Fandom

Lingua Romanica Commun Unificata

Dictionario Vasconico 081

252pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Castellano-Euskara

AAMABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

i • mi

i aginable • irudigarri

i aginable • i ajinagarri

i aginación • irudi en

i aginación • i aginazio

i aginación; inventiva • as a en

i aginario • irudi enezko

i aginario • irudikari

i aginario; irreal • a etsezko

i aginario; presunto, supuesto • ustezko

i aginarse • i ajinatu

i aginería • i ajinagintza

i aginero • i ajinagin

i án • i an

i án • burdin-haitz eharrid

i antación • i antazio

i antar • i antu

i bécil • txoraize

i bécil • pepelerdo

i becilidad; tontería • ergeltasun

i berbe; la piño, la piño • bizargabe

i berbe; la piño, ocoso • u egorri

i borrable • ezabaezin

i bre • zu e

i bre • mihi en

i breño • zu ezko

i breño • zu e-

i brera • zu adi

i bricación • teilakapen

i bricación • teilakadura

i bricar • teilakatu

i bricar • inbrikatu

i buir • harrarazi

i éticamente • mi etikoki

i ético • mi etiko

i etismo • mi etis o

í ica • mi ika

í ico • mi iko

i itación • i itazio

i itador • i itatzaile

i itar; ostrar, representar • irudikatu

i itar; re edar • i itatu

i itar; se ejar • antza hartu

i itativo • i itakor

i o eteatroand • mi o

i osa • belar-kilika

i osa • mi osa

i oso • mizka

i paciencia • pazientziarik ez

i paciencia • erretasun

i paciencia • inpazientzia

i paciencia; inquietud, intranquilidad • urduritasun

i pacientar • nernegarazi eernegaraza ernegarztend

i pacientar por el tie po; parecerlea uno que es tarde, tardar • berantetsi

i pacientarse • pastikatu

i paciente • pairagabe

i paciente • astigabe

i paciente; persona uy inquieta, quisquilloso • prakerre

i paciente; pesaroso, rencoroso • arranguratsu

i paciente; siete esino • zazpiki

i pacto • tunpa

i pacto; i presión • zauzkada

i pacto; percusión • tanka

i pagable • ordaintezin

i pagable • ordainezin

i pagable; inesti able • ordaingaitz

i palpable • ukigaitz

i par • berdingabe ekod

i par • bakoiti

i par • paregabe ekod

i par; úbakoitxi eta bikoitxi ö pares e i pares • bakotxi

i parable • geldiezin eezkod

i parcial • inpartzial

i parcialidad • inpartzialtasun

i parcialidad; úalderdi guztietan ö en todas las latitudes • alderdi-gabetasun

i parcialmente • inpartzialki

i pasible • minsor

i pasible • ardurabe ekod

i pasible • pairagabe ekod

i pasible; i pávido, i pertérrito • ikaragaitz

i pasible; inactivo, inerte • geldi

i pasible; inde ne • mingabe ekod

i pasible; indiferente • ezaxolati

i pasible; indolente • sorgor

i pavidez • ikaragaiztasun

i pavidez • ikara eza

i pávido; intrépido, te erario • izukaitz

i p•dico; lascivo, lujurioso • lizunkoi

i pecable • hutsik gabe

i pecable • pekatuezin

i pecable; irrepichable • hutsgabe

i pelente • bultzarazle

i pelente; instigador, pro otor • bultzatzaile

i peler • suzpertu esuzpera suzpertzend

i peler • saka egin

i peler • bultzarazi

i peler ead • bultz egin

i penetrabilidad • sartezintasun

i penetrabilidad; i per eabilidad • iragazkaiztasun

i penetrable • sargaitz

i penetrable • sartezin

i penetrable; i per eable • iragazkaitz

i penetrable; i perforable • zulakaitz

i penetrable; úbasoan barrena ö bosqueadentro • barren-gaitz

i penitencia • inpenitentzia

i penitente • inpenitente

i pensada ente; incidentalmente • ezustean

i pensada ente; repente eded, repentinamente • deblauki

i pensada ente; s•bitamente • ustekabean

i pensadamente • ustekaberik

i pensadamente • otoz otoan

i pensadamente • ustekabeki

i pensado; i pre editado, i previsto • ezusteko

i per eabilidad • iragaztezintasun

i per eabilizarse • iragazkaiztu

i per eable • bustiezin

i per eable • eurikapusai

i perar; predo inar, preponderar • nagusi izan

i perativo • inperatibo

i perativo • agintera

i perativo; andato, período de andato • agintaldi

i perativo; obligatorio • betebeharreko

i perceptible • so agaitz

i perceptible • su aezin

i perceptible • ohartezin eezkod

i perdible • galdugaitz

i perdonable • barkaezin eezkod

i perecedero • hilezin eezkod

i perecedero; indestructible • suntsigaitz

i perfección • osagabetasun

i perfección • inperfezio

i perfectamente • inperfektuki

i perfecto • inperfektu

i perfecto; inco pleto • osagabe

i perial • inperial

i perialismo • inperialis o

i perialista • inperialista

i pericia; torpeza, tosquedad • moldakaizkeria

i perio • enperadorego

i perio • inperio

i perio eagintead • enperadoretza

i periosamente • jauntxokeriaz

i periosamente • aginkeriaz

i perioso • aginkor

i perioso; indispensable, necesario • pre iazko

i perito; inexperto • modagabe

i perito; inexperto • antzegabe

i personal • inpertsonal

i personalidad • inpertsonaltasun

i personalmente • inpertsonalki

i pertérrito • izugabe

i pertérrito; i perturbable • beti bat

i pertérrito; i perturble • ikaragabe

i pertinente; i procedente, i propio • desegoki

i pertinente; i procedente, i propio • ezegoki

i perturbable • izugaitz

í petu • oldarkunde

í petu • oldor endu

í petu; i petuosidad • oldarpen

í petu; rudeza • bortiztasun

i petuosidad; i pulsión • oldar endu

i petuoso • oldartsu

i piedad • bihozgogortasun

i piedad • fedegabekeria

i piedad; irreligiosidad • erlijiogabetasun

i pío; inclemente • bihotzgogor

i pío; inexorable • urrikigabe ekod

i pío; irreligioso • erlijiogabe ekod

i placable • bihotzgabe ekod

i placable; intachable, irrepochable • esankizun gabe

i plicación • inplikazio

i plicar • inplikatu

i plícitamente • esangabe

i plícitamente • inplizitoki

i plícito • inplizitu

i plorar; orar, pedir • erregut eud

i plorar; orar, rezar • otoiztu

i plume • lu agabe

i ponderable • sus agabeko

i ponderable; in ensurable • neurtezin eezkod

i ponente • itzelgarri

i ponente; i presionante • itzel eezkod

i ponerse • inposatu

i ponible; i positivo • ezargarri

i popular • herrian gaizki ikusi

i popular eherriakd • gaizki ikusia

i popular eherriakd • gaizki hartua

i popularidad eherriarend • gaizki ikuste

i popularidad eherriarend; aledicencia, alquerencia • gaitzespen

i portable • inportagarri

i portación • inportazio

i portador • inportatzaile

i portancia • inportantzia

i portancia; onta • munta

i portante • garrantziko

i portante • garrantzizko

i portante; prudente, sensato • kontuzko

i portar • axola izan

i portar • ardura izan

i portar • inportatu

i portar • garrantzia ukan

i portar • munta ukan

i portar; preocuparse • ardura ukan

i portar; preocuparse • kontu eduki

i porte • zenbateko

i porte; onto, precio • prezio

i porte; precio, utilidad • balio

i portunar; olestar, porrear • nekarazi

i portunar; torpedear, tro picar • oztoparazi

i posibilidad • ezinbide

i posibilidad • ezinkizun

i posibilidad; i potencia, incapacidad • ezintasun

i posibilidad; i potencia, no • ezin

i posibilitarse • ezinbidetu

i posible • ezindako

i posible deaprender • ikastezin

i posible; úezin etor daiteke ö no puede venir • ezin eezkod

i posición • gainezartze

i posición • larderialdi

i posición; údirurik gabe ö sin dinero, údiru nahiko ö bastante dinero ead • diru-ezarketa

i posta • inposta

i postor • pretatsu

i potencia • inpotentzia

i potencia sexual • joezin

i potente • sexu-noku

i potente • inpotente

i potente • ziztro

i practicable • ibiltezin

i practicable • ibilgaitz

i practicable; inservible, inutilizable • erabiltezin

i pre editado • ohargabeko

i precación; aldición • arao

i precar • araokatu

i precar • arao egin

i precisar • zehazgabetu

i precisión • zehazgabekeria

i precisión; indeter inación, vaguedad • zehazgabetasun

i precisión; inexactitud • zehaztasunik ez

i preciso; indeter inado • zehazgabe ekod

i pregnación • kutsapen

i pregnación • kutsaketa

i prenta • moldiztegi

i prenta • inpri ategi

i prescindible • ezinutzizko

i prescindible; necesario • derrigorrezko

i presentable • agertezin

i presentable • aurkeztezin

i presión • zarrazta

i presión • inpresio

i presionado • inpresionatu

i presionar • inpresionatu

i presionar • zarrasta e an

i presionismo • inpresionis o

i presionista • inpresionista

i preso • inpri atu

i preso • inpri aki

i presor • moldizgin

i presor • inpri atzaile

i presora; rotativa • inpri agailu

i pri ir • inpri atu

i pri ir • moldizkiratu

i pri ir un ovimiento • higirazi ehigiraza higiraztend

i pri ir un ovimiento • mugirazi e ugiraza ugiraztend

i probabilidad • gertagaiztasun

i probable • gertagaitz

i probablemente • seguraski ez

i procedencia • ezegokitasun

i productivo • etekingabe

i productivo • e angaitz

i productivo; infructífero • fruitu gabe ekod

i pronunciable • ebakiezin

i pronunciable • ebakigaitz

i prorrogable; perentorio • luzaezin eezkod

i provisación • bapateko jardunaldi

i provisación • inprobisazio

i provisación; úbatez ere ö sobre todo, úbata zein bestea ö ora el unoa ora el otro • bat-batekotasun

i provisada ente; i proviso eded • hitzetik hortzera

i provisadamente • tipustapastean

i provisado • inprobisatu

i provisador • inprobisatzaile

i provisar • inprobisatu

i provisar • hitzetik hortzera esan

i provisar • bapatean as atu

i provisar; úbatez ere ö sobre todo, úbata zein bestea ö ora el unoa ora el otro • bat-batean prestatu

i prudencia • zuhurgabekeria

i prudencia • zuhurgabetasun

i prudencia • ahohandikeria

i prudente • zuhurgabe

i prudente • zuhur ez

i puesto sobre el valorañadidome • balio ezarriaren zerga eBEZd

i puesto; tributo • petxu

i pugnable • inpugnagarri

i pugnable • ihardesgarri

i pugnación • aurkapen

i pugnación • inpugnaketa

i pugnación • inpugnazio

i pugnador • kontrakari

i pugnador • ihardeste

i pugnar • inpugnatu

i pugnar • aurkatu

i pugnar; replicar, responder • ihardetsi

i pulsar; incitar, instigar • bulkatu

i pulsar; oponeresed, rebatir • jarki

i pulsivo • bultzakor

i pulso • bulkada

i pulso • bulkapen

i pulsor • bulkatzaile

i pulsor eaparatuad • bulkagailu

i pune • zigortzeke

i pune • zigorgabe

i pune • gaztigu gabeko

i punidad • zigorgabetasun

i pura ente; inhonestamente • satsuki

i pureza • ezpurutasun

i puro • ezpuru

i puro; infectado, tarado • kutsatu

i putabilidad • egozgarritasun

i putable • egozgarri

i putación • jaurtiketa

i putar • inputatu

i putar eerruad • ri egotz e-ri egotzdi

i-a • i-a

"ia, i-a, i-a, i-ia" • "ia, i-a, i-a, i-ia"

ianni ado • bizibako

ianudito; inusitado • egundainoko

ibérico • iberiar

ibérico • iberiar

ibérico eidio a • iberiera

ibérico eidio ad; ibero elenguad, idio a ibérico • iberiera

ibero elengua • iberiera

iberoa erirano • iberoa erikar

iberoa erirano • iberoa erikar

ibis • ibis

ibis • ezoolcd ibis

ica; picaza, urraca • mika

icacita • mikazita

iceberg • izotz- endi

iceberg • iceberg

iceberg • iceberg

icelio • mizelio

icneu ón • ikneu on

icología • mikologia

icólogo • mikologo

icono • ikono

icono • ikono

iconoclasta • ikonoklasta

iconoclasta • ikonoklasta

iconografía • ikonografia

iconografía • ikonografia

iconográfico • ikonografiko

iconográfico • ikonografi

icosaedro • ikosaedro

icosaedro • ikosaedro

icosis • mikosi

icra • mikra

icra; icró etro • mikro etro

icrobiano • mikrobiar

icrobio • mikrobio

icrobiología • mikrobiologia

icrob•s • mikrobus

icrocéfalo • mikrozefalo

icrocos oescd • mikrokos o

icrofil • mikrofil e

icrófono • mikrofono

icroonda • mikrouhin

icroorganismo • mikroorganis o

icroprocesador • mikroprozesadore

icroscópico • mikroskopiko

icroscopio • mikroskopio

icrosegundo • mikrosegundo

ictericia • ikterizia

ictericia • laru in

ictericia • minori

ictiología • iktiologia

ictiología • iktiologia

ictiólogo • iktiologo

ictiólogo • iktiologo

ictiosaurio • ezoolcd iktiosauru

ictiosaurio • iktiosauru

ida • joate

ida y venida; ida y vuelta, viaje • joan-etorri

ida y vuelta • joan-etorri

ide ne; ileso • bizirik

idea • ideia

idea • gogorakizun

idea atriz • ideia ardatza

idea básica • oinarri-ideia

idea de sociedad • erkidego-asmo

idea; intención, aquinación • as o

idea matriz • ideia ardatza

idea; ocurrencia • akordu

idea; úideiarik ere ez du ö no tiene ni idea • ideia

ideal • ideiazko

ideal del yo, idea del yo.?? • ni-ideia

ideal; ideal • ideal

idealisbr • idealista

idealisbr • idealista

idealismo • idealis o

idealismo • idealis o

idealizar • idealizatu

idealizar • idealizatu

idealmente • idealki

idealmente • idealki

idear; úideiarik ere ez du ö no tiene ni idea • ideiatu

ideario • ideariu

ideario • ideariu

idéntico • berdin

identidad • identitate

identidad • berberatasun

identidad • Nortasun.

identidad personal • Nortasun (pertsonal).

identificable • identifikagarri

identificable • identifikagarri

identificación • identifikazio

identificación • identifikazio

identificación • Identifikazio. Se utiliza el mecanismo psicológico conocido como identificación = Identifikazio izenaz ezagutzen den mekanismo psikologikoa baino ez da.

