Fandom

Lingua Romanica Commun Unificata

Dictionario Vasconico 041

252pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Castellano-Euskara

AAMABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

e anación • jaraiate

e anación; flujo • fluxu

e anar; eyacular, fluir • erion

e ancipación • e antzipazio

e ancipación • emantzipazio

e ancipador • e antzipatzaile

e ancipador • emantzipatzaile

e ancipar • libro utzi

e ancipar; liberado, liberarse • jaregin

e anciparse • e antzipatu

e anciparse • emantzipatu

e badurnaresed; friccionar, frisar • igurtzi

e badurnaresed; pringar, untar • basitu

e badurnarse • mazkildu

e badurnarse • nahaskildu

e badurñaresed; roer • marraskatu

e bajada • enbaxadoretxe

e bajada; ú • enbaxada

e bajada; ú • enbaxadorego

e bajador • enbaxadore

e bajador • enbaxari

e bajador • enbaxadore

e balador • enbalatzaile

e balador • enbalatzaile

e balaje • enbalaketa

e balaje • enbalaje

e balar • enbalatu

e balar • bilgotu ebilgoetuda bilgotzend

e balar • enbalatu

e balar; enrollar, perfilar • biribildu

e baldosado • pabadura

e baldosado • harzola

e baldosar • pabatu

e baldosar • losatu elosaetuda losatzend

e balsa ar; encarnecer, tiznar • gantzutu

e balsa ar; perfu ar, úusain ona du ö huele bien • usain-gozatu

e balsamar • hilondu

e balsamar • baltsa atu

e balsamiento • uherspen

e balsamiento • uherspen

e balsar • uhertsi

e balsar • urak hertsi

e barar; encharcar, enfangarse • idoiztatu

e barazada; encinta • seindun

e barazada; encinta, preñada • haurdun

e barazada; encinta, preñada • u edun

e barazadamente • trabaz

e barazadamente • oztopoz

e barazar • haurdun geratu

e barazar • puzelatu

e barazar • u edun gelditu

e barazar • enpatxatu

e barazar; estorbar, perturbar • enbarazu egin

e barazo • puzelu

e barazo • u edunaldi

e barazo • u aldi

e barazo • haurbehar

e barazo; e barazoso, i pedimento • trabagarri

e barazo; engorro, entorpecimiento • traba

e barazo; estorbo • enpatxu

e barazo; gestación hu ana, preñez • haurdunaldi

e barazo; gestación, preñez • izorraldi

e barazo; poner la zancadilla • enbarazu

e barazo; poner la zancadilla • trabu

e barazo; preñez • haurraldi

e barazo; preñez • haurbide

e barazoso • oztopagarri

e barazoso • trabakor

e barcación • untzi

e barcación deportiva • kiroluntzi

e barcación deportiva • kiroluntzi

e barcadero • untziraleku

e barcadero • untziraleku

e barcar; enfrascar, envasar • ontziratu

e barcarse • untziratu

e barcarse • untziratu

e bargar; e peñar, hipotecar • bahitu

e bargo • enbargu

e bargo; e peño, hipoteca • bahitura

e bargo; e peño, prenda • bahi

e bargo; rapto, secuestro • bahiketa

e barque • untziraketa

e barque • untzirapen

e barque • untziraldi

e barrado • barraketa

e barrado • barraztaketa

e barrado; fangoso • lokaztu

e barrancar • hondarra jo

e barrancar; encenagarse, enfangarse • listilatu eistilaetuda istilatzend

e barrancar; varar • hondartu

e barraresed; encenagarse, encharcar • lokaztu

e barraresed; encharcar, enfangarse • lupeztu

e barrarse • sopindu

e barrullar; liar • endredatu

e barullar • baraustu ebarautsa baraustend

e bate; galerna, tor enta • enbat

e bauca iento; estafa • enganio

e baucador • enganiatzaile

e baucador • enganiatzaile

e baucador; galanteador, seductor • xar atzaile

e baucamiento • enganio

e baucar; engañar • atzipetu eatzipea atzipetzend

e baucar; engañar, entra par • engainatu

e bauxar; fascinar • xorarazi exoraraza xoraraztend

e beberse • zopatu

e beberse • zopatu

e belesa iento; perplejidad • txundidura

e belesador; encantador, fascinador • liluratzaile

e belesar; galantear, ofuscar • xar atu

e beleso; encanto • xar a

e bestida • eraso

e bestidor • erasotzaile

e betunar • betuneztatu

e betunar • betuneztatu

e bobamiento • leloaldi

e bobamiento • lelotasun

e bobarse • tontatu

e bocadero; lugar de paso, pasadizo • pasabide

e bocadero; portezuela, portillo • ateska

e bocadura • ahoratze

e bocadura; gusto, paladar de losali entos • zapore

e bocar • ahoratu

e bolada • enbolada

e bolada • enbolada

e bolado • a otz

e bolado • bolaztatu

e bolado • boladun

e bolar • bolaztatu

e bolar • bolaztatu

e bolia • bolia

e bolia • enbolia

e bolia • enbolia

é bolo • enbolo

e bolsar • poltsikoan sartu

e bolsarse • sakeleratu

e bolsarse • poltsikoratu

e bolsarse • boltsaratu

e boquillado • fitadun

e boquillado • ifitaztatu

e boquillar • fitaztatu

e boquillar • fitaztatu

e bornar • bornatu

e borrachador • mozkorgarri

e borrachar • mozkorrarazi

e borrachar • lhordirazi ehordiraza hordiraztend

e borrachar; e borracharse, e briagarse • horditu

e borracharse • katutu

e borracharse; e briagarse • mozkortu

e borronador • zikintzaile

e borronador; ensuciador • zikintzaile

e boscada • enbuskada

e boscada • xedera

e boscada; encerrona • estrosada

e boscada; insidia, tra pa • segada

e boscar • enbuskatu

e boscar • enbuskatu

e botadura • ka uste

e botadura • ka uste

e botamiento • lanpustasun

e botamiento • ka ustasun

e botarse • lanpustu

e botella iento de circulación • auto-pilaketa

e botellable • botilagarri

e botellable • botilagarri

e botellador • botilatzaile

e botellador • botilatzaile

e botellamiento • boteilaketa

e botellar • botilaratu

e botellar • botilaratu

e botellar • iboteilatu eboteilaetuda boteilatzend

e bozar eaurpegiad; encapotar, encubrir • estali

e bozar; rebozar • aurpegia estali

e bragar • enbragatu

e bragar • enbragatu

e brague • enbrage

e brague • enbrage

e brana • printz

e brana; t•nica • beldor

e braveceresed; infla arse • suhartu

e bravecerse • zezendu

e bravecimiento • suhardura

e bravecimiento • suhardura

e brazar • lbesoratu ebesoraetuda besoratzend

e breadura • bikeztapen

e breadura • bikeztapen

e brear • bikeztatu

e briagador; espirituoso eedariakd, úlurrin hordigarria dara an ö llevas un perfu e e briagador • hordigarri

e briagar • horditu

e briagar • horditu

e briaguez • hordikeria

e bridar • bridatu

e bridar • uhala ipini

e bridar; frenaral caballo • bridatu

e brillo • irasagar

e brillo eárbold earbolad • irasagarrondo

e briogenia • enbriogenia

e briogenia • enbriogenesi

e briología • enbriologia

e briología • enbriologia

e brión • ernaberri

e brión • enbrioi

e brión; feto • u eki

e brión; pri icia • hasikin

e brionario • enbrioizko

e brionario • enbrioizko

e brolladamente • nahasiki

e brolladamente • nahasiki

e brollador; e brollón, en arañador • endreda akila

e brollar • jnahastakatu enahastakaetuda cctakatzend

e brollar • jlardarkatu elardarkaetuda lardarkatzend

e brollarse • zaparrastatu

e brollarse • malaskatu

e brollarse • maluskatu

e brollarse • mordoilatu

e brollo • nahastakeria

e brollo • kili ala

e brollo • zili ala

e brollo • zaparrasta

e brollo • zala ala

e brollo • zara atika

e brollo; enredo • txokorreria

e brollo; enredo, pro iscuidad • nahaskeria

e brollo; jaleo, ixtura • nahas endu

e brollón • nahaspilatzaile

e brollón • zara atikari

e brollón; enredador, entro etido • nahastari

e brujador • sorgingarri

e brujador • sorgintzaile

e brujamiento • sorgintze

e brujamiento • sorgintze

e brujar • zoreztatu

e brujar; hechizar • xara elatu

e brujar; hechizar, úzaude ixilikatso sorgin horil ö ìcállese vieja brujal • sorgindu

