegro

berdegune • zona verde

berdekara • verdoso; verduzco

berdel • verdel

berdetasun • verdor

berdetasun • verdor

berdin • idéntico

berdin • igual a

berdin • igual, idéntico, similar

berdin • equivalente; idéntico, OMU igual

berdin • lo mismo

berdin balio • equivaler

berdin gelditu • quedar en tablas

berdindu • igualar

berdindu • allanar; enrasar, explanar

berdindu • allanar; úgizon guztiak berdinak dira ö todos los ho bres son iguales, úberdinak dira ö son iguales

berdindu, berdin, berdintzen (du). berdindu, berdint, berdintzen (du) • igualar, equiparar, equilibrar, empatar

Berdinen arteko talde; lagun talde. El grupo de iguales juega un rol central en el proceso de socialización durante la adolescencia = Lagun taldeak rol nagusia betetzen du nerabezaro garaiko sozializazio prozesuan. • grupo de iguales

berdinezko • paritario

berdingabe • inco parable; sin igual, sin igual

berdingabe ekod • i par

berdingarri • igualable

berdingarri • igualable

berdingo • equivalencia

berdinkeria • igualdad, igualitarismo

berdinketa • igualación; igualamiento

berdinketa • igualamiento

berdinki • igualmente

berdinki • igual ente; ite

berdinkide • equiparado; equitativo, igual

berdinkide • igualitario

berdinkidetasn • equiparación

berdinkidetasun • equitatividad

berdinkidetasun • equitatividad

berdinkidetu • equiparar

berdintasun • igualdad, uniformidad, equidad, identidad, unidad

berdintasun • igualdad; igualitaris o, parangón

berdintasun • igualitarismo

Berdintasun sozial(ik) ez(a), gizarte mailako desberdintasun. • desigualdad social

Berdintasun(ik) ez(a), desberdintasun, ezberdintasun. • desigualdad

Berdintasunerako Zerbitzua • Servicio de Igualdad

berdintsu • similar, parecido, casi igual

berdintsu • rayano; sí il, si ilar

berdintu • prorratear; úgizon guztiak berdinak dira ö todos los ho bres son iguales, úberdinak dira ö son iguales

berdintza • igualdad

berdintzaile • igualador

berdintzaile • igualador

berdintze • enrasado; igualación

berdintze • enrasado

berdinzale • igualitario

berdinzki • igualmente

berdoztu eberdoza berdoztend • escaldar

Berdura-pastel freskoa • Pastel de verduras frescas

Berdura albardatuak bere zukuarekin, zerba saltsaren gainean • Verduras rebozadas en su jugo sobre salsa de acelgas

bere • su, suyo, suya, de él, de ella

bere baitaratu • recogerse; retirarse

bere balioa e an • justipreciar

bere bererik • ex profeso

bere egin • apropiarse

bere funtsean • en sí

bere gain hartu • asu ir; cargar con, pechar

bere horretan gelditu • e pecinarse

bere indarrez dabilen makina • maquinaria automotriz

bere kabuz • sueltamente

bere kabuzko • espontáneo

bere kolkoan • en su conciencia

bere nahiz • deliberadamente

bere onetik atera • sacar de quicio; sacar de sí

bere senera etorri • reani aresed; recobrar el conocimiento

bere senetik irten • perturbado

Bere urrinean eta Oportoko saltsan erretako ahate bularkia • Pechuga de pato asado sobre su grasa y salsa de Oporto

bere. ere • también

berea egin • surtir efecto

berean gogor iraun • e pecinarse

berebat • así is o; ite

berebat • así mismo, igualmente

berebat ere • así mismo, igualmente, también, a la inversa. ??

berebil • auto óvil; vehículo

berebiziko • excepcional; extraordinario, pintiparado

beredin • mucho

beredin • uchoesd

beregainki • especialmente

beregainki • particular ente; principal ente, superlativamente

beregaintasun • autono ía

beregaintasun • responsabilidad

bereganatu • apropiaresed; asi ilar, captar

bereganatu • apropiaresed; asi ilar

bereganatu, beregana, bereganatzen (du) • apropiarse de, asimilar, apropiarse

bereganatze • asi ilación

beregisako • escaso; especial, raro

berehala • santia én een und

berehala • en seguida, inmediatamente, de golpe, de sopetón, rápidamente, pronto, al instante, presto

berehala • al o ento exed; diligente ente, enseguida

berehalako • in ediato

berehalako • espontáneo; incontinente, in ediato

berehalakoan • periquete een und

berehalakoan • en un periquete; periquete een und

berehalakotasun • urgencia

berein • uchoesd

bereiz • aparte; privada ente, separadamente

bereiz-lege • privilegio; úbereiz utziaz ö sin engua deccc, úbereiz bizi dira ö viven separados

bereiz en • secesión; separación, poder de resolución

bereiz ibili • diferir; no concordar

bereizdura • distinción, característica peculiar, peculiaridad

bereizezin • inseparable

bereizgailu • Separador

bereizgailu • separador

bereizgarri • diferencial; distinguible, distintivo

bereizgarri • distinguible

bereizgarri(ak) • separador(es)

bereizgarritasun • distinción; pertinencia

bereizgo • diferencia, distinción

bereizgo • discerni iento; segregación

bereizi • separado

bereizi • desglosar; discernir, discri inar

bereizi • específico, especial, particular

bereizi, bereiz, bereizten (da) • distinguirse, diferenciarse, aislarse, separarse, apartarse

bereizi, bereiz, bereizten (da). bereizi, bereiz, bereizten (da) • distinguirse, separarse

bereizi, bereiz, bereizten (du) • separar, distanciar, diferenciar, distinguir, poner en claro

bereizi, bereiz, bereizten (du). bereizi, bereiz, bereizten (du) • distinguir, separar

bereizkatu, bereizka, bereizkatzen (da) • separarse

bereizkeria • discri inación

bereizkeria • discri inación

bereizkizun • apartado.?

bereizkuntza • discerni iento; distinción, segregación

bereizkuntza. bereizkuntza • distinción, particularidad, característica, propiedad

bereizpen • discerni iento; distinción

bereiztasun • especialidad, particularismo

bereizte • distinción; separación

bereizte (kooperatibak) • separación (de cooperativas), segregación (de cooperativas)

bereizte (kooperatibak) • segregación (de cooperativas), separación (de cooperativas)

bereizteko. bereizteko • divisorio

bereiztu • exi ir; úbereiz utziaz ö sin engua deccc, úbereiz bizi dira ö viven separados

berekiko • para consigo

berekoi • egoista; vividor

berekoi • egoísta (hablando de un tercero)

berekoikeria • egoismo

beren • su, suyo, suya, de ellos, de ellas

beren. bere.? • su, suyo, suya, de él, de ella. ?????

berendi • zutano

berenezko • espontáneo

berenganatu, berengana, berenganatzen (da) • acercarse a ellos, ir adonde ellos

Berengena budina • Pudding de berenjenas

berenxena • berenjena

berere • siquiera

beresi • jaro

bereter • acólito; onaguillo, presbítero

beretergo • presbíterado

beretu • apropiaresed; úispiluan bere burua ikusi du ö se ha visto en el espejo, úberezko sortzapena ö la generación espontánea

beretu • apropiaresed; úispiluan bere burua ikusi du ö se ha visto en el espejo, úberezko sortzapena ö la generación espontánea

beretu ebereetuda beretzend • adquirir; asi ilar, atribuirse

beretu, bere, beretzen (da) • adquirirse, ser adquirido

beretu, bere, beretzen (du) • adquirir, hacer suyo, asimilar, conquistar, acaparar

beretzakotu, beretzako, beretzakotzen (da) • quedar asimilado

beretzakotu, beretzako, beretzakotzen (du) • apropiarse de, asimilar, tomar, conquistar, hacer suyo, de él

berex • separado

berez • de suyo

berez • de suyo; espontánea ente, espontáneo

berez • neamente

berez • de por sí, de suyo, espontáneamente, por sí solo

berez-egoite • autoexistencia, espontaneidad

berez jaio • innato

bereza • distinción, característica, diferencia

berezdura • distinción, característica peculiar, peculiaridad

berezgarri • característica; distintivo, rasgo

berezguened • acepción de personas

berezi • pintoresco

berezi • apartar; desperdigar, desunir

berezi • especial, característico, separado, particular, distinto, peculiar, singular

berezi, berez, berezten (du) • separar, distanciar, diferenciar, distinguir

berezikeria • genialidad

bereziki • especialmente, particularmente, principalmente

bereziki • expresa ente; áxi a ente, ayormente

bereziki aipatu • hacer hincapié

berezin • específico, especial, particular, determinado, diferente, peculiar

berezitasun • distintivo; particularidad, particularismo

berezitasun • peculiaridad

berezitasun • particularidad, particularismo, peculiaridad, característica, propiedad

berezitu • diversificar; especializar, especificar

berezkatu, berezka, berezkatzen (da) • diferir, diferenciarse

berezko • espontáneo; instintivo, intrínseco

berezko eki en • iniciativa propia

berezko eki en • iniciativa propia

berezko eskualdea • comarca natural

berezko eskualdea • comarca natural

berezko sortzapena • generación espontánea

berezko sortzapena • generación espontánea

berezko zuzenbide • derecho natural

berezkotasun • espontaneidad; naturalidad, propiedad

berezkuntza • separación

berga • vara

berga ino • perga ino

bergantin • bergantín

Bergarako barrubeteak • Rellenos de Bergara

Bergarako Zerga Bulegoa • Oficina Tributaria, Bergara

beriar penintsula • península ibérica

beriberi • beri-beri

beribil, automobil, auto • turismo, automóvil de turismo

beribil, automobil, auto • automóvil de turismo, turismo

beribilak moldatuz egindako ibilgailu • vehículo derivado de turismo

beribiltegi • cochera

berilio • berilio

berina • vidrio de ventana

berina • vidrio de ventana

berlindar • berlinés

bermaila • plebe

bermailako • trivial, plebeyo

bermantza • esfuerzo, lucha, actividad

bermatu, berma, bermatzen (da) • apoyarse, esforzarse, afianzarse

bermatu, berma, bermatzen (du) • reforzar, apoyar, afianzar

bermatze • apoyo

berme • apoyo

Bermeoko Ospitalea • Hospital Bermeo

bermu • firme, fijo

bermu • apoyo

bermuki • con firmeza, firmemente

Bermuta, vermoutha • Vermuth

berna • pantorrilla; pierna

berna • pantorrilla, pierna

berna-hezur • canilla; espinilla, tibia

bernada • pernada

bernada • pernada

bernada-eskubide • derecho de pernada

bernada-eskubide • derecho de pernada

bernazaki • tibia ehezurrad

berniz • barniz

berniz • barniz

bernizadura • barnizadura

bernizadura • barnizadura

bernizatu • barnizar

bernizatu • barnizar

bernizatzaile • barnizador

bernizatzaile • barnizador

bernoker • patituerto

bernoker • patituerto

bernutsik • chancletas eend; OME chancletas eend

bero • calor

bero • caliente, caluroso, cálido

bero • avivado; caliente, calor

bero-ahal en • poder calorífico

bero-ahal en • poder calorífico; úbero egiten du edagoa dad ö hace calor

bero-ozka • onda de calor

bero egin eizana ccak egond • hacer calor

bero gogor • calor intenso

beroa gelditu • lucirle el pelo

beroaldi • acalora iento; recalentamiento

berogailu • calefacción; estufa, radiador eaparatod

berogailu • radiador eaparato

berogarri • cálido; deabrigo, enfervorizador

berogarri • cálido

berogarri • de abrigo

beroi • berón

beroketa • recalentamiento

beroki • abrigo ejantziad

beroki • abrigo

berorazi eberoraza beroraztend • enardecer

Berori • usted, Usted, Ud. Vd. vos. ?

berori • ese mismo, esa misma

berorika • hablar de usted

berorniketa • reposición

berotasun • acalora iento; fervor

berotasun • calor, calidez

berotegi • invernadero

berotsu • ardoroso; caliente

berotu • acaloraresed; encolerizaresed, enfervorizar

berotu • acaloraresed; úbero egiten du edagoa dad ö hace calor

berotu, bero, berotzen (du) • calentar, caldear, recalentar

berotzaile • enfervorizador

beroxko • un poco caliente, calentito

berpizketa • resurgimiento

berpizkunde • resurrección

berpizkunde • renaci iento; resurrección

berpizte • revivificación

berpizte • reani ación; revivificación

berpizte. berpizte • renacimiento, reconstitución

berpiztu • reani aresed eberpizta berpiztend; resucitado

berpiztu • resucitado

berpiztu • avivar; reavivarse, resucitar

berpiztu • resucitar

berpiztu • avivar

berpiztu • reavivarse

berpiztu, berpitz, berpizten (da). berpiztu, berpitz, berpizten (da) • resucitar, renacer, resurgir

berpiztu, berpitz, berpizten (du). berpiztu, berpitz, berpizten (du) • hacer renacer, hacer resucitar

berra ona • bisabuela

berrabiadura • relanzamiento

berrabiadura • relanzamiento

berrabiatu • relanzarse

berrabiatu • reanudar; relanzarse

berragerpen • reaparición

berragerpen • reaparición

berragertu • reaparecer; reproduciresed, resurgir

berragertze • resurgencia

berragertze • resurgencia

berraitona • bisabuelo

berraktibagailu • reactivador

berraktibatu • reactivar

berraktibatu • reactivar

berraktibatzaile • reactivador

berraktibazio • reactivación

berraktibazio • reactivación

berraldaketa • reca bio; transplante

berraldatu • odificar; reca biar, trasplantar

berraldatze • reca bio

berralgitaraldi • reedición

berrantolaketa • reorganización

berrantolaketa • reorganización

berrantolatu • reorganizarse

berrar aketa • rearme

berrar aketa • rearme

berrar atu • rearmar

berrar atu • rearmar

berraragiztapen • reencarnación

berraragiztapen • reencarnación

berraragiztu • reencarnarse

berraragiztu • reencarnarse

berrargitalpen • reedición

berrargitaraldi • reedición

berrargitaratu • reeditar

berrargitaratu • reeditar

berrartu • recobrar; recuperar, retomar

berrasi • reco enzar

berrasi • reanudar; reco enzar

berrasiera • reanudación; reinicio

berrasiera • reinicio

berraste • reanudación

berratu, berra, berratzen (da) • multiplicarse, aumentar

berratu, berra, berratzen (du) • aumentar, acrecentar

berratura • renovación

berratzapen • aumento, crecimiento, desarrollo

berratze • aumento

berraurkitu • redescubrir

berraurkitu • redescubrir

berraurkitze • reencuentro

berraurkitze • reencuentro

berrautagarri • reelegible

berrautagarri • reelegible

berrautaketa • reelección

berrautaketa • reelección

berrautatu • reelegir

berrautatu • reelegir

berrazaldu • reaparecer

berraztertu • reexa inar

berraztertu • reexa inar

berregile • innovador

berregin • iterar; refundir, rehacer

berregintza • elegancia; restauración

berregite • reanudación

berregitura • reestructura

berregitura • reestructura

berregituraketa • reestructuración

berregituraketa • reestructuración

berregituratu • reestructurar

berregituratu • reestructurar

Berregituratze, berregituraketa • reestructuración

berregosi • recocer

berregosi • recocido

berrehun • doscientos

berrehun • doscientos

berrehun • doscientos

berrehun zati egin, hauts egin • hacer pedazos

berrekarri • traer evolverad

berreketa • repetición

berrekin • reanudar

berrekite • reanudación

berrelikadura • reali entación

berrelikadura • reali entación

berrelikatu • reali entar

berrelikatu • reali entar

berrera an • reconducir

berreraiketa • reconstrucción

berreraiki • reconstruir; reedificar, restablecerse

berreraiki • reedificar

berreraiki • reconstruir

berreraiki. bir-iraiki • reconstruir

berreraikuntza • reedificación

berreraikuntza • reconstrucción; reedificación, restablecimiento

berreraketa • regeneración

berreratu • regenerar; reorganizarse

berrerdiespen • recuperación

berrereintza • resie bra

berrereintza • resie bra

berrerori • recaer

berrerori • recaer

berrerorketa • reincidencia

Berrerorle. • reincidente

berrerorpen • recaída

Berrerortze, berriro erortze, berriro aritze.Sanciones de hasta 50.000 pesetas que pueden agravarse en caso de reincidencia = 50.000 pezetakoak ere izan daitezkeen zigorrak, zigor horiek larritu edo handitu egin daitezkeelarik, berriro araua /legea hautsiz gero. • reincidencia

berrerosgarri • redi ible

berrerosgarri • redi ible

berrerosi • redi ir

berrerosi • redi ir

berrerosketa • rescate

berrerosle • redentor

berrerosle • redentor

berrerospen • redención

berrerostezin • irredi ible

berrerostezin • irredi ible

berresan • iterar; reiterar, repetir

berreskuraezin • irrecuperable

berreskuraketa • recuperación

berreskuratu • recobrar; recuperar, reintegrar

berrespen • reafir ación

berrespen • ratificación; reafir ación, refrendo

berresteko seinale • señal de confirmación

berret eud • au entar; doblar, elevara potencia

berreteud • elevar a potencia

berretsi • ratificar; reafir ar, refrendar

berretsi • reafirmar

berretu • ge inar; iterar, reduplicar

berretu, berre, berretzen (du) • aumentar, acrecentar

berretura • adición; au ento, recaída

berretuz • dobladamente

berretzaile • repetidor

berretze • iteración

berreuskaldundu • revasquizar

berreuskaldundu • revasquizar

berreuskalduntze • revasquización

berreuskalduntze • revasquización

berrezagut eud • reconocer

berrezarkuntza • restauración

berrezarle • restaurador

berrezarri • reinstaurar

berrezarri • reinstaurar; reponer, restablecerse

berrezarri, berrezar, berrezarten (du) • restablecer, restaurar

berrezartze • restablecimiento

berrezi • reeducar

berrezi • reeducar

berreziera • reeducación

berreziketa • reeducación

berri • novel

berri • inexperto; naciente, noticia

berri • nueva, noticia, aviso

berri • nuevo, nueva, reciente

berri-berri • nuevecito

berri-berri • nuevecito; úobra berrriak idazten dituzte ö escriben nuevas obrasv pero sin estilo, úberriak puztu ö inflar el perro

berri e-berrid • novato; recién, úobra berrriak idazten dituzte ö escriben nuevas obrasv pero sin estilo

berridun • noticioso

berridura • renovación

berrie aile • infor ador; repórtereod

berrie ate • recensión

berrieakd e an • avisar; dar parte, informar

berrien agentzia • agencia de noticias

berrikasketa • repaso

berrikeria • innovación ezentzu txarreand

berrikeriak • chis orreo

berriketa • conversación; cháchara, charla

berriketan aritu • rajar

berriketan egin • bro ear

berriketari • noticiero

berriketari • noticiero

berriki • recientemente

berriki • nueva ente; recientemente

berrikiago • más recientemente

berrikitan ere • hace poco, no hace mucho (tiempo), recientemente

berrikuntza • innovación; novedad, refor a

Berrikuntza eta Internazionalizazio Atala • Sección de Innovación e Internacionalización