identificarse • identifikatu

identificarse • identifikatu

identificarse con. ? • -ekin bildu (da)

ideología • ideologia

ideología • ideologia

ideológico • ideologiko

ideológico • ideologi

ideólogo • ideologo

ideólogo • ideologo

idílico • idiliko

idílico • idiliko

idio a extranjero • erdara epalabra co pc erdal-d

idio a extranjero epalabra co pc erdal-d; idio a no vasco, lengua extraña eno vascad • erdara

idio a ibérico • iberiera

idio a; lengua, lenguaje • hizkuntza

idio a; lengua, lenguaje • mintzaira

idio a no vasco • erdara

idio a vasco • euskara

idio ático • hizkuntzekiko eard

idio ático; ling±ístico • hizkuntza-

idiosincrasia • idiosinkrasia

idiosincrasia • idiosinkrasia

idiota • idiota

idiota • idiota

idiota • zipario

idiota; ajadero, bejín • astaputz

idiotez • idiotasun

idiotez; necedad, paparrucha • zozokeria

idiotismo • idiozia

idiotismo • idiotis o

ido • adigabe

ido de la cabeza • burutik egindako

ido de la cabeza • burutik egindako

idólatra • idolatra

idólatra • idolatra

idolatrar • idolatratu

idolatrar • idolatratu

idolatría • idolatria

idolatría • idolatria

ídolo • jainkotzako

ídolo • idolo

idoneidad • apropostasun

idóneo; opcional, oportuno • aukerako

ie bro de un sindicato; sindicalista • sindikalista

ie bro del cuerpo • lohadar

ie bro del grupo • taldekide

ie bro del jurado • epai ahaiko

ie bro nu erario • kide oso e-kide osod

ie bro viril; pene, verga • zakil

ie bros • aorputz atalak

iedoso • kakati

ielga eitsasarrainad • mielga

ientras • n artean e-n arteand

ientras; ientras tanto • bien bitartean

iércoles • asteazken

ierdoso • kakatsu

iga; igaja, pequeñito • apur

igaja de pan • papur

igl• eeski alen etxead • iglu

iglesia • eliza

iglesia • eliza

iglesia • eliza

iglesia, casa santa • txadon

iglú • iglu eeski alen etxead

ígneo • igneo

igno inia • igno inia

igno iniosamente • laidozki

igno iniosamente • laidozki

igno inioso; indecoroso • laidagarri

igno inioso; ofensivo, ultrajador • laidogarri

ignorado, ignoto • ezjakin

ignorancia • jakineztasun

ignorancia • ze-jakintza

ignorancia • ezjakite

ignorancia • ezjakituria

ignorancia, desconocimiento • ezjakintza

ignorancia, desconocimiento • ezjakite

ignorancia; incertidu bre • jakin eza

ignorancia; incultura • kulturgabetasun

ignorancia; inexperiencia • jakinez

ignorante • ze-jakin

ignorante • ezikasi

ignorante, desconocedor • ezjakin

ignorante, falto de sabiduría, inculto • jakiterik gabeko

ignorante; iletrado • ikasigabe

ignorante; inculto • kulturgabe

ignorar • enoratu

ignorar, no entender • ez-entelegatu (du)

ignorar, no saber, desconocer • ezjakin (du)

ignorarse, ser ignorado • ez-ikusi egin (zaio)

igración • hagazti-pasaia

igración • herralda

igración • herri aldaketa

igual • pare

igual a • berdin

igual ente; ite • berdinki

igual, idéntico, similar • berdin

igual; se ejante • paretsu

iguala iento de tierras • lurre enda

iguala iento de tierras • lurre enda

igualable • berdingarri

igualable • berdingarri

igualación; igualamiento • berdinketa

igualador • berdintzaile

igualador • berdintzaile

igualamiento • berdinketa

igualar • berdindu

igualar, equiparar, equilibrar, empatar • berdindu, berdin, berdintzen (du). berdindu, berdint, berdintzen (du)

igualar tierras • lurre endatu

igualar tierras • lurre endatu

igualdad • berdintza

igualdad de intereses • intereskidetasun

igualdad de intereses • intereskidetasun

igualdad; igualitaris o, parangón • berdintasun

igualdad, igualitarismo • berdinkeria

igualdad, paridad, afinidad, conformidad de naturaleza o de condición • kidego

igualdad, paridad, afinidad, conformidad de naturaleza o de condición • kidetasun

igualdad, uniformidad, equidad, identidad, unidad • berdintasun

igualitario • berdinkide

igualitario • berdinzale

igualitarismo • berdintasun

igualmente • berdinzki

igualmente • berdinki

iguana • ezoolcd iguana

iguana ezoold • iguana

IHOBE-Sociedad Pública de Gestión Ambiental, S.A • IHOBE-Ingurumenaren Kudeaketarako Sozietate Publikoa, S.A

ijada • sakurtz

Ijada de merluza a la koxkera • Legatz-paparra koxkera erara

Ijada de merluza al horno • Legatz-paparra labean

Ijada de merluza o mero a la donostiarra • Legatz edota meroaren paparrak donostiar eraraz

ijada del pescado • kokotx

ijada del pescado • kokotx

ijada; papada, papo • papar

Ijadas en salsa • Paparrak saltsan

ijo • artatxiki

ikastola, escuela vasca • ikastola

ikebana • ikebana

ikebana • ikebana

ikurriña, bandera vasca • ikurrin

il; illa, illar • mila

il illones • mila ilioi

il veces • milatan

ila cada uno • milana

ila cada uno • mila bana

ilagrero • mirarigile

ilagro; prodigio • mirakulu

ilagrosamente • mirariz

ilagroso • mirakuluzko

ilagroso • mirarizko

ilagroso • mirakulutsu

ilano • miru

ildiu • mildiu

ilegal • ilegal

ilegal • Legez kontrako, legearen kontrako.

ilegal; ilegítimo • legez kontrako

ilegalidad • Legez kontrakotasun, legearen kontrakotasun.

ilegalidad • ilegaltasun

ilegalidad • ilegaltasun

ilegalizar • Legearen kontrako izendatu.

ilegible • irakurtezin

ilegible • irakurtezin

ilegiti idad • ezlegetasun

ilegiti idad • ezlegetasun

ilegitimar • ilegetu

ilegitimar • ilegetu

ilegítimo • ez legezko

ilenario • mila urte bete

ilenario; ilenio • milurteko

ilenio • mila urte

ilenio; illar • milakada

ileón • eanatcd ileon

ileón • ileon

ilési a parte • milaren

ileso • minik gabe

ileso • kalte gabe

ileso • zaurigabe

iletrado • letragabe ekod

ilhojas • milorri

ilí etro • mili etro

ili itado • mugagabeekod

ili itado; i preciso, indeter inado • mugagabe ekod

ili itado; inacabable, infinito • azkengabe

ili itado; indefinido • mugagabe

ili itado; indefinido, in oderado • neurrigabe

ilíaco • iliako

ilíaco • iliako

ilibar • milibar

ilicia • milizia

ilicia; servicio ilitar • soldadutza

iliciano • miliziano

ilícitamente • bidegabez

ilícitamente • legez kontra

ilícitamente • zilegigabetasunez

ilícitamente • zilegigabetasunez

ilícito, -a • Zilegi ez den(a), debekatu; legez kanpoko.

ilícito; ú-rik ez ö falta, úez dar ö òes esoa verdadr • ez-zilegi

ilicitu • zilegitasunik ez

ilicitud • zilegitasunik ez

ilifluo • eztijario

iligramo • miligra o

ilimitado • ezin-mugatuzko

ilimitado, indeterminado • mugagabe

ilitancia • militantzia

ilitante • militante

ilitar • militar

ilitarismo • militaris o

ilitarista • militarista

ilitarizar • militarizatu

ilitarmente • militarki

illa • milia

illar • milako

illón • milioi

illón • miloi

illonada • miloikada

illonario • miloidun

illonési a parte • milioiren

illonésimo • milioigarren

ilógico • ilogiko

ilógico • ilogiko

ilógico; si secuela, sin vínculo • segidagabe

ilota • ilota

ilota • ilota

ilu inación • ilu inazio

ilu inación • argiteria

ilu inador • argiztagarri

ilu inador • argiztatzaile

ilu inar • argiztatu

ilu inar; ilustrar • irudiztatu

iluminar, alumbrar • argitu, argi, argitzen (du)

iluminar, hacer iluminar • argiarazi, argiaraz, argiarazten (du)

ilusión • ilusio

ilusión • irudipen

ilusión • a es-zorro

ilusión, deslumbramiento, fascinación, engaño • liluramendu

ilusión, deslumbramiento, fascinación, engaño • lilura

ilusión; prevención • irudikeria

ilusionarse • liluratu

ilusionismo • ilusionis o

ilusionismo • ilusionis o

ilusionista • ilusionista

ilusionista • ilusionista

iluso; ingenuo • gizagaixo

iluso; ingenuo • gizaixo

iluso; suspenso • liluratu

ilusorio • lilurazko

ilusorio • a etsetako

ilustración • ilustrazio

ilustración, información, ejemplo, directiva • argibide

ilustrado • irudidun

ilustrado; údespotis o ilustratu ö despotis o ilustrado • ilustratu

ilustrador • ilustragarri

ilustrador • ilustratzaile

ilustrador, iluminador • argigile

ilustrar • ilustratu

ilustrar • irudiz hornitu

ilustrativo • argigarri

ilustrativo • irakaskor

ilustrativo • azalkor

ilustrativo; lu iniscente • argikor

imagen, figura • irudi

imagen, figura • iduri

imagen humana • giza-irudi

imaginación • Irudipen, begitazio.

imaginación • irudipen

imaginación onírica • Ametsezko irudipen.

imaginar • irudipendu (du)

imaginar, inventar, idear • asmatu, asma, asmatzen (du)

imaginativo • irudikor

imaginería • i ajinagintza

imán • i an

imantación • i antazio

imantar • i antu

imar • mi atu

imar • mainatu e ainaetuda ainatzend

imbécil, loco • ertzo

imbecilidad • ergeltasun

imberbe • bizargabeekod

imborrable • ezabaezin

imitable • i itagarri

imitación • i itazio

imitador • i itatzaile

imitar • i itatu

imitativo • i itakor

impacientar por el tie po • berantetsi

Impacto • Eragin. El alcohol es la droga con mayor impacto social y sanitario = Alkohola da gizarte edo osasun eragin handiena duena.

impar • bakotxi. bakotxi

imparcial • inpartzial

imparcialidad • inpartzialtasun

imparcialmente • inpartzialki

impavidez • ikaragaiztasun

impedi enta • hatu

impedido • hebain

impedimento • eragozpen

impedir • galarazi (du)

impedir el adelantamiento • aurreratzea eragotzi, aurreratzea galarazi

impedir, evitar • eragotzi (du)

impedir la circulación • zirkulazioa eragotzi, zirkulatzea galarazi

impenitencia • inpenitentzia

impenitente • inpenitente

impensable • ezin-ustezko

imper eabilizarse • iragazkaiztu

imperdible • kateorratz

imperecedero • hilezineezkod

imperfectamente • inperfektuki

imperial • inperial

imperialismo • inperialis o

imperialista • inperialista

impersonal • inpertsonal

impersonalidad • inpertsonaltasun

impersonalmente • inpertsonalki

impertinente • mutiri

impetuoso, vehemente • mutiri

implantación • ezarrera

implicación • inplikazio

implicación • 1. Parte hartze, sartze, esku-hartze, lotura. 2. Ondorio.

implícitamente • inplizituki

implícito • inplizitu

imponer orgullosamente • oilartu

imponer por la fuerza • bortxarazi, bortxaraz, bortxarazten (du)

importable • inportagarri

importación • inportazio

importador • inportatzaile

importancia • garransi. garrantzi

importancia • egarsari

importar • inporta izan (zaio)

importar un bledo • kornadu baten ajolarik ez ukan

importunamente • mutiriki

importunidad • mutiritasun

importuno, atrevido • mutiri

imposible • ezin

imposible • ezinezko

imposible de acometer • ezin-jazarrizko

imposible de aprender • ikastezin

impositor • ezarle

imposta • earquitcd inposta

impotencia sexual • joezin

imprecisar • zehazgabetu

Imprenta Foral • Foru Inprimategia

impresión, conmoción, emoción • zirrara

impresionado • inpresionatu

impresionismo • inpresionis o

impresionista • inpresionista

impresora • inprimagailu

impresora • inpri agailu

improbabilidad • gertagaiztasun

improbable • gertagaitz

improbablemente • seguraski ez

improcedencia, inoportunidad, impropiedad, inconveniencia, inadecuabilidad • desegokitasun

impropiamente • desegokiro

improrrogable • luzaezineezkod

improvisador • inprobisatzaile

impúdico, lascivo • labain

impuesto • zerga

impuesto • zerga

Impuesto s/Transmisiones Patrimoniales, A.J.D., Sucesiones y Donaciones • Ondare Eskualdaketa, eta EJDen eta Oinordekotza eta Dohaintzen gaineko Zergak

Impuestos Especiales de Fabricación • Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezien Atala

impugnación • aurka(ra)tze, inpugnazio

impulsar, dar impulso • oldarra eman (du)

impulsar, empujar • bulkatu, bulka, bulkatzen (du)

impulsar, excitar, estimular • heiatu (dio)

impulsar, propulsar • bultzatu, bultza, bultzatzen (du)

impulsión • oldar endu

impulsivo, -a • Oldarkor.

impulso • Bultzada, bulkada, oldar.

impulso, propulsión • inpiztatza

impulso, propulsión • inpiztatze

impulsor, que da (un) impulso • bultza-emaile

impunidad • Zigor(rik) ez(a).

impunidad • zigorgabetasun

impureza • Garbitasun(ik) ez(a).

imputabilidad • egozgarritasun

imputable • egozgarri

imputación de pérdidas • galerak egozte, galeren egozpen

imputar • egotzi

imputar • egotzi (du)

in aculado • orbaingabe

in aculado • makulagabeku

in aculado; íntegro • narriogabe

in aculado; li pio, nítido • aratz

in aduro • helgabe ekod

in aduro • heldu gabe

in aduro; pre aturo • heltzaka

in anejable • erabili ezin

in anencia • in anentzia

in anencia • in anentzia

in anente • in anente

in anente • in anente

in aterial • materiagabe ekod

in aterial • in aterial

in aturo • heldu gabe ekod

in e orable • antzina-antzinako

in e orable • oroitezin eezkod

in e oria • in e oria

in e oria • ren oroipenez e-ren oroipenezd

in e orial • oroitezin

in e orial • gogoraezin

in ediato • bitartekogabe

in ediato • berehalako

in ediato • erdikogabe

in ejorable; ópti o, perfecto • hobezin

in ejorable; óptimo • ezin hobe

in ensurable • neurtezineezkod

in erecido • merezigabe ekod

in erecido • merezigabeekod

in ersión euretand; su ersión, za bullida • urperaldi

in ersión; su ersión • barruratze

in igración • in igrazio

in igración • barneraldaketa

in igrante • in igrante

in igrar • barneraldatu

in igrar • in igratu

in-, imposible de • ezin- ...zko

in inencia • ondotasun

in inente • lasterko

in iscuirse • tartean aritu

in isericorde • gupidagabe ekod

in isericorde • bihozgogor

in isericorde • bihozgabe

in me oria m • adv in me oria

in obiliaria • mugiezinen enpresa

in obiliaria • mugiezinen enpresa

in obiliario • aldaezineko

in obiliario eondasunakd • mugiezin eezkod

in oderadamente • neurrigabeki

in oderado • izarigabe

in oral • ez oral

in oral • ez oral

in oralidad • ez oraltasun

in oralidad • moraltasunik ez

in oralidad • moralgabetasun

in ortal • hilezin

in ortal • hilezkor

in ortal • heriogabe

in ortalidad • hilezintasun

in ortalidad • hilezintasun

in ortalizarse • hilezindu

in ortalizarse • hilezindu

in ovible • higiezin

in óvil • ibilge

in ovilizarse • ibilgetu

in ueble • eraikin

in ueble • aldaezinezko

in undicia • satsutasun

in undicia • satsukeria

in une • kutsagaitz

in une; libre • jarei

in une; libre, libremente • aske

in unidad • ikuzkatasun

in unidad • in unitate

in unidad • kutsagaiztasun

ina • meategi

ina elehergarriad • mina

ina; venero, yacimiento • meatze

inabardoble; inaccesible, inasequible • mintzagaitz

inabordable; inaccesible, in aduro • helgaitz

inacabable • bukaezineezkod

inacabable • bukaezin eezkod

inaccesible; inalcanzable • eskuraezin

inaccesible; inalcanzable, inconseguible • lortezin

inaccesible; inexpugnable • helezin

inacción; inactividad • geldikeria

inaceptable; inad isible • ad itiezin

inaceptable; inad isible • onartezin

inaceptable, intolerable, inadmisible • ezin-onartuzko

inactividad • iharduerarik ez

inactivo; indolente, inerte • geldo

inadaptación • Ez moldatze, moldakaiztasun. Inadaptación (no encontrar el lugar propio, con las consecuencias de la rebelión como mecanismo compulsivo o el retraimiento del pasar) = Moldakaiztasuna (norberak gustuko lekurik ez aurkitzea, eta horrek sortuta arroitugabeko errebelatzeak ala pasatzearen autoisolamenduak dituen ondorioekin).