e brutecedor • aberegarri

e brutecedor • aberegarri

e brutecer • iaberetu eaberetzena abere eaberetudd

e brutecer • astotu eastoetuda astotzend

e bruteceresed; volverse tosco • zakartu

e brutecerse • aberetu

e brutecimiento • aberetze

e brutecimiento • zakartze

e buchar • ahoratu

e budo • onil

e budo • i utuead

e budo • inbutu

e buste • gezurkeria

e buste; falacia, falsedad • gezur

e bustero; espurio, falso • faltsu

e bustero; falaz, falsario • gezurti

e butido • inbututu

e butido • hesteki

e butido; hartazgo, tripa de e butir • hestebete

e butido; holgazán, longaniza • lukainka

e butir • inbututu

e celo • u eske

e ecánicad leva • espeka

e ergencia • tarriune

e ergencia • azaleratze

e ergencia • e ergentzia

e ergencia • urgainaldi

e ergencia; estrecha iento, oclusión • herstura

e erger • ur gainera irten

e erger • uretatik irten

e erger • gainean agertu

e érito • e eritu

e érito • e eritu

e ersión • gaineratze

e ez; necedad, ñoñería • me elokeria

e igración • kanporaldaketa

e igración; igración • migrazio

e igrado • migratu

e igrado • migratu

e igrador • migratzaile

e igrador; igrador • migratzaile

e igrante • migrari

e igrante • joankoi

e igrante; igratorio • pasaiako

e igrar • herriz aldatu

e igrar • migratu

e igrar; trasegar, trasladarse • lekuz aldatu

e inencia • goren ailako

e inencia; excelencia, primor • bikaintasun

e inente; su o, supremo • gorengo

e ir • e ir

e ir • e ir

e irato • e irgo

e irato • e irgo

e isario; ensajero • mezulari

e isión • jaulkipen

e isión • e isio

e isión de radio; entrega, representación • e analdi

e isión; envío, re esa • bidalpen

e isión; función • e ankizun

e isión; trans isión • igorketa

e isor; expedidor, re itente • igorle

e isora • e andegi

e isora de radio • irratetxe

e isora de televisión • telebistetxe

e itir • e ititu

e itir; proyectar, úbotaahala euriaari ö llovera cántaros • botatu

e oción; enterneci iento, sobrecogimiento • hunkipen

e ocionable • hunkibera

e ocional; e ocionante, e otivo • zirrarezko

e ocional; e otivo, sensible • sentibera

e ocional; picajoso, puntilloso • sentikor

e ocionante; e otivo, estre ecedor • zirraragarri

e ocionante; pas oso, sobrecogedor • hunkigarri

e ocionar; i presionar • zirrara sartu

e olumento • e olu entu

e olumento • e olu entu

e orable; onu ento, recordable • oroigarri

e orable; onu ento, recordable • gogoangarri

e orable; recordable, recordatorio • gogoragarri

e orable; recordable, recordatorio • go utagarri

e orar • go uta izan

e orar; recordar • gogora ekarri

e orar; recordar • go utatu

e oria eazalpen idatziad • me oria

e oria etrabajod; úlanean segitzen du ö sigue trabajando, úlanean irauten du ö sigue trabajando • lan-ageri

e oria; recuerdo, re iniscencia • oroi en

e oria; recuerdo, re iniscencia • oroitzapen

e orial; úo • ohar-idazti

e orismo • me oris o

e otivamente • zirraraz

e otivamente • hunkigarriro

e otivo; senti ental • sa urgarri

e pacador • enpakatzaile

e pacador • enpakatzaile

e pacadora • enpakagailu

e pacadora • enpakagailu

e pacamiento • enpaka endu

e pacamiento • enpaka endu

e pacar • enpakatu

e pacar • pakeatu

e pachado • okatu

e pachado • okatu

e pacharse; hartarse, henchirse • okitu eokia okitzend

e pacho • oka

e pacho; hartazgo, hastío • oka

e padronamiento • zentsapen

e padronamiento • zentsapen

e padronar • auzotu eauzoetuda auzotzend

e padronar • zentsatu

e padronar; úoso gizon herritarra da ö es un ho bre uy popular • herritartu

e pajar • lastoztatu

e pajar • lastoztatu

e pal e; enchufe, juntura • lotune

e pal e; to a • hartune

e palaga iento; e palago • enpagu

e palagarse • enpagatu

e palagoso; nauseabundo • okagarri

e palagoso; olesto, parche • txaplata

e palar • paluztatu

e palar • paluztatu

e palizada • olesi

e palizada; estaca, palote • hesola

e palizada; estacada, adero • oholesi

e palizada; valladar • latesi

e palmar • ertzak lot eud

e panada eazukrez eginad • txitxarropil

e panar • parratu

e panar • parratu

e pantanar • zingiratu

e pantanar • nahaste artean utzi

e pantanar • istilutan utzi

e pañadura • lurrundura

e pañadura • lurrundura

e pañar • lurruneztatu

e pañar • oihal artean bildu

e pañar • jlurruneztatu elurruneztaetuda cctatzend

e pañar; e porcar, enlodar • lohitu

e pañar; enturbiar la vista, nublarse • lausotu elausoetuda lausotzend

e pañar; envolver en pañales, fajar • troxatu

e papamiento • blaitze

e papamiento • blaitze

e paparse • urasetu

e papelador • papereztatzaile

e papelador • papereztatzaile

e papelar • papereztatu

e papelar • papereztatu

e papujar • aserazi

e papujar; olestar • aserazi

e paque • paketapen

e paque; esta pa, hediondo • taiu

e paque; esta pa, orden • taxu

e paquetación • paketatze

e paquetación • paketatze

e paquetador • paketatzaile

e paquetador • paketatzaile

e paquetar • paketatu

e paquetar; enfardar, envolver • paketatu

e paredamiento • hor artekatze

e paredamiento • hor artekatze

e paredar • hor artekatu

e paredar • hor artekatu

e paredar • hor a artetu

e parejamiento • parekatze

e parejamiento • parekatze

e parejarse • parekatu

e parenta iento; entronca iento, entronque • ahaiko

e parentamiento • ahaiko

e parentar • lsenidetu esenideetuda senidetzend

e parentaresed; entroncar • ahaidetu

e parentarse • ahaidetu

e parrado • mahats-parra

e parrado; parra • mahats-parra

e parrillado • parriladura

e parrillado • parriladura

e parrillar • parrilan erre

e parrillar • parrilan erre

e pastador • oreztatzaile

e pastador • oreztatzaile

e pastar • oreztatu

e pastar un libro • azaleztatu

e pastar un libro; encuadernar, revestirse • azaleztatu

e paste • oreztapen

e paste • oraketa

e paste • oreztapen

e patar • hainbanatu

e patar edese patard • parra egin edesegind

e patar; prorratear • hainbanatu

e pate • hainbanapen

e pate • hainbanako

e pate; parra, parral • parra

e pecinarse • bere horretan gelditu

e pecinarse • berean gogor iraun

e pecinarse; instar, obstinarse • te atu

e pecinarse; obstinarse • setatu

e pedernido • porrokatu

e pedrador • harriztatzaile

e pedrador • harriztatzaile

e pedrar • mharriztu eharrizetuda harriztend

e pedrar • harriztatu

e peine • hankagain

e peine • oinlepo

e peine; tarso • oinlepo

e penachado • gangardun

e penachado • burukodun

e peñado • zorretan sartu

e peñado • zorpetu

e peñado; endeudaresed, entra par • zorpetu

e peñar • bahituran jarri

e peñar • zorpe lehiatu

e peñarse enalgo; entrenar, procurar • mentseiatu eentseiaa entseiatzend

e peño; ensayo eliteraturand, entrenamiento • saio

e peño; esfuerzo • eginahal

e peño; hipoteca • hipoteka

e peoramiento • gaizkoadura

e peorar • gaizkoatu

e peorar • ltxarkitu etxarkietuda txarkitzend

e peorar • txarrera jo

e peorar; enfer ar, hacerse defectuoso • txartu etxaretuda txartzend

e pequeñecer • lni oñotu eni iñoetuda ni iñotzend

e pequeñecerse • ttikitu

e pequeñecerse • i iñotu

e pequeñecimiento • txikipen

e pequeñecimiento • txikipen

e perador • enperadore

e perador • enperadore

e peratriz • enperatriz

e peratriz • enperatriz

e pero; OMQ no obstante, OMQ obstante enod • hala ere

e pezar • hasi

e pezar; incoar, iniciar • hasi

e pinado • goratu

e pinado • aldapatsu

e pinar • zutuntu

e píreo • zerutar

e pírico • enpiriko

e pírico • enpiriko

e pleado; encargado • kargudun

e pleo; anejo, uso • erabilketa

e pleo; oficio • enplegu

e pleo; uso • erabilbide

e pobrecer • txirotu etxiroetuda txirotzend

e pobrecer • ionbehartu eonbeharetuda onbehartzend

e pobrecer • nerro estu eerro esetuda erro estend

e pollón • ikasgose

e porcar; en ierdar, ensuciarse • kakaztu

e potrar • hor an gorde eizkutatua sartud

e préstito; prestación • presta en

e préstito; prestación eprésta od, préstamo • mailegu

e probrecerse; i posibilitaresed, inhabilitar • ezindu

e puñadura • gandu

e terrar; inhu ar, sepultar • lurre an elurre ana lurre atend

e torpecer; enfer arse deapoplejía, entu ecerse los dedos • lsor indu esor ineduda sor intzend

ea, vamos a ver • hots

eada • gernualdi

eada • pixaldi

eada • pixead

eada; orina • gernu

eada; orina, pipi • txiza

eadero • pixtoki

eadero • txizatoki

eandro • zakelu

eandro • ibai bihurrune

eandro • meandro

eandro; tortuosidad • okerrune

eapilas • ponteigel

eapilas; santurrón • jainkojale

ebanista • harotz

ebanista; aderero • zurgin

ebanistería • zurgindegi

ebanistería • aroztegi

ébano • ebano

ebonita • ebonita

ebonita • ebonita

ebriedad • Mozkor; mozkorkeria, hordikeria.