Berrikuntza eta Internazionalizazio Zerbitzua • Servicio de Innovación e Internacionalización

berrikuntzak • novedades

berrikusi • recapacitar; revisar

berrikusketa • recapitulación; revisión

berrikuspen • revisión

berrinbertsio • reinversión

berrindartu • reforzarse

berrindura • adorno

berrindustrialdu • reindustrializar

berrindustrialdu • reindustrializar

berrindustrialtze • reindustrialización

berrindustrialtze • reindustrialización

berrinpri atu • rei preso

berrinpri atu • rei pri ir

berrinpri atu • rei pri ir

berrinpri atu • rei preso

berripini • reponer

berripurdi, elaberriti, kontukatilu, non-ze-berri • correveidile

berrirabiatu • rebatir

berriren berri • de nuevo

berriro • de nuevo, nuevamente

berriro • de nuevo; nuevamente

berriro ekarri (du) • recuperar, traer de nuevo, restaurar

berriro frijitu • refreir

berriro iraiki (du) • restaurar, construir de nuevo

Berriro orientatze; zuzentze, artezte, bideratze. • reorientación

berritasun • novedad

berritasun • noveda

berritsasoratu • ree barcar

berritsasoratu • ree barcar

berritsu • cotorra; charlador, charlatán

berritsu • palabreroea

berritsukeria • picotería

berritsukeria • vanilocuencia

berritsukeria • charlatanería; locuacidad, palabrería

Berritsukeria, hitzontzikeria. • locuacidad

berritu • ge inar; innovar, instaurar

berritu eberrietuda berritzend • reco poner; reconstituir, regenerar

berritu, berri, berritzen (du) • renovar

berritura • utación; novatada, novedad

berritzaile • innovador; restaurador

berritzapen • renovación

berritze • aparición

berritzeko gaiak • consumibles

berriz • de nuevo, nuevamente

berriz • de nuevo; otra vez, reiteradamente

berriz aberriratu • repatriar

berriz agertu • reaparecer

berriz agertu (da) • reproducirse, producirse de nuevo

berriz arkatu • re arcar

berriz atera • dese polvar

berriz aukeratu • reelegir

berriz bildu • reconcentrar

berriz bildu • reconcentrar

berriz egin • reincidir

berriz egin • reincidir; reiterar

berriz erantsi • reincorporar

berriz ere • nuevamente

berriz erne • rebrotar

berriz erne • rebrotar

Berriz erortzen direnen tasa, berriz gaixotzen direnen tasa. • recidivismo

Berriz erortzen hasten direnen tasa. • tasa de recaídas

berriz erosi • reco prar

berriz erosi • reco prar

berriz esan • reiterar

berriz ezagut eud • reconocer

berriz hartu • reasu ir; reconquistar

Berriz hastea ekidite; berriz ez hasteko prebentzio. • prevención de recaídas

berriz hornitu • reponer

berriz inportatu • rei portar

berriz inportatu • rei portar

berriz integratu • reintegrar

berriz integratu • reintegrar

berriz irabiatu • rebatir

berriz irakurri • releer

berriz irakurri • releer

berriz jaio • renacer

berriz jaso • ree bolsar

berriz leundu • repulir

berriz leundu • repulir

berriz lotu • religar

berriz pentsatu • repensar

berriz sartu • reincorporar

berriz urtu • refundir

berrizozketa • recongelación

berrizozketa • recongelación

berrizoztu • recongelar

berrizoztu • recongelar

berriztagarri • renovable

berriztagarri • renovable; restaurable

berriztagarri • restaurable

berriztapen • renovación

berriztapen • renovación; restauración

berriztasun • renovación

berriztatu • innovar; odernizaresed, regenerar

berriztatu, berrizta, berriztatzen (du) • renovar

berriztatzaile • innovador; restaurador

berrizte • recaída; refor a, reparo

berro • heredad; jaro, ata

berrogei. berrogei. berrogoi. berrrogoi • cuarenta

berrogeiko. berrogeiko • cuarentena

berrogeita ha arren • quincuagésimo

berrogeita ha arren • quincuagésimo

berrogeita hamazazpi. berrogeita hamazazpi • cuarenta y siete

berronarpen • read isión

berronarpen • read isión

berronartu • read itir

berronartu • read itir

berronespen • revalidación

berronespen • ratificación; refrendo, reválida

berronetsi • ratificar; refrendar, revalidar

berrorekatu • reequilibrar

berrorekatu • reequilibrar

berrornitu • reponer

Berruenda labean • Maruca al horno

berrugeta • berrugeta

berrukitu • retocar

berrukitu • retocar

berset • versículo

berset • versículo

bertako • aborigen

bertako • aborigen; indígena, nativo

bertakotasun • proxi idad

bertakotu • hacerse de allí mismo

bertakotu • a oldarse a un lugar

bertakotu • adaptarse a un sitio

bertakotu • adaptarsea un sitio; a bientar, a oldarsea un lugar

bertakotze • arraigo

bertan • aquí is o; o entánea ente, presente

bertan behera • garete eald; veloz

bertan behera utzi • resolver

bertan behera uzte • sobreseimiento

bertan behera uzte • resolución; sobreseimiento

bertan jaiotako • nativo

bertara • al mismo tiempo

bertara ere • de la misma forma

bertebral • vertebral

bertebral • vertebral

bertikal • vertical

bertikal • vertical

bertikalki • verticalmente

bertikaltasun • verticalidad

bertikaltasun • verticalidad

bertoko • nativo

berton • aquí mismo, ahí mismo

berton. berton • aquí mismi, ahí mismo

bertopaketa • reencuentro

bertora ere • del mismo modo, asimismo

bertorat • al mismo tiempo

bertorat ere • al mismo tiempo

bertsio • versión

bertso • copla; estrofa

bertso. berso • verso

bertso. bertsu. pertso • verso

bertsoak botaz • en verso

bertsoak jar erid • versificar

bertsoak jarerid • versificar

bertsogile • versificador

bertsogile • versificador

bertsogintza • versificación

bertsogintza • versificación

bertsolari • versolari

bertsolari • cantor-poeta popular; versolari

bertsolari • cantor-poeta popular

bertsolari. bersolari, pertsulari, pertsolari • bertsolari, versolari, trovador, improvisador de versos

bertsolaritza • versolarismo

bertsolaritza • versolarismo

bertsolaritza • bertsolarismo

bertsotan • en verso

bertsoz • en verso

bertute • virtud

bertutedun • virtuoso

bertutetsu • virtuoso

bertutez • virtuosamente

bertutezko • virtuoso

bertzalde • por otra parte

bertzalde • por otra parte, además

bertzaldean • por otra parte, a su vez, en el otro lado

bertzaldetik • por otra parte, de otra parte

bertze • otro, otra

bertze aldetik • por otra parte, de otra parte, por el otro lado

bertzeak • los otros, las otras, los demás, las demás

bertzela • de otro modo, de manera diferente, de otra forma, de lo contrario, si no

bertzelako • diferente,distinto

bertzelakotu, bertzelako, bertzelakotzen (da) • hacerse diferente, hacerse otro, transformarse

bertzenaz • de otro modo, de manera diferente, de otra forma, de lo contrario, si no

bertzerendu, bertzeren, bertzerentzen (da) • hacerse de otro, pasar a ser propiedad de otro

bertzetaratze • transformación

bertzun • paleta para ceniza

berun • plomo

berun • plomo

berun-biltegi • plo ería

berun. berun • plomo

berundatzaile • plo ero

berundegi • plo ería

berundu eberuneduda beruntzend • soldar con plomo

berunik gabeko erregai • carburante sin plomo

berunkara • plo izo

berunkara • plo izo

berunkari • hojalatero

berunkari • hojalatero

Berunkarien Lantaldea • Brigada de Linterneros

berunkaritza • hojalatería

besa otz • anco

besaburu • antebrazo; ho bro

besada • brazada; haz

besagain • antebrazo; ho bro, volea

besagain • volea

besagainez • volea ead

besakada • brazada

besaldi • brazada

besape • axila; sobako

besapeko • axilar; axilar

besarkada • abrazo; brazado

besarkada • abrazo

besarkada • brazado

besarkadera • abrazadera

besarkatu • abarcar; abrazar

besarkatu, besarka, besarkatzen (du) • abrazar

besarte • anga

besartean • entre brazos

besartean • entre brazos

besatara • brazada

besaulki • butaca; sillón

besaulki • sillón

besaulki • butaca

beserdi • anga corta

besikula • vesícula

besikula • vesícula

besikular • vesicular

besikular • vesicular

beslelakatu • alienar

beso • braza; brazo, úbesoak uzkaldu ö cruzarse de brazos

beso • brazo

beso • brazo

beso huts • re angado

beso zabalekin hartu • recibir con los brazos abiertos

besoak ehunduta • cruzado de brazos

besoak garbaldu • arre angar

besoak hazta egin • ponerse en jarras

besoak uztarturik egon, antxumeak saltzen ari • estar de brazos cruzados

besobakar • anco

besoen beteko • guapo

besoetako • ahijada; ahijado, ahijado

besokada • brazada

besoko • brazalete

besoko • brazalete

besondo • hú ero

besondo • muñón

besondo • antebrazo; h• ero, uñón

besoz beso • de bracete

best-seller • best-seller

best-seller • best-seller

besta • fiesta

bestalde • por otra parte

bestalde • ade ás; por otra parte

bestaldeko • opositor

beste • otro; tanto ccccco o, úzu izan ezik beste guztiak ö todos enos

beste aldera • inversamente

beste bat • otro; otro

beste batzuk • otros

beste gabe, beste zer gabe, besterik gabe • sin más

beste gizon bat • otro ho bre

beste gizon bat • otro ho bre

beste gizona • el otro ho bre

beste gizona • el otro ho bre

beste hainbeste, beste honenbeste, beste horrenbeste, bezainbat • otro tanto

beste hariko ezpala • harina de otro costal

beste iritziko • discrepate

beste lurralde bateko • extraterritorial

beste mundura joan • ir al otro barrio

beste orduz • antiguamente

beste ugape • extraterritorialidad

beste zakur batek zaunka egin, beste oilar batek kukurruku jo, kukutxoak soinua aldrebes jo • cantar otro gallo

besteak beste • independiente ente de otros

besteak beste • entre otros

besteak beste • entre otros; independiente ente de otros

besteen gaineko • transcendental

besteganaezin • intransferible

bestela • de otro modo

bestela • en su defecto

bestela baitakoan • disi uladamente

bestela iritzi • discrepar

bestelaekodtu ecccetuda cctzend • alterar; ca uflar, devolver

bestelakatze • alienación

bestelako • diferente; distinto, diverso

Bestelako neurri, ordezko neurri. • medida alternativa

bestelakorik • diversos

bestelakorik • diversos

bestelakotu • alienar

bestelakotze • alienación; alteración, trastocamiento

bestengusina • pri a segunda

bestengusina • pri a segunda

bestengusu • pri o segundo

bestengusu • pri o segundo

bestera • contrariamente

besteraketa • inversión

besteren • ajeno

besteren buruko bartza ageri, anaiaren begian lastoa ikusi, besteren begian edozein samar ikusi, besteren buruko bartza ikusi, besteren buruko zorria ikusi, (inoren) begiko samarra ikusi • ver la paja en ojo ajeno

besteren mahaian agindu, auzoko ateak(k) ixtera joan, besteren bodara joan, hamaika kanatako kamisan sartu, (inoren) praketan sartu, zazpi baratako atorran sartu • meterse en camisa de once varas

besterentze • alienación

besterik ecccbesterik ezd • únicamente

besterik ez • sólo

besterik ezinean, ezinbestean, ezinbestez • en última instancia

besteritziko • discrepante

besterizko • discrepancia

bestetu ebesteetuda bestetzend • variar

bestitxuratu • defor ar; disfrazarse

bestitxuratu • deformar

bestorduz • otrora ebeste orduzd

bestorduz ebeste orduzd • otrora

besutsik • con los brazos re angados; en angas de ca isa

bet-betan • al mismo tiempo, a la vez, de golpe

beta • período; rato, tie po

beta • tiempo, rato, tiempo para hacer algo, tiempo preciso

betagin • comillo; diente canino

betakor • fructífero

betalde • rebaño de vacas; vaquería

betalde • rebaño de vacas

betaro • cu plida ente; despacio, integramente

betarte • entrecejo

betarte • entrecejo

betatxatu • re endar

betatxatzaile • re endador

betatxu • parche; petacho, re iendo

betaurreko eakd • anteojo

betaurrekoak • gafas

betaurrekoak • antiparras; gafas

betaurrekoak • antiparras

betaurrekoeakd • anteojo

betazal • párpado

betazal • párpado

betazpiak • ojera

betazpidun • ojeroso

betazpitsu • ojeroso

betazpitsu • ojeroso

bete • atestar; cu pli entar, e bargar

bete-betean • atinada ente; juntillas ea pied, plenamente

bete-betean e an • acertar etiroad; úbeteta dago ö está relleno, úbeterik dago ö está relleno

bete-maila • grado de llenado

bete betean, osoz oso • de lleno

bete, bete, betetzen (da). bete, bete, betetzen (da) • cumplirse

bete, bete, betetzen (da). bete, bete, betetzen (da) • llenarse

bete, bete, betetzen (du). bete, bete, betetzen (du) • cumplir

bete, bete, betetzen (du). bete, bete, betetzen (du) • llenar

bete, bete, betetzen (du). bete, bete, betetzen (du) • aplicar, observar, ejecutar, satisfacer, realizar, dar cima a, cumplir

bete. bete • lleno, pleno

betea aiera • ejecución

betealdi • colmo

betearazi • hacer cu plir

betearazi • hacer cu plir

betebehar • deber; deber, i perativo

betebehar-seinale • señal de obligación

betebehar. betebehar • deber, obligación, requisito, misión, compromiso, deber

betebeharrak (bazkidearenak) • obligaciones (del socio)

betebeharreko • i perativo; obligatorio

betebetean e an etiroad • acertar

betedura • cu pli iento; henchidura, llenazo

beteerikd • atestado; OMUatestado, úbeteta dago ö está relleno

betegailu • relleno

betegarri • adicional; co ple ento, ejecutable

betegarri • rellenable

betegarrizko • suple entario

betegin • perfecto

betegintzarre • acaba iento; aniversario

beteginzarre • acaba iento; perfección, plenitud

betego. betegoa. betego. betegoa.? • plenitud. ?