inadaptación social • Gizarte moldakaiztasun.

inadaptado • errebesa

inadecuabilidad • desegokitasun

inadecuabilidad, impropíedad, improcedencia • ez-egokitasun. ezegokitasun

inadecuado, impropio • ez-egoki. ezegoki

inadmisible, intolerable • ezin-onetsizko. ezin-onetsizko

inadvertencia • ohargabetasun

inadvertencia; incidente, sorpresa • ezuste

inadvertidamente • ohartzeke

inadvertidamente • ohartzeke

inadvertido • konturagabe ekod

inagolable • agortezin

inagolable • agortezin

inagotable • ezin-ahituzko

inagotable; incansable, infatigable • nekagaitz

inagotable; incansable, infatigable • nekaezin

inaguantable • jasanezin

inaguantable; incontenible, insostenible • eustezin

inaguantable; insoportable, insufrible • pairaezin

inaguantable; insoportable, insufrible • era an-ezin

inaguantable; insufrible, intransigente • jasangaitz

inaguantable; intolerable • era angaitz

inalá brico • harigabe

inalcanzable • erdiestezin

inalcanzable, inasequible • ezin-ardietsizko

inalienable • debekaezin

inalienable • alienaezin

inalterable; in utable, invariable • mutaezin

inalterable; incon utable, indefor able • aldaezin

inalterado • aldagabe

inalterado • aldagabe

inani ado • bizigabe

inani ado • ari agabe

inanición • jan eza

inapagable • itzalezin

inapagable • itzalezin

inapelable • apelaezin

inapetencia • Jangale(rik) ez(a); jateko gogorik ez(a).

inapetente • jan-sarri

inapetente • ligain

inapetente; parco een co erd • jangartzu

inaplazable • geroraezin

inaplazable • luzaezin

inapreciable • ezin-nabarizko

inaprensible • harrezin

inaprensible; inaprensivo • harrezin

inaprensivo • harrezin

inar • minak jar erid

inar elehergarriekind • minatu

inarticulado • junturagabe

inarticulado • giltz gabe

inasistencia • laguntzarik ez

inaudito • entzungabe ekod

inaudito • entzungabe

inaudito • ezaditu

inaudito; insólito • ezentzun

inauguración • inaugurazio

inauguración • hasiera e ate

inaugurar • inauguratu

inca • inka

inca, noble andino • inka. inca.?

inca; tarea, trabajo • inka

incalculable • kalkulaezin

incalculable; incon ensurable, in enso eezkud • neurtezin

incalculable; incontable, indescriptible • kontaezin eezkod

incalificable • izendaezin

incalificable • kalifikaezin

incandescencia • goritasun

incandescencia • goritasun

incandescente • gori

incansabilidad • nekaezintasun

incansabilidad; insaciabilidad • aspergaiztasun

incansable; insaciable • aspergaitz

incapacidad; inco petencia • ezgaitasun

incapacidad; inco petencia, ineptitud • gaitasunik ez

incapacitar; inhabilitar • gaitasuna kendu

incapacitar; inhabilitar, inutilizar • ezgaitu

incapaz; inco petente, inhábil • ezgai

incapaz; indigno, inhábil • gaiez

incautación • bahipen

incautación • bahipen

incautar • Konfiskatu; bahitu.

incautarse • enbargatu

incautarse • inkautatu

incauto • sineskor

incendiar • isiotu

incendiar; incitar, prender • su e an

incendiar; infla aresed, lla ear • suak hartu

incendiario • sue aile

incendiarse • su hartu

incendio • sute

incendio • suketa

incensar • intsentsatu

incensario • intsentsu-ontzi

incentivar • Sustatu.

incertidu bre • ziurgabetasun

incertidu bre; inseguridad • segurantzarik ez

incesante • etengabeko

incesante; infatigable nte • pausagabe

incesante, ininterrumpido, constante, continuo • tairik gabeko

incesante; per anente • etengabeko

incesto • ahaidekeria

incesto • intzestu

incesto • senidekeria

incidencia • erorpuntu

incidencia • baerapuntu

incidencia • 1. Eragin. Reducir la incidencia del abuso de drogas entre los y las adolescentes que cursan Educación Secundaria Obligatoria = Drogaren neurrigabeko kontsumoak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza ikasten ari diren nerabeengan duen eragina gutxitu. 2. Munta, garrantzia.

incidencia • intzidentzia

incidental • intzidental

incidentalmente • intzidentalki

incidente • ustegabe

incidente • intzidente

incidir • kontura etorri

incienso • intzentsu

incienso • intsentsu

incienso • intsentsu

incierto • desegur

incierto; proble ático • zalantzazko

incineración • hauts-bihurtze

incineración; que a • erretze

incinerador eaparato • errauskailu

incinerador eaparatod • errauskailu

incipiente; novato, novicioaa • sarberri

incisión • moztura

incisión earinad • kar itxa

incisivo • ebakior

incisivo • urrakor

incitador • zitatzaile

incitador; provocador, puyero • zirikalari

incitante; reconfortante, reconstituyente • bizkorgarri

incitar • horretaratu

incitar, inspirar, inducir • ziztatu, zizta, ziztatzen (du)

incitar pasiones; infla ar, lla ear • sugartu esugaretuda sugartzend

incitativo • kinakor

incitativo • kinagarri

incivil • inzibil

incivil • inzibil

incle encia del tie po • eguraldiaren gogortasuna

incle encia del tie po • eguraldi txarra

inclinación • pendoitz

inclinación • lixtura

inclinación; anía ejoerad, propensión • jaugin

inclinación efisikoad • inklinazio

inclinación; ladera, pendiente • malda

inclinación; tendencia • jaiera

inclinado, arqueado, torcido • makur

inclinado edispuestod • gogabera

inclinarse • inklinatu

inclinarse • lixturtu

incluir • barne e an

incluir • barne ezarri

inclusa • inklusa

inclusa • inklusa

inclusero • sasiko

inclusión • ezartze

inclusión • landatze

inclusión; infiltración, ingerencia • sartze

inclusión; inserción, instauración • ezarpen

inclusión; plantación • landaketa

inclusive • eta guzti

incluso; úhori barne delarik ö incluído eso, úhori barne ö incluso eso • barne ecccbarned

incluso; úizanik ere öaunque sea, úhori ere bai ö incluso eso • ere ecccered

inco bustible • ezinerre

inco bustible; refractario • erregaitz

inco ible • jangaitz

inco ible • janezin

incó odamente • ezerosoki

incó odamente • erosotasunik gabe

inco odar • gaizki hartu

inco odarse • gaitzeratu

inco odarse; indignarse, olestarse • haserratu

inco odidad • ezerosotasun

inco odidad; olestia • ezerosotasun

incó odo • ezeroso

incó odo • deseroso

incó odo; informe • eragabe ekod

inco parable • parekagaitz

inco parable • parekaezin

inco parable; sin igual, sin igual • berdingabe

inco parable; sin igual, sin igual • paregabe

inco parablemente • paregabeki

inco parablemente • paregabeki

inco patibilidad • adostezintasun

inco patibilidad • bateraezintasun

inco patibilidad; insociabilidad • elkartezintasun

inco patible; inconciliable • adostezin

inco patible; inequívoco, insociable • elkartezin

inco petencia • eskuduntzarik ez

inco petencia • eztrebetasun

inco petencia • inkonpetentzia

inco petente • inkonpetente

inco petente • gauzez

inco pletable; incurable • osaezin

inco pletable; incurable • osagaitz

inco pletamente • ezosoki

inco pletamente • osagabeki

inco pleto • ezoso

inco prendido • ezulertu

inco prendido • ezulertu

inco prensibilidad • adiezintasun

inco prensibilidad; inco prensión, ininteligibilidad • adiezintasun

inco prensible • adigaitz

inco prensible; inexplicable, ininteligible • ulertezin

inco prensión • adigaiztasun

inco prensión • ulertezintasun

inco unicabilidad • ko unikaezintasun

inco unicabilidad • ko unikaezintasun

inco unicable • ko unikaezin

inco unicable • ko unikaezin

inco unicación • inko unikazio

inco unicación • isolatasun

inco unicación; rareza, singularidad • bakantasun

inco unicar • inko unikatu

inco unicar • inko unikatu

incoagulable • gatzaezin

incoagulable • gatzaezin

incoativo • hasgarri

incoativo; inicial, pri eramente • hasteko

incógnita • gai

incógnito • ezagunez

incognoscible • ezagutezin

incognoscible; irreconocible • ezagutezin

incoherencia • inkoherentzia

incoherencia • inkoherentzia

incoherente • inkoherente

incoherente • inkoherente

incoloro, sin color • karabako

incólu e; inde ne • okergabe

incompatible • ezin-elkartuzko

incomprensible, inexplicable • hulertezin

incomprensión • ezin-hulertze. ezin-ulertze

incomunicación • Komunikaziorik eza.

incon ensurable • a aigabe ekod

incon ovible • mugigaitz

incon ovible; in óvil • higigaitz

incon utable • trukagaitz

incon utable • trukaezin

inconcebible • pentsaezineezkod

inconcebible • pentsaezin eezkod

inconcluso • bukagabeekod

inconcluso • bukagabe ekod

incondicional • baldintzagabe ekod

incondicional • kondiziogabe ekod

incondicionalmente • baldintzagabeki

incondicionalmente • kondiziogabeki

inconexo • logikagabe

inconexo • loturagabe

inconfesable • aitortezin eezkod

inconfesable • aitortezineezkod

inconfesable; indecible, inefable • esanezin eezkod

inconfor idad • konfar agaiztasun

inconfor idad • konfar agaiztasun

inconfor ismo • konfor agaiztasun

inconfor ista • konfar agaitz

inconfor ista • konfar agaitz

inconfundible • nahastezin eezkod

inconfundible • nahastezineezkod

incongruencia • inkongruentzia

incongruencia • inkongruentzia

incongruente • inkongruente

incongruente • inkongruente

incongruente • gisagabe

incongruentemente • inkongruentki

incongruentemente • inkongruentki

inconsciente • deskontziente

inconsciente • senik gabe ekod

inconsciente • konorterik gabe ekod

inconsciente • inkontziente

inconsecuencia • ondoriorik ez

inconsecuencia • ondoriorik ez

inconsecuente • ondoriogabeekod

inconsecuente • ondoriogabe ekod

inconseguible • lortezin

inconsideración • gogora enik ez

inconsideración • kontsideraziorik ez

inconsistencia • ma irik ez

inconsistencia • funtsik ez

inconsistencia • itsaspenik ez

inconsistencia • iraupenik ez

inconsistente • ma i gabe ekod

inconsistente • zaildura gabe

inconsistente • sendotasun gabe

inconsistente • iraupen gabe ekod

inconsistente; infundado, insignificante • funts gabe ekod

inconsolable • kontsolaezin

inconsolable • kontsolaezin

inconstancia • desiraupen

inconstancia • iraupegabetasun

inconstante • iraupengabe

inconstante; udable, utable • aldabera

inconstitucional • inkonstituzional

inconstitucional • konstituzioaren aurkako

inconta inado • kutsagabeekod

inconta inado • kutsagabe ekod

incontable • zenbaezin eezkod

incontable • zenbagaitz

incontable • zenbatezin

incontable; inenarrable, innu erable • kontaezin

incontestable • erantzunezineezkod

incontestable; irrebatible • erantzunezin eezkod

incontinencia • inkontinentzia

incontinencia • inkontinentzia

incontinente • inkontinente

incontrolable • kontrolagaitz

incontrolable • kontrotaezin

incontrolado • kontrolgabe ekod

incontrolado • kontrolgabeekod

inconveniencia • inko enientzia

incordiante; olestador • nekarazle

incordiar • aserazi

incorporación • -ratze, txertatze, sartze. Facilitar la incorporación en el mercado laboral de personas extoxicómanas que ya han superado las fases de desintoxicación y deshabituación = Drogazale izan diren eta desintoxikatzeko eta ohitura galtzeko faseak jadanik gainditu dituzten pertsonei lan-merkatuan sartzen laguntzea.

incorporación • eranspen

incorporación; recaudación, recogida • batze

incorporación social • Gizarteratze, gizartean parte hartze. La incorporación social de los drogodependientes = Drogamendekoak gizarteratzea. Procesos de incorporación social = Gizartean parte hartzeko prozesuak.

incorporal • gorpuzgabe ekod

incorporal • gorpuzgabeekod

incorporar • zutik jarri

incorporar • eserita jarri

incorporar • kkorpuseratu ekorpuseraa korpuseratzend

incorporarse • hagondu ehagoneduda hagontzend

incorporarse a la circulación, incorporarse al tráfico • zirkulazioan sartu

incorporarse a, pasar al lado de • -en aldera iragan (da)

incorporarse al tráfico, incorporarse a la circulación • zirkulazioan sartu

incorpóreo • gurputz gabe ekod

incorrecto • zuzengabe

incorrecto • zuzenbako

incorregible • zuzentezin

incorregible • zuzengaitz

incorregible • ezin-zentzatuzko

incorrupción • ustelgabetasun

incorrupción • ustelgabetasun

incorruptible • ustelgaitz

incorruptible • ustelgaitz

incorrupto • ustelgabeekod

incorrupto • ustelgabe ekod

increable • kreaezin

increable • sortezin

incredibilidad • sinestezintasun

incredibilidad; inverosi ilitud • sinesgaiztasun

incredulidad • sinesgogortasun

incredulidad • sinesgogortasun

incrédulo • sinesgogor

incrédulo • sinits-gogor

incrédulo • sinesgogor

incrédulo, no creyente • sinisbako

increible • sinistezin

increíble • ezin-sinetsizko

increíble • ezin-sinitsizko

increpar; luchar, reñir • liskar egin

increpar; reconvenir, recri inar • ahakar egin

incruento • odolgabeekod

incruento • odolgabe ekod

incrustación • inkrustazio

incrustación; injerto, inserción • txertaketa

incrustar • inkrustatu

incrustar; ingerir, in iscuirse • tartekatu

incrustar; injertar, insertar • txertatu

incu plido • ezbete

incu plido • ezbete

incu plimiento • ezbetetze

incu plimiento • deskonpli endu

incu plir • deskonplitu

incu plir • deskonplitu

incubación • inkubazio

incubación • txitaldi

incubación • inkubaketa

incubadora • inkubagailu

incubadora • txitategi

incubar • txitatu

incubar • inkubatu

incuestionable • ukaezinezko

incuestionable • zalantzagabe ekod

inculcar • gogor esan

inculpabilidad • errugabetasun

inculpabilidad; inocencia • errugabetasun

inculpado • erruztatu

inculpar • hoben e an

inculpar • errua bota

inculto • eskolagabe ekod

inculto • landugabe ekod

incultura • ezkultura

incumplimiento reiterado • behin eta berriz hauste

incunable • sehaskagaitz

incunable • sehaskagaitz

incurable • ezin-sendatuzko

incurable • sendaezin

incurable • sendagaitz

incurrir; erecer • merezi ukan

indagador • ikerlari

indagador; inquisidor, tratadista • aztertzaile

indagar ezela-tud • barrandatu

indagar; sospechar • barruntatu

indagatorio • arakatzeko

indagatorio; resolutivo • aztertzeko

inde ne; innocuo, inofensivo • kaltegabe ekod

inde nización • inde nizazio

inde nización; úkalterik egiteke ö sin perjuicio de, úegin duen kaltea ö el al que ha hecho • kalte-ordain

inde nizar • ordea e an

inde nizar • inde nizatu

inde nizar; pre iar, reco pensar • sariztatu

inde ostrable • frogagaitz

inde ostrable • frogaezin

indebida ente; injustamente • bidegabeki

indebidamente • behar ez bezala

indebidamente • bide ez bezala

indebido • behar ez den

indebido • ezbidezko

indecencia • desonestasun

indecencia • desoneskeria

indecencia • indezentzia

indecente • desonest

indecente • indezente

indecente ente; s•ciamente • zantarto

indecentemente • zantarkeriaz

indecible • esanezineezkod

indeciso • ezbaiko

indeciso een indecisiónd • keko- eko

indeciso; irresoluto, pendiente • erabakigabe

indeclinable • deklinaezin

indeclinable • deklinaezin

indefenso • babesgabeekod

indefinible • azalezin

indefinible • definiezin

indefinidamente • epegabe

indefor abilidad • aldaezintasun

indefor abilidad; invariabilidad • aldaezintasun

indefor able • defor aezin

indehiscencia • indehiszentzia

indehiscencia efruituakd • irekigaiztasun

indehiscente • indehiszente

indehiscente efruituakd • irekigaitz

indeleble • ezabagaitz

indeleble; inusurpable • kenezin

indeli itable • mugaezin

indeli itable • mugaezin

indemnización • kalte-ordain

independencia • independentzia

independencia • burujabetasun

independencia • Burujabetasun, independentzia.

