Fandom

Lingua Romanica Commun Unificata

Dictionario Vasconico 071

252pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Castellano-Euskara

AAMABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

h• edo; anido, pachucho • u el

h• edo; resbaladizo, suave • li uri

ha briento • gosetu

Habas • Babak

Habas a la vitoriana • Babak Gasteiztar erara

Habas al estilo alavés • Babak Arabar erara

Habas del tiempo • Sasoiko babak

Habas estofadas • Baba erregosiak

Habas guisadas • Baba erregosiak

Habas sefarditas • Haba sefarditak

haber social • baltzuaren ondasunak, sozietatearen ondasunak

haber, tener • ukan, ukan, ukaiten (du)

habichuela; judía • indibaba

habiendo & participio.?? • -ik-eta

habiendo andado • ibilki

habiendo sido • izanki-eta

hábil • trebe

hábil; inteligente, añoso • pijo

habilidad • Trebetasun, iaiotasun, gaitasun.

habilidades sociales • Trebetasun sozialak, gizarte(rako) trebetasunak.

habilitación de los libros • liburuak aurretiaz legeztatze

hábilmente • arteziaz

habitación.?? • gelako

habitación, dormitorio • lo-gela. logela

habitación, morada, tienda de campaña • ola

habitáculo • bidaiari-leku

habitante • bizilagun

habitante • lagun

habitante de la montaña • karatar

habitante de la montaña • kalatar

habitante; orador, residente • bizilagun

habitante, residente • egoiliar

hábito • Ohitura.

hábito de fumar • (Tabakoa) erretzeko ohitura.

hábito; indu entaria, uniforme • jazkera

hábitos de vida • Bizi(tzako) ohiturak.

habituación • Ohitze, jartze.

habitual • 1. Ohiko. 2. Ohituradun, jarraitu, sarritako. Usuario habitual de hachís = Haxixaren sarritako erabiltzaile.

habitual ente; rutinaria ente, vulgarmente • ohituraz

habituarse • etsei

habla • berbeta

habla; palabra, verbo • mintzo

hablador • hiztun

hablador • mihitsu

hablador • mihitsu

hablador; hablista • solasturi

hablador; hablista • solastun

hablador; palabrero • elaberriti

hablador, parlanchín, charlatán • hitzontzi

habladuría • esa es

habladuría; otivo de hablillas • erraizun

habladuría, palabrería • ele-mele

hablando • txor-txor

hablando (en conversación), charlando • elaka

hablando por alusiones • zipladaka

hablando poralusiones • zipladaka

hablante • hiztun

hablante • hitzegile

hablante • mintzatzaile

hablante, parlante • hitzegile

hablar • hitz egin (du,dio)

hablar • mintzo izan, mintzo izan, mintzo izaiten (da, zaio)

hablar con fluidez • letorri ederrez ehandizd hitz egin

hablar con palabras entrecortadas • hitz etenak esan

hablar, conversar • ele egin (du)

hablar de asiado • lkalakatu ekalakaetuda kalakatzend

hablar de política • politikaz intzatu

hablar de política • politikaz mintzatu

hablar de t•; tutear • hikatu

hablar de usted • berorika

hablar, discutir.?? • mintzatu, mintza, mintzatzen (da, zaio)

hablar entre dientes • kziri izkatu eziri izkaa ziri izkatzend

hablar guturalmente • jijau ejijauv jajautzend

hablar quedo • isilka intzatu

hablar quedo • isilik intzatu

hablarse • hitz egin (da)

hablilla • hizki- izki

hablilla • ulu- ulu

hablilla • erran-merran

hablista, orador • hiztun

¡habráse visto! • egundaino halakorik, egundainokoetan horrelakorik, hau ere bada ba, hau ere badugu, hau ere bada, horixe horregatik

hace • duela...

hace mucho tie po • aspaldi

hace poco • orain gutxi dela

hace poco • orain dela gutxi

hace poco • oraindik orain

hace poco • aurte ein

hace poco, no hace mucho (tiempo), recientemente • berrikitan ere

hace poco; recientemente • arestian

hace poco tie po • aixtion

hace tie po • aspaldi

hace tie po que • aspaldian

hace tiempo • aspaldi

hace ucho tie po; hace tie po, úaspaldiko ezaguna zara ö te conocía ciruelo • aspaldi

hace un omento • arestion

hacedor • gile e-giled

hacedor • gin e-gind

hacendado • ondasundun

hacendado • ukandun

hacendoso • antzatsu

hacendoso • etxezale

hacendoso; jornalero, operador • behargin

hacer abundante, enriquecer • joritu, jori, joritzen (du)

hacer aceptar, imponer, hacer aprobar • onar-arazi (du)

hacer aceptar, imponer, hacer aprobar • onarrarazi (du)

hacer, actuar, insistir, ocuparse en • -n ihardun (da)

hacer amar • maitarazi (du, dio)

hacer anitas • eskuka ibili

hacer aparecer, manifestar • nabari arazi (du)

hacer aparecer, manifestar, reflejar, hacer patente, dar prueba de, indicar, señalar • agerrarazi, agerraraz, agerrarazten (du, dio)

hacer avanzar, llevar adelante, desplegar, proseguir, continuar • aurreratu, aurrera, aurreratzen (du). aurreratu, aurrerat, aurreratzen (du)

hacer beber • edan-arazi (dio)

hacer blanco, apuntar • itutu (du)

hacer buena e aladacogida • begitarte ona etxarrad egin

hacer caer • erori-arazi (du)

hacer caer • eror-arazi (du)

hacer callar • isil-arazi (du)

hacer callar, silenciar • ixilarazi, ixilaraz, ixilarazten (du)

hacer calor • bero egin eizana ccak egond

hacer caso • jaramon egin, entzutea eman

hacer caso • jara on egin

hacer castillos en el aire • (neure, heure, bere...) baitan mila dorre eta gaztelu egin

hacer cola; poner en fila • erreskadan jarri

hacer comprender, hacer entender • huler-arazi (dio)

hacer conocer, dar a conocer • ezagutarazi (du, dio)

hacer conocer, revelar • erazagutu (dio)

hacer contertulia • bigiran egon

hacer correr la voz • fama atera, hotsa(k) atera, hotsa barreatu

hacer crecer • hazi (du)

hacer creer • sinistarazi (dio)

hacer cristiano • giristinotu (du)

hacer cu plir • betearazi

hacer cu plir • betearazi

hacer daño, causar perjuicio, sembrar daño • kalte erein (du)

hacer dedo; hacer stop • hatza ar egin

hacer dejar; privar • utzarazi eutzaraza utzaraztend

hacer desaparecer (desager-arazi) • desagerarazi (du) desagertarazi (du)

hacer descender, bajar, rebajar, reducir • beheititu, beheiti, beheititzen (du)

hacer desfallecer, fatigar mucho • ahitu, ahi, ahitzen (du)

hacer dinero • diruak egin

hacer durar, perdurar, continuar, seguir, perseverar, mantener,prolongar • iraun-arazi (du)

hacer ehacerdepartíkulad • araz e-araz eragindi

hacer el amor • maitasuna egin (du)

hacer el primo • lelo gisa geratu

hacer el primo • tontoarena egin

hacer elagosto • nerraz aberastu eaberatsv aberastend

hacer elagosto • eskobaz dirua batu

hacer entrar; i buir, inculcar • sarrarazi

hacer entrar, introducir, meter, encajar • sartarazi (du)

hacer entrar, introducir, meter, encajar • sar-arazi (du)

hacer entrar, introducir, meter, implantar • sarrarazi (du)

hacer estallar • jleherrarazi eleherraraza leherraraztend

hacer explotar, hacer estallar, hacer reventar • lehertu, leher, lehertzen (du)

hacer fiasco, fracasar • txulut egin (du)

hacer fiestas (a alguien) • (inori) jai egin

hacer flexible • zaletu, zale, zaletzen (du)

hacer frente • buru egin, gogor egin, (inori, ezeri) hortzak erakutsi

hacer frío • hotz izan (da)

hacer fuego • su egin

hacer fuego, disparar, tirar (con arma de fuego) • su egin (du)

hacer fuerza • indar egin

hacer funcionar, hacer trabajar • lan-eragin (du)

hacer gala de • ren itxura e-ren itxura egind

hacer gala de; jactarse • az harro e-az harrodtu

hacer gallos • kioak egin

hacer garabatos • zirriborroak egin

hacer hacer • eragin

hacer hincapié • bereziki aipatu

hacer hincapié en, insistir con tenacidad sobre • -n ariago izan (da)

hacer hincapié; re arcar, reseñar • azpi arratu

hacer hincapié; recalcar • behin eta berriz esan

hacer i pacto • barruan jo

hacer i pacto • kaskatekoa e an

hacer i pacto • kaskatu ekaskaetuda kaskatzend

hacer i pacto; hacer percusión • kolpea e an

hacer igas; hecho igas • apurrak egin

hacer igual, unificar, generalizar • orobatu, orobat, orobatzen (du)

hacer impuro • likistu, likits, likisten (du)

hacer juego zucio; hacerle una jugadaauno • azpikeriaz ekin ejokatud

hacer la colada • puxeta jo

hacer la corte • gorte egin

hacer la pa e a • tati egin

hacer la pelota • mingaina leun erabili, (inoren) mahaian tafaila hedatu

hacer la pelotilla • xaboi e an

hacer la pelotilla • loxentxatu

hacer la pelotilla • txurikatu

hacer las Indias • (neure, heure, bere...) amerika bilatu, amerikak egin, indiak egin