betekada • francachela; hartazgo, llenazo

beteki • plenamente

betekizun • función; isión, quehacer

betekizun. betekizun • deber, obligación

beteko • adecuado; apropiado

betekor • fértil

betekunde • complemento

betelan • terraplén; trabajo de relleno

betelan • trabajo de relleno

betepen • ejecución

beteri • enfer edad de los ojos

beteri • enfer edad de los ojos

beterik. beterik • pleno, lleno

beterre • de ojos ribeteados o rojos

beterre • de ojos ribeteados o rojos

betertz • rabillo del ojo

betetasun • hartazgo; plenitud, satisfacción

betetu, bete, betetzen (du). betetu, bete, betetzen (du) • cumplir, realizar

betetzaile • ejecutante; observador, ocupador

betetze • henchimiento

betetze • henchi iento; observancia, vencimiento

betetze. betetze • cumplimiento, ejecución

betetzeko • vacante

betexe. betexe • un poco lleno

betezin • insaciable

beti • sie pre; úhori betidanik da hola ö eso es de sie pre, úbetikoatzesku ö el •lti o ono

beti bat • i pertérrito; i perturbable

beti bati ekin • volvera la carga

beti bezala • invariable ente; rutinariamente

beti bezalako • rutinario

beti eta beti, hirutatik bitan, hitzetik hitzera, hitzetik hortzean, hitzetik hortzera, puntuan behin, txilean pitean, txitean potean • cada dos por tres

beti eta gehiago, gero eta gero, gerotik gerora (...)-ago • cada vez más

beti jaten aritu • glotonear

beti musika bera izan • estar siempre con la misma canción

beti. beti • siempre

betialkate • alcalde vitalicio

betibat. betibat • siempre igual

betibizi • sie previva

betibizi • sie previva

betidanik • desde sie pre

betidanik • desde sie pre

betidaniko • eterno; perpetuo, se piterno

betiera • eternidad

betiere. betiere • en todo momento, siempre

betiereko • eterno; eterno, perpetualmente

betiereko. betiereko • eterno, perpetuo, de siempre, de todo momento

betierekotasun • eternidad

betierekoz • eternamente

betikara • parpadeo; pestañeo

betiko • para sie pre

betiko • eterna ente; i perecedero, para sie pre

betiko betean, betiko guztian, denboratik sekulara, egun eta betikoz, egun eta santa sekulako, orai eta betiereko, orain eta sekulako, para siempre sekula, sekula betiko, sekula eta beti, sekula guztiko, sekulan betiko • por siempre jamás

betiko bizitza • vida eterna

betiko mugapen • limitación permanente

betiko osasun • salvación eterna

betiko. betiko • para siempre

betiko. betiko • de siempre, eterno, perenne, perdurable, permanente

betikor. betikor • eterno

betikora jo • volvera lasandadas

betikotasun • eternidad; perpetuidad

betikotasun • perpetuidad

betikotasun. betikotasun • eternidad

betikotu • eternizaresed; perpetuarse

betikotu, betiko, betikotzen (da). betikotu, betiko, betikotzen (da) • eternizarse, perpetuarse

betikotu, betiko, betikotzen (du). betikotu, betiko, betikotzen (du) • eternizar, perpetuar

betikotz. betikotz • para siempre

Betikozko Lege(a). Betikozko Lege(a) • (la) Ley Eterna

betikozko. betikozko • eterno, perpetuo

betile • pestaña

betile • pestaña

betilun • adusto; antipático, lóbrego

betiraun • durar eternamente

betiraun • perviviente

betiraun • durar eterna ente; perpetuación, perviviente

betiraun • perpetuación

betiraunde • eternidad

Betiri • Pedro

betirin • legaña

betiro • eternamente

betitasun-amets. betitasun-amets. betitarzun-amets • sueño de eternidad

betitasun. betitasun. betitarzun • eternidad

betizu • ganado vacuno ontaraz; huraño, insociable

betizu • ganado vacuno montaraz

beto • veto

betoker • bizco; revirado

betoker • bizco

betoker • tuerto

betondo • cejo; entrecejo, sobrecejo

betondo • sobrecejo

betortz • col illo; diente canino

betsein • niña del ojo; pupila ebegian dagoenad

betsein ebegian dagoenad • pupila

betun • betún

betun • bet•n; lustre

betun koloreko • abetunado

betuneztatu • e betunar

betuneztatu • e betunar

betzain • pastor de vacas; vaquero

betzulo • ojera; órbita del ojo

betzulo • rbita del ojo

beure • su, suyo, suya, de él, de ella

Beure • su, suyo, suya, de usted

beuren • su, suyo, suya, de él, de ella

Beuren • su, suyo, suya, de ustedes

beuren • su, suyo, suya, de ellos, de ellas

BEZ eta Zerga Bereziak • IVA e Impuestos Especiales

bezagarri • do able; educativo

bezain • tan... como

bezain • tan; úhura bezain tontoa ö igual de tonto, úhura bezain handia ö tan grande co oaquél

bezain laister • tan pronto como, luego que, en cuanto

bezainbat • tanto

bezainbat • tan... como..., tanto(s)... como

bezainbertze • tanto(s)... como..., tan ... como

bezainbertzeko • tan, igual, tanto

bezainbeste • tanto

bezala • como, a modo de, igual que, a imitación de

bezala • a i itación de; co o, cual

bezalako • como, que es como, tal como, semejante a, igual a, igual que

bezalaxe • del mismo modo que, exactamente como

bezatu • amaestrar; domar

bezatzaile • do ador

bezero • cliente

bezero. bezeru • cliente

bezpera • víspera

bezpera • víspera

bezti enda • ortaja

beztidura • ortaja

beztitu • a ortajar

beztitu • a ortajar

beztitu, bezti, beztitzen (du) • vestir

beztitu, bezti, beztitzen (du) • amortajar

beztitzaile • a ortajador

beztitzaile • a ortajador

beztu ebeltzebeztuda beztend • denigrar; deshonrar, desprestigiar

bezuza • regalo, dádiva, presente

bezuza • absequio; dádiva, ofrenda

bi • dos; úgizon bi izan dira ö han sido dos ho bres ebid, úbiko ö el dos de los naipes

bi • dos

bi-ezpa-hirur. bi ezpa hirur. bi-ezpa-hiru. bi ezpa hiru • dos o tres

bi aldiz • bis; dos veces

bi azaletako kopeta ukan, bi begirarte ukan • tener dos caras

bi bider • doble ente; dos veces

bi egun barru • dentro de dos días

bi egun barru • dentro de dos días; OME dentro de dos días

bi etalis o • bi etalismo

bi etalis o • bi etalismo

bi gurpileko ibilgailu • vehículo de dos ruedas

bi hilabete • bi estre

bi ila • dos il

bi mila • dos mil

bi otore • bi otor

bi otore • bi otor

Bi saltsa frantsesporru hotzak • Espárragos fríos dos salsas

Bi saltsa frantsesporruak • Espárragos dos salsas

bi zehe bete sudur gelditu, musututs gelditu • quedarse con un palmo de narices

biak batera • a bosa una

bialdu ebiala bialtzend • enviar; expender

bianda • vianda

biao • sesteo; siesta, úbiaotan dago ö está echando la siesta

biao egin • echar la siesta

biao egin • echar la siesta

biaoa egin • sestear

biaotan egon • sestear

biarnoar • bearnés

biarnotar • bea és

biarnotar • bea és

bibak • vivac

bibak • vivac

bibak egin • vitorear

bibakeatu • vivaquear ehacer bivacs

bibakeatu • vitorear; vivaquear ehacer bivacsd

bibalente • bivalente

bibalente • bivalente

biberoi • biberón

biberoi • biberón

bibiparo • vivíparo

bibli • bíblico

bibliko • bíblico

bibliografi • bibliográfico

bibliografi funtsak • fondos bibliográficos

bibliografi funtsak • fondos bibliográficos

bibliografia • bibliografía

bibliografia • bibliografía

Bibliografia berrikuspen. • revisión bibliográfica

bibliografiko • bibliográfico

biblioteka • biblioteca

bibliotekari • bibliotecario

bibliotekarteko • interbibliotecario

bibliotekarteko • interbibliotecario

bibolin • violín

bibolinista • violinista

bibolinjole • violinista

bibote • bigote

biboteak atera • mesarse los cabellos

bibotedun • bigotudo

bibotedun • bigotudo

bibragailu • vibrador

bibrakor • vibrante

bibratu • vibrar

bibrazio • vibración

bidagin • andarín

bidaia • travesía; viaje

bidaia egin • viajar

bidaia espazialak • viajes espaciales

bidaia espazialak • viajes espaciales

bidaia, ibilaldi • expedición

bidaia. bidaie. bidadde. bidaje • viaje

bidaiant • viajante

bidaiari • pasajero; viajante, viajero

bidaiari • pasajero, viajero

bidaiari • viajero, pasajero

bidaiari-leku • habitáculo

bidaiariak garraiatzeko zerbitzu erregular • servicio regular de viajeros

bidaiariak garraiatzeko zerbitzu publiko • servicio público de viajeros

bidaiarien eskatu ahalako garraio • transporte discrecional de viajeros

Bidaiarien Garraio Zerbitzua • Servicio de Transporte de Viajeros

bidaiarientzako leku interesgarri • lugar de interés para viajeros

bidaiatu • viajar

bidaiuntzi • barco de pasajeros

bidaiuntzi • barco de pasajeros

bidaizorro • saco de viaje

bidaizorro • saco de viaje

bidalgarri • trans isible

bidali • despachar; e itir, enviar

bidali • enviado, delegado, representante

bidali, bidal, bidaltzen (du, dio) • enviar, mandar, expedir

bidali. biali • enviar

bidalketa • envío; expedición, re isión

bidalpen • e isión; envío, re esa

bidaltzaile • expedidor; expendedor, re itente

bidaltze • trans isión

bidar • barbilla; entón

bidari • guía

bidari • porte egarraioaren prezioad

bidarte • encrucijada

Bidasoako izokina arranbarrilan errea • Salmón del Bidasoa a la parrilla

Bidasoako Ospitalea • Hospital Bidasoa

bidatza • ruta

bidazti • viajero

bide • vía

bide • trayecto

bide • camino, ruta, medio, curso, método, vía, rumbo

bide • vía

bide • probablemente, aparentemente, parece que, al parecer, seguramente, indudablemente, sin duda

bide • camino

bide-aldaketa • ca bio de sentido; úez bide daki ö parece no saberlo, úbide lekul ö ìpasov dejen pasol

bide-alderatze • desviación, cambio de camino

bide-banaketa • bifurcación

bide-erakusle • guía

bide-ertz • arcén; úez bide daki ö parece no saberlo, úbide lekul ö ìpasov dejen pasol

bide-hezkuntza, zirkulazio-hezkuntza • educación vial

bide-istripu, zirkulazioko istripu, trafikoko istripu • accidente de circulación, accidente de tráfico

bide-istripu, zirkulazioko istripu, trafikoko istripu • accidente de tráfico, accidente de circulación

bide-marra • marca vial

bide-marren protokolo gehigarri • protocolo adicional sobre marcas viarias

bide-prestakuntza • formación vial

bide-sare • red viaria

bide-sareko gurutzagune • nudo de la red viaria

bide-segurtasun • seguridad vial

bide-segurtasuna arriskuan jarri • atentar a la seguridad vial

bide-seinale • señal vial

bide-seinaleak • señalización vial

bide-zabalera • ancho de vía

bide-zirkulazio • circulación vial

bide-zor • servidumbre de paso

bide batez • de paso; refilón eded

bide batez bi mandatu egin, harri batez bi kolpe egin • matar dos pájaros de un tiro

bide batez, bide berdinez, bidenabar • de paso

bide biribil • vía circular

bide e an • entrenar; facultar, ocasionar

bide egin • andar; encauzar

bide erabilgarri • vía practicable

bide erdi gelditu, erdibidean gelditu, erdibidean gelditu • quedarse a medio camino

bide estu • vía estrecha

bide estu • vericueto

bide ez bezala • indebidamente

Bide Garbikuntza eta Hiriko Hondakin Soliduak Kudeatzeko Zerbitzua • Servicio de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos Sólidos Urbanos

bide ibili • viajar

bide laster • vía rápida

bide okerretik • desca inadamente

bide okerretik joan • descarriarse

bide olertu • descarriarse

bide onetik jakin • saber de buena tinta

bide onetik jakin, tinta onetik jakin • saber(lo) de buena tinta

bide onez • lícitamente

bide pribatu • vía privada

bide publiko • vía pública

bide publikoen erabiltzaile • usuario de vía pública

Bide Publikoen Zerbitzua • Servicio de Vía Pública

Bide Publikoetako Zerbitzua • Servicio de Vías Públicas

bide sari eordaind • peaje

Bide Segurtasun eta Laguntza Teknikoko Atala • Sección de Seguridad Vial y Apoyo Técnico

bide tzarrean gainti zuzendu (du) • descaminar, llevar por mal camino

Bide. • ruta

Bide. • vía

bidea balkoitik neurtu • ver los toros desde la barrera

bidea eten • interceptar la vía

bidea libre utzi • dejar expedita la vía

bidea mantentze • mantenimiento de la vía

bideak konpontze, bide-konponketa • reparación de las vías

Bideak Kudeatzeko Zerbitzua • Servicio de Operación del Sistema

Bideak Zaindu eta Mantentzeko Atala • Sección de Conservación y Vialidad

Bideak Zaindu eta Mantentzeko Zerbitzua * Kontserbazio eta Ustiapen Zerbitzua • Servicio de Conservación y Explotación

bidean hartu • interceptar

bidean sartu • irrumpir en la vía

bidearen egoera • condiciones de la vía

bidearte • recorrido

bidebanatze • bifurcación

Bidebarrietako euzkera • euzkera de Bidebarrieta, euskara de Juventud Vasca de Euzkelzale Bazkuna

Bideen Plangintza eta Kudeaketarako Zuzendariordetza Nagusia • Subdirección General de Planificación y Operación del Sistema

bideetako zirkulazioa zaintze • vigilancia de la circulación vial

bidegabe • injusticia; sinrazón

bidegabe ekod • injusto

bidegabekeria • tropelía

bidegabekeriaz • injustamente

bidegabeki • indebida ente; injustamente

bidegabeki xahutu • alversar

bidegabeki xahutu • malversar

Bidegabeko erabilera, bidegabe erabiltze. • uso indebido

bidegabeko xahutze • alversación

bidegabeko xahutze • malversación

bidegabez • ilícitamente

bidegahekeria • injusticia

bidegain • peralte

bidegin • andarín

bidegune • tramo de vía, tramo de carretera

bidegune • tramo de carretera, tramo de vía

bidegune arriskutsu • tramo peligroso

bidegurutza • intersección

bidegurutze • bifurcación; encrucijada

bidegurutze • encuentro de vías

bidegurutze. bidegurutz • encrucijada, cruce, bifurcación

bidekari • a bulante; transe•nte, viajero

bidekide • compañero de camino o de viaje

bidelagun • ca inante; co pañero de ca ino

bidelapur • bandido; bandolero, salteador

bidelapur • salteador

bidelapurkeria • bandolerismo

bidenabar • de paso; incidental ente, refilón eded

bideo • vídeo

bideo • vídeo

Bideo-zaintza eta Askatasunen Batzordea • Comisión de Videovigilancia y Libertades

bideo-zinta • cinta de vídeo

bideofono • videófono

bideofono • videófono

bideokaset • videocassette

bideokaset • videocassette

bider • vez; úzenbat biderr ö òcuántas vecesr, úha aika bider ö uchísi as veces

bider. bidar • vez

bider. per • por (en matemáticas)

bidera ebaki • atajar

bidera irten • atajar

bidera oztu • atajar

bidera oztu • atajar

bideragarri • educable; educativo, viable

bideragarritasun • viabilidad

bideragarritasun • viabilidad

bideraketa • encauza iento; tra itación

biderapen • encauzamiento

bideratu • abocaresed; educar, encarrilar

biderdian • a medio camino

biderik bidarte ibili • ir de la Ceca a la Meca

biderkadura • producto

biderkagai • factor

biderkatu • ultiplicar

biderkatzaile • ultiplicador

biderkatzaile • multiplicador

biderketa • ultiplicación

bidesari • pasaje; peaje, porte

bidesari • peaje

bidesarigune, ordainleku • estación de peaje, puesto de peaje

bidesarigune, ordainleku • puesto de peaje, estación de peaje

bideska • pasadizo; ra al, senda

bidet • bidet

bidet • bidet

bidetik irten • descarrilar; desviarse

bidetu ebideetuda bidetzend • cursar; dar cursoa

bidexigor • (pequeño) sendero

bidexka • ra al; vereda

bidexka • sendero, senda

bidez • funda ental ente; lícitamente

bidez bide ibili • peregrinar

bidezabal • avenida

bidezain • agente de circulación

bidezain • guardia de circulación

bidezainen batek zuzendutako elkargune • intersección regulada por agente

Bidezaintza eta Argikuntza Sekzioa • Sección de Vialidad y Alumbrado

Bidezaintza Negoziatua • Negociado de Vialidad

bidezidor • Senda

bidezidor • sendero

bidezigor • sendero

bidezigor • paso; senda, sendero

bidezka • sendero, senda

bidezki • justamente

bidezko • equitativo, justo

bidezko • equitativo; justo, obvio

bidezko • pertinente, oportuno, procedente.?