independencia economica • Ekonomia(zko) burujabetasun.

independentismo • independentis o

independentismo • independentis o

independentista • independentista

independentista • independentista

independiente • independente

independiente • burujabe

independiente ente de • gandik landa e-gandik landad

independiente ente de • tik landa e-tik landad

independiente ente de • tik at e-tik atd

independiente ente de • gandik at e-gandik atd

independiente ente de otros • besteak beste

independiente; in une, libre • lokabe

independizar • burujabetu

independizar • independizatu

independizarse • en e-erden enetik aterad

indescriptible • kontaezineezkod

indeseable • nahi ez izateko

indeseable • opa ez izateko

indeseable • desiragaitz

indestructibilidad • suntsiezintasun

indestructibilidad • suntsiezintasun

indestructible • suntsiezin

indestructible • hautsezin

indeter inación; in ensidad • mugagabetasun

indeter inación; irresoluto • erabakiezin

indeter inar • mugagabetu

indeter inar • mugagabetu

indeteriorable; insu ergible • hondaezin

indiano • a erikano

indiano • indiano

indicación; arca, señal • marka

indicación de detención • geratzeko agindu

indicación óptica • ikus-adierazpen

indicador • adierazgailu

indicador • Adierazle.

indicador de dirección • norabide-adierazle

indicador; insinuador, significante elinguistikand • adierazle

indicativo • seinalatzeko

indicativo eaditzekind • indikatibo

indicativo; notable, re arcable • ohargarri

indicativo; re arcable, señalable • seinalagarri

indicativo,-a • Adierazgarri.

índice • indize

índice de riqueza • aberastasun indize

índice de siniestralidad • ezbeharren tasa

indice, "dónde qué" • non zer

índice(s) y separador(es) • aurkibide eta bereizgarri(ak)

indicio, pista • hatz

indicio; pista, rastro • arraiza

indicio; pista, rastro • arrasto

indiferencia • antsikabekeria

indiferencia • aihergatasun

indiferencia • antsikabetasun

indiferente • aiherga

indiferentemente • aihergatasunez

indiferentemente • aihergatasunez

indígena • tokiko

indigencia; endicidad, iseria • erro eskeria

indigencia; necesidad • behartasun

indigencia; pauperismo • peitutasun

indigencia; pauperismo • erro estasun

indigente • kauke

indigente; endigo, enesteroso • erru es

indigente; endigo, enesteroso • noharroin

indigente; enesteroso, ísero • behartsu

indigente; enesteroso, ísero • onbehar

indigente; ísero, necesitado • txiro

indigestarse • indigestatu

indigestión • indigestio

indigestión • indigestio

indigesto • indigestagaitz

indigesto • egosgaitz

indigesto • ehogaitz

indignarse • samurtu, samur, samurtzen (da)

indignidad • ezduintasun

indignidad • ezduintasun

indigno • ezduin

indigno • dudagabe

indio • indiar

indio e etalad • indio

indirecta • zeiharesan

indirecta ente; transversalmente • zeharbidez

indirecto • zeiharkako

indirecto; oblicuo, transversal • eslai

indirecto; sesgado, transversal • zeharkako

indisciplina • hezigabetasun

indisciplina • indisziplina

indisciplina • indisziplina

indisciplinado • indisziplinatu

indisciplinado • indisziplinatu

indiscreción • indiskrezio

indiscreción • indiskrezio

indiscreto • zentzubako

indiscreto • indiskretu

indiscreto • indiskretu

indiscutible • ezbairik gabe

indiscutible; indudable • duda gabe ekod

indisolubilidad • haustezintasun

indisolubilidad • askaezintasun

indisolubilidad • disolbagaiztasun

indisolubilidad • urtezintasun

indisolubilidad • disolbaezintasun

indisoluble • urtezin

indisoluble • disolbaezin

indisoluble • askaezina

indisoluble • disolbagaitz

indisoluble; irro pible • haustezin

indispensable; necesario, necesitado • pre iatsu

indispensable; uy necesario, úliburu bat behar dut ö necesito un libro • behar-beharrezko

indisponer • mondoeztu eondoezetuda ondoeztend

indisponer • ondoezak hartu

indisponer, turbar, perturbar • alditxartu, alditxar, alditxartzen (da, zaio)

indisponerse • larritu

indisponerse • ngertueztu egertuezetuda gertueztend

indisponible • aldigaitz

indisposición • bigunaldi

indispuesto • gaizo

indispuesto • ezongi

indispuesto • ondoezeikd

indisputable • ezbairik gabeekod

indisputable • ezbairik gabe ekod

indistintamente • nahastaka

individual • 1. Banako, bakoitz, bakarkako. Una serie de entrevistas, individuales o grupales = Zenbait elkarrizketa (bakarkakoak zein taldekoak). Trabajo individual = Bakarkako lan. 2. Norberaren.

individual • indibidual

individual • norbanakako

individual; por unidad, suelto • banakako

individualidad • banokotasun

individualidad • norberatasun

individualidad • bakoiztasun

individualidad; individualismo • banakokeria

individualismo • Indibidualismo.

individualismo • indibidualis o

individualista • indibidualista

individualista • indibidualista

individualización • indibidualizazio

individualización • bakoiztapen

individualizado,-a • Bana-banako.

individualizarse • bakoiztu

individualmente • indibidualki

individualmente • indibidualki

individuo • indibiduo

individuo • norbanako

individuo • gizabakar

individuo • (Nor)banako, gizabanako.

individuo despreciable • purtzika

individuo hu ano • gizabanako

individuo; individuo hu ano • gizabanako

individuo, persona • gizakente

individuo; singular, unidad • banako

indivisibilidad • zatienzintasun

indivisibilidad • zatienzintasun

indivisible • zatigaitz

indivisible • zatiezin

indivisible • ezin-ebakizko

indo able • hezgaitz

indo able • hezkaitz

indo ado • hezgai

indo ado • hezgabe

indo iciliado • helbideragabe

indo iciliado • helbideragabe

indó ito • uxakaitz

indó ito • otzankitz

indó ito; ingobernable, opuesto • manugaitz

indoblegable • ezin-uzkailizko

indochino • indotxinar

indochino • indotxinar

indócil; indo able • hezgaitz

indocu entado • doku enturik gabe ekod

indocu entado • doku enturik gabeekod

indoeuropeo • indieuropar

indoeuropeo • indieuropar

indoeuropeoea • ehizkuntzad indoeuropera

indoeuropeoead ehizkuntzad; lengua indoeuropea • indoeuropera

índole • ipo

índole, carácter, actitud • jite

indolencia • odolgabetasun

indolencia; insensibilidad • soraiokeria

indolente • nagitsu

indolente • farras

indolente, insensible moralmente • soraio

indolentemente • soraioki

indonesio • indonesiar

indonesio ehizkuntzad • indonesiera

indu entari; ropaje, traje • jazki

indu entaria • jaztekoead

indu entaria • janzkera

indu entaria; vesti enta • janzkera

inducción • indukzio

inducción • indukzio

inducido • induzitu

inducido • induzitu

inducir • Bultzatu, eragin, -ratu. Inducir a confusión = Okerreratu.

inducir • induzitu

inducir • induzitu

inducir; tentar • mtirrikatu etirrikaa tirrikatzend

inductancia • induktantzia

inductancia • induktantzia

inductivo • induktibo

inductivo • induktibo

inductor • induktore

inductor • induktore

indudable • ezpairik gabeko

indudable • duda gabeekod

indulgencia • indulgentzia

indulgencia; indulto, re isión • barka en

indulgencia plenaria • barka en oso

indulgente • gupidatsu

indulgente • barkabera

indulgente • indulgente

indulgente • kupibera

indulgente; isericordioso • urrikalkor

indultar • indultatu

indultar • indultua e an

indulto • indultu

industria • industria

industria • industria

industria inera; inería • meatzaritza

industria minera • meatzaritza

industria naval • untzigintza

industria quí ica • ki ika-industria

industria quí ica • ki ika-industria

industria rural • nekazari-industria

industria rural • nekazari-industria

industria textil • ehungintza

industrial • industriari

industrial; industrioso • industri

industrialización • industrializazio

industrialización • industrializazio

industrializar • industrilizatu

industrializar • industrilizatu

industrias etal•rgicas • metalurgi industriak

industrias etal•rgicas • metalurgia-industriak

industrioso • industria-

inédito • argitarabe ekod

inédito • argitaragabe

inédito • ezagertu

ineducado • basa-hazi

inefable • adierazezin

inefable • ezinesan eezkod

ineficacia • alfertasun

ineficacia; vagancia, vaguedad • alfertasun

ineficaz • alfer

inelástico • inelastiko

inelástico • ezelastiko

inelegante • apaingabe

ineludible • saihetsezineko

ineludible, necesario • halabeharrezko

ineludiblemente, imprescindiblemente, necesariamente, indispensablemente, inevitablemente, ineluctablemente • ezin-bertzez

inenarrable • kontagaitz

inenarrable; sinn• ero • kontagaitz

ineptitud • ezgauzatasun

inepto • ezgauza

inequívoco • nahastezin

inequívoco • dudagabeko

ineral • mineral

ineral • menasta

ineral de hierro • burdingai

ineral; inero • mea-

ineralización • mineralizazio

ineralizado • mineralizatu

ineralizarse • mineralizatu

ineralogía • mineralogia

inercia • inertzia

inercia • inertzia

inercia, inacción, falta de acción • egintzagabekeria

inercia; insensibilidad • sortasun

inería • meagintza

inerme • ar agabeekod

inerme • ar agabe ekod

inero • meatzari

inero • meagizon

inerte • ekingabe

inerte • ibilga

inescrutable • ikertezineezkod

inescrutable • ikertezin eezkod

inesperado • ustegabe ekod

inesperado • igurikigabeko

inestabilidad • ezegonkortasun

inestabilidad • egongaiztasun

inestable • ezegonkor

inestable • egongaitz

inesti able • esti agaitz

inestimable • ezin-askietsizko

inestimable, que no se puede estimar lo suficiente • ezin-aski-estimatuzko

inevitable • ekidinezin

inevitable, imprescindible, indispensable, necesario, ineluctable, ineludible • ezin-bertzeko

inevitable; insoslayable • baztertezin

inevitablemente, a la fuerza, forzosamente, quiera o no, necesariamente, indefectiblemente • nahi-ta-ez

inexactitu • zehaztasunik ez

inexacto • ezehatz

inexcusable • aitzakigabeekod

inexcusable • aitzakigabe ekod

inexistencia • ezizate

inexistencia • izaterik ez

inexistencia • inexistentzia

inexistente • ez dagoen

inexistente • izaterik gabe ekod

inexistente • izate gabe

inexistente • ez dauden

inexorable • urrikigabeekod

inexperiencia • inesperientzia

inexperiencia • azturik eza

inexperiencia • esperientziarik ez

inexperiencia • gutxi ikusi

inexperiencia • hasiberritasun

inexperto • eztrebe

inexperto • trebatu gabe ekod

inexperto • taxugabe

inexperto; naciente, noticia • berri

inexperto; úgutxik egin du ez sartzea öa poco ása entra • gutxi-ikusi

inexplicable • azalgaitz

inexplicable • esplikagaitz

inexplorado • ikergabe

inexplorado • miatu gabe

inexpresable • adieraztezin

inexpresable • adieraztezin

inexpresivo • adiera gabeekod

inexpresivo • adiera gabe ekod

inexpresovo; ñoño, pendejo • totel

inexpugnable • hartezin

inexpugnable • harrapaezin

inexpugnable • menperaezin

inextinguible • iraungiezin

inextinguible • galezin eezkod

inextinguible • iraungigaitz

inextirpable • erauzgaitz

inextirpable • erauztezin

infa e; alvado, perverso • deunge

infa ia • fa atxar

infa ia; rufianería • petralkeria

infalibilidad • hutsezintasun

infalibilidad • okertezintasun

infalible • huts ezin-eginezko

infalible • hutsezin eezkod

infalible • okertezin

infalible • ezin-hutsegitezko

infame • fa agabe

infamia, deshonra • ahalkeizun

infancia • 1. Haurtzaro. 2. Haurrak.

infancia; niñez • u ezaro

infancia; niñez edenborad • haurtzaro

infanta • infanta

infanta • infanta

infante • infante

infante • infante

infantería • infanteria

infantería • infanteria

infanticidio • haurriltze

infanticidio • haurriltze

infantil • haurrekiko eard

infantil • u eentzako eard

infantil • haurren eard

infantil; pueril, úo • haur-

infantil; pueril, úo • u e-

infantilismo • infantilis o

infanzón • infantzoi

infarto • infartu

infarto • infartu

infatuado; necio • peilo

infausta ente; inoportunamente • ordu txarrean

infección • Infekzio.

infectado • zornatu

infectado • gaizkoatu

infectado; panadizo • zoldu

infectar, contagiar. Vide: kutsatu • kotsatu, kotsa, kotsatzen (du)

infeliz • gizarajo

inferencia • inferentzia

inferencia • inferentzia

inferior, de abajo • beko. beheko

inferior, de la parte de abajo • behereko

inferior; enor • txikiago

inferior; enos • gutxiago

inferior, más bajo • beherago

inferior; parte inferior • behere

inferior; s•bdito, subordinado • peko

inferior, subordinado • azpiko

inferioridad • gutxiagotasun

inferioridad; insuficiencia • gutxiegitasun

inferir • iondoriotu eondorioetuda ondoriotzend

inferirse • inferitu

inferirse • inferitu

infernal • infernutar

infernal • infernuko

infernal • infernu-

infernal • ifernutar

infestación • kutsatze

infestación • infestazio

infestar • infestatu

ínfi o; ínimo • beherengo

ínfi o; ínimo • beheren

infiable; infiel • desleial

infidelidad • infideltasun

infidelidad • desleialtasun

infiel • ezleial

infiel • infidel

infiel • fedegabe

infiernillo • labeska

infierno • iffernu

infierno • ifernu

infierno • suleize

infijo • artizki

infijo • artizki

infiltración • infiltrazio

infiltración • iragazte

infiltrarse • infiltratu

infímo • tipien

ínfimo • ni iñoen

ínfimo • txarren

ínfimo • zirtzilen

infinidad • a aigabetasun

infinidad; uchoesd, nu erosamente • anitz

infinitamente • infinituki

infinitamente • mugagabeki

infinitamente • a aigabeki

infinito • infinitu

infinito • izarigabeko

infinito • infinitu

infinito, interminable, sin fin • amaigabeko

infinito, interminable, sin fin • amaigabe

infla abilidad • erregarritasun

infla abilidad • sukoitasun

infla able • suharbera

infla ación • ixodura

infla ado; irritado • sutu

infla ar; lla ear • gartu egaretuda gartzend

infla atorio • infla atorio

infla atorio • hazturazko

infla atorio • suztagarri

inflación • inflazio

inflación • inflazio

inflacionista • inflazionista

inflacionista • inflazionista

inflado • mulikatu

inflar • hanteud

inflaresed; insuflar, soplar • putz egin

inflarse de viento • haizatu

inflexibilidad eizaer3 oralad • egosgogortasun

inflexibilidad; rigidez • zurruntasun

inflexible; rígido, terso • zurrun

inflexión • inflexio

inflexión • inflexio

influencia • eragin

influenciable • eraginbera

influenciable • eraginerraz

influjo • eragindura

influjo • influxu

influyente • esku handiko

infor ación • infor azio

infor ado ebiencccd • askojakin

infor ador; informante • infor atzaile

infor ador; repórtereod • berrie aile

infor alidad • ezfor altasun

infor alidad • for altasunik ez

infor alidad • txorroporro

infor alidad • txitxirri-patxarra

infor alidad • infor altasun

infor ar; infor arse • infor atu

infor ática • infor atika

infor ático • infor atiko

infor ativo • infor agarri

infor ativo • infor atikari

infor atizable • infor atizagarri

infor atizable • infor atizagarri

infor atización • infor atizazio

infor atización • infor atizazio

infor atizar • infor atizatu

infor atizar • infor atizatu

infor e pericial • perituen infor e

infor e pericial • adituen iripen

infor idad • itxuragabetasun

infor idad • eragabetasun

Información • Informazioa

informante • infor atzaile

informar • infor atu

informe • erreport

informe • for agabe ekod

informe • infor e

informe • Txosten.