hacer las paces • baketu

hacer las paces • bakeak egin

hacer las paces; pacificar, propiciar • baketu

hacer lasa onestaciones atri oniales • elizdeiak egin

hacer limpieza • garbiikuziak/garbikuziak egin

hacer más • -agotu, -ago, -agotzen (du)

hacer más grande, agrandar, aumentar, hacer mayor • handiagotu (du)

hacer más largo, alargar, prolongar • luzeagotu (du)

hacer mío • nitzakotu, nitzako, nitzakotzen (du)

hacer morir, matar • hilarazi, hilaraz, hilarazten (du)

hacer mucho frío • hotz hotz izan (da)

hacer mutis • isildu

hacer nacer, crear, engendrar, dar origen, hacer surgir, suscitar, provocar, desplegar • sortarazi (du)

hacer notar, destacar,sobresalir, distinguir • nabarmen-arazi (du)

hacer novillos • piper egin

hacer nuestro, conseguir, lograr, asimilar • guretu (du)

hacer oídos sordos • aditu eta sor egin, entzungor egin, gogorrarena egin, gor egin, gorrarena egin

hacer olvidar • ahantzarazi, ahantzaraz, ahantzarazten (du)

hacer pasarlo mal. llevar a la perdición • galmendirat eraman (du)

hacer pedazos • berrehun zati egin, hauts egin

hacer pensar • pentsarazi

hacer pensar • pentsarazi

hacer pipí; ear, orinar • txiza egin

hacer pipí; ear, orinar • pixa egin

hacer pira • sasi eskola egin

hacer planchas delgadas; la inar • xaflatu

hacer puentes • zubia egin ekotxeand

hacer puentes ekotxeand • zubia egin

hacer punto • trikotatu

hacer punto; tricotar • puntua egin

hacer quiebra • banakarrot egin, malkarrot egin, molokot egin, porrot egin, txulut egin, kiebra jo, malkarrotera joan

hacer quitar • kenarazi

hacer quitar • kenarazi

hacer realizar algo, obligar, imponer, forzar • arazi, araz, arazten (du)

hacer, realizar, perpetrar, efectuar, ejecutar • egin (du)

hacer recordar • oroit-arazi (dio)

hacer renacer, hacer resucitar • berpiztu, berpitz, berpizten (du). berpiztu, berpitz, berpizten (du)

hacer rendir • errendiarazi

hacer rendir • errendiarazi

hacer resucitar, hacer renacer, reanimar • pitz-arazi (du)

hacer retroceder • atzeratu, atzera, atzeratzen (du)

hacer reverencias • kili usia egin

hacer reverencias; venerar • gur egin

hacer revivir, dar vida • biztu, biz, bizten (du). biztu, bitz, bizten (du)

hacer ruido; eter bulla • zaratots egin

hacer ruido; eter bulla • zarata egin

hacer ruido; lla ar, ulular • hots egin

hacer ruido, retumbar, resonar • burrunbatu, burrunba, burrunbatzen (du)

hacer saber, comunicar, hacer conocer, expresar, anunciar, dar a conocer, informar, hacer comprender • jakin-arazi (du, dio)

hacer salir, sacar • iradoki (du)

hacer salir, sacar • iltki-arazi (du)

hacer seguir, hacer continuar • jarraiki-arazi (du)

hacer sentir • sentiarazi (dio)

hacer seña • keinu egin

hacer señas, guiñar, hacer gestos • keinu eman (dio)

hacer ser mono de nuevo, convertir en mono nuevamente • ber-pitêkotu, ber-pitêko, ber-pitêkotzen (du)

hacer sitio • leku egin

hacer sitio • leku egin

hacer sitio • leku(a) egin

hacer stop • stop egin

hacer streaking • streaking egin

hacer streaking • streaking egin

hacer sudar • izerdiaraze d

hacer sudar • izerdiarazi

hacer sufrir, padecer • jasan-arazi (dio)

hacer tertulia • solas egin

hacer tertulia • solas egin

hacer tertulia • partzunean egon

hacer tomar, hacer coger • har-arazi (du). harrarazi (du)

hacer trabajar como un negro • (inor) harri eta makila erabili

hacer trizas; ú • xehe-xehe egin

hacer tuyo, hacer suyo • zuganatu, zugana, zuganatzen (du)

hacer un trabajo a li pio • lan bat garbian egin

hacer un trabajo en borrador • lan bat zikinean egin

hacer un trabajo en borrador; hacer un trabajo en sucio • lan bat zikinean egin

hacer un trabajo en sucio • lan bat zikinean egin

hacer un trabajoa li pio • lan bat garbian egin

hacer una digresión • haritik irten

hacer una jugarreta • pegadizo bat egin

hacer una pifia • zotzak hautsi

hacer valer • baliotan ezarri

hacer ver • ikus-arazi (dio)

hacer ver las estrellas • (inori) txoruiak esnatu

hacer volver • itzul-arazi (du)

hacerauto-stop • atza ar egin

hacerauto-stop; hacer dedo • autostop egin

haceresed polvo; incinerar, pulverizarse • hauts bihurtu

hacerla buena • handia egin

hacerle so braa uno; patrocinar • iitzalpetu eitzalpeetuda itzalpetzend

hacerse a un lado, ir al lado • alderatu, aldera, alderatzen (da)

hacerse abundante, enriquecerse • joritu, jori, joritzen (da)

hacerse aceptar, imponerse, hacer ser aceptado, ser impuesto • onar-arazi (da, zaio)

hacerse amigo, amigarse, amistarse, reconciliarse • adiskidetu, adiskide, adiskidetzen (da)

hacerse amigo de, amigarse o amistarse con, hacer amistad con, ganar la amistad de, reconciliarse con • adiskidetu, adiskide, adiskidetzen (du)

hacerse aparecer, manifestarse • nabari arazi (da)

hacerse bajo, hacerse pequeño • apaldu, apal, apaltzen (da)

hacerse cristiano • giristinotu (da)

hacerse de allí mismo • bertakotu

hacerse de otro, pasar a ser propiedad de otro • bertzerendu, bertzeren, bertzerentzen (da)

hacerse diferente, hacerse otro, transformarse • bertzelakotu, bertzelako, bertzelakotzen (da)

hacerse económico.??, volverse tacaño • zuhurtu, zuhur, zuhurtzen (da)

hacerse el longuis • zozoarena egin

hacerse el sueco • ezikusiarena egin

hacerse el sueco • buruz belarri egin, eskerkan ibili

hacerse fácil • ehitu (da)

hacerse flexible • zaletu, zale, zaletzen (da)

hacerse flexible, hacerse ágil • zaloindu, zaloin, zalointzen (da)

hacerse goloso; rela er, vigorizar • mizkatu e izkaetuda izkatzend

hacerse ho bre • gizondu

hacerse ho bre; ho inizar, úo • gizondu

hacerse humilde, humillarse, postrarse • apaldu, apal, apaltzen (da)

hacerse impuro • likistu, likits, likisten (da)

hacerse la boca agua • hortzak izerditu, hortzetan ura egin

hacerse mala sangre • odol gaizto egin

hacerse más • -agotu, -ago, -agotzen (da)

hacerse más grande, agrandarse, aumentar • handiagotu (da)

hacerse más patriota • abertzaleagotu, abertzaleago, abertzaleagotzen (da)

hacerse más pequeño, empequeñecerse, aminorarse, reducirse • tipiagotu, tipiago, tipiagotzen (da)

hacerse mozo, muchacho • mutildu, mutil, mutiltzen (da)

hacerse mujer • emakumetu (da)

hacerse patriota • abertzaletu, abertzale, abertzaletzen (da)

hacerse perezoso • toildu, toil, toiltzen (da)

hacerse pícaro • okertu, oker, okertzen (da)

hacerse prudente • zuhurtu, zuhur, zuhurtzen (da)

hacerse regordete • potolotu

hacerse saber, hacerse conocer, comunicarse, expresarse, anunciarse, darse a conocer, informarse, hacerse comprender • jakin-arazi (da, zaio)

hacerse semejante a una espesa mugre.?? • mantartu, mantar, mantartzen (da)

hacerse tarde • berandutu

hacerse tuyo, hacerse suyo.?? • zuganatu, zugana, zuganatzen (da)

hacérse(le) (algo) cuesta arriba • (ezer inori) aldats egin

hacha • aizkora

hacha; segur • aizkora

hachador; leñador • aizkolari

hache • hatxe

hachís • Haxix.