ebrio • hordi

eb•rneo • bolizko

ebullición; efervescencia, hervor • irakidura

ebullición; exaltación, fervor • galgara

ebullición; hervor • irakinaldi

ebullición suave eono atopeyad • pil-pil

ebúrneo • bolizko

ecánica • mekanika

ecanicismo • mekanizis o

ecanicista • mekanizista

ecánico • mekaniko

ecánico • mekanikari

ecánico • mekanika-

ecanización • mekanizazio

ecanizar • mekanizatu

ecanografía • mekanografia

ecanografiar • mekanografiatu

ecanografiar; úidaz akina ö áquina de escribir • idaz akinatu

ecanográfico • mekanografi

ecanográfico • mekanografiko

ecanógrafoa fa • mekanografo

ecedora • kulunkaulki

ecedora • kulunka aulki

ecenas; pro otor • mezenas

ecenazgo • mezenasgo

eceresed; i brear • zarabandatu

eceresed; oscilar • zabundu

ecerse • junpatu

echa • mitxa

echa; oquillo • muku

echado, arrojado, tirado • botaia

echado para adelante • burubero, odol beroko

echado; tendido • etzanda

echador • jaurtikitzaile

echador • botatzaile

échale guindas • harrapa ezak/n zangotik

echando bilis • haserre bizian

echando chispas • txinparturtika

echando chispas • oinazturak hartzen, tximistak egiten, txinpart jaurtika

echando chispas • txinparturtika

echar a cara o cruz • busti ala lehor bota, leon-kastillo bota

echar a perder • alferrik galdu

echar a suertes • batoi ala bakoiti egin, hauspekoak egin, txotxalamotx egin, zotz egin, zotzetara egin

echar al ho bro • leporatu

echar, arrojar, tirar, lanzar • egotzi (du)

echar culebras por la boca • ahotik muskerrak eta sugeak atera

echar de enos • faltan e an

echar de enos; notar laausencia • mira igerri

echar el freno • arrasta eman

echar el guante • atzaparra egotzi, eskuak egotzi, eskuak erantsi, atzaparra ezarri, eskua(k) ezarri, eskuak iratxeki

echar el lazo • lakirioa bota

echar el ojo • begia bota

echar el ojo • begia bota, begi(a) eman, begi ezarri, begiz jo

echar el ojo; guipar • begia bota

echar el palo; follar, fornicar • larrua jo

echar el palo; fornicar • txorta jo

echar el palo; fornicar • txortan egin

echar el palo; joder • larrutan egin

echar el resto • errestoa utzi

echar en cara • aurpegira eman

echar en cara • aurpegiratu

echar en cara, reprochar, achacar • aurpegira bota (dio). aurpegirat bota (dio)

echar la espuela • espuela ipini

echar la peseta • moxalak egin

echar la raba • txahala bota egoraka egind

echar la siesta • biao egin

echar la siesta • biao egin

echar, lanzar • bulkatu, bulka, bulkatzen (du)

echar las cartas • kartak banatu ee and

echar las culpas • defautak eraiki

echar leña al fuego • ihesi doan zakurrari buztanean su eman

echar mal de ojo • begiz egin, begizkoa egin, begizkoak ipini

echar margaritas a los cerdos • astoari konfiturak ematea

echar piedras a su propio tejado • (neure, heure, bere...) etxea aitzurtu, (neure, heure, bere...) buruari harrika eman, (neure, heure, bere...) ezpataz eman, (neure, heure, bere...) etxea harrikatu, (neure, heure, bere...) buruari harria ekarri, (neure, heure, bere...) buruari harria ekarri, (neure, heure, bere...) burua erretzeko egur bila ibili

echar raíces • erroak bota, sustraiak egin, zain hezurrak egin, zuztarrak egin, erroak hartu, lurra hartu, zain hartu

echar raíces, arraigar • erroak hartu (ditu)

echar suelas • zolaberritu

echar suelas; e baldosar, entablar • zolatu

echar un trago • klink egin

echar un trago • zurrutada bat egin

echar un trago • trago bat egin

echar un vistazo • begia sartu

echar una ojeada, revistar, revisar • ikustatu

echar vástagos • ki uak erne

echarpe • echarpe

echarpe • echarpe

echarse al monte • mendira joan

echarse atrás • oina atzeratu, zangoa atzera bota, atzera egin

echón de cabellos; úo • ile- ordo

eclecticismo • eklektikotasun

eclecticismo • eklektikotasun

ecléctico • eklektiko

ecléctico • eklektiko

eclesiásticamente • eklesiastikoki

eclesiásticamente • elizaz

eclesiástico • eliz-

eclesiástico • elizgizon

eclesiástico • eklesiastiko

eclipsarse • eklipsatu

eclipse • eklipse

eclipse • eklipse

eclipse; puesta del sol • eguzki itzaltze esartzed

eclíptica • ekliptika

eclíptica • ekliptika

eclíptico • ekliptiko

eclíptico • ekliptiko

eclosión • eklosio

eco • oiharzun

eco • oihartzun

eco iendas; recuerdo, saludos • goraintzi

eco; repercusión, resonancia • oihartzun

eco; resonancia • harribizi

ecología • ekologia

ecológico • ekologiko

ecológico • ekologi

ecologismo • ekologis o

ecologismo • ekologis o

ecologista • ekologista

ecologista • ekologista

ecólogo • ekologo

ecólogo • ekologo

econo ato • ekono atu

econo ato • ekono atu

econo etría • eeconcd ekono etria

econo etría • ekono etria

econo ía; úzer diok ekono iazr ö òque dices sobre la econo íar • ekono ia

econó icamente • ekono ikoki

econó icamente • ekono iaz

econó ico • ekono iko

econó ico • ekono i

econo ista • ekono ilari

econo ista • ekono ista

econo izar • ekono izatu

econo izar • ekono izatu

economía social • gizarte-ekonomia

ecónomo • ekono o

ecónomo • ekono o

ecosiste a • ekosiste a

ecosiste a • ekosiste a

ectoparásito • kanpobizkarroi

ectoparásito • kanpobizkarroi

ectoplas a • ektoplas a

ectoplas a • ektoplas a

ecu énico • eku eniko

ecu énico • eku eniko

ecu enismo • eku enis o

ecu enismo • eku enis o

ecuación • ekuazio

ecuador • ekuatore

ecuador • ekuatore

ecuáni e; equilibrado • orekatu

ecuani idad • orekatasun

ecuani idad • orekatasun

ecuánime • gogoberdin

ecuatorial • ekuatorial

ecuatorial • ekuatoriar

ecuestre • zaldidun

ecuestre; equino, hípico • zaldizko

ecuestre; equino, hípico • zaldi-

ecze a • ekze a

ecze a • ekze a

edad • Adin.

edad • zaharzaro. zahartzaro

edad • adin

edad adulta • Adin on, helduaro, adin nagusi.

edad adura • helduaro

edad adura • gizonaro

edad conte poránea • aro garaikide

edad conte poránea • orainaro

edad de iniciación • (Zerbaitetan) hasteko adin.

edad escolar • Eskolarako adin.