informe • erraport

informe de auditores de cuentas • kontu-ikuskarien txosten, kontu-auditoreen txosten

informe de gestión • kudeaketa-txosten

informe preceptivo • aginduzko txosten

informes de casos • Kasuei buruzko txostenak.

informes periódicos • Aldioroko, aldizkako txostenak.

infortunadamente • ondikotz

infortunado • zoribako

infortunado, nefasto • hondikozko

infracción • Arau hauste, lege hauste.

infracción • arau-hauste

infracción • arau-hauste

infracción • arau-hauste

infracción administrativa • administrazioko arau-hauste

infracción grave • Arau hauste larri.

infracción grave • arau-hauste larri

infracción leve • arau-hauste arin

infracción muy grave • arau-hauste oso larri

infracción tipificada • tipifikatutako arau-hauste

infractor, -a • Arau hausle.

infractor; quebrador, ro pedor • hausle

infraestructura • azpiestraktura

infraestructura • azpiegitura

Infraestructuras • Azpiegiturak

infranqueable • pasaezin eezkod

infranqueable • zeharkaezin

infranqueable • iraganezin

infrarrojo • infragorri

infrarrojo • infragorri

infrarrojo • infra-gorri

infrasónico • infrasoniko

infrasonido • infrasoinu

infrasonido • infrasoinu

infravalorar • infrabaloratu

infravalorar • jbehebalioztatu ebehebalioztaa cctatzend

infrecuente • gutxitako

infringir • nlegehautsi elegehautsa legehaustend

infringir • Hautsi, urratu.

infructoso • fruitugabe

infructuosamente • antzuki

infructuosidad • fruitugabetasun

infructuoso • oparitasun gabe ekod

infructuoso • jaibal

infundado; infundo • oinarrigabeekod

infundado; insustancial • funtsgabe

infundir • sorterazi

infundir iedo • beldurra e an

infundir iedo • ikara eragin

infusible • urtuezin

infusible • urtuezin

infusión • belar-ur

infusión • infusio

infusión de ortigas • asun-ur

infusión de tila • ezki ur

infuso • barrendutu

infuso • eragin

infusorio • infusorio

infusorio • infusorio

ingeniería • ingeniaritza

ingeniería • injenirutza

ingeniero • ingeniari

ingeniero • injineru

ingenio; napia, nariz • sudur

ingenio; querencia, recepción • txera

ingeniosa ente; rápidamente • agudoki

ingeniosamente • agudeziaz

ingenioso • adi endutsu

ingenioso • as otsu

ingenioso; inteligente, ocurrente • burutsu

ingénito • sortu gabe ekod

ingénito; innato • jaiotzetiko

ingénito; innato • sortzetiko

ingente • handitzar

ingenua ente; sencillamente • tolesgabeki

ingenua ente; sincera ente, úosorik dago ö está salvo • oso-osoan

ingenuidad • lainokeria

ingenuidad • inuxentekeria

ingenuidad • sinplezia

ingenuo • a arrugabe

ingerencia; intercalada, interpolación • tartekatze

ingerencia; intervención • eskusartze

ingerir • eskua sartu

ingerir • musturra sartu

ingesta • 1. Irenste, barneratze, eztarritik igaroarazte. 2. (Irentsitako) jan-edanak. 3. Jate.

ingesta etílica • 1. Alkohola irenste edate, hartze. 2. Irentsitako, hartutako, edandako alkohol.

ingestión • Irenste, barneratze, edate, hartze.

ingestión • ingestio

ingestión de alcohol • Alkohola irenste, barneratze, edate, hartze.

ingle • izterrondo

ingle • iztai

inglés • ingeles

inglés • ingeles

ingobernable • gobernaezin

ingobernable • gobernagaitz

ingratamente • eskergabeki

ingratamente • eskergabeki

ingratitud • eskertxar

ingratitud • eskergabekeria

ingratitud • eskergabetasun

ingrato • eskergaiztoko

ingrato • eskergaizto

ingrávido • pisugabe

ingrávido • pisugabe

ingrávido, ligero, sin peso • pisugabeko

ingrediente • konposagai

ingrediente • Osagai.

ingrediente • nahasgai

ingresar; introducirse • sakoneratu

ingreso • sarraldi

inhábil • antzerik gabe

inhábil • antzakabe

inhábil • antzabako

inhabilitación • ezgaikuntza

inhabilitación • gaieztapen

inhabilitar • iezbaliotu eezbalioetuda ezbaliotzend

inhabilitar • gaitasunik gabe utzi

inhabilitar • gaieztu

inhabitable • habitaezin

inhabitable • habitaezin

inhabitado • basotu

inhalación • Arnaste, arnas hartze.

inhalación • arnasa hartze

inhalación • arnasa hartze

inhalador • arnasgailu

inhalador • arnasgailu

inhalador • [sust.] Arnasteko tresna.

inhalador nasal • Sudurretik arnasteko tresna.

inhalante • Arnasaz hartzeko (gaia).

inhalante nasal • Sudurretik arnasaz hartzeko (gaia).

inhalar • Arnastu, arnasaz hartu.

inhalar • arnasa hartu

inherencia • atxiki endu

inherente • ri e-ri datxekiond

inherente; proseguir, retención • atxiki

inhibición • inhibizio

inhibición • inhibizio

inhibidor • Inhibitzaile; gelditzaile, galarazle.

inhibir • Eragotzi, mugatu.

inhibirse • inhibitu

inhibirse • inhibitu

inhonesta ente; obscenamente • gordinki

inhonesta ente; puerca ente, sórdidamente • likiski

inhóspito • abegi eskaseko

inhóspito • harrera gutxiko

inhu ación • lurperaketa

inhu ación • ehorzte

inhu ano • ezgizatiar

inhu ano • ezgizatiar

inhumar • ehortzi

ini aginable • i ajinagaitz

ini aginable • irudikagaitz

ini aginable • i ajinaezin

ini aginable • irudikaezin

ini aginable • irudigaitz

ini aginable • irudiezin

ini itable • i itagaitz

ini itable • i itaezin

iniar • miniatu

iniatura • miniatura

iniaturista • miniaturista

iniaturista • miniaturgile

iniaturizar • miniaturizatu

iniciación • Haste, hastapen.

iniciación precoz • Goiz haste.

iniciación; principio, venero • hasiera

iniciación profesional • Lanbidean haste, lanbide hastapen. Prevención de las drogodependencias en ESO e Iniciación Profesional = Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan eta lanbide hastapenean, drogen mendekotasunei aurrea hartze.

inicial • hastapeneko

inicial eplural • epluralad inizial

inicial eplurald epluralad • inizial

inicial; originario, pri itivo • hasierako

iniciar la maniobra • maniobretan hasi, maniobratzen hasi

iniciar la marcha, reanudar la marcha • abiatu

iniciativa • ekinbide

iniciativa • iniziatiba

iniciativa; insistencia • eki en

iniciativa propia • berezko eki en

iniciativa propia • berezko eki en

inicuo • maltzur

inicuo; injusto • zuzengabe ekod

inifalda • minigona

inifundio • minifundio

inifundista • minifundista

ínimo • gutxien eezkod

ínimo • mini o

ínimo • mizintxo

ininteligibilidad • adiezintasun

ininterru pida ente; sin cesar • taigabe

ininterru pidamente • etengabeki

ininterru pido • etengabeekod

ininterru pido; perenne, úetengabe hitz egin ö hablar largo y tendido • etengabe ekod

ininterrumpidamente, continuamente • tarterik gabe

ininterrumpido, continuo • tarterik gabeko

inio • minio

iniordenador • miniordenadore

iniquidad • maltzurtsun

iniquidad • maltzurtsun

inisterio • ministerio

inisterio • ministraritza

inistra • ministro

inistra • ministrari

inistro deasuntos exteriores • kanpo arazoetarako inistraria

injertador • txertatzaile

injertador • txertatzaile

injertar • txertatu

injertar • mentatu e entaetudv entatzend

injertar • xertatu, xerta, xertatzen (du)

injertar efor a • txertaera

injerto; p•a de injerto • mentu

injuria • ahapaldi

injuria, agravio, ultraje, insulto • iraintza

injuria, insulto, ultraje, agravio • irain

injuriado, ultrajado, agraviado, ser insultado • iraina izan (zaio)

injuriador; ofensor, vejador • laidoztatzaile

injuriar, agraviar, ultrajar, insultar • irain egin (dio)

injuriar, ultrajar, agraviar, insultar • iraindu (du)

injurioso • laidoztagarri

injustamente • makurka

injustamente • makurka

injustamente • bidegabekeriaz

injusticia • zuzengabekeria

injusticia • bidegahekeria

injusticia • zuzengabekeria

injusticia • injustizia

injusticia; sinrazón • ezbide

injusticia; sinrazón • bidegabe

injusto • bidegabe ekod

injusto • zuzengabe

injusto • zuzenge

inlusero • inklusako

inlusero • inklusako

inmejorable • ezin-hobetuzko

inmejorable • ezin-hobe

inmenso, enorme, desmesurado, sinnúmero • neurribako

inmenso, enorme, desmesurado, sinnúmero • neurrigabeko

inmenso, enorme, sin medida, inconmensurable • izarigabeko

inmortal • ezin-hilezko

inmortalidad • ezin-hilezkotasun

inmovilizar el vehículo • ibilgailua ibilgetu

inmueble • eraikin

inmundicia • lohikeria

innato • berez jaio

innatural • desnatural

innatural • desnatural

innecesario • pre iagabeekod

innecesario; superfluo • pre iagabe ekod

innegable • ukaezineezkod

innegable; irrefutable • ukaezin eezkod

innegociable • negoziaezin

innegociable • negoziaezin

inno inado • izengabeekod

innoble • kazkar

innocuo; inocuo • minik gabe ekod

innovación ezentzu txarreand • berrikeria

innovación; novedad, refor a • berrikuntza

innovador • eraberritzaile

innovador • berregile

innovador; restaurador • berriztatzaile

innovador; restaurador • berritzaile

innovar; odernizaresed, reformar • eraberritu

innovar; odernizaresed, regenerar • berriztatu

innu erable • zenbatezin eezkod

inobediencia • mendegabetasun

inobservante • arau-hausle

inocencia • lañotasun

inocencia • inozentzia

inocencia • erru eza

inocentada • inozentada

inocentada • inozentada

inocente • errugabe

inocente • hobengabe

inocente • errubako

inocente • inozente

inocuidad • kaltegabetasun

inocuidad • kaltegabetasun

inoculación • Inokulazio; ziztatze, txertatze.

inoculación • inokulazio

inoculación • inokulazio

inocular • inokulatu

inocular; insertar, inyectar • xiringatu

inocular; inyectar • iziringatu eziringaetuda ziringatzend

inodoro • usaingabe

inodoro • usain gabeekod

inodoro • usain gabe ekod

inofensivo • kaltegabeekod

inolvidable • ahaztzezin

inolvidable • ahaztezin

inoperante • eragingabe

inoperante • ekintzabe

inopinado; repentino • supituko

inoportunidad • ezgaraitasun

inoportunidad • behargabetasun

inoportuno • desorduko

inoportuno • destenoreko

inoportuno • behar gabeko

inoportuno; aullido, iau • miau

inoportuno; inte pestivo • ezgaraiko

inorgánicamente • ezorganikoki

inorgánicamente • ezorganikoki

inorgánico • ezorganiko

inorgánico • ezorganiko

inoría • gutxiengo

inoría de edad; ú • adingabe

inoxidable • herdoilgaitz

inoxidable • ugerkaitz

inoxidable • herdoilgabe

inoxidable • herdoiltezin

inoxidable • oxidagaitz

inquebrantable • hautsezin eezkod

inquebrantable • etenezin eezkod

inquietante; intrigante, preocupante • kezkagarri

inquietante; palpitante, preocupante • arduragarri

inquietante; preocupante • kexagarri

inquietar; preocupar • keixatu ekeixaetuda keixatzend

inquietarse • kexatu

inquietarse • kexatu, kexa, kexatzen (da)

inquietarse, preocuparse • kezkatu, kezka, kezkatzen (da)

inquieto • kexu

inquieto • minkor

inquieto, desasosegado, intranquilo, nervioso • artega

inquieto; intranquilo, nervioso • urduri

inquieto; revolvedor • geraka

inquietud • kezkaketa

inquietud, preocupación • kezka

inquilinato • maiztergo

inquilinato • etxetiargo

inquilino • etxetar

inquilino; orador, residente • egoiliar

inquina • ahiergo

inquina; alquerencia, ojeriza • gaizkinahi

inquina ead • hegigo

inquina; odio • ahierkunde

inquisición • inkisizio

inquisición • inkisizio

inquisición; rastreo, registro • miaketa

inquisidor • inkisidore

inquisidor • inkisidore

inquisitivo • arakakor

inquisitivo • azterkor

insaciabilidad • aseezintasun

insaciable • aseezin

insaciable • asegaitz

insaciable • betezin

insalivación • txuztaketa

insalivación • txuztaketa

insalivar • listutu elistuetuda listutzend

insalivar • txuztatu

insalivar • ltxistutu etxistuetuda txistutzend

insalubre • osasun kontrako

insalubre; insano • osasunaren kalterako

insatisfacción • Pozgabetasun, atsekabe.

inscribir • inskribatu

inscribir ead • izen e an

inscripción • inskripzio

inscripción • izene ate

inscripción de las señales • seinaleen inskripzio

inscripción (registral) • inskripzio (erregistrokoa)

in•scula • minuskula

inse inación • ereinkuntza

inse inación • ereindura

inse inación • ernalkunde

inse inar; procrear • iernalarazi eernalaraza ernalaraztend

insecticida • intsektizida

insecticida • intsektizida

insectívoro • intsektujale

insectívoro • intsektiboro

insectívoro • xo orrojale

insecto • mar uts

insecto • intsektu

inseguridad • Segurtasunik eza, segurtasun gabezia, segurtasun falta.