Hachua • Haxua

hacia • -ra buruz

hacia • rantz e-rantzd

hacia • ganantz e-ganantzd

hacia abajo • beherantza

hacia abajo • beherantz

hacia adelante, para adelante • aurrerantza

hacia allá • harantz. harantza. haruntz

hacia atrás • atzerantza

hacia delante • aurrerantz

hacia donde • ...ganantza

hacia el interior de • -en barnerantza

hacia el monte • mendirantz

hacia el onte; para el onte ephaciad • mendirantz

hacia fuera, para fuera • lekorantz

hacia la izquierda • ezker aldera

haciaatrás • atzerantz

haciaatrás • atzera

hacienda • finantza

hacienda • hazienda

hacienda; riqueza • ogasun

haciendo piruetas • artaziak eginez

haciendo piruetas • artazika

hacinador • metatzaile

hacinar • n ordoskatu e ordoskaa ordoskatzend

hacinar • multzoka bildu

Hada • Maitagarri

Hado • Fatu

hado, suerte, destino • sirats

haerencia; pri ogenitura • pri utza

halagar • iahozuritu eahozuritzena ahozurietudd

halago; zala ería • palaku

halcón • belatz

halcón • sapelaitza

hallar, encontrar, topar • topatu, topa, topatzen (du)

hallarse, encontrarse, toparse • topatu, topa, topatzen (da)

hallazgo • idoropen

hallazgo; invento • idorokunde

hallazgo; localización • aurkipen

Hamburguesa con patatas fritas • Hamburgarra patata frijituekin

Hamburguesa con queso • Hamburgarra gaztaz

Hamburguesa con queso y jamón york • Hanburgarra, gaztarekin eta york urdaiazpikoarekin

Hamburguesa pechuga • Papar-hanburgarra

Hamburguesas • Hamburgarrak

hándicap; traba • poxelu

haragán • trakets

haraganería • lazokeria

haraganería, dejadez, descortesía • baldreskeria

harapiento; zarrapastroso • pildaerdtsu

harapo, trapo viejo, andrajo • piltzar. piltzar

harina de otro costal • beste hariko ezpala

harina de trigo • galirin

harina de trigo • galirin

harina; úirin bateko opilak ö perros de la is a ca ada efiguradod • irin

harina y salvado • erresa

harina y salvado • erresa

hartar • atarratu eatarraa atarratzend

hartar, saciar, llenar, saturar • ase, ase, asetzen (du)

hartaresed egogai-tud • okitu

hartaresed; harto, plagado • ase

hartarse • asetu. hasetu

hartarse, saciarse, llenarse, saturarse. ? • ase, ase, asetzen (da). asetu, ase, asetzen (da). hase, hase, hasetzen (da). hasetu, hase, hasetzen (da)

hartazgo • janketa

hartazgo • okaldi

hartazgo • aseka

hartazgo; panzada, tripada • asealdi

hartazgo; plenitud, satisfacción • betetasun

hartazgo; saciedad, satisfacción • asetasun

hartazgo; satisfaceresed, satisfecho • asebete

hartazgo; tripada • sabelbete

harto, saciado, lleno, saturado. ? • ase. hase

hasta • -n daino

hasta • dano. daino

hasta • artean

hasta • arte

hasta • -n dano

hasta • harik etacccc -raino

hasta • -raino

hasta • -dano. -daino

hasta • daino

hasta • raino e-rainod

hasta • arteino

hasta ahora • egun daino. egun dano

hasta ahora • egundo

hasta ahora, aún, todavía • orain-dano

hasta ahora, aún, todavía • orain dano

hasta añana • bihar arte

hasta (bastante) tarde • berant arte

hasta cuándo • noiz artean

hasta cuándo • noiz arte

hasta delante de • -en aurreraino

hasta dónde • noraino

hasta donde nosotros • guganaino

hasta entonces • orduan daino

hasta entonces • orduan dano

hasta entonces • ordu arte

hasta entonces • ordu-arte

hasta entonces • ordudano

hasta, hasta el punto de • -t(z)eraino

hasta hoy, hasta ahora • egun arte. gaur arte

hasta, incluso • ere

hasta la saciedad • nazkatu arte

hasta la saciedad • ase arte

hasta mañana • bihar arte

hasta que • -(e)n arte

hasta que • -(e)no

hastaahora • orain arte

hastaahora; ja ás eezezko esaldietand, nunca • egundaino

hastiar • gobetatu egobetaa gobetatzend

hastiaresed; porrear • gogoetsi

hastiarse, aburrirse • unatu, una, unatzen (da)

hastiarse, aburrirse • goraindu

hastio • hastio

hastio • hastio

hastío • asperkizun

hastío • aspertze

hastío, aburrimiento • goraindidura

hawaiano • hawaiiar

hawaiano • hawaiiar

hay un boquete de agua a babor • ababorrean ur zuloa dago

haya • pago

haya • fago. pago

haya • bago. fago. pago

hayedo • pagadi

hayuco • pagazi

haz de leña; tirafondo • gabila

haz de leña; úegurretik ezpala ö de tal paloa talastilla • egur-sorta

haz de luz • argi-izpi

haz electrónico • elektroi-sorta

haz electrónico • elektroi-sorta

haz erreir • ahogozagarri

haza • lur-sail

haza; úo • lur-sail

hazaña • ausardia handi

hazaña, proeza • balentria

hco ponentes de la mesa de un tribunal • mahaikoak

he ahí • horra. horrá

he ahí • horra hor

he aquí • huna. huná

he aquí • huna hemen. huná hemen

he atíe • globulu gorri

he atíe • he ati

he atina • he atina

he atina • he atina

he atites • he atite

he atites; oligisto • he atite

he ato a • he ato a

he ato a • he ato a

he atosis • he atosi

he atosis • he atosi

he aturia • pixa gorri

he aturia • he aturia

he bra • e e

he bra de ani ales • urrixa

he bra deani ales • urrietdxa

he bra del cerdo • urde e

he brilla • iltze e

he brilla • granpoi

he eroteca • he eroteka

he eroteca • he eroteka

he iplejia • he iplegia

he iplejia • he iplegia

he ipléjico • he iplegiko

he íptero • he iptero

he íptero • he iptero

he isferio • he isferio

he isferio • he isferio

he isferio norte • ipar he isferio

he isferio norte • ipar he isferio

he isferio sur • hego he isferio

he isferio sur • hego he isferio

he istiquio • he istikio

he istiquio • he istikio

he odiálisis • he odialisi

he ofilia • he ofilia

he ofilia • he ofilia

he oglobina • he oglobina

he oglobina • he oglobina

he orragia • odolisuri

he orragia • he orragia

he orrágico • he orragiko

he orroide • he orroide

he orroides • odol piko

heahí • horra hor

heaquí • hona he en

hebilla • belarri

hebilla • gibili

hebilla; oído, oreja • belarri

hebra (de hilo) • hari

hebraico • hebraiko

hebraico • hebraiko

hebreo • heberkara

hebreo • hebraitar

hebreo • hebraiera ehizkcd

hecato bre • hekatonbe

hecato bre • hekatonbe

heces del vino; adre o flor del vino, solera evinod • ardanbera

hechicera; úzaude ixilikatso sorgin horil ö ìcállese vieja brujal • atso-sorgin

hecho • gertatu

hecho, acto, acción • egikari

hecho de cualquier modo • edonolako

hecho de plata • zilarrez egina

hecho de plata • zilarrez egina

hecho polvo • kuku jota

hecho sancionable • egintza zehagarri

hecho una sopa • amuarrain eginda, blai bustita, blai eginik, mela-mela eginda

hechos consu ados • egintza burutuak

hechos consu ados • egintza burutuak

hechura • egitura

hectárea • hektarea

hectárea • hektarea

hectó etro • hekto etro

hectó etro • hekto etro

hectogramo • hektogra o

hectogramo • hektogra o

hectolitro • hektolitro

hectolitro • hektolitro

heder • hatsa bota

hediondo; aloliente • usain txarreko egaiztokod

hediondo; aloliente • kirasdun

hediondo; i puro, inhonesto • satsu

hedonismo • hedonis o

hedonismo • hedonis o

hedonista • hedonista

hedonista • hedonista

hedor • usain gaizto

hedor • purrin

hedor; aloliente, olor desagradable • kirats

hedor delaliento • arnasats

hedor; olor desagradable, pestilencia • sunda

hedor; peste • usaintzar

hedor, pestilencia. Vide: kirats • kirats

hege onía • garaitasun

hege onía • hege onia

hege ónico • hege oniko

hegeliano • hegeliar

hegeliano • hegeliar

hegelismo • hegelianis o

hegelismo • hegelianis o

héjira • hejira

héjira • hejira

helada • izozketa

helada • leialdi

helada fuerte • izotz beltz

helada fuerte • izozte gogor

helada; hielo • lei

helada; hielo • jela

helada; hielo, uro • hor a

helada; te porada de hielo • izotzaldi

heladas • hor ate

heladería • izozkitegi

heladería • izozkidenda

heladero • izozketari

heladero • izozkigile

heladero • izotz-saltzaile

helado • izozki egozoad

Helado con nueces • Izozkia intxaurrekin

Helado con nueces frítas • Izozkia intxaur frijituekin

Helado con nueces y chocolate • Izozkia urra eta txokolatearekin

Helado de avellana • Urren izozkia

Helado de castaña y chocolate • Gaztaina eta txokolatezko izozkia

Helado de chocolate • Txokolatezko izozkia

Helado de chocolate y pistachos • Pistatxo eta txokolatezko izozkia

Helado de ciruela con licor • Okaran izozkia likorearekin

Helado de ciruelas al Armanag • Okaran-izozkia Armanag-az

Helado de fresa • Marrubizko izozkia

Helado de limón • Limoizko izozkia

Helado de mantecado • Bainila izozkia

Helado de menta • Mendazko izozkia

Helado de miel • Ezti-izozkia

Helado de miel • Ezti izozkia

Helado de nata • Esnegainezko izozkia

Helado de nueces con crema inglesa a la miel • Intxaur izozkia krema inglesa eztiaz