bidezko baja • baja justificada

bidezkoa ez den baja • baja no justificada

bidezorro • alforja; aleta, valija

bidezubi • viaducto

bidezulo • bache

bidoi • bidón

bidoi • bidón

bidutzi • onstruo

Bieirak oskoletan • Vieiras en su concha

biela • biela

biela • biela

bien bitartean • ientras; ientras tanto

bietan • dos veces

bietara • dea bos odos; OME dea bos odos

bifasiko • bifásico

bifasiko • bifásico

biga • ternera de unos dos años

biga • dos; novilla, ternera de unos dosaños

biga ia • biga ia

biga ia • biga ia

biga o • bígamo

biga o • bígamo

bigai • novilla

bigantxa • novilla; ternera de unos diez eses, vaquilla

bigantxa • ternera de unos diez meses

bigantxa • vaquilla

bigarren • segundo

bigarren • secundario, secundaria

bigarren • segundo

bigarren ailako • secundaria ente; segundón

bigarren erro • raíz cuadrada

Bigarren hezkuntza. • enseñanza secundaria

Bigarren hezkuntza. • educación secundaria

bigarren ilaran aparkatze • estacionamiento en doble fila

Bigarren jakietarako menua • Menú segundo plato

bigarren mailako edo maila handiagoko, kooperatiba • cooperativa de segundo o ulterior grado

Bigarren mailako ondorioak; ondorio sekundarioak. Droga guztiek dauzkate bigarren mailako ondorio eragin kaltegarriak. • efectos secundarios

Bigarren mailako prebentzio. • prevención secundaria

bigarren orriak • segundas hojas

bigarreneko • secundario

bigarrenez • por segunda vez; secundariamente

bigarrenik • en segundo lugar

bigarrenik • secundariamente

bigira • comidilla; sarao, tertulia

bigiran egon • hacer contertulia

bigot. bigote • santurrón

biguin • blando, suave

biguin-biguin • muy blando, muy suave

biguindu, biguin, biguintzen (du) • ablandar, suavizar

biguinki • suavemente

biguintasun • suavidad

bigun • suave

bigun • blando; flácido, indulgente

bigun • blando.

bigunaldi • indisposición

bigundu • aplacaresed; atenuar

bigundu • ablandaresed; aplacaresed, atenuar

bigundura • flaccidez

bigungarri • suavizador

bigungarri • enternecedor; lenitivo, itigador

bigunkeria • blandenguería; blandura, lenidad

bigunki • blanda ente; elosamente

Bigunki txingarreztatuak trufekin • Mollejas braseadas con trufas

Bigunkiak • Mollejas

Bigunkiak bilbotar erara • Mollejas a la bilbaina

biguntasun • blandura; laxación, orbidez

biguntze • reblandecimiento

biguntze • atenuación; reblandeci iento, te peración

bihar • añana; úbiharko egunak esango digu ö el añana nos lo dirá, úbihar etorriko da ö vendrá añana

bihar • mañana

bihar arte • hasta añana

bihar arte • hasta mañana

bihar edo etzi, goiz edo berandu, laster edo gero, lehen edo gero, lehen gero • tarde o temprano

bihar goizean • mañana por la mañana

bihar goizean • añana por la añana

bihara un • día siguiente

bihara un • el día siguiente

bihara unean • al día siguiente; OMEal día siguiente

biharamun • día siguiente (a uno cualquiera)

biharamunean • al día siguiente

biharko • para mañana

biharko • para mañana

biharko • para añana

biharko • de mañana

bihi • fruto; grano, gránulo

bihilabetekari • revista bi estral

bihilabetekari • revista bi estral

bihilabeteko • bi estral

bihilabeteko • bi estral

bihitegi • granero; hórreo

bihitu • desgranar; granar

bihortz • azada de dos dientes

bihortz • azada de dos dientes

bihotz • áni o; brío, corazón

bihotz • corazón

bihotz-eri • dedo mayor, corazón (dedo)

bihotz-for ako hosto • hojaacorazonada; úhorrek bihotzean hunkitu du ö eso le ha tocado el corazón

bihotz-for ako hosto • hoja acorazonada

bihotz-ikara • temblor de corazón, gran emoción

bihotz-palpitazio • palpitación; úhorrek bihotzean hunkitu du ö eso le ha tocado el corazón

bihotz-taupada • pulsación; pulso, úhorrek bihotzean hunkitu du ö eso le ha tocado el corazón

bihotz-ukaldi • re ordi iento; úhorrek bihotzean hunkitu du ö eso le ha tocado el corazón

bihotz biguneko, bihotz leun • de buen corazón

bihotz da u • contricíon perfecta

bihotz e an • ani aresed; reconfortar

bihotz guztiaz, gogoz eta bihotzez • de todo corazón

bihotz handi • generosidad, gran corazón

bihotz handi ezabald • agnánimo

bihotz handitasun ezablatasund • abertura; esplendidez, longani idad

bihotz hautsi • desani ado; des oralizado

bihotz irekiaz • con toda sinceridad

bihotz onez • bondadosamente

bihotz ukan • tener agallas

Bihotz(eko). Daña la musculatura cardíaca = Bihotz-muskuluei egiten die kalte. • cardíaco,-a

bihotza altxatu • levantar el ánimo

bihotza atzeman, bihotzaren zolaraino ukitu • llegar al alma

bihotza bildu, bihotzaren begiak bildu • recoger el espíritu

bihotza erori, bihotzeko hegoak erori, bihotza galdu • caerse el alma a los pies

bihotza ukabil batean sartuta eduki • tener el corazón en un puño

bihotzak eman • tener una corazonada

bihotzak palpitatu • palpitar

bihotzaldi • ataqueal corazón

bihotzandiko • noble

Bihotzaren erritmo. • ritmo cardíaco

Bihotzaren etenaldi. • colapso cardíaco

bihotzeko • afectuoso; entrañable

bihotzerre • ardor de estó ago

bihotzetarat ezkero • una vez (estén) ya en los corazones

bihotzetik hartu, gogotik hartu, gogoz hartu • tomar a pecho

bihotzetiko • afectuoso, cordial, de corazón

bihotzez • cordialmente, de corazón

bihotzez • afectuosa ente; sentidamente

bihotzez eta gogoz. bihotzez ta gogoz • con toda sinceridad, con todo el alma y el corazón

bihotzgabe ekod • i placable

bihotzgabetu, bihotzgabe, bihotzgabetzen (da) • descorazonarse

bihotzgogor • i pío; inclemente

bihotzgogor, bihotz gogordun, bihotz gogorreko, su harri guztiak baino bihotz gogorragoa(k) • duro de corazón

bihotzondoko • con oción; sensación, sobresalto

bihoz in • enfer edad del corazón; pena, tormento

bihozbera • cle ente; indulgente, isericordioso

bihozberatasun • isericordia

bihozdun • valiente, resuelto, de gran coraje

bihozgabe • in isericorde

bihozgabetu • descorazonar

bihozgogor • in isericorde

bihozgogortasun • i piedad

bihoztun • ani oso; bravo, valeroso

bihur • complejo; enredado, retorcido

bihur • torcido

bihurdikatu, bihurdika, bihurdikatzen (du) • retorcer

bihurdura • distorsión; pandeo, torcedura

bihurgarri • restituible

bihurgarri • restituible; reversible

bihurgarritasun • reversibilidad

bihurgune • curva

bihurgune • recodo

bihurgune • recodo; revuelta, sinuosidad

bihurgune arriskutsu • curva peligrosa

bihurgunetsu • sinuoso

bihurka • serpenteando

bihurka ibili • serpentear

bihurkari • reflexivo

bihurkeria • insubordinación; travesura

bihurketa • retorsión; retortijón, torsión

bihurkin • destornillador; rosca, tornillo

bihurkoi • flexible

bihurpen • devolución

bihurri • travieso, revoltoso, pillo, perverso, malvado

bihurri • enrevesado

bihurri • astuto; enrevesado, í probo

bihurrikeria • barrabasada; perversión, trastada

bihurriko • tuerca

bihurritu • insubordinaresed; retorcer

bihurritza • sedición

bihurtu • retorcido

bihurtu • convertir; devolver, udarse

bihurtu, bihur, bihurtzen (da) • volver, tornar, retornar

bihurtu, bihur, bihurtzen (da) • torcerse

bihurtu, bihur, bihurtzen (da) • convertirse en, volverse

bihurtu, bihur, bihurtzen (du) • traducir

bihurtu, bihur, bihurtzen (du) • devolver

bihurtu, bihur, bihurtzen (du) • torcer

bihurtu, bihur, bihurtzen (du) • retorcer

bihurtze • retirada; torcimiento

bikain • excelente, sobresaliente, magnífico, exquisito

bikain • egregio; e inente, for idable

bikain • redondamente

bikain eeskoland • sobresaliente

bikaindu • ejorar; perfeccionar, refinar

bikainki • estupenda ente; aníficamente

bikaintasun • e inencia; excelencia, primor

bikarbonatatu • bicarbonatar

bikarbonatatu • bicarbonatar

bikarbonato • bicarbonato

bikarbonato • bicarbonato

bikario • párroco; vicariato

bikario • vicariato

bikaritza • vicaría

bikaritza • vicaría

bike • alquitrán; asfalto, brea

biketsu • pringoso

bikeztapen • e breadura

bikeztapen • e breadura

bikeztatu • e brear

bikeztatu • alquitranar; e brear, e pecinarse

biki • ge elo; ge elo ebernarenad, ellizo

bikini • bikini

bikini • bikini

bikoiti • par

bikoitz • doble; duplo, ge inado

bikoitz. bikoitz • doble

bikoizki • duplicado

bikoizki • duplicado

bikoizpen • ge inación

bikoizpen • ge inación

bikoiztasun • dualidad

bikoiztu • doblar; duplicar, ge inar

bikonde • doble, compuesto de dos

bikor • grano; gránulo, grumo

bikor zuri • glóbulo blanco

bikorkadura • granulación

bikorkatu • granulado

bikorkatu • granulado

bikorkatu • granularse

bikorkatu • granularse

bikortsu • granuloso

bikortsu • granuloso; gru oso

bikortsu • gru oso

Bikortua • Granizado

bikote • dúo

bikote • d•o; pareja

bikote • pareja

bikti a • vícti a

bikuina • vicuña

bikun • doble; duplo

bikun. bikun • pareja

bil eud • unirse

bila • buscando; en busca de, pos

bila • buscando

bila-bide. bilabide. bila-bide. bilabide • busca, búsqueda

bila aritu • buscar

bila e-rend • busca eend; ú-ren bila ö tras eded, úurrearen bila ö en busca del oro

bila ibili • buscar; rebuscar

bila. bila • en busca, buscando

bilakabide • proceso de evolución

bilakabide • proceso de evolución

bilakabide. bilakabide • desarrollo, evolución

bilakaera • desarrollo; desenvolvi iento, devenir

bilakarazi • desarrollar

bilakarazi, bilakaraz, bilakarazten (du). bilakarazi, bilakaraz, bilakarazten (du) • transformar, hacer cambiar, convertir, promover, poner en juego, desplegar, aumentar

bilakarazte. bilakarazte • desarrollo, extensión

bilakatu • desarrollar

bilakatu • convertir; desarrollar, desenvolverse

bilakatu, bilaka, bilakatzen (da). bilakatu, bilaka, bilakatzen (da) • devenir, evolucionar, transformarse en, convertirse en, volverse, hacerse, tornarse

bilakatu, bilaka, bilakatzen (du). bilakatu, bilaka, bilakatzen (du) • transformar, convertir en, tornar

bilakatze. bilakatze • evolución, desarrollo

bilakatzebide. bilakatzebide • desarrollo, transmigración

bilaketa • rebuscamiento

bilaketa • b•squeda; pesquisa, rebuscamiento

bilaketari • buscador

bilakuntza • b•squeda

bilari. bilari • investigador, que busca

bilatu • rebuscar

bilatu • buscar; ingeniaresed, rebuscar

bilatu, bila, bilatzen (du). bilatu, bila, bilatzen (du) • buscar

bilatzaile • buscador

bilau • pérfido; vil, villano

bilaukeria • bellaquería; ruindad, vileza

bilauki • vilmente

bilbainista • bilbainista

Bilbao-Arte • Bilbao-Arte

Bilbao Aterpetxea • Albergue Bilbao Aterpetxea

Bilbao Ekimen Turistikoak, S.A. • Bilbao Iniciativas Turísticas, S.A.

Bilbao Kirolak-Instituto Municipalde Deportes • Bilbao Kirolak-Instituto Municipal de Deportes

Bilbao Konbentzio Buro • Bilbao Konbentzio Buro

bilbapen • entra ado

bilbapen • entra ado

bilbatu • entra ar; tra ar eoihalak egitekod

bilbatu, bilba, bilbatzen (du) • tramar

bilbatu, bilba, bilbatzen (du) • tramar, conspirar

bilbe • trama

bilbe • tra a eoihalak egitekod

Bilbo Zaharraren Berregokipenerako Mahaia • Mesa por la Rehabilitacion de Bilbao la Vieja

Bilbo. Bilbao • Bilbao

BILBOGAS, S.A. • BILBOGAS, S.A.

bilboko barrenkaletik makalaua ekarri, katua eraman, mahatsa hartu, atuna harrapatu, amuarraina harrapatu, eperra harrapatu, mokoilua harrapatu, otso beltza harrapatu, perretxikoa harrapatu, txorizoa harrapatu, zepelina harrapatu • agarrarse una mona

Bilboko Eskualdea • Comarca Bilbao

Bilboko Etxebizitzak • Viviendas Municipales de Bilbao

Bilboko Gizarte-Egoitzak • Residencias Sociales de Bilbao

Bilboko Hiltegia, S.A. • Matadero de Bilbao, S.A.

Bilboko pistoa • Pisto bibaino

Bilboko Udalaren Musika-Eskola 'Jesús Arambarri' • Escuela Municipal de Música de Bilbao 'Jesús Arambarri'

Bilboko zizpuruak • Suspiros de Bilbao

Bilborako Sarbideetako Sailatala • Subárea de Accesos a Bilbao

Bilborock • Bilborock

bilbotar • bilbaíno

bilbotar • bilbaíno

bilbotarroide • bilbainoide

bilbotartasun • bilbainía

bilbotartasun • bilbainismo

bilbotartasun • bilbainía; bilbainismo

bildari • recopilador

bildots • cordero

bildots • borrego

Bildots • Cordero

Bildots-bigunkiak • Litiruelas de cordero

Bildots-bigunkiak trufa saltsatan • Mollejas de cordero en salsa de trufas

Bildots-burumuin eta esnakiak • Sesos y mollejas de cordero

Bildots-giltzurdinak ziapaz • Riñones de cordero a la mostaza

Bildots-hanka ali-oli erara • Pierna de cordero al ali-oli

Bildots-hanka labean • Pierna de cordero al horno

Bildots-hankatxoak Errioxa erara • Patitas de cordero a la riojana

Bildots-odolaren arraultzopila • Tortilla de sangrecilla de cordero

Bildots-tripotxak • Menudillos de cordero

Bildots bigunkiak piper berdeekin • Mollejas de cordero con pimientos verdes

bildu • acaparar; acopiar, agolpar

bildu • acaparar; acopiar, agolpar

bildu • recogido; reunido

bildu • reunido

bildu a • colección; co plejo, conjunto

bildu ari • recaudador ecoleccionistad

bildu atu • recolectar

bildu azale • recaudador ecoleccionistad; recolector ecoleccionistad, unidor

bildu azale • recolector ecoleccionista

bildu, bil, biltzen (da). bildu, bilt, biltzen (da) • unirse, juntarse

bildu, bil, biltzen (da). bildu, bilt, biltzen (da) • reunirse, juntarse

bildu, bil, biltzen (du). bildu, bilt, biltzen (du) • unir, reunir, recoger, juntar, almacenar, recaudar

bildukin • envoltorio; envoltura

bilduma • reunión. ?