edad madura • adin heldu

edad madura • helduaro

Edad Media • Erdi Aro

Edad Media • Erdizaro

edad n•bil • ezkontadin

edad, tiempo, era, época o sazón de o para • -aro

edad, tiempo, era, época, sazón • aro. haro

edad; úo • adin

edalla • do ina

edallón • medailoi

ede a • ede a

ede a • andeza

ede a; excrecencia • handizu

ede oso • andezatsu

ede oso • andezatsu

edelweiss • edelweiss

edelweiss • edelweiss

edén • paradisu

edén; paraíso • paradisu

edi cdagujero • txulo

edia • andreen galtzerdi

edia • batez besteko

edia docena • dozenerdi

edia libra • liberdi

edia libra • leberdi

edia noche; edianoche • gauerdi

edia; pro edio • erdiz-erdiko

edia suela • zolo erdi

ediación • bitartekaritza

ediana • mediana

ediana ente; úhala behar balitz ö si procede, úhala bedi öa én • hala-hola

ediana etrafikoand • erdibitzaile

edianamente • nolazpait

edianero • arteko

ediano • erditsuko

ediano; edio • ertain

ediano; ediocre • hortik honako

ediante • ren bidez e-ren bidezd

ediante • ren bitartez e-ren bitartezd

ediante ea causa ded • la edio e-la ediod

ediante la fuerza • indarraren bitartez

ediante; por conducto de • en e-erden bidezd

ediante; por intercesión de, por edio de • bitartez e-erend bitartezd

ediar • tartetu

ediar • ibotartekotu ebitartekoetuda ccotzend

edias • galtrerdiak

ediatizar • bitarteko gisa erabili

edica ento; edicina, re edio • sendagai

edicación • medikazio

edicamento • medika endu

edicar; edicinar • medikatu

edicina; re edio • sendagailu

edicinal • senda-

edición • argitaraldi

edición • argitaraldi

edición; edida • neurketa

edición; publicación • edizio

edición; publicación • argitalpen

edición; publicación • argitaratze

edición, publicación • argitarapen

edición; raciona iento, tasación • neurtze

édico • sendagile

édico • mediku

édico • mediko

édico forense • auzitegiko ediku

édico; recetador • osagile

edicto • ediktu

edicto • ediktu

edida de un ho bre enaltura • gizabete

edidor; etro eneurtzeko tresnad, vitola • neurgailu

edievo • erdiaro

edificable • eraikigarri

edificable • eraikigarri

edificación • eraikidura

edificación eabstraktuad • eraikintza

edificación ekonkretuad • eraikuntza

edificador • eraikitzaile

edificador; ontador • eraikitzaile

edificante • esportzagarri

edificante • onerako

edificar • esportzatu

edificar • etxegin eetxegina etxegitend

edio • eskuarteko

edio de difusión • hedatasun

edio de trabajo; ocupación, oficio • lanbide

edio de transporte • garraiabide

edio de vida; odo de vida, oficio • bizibide

edio; pro ediado, pro edio • batazbesteko

edio; recurso, resorte • baliabide

ediocre • erdipurdiko

ediocre; pasable, regular • hala holako

ediodía • eguerdi

edios de co unicación • ko unikabide

edios de subsistencia • bizibideak

ediosaudiovisuales • ikus-entzuteko bideak

edir; ponderar, racionar • neurtu

editabundo; pensativo • pentsakor

editación • meditazio

editación • gogarte

editación; ocurrencia, realización • burutapen

editar • gogoeta egin

editar • ausnartu

editar • meditatu

editar; recapacitar, reflexionar • hausnartu

editerráneo • mediterraniar

editor • argitarazle

editor • editore

editorial, casa editora, casa editorial • argitaletxe

editorial; publicador • argitaletxe

editorial; publicador • editorial

editorial; publicador • argitaratzaile

édiu • mediu

edrar • handi egin

edrar • koskortu

edredón • bururdi

edroso; pudibundo, ruboroso • lotsor

educable; educativo, viable • bideragarri

educación • 1. Hezkuntza, heziketa. 2. Heziera, hezibide.

educación • hezkuntza

educación • hezketa

educación • heziera

educación • haziera

educación • hazibide

educación • hezikera

educación • heziketa

educación afectivo-sexual • Afektibitateari eta sexuari buruzko hezkuntza; hezkuntza afektibo eta sexual.

Educación Ambiental • Ingurugiroazko Heziketa

educación autoritaria • Hezkuntza autoritario; [col.] soka motzeko hezkuntza. Entonces, algunos padres, ante el desconocimiento, como no han conocido otro modelo educativo, intentan aplicar el mismo tipo de educación que recibieron, que generalmente, es una educación autoritaria. En ese tipo de educación autoritaria al niño/a o al/la joven no se le permite participar en la toma de decisiones = Hortaz, guraso askok, besterik ezagutu ez-eta, eurek jasotako eredua, autoritarioa gehienbatean, ezarri nahi diete seme-alabei. Soka motzeko heziketa-mota honek ez die biderik ematen umeei edo gazteei erabakiak hartzeko.

educación en el tiempo libre • Astialdiko hezkuntza.

educación en valores • Baloreetan hezte.

educación, enseñanza • eskolatze

educación; finura • jendetasun

educación para el consumo • Kontsumorako hezkuntza.

educación para el ocio • Aisiarako hezkuntza.

educación para la salud • Osasunerako hezkuntza.

educación preventiva • (Zerbaiti) aurrea hartzeko hezkuntza. Educación preventiva específica en la enseñanza secundaria = Bigarren Hezkuntzan aurrea hartzeko berariazko hezkuntza.

educación primaria • Lehen hezkuntza.

educación secundaria • Bigarren hezkuntza.

educación sexual • Sexu hezkuntza.

educación sobre la droga • Drogari buruzko hezkuntza. Desarrollar programas de educación sobre drogas en las aulas = ikasgeletan drogei buruzko hezkuntzako programak aurrera eraman.

educación vial • bide-hezkuntza, zirkulazio-hezkuntza

educado • gizabidezko

educado • modu oneko

educador • hezlari

educador, -a • 1. Hezitzaile. 2. Irakasle.

educador, -a de calle • Kaleko hezitzaile.

educador, -a de tiempo libre • Astialdiko hezitzaile.

educador, -a especializado,-a • Hezitzaile espezializatu.

educador, -a social • Gizarte hezitzaile, hezitzaile sozial.

educando • ikasle

educar • hezi (du)

educar, formar, criar, adiestrar • hazi (du)

educarse • hezi (da)

édula • hezur a i

édula espinal • bizkar uin

édula espinal • bizkarezur- uin

édula; tuétano • hezur uin

edular • guneko

edusa • mar oka

edusa • medusa

EE. UU • EE. SS

eeld ejor • hoberena

eeld tenido por he ano • anaitzako

eestablecer relacioneseconocer a alguien • ezaguera egin

efa cdachuchón • erialdi eosasund

efa cdagorero • hileta jole

efa cdaguardiente; aguardiente • kilinpon

efa cdapetito; apetito, saque • entra a

efe cd encanto • moñoña

efe érides • efe eride

efe érides • efe eride

efectiva ente; justa ente, precisamente • hain zuzen ere

efectividad • efektibotasun

efectividad; eficacia, eficiencia • eraginkortasun

efectivo • efektibo

efectivo; eficaz, pro otor • erazle

efecto • eragin

efecto • 1. Ondorio. 2. Eragin.

efecto • eragite

efecto • efektu

efecto • eragindu

efecto placebo • Plazebo eragin.

efecto teratógeno • Ondorio teratogeno.

efectos adversos • Kalte, ondorio kaltegarri.

efectos adversos permanentes • Kalte iraunkor, ondorio kaltegarri iraunkor.

efectos adversos temporales • Aldi baterako kalte; kalte igarokor, aldi baterako ondorio kaltegarri, ondorio kaltegarri igarokor.

efectos de las drogas • Drogen eraginak.

efectos secundarios • Bigarren mailako ondorioak; ondorio sekundarioak. Droga guztiek dauzkate bigarren mailako ondorio eragin kaltegarriak.

efectuación • egipen

efectuación • efektuazio

efectuar • efektuatu

efectuar; idear, e orar • bururatu

efectuar; obrar, ocasionar • obratu

efedrina • Efedrina.

efervescencia • irakidura

efervescente • irakikor

efervescente • irakikor

efervescente; hirviente • irakingarri

efi eridad • iragankortasun

efi eridad • iragankortasun

efí ero; escurridizo, evasivo • iheskor

efí ero; extinguible, disipativo • iraungikor

efí ero; extinguible, perecedero • galkor

efí ero; fungible, pasajero • iragankor

efí ero; pasadero, pasajero • pasakor

eficacia • efikazia

eficaz • efikaz

eficiencia • efizientzia

eficiente • efiziente

efigie; figura, i agen • errainu

efigie; figura, icono • i ajina

efistofélico • mefistofeliko

efluente • jariadura

efluente; evacuación • jariapen

efusión • efusio

efusión; lenidad, terneza • sa urtasun

efusivo • isurbera

efusivo; fluído • isurkor

egafonía • megafonia

egáfono • megafono

Egalas de merluza en salsa • Legatz-hegalak saltsan

egalítico • megalitiko

egalito • megalito

egalo anía • megalo ania

egalo anía • handinahikeria

egaló ano • magalo ano

egipcio • egiptiera ehizkuntza zaharrad

egipcio • egiptoar

egiptólogo • egiptologo

egiptólogo • egiptologo

egiptotogía • egiptologia

egiptotogía • egptologia

egocéntrico • egozentriko

egocéntrico • egozentriko

egocentrismo • egozentris o

egocentrismo • egozentris o

egois o; individualismo • norberekeria

egoismo • egois o

egoismo • berekoikeria

egoismo • burukoikeria

egoismo • buruzalekeria

egoista • egoista

egoista • zeurekoi

egoista • heurekoi

egoista • neurekoi

egoista • geurekoi

egoista • zeuenkoi

egoísta (hablando de un tercero) • berekoi

egoista; vividor • berekoi

ególatra • egolatra

ególatra • buruzale

egolatría • buruzaletasun

egolatría • egolatria

egoviako • segoviar

egregio; e inente, for idable • bikain

egregio; for idable, gran • handi

egregio; gallito, ilustre • gailen

ehaurcd pupa • pupu

eibarrés • eibartar

eiosis • meiosi

eje • ardatz

eje • ardatz

eje de la calzada • galtzadaren ardatz

eje del carro • gurtardatz

eje del carro • gurtardatz

eje doble, tándem • ardatz bikoitz, tandem

eje; husillo, huso • ardatz

eje longitudinal • luzera-ardatz

eje motor • ardatz eragile

eje plar • iheki

eje plar • ereduzko

eje plar • exenpluzko

eje plar; áxi a, odelo • eredu

eje plaridad • eredutasun

eje plaridad • eredutasun

eje plarizar • eredu gisa jarri

eje plarizar • eredu gisa jarri

eje plarmente • eredu gisa

eje plarmente • eredu gisa

eje plificación • exenplutasun

eje plificación • exenplutasun

eje plificar • ereduz eexenpluzd adierazi

eje plificar eexenpluzd • ereduz adierazi

eje plo • adibide

eje plo • exenplu

eje triple, trídem • ardatz hirukoitz, tridem

ejecución • betepen

ejecución • betea aiera

ejecución • egiketa

ejecución dealgo; hecho, realización • egite

ejecutable; factible, operable • egingarri

ejecutable; letal, ortal • hilgarri

ejecutante • obrari

ejecutante; observador, ocupador • betetzaile

ejecutar la maniobra • maniobra burutu

ejecutivo • egikor. egikor

ejecutoria; enester, obligación • eginbide

ejecutoria; procedi iento, proceso • ihardunbide

ejecutorio • aldagaitz

ejecutorio; fijo, inalterable • aldagaitz

ejemplo, acción ejemplar, camino a seguir, modelo, ejemplo a seguir • jarraibide

ejemplo, medio de entender • adibide

ejercicio • Ariketa.