Helado de tutti frutti • Tutti fruttizko izozkia

Helado de vainilla • Bainilla izozkia

Helado de yogur con base de arándanos • Jogurt-izozkia ahabizko oinarriarekin

helado egozoad • izozki

Helados variados • Izozki-aukera

helar • lei egin

helar • izotza ari

helar, congelar, hacer hielo • izoztu, izotz, izozten (du)

helarse • jelatu

helarse • jelatu, jela, jelatzen (da)

helarse, congelarse, hacerse hielo • izoztu, izotz, izozten (da)

helárse(le) la sangre • odolak ur bihurtu, odola gatzatu

helechal • irasail

helechal • iraztor

helechal • iraleku

helecho • iratze

helecho • garo

helecho • iratze

helecho ebotc • iratze

helecho; úirazapoderatu zen ö seapoderó de él la ira, úira hartazapoderatu zen ö seapoderó de él la ira • ira

helénico • heleniko

helenismo • helenis o

helenismo • helenis o

helenista • helenista

helenista • helenista

heleno • greko

hélice • helize

hélice • helize

helicoidal • helikoidal

helicoidal • helikoidal

helicoide • helikoide

helicoide • helikoide

helicóptero • helikoptero

helicóptero • helikoptero

helio • helio

helio • helio

heliocentrismo • heliozentris o

heliocentrismo • heliozentris o

heliografía • heliografia

heliografía • heliografia

heliógrafo • heliografo

heliógrafo • heliografo

helioscopio • helioskopio

helioscopio • helioskopio

helioterapia • helioterapia

helioterapia • helioterapia

heliotropismo • heliotropis o

heliotropismo • fototopris o

heliotropo • heliotropo

heliotropo • heliotropo

helvético • helvetiar

helvético • helvetiar

hembra • eme

hembra de • -eme

hembra, mujer en tanto que hembra del macho humano • embria. enbra. embra. hembra.?

hemorragia • Hemorragia; odoljario.

hemorragia cerebral • Garuneko hemorragia.

hemorragia interna • Barne(ko) hemorragia.

henal • saralegi

henal; henil • saralegi

henchi iento; observancia, vencimiento • betetze

henchimiento • betetze

hendedor • arrakalatzaile

hendedor • arrakalatzaile

hender • litzasitu eitzasietuda itzasitzend

hender, agrietar, desgarrar, agrietar • arraildu, arrail, arrailtzen (du)

hender, agrietar, desgarrar, agrietar • arrailatu, arraila, arrailatzen (du)

henderse • hirrikatu

henderse, agrietarse, desgarrarse, agrietarse • arrailatu, arraila, arrailatzen (da)

henderse, agrietarse, desgarrarse, agrietarse • arraildu, arrail, arrailtzen (da)

hendidura • hirrikadura

hendidura; intersticio, raja • zirriztu

hendidura; rastro, sexo • kuntze

henil • saralegi

heno • sarale

heno • jaraila

heno • belar ondu esikua zi eld

heno ebelard • albitz-

hepático • hepatiko

hepático; úhorrek ditu gibelak ö vaya pachorra que tiene • gibel-

hepatitis • hepatitis

hepatitis • hepatitis

hepatitis • Hepatitis.

hepatitis por inoculación • Sartutako hepatitis, hepatitis seriko, B (motako) hepatitis.

hepatitis sérica • Hepatitis seriko, B (motako) hepatitis, sartutako hepatitis.

hepatitis vírica • Hepatitis biriko.

hepatopáncreas • gibelare

hepatopáncreas • hepatopankreas

heptaedro • heptaedro

heptaedro • heptaedro

heptagonal • heptagonal

heptagonal • heptagonal

heptágono • heptagono

heptágono • heptagono

heptasílabo • heptasilabiko

heptasílabo • heptasilabiko

her afrodita • barrasaket

her afrodita • her afrodita

her afroditismo • her afroditis o

her afroditismo • her afroditis o

her ana e util batenad; sor, ú • arreba

her ana eneska batenad; sor • ahizpa

her anable • adosgarri

her anable • anaigarri

her anable • kidegarri

her anarse • anaitu

her anastra • ugazanaia

her anastra • arreborde

her anastra • ugazahizpa

her anastra • ahizpaorde

her anastro • anaiorde

her anastro • ugazaurride

her anastro • nebaorde

her anastro ede chicad • ugazneba

her andad eelkarteand • anaiarte

her ano e util batenad; úanaia • anaia

her ano ejeneraleand • nebarreba

her ano eneska batenad; ú • neba

her anoead egenerald • haurride

her ene•tica • her eneutika

her eneútica • her eneutika

her éticamente • her etikoki

her éticamente • her etikoki

her eticidad • her etikotasun

her eticidad • her etikotasun

her ético • her etiko

her ético • her etiko

her etismo • her etis o

her etismo • her etis o

heráldica • heraldika

heráldica • ar arri-jakintza

heráldica • heraldika

heraldicaeod • heraldiko

heraldicaeod • heraldiko

herbáceo • belar-

herbáceo • belarrezko

herbario; herbazal, hierbal • belardi

herbario; pastizal, pradera • pentze

herbario; pradera • belartegi

herbazal • belartza

herbazal; hierbal • belaze

herbicida • belarrilkari

herbicida • herbizida

herbívoro • belarjale

herbívoro • herbiboro

herbolario; herborista • belartari

herbolario; herboristería • belardenda

herborista • belartari

herboristería • belartaritza

herciniano • hertziniar

herciniano • hertziniar

hercio • ef scd hertz

hercio • hertz

herc•leo • herkulear

heredable • heredagarri

heredable; hereditario • heredagarri

heredad • lurzail

heredad; jaro, ata • berro

heredad; lote, pieza de caza • alor

heredar • ondorendu, ondoren, ondorentzen (du)

heredar • ondoretu, ondore, ondoretzen

heredar • heredatu

heredar; suceder • ioinordetu eoinordeetuda oinordetzend

heredar; testar • jarauntsi

heredera • etxalaba

heredera; pri ogénita • pri a

heredero • nagusigai

heredero • jaraunsle

heredero • jabegai

heredero • etxase e

heredero; pri ogénito, sucesor • pri u

heredero; sucesor • oinordeko

hereditario • jaraunsgarri

hereditario • jaraunskor

hereje • herese

hereje • herese

hereje • hereje

herejía • heresia

herejía • heresia

herencia • oinorde

herencia • heredentzia

herencia • seniparte

herencia • erorki

herencia • ondoretasun

herencia • jaurantzi

herencia a partes iguales • legiti a

herencia; ayorazgo • pri antza

herencia; ayorazgo, pri ogenitura • oinordetza

herencia; patri onio • jarauntsi

herenciaa partes iguales • legiti a

heresiarca • heresiarka

heresiarca • heresiarka

herético • heretiko

herético • heretiko

herida • zauri

herida • sarrasta

herida • zauri

herida grave • sakaila

herida grave o grande, tajo • sakail

herida; lesión, agulladura • zauri

herido • zaurtu

herido • zauritu

herido • zauritu

herir • zaurtu

herir • sakitu

herir • zaurtu, zaur, zaurtzen (du)

herir • sakitu, saki, sakitzen (du)

herir • zauritu, zauri, zauritzen (du)

herirse, ser herido • zaurtu, zaur, zaurtzen (da)

herirse, ser herido • zauritu, zauri, zauritzen (da)

hermana (de hombre) • arreba

hermana (de mujer) • ahizpa

hermandad, congregación, cofradía, fraternidad • anaidi

hermano (de hombre) • anaia

hermano (respecto de una mujer) • neba

hermosamente, muy bien • ederki

hermoso ángel hembra del paraíso • huri

hermoso, bueno, bello. grande • eder

hermosura • edertasun

hernia • hernia

hernia del escroto • potra in

herniado • etendun

herniado • etendun

héroe • gizuren

héroe • heroi

héroe • heroi

héroe; heroína • heroi

heroicamente • heroiki

heróicamente • heroiki

heróicamente • heroitasunez

heroicidad; heroismo • herois o

heroicidad; heroismo • heroitasun

heroico • heroiko

heroico • heroiko

heroico • heroiko

heroína • heroina

heroína • Heroina.

heroinó ano • heroinazale

heroinó ano • heroino ano

heroinomanía • Heroinoimania.

heroinómano, -a • Heroinomano; heroinazale.