bildumetako ibilgailu • vehículo de colección

bildura • reunión

bilera • encuentro; junta, reunión

bilete • billete

bilgailu • recogedora ra

bilgo • paquete

bilgor • sebo

bilgorreri • seborrea

bilgortsu • sebáceo; seboso

bilgotu ebilgoetuda bilgotzend • e balar

bilgu • rollo de papel

bili • pollo de ganso

bili • pollo de ganso

bilinbolo • renacuajo

bilioi • billón

bilioi • billón

bilis • bilis

bilkari • rollo

bilketa • encuentro; recaudación, recogida

bilketari • recaudador; recopilador

bilki • depósito

bilkin • envoltura

bilkor • sebo

bilkor jario • seborrea

bilkura • reunión

bilkura • reunión, sesión, congreso

bilkura-akta, bilerako akta • acta de la sesión

bilkura erakarri • convocar

bilkura, bilera • sesión

bilkurakide. bilkurakide • participante (en una reunión), miembro de un congreso

bilo • pelo, cabello, vello

bilo • vello

bilo • crin

bilo • pelo; sedal

biloba • biznieto; nietaeod

biloba • biznieto

biloizgo • desnudez

biloizik • desnudo

biloiztu, biloiz, biloizten (da) • desnudarse

bilotsu • peludo; velloso, velludo

biltegi • al acén

biltegi-jabe • al acenista; al acenista

Biltegietako Taldea • Grupo de Almacenes

Biltegiko Azpiunitatea • Subunidad de Almacén

biltegizain • al acenero

biltegizain • al acenero

biltoki • al acén; centro de reuniones, depósito

biltoki • centro de reuniones

biltontzi, ontzi • depósito

Biltsa, moussea • Mousse

biltzaile • recaudador; recogedora ra, recolector

biltzaile • recolector

biltzar • asa blea; junta, reunión uy i portante

Biltzar eta Turismo Zerbitzua • Servicio de Congresos y Turismo

biltzar. biltzarre • congreso, comité, sociedad, asamblea, reunión, conferencia, junta

biltzarkide • asa bleísta; asa bleísta

biltzarreko • asa bleísta

biltze • colección, reunión

biltze • recaudación; recaudo, recogida

biltze- • recaudatorio

biltzeko • envolvedor; recaudatorio

biltzeko tresna • recogedero

biltzontzi • depósito

bilur • vilorta

biluzgorritasun • desnudez

biluzi • desnudaresed; úbiluzik dago ö está desnudo

biluzi • desnudo

biluzik • desnudo; en cueros, porretas eend

biluzik • en cueros

biluzkeria • nudismo

biluztasun • desnudez; nudismo

biluztu ebiluzetuda biluztzend • desnudar; desvalijar, expoliar

bina • dosa cada uno; dos cada uno

bina • dos cada uno

binaka • de dos en dos; OME de dos en dos

binaka • de dos en dos, por parejas

binako • binario; dual

binan • de dos en dos; OME de dos en dos

binbilika erabili • traquetear

binbilikatu • traquetear

bingo • bingo

bingo • bingo

bino io • bino io

bino io • bino io

binokular • binoculareesd

biodegradagarri • biodegradable

biodegradagarri • biodegradable

Biodibertsitatearen Zuzendaritza • Dirección de Biodiversidad

Bioetika. • bioética

biofisika • biofísica

biofisika • biofísica

biogeografia • geono ía

biografia • biografía

biografia • biografía

biografo • biógrafo

biografo • biógrafo

biok • los dos, ambos

bioki ika • bioquí ica

bioki ika • bioquí ica

biola • viola

biola • vihuela

biola • vihuela; viola

bioleta • violeta

biologi • biológico

biologia • biología

biologiko • biológico

biologo • biólogo

biologo • biólogo

biolontxelo • bioloncelo; violoncelo

biolontxelo • bioloncelo

biolontxelo • violoncelo

bionbo • bio bo

bionbo • bio bo

biotopo • biótopo

biotopo • biótopo

bioxido • bióxido

bioxido • bióxido

biper • pimiento

bipera • víbora

biperdun • saleroso

bipi • pepita

bipi • carcoma, polilla

bipil • denodado; estupendo, for idable

bipil • valiente, resuelto, bravo

bipil • desnudo, despojado de todo ornato

bipil • rama joven en el árbol

bipil • airoso, abierto

bipildu • depilar; desplu ar, despojarse

bipildu • depilar; úoso bipila da ö es uy resuelto

bipilki • a la perfección; decidida ente, denodadamente

bipiltasun • rotundidad; virilidad

bipiltze • depilación

bir-erran, bir-erran, bir-erraiten (du, dio) • repetir, decir de nuevo

bir-iraikitza • reconstrucción

bir-iraikitze • reconstrucción, restauración

bir-irun, bir-irun, bir-iruten (du) • rehilar, reconstituir

bir aniera • bir ano

bir oldaketa • reconversión

bir oldaketa • reco posición; reconversión

bir oldatu • reconvenir; refundir, rehacer

bir oldatu • reconvenir

bir oldatzaile • refor ista

bira • gira; giro, viraje

bira-biraka • dando vueltas, girando

bira egin • la vuelta edard; virar

birabarki • berbiquí

birabarki • berbiquí

biradera • manivela

biragune • revuelta; sinuosidad

biraka • a vueltas; dando vueltas

birakari • giratorio; rotatorio

biraketa • gira; giro, revolución

biraketa-higidura • movi iento de rotación

biraketa-higidura • ovi iento de rotación

birakor • giratorio

biraldakuntza. birraldakuntza. berraldakuntza.bir-aldakuntza. ber-aldakuntza • cambio, alteración

birao • blasfe ia; i precación, jura ento ehitzc zantarrad

birao egin • blasfemar

biraoa esan • blasfemar

biraoak esan • decir palabrotas

biraogile • blasfemo

biraolari • blasfe ador

biraolari • blasfe o; aldiciente

biraoti • aldiciente

biratu • girar; la vuelta edard, revolucionar

biratzaile • giratorio

biratze • rotación

birbaloratu • revalorizar

birbaloratu • revalorizar

birberogailu • recalentador

birberogailu • recalentador

birberotu • recalentado

birberotu • recalentarse

birdeskontu • redescuento

birdeskontu • redescuento

birfindegi • refinería

birfindegi • refinería

birfindu • refinado

birfindu • refinar

birfinketa • refinado; refina iento, refino

birfinketa • refino

birfrijitu • refreir

Birgaitu, osatu, sendabidean jarri. • rehabilitar

Birgaitze prozesu, osatze prozesu, sendabide. Personas en proceso de rehabilitación = Sendabidean dauden pertsonak. • proceso de rehabilitación

Birgaitze(ko) zentro. • centro de rehabilitación

Birgaitze, osatze, sendabide. Drogodependientes en proceso de rehabilitación = Birgaitzeko bidean diren drogazaleak. Personas en proceso de rehabilitación = Sendabidean dauden pertsonak. • rehabilitación

Birgaitzeko programa, errehabilitaziorako programa. • programa de rehabilitación

birgaldaketa • refundición

birgina. virgina • virgen

birgogoratu • re e orar

birgogoratu • re e orar

Biribikia saltsan • Redondo en salsa

biribil • redondel

biribil • redondo

biribil • redonda

biribil • redondo, de tipo de circunferencia

biribil • redonda; redondel, redondo

biribildu • e balar; enrollar, perfilar

biribildu • redondear

biribildu • redondeado

biribildu • escariar; redondear

biribilgune • glorieta

biribilka • dando vueltas; volteando

biribilkapen • enrollamiento

biribilkapen • enrollamiento

biribilkatu • enrollar; retorcer, rodar

biribilkatu • enrollar

biribilketa • pasacalle; voltereta

biribilki • rotundamente

Biribilkia zapaldua • Redondo mechado

biribiltasun • redondez

biribiltasun • rotundidad

biribiltasun • redondez

biribiltasun • redondez; rotundidad

birigarro • zorzal; malviz

Birigarro zopa onddoz • Sopa de malviz con hongos

Birigarroak • Malvices

Birigarroak kabiatan • Malvices al nido

birik behingo • alterno

birika • fle a; pul ón

birika- • pul onar

birika handi, gibel handi, gibel handiko, gibelondo, gibel oneko, gibelzabal • panza en gloria

birikak jan, erraiak jan, tripak jan • comerse las tripas

birikako • pul onar

biriketako in • pul onía

biriki • asadura; asadurilla, pul ó

birikiak • pulmones

biritsi • mellizo, gemelo

biritxi • mellizo; par

biritxi • pareja

birizki • gemelo, mellizo

birjaio • renacer

birjaiotze • renacimiento

birjantzi • revestirse

birjarpen • reposición

birjarri • rei plantar; reponer, restablecerse

birjartze • restablecimiento

birjausi ebirjausa birjaustend • reincidir

birjina • virgen

birjinal • virginal

birjinal • virginal

birjintasun • virginidad

birjintasun • virginidad

birjosi ebirjosa birjostend • recoser; repasar

birkargatu • recargar

birkautxuztaketa • recauchutado

birkautxuztaketa • recauchutado

birkautxuztatu • recauchutar

birkautxuztatu • recauchutar

birkonpondu • reco poner

birkristaldu • recristalizar

birkristaldu • recristalizar

birkristaltze • recristalización

birkristaltze • recristalización

birla • bolo

birlaboratu • reelaborar

birlaboratu • reelaborar

birlandagarri • trasplantable

birlandagarri • trasplantable

birlandaketa • transplante

birlandaketa • transplante; trasplantación

birlandatu • replantar

birlandatu • rei plantar; replantar, trasplantar

birlandatu • transplantar

birlari • jugador de bolos

birlatan • a los bolos

birlatan • a los bolos

birlelo • antífona

birloba • biznieto

birloratu • reflorecer; resurgir

birloratu • reflorecer

birlorpen • recuperación

birlortu • recuperar

birlot eud • reanudar; reengancharesed, religar

birlotze • reenganche

birpentsatu • recapacitar; repensar

birpiztu, birpitz, birpizten (du) • revivificar

birplantea endu • replanteamiento

birplanteaketa • replanteamiento

birpopulaketa • repoblación

birpopulaketa • repoblación

birpopulatu • repoblar

birrerori • reincidente

birresten • ratificación; refrendo

birrin • salvado eirinetikoad

birrindu • olido

birrindu • arrasar; asolar, de oler

birrindu • arrasar; asolar, de oler

birringailu • rallador; trituradora ra

birringailu • rallador

birringarri • ful inante; pulverizable, triturable

birrinketa • pulverización; ralladura, zafarrancho

birrintzaile • de oledor; destrozador, destructor

birrintzaile • destrozador

birrintze • de olición; de olición, ful inación

birritan • bis; doble ente, dos veces

birritan erre • recocido

birrotxa • solterona; virrocha

birsal enta • reventa

birsal enta • reventa

birsaldu • revender

birsaldu • revender

birsaltzaile • revendedor

birsaltzaile • revendedor

birsarrera • reingreso

birsartu • reingresar

birsartu • reintroducir

birsartu • reengancharesed; reingresar, reintroducir

birsartze • reingreso

birsartze • reenganche; reingreso

birsorkuntza • regeneración; reproducción

birsorkuntza • reproducción

birsort eud • reengendrar; regenerar, reproducirse

birsorteud • reengendrar

birsortzaile • regenerador

birsortzaile • regenerador

birsortze • regeneración

birtual • virtual

birtualtasun • virtualidad

birtualtasun • virtualidad

birtualtasunez • virtuaimente

birtualtasunez • virtuaimente

biru • hilo

birulento • virulento

birulentzia • virulencia

birunda • aro

birundaka • rodando

birundaka ibili • rodar

birus • virus

Birus. • virus

birziklapen • reciclaje

birziklapen • reciclaje

birziklatu • reciclar

birziklatu • reciclar

birzurgaketa • reabsorción

birzurgapen • reabsorción

birzurgatu • reabsorber

birzurgatu • reabsorber

bis • bis

bisaia • faz; rostro

bisatu • visado

bisdun • espu oso

bisekzio • bisección

bisera • visera

bisera • visera

bisera ekd • anteojo

biseraekd • anteojo

bisestu • bisiesto

bisexual • bisexual

bisexual • bisexual

bisexualitate • bisexualidad

bisexualitate • bisexualidad

bisigodo • visigodo

bisigodo • visigodo

bisigu • besugo

bisilabiko • bisílabo

bisilabiko • bisílabo

bisistu • bisiesto

bisita • visita

bisita-orduak • horas de visita

bisita-orduak • horas de visita

bisita egin • visitar

bisitari • visitante

bisitatu • visitar

bisitatzaile • visitador

bisitazio • visitación

bisitazio • visitación

biska • liga etxoriak harrapatzekod

biskosi etro • metro

biskosi etro • viscosí etro

biskositate • viscosidad

Biskotxozko pasteltxoak • Pastelillos de bizcocho

bisoi • visón

bisonte • bisonte

bista • paisaje; panora a, vista

bistako • evidente; flagrante, patente

bistan • palpablemente

bistan denez • evidentemente

bistan egon • saltar a la vista

bisturi • bisturí; escalpelo, escarpelo

bisustegi • hoyo de nieve; nevero

bisustu • inte perie; jeringa

bisustu ebisutsv bisustend • ventisquear

bisutegi • bisutería etienda

bisutegi • bisutería etiendad

bisuteria • bisutería

bisuts • bru a; neblina, ventisca

bisuts egin • ventisquear

bit • bit

bit • bit

bita ina • vita ina

bita ina • vita ina

bita iniko • vita ínico

bita iniko • vita ínico

bitakora • bitácora

bitakora • bitácora

bitalis o • vitalismo

bitalista • vitalista

Bitamina. • vitamina

bitan • bis

bitar • binario

bitara • dea bos odos; OME dea bos odos

Bitariko diagnosi; (buru) gaixotasunezko eta mendekotasunezko diagnosi. • diagnóstico dual

bitariko ibilgailu • vehículo mixto

bitarte • apoyo; hendidura, inter edio

bitarte- • intersticial

bitartean • entretanto, mientras tanto

bitartean • durante; entretanto, ientras

bitartean • entretanto

bitartekari • intermediario

bitartekari • inter ediario; ediador

Bitartekari, bitarteko, ararteko, artekari. Formación de mediadores sociales = Gizarte-bitartekariak prestatzea. Formación de mediadores juveniles = Gazte-bitartekariak prestatzea. • mediador, -a

bitartekaritza • mediación

bitartekaritza • ediación

bitarteko • enlace; interino, inter ediario

bitarteko gisa erabili • mediatizar

bitarteko gisa erabili • ediatizar

Bitarteko helburuzko programa. • programa de objetivos intermedios

bitarteko izan • interceder; inter ediar

Bitarteko, tarteko helburu. Programas de objetivos intermedios son necesarios (metadona, ... ) = Tarteko helburua duten programak (metadona...) beharrezkoak dira. La filosofía de reducción de riesgos y los programas de objetivos intermedios se han convertido en piedras angulares de la asistencia a la persona drogodependiente en la red sanitaria pública actual = Hain zuzen ere, arriskuak gutxitzearen aldeko filosofia eta [bitarteko helburuetako] * helburu ertainetako programak gaur egungo osasun sare publikoan drogazaleari ematen zaion laguntzaren euskarri bihurtu dira. Programas de objetivos intermedios y de reducción de daños = [Bitarteko] * Epe ertaineko helburuak dituzten programak zein kalteak murrizteko programak. • objetivo intermedio

bitartekogabe • in ediato

bitartekotasun • intercesión; interinidad, interseción

bitartekotza • intercesión; ediación

bitartetu, bitarte, bitartetzen (da) • intervenir, mediar, servir de intermediario

bitartez e-erend bitartezd • ediante; por intercesión de, por edio de

bitasun • dualidad; dualismo

bitelo • vitelo

bitore • resoluto; triunfante, versado

bitriolo • vitriolo

bitriolo • vitriolo

bits • baba; espu a

bitsa bota eeriond • babear

bitsa kendu • espumar

bitsadera • espu adera

bitsadera • espu adera

bitsatu • babear; espumar

bitter • bitter

bitter • bitter

bitu ebietuda bitzend • doblar

bitxi • dije

bitxi • original, extraño, raro

bitxi • alhaja; bonito, brillante

bitxi- • lapidario

bitxi-saltzaile • joyero

bitxidenda • joyería

bitxigile • joyero; orfebre

bitxigintza • orfebrería

bitxikeria • originalidad, singularidad, rareza

bitxikeria • ridiculez

bitxikeria • bisutería; chuchería, ridiculez

Bitxikeria, nabarmenkeria; [col.] xelebrekeria. • excentricidad

bitxilore • argarita

bitxiontzi • joyero

bitxiren bitxiz • de puro raro

bitxitegi • joyería

bitxitu ebitxitu • engalanar; enjoyar

bitxiztatu • enjoyar

bitxiztatu • enjoyar

bitzuekd • a bos; a bos

biuniboko • biunívoco

biuniboko • biunívoco

biurtekari • bienal

biurteko • bienal

bixar • pelusa

bixigu • besugo

bixika • vejiga; vesícula

bizantziar • bizantino

bizantziar • bizantino

bizar • barba; úo

bizar • barba

bizar • barba

bizar-labana • navaja deafeitar; úo

bizar-labana • navaja de afeitar

bizar akina • áquina deafeitar

bizar otz • la piño

bizardo • barbudo

bizardun • barbudo

bizardun • barbudo

bizargabe • i berbe; la piño, la piño

bizargabe ekod • barbila piño; i berbe

bizargabeekod • barbila piño

bizargabeekod • imberbe

bizargile • fígaro

bizargile • fígaro

bizargin • barbero

bizargin-etxe • barbería

bizarki • rebaba

bizarlabantxo • hoja deafeitar

bizarlabantxo • hoja de afeitar

bizarra egin • afeitarse

bizarra kendu • afeitarse

bizarra kendu • afeitaresed; rasurar

bizarra kentze • rasuración

bizarra lepoan ekarri • traer la barba sobre el hombro

bizarra oztu • afeitar

bizarrak kendu • desbarbar e etalakd

bizarrak kenedud e etalakd • desbarbar

bizarretik heldu • esar la barba

bizartegi • barbería

bizartsu • barbudo

bizeps • bíceps

bizeps • bíceps

bizgailu • encendedor; ful inante

bizi • corriente.(ur bizi = agua corriente)