ejercicio físico • Soin ariketa; ariketa fisiko. Conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento del propio cuerpo y de las consecuencias para la salud individual y colectiva de los actos y decisiones personales, y valorar los beneficios que suponen los hábitos del ejercicio físico, de la higiene y de la alimentación equilibrada, así como el llevar una vida sana = Giza soinaren funtzionamenduari eta norberak hartzen dituen erabaki eta ekintzek bere osasunean eta besteenean dituzten ondorioei buruzko oinarrizko ezagupenak eduki eta ulertzea, baita ariketa fisikoak, higieneak, elikadura orekatuak eta bizimodu osasuntsuaren onurak baloratzea ere.

ejercicio o práctica de la medicina.?? • mirikuntza-askêsi

ejercicio (social) • urtealdi (baltzuarena)

ejército • ar ada

ejército • oste

ejército • gudarozte

ejército de liberación • jaregintza-oste

ejército de tierra • ar ada

ejército del aire • airar ada

ejército del mar • flota

ejército delaire • airar ada

ejército; ejército de tierra • ar ada

ejército popular • herri-armada

ejército popular de liberación • herri-jaregintza armada

ejército popular de liberación • jaregintza-armada herrikoi. ??

ejicano • mexikar

ejido • ixedu

ejido • usa

ejido • usabaso

ejido • herribaso

ejido; úherri laua ö el pueblo llano • herri-lur

ejilla • matel-hezur

ejilla • matrail

ejilla; quijada • masailezur

ejillón • txirlabeltz

ejión • exioi

ejión • exioi

ejor; ópti o, úonena da ö es el ejor • onen

ejor; óptimo • hoberen

ejor; preferible, úhoberena da ö es el ejor • hobe

ejor; úhobeki dago ö está ejor • hobeki

ejor; úhobeto da ö es ejor • hobeto

ejora; ejora iento, ejoría • hobekuntza

ejoramiento • hobetze

ejorana • maiorana

ejorana • mendaro

ejorar • hobera egin ejod

ejorar; perfeccionar, prosperar • hobetu

ejorar; perfeccionar, refinar • bikaindu

ejorar; perfeccionar, úonik dago ö está bueno ede saludd • ondu

ejorar; recuperar • hobera egin

ejoría • hobealdi

(el) a quién mirar • nori-behatze(a)

(el) adónde ir • nora-joaite(a)

el alquiler • alogera

el año pasado • igaz

el árbol alato • zuhaitz alatoa

el árbol genealógico • genealogi zuhaitza

el árbol genealógico • genealogi zuhaitza

el árbol malato • zuhaitz malatoa

el bien y el mal • ongia eta gaizkia

el botones de la oficina • bulegoko botoia

el botones de la oficina • bulegoko botoia

el ca ino para el río • ibairanzko bidea

el ca ino para el río • ibairanzko bidea

el capital financiero • finantza kapitala

el capital financiero • finantza kapitala

(el) Carmelo (de Begoña) • Karmelotegi

el cercano Oriente • kialde

el cli a editerráneo • mediterraniar kli a

el cli a mediterráneo • mediterraniar kli a

el cuento de la buena pipa • lihoaren penak

el cuento de nunca acabar • bukatzen ez den soka

(el) de marras • harako

el día siguiente • bihara un

el dicho gobierno • aipaturiko gobernua

el dicho gobierno • aipaturiko gobernua

el dicho Lute • ute delakoa

el dios marte • artitz jainkoa

él, él mismo, el mismo, aquél, aquél mismo • bera

él, ella, ello, aquél. aquel, aquella, aquello • hark. harek

el flautista de Ha elín • a elingo xirularia

el general de • de Gaulle jenerala

el general de Gaulle • de

el g±isqui • whiskya

(El) Gran Misericordioso • Urrikalmentsu Handi(a)

el güisqui • whisk4a

el hijo mayor • se e nagusia

el ho bre • gizona

el ho bre lobo • gizotsoa

el ho bre lobo • gizotsoa

el i perio del sol naciente • neguzkiaren sortaldeko enperadoregoa

el i perio del sol naciente • eguzkiaren sortaldeko enperadoregoa

el I perio Ro ano • rro atar

el is o; ella is a, ello ismo • berbera

(el, la, lo) más (superlativo) • -en

(el, la, lo) mejor • onen(a)

(el, la) menor de (los, las) • demendren, den mendren, dremenden, dremendenik

el lejano Oriente • kialde

el •lti o fin • azken fina

(el) más alto, superior, supremo • goren

él mismo, ella misma • berbera

él mismo, ella misma, aquel mismo, aquella misma • berark. berak

el mismo, la misma, el mismísimo, la mismísima • berbera

el monte de Vénus • enusen mendia

el mundo minero • meatzec undua

el ombligo del mundo • munduko arima

el orden de la ciuda • hiriko ordena

el orden de la ciudad • hiriko ordena

el origen de las especies • espezieen jatorria

el otro ho bre • beste gizona

el otro ho bre • beste gizona

el Partido Socialista • lderdi

el pecado original • jatorrizko bekatua

el ped•nculo de los frutos • fruituen txortena

(el) peor, (el) más malvado • gaiztoen(a)

el planeta marte • artitz planeta

el plato • platera

el plato • platera

el que castiga • zehatzaile

el que dice ozo en vez de oso • zizipasa

el que dice ozo en vez de oso • zizo

el que hace los saques • sakegile

(el) que más • gehienik... -(e)n(a)

el que más... la que más • gehien..-(e)n(a)

el que menos • gutienik ...-en(a)