herpes • erpeen

herpes • herpes

herpetofauna • herpetofauna

herpetofauna • herpetofauna

herpetología • herpetologia

herpetología • herpetologia

herra ental • erre inta-kutxa

herra ental • erre inta-kutxa

herrada • ferreta

herrador • perratzaile

herrador • ferratzaile

herrador • ferratzaile

herradura • perra

herradura • ferra

herradura; zapata del ganado • ferra

herraje • burdinki

herraje • ferraketa

herramienta • lanabes

herramienta • erreminta. erraminta

herrar • perratu eperraetuda perratzend

herrar • ferratu

herrerillo • eornitcd a ilotx

herrerillo; trepatroncos • a ilotx

herrero • suarotz

herru bre; oho, ugre • herdoil

herru broso; ohoso, roñoso • herdoiltsu

herru broso; oxidable, roñoso • ugertsu

hervidero • irakindegi

hervidero • galgal

hervidero • irakin-hots

hervidero • irakindegi

hervir • irakin

hervir • borbor egin

hervir • pil-pil egin

hervir(le) la sangre en las venas • odola irakiten eduki

hervor • irakindura

hetaira • hetaira

hetaira • hetaira

hetero orfismo • hetero orfis o

hetero orfismo • hetero orfis o

heterodino • heterodino

heterodino • heterodino

heterodoxia • heterodoxia

heterodoxia • heterodoxia

heterodoxo • heterodoxo

heterodoxo • heterodoxo

heterogeneidad • heterogenotasun

heterogeneidad • heterogenotasun

heterogéneo • heterogeno

heterogéneo • heterogeno

heteropolar • heteropolar

heteropolar • heteropolar

heteróptero • heteroptero

heteróptero • heteroptero

heterosis • heterosi

heterosis • heterosi

heterótrofo • heterotrofo

heterótrofo • heterotrofo

hexá etro • hexa etro

hexá etro • hexa etro

hexaedro • hexaedro

hexaedro • hexaedro

hexagonal • hexagonal

hexagonal • hexagonal

hexágono • hexagono

hexágono • hexagono

hez • ahetz

hez • sarro

hi en; virgo • hi en

hi enóptero • hi enoptero

hi enóptero • hi enoptero

hi no • hi no

hi no • hi no

hiato • hiatu

hiato • hiatu

hibernación • hibernaldi

hibernación • hibernazio

hibernación; invernada • negualdi

hibernante • hibernatzaile

hibernante • hibernatzaile

hibernar • hibernatu

hibernar • hibernatu

hibernex • hiberniar

hibernex • hiberniar

hibridación • hibridazio

hibridación • hibridaketa

hibridarse • hibridatu

hibridarse • hibridatu

hibridismo • hibridis o

hibridismo • hibridis o

híbrido • hibrido

híbrido • hibrido

hidalgo eprebilegiodun pertsonad • kapare

hidalgo; hijodalgo, noble • aitonen se e

hidalguía • kaparetasun epribilegioduntasunad

hidalguía epribilegioduntasunad • kaparetasun

hidáulico • hidrauliko

hidáulico • hidrauliko

hideputa • putase e

hideputa; hijoputa • putase e

hidra • hidra

hidra • ezoolcd hidra

hidrácido • hidrazido

hidrácido • hidrazido

hidrargirosis • hidrargirosi

hidrargirosis • hidrargirosi

hidratable • hidratagarri

hidratable • hidratagarri

hidratación • hidratazio

hidratación • hidratazio

hidratarse • hidratatu

hidratarse • hidratatu

hidrato • hidrato

hidrato • hidrato

hidrato • Hidrato.

hidratos de carbono • karbohidratoak

hidratos de carbono • gluzidoak

hidráulica • hidraulika

hidráulica • hidraulika

hidro etría • hidro etria

hidro etría • hidro etria

hidró etro • hidro etro

hidró etro • hidro etro

hidroavión • hidrohegazkin

hidroavión • hidrohegazkin

hidrocarburo • hidrokarburo

hidrocarburo • hidrokarburo

hidrodiná ica • hidrodina ika

hidrodiná ica • hidrodina ika

hidrodiná ico • hidrodina iko

hidrodiná ico • hidrodina iko

hidro-eléctrico • hidroelektriko

hidro-eléctrico • hidroelektriko

hidrófilo • hidrofilo

hidrófilo • hidrofilo

hidrofobia • hidrofobia

hidrofobia • hidrofobia

hidrófoho • hidrofobo

hidrófoho • hidrofobo

hidrogáfico • hidrografiko

hidrogáfico • hidrografi

hidrogenación • hidrogenazio

hidrogenación • hidrogenazio

hidrogenar • hidrogenatu

hidrogenar • hidrogenatu

hidrógeno • hidrogeno

hidrógeno • hidrogeno

hidrografía • hidrografia

hidrografía • hidrografia

hidrólisis • hidrolisi

hidrólisis • hidrolisi

hidrología • hidrologia

hidrología • hidrologia

hidropesia • anasarka

hidropesia • uhandidura

hidropesia • ur in

hidropesia • hidropisia

hidrópico • hidropiko

hidrópico • uheri

hidrópico • ur indun

hidrosfera • hidrosfera

hidrosfera • hidrosfera

hidrostática • hidrostatika

hidrostática • hidrostatika

hidrostático • hidrostatika-

hidrostático • hidrostatiko

hidroterapia • hidroterapia

hidroterapia • hidroterapia

hidróxido • hidroxido

hidróxido • hidroxido

hidruro • hidruro

hidruro • hidruro

hiedra • xira

hiedra, yedra • huntz

hiedra; yedra • huntz

hiel • gibel in

hiel • kedar

hiel • heda in

hiel; hollín, persona o cosa di inuta • keldar

hielo • karroi

hielo • horma

hiena • hiena

hiena • ezoolcd hiena

hierático • hieratiko

hierático • hieratiko

hierba • belar

hierba • Belar.

hierba doncella • zerulore

hierba doncella • zerulore

hierba edicinal • sendabelar

hierba edicinal eparecidaa la alvad • pas obelar

hierba esimiente • belahazi

hierba medicinal • Sendabelar.

hierba medicinal • sendabelar

hierba para ca a de ganado • azpigarri

hierba para ca a de ganado • ihaurkin

hierba, yerba • belar. belar

hierbaaro ática • usaingozobelar

hierbaaro ática; perfume • lurringai

hierbabuena • osasunbelar

hierbabuena; enta • batan

hierbabuena; enta • menda

hierbal • belartze

hierbas edicinales • sendabelarrak

hierbas medicinales • sendabelarrak

hierbín, la segunda cosecha de hierba y sucesivas • soro

hieroglifo • hieroglifo

hieroglifo; jeroglífico • hieroglifiko

hierro • burdina

hierro • burdina

hierro • burdina

hierro de fundición • burdinurtu

hierro dulce • burdingozo

hierro dulce • burdingozo

hierro en espiral del huso • koka

hifa • hifa

hifa • hifa

higa • higo ebegizkoaren kontra erabiliad

higa ebegizkoaren kontra erabiliad • higo

higadillo • gibeltxo

higadillo • gibeltxo

Higaditos y lecheras de cordero encebollados • Gibelatxoak eta esne-bildotsak kipulaz

higado • gibel

higado • gibel

Hígado a la plancha • Gibela plantxan

Hígado con cebolla • Gibela kipularekin

Hígado de ganso natural • Antzara-gibela

Hígado de oca a la vasca • Antzar gibela Guria erara

Hígado de oca a las uvas • Antzar gibela mahatsaz

Hígado de oca con puré de manzana • Antzar gibela sagar purearekin

Hígado de oca estilo Guria • Antzar gibela euskal erara

Hígado de oca fresco a las uvas o al Oporto • Antzar gibel freskoa mahatsaz edo Oportoaz

Hígado de pato con salsa de espárragos trigueros • Ahate -gibela gari-esparragoen saltsarekin

Hígado de ternera • Txahal-gibela

Hígado de ternera a la inglesa • Txahal-gibela ingeles erara

Hígado de ternera a la lionesa • Txahal-gibela Lyon erara

Hígado encebollado • Gibela tipulaz

Hígado encebollado • Gibela kipulatan

higado; zaga, úhorrek ditu gibelak ö vaya pachorra que tiene • gibel

high life • goi ailakoen bizitza

high life • high life

higiene • higiene

higiene • higiene

higiene • Higiene; garbitasun.

Higiene en el Trabajo • Laneko higienea

higiene; saneamiento • osasunbide

higiénico • higieniko

higiénico • higienista

higiénico • higienezko

higiénico; salubre, saludable • osasungarri

higienización • higienizazio

higienización • higienizazio

higienizar • higienizatu

higo • piku

higo • iko

higo • piko

higo, breva • fiko. piko

higo chu bo; chu bera • mairupiku

higo; higuera, úpikutara bidaleid ö enviara paseo • piku

Higos frescos con moras y grosellas • Piku freskoak masusta eta arakatzez

Higos naturales al "praliné" • Piku naturalak pralinez

higro éirico • higro etriko

higro etría • higro etria

higro etría • higro etria

higró etro • higro etro

higró etro • higro etro

higrología • higrologia

higrología • higrologia

higroscópico • higroskopiko

higroscópico • higroskopiko

higroscopio • higroskopio

higroscopio • higroskopio

higuera • pikondo

higuera • fikotze

hija • alaba

hija • alaba

hija eadoptivad • alabatzako

hija eadoptivad; hijastra • alabaorde

hija; ú • alaba

hijastra • ugazalaba

hijastro • ugaze e

hijastro • se eizun

hijita • alabatto

hijito • xemetto

hijito • xeme

hijito • semeto

hijito • semetto

hijito de papá • papattoren xemetto

hijo • seme

hijo ayor • se e nagusi

hijo de la gran puta • putatzarkume

hijo de perra • ardi seme

hijo del rey, príncipe • errege-seme

hijo del rey, príncipe • erregekume

hijo, hija • haur

hijo, hijo! • semé, semé!

hijo ilegítimo • uriko se e

hijo madoptivo • se etzako

hijo predilecto • se e kuttun

hijo puta, hijo de puta • putakume

hijo; retoño, úo • se e

hijo vasco • euzko-seme

hijodalgo • aitonen se e

hijoead adoptivo • haurrorde

hijoeadadoptivo • haurrorde

hijoputa • ahardise e

hijos del (de su) tiempo • denporako kume

hijuelo, vástago, retoño, rebrote • altxuma

hilacha • lits

hilacha • txirru

hilacha; echa • metxa

hilada; hilera • ilada

hilada; hilera, retahila • errenkada

hiladora ra; hilandera, hilandero • irule

hiladora ra; hilandera, hilandero • ardazlari

hiladora ra; hilandera, hilandero • gorulari

hilaje • ardazketa

hilaje • ardazketa

hilandera • ardazle

hilandería • irundegi

hilandería; tejeduría • irundegi

hilar • ardaztu

hilar • irun

hilar • goruetan ari

hilar • irun

hilar de nuevo, rehilar • ber-irun, ber-irun, ber-iruten (du). bir-irun, bir-irun, bir-iruten (du)

hilar fino • saltsa mehe egin

hilar; oler, olido • eho

hilaridad • Barre algara.