bizi • ágil; intenso, palpitante

bizi • vivo, viva

bizi • vida

bizi- • vital; úez du bizirik ö no tiene vida, úez dira bizi ö no viven

bizi- • vital, de la vida

bizi- • vital

bizi-azkargo • fuerza o vigor vital

bizi-bizi • muy vivo

bizi-ere u • espacio vital

bizi-ere u • espacio vital; úez du bizirik ö no tiene vida, úez dira bizi ö no viven

bizi-ezpa-heriotzeko itaune • cuestión de vida o muerte

bizi-ezpa-heriotzeko itaune • cuestión de vida o muerte

bizi-hazi • semilla de vida, esperma de vida

bizi-indar • fuerza vital; úez du bizirik ö no tiene vida, úez dira bizi ö no viven

bizi-indar • fuerza vital

bizi-lege • ley de vida

bizi-leku • domicilio, morada, residencia

bizi-modu • modo o forma de vida, manera de vivir

bizi-oldar • vitalidad, ímpetu de vida

bizi-poza • laalegría de vivir; úez du bizirik ö no tiene vida, úez dira bizi ö no viven

bizi-poza • la alegría de vivir

bizi aila • nivel de vida

bizi alargun • divorciado

Bizi egoera, bizimodu. La mejora de las condiciones de vida, trabajo, vivienda, urbanismo... = Bizimodua, lana, etxebizitza, hirigintza... hobetze. • condiciones de vida

bizi izan • existir; anteneresed, orar

bizi izan (da) • vivir, morar, habitar

Bizi kalitate. • calidad de vida

bizi odu • for a de vida; edio de vida, úbizi odu txarra du ö tiene al vivir

bizi odu aila • odo etrend de vida

bizi olde • for a de vida

Bizi(tzako) ohiturak. • hábitos de vida

bizia atera, bizibidea atera, bizimodua atera, burua atera, txanpona atera • ganarse la vida

bizia kendu • quitar la vida

biziagotu • arreciar; intensificar

biziaren egarri • sed de vida

biziaren koskontzean • en la primavera de la vida. en la flor de la vida

biziaren penan • bajo pena de muerte

biziarteko • vitalicio

biziarteko pentsio • pensión vitalicia

biziatu • enviciaresed; viciar

bizibako • ianni ado

bizibide • edio de vida; odo de vida, oficio

bizibide • profesión, empleo

bizibideak • medios de subsistencia

bizibideak • edios de subsistencia

bizidun • vivo, viviente, que tiene vida, animado

bizidun • ser vivo; viviente

bizidun • viviente

biziemaile. bizi-emaile • dador de vida, vivificador

bizierditzaile • vivíparo

bizierrule • ovovivíparo

bizigabe • inani ado

bizigabe • exáni e; ianani ado, inani ado

bizigabe • sin vida, inanimado, falto de vida

bizigarri • esti ulante; ingrediente, subsistencias

Bizigarri natural. • estimulante natural

Bizigarri, bizkorgarri, suspergarri. • estimulante

bizigarriak bota • condi entar

bizikai • abasteci iento; ali ento, nutrición

bizikaiak • víveres

bizikaiak • víveres

biziki • entera ente; global, intensamente

biziki • vivamente, en gran manera, enormemente

biziki irrikatu • arder con deseos

bizikide • orador

Bizikizun, bizipen. • vivencia

bizikleta • bicicleta

bizikleta • bicicleta

bizikleta • bicicleta

bizikor • vivaz

bizilagun • habitante

bizilagun • habitante; orador, residente

bizileku • do icilio eetxead; orada, sede

Bizimodu, bitzitzeko modu, bizitzeko era. Estilo de vida consumista = Bizimodu kontsumista. Estilo de vida saludable = Bizimodu osasuntsu. ¿Trata de vender un estilo de vida? = Bizitzeko era bat saldu nahi du?. • estilo de vida

bizinahi • vivalavida; vividor, úhori bizinahi bat da ö ese es un vivalavida

bizio • vicio; lo briz ehesteetako zizaread

biziora zaletu • enviciarse

bizioso • vicioso

biziotsu • vicioso

bizirako • perpetuo; vitalicio

biziraun • supervivir

biziraun • pervivir

biziraun • sobrevivir

biziraun • pervivir; sobrevivir, supervivir

biziraupen • pervivencia

biziraupen • longevidad; pervivencia, supervivencia

biziraupen • longevidad

bizirik • vivo, con vida

bizirik • ide ne; ileso

bizirik geratua eirtenad • superviviente

bizirik iraun • superviviente

bizirik iraun • subsistir; superviviente

bizirik segitu • subsistir

bizisari • pensión vitalicia

biziskila • vidita

bizitasun • vitalidad; vivacidad, viveza

bizitasun • viveza

bizitegi • residencia

bizitetxe • vivienda

bizitoki • residencia, domicilio

bizitore • vividor.?

bizitu • espabilaresed; úez du bizirik ö no tiene vida, úez dira bizi ö no viven

bizitu ebizietuda bizitzend • activar; a enizar

bizitu, bizi, bizitzen (du) • vivir (algo)

bizitxo • vidita

bizitza • vida; vivienda

bizitza • vida, vitalidad

bizitza guztirako • vitalicio

bizitzaz beterik. bizitzaz beterik • pleno de vitalidad, lleno de vida

bizitze eredua • vida eje plar

bizizale • vitalista

bizizaletasun • vitalismo

bizkaiera • vizcaíno eeuskalkiad

bizkaiera. bizkaiara • vizcaíno (dialecto)

bizkaierazale. bizkaiarazale • partidario del (dialecto) vizcaíno

Bizkaiko Aldizkari Ofiziala • Boletín Oficial de Bizkaia

Bizkaiko Basoen Batzordea • Comisión de Montes de Bizkaia

Bizkaiko Ehiza Batzordea • Consejo de Caza de Bizkaia

Bizkaiko Foru Aldundia • Diputación Foral de Bizkaia

Bizkaiko Garraio Batzordea (BGB) • Comisión de Transportes de Bizkaia (BGB)

Bizkaiko Hirigintza Batzordea • Comisión de Urbanismo de Bizkaia

Bizkaiko Ibaietako Arrantzaren Kontseilua • Consejo de Pesca Continental de Bizkaia

Bizkaiko Lurraldeko Minusbaliatuen Erregistroa • Registro de la Población con Discapacidad en el Territorio de Bizkaia

Bizkaiko Osasun-barrutia • Área de Salud de Bizkaia

Bizkaiko Ospitalez kanpoko Osasun Mentala • Salud Mental Extrahospitalaria de Bizkaia

Bizkaiko Portuen Lurralde Zerbitzua • Servicio Territorial de Puertos de Bizkaia

Bizkaiko Uren Lurralde Zerbitzua • Servicio Territorial de Aguas de Bizkaia

bizkaitar • vizcaíno

bizkaitar • vizcaíno, vizcaína. ENG.: Biscayan

bizkaitarrismo • vizcainismo

bizkar • espalda

bizkar • dorso; espalda, grupa

bizkar • grupa

bizkar • hombro

bizkar-hezur • columna vertebral

bizkar gainean • a cuestas, sobre la espalda

bizkar uin • édula espinal

bizkarezur- uin • médula espinal

bizkarezur- uin • édula espinal

bizkarguna • colina

bizkarkari • parásito

bizkarkoi • gorrón

bizkarra hautsi • desplo arse

bizkarra uzkurtu • encogerse de ho bros

bizkarralde • respaldo

bizkarraldeko • dorsal

bizkarreko • espaldarazo; ho brera

bizkarretik bota • quitarse de encima

bizkarrezur • espinazo

bizkarrezur • colu na vertebral; espina dorsal, espinazo

bizkarrezur • colu na vertebral

bizkarrezur- indun • raquítico

bizkarrezurdun • vertebrado

bizkarroi • parásito

bizkarroi • parásito

bizkarroikeria • parasitismo

bizkarroitasun • parasitismo

bizkartzain • guardaespaldas

bizkartzain • guardaespaldas

bizkarzain • guardaespaldas

bizkarzorro • ochila

bizkarzuri • dorsicano

bizkarzuri • dorsicano

bizki • mellizo, gemelo

bizki • mellizo

bizkitartean • sin embargo

bizkitartean • en el intevalo; ínterin

bizkitartean • mientras tanto, entretanto

bizkonde • vizconde

bizkonde • bizconde

bizkonde • bizconde; vizconde

bizkonderri • vizcondado

bizkonderri • vizcondado

bizkondesa • vizcondesa

bizkondesa • vizcondesa

bizkor • ágil; bravo, despejado epertsonakd

bizkor • vivaz, vigoroso, fuerte, grande

bizkordura • excitación

bizkorgarri • incitante; reconfortante, reconstituyente

bizkorgarri • vivificante

bizkorki • ágil ente; bráva ente, vivamente

bizkorraldi • curación; restablecimiento

bizkortasun • agilidad; prontitud, robusted

bizkortasun • vivacidad, vigor

bizkortu • activar; aligerar, avivar

bizkortu • activar; aligerar, avivar

Bizkortu, suspertu, bizitu. • estimular

Bizkortu, suspertu, indartu. • dinamizar

bizkortzaile • fo entador; tonificador

Bizkortzaile, suspertzaile. • dinamizador, -a

bizkortze • fo entación; fo ento, reani ación

bizkortze • fo entación

Bizkortze, indartze, suspertze. • dinamización

bizkortzeko errei, azelerazio-errei • carril de aceleración

bizkotxo • bizcocho

Bizkotxo budina, ronetan beratutako pasaduna • Pudding de bizcocho con pasas al ron

bizkotxoead • bizcocho

bizle • encendedor

bizpahiru • dos o tres

bizpahiru • dos o tres; dos o tres

bizr labana • navaja deafeitar

biztanle • orador; residente

biztanle-lerrokada • padrón

biztanlego • población

Biztanleria eta Soldadutza Sailatala • Subárea Población y Quintas

Biztanleria Taldea • Grupo de Población

Biztanleria; biztanleak. • población

biztanlez bete • poblar

biztu • avivar

biztu • atizar esuad; avivar

biztu esuad • atizar

biztu, biz, bizten (du). biztu, bitz, bizten (du) • hacer revivir, dar vida

blablablakeria • palabrería, parloteo, verborrea

blaitu • calar; e paparse, ojarse co pletamente

blaitze • e papamiento

blaitze • e papamiento

blanquis o • blanquismo

blanquis o • blanquismo

blanquista • blanquista

blanquista • blanquista

blasfe ari • blasfemo

blasfe ia • blasfe ia

blasoi • blasón

blaustada • bofetada; andoble

blaustada e an • abofetear

blaztada • bofetada; sopapo

blenda • blenda

blindaje • blindaje

blindaje • blindaje

blindatu • acorazado; blindado

blindatu • blindado

blindatu • acorazar; blindar

blio handiko • suntuoso

blok • bloc

blok • bloc

blokaketa • blocaje; bloqueo

blokaketa • blocaje

blokatu • bloquear

bloke • bloque

bloke • bloque

blokeatu • bloquear

blokeo • bloqueo

bluff • bluff

bluff • bluff

bo4-scout • boy-scout

boa • boa

boalda • violencia

bobido • bóvido

bobina • bobina; ovillo

bobinatu • bobinar

bobo • bobo

boga • boga earrainad

bogalari • bogador

bogatu • bogar

boikot • boicot; torpedeo

boikot • boicot

boikot • torpedeo

boikot egin • boicotear; torpedear

boikotatu • boicotear

boikotatzaile • boicoteador

boikotatzaile • boicoteador

boil • globo; rollo

boilur • trufa

bokal • vocal

bokal- • vocálico

bokalarteko • intervocálico

bokalarteko • intervocálico

bokale • dese bocadura

bokalezko • vocálico

bokalis o • vocalismo

bokalis o • vocalismo

bokantza • elocuencia

bokantza • elocución; elocuencia

bokantzoski • elocuentemente

bokantzoski • elocuentemente

bokart • anchoa

bokarta • boquerón

bokata • bocata

bokata • bocata

bokatibo • vocativo

bokatibo • vocativo

bokazio • vocación

bola • bola; bolo

bola • bola

bolada • ráfaga

bolada • altibajo; ráfaga, soplido

boladun • e bolado

Bolagazta • Queso de bola

bolagile • bolero

bolajoko • juego de bolos

bolaka aritu eegina ihardund • jugara los bolos

bolalu a • bolígrafo

bolaluma • bolígrafo

bolante • volante

bolante • volante

bolari • jugador de bolos

bolatoki • bolera

bolatoki • bolera

bolatu • batanear

bolatxo • bolita

bolatxo • bolita

bolazain • batanero

bolaztatu • e bolar

bolaztatu • e bolado

bolaztatu • e bolar

bolbora • pólvora

bolbora • pólvora

bolborategi • polvorín; santabárbara

bolborategi • rbara

boldrero • calzonazos, bragazas

boldrero • apoltranado

boldro • apoltranado; ostrenco, pánfilo

bolekiko ardatz • husillo a bolas

bolekiko ardatz • husilloa bolas

bolero • bolero

boli • arfil

bolia • e bolia

bolido • bólido

bolido • bólido

boligrafo • bolígrafo

boliviar • boliviano

boliviar • boliviano

bolizko • ebúrneo

bolizko • eb•rneo

bolkaniko • volcánico

bolkanis o • vulcanismo

bolkanis o • vulcanismo

bolo • bolo

bolondres • voluntario; úbolondresak etorri dira ö han venido los voluntarios

bolondreski • voluntariamente

boltsaratu • e bolsarse

boltxebike • bolchevique

boltxebike • bolchevique

bolu • aceña; olino

bolu • aceña

bolu etriko • bolu étrico

bolu etriko • bolu étrico

Boluntarioak, beren borondatez ari direnak. Formación y asesoría a distintos mediadores sociales y voluntariado en general = Gizarte-bitartekari eta, oro har, beren borondatez ari direnentzako prestakuntza eta aholkularitza. • voluntariado

Boluntariotzaren Euskal Kontseilua • Consejo Vasco del Voluntariado

boluntaris o • voluntarismo

boluntaris o • voluntarismo

boluntarista • voluntarista

boluntarista • voluntarista

boluzain • aceñero

boluzain • aceñero

bon-bon • gasto profuso

bona • espinilla; grano elarruazalarenad

bonapartis o • bonapartismo

bonapartis o • bonapartismo

bonapartista • bonapartista

bonapartista • bonapartista

bonba • bo ba elehergarrid

bonba ato ikoa • bo baató ica enukleard

bonba ato ikoa enukleard • bo ba ató ica

bonbaketa • bo bardeo

bonbaketari • bo bardero

bonbaketari • bo bardero

bonbarda • lo barda

bonbarda • lo barda

bonbardaketa • bo bardeo

bonbardaketa • bo bardeo

bonbardatu • bo bardear

bonbardatu • bo bardear

bonbazia • banquete esplendido; festín, ostentación

bonbaziaz • ostensiblemente

bonbil • garrafa

bonbila • bo billa

bonbila • bo billa; garrafón

bonboi • bo bón

bonboi • bo bón

bonbon egin • despilfarrar; dilapidar, prodigar

bonbona • bo bona

bonbona • bo bona

bonbonean erabili • derrochar

bonbonkeria • derroche; dispendio

bonet • bonete

bontzo • bonzo; santón

bontzo • bonzo

bonu • bono

bonu • bono

boo • boo

boo • boo

boogie-woogie • boogie-woogie

boogie-woogie • boogie-woogie

borax • bórax

borax • bórax

borbor egin • hervir

borborka • borbotones ead

borborkada • borbotón

borda • cabaña; granja, rancho

bordari • granjero

bordatu • bordar

bordatu • bordar

bordatu • bordado

bordatu • bordado

bordatxo • tugurio

bordatzaile • bordadorea

bordatzaile • bordadora ra

bordelar • bordelés

boreal • boreal

boreal • boreal

borla • borla

borla • borla

borlak • pachorra

bornatu • e bornar

bornatu • acotar; deli itar

bornatu • deli itar; e bornar, en arcar

bornatu, borna, bornatzen (da) • limitarse

bornaturik • limitado a algo

bornu • límite

bornu • encuadre; arco

boro • boro

borobil • esférico, de tipo de bola

borobil • redondo

borobilki • rulo

borobiltasun • esferidad

borobiltasun • redondez

borondate • voluntad

borondate • voluntad

borondate-ahul • débil de voluntad

borondate gabeko • involuntario

borondate on • benevolencia

borondate on • benevolencia

borondate oneko • benévolo

Borondate, asmo. Programas terapeúticos que precisan voluntariedad = Borondatea behar duten programa terapeutikoak. • voluntariedad

borondatetasun • voluntariedad

borondatetsu • voluntarioso

borondatez • voluntariamente

borondatezko • voluntario; voluntarioso

borondatezko baja • baja voluntaria

Borondatezko Dirubilketa eta Diruzaintza Sekzioa • Sección de Recaudación Voluntaria y Tesorería