el que se revuelca ecerdo • ihauskalari

el que se revuelca ecerdod • ihauskalari

el que tiene la ano en las cartas • kartari

el que toca corneta • turutajole

el que utiliza • erabiltzaile

el que utiliza; anipulador, usuario • erabiltzaile

el reino ineral • mineral erresu a

el reino mineral • mineral erresu a

el rey de oros • errege urrea

el rey de oros • errege urrea

El Salmorejo • Ehizisaltsa

el seis de los naipes • seikoa

el señor • musde Tartas

el siete de los naipes • zazpikoa

el siste a si pático • siste a sinpatikoa

el siste a si pático • siste a sinpatikoa

el Soviet Supremo • obiet

el tal, la tal • haina

el tal, la tal • heina

el tal, la tal • heinak

(el) término medio • erdibide

el ti bre • txirrina

el ti bre • txirrina

el tío • osaba Martin

el tío martín • osaba

el tonto del bote • tontolapikoa

el tres de los naipes • hirukoa

el tres de los naipes • hirukoa

el últi o fin • azken fina

el último mono • azkeneko mamu gorria

elabólico • metaboliko

elaborable • laboragarri

elaborable; laborable elurrad, labrable • laboragarri

elaboración • laborazio

elaboración • laborazio

elaborador • lantzaile

elaborador; tallador • lantzaile

elaborar; entrecavar, esculpir eharriaa ar olacccd • landu

elaborar; laborar, labrar la tierra • laboratu

elal•rgico • metalurgiko

elancolía • kutepurin

elancolía; orriña • malenkonia

elancolía; orriña, urria • tristura

elancolía; oscureci iento, tristeza • goibeldura

elancólicamente • tristeki

elancólico; ustio • mudurri

elancónicamente • malenkoniaz

elasticidad • elastikotasun

elasticidad • elastikotasun

elástico • elastiko

elástico; jersey edeported • elastiko

eláter • elater

eláter • ezoolcd elater

ele ental • ele ental

ele ental • lehengai-

ele ental • hasi asizko

ele ento; ateria pri a • lehengai

ele ento; frag ento, gajo • atal

ele ento; frag ento, órgano • zati

ele entos residuales • kondar ele entuak

ele entos residuales • kondar ele entuak

elección • hautapen

elección • hauteskunde

elección • hautatze

elección • hauta

elección • aukeraketa

elección; elegido, opción • hauta

elección epolitikand; votación • hauteskunde

elección; excelente, preferencia • hautu

elección, opción • aukera. haukera

elección; opción, selección • hautaketa

elecciones sindicales • hauteskunde sindikalak

elecciones sindicales • hauteskunde sindikalak

electivo • hautapenezko

electivo • aukerazko

electo • hautetsi

electo; escogido • hautatu

electo; escogido, predilecto • aukeratu

elector • hautesle

elector; escogedor • aukeratzaile

elector; votante • boze aile

electorado • hautesleria

electorado • hautesleria

electoral • hauta-

electoral • hauteskunde-

electoral • hautes-

electricidad • elektrika

electricidad • elektrizitate

electricista • elektrizista

electricista • elektrikari

electricista • argiketari

eléctrico • elektra-

eléctrico • elektrazko

eléctrico, eléctrica • elektriko

electrificable • elektrifikagarri

electrificación • elektrifikazio

electrificación • elektrifikazio

electrizar • elektrikoki kargatu

electrizar • elektrizatu

electro- • elektro-

electro ecánica • elektro ekanika

electro etría • elektro etria

electro etría • elektro etria

electró etro • elektro etro

electro otor • elektro otore

electro otor • elektro otore

electro otriz • elektro otrize

electro otriz • elektro otrize

electroac•stica • elektroakustika

electroacústica • elektroakustika

electrobo ba • elektroponpa

electrobo ba • elektroponpa

electrocución • elektrokuzio

electrocución • elektrokuzio

electrocutar • elektrokutatu

electrocutar • elektrokutatu

electrodiná ica • elektrodina ika

electrodiná ica • elektrodina ika

electrodina ó etro • elektrodina o etro

electrodina ó etro • elektrodina o etro

electrodo • elektrodo

electrodo • elektrodo

electrodo éstico • etxelektra

electrodo ésticoesd • elektragailu eakd

electrodo ésticoesd • etxetresna ekd

electrodo ésticoesd • etxerako tresna ekd

electroencefalogra a • elektroentzefalogra a

electroencefalogra a • elektroentzefalogra a

electrofísica • elektrofisika

electrofísica • elektrofisika

electrografía • elektrografia

electrografía • elektrografia

electroi án • elektroi an

electroi án • elektroi an

electrólisis • elektrolisi

electrolítico • elektrolitiko

electrolítico • elektrolitiko

electrólito • elektrolito

electrolizador • elektrolizagailu

electrolizador • elektrolizatzaile

electrolizar • elektrolizatu

electrolizar • elektrolizatu

electromagnético • elektromagnetiko

electromagnetismo • elektromagnetismo

electrometalurgia • elektrometalurgia

electrón • elektroi

electrónica • elektronika

electrónico • elektroniko

electroquí ica • elektroki ika

electroquí ica • elektroki ika

electroscopio • elektroskopio

electroscopio • elektroskopio

electrostática • elektrostatika

electrostática • elektrostatika

electrotécnia • elektroteknia

electrotécnia • elektroteknia

electrotér ico • elektroter iko

electrotér ico • elektroter iko

electroterapia • elektroterapia

electroterapia • elektroterapia

electrovoltaje • elektrovoltaia

electrovoltaje • elektrovoltaia

elefante • ezoolcd elefante

elefante • elefante

elegancia • dotoreria

elegancia; esbeltez, gallardia • txairotasun

elegancia; exquisitez, ornato • dotoretasun

elegancia; restauración • berregintza

elegante • dotore

elegante • pinpirin(a)

elegante, hermosa, guapa.?? • panpoxa

elegía • hileta-kantu

elegía; hi no • eresi

elegíaco • eresiazko

elegíaco • eresiazko

elegible • hautakari

elegir, cerner • iralgi (du)

elegir, escoger, optar • aukeratu, aukera, aukeratzen (du). haukeratu, haukera, haukeratzen (du)

elegir; fichar, ojear • begiz jo

elegir, optar, escoger, seleccionar • hautatu (du)

elegir; optar, seleccionar • hautetsi

elemento • ele entu

elemento de balizamiento móvil, elemento de balizamiento provisional • baliza mugigarri

elemento de balizamiento permanente • baliza iraunkor

elemento de balizamiento provisional, elemento de balizamiento móvil • baliza mugigarri

elemento de defensa, elemento de protección, protección • babes-elementu, babesgarri

elemento de llenado • zama-lanetako osagai

elemento de protección, elemento de defensa, protección • babes-elementu, babesgarri

elemento de seguridad • segurtasun-elementu

elemento fungible • osagarri suntsikor

elemento provisional de señalización • seinale mugigarri

elena; punta de ramas, rama • kima

elenco; franja, lista • zerrenda

elevación • gorune

elevación • altxatze

elevación • goraketa

elevación • jasokuntza

elevación • jasogune

elevación • gorantzatze

elevada intensidad de tráfico • zirkulazio handi

elevadamente • altuki

elevado a • garai

elevado, alto, de arriba • garaiko

elevador • eaparatod jasogailu

elevador eaparatod; ontacargas • jasogailu

elevar a potencia • berreteud

elevar al cuadrado.?? • koadratu goititu (du)

elevar, aumentar, enarbolar (una bandera) • goititu (du, dio)

elevar; enviar, hacer llegar • helarazi

elevar, levantar, aumentar, ensalzar • goratu (du)

elevarse • goratu (da)

eliloto • itsabalki

eliminación • eli inazio

eliminación • ezabaketa

eliminación • 1. Ezabatze, kentze, desagertze. 2. Kanporatze, iraizte. El THC, al ser liposoluble, se fija en los tejidos del organismo y su eliminación es muy lenta = THCa, liposolublea izanik, gorputzeko ehunetan itsasten da eta oso astiro kanporatzen da.

eliminación, abolición • ezabatze

eliminación, apartamiento • aldaratze

eliminación con desprecio • iraintze

eliminación; i putación • egozpen

eliminar • 1. Ezabatu, kendu, desagertu. Si se eliminara completamente el hábito de fumar, la mortalidad por cáncer se reduciría en aproximadamente un 30% = Erretzeko ohitura erabat desagertuko balitz, minbiziaren ondorioz gertatzen diren heriotzak %30 bat gutxituko lirateke. 2. Kanporatu, iraitzi.

eliminar • eli inatu

eliminar, apartar, separar, descartar • aldaratu, aldara, aldaratzen (du)

eliminarse, ser eliminado, apartarse, separarse, descartarse, ser descartado • aldaratu, aldara, aldaratzen (da)

eliminatoria • eli inaketa

eliminatoria; evacuación, expulsión • kanporaketa

eliminatorio • eliminagarri

eliminatorio • kanporagarri

elipse • elipse

elipse • elipse

elipsis • elipsi

elipsis • elipsi

elipsoide • elipsoide

elipsoide • elipsoide

elíptico • eliptiko

elíptico • eliptiko

elisión • elisio

elisión • elisio

élite • elite

elitismo • elitismo

elitista • elitista

élitro • elitro

ellos, ellas, aquellos, aquellas • hekiek (du)

ellos, ellas, los tales, las tales • heinek

elocotón • muxika

elocotón • melokotoi

elocotonero • mertxikondo

elocotonero • muxikondo

elocución • mintzaera

elocución; elocuencia • bokantza

elocuencia • mintzo eder

elocuencia • eledertasun

elocuencia • bokantza

elocuente • hitzeder

elocuente • eleder

elocuente • eleder

elocuente; hablante, locuaz • hiztun

elocuentemente • bokantzoski

elocuentemente • bokantzoski

elodía • melodia

elódico • melodi

elódico • melodiko

elódico; elodioso • melodiazko

elodiosamente • melodiaz

elodra a • melodra a

elogiable; enco iástico, enco io edigno ded • goresgarri

elogiar • aintzatu

elogiar, alabar, encomiar • goretsi (du)

elogiar; enco iar • goietsi

elogiar, lisonjear • laudoriotu, laudorio, laudoriotzen (du)

elogiar, lisonjear • laudoriatu, laudoria, laudoriatzen (du)

elogiarse, alabarse, encomiarse • goretsi (da)

elogio • gores en

elogio; flor, piropo • lore

elogio; halago • gora en

elogio; ho enaje • gorazarre

elogio; laudo • laudo

elogio, lisonja • laudorio

elón • meloi

elongación • elongazio

elongación • elongazio

elopeya • melopeia

elosidad • leunkeria

elucubración; preocupación, proble a • buruko neke

eludir • tik alde e-tik alde egind

eludir; escabulliresed, escaparse • itzuri

eludir; esquivar • ri ihes e-ri ihes egind

Emakunde • Emakunde

embalaje • paketatze

embalse • urtegi

Embalse de Ordunte • Ordunteko urtegia

Embalse de Zollo • Zolloko urtegia

Embalses y Captaciones • Urtegiak eta Ur-Hartzeak

embarazo • 1. [estado] Haurdunaldi. Aborto, mortalidad fetal, malformaciones o niños de poco peso al nacer, si se utilizan drogas durante el embarazo = Abortua, umearen heriotza, jaioberri diren umeen pisu eskasa edo malformalzioak era daitezke haurdunaldian drogak kontsumitzen badira. 2. [acción] Haurdun geratze. Se le niega autoexpresión a través del trabajo, se sobreestima su embarazo y su rol con los hijos = Lanaren bidez autoespresioa ukatu egiten zaio, haurdun egoteari eta seme-alabekin jokatzen duen rolari garrantzi gehiegi ematen zaio.

embarcadero, fondeadero • untzira-leku

embarrarse • lokaztu, lokatz, lokazten (da)

embellecer, hermosear • edertu (du)

embellecerse, hermosearse • edertu (da)

emborracharse, embriagarse • horditu (da)

embotado, desafilado • kamuts

embotamiento • mospen

embotarse, desafilarse • kamustu, kamuts, kamusten (da)

embriaguez • Mozkor, mozkorraldi, hordialdi.

embrollo, enredo • nahaspila

embrutecer • aberetu, abere, aberetzen (du)

embrutecerse • aberetu, abere, aberetzen (da)

embudo • unil

embudo. Vide: unhil • onil

embustero, fanfarrón • elazu

Embutidos • Hestebeteak

emergencia • Larrialdi.

emergencia • larrialdi

emergencia social • Gizarte larrialdi.

emisión de contaminantes • kutsagarriak botatze

emisión de gases • gasak botatze

emisión de obligaciones • obligazioen jaulkipen

emisión de perturbaciones electromagnéticas • perturbazio elektromagnetikoak botatze

emisión de ruidos • zarata egite

emo • txotxin

emo • me ela

emotivo, sensible • hunkigarri

empacharse, ahitarse.?? • oka egin (da)