hilaridad; sonrisa • irribarre

hilaturaes • harizkoeakd

hilaturaesd • harizko eakd

hilera • zergada

hilo • firu

hilo • piru

hilo • hari

hilo • biru

hilo de bala • listari

hilo eléctrico • elektra hari

hilo ilegítimo • sasiko se e

hilo; rosca • hari

hilo telefónico • telefono-hari

hilo telefónico; útelefonoa jo dit ö e ha telefoneado • telefono-hari

hilván • albainu

hilvanar • albaindu

hilvanar • albaindu

hincapié • oin-finkatze

hincapié • oin-finkatze

hincar de rodillas • belaunikatu

hinchable; infiable, inflable • puzgarri

hinchable; inflable, turgescente • hanpagarri

hinchado; hinchazón, tu efacto • handitu

hinchado; vanidoso • puztu

hinchar • hanteud

hincharesed ede viento • haizatu

hincharesed eputza puztend • puztu

hincharse • putzak hartu

hinchazón • puzgo

hinchazón • hanpadura

hinchazón • puzkortasun

hind• • hindu

hindi • hindiera

hindi • hindiera

hindú • hindu

hinojo • anis-belar

hinojo • aneta

hinojo • milu

hinojo • eza ihilu

hinterlan • hinterland

hinterland • hinterland

hioides • eanatcd hioide

hioides • hioide

hipando • zotinka

hipando • zotinka

hipar • zotin egin

hipar; tener hipo • zotin egin

hiper • hiper-

hiper • hiper-

hiper étrope • hiper etrope

hiper etropía • hiper etropia

hiper etropía • hiper etropia

hipérbaton • hiperbaton

hipérbaton • hiperbaton

hipérbola • hiperbola

hipérbola • hiperbola

hipérbole • hiperbole

hipérbole • hiperbole

hiperbólico • hiperboliko

hiperbóreo • hiperboreal

hipersensibilidad • hipersentiberatasun

hipersensibilidad • hipersentiberatasun

hipersensible • hipersentibera

hipersensible • hipersentibera

hipertensión • Hipertentsio; tentsio altu.

hipertrofía • hipertrofia

hipertrofía • hipertrofia

hípico • hipiko

hipnotismo • hipnotis o

hipnotismo • hipnotis o

hipnotizador • hipnotizatzaile

hipnotizador • hipnotizatzaile

hipnotizar • hipnotizatu

hipnotizar • hipnotizatu

hipo • zotin

hipo • txokote

hipo; sollozo, suspiro • zotin

hipoca po • e itcdeanatcdezoolcd hipokanpo

hipoca po LMKLMPLM] • hipokanpo

hipocondría • Hipokondria; gaixo izu.

hipocondría • saihesperi

hipocondría • hipokondria

hipocondríaco • hipokondriako

hipocondríaco • saihespetiko

hipocondrio • saihespe

hipocondrio • hipokondio

hipocorístico • hipokoristiko

hipocorístico • hipokoristiko

hipocresia • hipokrisia

hipocresía; úoso lanazalekoa da ö es una obra uy superficial, úazalez horni etud ö e pastar un libro • azal-huskeria

hipócrita • hipokrita

hipodér ico • larruazpiko

hipodér ico • azalazpiko

hipodér ico • hipoder iko

hipódromo • hipodro o

hipódromo • hipodro o

hipofagia • hipofagia

hipofagia • hipofagia

hipófisis • hipofisi

hipófisis • hipofisi

hipopótamo • ibai zaldi

hipopótamo • hipopota o

hipopótamo • ezoolcd hipopota o

hipoteca • bahitze

hipoteca; rapto, reclusión • bahikuntza

hipotecable • hipotekagarri

hipotecable; secuestrable • bahigarri

hipotecar; incautarse • hipotekatu

hipotecar; secuestrar • bahitu

hipotensión • Hipotentsio; tentsio baxu.

hipotenusa • hipotenusa

hipotenusa • hipotenusa

hipotermia • Hipotermia.

hipótesis • hipotesi

hipótesis • hipotesi

hipotéticamente • hipotetikoki

hipotéticamente • hipotetikoki

hipotético • hipotetiko

hipotético • hipotetiko

hipotético; supuesto • balizko

hippy • hippy

hippy • hipp4

hipsnosis • hipnosi

hipsnosis • hipnosi

hipso etría • hipso etria

hipso etría • hipso etria

hipso étrico • hipso etri

hipso étrico • hipso etriko

hipsó etro • hipso etro

hipsó etro • hipso etro

hirse a la mierda ea freír espárragos • antzarak ferratzera joan

hirsuto; peludo • zurdatsu

hirviendo • irakiz

hirviendo • irakiten

hirviente • irakite

hirviente • irakintsu

hisopo • isopa

hisopo • ihiztailu

hisopo • isipu

hisopo • hisopa

hispánico • hispaniko

hispánico • hispaniko

hispanidad • hispanitate

hispanidad • hispanitate

hispanismo • hispanis o

hispanismo • hispanis o

hispanista • hispanista

hispanista • hispanista

hispanización • hispanizazio

hispanización • hispanizazio

hispanizar • hispanizatu

hispanizar • hispanizatu

hispano • hispaniar

hispano • hispano

hispanoa ericano • hispanoa erikar

hispanoa ericano • hispanoa erikar

histéresis • histeresi

histéresis • histeresi

histeria • histeria

histeria • histeria

histérico • histeriko

histérico • histeriko

histerismo • histeris o

histerismo • histeris o

histogra a • histogra a

histogra a • histogra a

histología • histologia

histología • histologia

historia • kondaira

historia, aventura, cuento, narración breve, leyenda • ixtorio

historiador • historialari

historiador • historialari

historial • Historia.

historial • historiale

historial clínico • Osasun historia, anamnesia.

historial delictivo • Delitu(zko) historia.

historial; histórico • histori

históricamente • historikoki

históricamente • historikoki

historicidad • historikotasun

historicidad • historikotasun

histórico • historiko

historieta • ixtorio

historiografía • historiografia

historiografía • historiografia

historiográfico • historiografiko

historiográfico • historiografiko

histrión • histrioi

hitita • hitita

hitita ehizkuntzad • hititera

hitleriano • hitleriar

hitleriano • hitleriar

hito • gertaera zehatz

hito e irar de hito en hito • zorrozki begiratu

hito; enhir • zutarri

hito; jalón, lí ite • mugarri

hito kilométrico • kilometro-mugarri

hito; lí ite, linde • zedarri

hito miriamétrico • miriametro-mugarri

hm, hm • hm, hm

h•ngaro • hungariar

h•ngaro; agyar • magiar

h•ngaro ehizkuntzad • hungariera

ho brachón; ho brón • gizontzar

ho brachón; ho brón • gizakote

ho brada • gehigikeria

ho brada • potrokeria

ho brada • larkeria

ho brada; achada, achismo • gizonkeria

ho brada; ho bradía, ho bría • gizontasun

ho bradía • gizontasun

ho bre aduro; aduro, prudente • u o

ho bre de estado • estatugizon

ho bre de letras • letragizon

ho bre de letras • letragizon

ho bre de leyes • legegizon

ho bre de palabra • hitzeko gizon

ho bre eani aliekiko oposiziozd; persona, úgizakia • gizaki

ho bre ee aku eekiko oposiziozd; asculino, varón • gizonezko

ho bre p•blico • plazagizon

ho bre p•blico; secular, seglar • herrigizon

ho bre rana • gizaigel

ho bre rana • gizaigel

ho bre; úo • gizon

ho brecillo • gizonska

ho brecillo • gizonska

ho brecito • gizontxo

ho brecito; títere • gizontxo

ho bre-lobo • gizotso

ho bría • gizontasun

ho bro con ho bro • soinez soin

ho bro con ho bro • elkar batuz

ho brón • gizato

ho bruno • gizon antzeko

ho bruno • gizon antzeko

ho enaje • ohoresku

ho enaje • o enaldi

ho enajear; prestigiar • o endu eo eneduda o entzend

ho érico • ho eriko

ho érico • ho eriko

ho icida • gizahiltzaile

ho icida • gizeraile

ho icidio • hilketa

ho icidio • gizon hiltze

ho ilía • ho ilia

ho ilía; plática, prédica • prediku

ho ilía; plática, prédica • ser oi

ho ínido • ho inido

ho ínido • ho inido

ho inización • gizakuntza

ho inización • ho inizazio

ho inizar • gizon egin

ho inizar; úgiza eskubibideak ö los derechos hu anos, ú • gizatu

ho o orfismo • ho o orfis o

ho o orfismo • ho o orfis o

ho océntrico • ho ozentriko

ho ofonía • ho ofonia

ho ofonía • ho ofonia

ho ófono • ho ofono

ho ófono • ho ofono

ho ogeneidad • ho ogenotasun

ho ogeneidad • ho ogenotasun

ho ogeneizar • ho ogenotu

ho ogeneizar • ho ogenotu

ho ogéneo • ho ogeno

ho ogéneo • ho ogeno

ho ologable • ho ologagarri

ho ologable • ho ologagarri

ho ologación • ho ologazio

ho ologación • ho ologazio

ho ólogamente • ho ologoki

ho ólogamente • ho ologoki

ho ologar • ho ologatu

ho ologar • ho ologatu

ho ología • ho ologia

ho ología • ho ologia

ho ólogo • ho ologo

ho ólogo • ho ologo

ho oni ia • izenkidetasun

ho oni ia • ho oni ia

ho óni o; tocayo • izenkide

ho ónimo • ho oni o

ho oplato; ú-ren lepotik bizi ö vivira cuenta decc, ú-ren lepotik ö expensas ead • lepo-uztai