borondatezko ekarpen • aportación voluntaria

borondatezko erreserba-fondo • fondo de reserva voluntario

borra • azo; porra e ailu handiad

borrago a • go a de borrar

borraia • borraja

borraia • borraja

borratu eborraa borratzend • borrar

borrero • verdugo

borreru. borrero • verdugo

borroka • lucha, combate

borroka • lid; lidia, lucha

borroka-arteak • artes marciales

borroka egin • batiresed; luchar

borroka sindikal • lucha sindical

borroka sindikal • lucha sindical

borrokalari • batallador; belicoso, lidiador

borrokalari • peleón

borrokalari • combatiente, luchador

borrokalaritasun • beligerancia

borrokaldi • escara uza; refriega, sarracina

borrokaleku • estacada

borrokan • a la greña

borrokan • a la greña; luchando

borrokan ibili earid • bregar; pelear

borrokari • combatiente, luchador

borrokatoki • palestra

borrokatu • batallar; batiresed, guerrear

borrokatu, borroka, borrokatzen (du) • luchar, combatir

bort • bastardo; descastado, espurio

borta • puerta

bortitz • duro; fuerte, intenso

bortitz • fuerte

bortizela • vorticela

bortizgarri • refuerzo

bortizkeria • rudeza; violencia

bortizki • fuertemente

bortizki • con vehe encia; i petuosa ente, intensamente

bortiztasun • í petu; rudeza

bortu • puerto (de montaña)

bortxa • fuerza, violencia, coacción, furia

bortxa • fuerza violenta; i posición, violencia

bortxa-eginkizun • acto de violencia

bortxa-metodo • método de violencia o coacción

bortxaketa • retorsión; violación

bortxarazi, bortxaraz, bortxarazten (du) • imponer por la fuerza

bortxaren metodo • método de violencia o coacción

bortxatu • forzado; violado

bortxatu • coaccionar; extorsionar, forzar

bortxatu gabe ekod • inviolado

bortxatu, bortxa, bortxatzen (dio) • gravar

bortxatu, bortxa, bortxatzen (du) • forzar, violar, obligar

bortxatuki • forzosamente

bortxaturik • forzosamente

bortxatzaile • opresor; violador

bortxatzaile • violador

bortxatze • coacciona iento; violación

Bortxatze, urratze, hauste. • violación

bortxaz • violentamente

bortxaz • violentamente, con fuerza, con coacción

bortxaz irabazi (du, dio) • arrancar (una confesión...) con coacción y violencia

bortz urteko • quinquenal, de cinco años

bortz. Bat. bost • cinco

bortzen • quinta parte, (un) quinto

bortzgarren. bortzkarren, borzkarren • quinto

bosatu • erosionar el agua las tierras

bosatu • erosionar elagua las tierras

bosgarren • quinto

boski • quintillizo

boski • quintillizo

boskoitz • quíntuplo

boskoitz • quíntuplo

boskoiztu • quintuplicar eboskoitza boskoiztend

boskoiztu eboskoitza boskoiztend • quintuplicar

bost • cinco

bost axola izan (zaio). bortz axola izan (zaio) • interesar o importar muy poco o nada

bost eta huts • cincoa cero

bost urtebete • lustro; quinquenio

bost urtez behin • quinquenalmente

bostak e an • chocar los cinco

bostean egon • estar en sus trece

bostean egon • estar en sus trece

bostehun • quinientos

bostehun • quinientos

bosteko • ano efa iliakoad

bostekoa e an • apretón de anos

bostekoa estutu • chocar la mano

bosten • quinto

bosturteko • quinquenio

bosturteko • lustro equinquenald; quinquenal, quinquenio

bosturteko • lustro equinquenald

bosturteko • quinquenal

bota • arrojar; bota ezapatad, botar

bota ahala • a borbotones

bota ediruad • derrochar; úbotaahala euriaari ö llovera cántaros

bota elurrerad • derribar; úbotaahala euriaari ö llovera cántaros

bota, bota, botatzen (du, dio) • tirar, echar, disparar, arrojar

botaboleoak bota • contar trolas

botafu eiro • botafu eiro

botafu eiro • botafu eiro

botaia • echado, arrojado, tirado

botaketa • expulsión; votación

botaldi • tongada

botaldi • tongada

botanika • botánica

botanika • botánica; botánico

botanikari • botánico

botaniko • botánico

botatako arnasa • aire espirado

botatako arnasa aztertze • verificación del aire espirado

botatu • e itir; proyectar, úbotaahala euriaari ö llovera cántaros

botatzaile • echador

botatze • derroca iento; derroche, despido

botazio • votación

bote • bote; renuevo, ye a

bote eggin • votar la pelota

bote egin • botar

boteilaketa • e botellamiento

botere • poder epolitikoa edo legezkoad; poderío

botere • poder, autoridad

boteredun • poderoso

boteretsu • poderoso; potente

boteretsu • poderoso

boteretsuki • poderosamente

boteretsuki • poderosamente

boteretsuki • poderosamente

boterezale • partidario del poder

botiga • boutique

botika • botica; droguería, far acia

botika • droguería

botika-kutxa • botiquín; ú

botikagintza • profesión de boticario

botikagintza • profesión de boticario

botikari • boticario; far acéutico

botikari • boticario

botikin • botiquín

botila • botella

botila • botella

Botila erdia • Media botella

botila. botilla • botella

botilagarri • e botellable

botilagarri • e botellable

botilakada • botellazo

botilakada • botellazo

botilaratu • e botellar

botilaratu • e botellar

botilari • botellero

botilategi • botellero

botilatzaile • e botellador

botilatzaile • e botellador

boto • voto

boto orokor • sufragio universal

botoa e an • votar

botoi • botón; pulsador

botoi-zulo • ojal

botoi-zulo • ojal

botoiak lot eud • abotonaresed; abrocharse

botoiak loteud • abrocharse

botoitegi • botonera

botoitegi • botonera

botoitu • abotonaresed; abrocharse

botoitu • abrocharse

bottigo • asociación, cofradía, cooperativización

bottin • en común

botxo • boche

botz. butz • voz

bouquet • bouquet

bouquet • bouquet

bourbon • bourbón

bourbon • bourbón

boutique • boutique

boxa eta botoa • voz y boto

boxeaketa • boxeo; pugilato

boxeatu • boxear

boxeatu • boxear

boxeo • pugilato

boxeo • boxeo; pugilato

boxeolari • boxeador; p•gil, pugilista

boy-scout • boy-scout

boz • alegría; regocijo, voz

boz latz • vozarrón

boz lodiera • volu en de voz

boza e an • votar

boza estuan • con un hilo de voz

bozatu • a ordazar

bozatu • a ordazar

boze aile • votante

boze aile • elector; votante

boze ale • portavoz

bozgorailu • altavoz

bozkario • alegrón; consuelo, j•bilo

bozkario • alegría, gozo, regocijo

Bozkario eragin, poz eragin. • acción euforizante

bozkarioz • regocijadamente

bozkatu • votar

bozkatu, bozka, bozkatzen (du) • votar

bozkatzeko eskubide • libertad electoral, derecho a voto

bozketa • votación

Bradikardia. • bradicardia

brageta • bragueta

brah andar • brah ánico

brah andar • brah ánico

brakizefalo • braquicéfalo

brakizefalo • braquicéfalo

braktea • bráctea

braktea • bráctea

brand4 • brandy

brandy • brandy

branka • proa

branka • proa

branka • proa

brankako gaztelu • castillo de proa

brankari • proel

brankari • proel

brankia • branquia

brankia • branquia

brankial • branquial

brankial • branquial

brasildar • brasileño

brasildar • brasileño

brastako • ovi iento brusco

brastakoan • de esta pía; de golpe

braza • braza

bretainiar • bretón

bretoi • bretón

bretoiera • bretón

brida • rienda

brida • brida

brida • brida; rienda

bridatu • e bridar; frenaral caballo

bridatu • frenar al caballo

bridatu • e bridar

bridge • bridge

bridge • bridge

brigada • brigada

brigada • brigada

brigadier • brigadier

brigadier • brigadier

brika • ladrillo

brikolaje • bricolaje

brikolaje • bricolaje

briliante • brillante epitxiad

brinoi • nectarina

briofito • briofita

briofito • briofita

brisa • brisa

brisa • brisa

briska • brisca

briska • brisca

britainiar • británico

britainiar • británico

bro a • bro a

bro o • bromo

bro uro • bro uro

brodatu, broda, brodatzen (du) • bordar

brokel • broquel; escudo

brokel • broquel

bromazale • bromista

bronkial • bronquial

bronkial • bronquial

bronkio • bronquio

bronkio • bronquio

bronkiolo • bronquiolo

bronkiolo • bronquiolo

bronkitis • bronquitis

bronkitis • bronquitis

Bronkitis kroniko, behin betiko bronkitis. • bronquitis crónica

Bronkitis. • bronquitis

brontosauro • brontosaurio

brontze • bronce

brontze • bronce

brontzeakari • bronceador

brontzeakari • bronceador

brontzeaketa • bronceo eazalad

brontzeatu • broncearesed eeguzkitand

brontzeztapen • bronceo e etalakd

brontzeztatu • broncearesed e etalakd

brotxa • brocha

brotxa • brocha

browndar • browniano

browndar • browniano

brozel • volquete

brozel • volquete

bru aire • bru ario

bru aire • bru ario

brusa • blusa

brusa • blusa

bu erang • bu erang

bu erang • bu erang

bualr-galdu • tisi

buddeta-aterapen • gasto gubernamental

budin • budín; flan

budin • budín

budin • flan

Budina • Flan

Budina esnegainaz • Flan con nata

Budina karameluaz • Flan con caramelo

Budina karameluaz • Flan al caramelo

Budina karameluaz • Flan de caramelo

budinarri • ena de hierro

budis o • budismo

budis o • budismo

budista • budista

budista • budista

buelta • vuelta

bueltaka • a vueltas; dando vueltas

bueltaka aritu • rodar

bueltatu • la vuelta edard; virar

buenosairestar • bonaerense

buenosairestar • ireseko

bufada • bufido; exhalación, injuria

bufada egin • refunfuñar; regañar

bufalo • b•falo

Buffet tarta • Tarta de Buffet

bufoi • bufón

bugre • aricónactivo

bugre • maricón activo

buha e • personje de las mascaradas

buha e • calé

buha e • bohe io

buha e • bohe io; calé, gitano

buha eria • bohe ia

buha eria • bohe ia; gitanería

buha eria • gitanería

buhada • ráfaga

buhak. ? • mal venéreo

buhame • gitano, bohemio

buhatu • atizar esuad

buhatu • atizar

buhunba • galerna; huracán, ráfaga

buia • boya

buia • boya

Buia-entsalada bere zuku naturalean • Ensalada de buey de mar en su jugo natural

Buiako Auzo-Etxea • Centro Cívico de Buia

Buiako Liburutegia • Biblioteca de Buia

bujia • bujía

bujia • bujía

bukaera • acaba iento; fin, final

bukaerako • ter inal

bukaezin • inter inable

bukaezin eezkod • inacabable

bukaezineezkod • inacabable

bukagabe ekod • inconcluso

bukagabeekod • inconcluso

bukagarri • acabable; ter inable

bukagarri • acabable

bukanero • bucanero

bukata • colada

bukatu • acabado

bukatu • acabaresed; finalizar, finar

bukatu • acabaresed; úhasi eta buka ö de caboa rabo

bukatu, buka, bukatzen (da) • cesar, terminarse, acabar

bukatu, buka, bukatzen (du) • terminar, acabar, destruir, acabar con, poner fin a

bukatze • acabamiento

bukatzen ez den soka • el cuento de nunca acabar

buketiño • ramillete

bukoliko • bucólico

bukoliko • bucólico

bular • mama; pecho, seno

bular • pecho, seno, teta

bular • pecho

bular • pecho

bular-angina • angina de pecho; úbularrean ikasita jakin ö saberalgo por nªhaberlo a ado

bular-e ale • nodriza; úbularrean ikasita jakin ö saberalgo por nªhaberlo a ado

bular-haur eu ed • a ón; niño de pecho, úbularrean ikasita jakin ö saberalgo por nªhaberlo a ado

bular-hezur • esternón; úbularrean ikasita jakin ö saberalgo por nªhaberlo a ado

bular-huts • escote; úbularrean ikasita jakin ö saberalgo por nªhaberlo a ado

bular eman • amamantar

bularra e an • dar de amar

bularra hartu • mamar

bularrarte • pecho

bularreetadko • pectoral

bularreko • lactante; pectoral

bularretako • sostén (para los senos), sujetador

bularretako • sostén de señoras; sujetador de señoras

bularretiko • tisis

bularrezur • esternón

bulartsu • bizarro; brioso, fornido

bulartu ebularetuda bulartzend • ani ar; dar brío, encrespar

bulbitis • vulvitis

bulda • bula

bulda • bula

bulebar • bulevar

bulebar • bulevar

bulegari • ad inistrativo; ad inistrativo, oficinista

bulegari • oficinista

bulego • buró

bulego • oficina

bulego • bufete; buró, despacho

bulego • oficina, buró

Bulego-materialen biltegia • Almacén de Material de Oficina

Bulego Deszentralizatuen Koordinazio Atala • Sección de Coordinación de Oficinas Descentralizadas

bulego orduak • horas de oficina

bulego orduak • horas de oficina

Bulego Orokorreko Taldea • Grupo de Oficina General

Bulego Teknikoa • Oficina Técnica

Bulegoa • Oficina

bulegoko botoia • el botones de la oficina

bulegoko botoia • el botones de la oficina

bulgariar • b•lgaro

bulgariera • b•lgaro ehizkd

bulgarizatu • vulgarizar

Bulimia. • bulimia

bulkada • i pulso

bulkagailu • i pulsor eaparatuad

bulkanizatu • vulcanizar

bulkanizatu • vulcanizar

bulkanizazio • vulcanización

bulkanizazio • vulcanización

bulkapen • i pulso

bulkatu • i pulsar; incitar, instigar

bulkatu, bulka, bulkatzen (du) • echar, lanzar

bulkatu, bulka, bulkatzen (du) • llamar a una puerta

bulkatu, bulka, bulkatzen (du) • impulsar, empujar

bulkatzaile • i pulsor

bulldozer • bulldozer

bulldozer • bulldozer

bultz egin • i peler ead

bultza-emaile • impulsor, que da (un) impulso

bultzada • achuchón; e pellón, i pulso

Bultzada, bulkada, oldar. • impulso

bultzagarri • reclamo

bultzagile • propulsor

bultzailu • uelle; resorte

bultzaka • a e pellones

bultzakada • pro oción

bultzakor • i pulsivo

bultzaldi • arrancada

bultzapen • pujanza

bultzapen • apoyo, impulso

bultzapen-gune • zona de apoyo

bultzarazi • i peler

bultzarazle • i pelente

bultzatu • acuciar

bultzatu • acuciar; atraer, e pellar

bultzatu • ovido

bultzatu, bultza, bultzatzen (du) • impulsar, propulsar

Bultzatu, eragin, -ratu. Inducir a confusión = Okerreratu. • inducir

bultzatzaile • i pelente; instigador, pro otor

buluz-buluzik • completamente desnudo

buluzik. biloizik • desnudo

buluzki • desnudo (en Bellas Artes)

buluztasun • desnudez

buluztu, buluz, buluzten (da). biloiztu, biloiz, biloizten (da) • desnudarse

buluztu, buluz, buluzten (du) • desnudar

bungalow • bungalow

bungalow • bungalow

bunker • bunker

bunker • bunker

bunpada • esta pida

bur e • hojalata

bur uin • sesera; seso

burabaieztu • autoafir arse

buragabeko • descabellado

buraso • progenitor, padre o madre

buraso. buraso. guraso • progenitor, padre o madre

burbuila • burbuja

burbuila • algarada; burbuja, po pa de jabón

burbuilatsu • chispeante

burbuileztatu • burbujear

burbuileztatu • burbujear

burdel • burdel; prostíbulo

burdi • carro

burdigalar. bordeles • bordelés

burdin- • férreo

burdin-aga • palanca

burdin-haitz eharrid • i án

burdin-hesi • enrejado; verja

burdin-hesi • verja

burdin-hesia jarri • enrejar

burdin-hesiaekd jarri • enrejar

burdin-mehatz • mina de hierro

burdin-ur • agua ferruginosa

burdin-ur • agua ferruginosa

burdin-xafla • plancha

burdin-xuri • hojalata

burdin gorria eskuetan hartu • poner la mano en el fuego

burdin ziri • rrejón

burdin ziri • rrejón

burdina • hierro

burdina • hierro

burdina • hierro

burdina landu • fraguar

burdinak • esposas

burdinaz landu • ferretear

burdinazko • ferrada; férreo

burdinazko • ferrada

burdinazko. Var.: burdinezko • de hierro

burdinbide • ferrocarril

burdinbide • ferrocarril; raíl, vía férrea

burdindegi • ferretería

burdindegi • ferretería

burdineria • ferralla

burdineria • ferralla

burdinezko • férrico

burdinezko • férreo; férrico

burdineztatu • ferrar; ferretear

burdineztatu • ferrar

burdingai • ineral de hierro

burdingai • mineral de hierro

burdingintza • siderugia

burdingorri • cobre

burdingozo • hierro dulce

burdingozo • hierro dulce

burdinki • herraje

burdinlantze • forja

burdinola • ferrería; forja, fragua

burdinsare • enrejado; reja, rejilla

burdintsu • ferruginoso

burdintsu • ferruginoso

burdinurtu • fundición; hierro de fundición

burdinurtu • hierro de fundición

burduntzali • cazo; cucharón

burduntzi • asador; libélula

burestun • corona

bureta • bureta

bureta • bureta

burges • burgués

burges-anpur • migaja de burgués

burges ertain • mediano burgués

burges handi • gran burgués

burges tipi • pequeño burgués

burges ttipi • pequeño burgués

burgesa endu • aburguesamiento

burgesa endu • aburguesamiento

burgeseria • burguesía

burgeseria ertain • mediana burguesía

burgeseria ttipi • pequeña burguesía

burgesia • burguesía

burgesia • burguesía

burgesia • burguesía

burgestu • aburguesarse

burgestu • aburguesarse

burgestu • aburguesarse

burgoi • arrogante, engreído, presuntuoso

burgoi • arrogante; orgulloso, presuntuoso

burgoi izan (da) • envanecerse, engreírse, mostrarse arrogante o presuntuoso

burgoikeria • fanfarronería; jactancia, egalo anía

burgoikeria • arrogancia, engreimiento, presunción, altanería, precipitación

burgoikeria-erigotik ihes egin (du) • escapar de la enfermedad de la presunción, del mal de la arrogancia