inseguridad • ziurtasun eza

inseguridad • segurtasunik ez

inseguro • ezbaian

inseguro • ez segur

insensata ente; locamente • eroki

insensata ente; tontamente • ergelki

insensatamente • zentzugabeki

insensatez • burtzorotasun

insensatez • desegokikeria

insensatez • zentzungabekeria

insensatez • burtzorakeria

insensatez • zentzugabekeria

insensatez • zentzugabetasun

insensato • zentzugabeekod

insensato • burujauzi

insensato • zentzugabeko

insensibilización • sentigabetasun

insensibilización • sentigabetasun

insensible • sentigabe

insensible; agachadiza • mingor

insensiblemente • sentitzeke

insensiblemente • sentitzeke

inseparable • ezin-berezizko

inseparable • bereizezin

inseparable • aldentezin

insepulto • hobiragabe ekod

insepulto • ehortzi gabe ekod

inserción • Sartze, txertatze, -ratze.

inserción; etedura • sarketa

inserción laboral • Laneratze, lanean sartze.

inserción social • Gizarteratze, gizartean txertatze.

insertar • barren sartu

insidia • zelatarte

insidia; labor de zapa, raposería • azpilan

insidiosamente • maltzurki

insignia • intsignia

insignificancia • huskeria

insignificancia • ziztrinkeria

insignificante; in•sculo, pequeñin • pitin

insignificante; inválido, nulo • baliogabe ekod

insinceridad • toleskeria

insinceridad • egigabezia

insincero • azaltxuri

insinuador; insinuante, suspicaz • aierukor

insinuar • aieruz esan

insinuar; inspirar, sonsacar • iradoki

insinuar; rastrear • iaztarnatu eaztarnaetuda aztarnatzend

insipidez • gezatasun

insipidez; sorna, tarta udeo • moteltasun

insípido • gazbako

insípido • lala

insípido; insulso, jaudo • geza

insípido; jaudo • zaporegabe

insistencia • gara ola

insistencia • ekite

insistencia.? • ekin

insistente.? • ekin

insistente • eragole

insistente • ekile

insistente ente; rabiosa ente, tercamente • hisituki

insistente; presuroso, raudo • lehiati

insistentemente • ekinaren ekinaz

insistentemente • ari eta ari

insistir • ekin (du)

insistir, perseverar • iharduki

insloluble • disolbaezin

inso io • lo-galdu

inso ne • logabe

inso ne • logabe

inso nio • logabezia

inso nio • inso nio

inso nio • logabetasun

inso nio; vela, vigilia • esnaldi

insobornable • hitz bateko

insobornable • erostezineezkod

insobornable • erostezin eezkod

insociabilidad • elkargaiztasun

insociable • bekozkodun

insociable • elkargaitz

insolación • eguzki kolpe

insolación • eguzkiztapen

insolación • intsolazio

insolencia • ozartasun

insolentarse • ozartu

insolentarse • ozartu

insolente • ahalgegabe

insolentemente • ozarki

insolentemente • ozarki

insoluble • konponezineezkod

insoluble; irreparable, irresoluble • konponezin eezkod

insolvencia • ordaintezintasun

insolvencia • ordaintezintasun

insolvente • ordaintezin eezkod

insolvente • kaudi engabe

insomnio • Loezin, lo(rik) ez(a).

insonorización • hosgabetze

insonorización • hosgabetze

insonorizar • hosgabetu

insonorizar • hosgabetu

insonoro • hosgabe

insonoro • hots gabe ekod

insonoro • soinugabe

insonoro • hots gabeekod

insonoro; udo, persona uy reservada • mutu

insoportable • pairaezin

insoportable, inaguantable • ezin-jasanezko

insoportable, inaguantable, molesto, insufrible • jasangaitz

insoslayable • zaihestezin

insospechado • sus agaitz

insospechado • sus agaitz

insostenible • defendaezin

insostenible • sostengaezin

Inspección • Ikuskaritza * Ikuskatzea

inspección • ikuskaritza

Inspección Administrativa de Servicios • Zerbitzuen Administrazio Ikuskatzailetza

inspección de autoescuelas • autoeskolen ikuskaritza

inspección del transporte • garraioaren ikuskaritza

Inspección Educativa • Hezkuntzako Ikuskatzailetza

inspección; investigación, prospección • ikerketa

inspección municipal • udal ikerketa eikuskaritzad

inspección ocular • begirada

inspección periódica • aldizkako azterketa

inspección previa • aurrez aztertze

inspección técnica de vehículos, ITV • ibilgailuen azterketa tekniko, IAT

inspección unicipal eikuskaritzad • udal ikerketa

inspector • ikuslari

inspector • inspektore

inspector; interventor, revisor • ikuskatzaile

inspector; oteador • begiztatzaile

inspector; paisaje, panora a • ikuskari

Inspectores de Obras • Obretako Ikuskatzaileak

inspiración • inspirazio

inspiración • arnas hartze

inspiración • iradoki en

inspiración • barnetorri

inspiración; n• en, úgora joan zen ö se fuearriba • goi-argi

inspirar • putz egin (du)

inspirar • arnasartu

inspirar • igoiargitu egoiargietuda goiargitzend

inspirar • inspiratu

instalación • instalazio

instalación de carga y descarga • zama-lanetarako instalazio

instalación; puesta • ezarketa

Instalaciones • Instalazioak

Instalaciones Unidad Canina • Txakurrekin Diharduen Unitatearen Instalazioak

instalador • ezartzaile

instalador • jarle

instalador • instalatzaile

instalar • instalatu

instancia • hertsaldi

instancia • instantzia

instancia; pedido, pesquisa • galde

instantáneamente • sistan

instantáneamente • oraintxe bertan

instantáneamente • me entuan

instantáneamente • instant batean

instantáneoa nea • aldiuneko

instantáneoa nea • instanteko

instante • txistada

instante • instant

instante; o ento, pequeña cantidad • lipar

instante; o ento, rato • une

instante; omento • sista

instauración • jarpen

instauración, aplicación • egikortze. egikortze

instersticio • zirrinarte

instintivo • baitazko

instintivo • jitezko

instintivo • instintuzko

instintivo • senezko

instintivo • sus ozko

instinto • usna

instinto • instintu

instinto; ala idea • as u

institución • instituzio

institución, organismo, organización • erakunde

institucionalizar • erakundetu

institucionalizar • instituzionalizatu

instituto • institutu

instituto • institutu

instituto • eskola nabusi

Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos • Helduen Alfabetatze Berreuskalduntzerako Erakundea

Instituto Foral de Bienestar Social • Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea

Instituto Foral de la Juventud • Gazteriaren Foru Erakundea

Instituto Vasco de Administración Pública IVAP • HAEE Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea * Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea HAEE

Instituto Vasco de Cualificaciones • Koalifikazioen Euskal Institutua

Instituto Vasco de Educación Física • Soin Hezkuntzako Euskal Erakundea

Instituto Vasco de Estadística IVE • EEE Euskal Estatistika Erakundea * Euskal Estatistika Erakundea EEE

Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria IVEI • ISEI Unibertsitateaz kanpoko Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea * Unibertsitateaz kanpoko Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea ISEI

Instituto Vasco de Medicina Legal • Auzitegiko Medikuntzako Euskal Erakundea

Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales • Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea OSALAN * OSALAN Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea

institutriz • irakasle

institutriz; instructor, aestro • irakasle

instru ental • instru ental

instru ental • tresnazko

instru ental • instru ental

instru entar • instru entatu

instru entar • e •scd instru enta tu

instru entista • instru entista

instru entista; •sico • soinulari

instru entista; •sico, ú usikari iaioa da ö es uy dadoa la •sica • musikari

instru ento de tortura • oinazegailu

instru ento de tortura; potro etorturad • oinazegailu

instru ento musical • musikatresna

instru ento usical • ereskin

instru ento usical • musikatresna

instrucción • eskolatze

instrucción ilitar • militar ariketak

instruccíon; lección, plática • ikaskizun

instrucción militar • militar ariketak

instrucciones • jarraibideak

instrucciones • aginduak

instrucciones • argitasunak

instrucciones • azalpenak

instructivo • irakasgarri

instructor • irakastun

instruído • eskolatu

instruído, culto • eskolatu

instruir • eskolatu (du)

instrumentista, tañedor, tocador, ejecutante, intérprete • joile

instrumento • langai

instrumento • gailu e-gailud

instrumento de detección de alcohol • alkohola antzemateko aparatu

instrumento de trabajo • lanabes

insubordinación • managaiztasun

insubordinación; insurrección, levantamiento • matxinada

insubordinación; insurrección, pronunciamiento • altxaketa

insubordinación; travesura • bihurkeria

insubordinaresed; retorcer • bihurritu

insubordinarse • managaiztu

insuficiencia • ezaskitasun

insuficiencia • Gutxiegitasun.

insuficiencia; insuficiente • askiez

insuficiente • ezccc aski

insuficiente • eznahiko

insuficiente; suspenso eazterketand • gutxiegi

insuflación • puzketa

insuflación • barnepuzketa

insuflador • putz egile

insuflador • puzkailu

insuflar • barnepuztu

ínsula; isla • irla

insular • irlatar

insular; isleño • irlatar

insularidad • uhartetasun

insulina • intsulina

insulina • intsulina

insulso • gatz gabe ekod

insulso; insustancial, ñoño • txepel

insultador • iraintzaile

insultante • iraingarri

insultar • txakurrenak esan

insuperable • gailenezin

insuperable; invencible • garaitezin

insuperable; prohibitivo • gaindiezin eezkod

insurgente • matxinatu

insurgente; insurrecto • matxinatu

insurrección • matxinada

insurrección; levanta iento, revuelta • errebolta

insurrección; perturbación, subversión • asaldu

insurrecto • matxinatu

insustancial • ma igabe

insustancial; e o, onicaco • txaldan

insustancialidad • me elkeria

insustancialmente • txaldanez

insustituible • ordeztezin

insustituible • ordeztezin

intachable • akats gabe ekod

intacto • haztagabe

intacto; intachable • hutsik gabe ekod

inte perie • aterpegabe

inte perie; jeringa • bisustu

inte perie; relente • afrontu

inte pestivo • ordu txarreko

inte pestivo • desgaraizko

inte pestivo • ezorduko

íntegra ente; perfecta ente, totalmente • osotoro

integrable • barneragarri

integrable • integragarri

integración • integrazio

integración • integrazio

integración cooperativa • kooperatibak bateratze, kooperatiben integrazio

integración social • gizarteratze

Integración [social] • Gizarteratze, (gizartean) txertatze.

integrador • integratzaile

integrador • integratzaile

integral • integral

integral • integral

integral eco ponente • osagai

integrante • osatzaile

integrante • osakide

integrante; ie bro eco ponented, partícipe • osakide

integrarse • ra olda e-ra oldadtu

integrarse • integratu

integrarse • ra ekan e-ra ekanddu

integrarse a • etorri (da,zaio)

integridad territorial • eremu-osotasun

integrismo • integris o

integrismo • integris o

integrista • integrista

integrista • integrista

íntegro • hitzeko

intelecto; úendelegu ö intelectualidad • endelegu

intelectual • intelektual

intelectual • pentsalari

intelectual • intelektual

intelectual • adi endun

intelectualidad • intelektualgo

intelectualismo • intelektualis o

intelectualismo • intelektualis o

intelectualmente • intelektualki

intelectualmente • intelektualki

inteligencia • inteligentzia

inteligencia • ulerpide

inteligencia, entendimiento, juicio, mente, talento • adimen

inteligencia; talento, úadi en ö intelectualidad • adi en

inteligente, ingenioso, pensador • burutsu

inteligente, listo, lista, inteligente • argitsu

inteligente, preclaro, que tiene luces, listo • argidun

inteligente, preclaro, que tiene luces, listo • argi

inteligente; sesudo • adi entsu

inteligibilidad • adigarritasun

inteligibilidad • ulergarritasun

inteligible • konprenigarri

inteligible • adierraz

inteligible; interpretable • adigarri

intelligentsia • intelligentsia

intelligentsia • intelektual- ultzo

intención • hari

intención • gogokizun

intención • sirats

intención; opinión • aburu

intención, pretensión, propósito, proyecto • asmo

intencionado • xedatsu

intencionado • apropos ekod

intencional • berariaz ekod

intendencia • intendentzia

intendencia • intendentzia

intendente • intendente

intendente • intendente

intensamente • intentsiboki

intensidad de tráfico • trafikoaren trinkotasun

intensificar • ago e-agodtu

intensivo • intentsibo

intenso.?? • usu

intentar • saiatu

intentar, esforzarse • insaiatu (du)

intentar, idear. ?? • asmatu, asma, asmatzen (du)

intentar; pretender • as o izan

intento, esfuerzo • insegu

intento; tentativa • saialdi

inter- • eaizcd -arteko

inter ediar • ararteko ibili

inter ediario; ediador • bitartekari

inter ediario; interventor • artekari

inter edio • erdialde

inter inable • a aigabe

inter inable • bukaezin

inter inisterial • ministrariarteko

inter inisterial • ministrariarteko

inter itencia • inter itentzia

inter itencia; periodicidad • aldizkakotasun

inter itente • etenkako

inter itente • artekako

inter itente • inter itente

inter itente; periódico, te porero • aldizkako

inter odal • elkargune

inter odal; lugar de encuentro • elkargune

inter olecular • molekularteko

inter olecular • molekularteko

inter-, que está entre • -arteko

interacción • elkarrekintza

interacción • Elkarreragin, elkarri eragite.

interacción • elkarreragintza

interacción social • Gizarteko elkarreragite, elkarreragite sozial

interacciones de drogas • Drogen elkarreragin.

interbibliotecario • bibliotekarteko

interbibliotecario • bibliotekarteko

interca biable • hartu-e angarri

interca biable; per utable • per utagarri

interca biable; per utable • trukagarri

interca biar • elkartrukatu

interca biar • elkarraldatu

interca bio • elkarraldatze

interca bio • elkartruke

interca bio • hartu-e an

intercalada • tartekatze

intercalar • tartekaetrrd

intercambiar • ganbiatu (du)

intercambiar • elkarri eman (dio)

intercambio de jeringuillas • Xiringa truke.