ho osexual • ho osexual

ho osexual • ho osexual

ho osexualismo • ho osexualis o

ho osexualismo • ho osexualis o

hocicador • uxarkari

hocicador • induskari

hocicador • muturkari

hocicando • induskatuz

hocicando • induskan

hocicando • muturka

hocicando • induska

hocicando; hozando • uxarka

hocicar • uxartu

hocicar • induskatu

hocico; jeta • mustur

hocico, jeta, morro • mutur

hocicudo • muturdun

hocicudo • muturrastun

hocicudo; orrudo • muturluze

hockey • hockey

hockey • hocke4

hodógrafo • hodografo

hodógrafo • hodografo

hogaño • aurten

hogaño • aurten

hogar • etxebarru

hogar • suzoko

hogar del jubilado • zaharren txokoa

hogar del jubilado • jubilatuen etxea

hogar edulce hogar • benetan gozoa supazter-txokoa

hogar edulce hogard • benetan gozoa supazter-txokoa

Hogar Jubilado/a • Zahar Etxea

hogar; lar • supazter

hogar; lar, llar • subazter

hogareño • etxekoi

hogareño • etxekor

hogaza • ogi biribil

hogaza • ogi biribil

hoguera; incendio • sute

hoguera; pira • su eta

hoja • hosto

hoja • orsto

hoja A4 en colores • A4ko orri koloredun

hoja acorazonada • bihotz-for ako hosto

hoja caduca • orri galkor

hoja circular • ibiltorri

hoja circular • ibiltorri

hoja con escudo • A4ko orri koloredun armarridun orri

hoja de afeitar • bizarlabantxo

hoja de coca • Koka orri, koka hosto.

hoja de hiedra • huntzosto

hoja de hiedra; hiedra • huntzorri

hoja de lata • latorri

hoja de lata; hojalata • latorri

hoja de papel • paper-orri

hoja de papel • paper-orri

hoja de ruta • ibilbide-orri

hoja deafeitar • bizarlabantxo

hoja perenne • orri iraunkor

hoja seca; hojarasca • orbel

hoja. Vide: orsto • osto

hojaacorazonada; úhorrek bihotzean hunkitu du ö eso le ha tocado el corazón • bihotz-for ako hosto

hojalata • bur e

hojalata • latorri

hojalata • burdin-xuri

hojalatería • berunkaritza

hojalatería • latorritegi

hojalatero • berunkari

hojalatero • berunkari

hojaldre • hostore

hojaldre • gantzopil

hojaldre • hostore

Hojaldre con puerros • Hostorea porruekin

Hojaldre de cebolla • Kipula-hostorea

Hojaldre de espárragos frescos y sus dos salsas • Frantsesporru freskoen hostorea eta bere bi saltsa

Hojaldre de frutas • Fruituzko hostorea

Hojaldre de puerros • Porru-hostorea

Hojaldres rellenos de pescado y langostinos • Hojaldreak arrain eta langostinoz beteta

hojarasca • orbel

Hojas de acelgas rellenas • Zerba-horri beteak

Hojas de chocolate con crema • Txokolatezko hostoak kremaz

Hojas de espinacas con pasas y piñones • Espinaka-horriak pasa eta piñuaziekin

hojas de laurel • erra u-hostoak

hojas de laurel • ereinotz-hostoak

hojear • hostokaetud ehostoak kendud

hojear • orrikatu eorrikaa orrikatzend

hojear • orriak irauli

hojear ehostoak kendud • hostokatu

holandés • holandar

holandés • nederlandar

holandés • nederlandera

holgadamente • asero

holgado; satisfecho • laso

holganza; holgazanería, olicie • alferkeria

holganza; vacación • oporraldi

holgar; vacar • opor egin

holgazán • oportzale

holgazán; vagabundo • mandrain

holgazanear • alfer ibili

holgazanear • alferkeriaz aritu

holgazanear • alfer egon

holgazanear • nagikeriatan ari izan

holgazanería • mandrainkeria

holgura • lasaiera

holgura • lasadura

holgura • nasaitasun

hollar; opri ir • aurizki

hollar; patear, pisar • ohondikatu

hollín • kedar

hollín • kedar

holocausto • holokausto

holocausto • holokausto

holoceno • holozeno

holoceno • holozeno

hologra a • hologra a

hologra a • hologra a

holografía • holografia

holografía • holografia

hombre bragado, valiente, cojonudo • potrodun

hombre (en general) • gizazko

hombre, varón, hombre en general • gizon

hombre (varón), persona • gizaseme

hombre-descubridor • gizon-deskubridore. gizon-descubritore

hombro • bizkar

hombro.?? • sorbalda

hombruco, hombrecillo, homúnculo • gizasko

hombruco, homúnculo, hombrecillo • gizonkila

hombruco, homúnculo, hombrecillo • gizonxkila

homenaje • omen

homenaje, gloria, honor, elogio • elesari

homicidio • hiltzeka

homologación de una transformación cooperativa • kooperatiba-eraldaketa homologatze

homosexualidad • Homosexualtasun.

honda • ahabale

honda • mendal

honda ente; intensa ente, profundamente • sakonki

hondamente • sakonki

hondamente • barrendik

hondero • habailari

hondero • habailari

hondo • hondokoi

hondo • sakon

hondonada • sakosta

hondonada • zador

hondonada • zolagune

hondonada • sakana

hondonada; depresión • sakonune

hondura; interioridad • barrentasun

hondura; profundidad • sakonera

hondura, profundidad, fondo • sakontasun

hondureño • hondurasar

hondureño • hondurastar

honésta ente; honradamente • oneski

honestamente • honestuki

honestidad; probidad • onestasun

honesto • onest

honesto, honrado • onest

hongo • xixa

hongo • onddo

hongo ebotc • onddo

hongo; seta • perretxiko

hongo; seta, hongo • onddo

Hongos al horno • Onddoak labean

hononario; honorable, honorífico • ohorezko

honor • ohore

honor; honra, prestigio • ohore

honorable • ohoredun

honorable; honorífico, honroso • ohoragarri

honorable, honroso • ohorezko

honorable; honroso • o entsu

honorable; honroso • ohoretsu

honorablemente • ohorezki

honorablemente • ohorezki

honra • ospe on

honra • ondra

honra • entzute on

honra, honor, fama • ohore

honrada ente; virtuosamente • prestuki

honradez • ondratasun

honradez; nobleza, probidad • prestutasun

honrado; honroso, noble • prestu

honrado; noble • ondratu

honrar • ohoratu, ohora, ohoratzen (du)

honrar • onetsi, onets, onesten (du)

honrar • ondratu

honrarse, ser honrado • ohoratu, ohora, ohoratzen (da)

honrosamente • ohorez

honrosamente • ohoratuki

hontanar • iturritza

hontanar; anantial, venero • iturbegi

hor a • orkoi

hor a de zapato • orkoin

hor iga • inurri

hor iga • ezoolcd inurri

hor iga acho • inurri ar

hor iga alada • ezoolcd inurri hegadun

hor iga león • ezoolcd inurri-lehoi

hor iga león • inurri-lehoi

hor iga macho • inurri ar

hor iga obrera • inurri langile

hor iga obrera • inurri langile

hor iga reina • inurri erregina

hor iga reina • inurri erregina

hor iga roja • inurri gorri

hor iga roja • ezoolcd inurri gorri

hor igaalada • inurri hegadun

hor igón • hor igoi

hor igonado • hor igonaketa

hor igonado • hor igonaketa

hor igonar • hor igonatu

hor igonar • hor igonatu

hor igónar ado • hor igoi ar atu

hor igonera • hor igongailu

hor igonera • hor igonontzi

hor igueo • inurriketa

hor igueo • inurridura

hor iguero • inurripila

hor iguero • inurri-habi

hor iguero • inurri eta

hor iguero • inurritegi

hor iguero muy saliente • inurritontor

hor iguero uy saliente • inurritontor

hor iguita • txinurri

hor iguita • txinurri

hor ona • hor ona

hor ona • hor ona

hora • ordu

hora • oren

hora de acostarse • etzatordu

hora de co eral ediodía • bazkalordu

hora de comer • jatordu

hora de consulta • ikustordu

hora de la uerte • heriotz ordu

hora de trabajo • lanordu

hora de trabajo • lanordu

hora deacostarse • etzatordu

hora del recreo • jolastordu

hora del recreo • jolastordu

hora lectiva • ikastordu

hora lectiva • ikastordu

hora oportuna • ordu on

hora oportuna; o ento oportuno • tertzio

hora tardía • berantordu

hora tardía • berantordu

hora; tie po • oren

hora; úzer ordu dar ö òqué hora esr • ordu

horadar • xilatu

horadar; socavar • zulapetu

horario • ordutegi

horario • orduak

horario de verano • udako orduak

horario de verano • udako orduak

horario laboral • lanerako orduak

horario laboral • lanerako orduak

horas de oficina • bulego orduak

horas de oficina • bulego orduak

horas de visita • bisita-orduak

horas de visita • bisita-orduak

horas extras • ordu estrak

horas extras • ordu estrak

horca • urkamendi

horca • urkamendi

horca; patíbulo • urka

horcajadas ead • zangalatraba

horcajadas ead • hankalepo

horcajadas ead • hankalatraba

horcajadas ead • izterkloka

horcajadas ead • hankurkulu

horcajadas ead • zangarteka

horchata • hortxata

Horchata • Ortxata

horchata • hortxata

horchatería • hortxategi

horchatería • hortxategi

horda • horda

horda • horda

horda • horda

horizontal • horizontal

horizontal • errarako

horizontal • horizontal

horizontalmente • horizontalki

horizontalmente • horizontalki

horizonte • ortzi uga

horizonte • horizonte

horizonte • ostertz

horizonte • uhartze

horizonte • zeruertz

horizonte • hodeiertz

horma de zapato • orke

hormona • Hormonak.