Empanada de manzana • Sagarrezko txintxorra

Empanada gallega • Arteki galiziarra

Empanadillas de hojaldre • Hostorezko txitxarropilak

empañadura, mancha • hits

emparentarse o estar emparentado con • -ekin askazi izan (da)

empeñarse en, aspirar a • lehia ukan (du)

empeñarse en, aspirar a • lehiatu, lehia, lehiatzen (da)

empeñarse en vano • hutsean ari

empeño, porfía, aspiración • lehia

empero, no obstante, en efecto, sin embargo • halabainan

empinar el codo • ipurdia jaso, kopa okertu, ukondoa goitik erabili

emplasto • mantar

empleadillo • emplegatusko

empleado • emplegatu

emplear • emplegatu (du)

emplear, usar, utilizar • erabili (du)

emplearse • emplegatu (da)

emplearse, usarse, utilizarse • erabili (da)

empleo • irabazbide

empleo • 1. Lanbide; lanpostu, enplegu; lan. Se contribuirá a la formación y a la promoción de empleo de aquellas personas que se encuentren en fase de inserción = Gizarteratze-fasean dauden pertsonentzako enplegua sustatu eta prestakuntza bultzatuko da. 2. Erabilera, erabiltze.

empleo • emplegatze

empleo • emplegu

empobrecerse • txirotu, txiro, txirotzen (da)

emponzoñar • iratu (du)

empresa • entrepresa

empresa cargadora • zama-lanetako enpresa

empresa de economía social • gizarte-ekonomiako enpresa

empresa de propiedad estatal • statu-jaubetzako lantki

empresa transportista • enpresa garraiolari, garraio-enpresa

Empresas y Organismos Municipales • Enpresak eta Udal Organoak

Empresas y Organos Municipales • UDAL Enpresa eta Organoak

empujar una puerta abierta • asto hilari jotzea

empuñar • eskuratu

empuñar, agarrar • lotu, lot, lotzen (du)

empuñar, asir • eskuetan hartu (du)

empuñar, asir • eskuan hartu (du)

en• • menu

en abundancia • ugari

en abundancia • usutasunean

en abundancia, abundantemente • naharoki

en abundancia (mucho) • leher

en adelante • engoiti ere

en adelante • oganik

en adelante • aurrerantzean

en adelante • jagoiti ere

en aderar • oholez hornitu

en aderar • zureztatu

en adrado • a azale

en alguna parte, en algún sitio • nehon

en alguna parte, en algún sitio • nehon ere

en alguna parte, en algún sitio • nunbait

en alguna parte, en algún sitio, en algún lugar • nehun ere

en alguna parte, en algún sitio, en algún lugar • nehun

en algunas ocasiones, varias veces • zenbaitetan

en andas • andatan

en angas de ca isa • atorra hutsean

en angas de ca isa • mahukutsik

en angas de ca isa • mangutsik

en angas de ca isa • mahuka hutsean

en angas de ca isa • alkandora hutsik

en angas de ca isa • mahuka-hutsik

en aquella ocasión • aldi hartan

en arañador; liante • nahasketari

en arañar; enredar • jbiribilatu ebiribilaetuda biribilatzend

en arañar; enredar, entro etido • nahasi

en arañar; enredarse • lazkatu

en arañar; ezclarse • nahastu

en arcar • markoztatu

en ascarado • kuku arro

en ascarado • maskaratu

en ascarado • mozorrotu

en blanco • ezer gabe

en breve • laburrik barne, luzaro baino lehen, luzaro gabe

en bro as; entirijillas eded • txantxetan

en broma, bromeando, de chanza, de burlas • txantxetan

en buenas condiciones • aukera onean

en busca, buscando • bila. bila

en busca de, buscando, buscando a • -en bilan. -en bilan

en busca de, buscando, buscando a • -en bila. -en bila

en busca de oro • urre bila

en busca de perdón; pidiendo perdón • barkeske

en busca de perdón; pidiendo perdón • barka eske

en cabeza • lehenen

en cambio, mas, pero • ordea

en caso de..., si • -(e)naz geroz

en cierta edida • hein batean

en cierta ocasión • behingo batean

en cierta ocasión, en otro tiempo • beindola

en cierto modo • gisa batera

en círculo • korruan

en círculo • oboan

en co •n; junta ente, utuamente • batean

en comparación con • -en erkatzean

en comparación con, (con) respecto a, con respecto de, en relación con • -en eretzean

en común • bottin

en conclusión • hitz batean

en consecuencia, de ahí • hortatik

en consecuencia, por esto • hunengatik

en consideración a • (inoren) legean

en contra • aurkaz. aurkaz

en contra de, frente a • -en aurka. -en aurka

en cualquier parte, dondequiera • non-nahi

en cualquier parte, dondequiera, en todas partes • non ere

en cualquier sitio, dondequiera, en cualquier parte, en todas partes • edonun

en cueros • biluzik

en cueros vivos • larru bizirik, larrugorrian

en cuerpo y alma • buruaz aitzur

en de asía; por exceso • soberaz

en declive • gain behera

en detalle, circunstancialmente, minuciosamente, menudamente, con toda menudencia, sin omitir nada, en detalle, pormenorizadamente • xeheki

en diagonal, diagonalmente • gonertka

en dirección N-E • N-E zuzentzan

en donde, en el seno de, en casa de, dentro de • -en baitan

en donde, en el seno de, en casa de, dentro de • baitan

en donde los, en donde las • -ak gan

en duda • duda udatan

en duda • zalantzan

en duda; vacilante • kolokan

en e oria de • en e-erden oroipenezd

en edio • erdian

en edio • tartean

en efecto • alabaina

en efecto; no obstante, sin e bargo • alabaina

en el acto • ekitaldian eteatroand

en el coche de San Fernando • san fernandoren kotxean

en el cómo • nola-delakoan

en el día de hoy • egungo egunean

en el interior de, dentro de • -en barnean

en el interior de, dentro de • -en barnan

en el interior de, dentro de • -en barrenean

en el interior de, en el seno de • -n barna

en el interior, dentro • barrenean

en el interior, dentro • barnean

en el intevalo; ínterin • bizkitartean

en (el, la, lo) cual.?? • zeintan

en el mejor de los casos • onik onenean

en el mismo lugar, ibidem • ber tokian. ber tokian

en el que..., en la que..., en lo que • -(e)nean

en el tie po de noviazgo • ezkongaietan

en el tie po de noviazgo • ezkongaietan

en elacto eteatroand • ekitaldian

en elar • eztiztatu

en elar • eztiztatu

en endable • zuzengarri

en endable • zentzagarri

en equilibrio • dendunean

en equilibrio; estable • hagoan

en espiral • espiralki

en espiral • kiribilean

en espiral • espiralean

en estado • Haurdun.