burgoiki • ostensiblemente

burgoiti • orondo

burgoitu • envaneceresed; gallar

burgostar • burgalés

burgu • burgo

burgu • burgo

burgu aisu • burgo aestre

burkide • camarada, militante, miembro

burko • al ohada

burla • broche; burla, chocarrería

burla egin • ofar; pitorrear

burlakeria • chocarrería

burlari • burlador; socarrón, zu bón

burlatu • burlaresed; ofarse, regodearse

burlazko • burlesco

burnibizar • rebaba

buro • maldición, blasfemia

burokatu, buroka, burokatzen (du) • maldecir, detestar, blasfemar

burokrata • burócrata

burokrata • burócrata

burokratiko • burocrático

burokrazi • burocrático

burokrazia • burocracia

burokrazia • burocracia

buronte • frente

burpil. burpil • rueda

burpiltto. burpiltto • piñón

burroa bota • soltar tacos

burru baka • ruidosamente

burruka • lucha, combate

burrukakide • compañero de lucha

burrukalari • combatiente, luchador

burrukaleku • palestra

burrukatu, burruka, burrukatzen (du) • combatir, luchar

burrunba • esta pido; retu bo, ronroneo

burrunba egin • ronronear; tronar, zu bar

burrunba egin (du) • gruñir

burrunbada • ronroneo; zu bido

burrunbari • ensordecedor; estridente, zu bón

burrunbatsu • ensordecedor; ri bo bante ezaratatsuad

burrunbatu • retu bar; ronronear, zu bar

burrunbatu, burrunba, burrunbatzen (du) • hacer ruido, retumbar, resonar

burrunda • fragor

burrundara • balndronada; estrépito, zu bido

burrundatsu • escandaloso

burruntzali • espu adera

burruntzalia sartu • eter la pata

burruntzaliaren kirtena!, zakurraren biolina! • ¡y un jamón con chorreras!

burrustan • enabundancia

burtina • cortina

burtsa • bursátil

burtsa • bursátil

burtsa-agente • agente de bolsa

burtsa-agente • agente de bolsa

burtsako • bursátil

burtza- • bursátil

burtzi • garrocha; rejón

burtzikari • rejoneador

burtzoragarri • vertiginoso

burtzoragarri • vertiginoso

burtzorakeria • insensatez

burtzoraldi • aturdi iento; vahido, vértigo

burtzoro • des ayo; insensato, perturbado

burtzorotasun • insensatez

buru • extremo, cabo, término

buru • cabeza; directivo, director

buru • cima

buru • uno mismo, una misma

buru • cabeza

buru • jefe, presidente, cabecilla

buru • cabeza, frente, parte delantera

buru- • ental; úbururaino nagol nazkaturik nagol ö ìya estoy hartol, úo

buru- • auto-

buru- • general, principal

Buru-Batzar • Buru-Batzar

buru-buztan gabeko, ez hanka eta ez buru • sin pies ni cabeza

buru-hauste • quebradero de cabeza

buru-iritzi izan (da) • fingir

buru-iritzi izan (da) • ser autosuficiente, engreído

buru-kuartel. buru-koartel • cuartel general

buru-uka en • auto-negación; úbururaino nagol nazkaturik nagol ö ìya estoy hartol, úo

buru arinaz. buru arinaz • con ligereza

buru buztanik ez ukan, buru buztanik ez eta adarrik ez ukan, ez itxurarik ez buru buztanik ukan • no tener ni pies ni cabeza

buru e-burud • espiga; úbururaino nagol nazkaturik nagol ö ìya estoy hartol, úo

buru egin • enfrentaresed; oponerse

buru egin, gogor egin, (inori, ezeri) hortzak erakutsi • hacer frente

buru elikatu • autoali entarse

buru hiltze • suicidio

buru hornitu • autoabastecerse ead

buru izan • presidir

buru izan • presidir

Buru nahasmendu. • confusión mental

Buru nahaste. • trastorno mental

buru on egin • llevar a feliz término

Buru osasun(erako) zentro. • centro de salud mental

Buru osasun. • salud mental

buru traktore • cabeza tractora

buru uin • seso

buru ukatze • abnegación

Buru; gogo. • mente

burua altxatu, tontorra altxatu • sacar la cabeza

burua apostu egin, lepoa egin • jugarse el cuello

burua apurtu • devanarse los sesos

burua arindu • desvanecerse

burua arindu, burua arrailatu • perder el sentido

burua askatu, burua berotu, burua hautsi, muinak urtu, burua urratu • romperse la cabeza

burua berotu • fanatizar

burua bi belarrien artean ezarri • poner los puntos sobre las íes

burua ekarri • prestar atención

burua galdu • enloquecerse

burua garbitu • justificarse

burua hautsi • devanarse los sesos

burua jarri • asentar la cabeza

burua nekatu • devanarse los sesos

burua oztu • decapitar

burua oztu • decapitar; degollar, descabezar

burua zuritu • justificarse

buruak ilerik adina, buruan ilea ukan baino gehiago • más que pelos en la cabeza

buruan erabili • discurrir

buruan ez sartu • no caber en la cabeza

buruan jarri • metérse(le) en la cabeza

buruan sartu • encapricharse; encasquetar

buruan sortu • ocurrirselea uno

buruan txoriak ukan • tener la cabeza a pájaros

buruanlatu • autoorganizarse

buruantolaketa • autoorganización

buruantolaketa • autoorganización

buruantolatu • autoorganizarse

buruarin • cabeza de chorlito; casquivano, i prudente

buruarin, buru aurki, buru-huts, haize belatz, haize buru, kaskarin, kasko arin, koxko arin, koxko arineko, orbel herriko • casquivano

buruaz aitzur • en cuerpo y alma

buruaz beste egin • suicidarse

buruaz jabetu • sobreponeresed enorbered; violentar

buruaz jabetu • sobrepuesto

buruaz jabetu • sobrepuesto

buruazterketa • autorreflexión

buruazterketa • autoexa en; autorreflexión

burubaiezpen • autoafir ación

burubaiezpen • autoafir ación

burubaieztu • autoafir arse

burubelarri • atentamente

burubero • exaltado; fanático

burubero, odol beroko • echado para adelante

burubide • consejo; opinión, resolución

burubide eza • desorganización

burubiko • bicéfalo

burubiko • bicéfalo

burubio • atolondramiento

burubizitza • autobiografía

buruead elikatu • autoali entaresed; úbururaino nagol nazkaturik nagol ö ìya estoy hartol, úo

buruead hornitu • autoabastecerse

buruead hornitu • autoabastecerse; úbururaino nagol nazkaturik nagol ö ìya estoy hartol, úo

buruenik • final ente; •lti anente

buruerabakikuntza • autodeter inación

buruerretratu • autorretrato

buruesti a • a or propio

burufuin • cerebro

burugabe • atolondrado; de ente, insensato

burugabe ekod • acéfalo; disparatado, irreflexivo

burugabeekod • irreflexivo

burugabeekod • acéfalo

burugabeekod • acéfalo

burugabekeria • disparate; insensatez, irreflexión

burugabeki • irreflexivamente

burugabeko • descabellado

burugabeko • descabellado, absurdo, insensato

burugabetasun • irreflexión

burugain • ollera

burugaixo • enfermo o débil mental

burugin • vividor

burugo • directiva; grupo director

burugo • directiva

burugogor • cabeza dura, terco, testarudo

burugogor • obstinado; pertinaz, porfiado

burugogor, kaskagor • cabeza dura

burugogorkeria • capricho; obstinación, pertinencia

burugogortasun • testarudez

burugogortasun • testarudez

buruhasik • con la cabeza descubierta, descubierto

buruhausgarri • ro pecabezas

buruhauste • quebradero ede cabezad

buruhezur • cráneo, calavera

buruhornikuntza • autoabastecimiento

buruhornikuntza • autoabastecimiento

buruil • buril

buruil. irail • septiembre

buruirakaste • autodidacta; autodidacta

buruiritzi • altivo; postinero, valentón

burujabe • independiente

burujabetasun • independencia

Burujabetasun, independentzia. • independencia

burujabetu • independizar

burujauzi • insensato

burujope • quebradero de cabeza

burujope • presunción, pretensión insolente, orgullosa

burukada • cabezada; orrada, topetazo

burukizun • especulación

buruko • apoyacabezas

buruko • al ohada; bonete, ental

buruko • por cabeza

buruko • por barba

buruko • tocado, toca

buruko egoera • estado mental

buruko ezarri • poner a la cabeza

Buruko gaitzdun, burutik gaixo dagoen(a). • enfermo, -a mental

buruko ileak laztu, ileak zutitu • poner los pelos de punta

buruko in • quebradero ede cabezad

Buruko min. • jaqueca

buruko neke • elucubración; preocupación, proble a

buruko zapi • pañoleta

buruko zapi • pañoleta

burukodun • e penachado

burukoikeria • egoismo

burukopiatzaile • autocopiativo; autocopiativo

burukritika • autocrítica

burulan • trabajo intelectual

burulan • trabajo intelectual

burulilurapen • autosugestión

buruliluratu • autosugestionarse

buruliluratu • autosugestionarse

buruliluratu • autosugestionarse

burumin. buruko min • dolor de cabeza

burumoztu, burumotz, burumozten (du). burmoztu, burmotz, burmozten (du) • decapitar, cortar la cabeza

Burumuin eta foie gras-salteatua espinaka-horriekin • Salteado de sesos y foie sobre fondo de hojas de espinacas

Burumuin irneztatuak • Sesos rebozados

burunba • ruido retu bante y estrepitoso

buruntza • cornisa; corona, reborde

buruorratz • oalfiler de adorno de cabeza lujosa

buruorratz • alfiler; alfiler deadorno de cabeza lujosa

burupe • autoridad; do inio, poderío

burupen ukatu • desautorizar

burura etorri, burutara etorri, gogoa etorri • venir a la cabeza

bururako • para la cabeza

bururako • para la cabeza

bururapen • sugestión

bururatu • efectuar; idear, e orar

bururatu, burura, bururatzen (du) • pensar, reflexionar, tener en cuenta, considerar, preocuparse por

bururatu, burura, bururatzen (du) • llevar a cabo, llevar a buen término

bururatze • examen

bururdi • edredón

bururdi • cojín; colcha, edredón

bururen buru, burutik buru, burutik burura, hasi eta buka • de cabo a rabo

burusalapen • autoacusación

burusi • anta

buruska • espigón; espiga

buruskak bat eud • espigar

burusoil • pelado; rapado

burutaldi • salida graciosa

burutapen • reflexión, idea

burutapen • editación; ocurrencia, realización

burutatu eburutaa burutatzend • considerar; venira lamente

burutazio • ocurrencia

burute • rodete

burutik aldaratu, barnea estali • andársele (a uno) la cabeza

burutik behatze(ta)ra • de pies a cabeza

burutik behera jantzi • vestirse por la cabeza

burutik bota • quitar de la cabeza

burutik egin • enloqueceresed; sonado

burutik egindako • ido de la cabeza

burutik egindako • ido de la cabeza

burutik egon, burutik elbarria egon, burutik zabar egon, adar bat falta, buruan artale falta eduki, ttantto bat falta, burutik ukan, kaskoa beteena ez ukan, sala bat hutsa ukan • faltar(le) un tornillo

burutik kendu • disuadir

burutik ondo ez egon, burutik sano ez egon • no estar bien de la cabeza

burutsu • inteligente, ingenioso, pensador

burutsu • ingenioso; inteligente, ocurrente

burutu • acabaresed; despachar, efectuar

burutu • acabaresed; úbururaino nagol nazkaturik nagol ö ìya estoy hartol, úo

burutxa • zuro

Burutza • Jefatura

burutza • jefatura

burutzaile • realizador

Burutzapen-Aginduetako Negoziatua • Negociado de Ordenes de Ejecución

buruz • de e oria; entalmente

buruz • mentalmente

buruz • de me oria

buruz-buru • frente por frente, frente a frente, cara a cara

buruz behera • cabizbajo

buruz behera • bruces eded

buruz behera, buruzutik • cabeza abajo

buruz belarri egin, eskerkan ibili • hacerse el sueco

buruz buru • frentea frente; visa vis

buruz gainka, eskintxoka • a trompicones

buruzagi • jefe, superior, presidente, dirigente, guía, jefe militar, caudillo

buruzagi • adalid; dirigente, jefe

buruzagigo • jefatura

buruzagiskila • jefecillo

buruzagitu, buruzagi, buruzagitzen (da) • salir victorioso, prevalecer sobre, vencer a, superar a, dominar a, conseguir la jefatura

buruzagitu, buruzagi, buruzagitzen (du) • prevalecer, vencer

buruzagitza • jefatura

buruzagitza • jefatura, dirección, mando, organismos dirigentes

buruzagixkila • jefecillo

buruzale • ególatra

buruzalekeria • egoismo

buruzaletasun • egolatría

buruzapi • pañuelo

buruzkaldi • enfrentemiento

buruzko • ental

buruzpide • conducta; consejo, deter inación

buruzuri • necio

buruzuzenketa • autocorrección

burzoragarri • deslumbrador, vertiginoso

burzoraldi • vértigo, aturdimiento pasajero

burzoratu, burzora, burzoratzen (da) • perder la cabeza, aturdirse, sentir vértigo

busti • mojarse

busti • calar; h• edo, irrigar

busti • mojado

busti-busti egin • ojarse co pletamente

busti ala lehor bota, leon-kastillo bota • echar a cara o cruz

busti, busti, bustitzen (da) • mojarse

bustialdi • re ojón

bustialdi • ojadura; re ojón

bustidura • ojadura; palatalización, re ojón

bustiezin • i per eable

bustitasun • hu edad; ojadura

bustitza • charco

busto • busto

busto • busto

bustrofedon • bustrofedón

bustrofedon • bustrofedón

butano • butano

butano • butano

butano-banatzaile • repartidor de butano

butano-banatzaile • repartidor de butano

butanontzi • bo bona de butano

butanontzi • bo bona de butano

butanotegi • al acén de butano

butanotegi • al acén de butano

buteno • buteno

buteno • buteno

butoi • rudo; terco, testarudo

butroi • buitrón; butrino

butxadura • atasca iento; atasco, obstrucción

butxagarri • obstructor

butxaketa • taponamiento

butxaketa • taponamiento

butxapen • obstrución

butxatu • taponar

butxatu • atascarse

butxatu • atascaresed; obstruir, obturar

butxatzaile • obturador

butz • voz

butz • voto, sufragio

butza-emaile.? butz-emaile • votante

buzkantz • orcillón

buzoi • buzón

buzoka • buitre

buztan • rabo, cola

buztan • cola; rabo

Buztan eta berenjenazko kutixiak • Delicias de rabo y berenjenas

buztan otz • rabicorto; rabón

buztana hankapean • con el rabo entre las piernas

Buztana, erregosita • Estofado de rabo

buztandu • brotar; ger inar

buztandun • rabudo

buztandun • rabudo

buztangabe • anuro

buztanik (ere) • ni rastro

buztanikara • aguzanieves

buztanluze • rabilargo

buztin • arcilla

buztin • arcilla

buztin • arcilla

buztin-hego • aleta, guardabarro

buztin-plaka • placa de arcilla

buztin zuri • greda

buztingintza • alfar; alfarería, cerá ica

buztinlari • alfar ealfarerod; alfarero, ollero

buztinlari • alfar ealfarero

buztintsu • arcilloso

buztintsu • arcilloso

byte • byte

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.