interceder; inter ediar • bitarteko izan

interceder; inter ediar, ediar • ararteko izan

intercelular • zelularteko

intercelular • zelularteko

interceptación • tartean-hartze

interceptación • tartean-hartze

interceptar • tartean hartu

interceptar • bidean hartu

interceptar la vía • bidea eten

intercesión; ediación • bitartekotza

intercesión; interinidad, interseción • bitartekotasun

interclasista • klasearteko

interclasista • klasearteko

interco unicación • interko unikazio

interco unicación • interko unikazio

interco unicar • interko unikatu

interco unicar • interko unikatu

interconectar • interkonektatu

interconectar • interkonektatu

interconexión • interkonexio

interconexión • interkonexio

interconsonántico • kontsonantarteko

interconsonántico • kontsonantarteko

intercontinental • kontinentarteko

intercontinental • kontinentarteko

intercostal • saihetsarteko

intercutáneo • larrupeko

intercutáneo • larrupeko

interdeparta ental • sailarteko

interdeparta ental • sailarteko

interdependencia • elkar enpetasun

interdependencia • elkar enpekotasun

interdependencia • interdependentzia

interdependiente • elkar enpeko

interdependiente • elkar enpeko

interdigital • interdigital

interdigital • eriarteko

interdigital • hatzarteko

interdisciplinarieda • diziplinartekotasun

interdisciplinariedad • diziplinartekotasun

interdisciplinario • diziplinarteko

interdisciplinario • diziplinarteko

interés • interesgarritasun

interés • korritu

interés • egikera

interés • interes, korritu

interés público • herritarren interes

interés; rédito • interes

interés social • gizartearen interes

interesado • interesatu

interesado • interesatu

interesante • interesgarri

interesante; palpitante • interesgarri

interesar • axolazko izan

interesar o importar muy poco o nada • bost axola izan (zaio). bortz axola izan (zaio)

interesarse • afana eduki

interesarse • interesatu

interespecífico • espezifiarteko

interestelar • izarrarteko

interestelar • izarrarteko

interface • interfaze

interface • interfaze

interferencia • interferentzia

interferencia • interferentzia

interferencia; úoso ongi konpontzen dira elkarrekin ö hacen buenas igas, úkalean elkar ikusi dute ö se han visto en la calle • elkar-nahaste

interferir la marcha • martxa eragotzi

interferirse • interferitu

intergaláctico • galaxiarteko

intergaláctico • galaxiarteko

intergube a ental • gobernuarteko

intergube a ental • gobernuarteko

ínterin; intervalo, ocasión • abagadune

interina • laguntzaile

interindustrial • industriarteko

interindustrial • industriarteko

interinidad • ordetasun

interinidad • ordealdi

interino; reca bio, representante • ordezko

interio; interioridad, lo de dentro • barren

interior • barne

interior • barrualde

interior • barrualdeko

interior • barna

interior • barna

interior; inti idad • ma itasun

interior; ínti o, intrínseco • barruko

interior, parte interna • barru

interioridad • barrentasun

interioridad; inti idad • barrukotasun

interioridad; profundidad • barnetasun

interiormente • barnean

interjección • interjekzio

interjección • hasperen hitz

interjección • interjekzio

interlineal • lerroarteko

interlineal • lerro-arteko

interlineal • lerroarteko

interlocución • solaskidetza

interlocución • solaskidetza

interlocutor • solaskide

interlocutor • solaskide

interlocutor • hizketa lagun

interlocutor válido • solaskide egoki

interlocutor válido • solaskide egoki

interlunio • ilargiarte

interlunio • ilargiarte

intermediario • bitartekari

interminable • ezin-hamaituzko. ezin-amaituzko

interminablemente • urentzeke

internacional • nazioarteko

internacional, entre pueblos • herrien arteko

internacionalismo • herriartekotasun

internacionalismo • internazionalis o

internacionalismo • nazioartekotasun

internacionalista • internazionalista

internacionalista • internazionalista

internacionalizar • nazioartekotu

internacionalizar • internazionaldu

internado • barneikastego

internado • barnetegi

internado • barnekotasun

internalización • barrurapen

internalización; introversión, penetración • barrurapen

internalizar • barruratu

internamente • barnetik

internamente • en e-erden kolkoand

internamente • barnekiro

internar • barnera sartu

interno • barne-

interno, del interior • barnako

interno, interior, del interior, de dentro • barneko

interno; intestino, úhori barne delarik ö incluído eso • barne-

interoceánico • ozeanoarteko

interoceánico • ozeanoarteko

interpelación • interpelazio

interpelante • dei egile

interpelar • azalerazi

interpelar • interpelatu

interpelar; invocar, llamar • dei egin

interplanetario • planetarteko

interplanetario • planetarteko

interpolación • tartekadura

interpolación • interpolazio

interpolación; interposición • tartekapen

interpolar • interpolatu

interpolar • poloarteko

interponer; poner en edio • artean jarri

interponer un recurso • errekurtsoa aurkeztu

interposición • tartekapen

interpretable • interpretagarri

interpretación • interpretazio

interpretar • ulertarazi

interpretar • interpretatu

interpretativo • ulertzeko

interpretativo • interpretatzeko

intérprete • interpretari

intérprete • ulertarazle

intérprete ehizkuntzarenad; traductor • itzultzaile

intérprete etestu edo eskribuenad • interpretatzaile

interprofesional • profesioarteko

interprofesional • profesioarteko

interregno • errege gabeko abagadune

interregno • errege gabeko abagadune

interrogación • galdera

interrogación; pregunta • galdera

interrogador • galdetzaile

interrogador • galdetzaile

interrogante • galdera- arka

interrogante • galdera- arka

interrogar • interrogatu

interrogar; preguntar insistentemente • galdekatu

interrogativo.? • galdeegin

interrogativo • galdekari

interrogativo • galdekari

interrumpir • gelarazi (du)

interrumpir • etendu (du)

interrumpir • eten (du)

interrumpirse • gelarazi (da)

interrupción • hutsarte

interrupción de las obras • lanak etete

interrupción; partición, rotura • zatidura

interrupción; plazo, reposo • tai

interruptor • etengailu

interruptor • etenkari

intersección • gurutzagune

intersección • bidegurutza

intersección • elkargune

intersección aislada • elkargune bakar

intersección; operación, sección • ebaketa

intersección regulada mediante semáforo • semaforo bidez zuzendutako elkargune

intersección regulada por agente • bidezainen batek zuzendutako elkargune

intersección señalizada • seinaleztatutako elkargune

intersectorial • sektorearteko

intersectorial • sektorearteko

intersticial • bitarte-

intersticial • zirriztuko

intersticial • zirriztu-

intersticio • zirristu

intersticio • txirrikitu

intersticio; irilla, orificio • zirrikitu

interurbano • hiriarteko

interurbano • herriz kanpoko

interurbano • hiriarteko

intérvalo • erdiarte

intervalo aconsejado de velocidades • gomendatutako abiadura-tarte

intervalo de tiempo • tarte

intervalo entre combates • gatazka-opor

intervalo; ocio, período • txolarte

intervención • Esku-hartze.

intervención del vehículo • ibilgailua bahitze, ibilgailuaren bahikuntza

intervención educativa • Hezkuntza bidez esku-hartze. Desarrollar proyectos de intervención educativa dirigidos a mejorar la calidad de vida de los menores en situación de riesgo = Arrisku-egoeran diren adingabeen bizi-kalitatea hobetzearren, hezkuntza bidez esku hartzeko egitasmoak aurrera eramatea.

intervención en medio abierto • Ingurune irekian esku-hartze. Programa de intervención en medio abierto = Ingurune irekian esku-hartzeko programa.

intervención experimental • Saio bidezko esku-hartze.

Intervención Municipal • Udal Kontuhartzailetza

intervención; participación • eskuhartze

intervención psicosocial • Esku-hartze psikosozial.

intervención pública • Erakunde publikoen esku-hartze. La calidad y la eficacia de la intervención pública = Aginte publikoen esku-hartzearen kalitatea eta eraginkortasuna.

intervención social • Esku-hartze sozial; gizartegintza. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Intervención Social = Gasteizko Udalaren Gizartegintza Saila.

intervención temporal • aldi baterako esku-hartze

intervención terapéutica • Terapia asmoko esku-hartze.

Intervención y Tesorería • Kontuhartzailetza eta Diruzaintza

intervenir • esku sartu

intervenir • erdian sartu

intervenir, mediar, servir de intermediario • bitartetu, bitarte, bitartetzen (da)

intervenir; participar, to ar parte • parte hartu

intervenir; participar, to ar parte • esku hartu

interventor de la liquidación • kitapenaren kontu-hartzaile

interventor; participante • partehartzaile

interventor; partícipe • eskuhartzaile

intervocálico • bokalarteko

intervocálico • bokalarteko

interzonal • zonarteko

interzonal • zonarteko

intestinal • hesteekiko eard

intestinal • hesteko

intestinal • heste-

intestino • heste

intestino ciego • heste itsu

intestino delgado • heste luze

intestino grueso • heste lodi

intestino mciego • heste itsu

intestino recto • ondeste

intestino recto • ipurteste

intestino, tripa • hertze

intestino; tripa • este

ínti amente • ma iki

inti idad; proxi idad • hurkotasun

inti idar • hbeldurrarazi ebeldurraraza cccccztend

inti idar • izuarazi eizuaraza izuaraztend

in•til • alferrikako

in•til ente; úalferrik da esatera ö es in•til decirselo, úalferrik da ö es in•til • alfer-alferrik

in•til; inválido • gauzaez

intimar • elkarren barnera sartu

intimidar, espantar, amedrentar, asustar, atemorizar, estremecer • izitu, izi, izitzen (du)

íntimo • min

intocable • ezin-ikutuzko

intolenante • intolerante

intolenante • intolerante

intolerable • jasanezin eezkod

intolerable • igaroezin eezkod

intolerable • pairugaitz

intolerancia • intolerantzia

intolerancia • intolerantzia

intolerancia; intransigencia • era an ezintasun

intoxicación • Pozoitze; intoxikazio. Por primera vez se describe de una forma detallada y rigurosa la intoxicación cannábica = Cannabisak sortutako intoxikazioa zuzen eta zehatz deskribatu zuten. Las formas institucionalizadas de intoxicación = Instituzionalizatutako intoxikazio bideak.

intoxicación • toxikotasun

intoxicación alcohólica • Alkoholez pozoitze.

intoxicación alcohólica, intoxicación por alcohol • alkohol-intoxikazio

intoxicación crónica • Pozoitze kroniko.

intoxicación etílica • Alkoholez pozoitze.

intoxicación por alcohol, intoxicación alcohólica • alkohol-intoxikazio

intoxicación por estupefacientes • sorgorgarrien bidez sortutako intoxikazio

intoxicación psíquica • Intoxikazio psikiko.

intoxicación; toxicidad • toxikotasun

intoxicar • toxikatu

intoxicar • toxikatu

intra uscular • giharrarteko

intra uscular • giharrarteko

intradós • intrados

intradós • arkubarnera

intraducible • itzulezineezkod

intraducible; irreversible • itzulezin eezkod

intraespecífico • espezifibarneko

intraestructura • oinegitura

intraestructura • oinegitura

intranquilizador • urdurigarri

intranquilizador • larrigarri

intranquilizador; nervioso eque poned • artegagarri

intranquilo • ekurugaitz

intranquilo; eticuloso, preocupado • arduratsu

intranquilo; nervioso • odolestu

intransferible • transferiezin

intransferible • besteganaezin

intransigencia • intrantsigentzia

intransigencia • intrantsigentzia

intransigente • intrantsigente

intransigente • a orekaitz

intransigente • a oregingaitz

intransitable • iraganezineezkod

intransitable • iraganezin eezkod

intransitividad • iragangaiztasun

intransitividad; perdurabilidad • iragangaiztasun

intransitivo • iragangaitz

intratable • murrukutun

intratable • tratagaitz

intratable • tratagaitz

intravenosa • zainbarneko

intravenoso • zainpeko

intravenoso, -a • Bena barneko.

intravenoso; recaudo eded • zainpeko

intrépida ente; osadamente • ausardiaz

intrepidez • fiertasun

intrepidez • azkartasun

intrepídez • garbostasun

intrépido, no miedoso • beldurgabeko. bildurgabeko

intriga; vileza, villanería • zapokeria

intrigante; topo • sator

intrigante; tortuoso • azpikari

intrigar • intrigatu

intrigar • satorkerian ihardun

intrigar • azpikerian aritu

intrigar • azpijokoa egin

intrigar; aniobrar • azpitik jokatu

intrínseco • barrutiko

intrínseco; úhori barne delarik ö incluído eso, úhori barne ö incluso eso • barne-barneko

intro isión; angoneo • mustur sartze

introducción • sarkura

introducción; preá bulo • atariko

introducción; preá bulo, prólogo • hitzaurre

introducción, prólogo • hitzaurre

introducirse, ser introducido, meterse, ser metido.?? • sar-arazi (da)

introductor • sartzaile

introductor; penetrador • sartzaile

introspección • barren azterpen

introspección; úbarruan dago ö estáa bordo • barru-aztertze

introversión • barnerapen

introvertido • barnerakoi

introvertido; penetrante • barrenkoi

introvertido; recoleto • barrukoi

introvertido; reconcentrado • barnerakoi

intruso • sarkoi

intruso • txakur gonbidatu

intruso; pseudo • sasizko

intubación • intubazio

intubación • tutuztapen

intubación • hodiztapen

intubar • tutuztatu

intubar • intubatu

intubar • hodiztatu

intuición • intuizio

intuición • intuizio

intuición; irada • soaldi

intuición; úbasoan barrena ö bosqueadentro • barren-su aketa

intuir • intuitu

intuir • begiz ulertu

intuir • barren su atu

intuir • intuitu

intuitivamente • ikuste hutsez

intuitivamente • barren su atuz

intuitivmente • intuizioz

intuitivo • intuibo

intuitivo • intuibo

Intxaursalsa • Intzaursaltsa

Intxaursaltsa • Intxaursaltsa

inucia; orralla • xehekeria

inuciosidad • zehetasun

inucioso • kizkil

inuendo • kenkizun

inúltilmente, en vano, de balde, en balde, por nada • alferrik

inundación • uhandi

inundación • urgainezte

inundación • uraldi

inundación • uhaldi

inundación, diluvio, marejada, aluvión, torrente • uholde

inundación; irrigación, regadío • ureztaketa

inundar • urak gainez egin

inundarse • urak gainezka egin

inusual • ezohizko

inusurpable • kenezin

inusválido • minusbaliatu

inusvalorar • txikietsi

inutero • minutorratz

inútil, infructuoso, no provechoso • onuragabeko

inútil, vano • alferreko

inutilizable • erabiltezin

inutilización • gauzaeztantze

inutilización • gauzaeztantze

inutilizar • herrenbeldu

inutilizar; invalidar • gauzaeztandu

inuto • minutu

invadir • inbaditu

invadir; irru pir • indarrez sartu

invadir la zona peatonal • oinezkoentzako gunean sartu

invaginar • bagingunetu

invaginar • bagingunetu

invalidar; revocar • balio gabe utzi

invalidez; nulidad, vacuidad • baliogabetasun

invalidez; parálisis, raquitismo • elbarritasun

inválido • baliaezin

inválido; lisiado, inusvalido • elbarri

inválido, paralítico • elbarritu

invariabilidad • aldaezintasun

invariable ente; rutinariamente • beti bezala

invariable, inmovible • ezin-higituzko

invariablemente • aldatu gaberik

invasión • inbasio

invectiva • erretolika

invencibilidad • garaitezintasun

invencibilidad • garaitezintasun

invencible • ezin-azpiratuzko

invencible • gaindiezin

invencible, insuperable, incontrastable, imbatible, indomable • ezin-garaituzko

invención • as apen

invención • as aketa

invendible • salezin

invendible • ezin salduzko

inventar la pólvora • kea asmatu

inventariable • inbentariagarri

inventariable • inbentariagarri

inventariar • inbentariatu

inventariar • inbentariatu

inventario • inbentario

inventario • inbentario

Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco • Euskal Kultura Ondarearen Zerrenda Nagusia

inventiva • asmakorgo

inventiva • igar en

invento • as akuntza

inventor • antze aile

inventor • as agin

inverificable • egiaztaezin

invernada • negupasa

invernada • negute

invernadero • berotegi

invernadero • negutegi

invernadero • negu toki

invernal • negurako

invernal • negu-

invernal • neguko

invernar • negutu

invernar • negua izan

invernar • negua etor erid

invernar • negua pasatu

inversamente • beste aldera

inversamente • alderantziz

inversión • besteraketa

inversión • alderanzketa

inversión eeconca atca qui ca etcd • inbertsio

inversión; subversión, volteo • iraulketa

inversión; údirurik gabe ö sin dinero, údiru nahiko ö bastante dinero ead • diru-sartze

inverso • alderantzizko

inverso • alderantzizko

inversor • inbertitzaile

inversor • alderanzgailu

invertebrado • ornogabe ekod

invertebrado • hezurgabe ekod

invertible • alderanzkarri

invertible • alderanzkarri

invertido, a la inversa • azpikozgain. azpikoz gain

invertir • alderanztu

invertir • inbertitu

invertir • alderantzikatu

invertir • dirua sartu eezarrid

invertir el sentido de la marcha • martxaren noranzkoa beste aldera aldatu

invertir; pner bocaarriba, tergiversar • igainazpikatu egaainazpikaa cckatzend

invertir, poner boca arriba • gainazpikatu (du)

investidura • inbestidura

investidura • inbestidura

investigable • txerkagarri

investigable • ikergarri

investigación • ikertza

investigación • ikerkuntza

investigación • ikertze

investigación • ikerraldi

investigación • txerkaketa

investigación • 1. Ikerketa, ikerkuntza. 2. Ikerlan.