hornada • labaldi

hornada • labealdi

hornada • labaka

hornada • labekada

hornada; que a • errealdi

hornaje • labasari

hornaje • labasari

hornero • labari

hornero • labazain

hornillo; echero, que ador eaparatod • erregailu

hornillo; infiernillo • labetxo

hornillo; infiernillo • labeska

horno • labe

horno cre atorio • sulbe

horno cre atorio • sulbe

horno de cal • karobi

horno de cal • kare-labe

horno de cal • karobi

horno de cal • karetoki

hórreo • behitegi

hórreo; vaquería • behitegi

horrible, atroz, terrible, temible, espantoso • izugarri

horrible, atroz, terrible, temible, espantoso • izigarri

horror; pánico, pavor • laztura

horror, terror • laztura

hortaliza; verdura • ortuari

"hortelano" • "hortelanu"

hospedarse • ostatuz egon

hospital • ospitale

hospital • eritetxe

hospital • hospitale

hospital • eritegi

hospital • ospitale

hospital • Ospitale.

Hospital Alto Deba • Debagoieneko Ospitalea

Hospital Basurto • Basurtuko Ospitalea

Hospital Bermeo • Bermeoko Ospitalea

Hospital Bidasoa • Bidasoako Ospitalea

Hospital Cruces • Gurutzetako Ospitalea

Hospital Donostia • Donostia Ospitalea (lehen Donostia, Arantzazu, Gipuzkoa eta Amara)

Hospital Galdakao • Galdakaoko Ospitalea

Hospital Gorliz • Gorlizko Ospitalea

Hospital Leza • Lezako Ospitalea

Hospital Mendaro • Mendaroko Ospitalea

Hospital Psiquiátrico y Salud Mental de Araba • Arabako Ospitale Psikiatrikoa eta Ospitalez kanpoko Osasun Mentala

Hospital Santa Marina • Santa Marina Ospitalea

Hospital Santiago • Santiago Ospitalea

Hospital Txagorritxu • Txagorritxu Ospitalea

Hospital Zaldibar • Zaldibarko Ospitalea

Hospital Zamudio • Zamudioko Ospitalea

Hospital Zumarraga • Zumarragako Ospitalea

hospitalización • Ospitaleratze, ospitalera eramate.

hosquedad • muzinkeria

hostigar • zirika ari

hostigar; incitar • lzagitatu ezagitaetuda zagitatzend

hostil • etsai-

hotentote • hottentot

hoy • egun. gaur

hoy • gaur

hoy en día • gaur-egunetan

hoy en día • gaur-egunean

hoyo de nieve; nevero • elurzulo

hoyo de nieve; nevero • bisustegi

hoz • igitai

hozar • i uturkatu e uturkaetuda uturkatzend

hozar • linuskatu einuskaetuda inuskatzend

hpisada ehuella de algo en movimiento • lorratz

hrabillo de los frutos eo de la boina • txorten

h•sar • husar

hu ana ente; varonilmente • gizonkara

hu anidad; naturaleza hu ana, pundonor • gizatasun

hu ano • gizako

hu ano; varonil, úgiza eskubibideak ö los derechos hu anos • giza-

hu areda • ke ordo

hu ear • kea bota

hu edad • ezkotasun

hu edad • hezetasun

hu edad • hezedura

hu edad; ojadura • bustitasun

hu edecer; irrigar, regar • mgarastatu egarastaa garastatzend

hu edecer; rejuvenecer, reverdecer • hezetu ehezeetuda hezetzend

hu edecerse • hezatu

hu edecerse • hezatu

hu edecimiento • u idura

hu edecimiento • u idura

hú ero • besondo

hu ildad; odestia • u iltasun

hu ilde ente; ansa ente, odestamente • apalki

hu ilde; hu ilde, anso • u il

hu illación; igno inia, rebaje • apalkuntza

hu illación; insulto • u iliazio

hu illante; igno inioso, injurioso • u iliagarri

hu illante; igno inioso, vejatorio • apalgarri

hu illaresed; inclinarse • apaldu

hu illarse • u iliatu

hu o; úsu gaberik ez da kerik ö no hay hu o sin fuego • ke

hu or; hu orís o, te ple epertsonenad • u ore

hu or; intervalo, ocasión • aldarte

hu orada • kasketaldi

hu orada; obstinación • kasketaldi

hu orísmo • u oris o

hu orista • barreragile

hu orista • u orista

hu orístico • u oristiko

hu orístico; jocoso • u orezko

hu orístico; úu ore txarrez dago ö está alhu orado, úu orealdizkari bat ö una revista de humor • u ore-

hu us; antillo • hu us

hueco • huskune

huéfano • u ezurtz

huelga • greba

huella; pisada, vestigio de pié • oinatz

huella; rastro • herexa

huella; vestigio • aztarren

huellas dactilares • behatz arrastoak

huellas dactilares • hatz- arkak

huellas dactilares; úhatz arkak ö digital ehuellasd • hatz- arkak

huellas digitales • hatz arkak

huellas digitales • hatz markak

huérfano • e azurtz

huérfano • hume zuhurtz

huerta • ortu

huerta de naranjos • laranjadi

huerta de naranjos • laranjadi

huerto, huerta • baratze. baratz

hueso • hezur

hueso • hezur

hueso de cordero; taba • tortolox

hueso sacro • hezur sakro

hueso sacro • koroi

huésped • arrotz

huésped; pupilaeod eostatuan daudenakd • apopilo

huesudo • hezurtsu

hueva ezoolc • arbi

hueva; nabo • arbi

huevo. ENG.: egg • arrautza. arraultza. arraultze. arroltze. arraultz

Huevos • Arraultzeak

Huevos a la flamenca • Arraultzeak Flandes erara

Huevos a la trufa • Arraultzeak trufaz

Huevos "Caserío" • Arraultzeak Baserri erara

Huevos con chirlas • Arraultzeak txirlekin

Huevos con chorizo o jamón • Arraultzeak txorizo edo urdaiazpikoarekin

Huevos con jamón • Arraultzeak urdaiazpikoarekin

Huevos con tomate • Arraultzeak tomatearekin

Huevos duros • Arraultze egosiak

Huevos escalfados • Arraultze erregosiak

Huevos fritos • Arraultze frijituak

Huevos fritos a la navarra • Arraultze frijituak Nafar erara

Huevos fritos al gusto • Arraultze frijituen aukera

Huevos fritos con jamón • Arraultze frijituak urdaiazpikoarekin

Huevos María Luisa • Arraultzeak Maria Luisa eran

Huevos pasados por agua • Arraultze uretan paseak

Huevos revueltos • Arraultze nahasiak

Huevos revueltos con cangrejos de río • Arraultze nahasiak ibai karramarroekin

Huevos revueltos con colas de cangrejos y espinacas • Arraultze nahasiak karramarro-buztana eta espinakekin

Huevos revueltos con merluza y pisto • Arraultze nahasiak legatza eta pistoarekin

huida • ihes

huir de la que a • arriskutik ihes egin

huir, escaparse • ihesi egin (du,dio)

huir, escaparse • ihes egin (du, dio)

huira la desvandada • nahas- ahas aldendu eihes egind

hulla • harri ikatz

humanidad • gizatasun

humanidad • gizarteria. gizateria

humanidad • gizadi

Humanidad • Gizateria

humanidad, grupo humano • gizateli

humanidad, hombría • gizontasun

humano • gizonezko

humano (amante del hombre) • gizazale

humedecer, refrescar • hezatu (du)

húmedo • hezo

húmedo, fresco, verde • heze

humildad, modestia • umiltasun

humilde, modesto • umil

humildemente, respetuosamente • apalki

humo • ke

humor • umore

hundi iento; in ersión, su ersión • urperatze

hundi iento; naufragio • hondorapen

hundirse • hondatu (da)

huno • huno

huno • huno

huracán • hurakan

huracán • erauntzi

huracán • ekaitza

huracán; re olino deaire, te pestad • ziri ola

huracán; re olino, torbellino • zurrunbilo

huracán, tormenta • zirimol(a)

huracán; úhaizelvalde he endikl ö ìfueral • haize-erauntsi

huracán; ventolera • haizaldi

hurañ¡a • muturtasun

hurañìa • muturtasun

huraño, arisco • motz

huraño; urriático • perkain

hurgar • hatzirrikatu

hurí • huri

hurí • huri

hurón • hudo

hurón • ezoolcd hudo

hurtadillas ead; ocultadamente • isilpean

hurtillo • litxarkeria

hurto • ebasgo

hurto; ratería, sustracción • ebasgo

hus ear • usaitu eusaietuda usaitzend

hus ear; in utaresed, inquielarse • goganbehartu

hus ear; oler • usain egin ehartud

hus ear; oler • usaina hartu

húsar • husar

husillo • ardatz

husillo a bolas • bolekiko ardatz

husilloa bolas • bolekiko ardatz

husita • husitar

husita • husitar

huso • ardatz

huyendo, escapando • iheska

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.