investigación • ikertzapen

investigación, estudio, observación, averiguación • hautemaite

investigación etrabajo deccc • ikerlan

investigación etrabajo decccd • ikerlan

investigación, examen, indagación • aztertze

investigaciones ineras • mea-ikerketak

investigador • ikerkelari

investigador • ikertzaile

investigador • ikertzaile

investigador, examinador, indagador • aztertzaile

investigador, que busca • bilari. bilari

investigar • ikertu (du)

investir • inbestitu

investir • inbestitu

inveterada ente; recalcada ente, reiteradamente • behin eta berriz

inveterada ente; úaspaldidanik dago ö está deantiguo • aspaldidanik

inveterado • urte askoko

inveterado; longevo • urtatu

invicto • menderagabe ekod

invicto • menderagabeekod

invicto • goitu ezina

invicto • menderatu-ezin

invidente • itsu

invierno • negu

invierno • negu

invierno • negu

invierno riguroso • negu in

inviolabilidad • ukiezintasun

inviolable • ukiezin eezkod

inviolable • ukiezineezkod

inviolado • ez ukitu

inviolado • uki gabe ekod

inviolado • bortxatu gabe ekod

invisibilidad • ikustezintasun

invisibilidad • ikustezintasun

invisible • ikustezineezkod

invisible • ikustezin eezkod

invitación • inbitazio

invitación • gonbidapen

invitado • gonbidatu

invitado • gonbidatu

invitado a la cena, convidado a cenar • afaltiar

invitar • inbitatu

invitar • gonbite egin

invocación; lla ada, recibi ineto • oles

invocación; oración, plegaria • otoitz

invocar • erregu egin

invocar; lla ar, údei egin dit ö e ha lla ado • deitu

invocar; saludar • oles egin

invocatorio • deitzeko

invocatorio • deitzeko

involucrar • barren hartu

involuntariamente • nahigabez

involuntariamente • nahi ezik egabed

involuntariamente • nahigabeki

involuntariedad • nahirik ez

involuntariedad • nahi ez

involuntariedad • nahigabetasun

involuntario • borondate gabeko

involuntario • nahigabe ekod

invulnerabilidad • arasoezintasun

invulnerabilidad • zaurtezintasun

invulnerable • zaurtezin eezkod

invulnerable • zauriezin

invulnerable • arasoezin

inyección • injekzio

inyección • xiringada

inyección • Injekzio.

inyección hipodérmica • Hipodermiseko injekzio; azalpeko injekzio.

inyección intravenosa • Bena barneko injekzio; zain barneko injekzio.

inyección; picada, picadura • ziztada

inyección subcutánea • Azalpeko injekzio, hipodermiseko injekzio.

inyectable • injektagarri

inyectable • xiringagarri

inyectable; pungente • ziztagarri

inyectar • injektatu

inyector • injektore

inyector • injektailu

inyector; puyero • ziztatzaile

iocardio • miokardio

ioceno • miozeno

ión • ioi

ión • ioi

iónico • ioi-

iónico • ioniko

ionización • ionizazio

ionización • ionizazio

ionizar • ionizatu

ionizar • ionizatu

ionosfera • ionosfera

ionosfera • ionosfera

iope • miope

iopía • miopia

iquelete • prakagorri

iquelete • mikelete

ir a casa • etxeratu (da)

ir a donde (el) dios • jainkoaganatu (da)

ir a dormir • lotara joan (da)

ir a dormir • lotarat joan (da)

ir a lo suyo • (neure, heure, bere...) zortzikoan ibili

ir a misa • mezatara joan

ir a parar • (halako) atarramentua atera

ir a parar a buen lugar • (ezer) lekutara joan

ir a una, simultaneidad, concordancia • batera-joaite

ir adelante, adelantarse, avanzar, progresar, seguir • aitzinatu, aintzina, aitzinatzen (da)

ir adonde él o ella • beraganatu, beragana, beraganatzen (da)

ir adonde ellos • heienganatu (da)

ir al fondo de la cuestión • madrera joan

ir al grano • harira etorri

ir al lodazal • herruratu (da)

ir al otro barrio • beste mundura joan

ir contra corriente • ur lasterraren kontra igeri egin

ir de bracete • satsetan joan

ir de capa caída • onenak eman, malda behera ibili, gain behera(n) joan, handienaz aurrera joan

ir de casa • ihizitara joan (da)

ir de caza • ihizatara joan (da)

ir de la Ceca a la Meca • biderik bidarte ibili

ir de Málaga a Malagón • otsoari ihesi eta hartzak atzeman

ir echando chispas • txi istak egiten joan

ir hasta el fondo • hondarreraino etorri

ir, marcharse, acudir, pasar.?? • joan (da, zaio)

ir más adelante • aitzinagotu, aitzinago, aitzinagotzen (da)

ir por lana y salir trasquilado • sari bila joan eta neke berriak aurkitu

ir tirando • hil artean bizi

ir tirando • hil arte bizi

ir viento en popa • haize alde joan, ixurkia alde ukan

ira • hira

ira ca po traviesa • landan zehar joan

ira, cólera, enfado • hasarre

ira iento; recato • begira en

ira iento; úaitzinean duzu ö lo tiene • aitzin-gibel

ira isa • mezatara joan

iracundo; irascible, irritable • hirakor

iracundo, rencoroso • sepati

irada • behatu

irada • begirakune

irada • behako

irada; ojeada, vistazo • begirada

irada; ojeada, vistazo • begirasun

irada retrospectiva • atzeranzko begirada

iradaalegre • begi argi

irador • ikustegi

irador; observatorio • behatoki

irador; observatorio • begiratoki

iral cine de las sábanas blancas • behi zuriaren tripara joan

iral grano • harira joan

irandés • mirandar

irando • beha

iraní • iraniar

iraní ehizkuntzad; persa ehizkuntzad • pertsiera

iraquí • irakiar

irar de hito en hito • zorrozki begiratu

irar fijamente • adi-adi begiratu

irar; observar • behatu

irascibilidad • hirakortasun

irascibilidad • haserrakortasun

irascibilidad; irritabilidad • su inkortasun

irascible; irritable • herrakor

irascible; irritable, sañudo • haserrakor

ireseko • buenosairestar

iriá etro • miria etro

iriagramo • miriagra o

iriápodo • miriapodo

irico • higro etriko

iridio • iridio

iridio • equ mcd iridio

irilla; taquilla, ventanilla • leihatila

iris • ostarku

iris • iris

iris del ojo • begi eraztun

irisación • irisazio

irisación • irisazio

irisar • irisatu

irisar; atizar • abartu

irlandés • irlandar

Irlandés • Irlandarra

irlandés ehizkuntzad • irlandera

irón • begirazale

ironía • ironia

ironía • inkirin

ironía • ironia

irónico • ironiko

irónico • ironiko

ironizar • zirtoka ari

iroqués • irokes

iroqués • irokes

irra • mirra

irracional • desarrazoizko

irracional • irrazional

irracional; necio • adi engabe

irracionalidad • irrazionaltasun

irracionalidad • irrazionaltasun

irracionalismo • irrazionalis o

irracionalismo • irrazionalis o

irracionalmente • irrazionalki

irracionalmente • irrazionalki

irradiación • irradiazio

irradiación • irradiazio

irradiar • irradiatu

irradiar • irradiatu

irre ediable • erre ediaezin

irre ediable • erre ediagaitz

irre ediable • erre edio gabe ekod

irre ediablemente • erre edio gabeki

irre ediablemente • erre edio gabeki

irre isible • erre edio gabeko

irre isible ente; necesariamente • nahitanahiez

irre isible; necesario • nahitanahiezko

irreal • as atu hutsezko

irreal • izategabeko

irrealidad • Ez errealtasun, ez egiazkotasun; ametsezkotasun.

irrealizable • eginezin

irrealizable • eginezineezkod

irrealizable • eginezin eezkod

irrebatible • ezeztaezin eezkod

irrebatible • argudiaezin eezkod

irrechazable • errefusatezin

irrechazable • errefusatezin

irreconciliable • kontziliaezin eezkod

irreconciliable • adiskidezin eezkod

irreconocible • ezagutezin

irrecuperable • berreskuraezin

irrecuperable • eskuraezin eezkod

irredentismo • irredentis o

irredentismo • irredentis o

irredentista • irredentista

irredentista • irredentista

irredi ible • berrerostezin

irredi ible • berrerostezin

irreducible • menperaezin eezkod

irreducible • txikiezin eezkod

irreducible • laburtezin eezkod

irreducible • menperagaitz

irreducible • meneraezin eezkod

irreflexión • burugabetasun

irreflexivamente • burugabeki

irreflexivamente • pentsatu gaberik

irreflexivo • burugabeekod

irrefutable; irrehusable • errefusaezin

irregular • irregular

irregular • araugabeko

irregular • legez kanpoko

irregular • irregular

irregularidad • araugabetasun

irregularidad • irregulartasun

irregularidad • araurik eza

irregularidad • irregulartasun

irrehusable • errefusaezin

irreligiosidad • erlijiogabetasun

irreligioso • erlijiogabeekod

irrenunciable • utziezineezkod

irrenunciable • utziezin eezkod

irreparable • konpondu ezindako

irreprochable • estakurugabe

irreprochable • estakurugabe

irreprochable • estakurugabeko

irresistible • jarkiezin eezkod

irresistible • erasoezin eezkod

irresoluble • erabakiezin eezkod

irresolución • erabaki eza

irresoluto • zalantzatsu

irresoluto • ebazezin

irresoluto, sin carácter, deslucido, desgarbado • hits

irrespetuoso • errespetugabe ekod

irrespetuoso • errespetugabeekod

irrespirable • arnastezin eezkod

irrespirable • arnastezineezkod

irresponsabilidad • arduragabetasun

irresponsable • ardurabako

irresponsable • erantzukigabe

irresponsable • ezin-erantzuneko

irreverencia • adeigabetasun

irreverente • adeigabe ekod

irreverente; petulante, pinta • lotsagabe ekod

irreversible • atzeraezin eezkod

irrevocabilidad • kenezintasun

irrevocabilidad • kenezintasun

irrevocable • kenezineezkod

irrevocable • kenezin eezkod

irrigable • irigagarri

irrigable • irigagarri

irrigación • irrigazio

irrigación; riego • arregaketa

irrigador • ureztatzaile

irrigador • ureztatzaile

irrigar; regar • garaztatu

irrigar; regar • arregatu

irrigar; regar • irrigatu

irritabilidad • su inkortasun

irritabilidad • Suminkortasun, samurkortasun, haserrekortasun. En los consumidores habituales el abandono del hachís provoca un pequeño síndrome de abstinencia (irritabilidad, transtorno del sueño, reducción del apetito, naúseas, vómitos = Betiko kontsumitzaileek, haxixa uzten dutenean, abstinentzia-sindromea (suminkortasuna, loezina, jateko gogorik eza, goragalea) jasaten dute.

irritación, animosidad • uherdura

irritación; provocación • narritadura

irritado • su indu

irritador • narritatzaile

irritador; provocador • narritatzaile

irritante • su ingarri

irritante • narritagarri

irritar; subirsea la parra • jerretxindu eerretxineduda erretxintzend

irritarse • letxigatu

irritarse • sa ur izan

irro pible • apurkaitz

irro pible • apurtezin

irro pible • hauskaitz

irru pir • bat batean sartu

irru pir • oldarka sartu

irru pir • oldarrean sartu

irrumpir en la vía • bidean sartu

irrupción • oldarkako sartze

irrupción; úbatez ere ö sobre todo, úbata zein bestea ö ora el unoa ora el otro • bat-bateko sartze

irse a donde • (-en) ganatu

irse a la mar • itsasoratu

irse a la mierda • pikutara joan

irse a la porra • pikutara joan

irse a, venir a • -ratu, -ra, -ratzen (da)

irse al traste • altrastetu

irse de la cabeza (algo) • gogotik erori

irse de la lengua • mingainetik joan

irse la cabeza • (ezerk) burua jo

irse por piernas • hanka altxatu, hanka jokoa egin

irsea la ierda ea freír espárragosd • antzarak ferratzera joan

irsea la ierda; irsea la porra, irseal traste • pikutara joan

irsea pique • itsasperatu

írse(le) la fuerza por la boca • indarra sudurpean ukan

irunés • irundar

irunés • irundar

is • ha asei

isa ayor • meza nagausi

isa; ú ezatan dago ö está en isa • meza

isabelino • isabeldar

isabelino • isabeldar

ìsaludosl • esku uinakl

isantropía • misantropia

isántropo • misantropo

isántropo; retraído • zokokari

iserablemente • doilorrez

iserere • miserere

iseria • behartasun gorri

iseria • miseria

iseria; pre iosidad • behar gorri

isericordia • bihozberatasun

isericordia • kupitasun

isericordia • urrikal endu

ísero; pobre • pobre

isión • misio

isionero • misiolari

isla • uharte

isla • uhartezko

Isla de Izaro • Izaroko irla

islá ico • isla dar

islá ico • isla dar

islandés • islandiar

islandés • islandiera

isleño • irlatar

isleta • irlatxo

islote • intzur

ismo • ber-

ismo • xe e-xed

ismo • elebitasun

ismo • ber

iso étrico • iso etriko

iso étrico • iso etriko

iso orfismo • iso orfis o

iso orfismo • iso orfis o

iso orfo • iso orfo

iso orfo • iso orfo

isobara • isobara

isobara • isobara

isobárico • isobariko

isobárico • isobariko

isobaro • isobaro

isobaro • isobaro

isocro ático • isokro atiko

isocro ático • isokro atiko

isósceles • isoszele

isósceles • isoszele

isoter a • isoter a

isoter a • isoter a

isotér ico • isoter iko

isotér ico • isoter iko

isotermo • isoter o

isotermo • isoter o

isotópico • isotopiko

isotópico • isotopiko

isótopo • isotopo

isótopo • isotopo

isótrapo • isotropo

isótrapo • isotropo

israelí • israeldar

israelila • hebraiera

israelila • hebraiera

istela • mistela

isterio • ezkutapen

isterio • sinisgai

isterio; ocultamente • izkutuki

isterio; reticencia, tapujo • isilkeria

isteriosamente • misterioz

isterioso • ezkutuko

ística • mistika

isticismo • mistizis o

ístico • mistiko

istmo • ist o

istmo • ist o

italianismo • italianis o

italianismo • italianis o

italiano ehizkuntzad • italiera

italiano; itálico • italiar

itálico • italiar

ite • ite

ite • baita ere

iteración • errepikatze

iteración • berretze

iterar; refundir, rehacer • berregin

iterar; reiterar, repetir • errepikatu

iterar; reiterar, repetir • berresan

iterativo • errepikakor

iterativo • behin eta berrizko

ítico • mitiko

itigador; pulidor, suavizante • leungarri

itin • mitin

itinerario • ibilbide

itinerario • ibilbide

itinerario europeo • Europako errepide

itinerario; ra bla, recorrido • ibilbide

ito • mito

itó ano • mito ano

itocondria • mitokondria

itología • mitologia

itológico • mitologiko

itológico • mitologi

itólogo • mitologo

itosis • mitosi

itra • tur

itra • mitra

itral • mitral

iturri • iturri ebotilen tapagailu metalezkoad

ITV, inspección técnica de vehículos • ibilgailuen azterketa tekniko, IAT

IVA e Impuestos Especiales • BEZ eta Zerga Bereziak

ixo atosis • mixo atosi

ixto • nahasitako

ixto • zatitako

ixtura • nahasdura

izquierda • ezker

izquierda • ezker

izquierda • ezkerralde

izquierda; izquierdo, siniestra • ezker

izquierda (mano) • ezker

izquierda (política) • ezkerralde

izquierda (política) • ezker

izquierdismo • ezkerris o

izquierdismo • ezkerkeria

izquierdismo • ezkerris o

izquierdista • ezkertiar

izquierdista; izquierdo • ezkertiar

izquierdo • ezkerreko

izquierdo; zurdo • ezkerti

izquierdoso • ezkertiarros

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.