en estado latente • egoera estarian

en estado latente • egoera estarian

(en) este año, hogaño. ? • aurten. aurten

en euskara • euskaraz

en euskara; en vasco • euskaraz

en exceso; excesiva ente, rebosante • gaindizka

en extensión • zabaleraz

en favor de, a favor de, en pro de, por, pro • -en alde

en fila • lerroka

en fila • lerroan

en frente • aurkaz-aurk. aurkaz-aurk

en funciones dealcalde • alkate lanetan eordezd

en gran anera; por excelencia • txitez

en gran cantidad • oste gaitzean

en homenaje a • -en omenez

en honor a, en honor de • -en ohorez

en i opinión • ene aburuz

en i opinión • ene kautan

en i opinión • ene ustez

en i opinión • ene iritziz

en idas y venidas • atzekorik aurrekora

en ienda • zentzadura

en ienda • e enda endu

en ienda • e endakin

en ienda; rectificación • zuzenketa

en ierdar • kakaztu

en la actualidad, en estos días de hoy • egun-egunotan

en la flor de la edad; úo • gazte-sasoian

en la hora, a la hora • orduan

en la itad; en edio, úerdian dago ö está en edio • erdi-erdian

en la medida de, a la medida de • -en izarian

en la medida en que • -(e)n izarian

en la niñez • u etan

en la niñez; ú • txikitan

en la otra parte de, al otro lado de • -z haraindian

en la otra parte de, al otro lado de • -en haraindian

en la parte inferior, abajo, debajo • behean

en la práctica • praxian

en la práctica • aribidez

en la práctica; natural ente, objetivamente • izatez

en la primavera de la vida. en la flor de la vida • biziaren koskontzean

en las afueras • inguruetan

en las alturas.?? • goihen

en lasafueras • inguruetan

en latín • latinez

en llano • lauan, bide lauan

en lo referente a mí; tocante a mí • niri dagokidanez

en lo sucesivo • hurrengoan

en lo sucesivo • gerokoan

en los comienzos de • -en hatsapenean

en los que..., en las que • -(e)netan

en manada, en rebaño • aldraka, taldean

en memoria de, en recuerdo de • -en oroitzapenean

en movimiento • ibilian

en ninguna parte • inon ez

en ninguna parte • inon ez

en ninguna parte, en ningún sistio, en ningún lugar • nehun ere ez

en ninguna parte, en ningún sitio, en ningún lugar • nehon ez

en ninguna parte, en ningún sitio, en ningún lugar • nehon ere ez

en o a favor de, en pro de, por • -en aldez

en ohecer • zur indu ezur ina zur intzend

en ohecer; enroñar, oxidarse • herdoildu

en oheci iento; ancha, oho • lizundura

en oheci iento; oho • urdindura

en ohecido; ohoso • lizuntsu

en oleadas • uhainka

en opinión de, a juicio de • -en ustez

en opinión de, a juicio de • -en ustean

en opinión de, según (la opinión o parecer de), a juicio de • -en aburuz

en opinión de, según (la opinión o parecer de), a juicio de • -en aburuan

en oposición a • -i aurkatzean. -i aurkatzean

en oposición a, frente a • -i aurkaz. -i aurkaz

en oquetar • moketatu

en oquetar • moketatu

en orden alfabético • alfabetikoki

en ordenalfabético • alfabetikoki

en otro tie po • behiala

en pago • ordainez

en parte • zatika

en paz • baketan. baketan

en paz • bakean

en paz • bakean

en peligro • gal-hurren

en peligro • galzorian

en pelotas • larrugorritan

en pelotas • larrugorritan

en perjuicio de • -ren kaltetan

en perjuicio de • ren kaltetan e-ren kaltetand

en perjuicio de • -en kaltez

en perspectiva • etorkizuneko ikusunetik

en plena for a • sasoirik onenean

en (por ejemplo, vías) de.?? • -t(z)ekoan

en precario • eskubide gabe

en precario; entredicho, inseguro • kilikolo

en préstamo • mailegutan

en préstamo • mailegutan

en primer lugar • behindik behin, behinik bat

en primer lugar, primero, primeramente • lehenez

en primer lugar, primero, primeramente, anteriormente • lehenik

en primerísimo lugar, en primer lugar, muy anteriormente • lehen-lehenik

en profundidad • sakoneraz

en propias anos • eskutik eskura

en público • ageriko

en qué actividad? • zertan

en rebaño, en manada • aldraka, taldean

en resumen, resumidamente • laburzki

en seco,secamente • lehorki

en secreto, bajo reserva, al oído, casi sin hablar • ixilka

en secreto; hurtadillas ead, sigilosamente • epaixka

en secreto, secretamente, clandestinamente • ixilpean

en segui iento de • jarraika

en seguida, inmediatamente, de golpe, de sopetón, rápidamente, pronto, al instante, presto • berehala

en seguida, pronto • aurki

en segundo lugar • bigarrenik

en serio; encarecida ente, uy de veras • bene-benetan

en serio; seriamente • serioski

en serio; veras eded • zinez

en servicio • jardunean

en sí • bere funtsean

en silencio • isilik

en silencio, silenciosamente, callado • ixilik

en su a; en total, globalmente • orotara

en su conciencia • bere kolkoan

en su defecto • bestela

en (su) sano juicio • juizio betean

en sueños • a etsetan

en sus propias narices • (neure, heure, bere...) musu garbietan

en todo el año • urte osoan

en todo elaño • urte osoan

en todo momento, constantemente • noiz ere

en todo momento, siempre • betiere. betiere

en todos los morros • musturretan

en todos los orros • musturretan

en torno • -ren inguruan

en torno • ren inguruan e-ren inguruand

en torno a, en los límites de • -en bornuetan

en total; global ente, su a total • guztira

en tropel • tropelka

en tropel • tropelka

en udecer; hacer utis, silenciar • isildu

en udeceresed; volverse udo • mututu

en udecerse • mututu

en udeci iento; utismo • mutualdi

en udecimiento • ixilaldi

en udecimiento • mututxe

en udecimiento • ixiltze

en última instancia • besterik ezinean, ezinbestean, ezinbestez

en última instancia, últimamente • azken batez, azken buruan

en último extremo • azken beltzean

en último término • azken bestean, azken buruan

en un abrir y cerrar de ojos • begi gora-behera batean, begi(en) itxi-ireki batean

en un o ento; fugazmente • txi istan

en un periquete; periquete een und • berehalakoan

en un salto • txakada batean, zaplada batean

en un santiamén • aitaren egin orduko, irri arra batean, jesus amen esan orduko, jesus batean, jesusean

en una de éstas • halako batean

en vano, inútil • alferrikako

en vasco • euskaraz

en vascuence • euskaraz

en venta • salgai

en venta • saltzeko

en venta • salgai

en verdad, de verdad, verdaderamente • egian

en verdad, de verdad, verdaderamente • egiatan

en verdad, de verdad, verdaderamente, ciertamente • egiazki

en verdad, de verdad, verdaderamente, ciertamente • egiaz

en verso • bertsotan

en verso • neurtitzez

en verso • bertsoak botaz

en verso • bertsoz

en verso • hitz itzuliz eneurtuzd

en vez de • beharrean

en vez de, en lugar de • orde

en vez de, en lugar de • -orde

en vez de, en lugar de • -en ordez

en vez de, en lugar de • ordez

en vez de, en lugar de • -en orde

en vigor • indarrean

en vigor • indarrean

en vigor; vigente • indarrean

en voz alta • goraki

en vozalta; recia ente, sonoramente • ozenki

en zig-zag • sigi-saga eginez

ena de hierro • budinarri

ena; ineral, vena de una ina • mea

ena oramiento • maite in

ena orar; encariñado, tórtolo • maite indu

enabundancia • burrustan

enabundancia; nu erosa ente, porrilo ead • erruz

enadelante; en lo sucesivo • he endik aurrera

enajenarse; entu ecer, extasiarse • lsorgortu esorgoretuda sorgortzend

enalguan parte • non edo non

enalguna parte • inon

enalguna parte; probablemente • nonbait

enalta voz • ahots ozenez

enamorado • namoratu

enamorarse • namoratu, namora, namoratzen (da)

enamorarse • maitemindu, maitemin, maitemintzen (da)

enandas • andatan

enano • nano

enano • ipotxa

enaquella ocasión • aldi hartan

enardecer • lkiskaldu ekiskaleduda kiskaltzend

enardecer • berorazi eberoraza beroraztend

enardeceresed; recrudecerse • gorbiztu egorbiza gorbiztend

enavegaciónd li era • le oro

enca inar; guiar • kbiderakutsi ebiderakutsa biderakustend

encabeza iento; e brete, rótulo • idazpuru

encabezar • zerrenda hasi

encabritarse el caballo • jzaldia asaldatu eaztoratua jauziazutitu

encadenamiento • kateaztatze

encadenar • kateaz lotu

encadenar • kateaztatu (du, dio)

encajar; encuadrar, engranar • horzkatu

encaje; presuntuoso, puntilla • farfail

encalar • mkareztatu ekareztaa kareztatzend

encallar • kailatu ekailaa kailatzend

encallar; fondear, naufragar • hondoa jo

encallar, varar en la arena una embarcación • hondartu (da)

encallecido • babatsu

encanta iento; primor • xar adura

encantado; gozando • eztitan

encantado; gráta ente, gustosamente • pozik

encantador; seductor • xoratzaile

encantamiento • sorgindura

encantar • xarmatu, xarma, xarmatzen (du)

encanto • xar antasun

encanto • moñoño

encanto • enkantu

encañar • kainaberaz hornitu

encañar • hodiratu

encañonar • -rantz kanoiak zuzendu

encañonar • erantz kanoiak e-rantz kanoiak zuzendu

encapotar; enso brecer, entenebrecer • goibeldu

encapricharse • apetan hartu

encapricharse; encasquetar • buruan sartu

encapricharse; obstinarse • hisiatu

encapuchado • mozorrodun

encaramar • raino igon e-raino igond

encaramiento • enkaratze

encaramiento • enkaratze

encararse • enkaratu

encarcelamiento • gartzela endu

encarcelamiento • gartzela endu

encarcelar • gartzelaratu

encarcelar • gartzelan sartu

encarcelar • presondegian sartu

encarcelar • hespetxeratu eespetxeraetuda ccratzend

encarcelar • gartzelaratu

encarcelar a • gartzelatu (du)

encarecedor • garestigarri

encarecedor • garestigarri

encarecerse • karutu

encarecerse • garestitu

encarecerse • kariotu

encareci iento; ensalza iento, preconización • goratze

encarecida ente; juntillas ea pied • zin-zinez

encarecidamente • arren eta arren

encarecimiento • garestidura

encarecimiento • garestitze

encargado de • -tiar

encargado del registro • erregistroko arduradun

encargado; provisor, responsable • arduradun

encargar • -en ardura eman

encargarse • ren gain e-ren gain hardtu

encargarse de • -n karguztatu, karguzta, karguztatzen (da)

encargo; anda, orden • ordenu

encariñarse • rekin e-rekin gustaturik egond

encarnación • harakuntza

encarnación • gizakunde

encarnación • haragipen

encarnadura • gorrigo

encarnadura • gorrigo

encarnamiento • haragi-berritze

encarnamiento • haragi-berritze

encarnar • gizatu egizaetuda gizatzend

encarnar • haragitu

encarnar; ho inizar • haragitu

encarnecer • marduldu

encarnecer • tototu

encarnecer; engordaresed, engrosar • loditu

encarnizado; sanguíneo • odoldu

encarnizamiento • a orru

encarnizar • a orratu

encarnizar; rabiar • a orratu

encaro • adi egote

encaro • begira egote

encarrilamiento • karrilerapen

encarrilamiento • karrilerapen

encarrilar • karrileratu

encarrilar • karriketan sartu

encartación • enkartazio

encartación • enkarterri

encartado • enkartatu

encartado • auzipeko

encartar • enkartatu

encartar; litigar, procesar • auzipetu

encarte • enkarte

encarte • enkarte

encartonar • kartoiztatu

encasillar • lakatu

encasillar • klasifikatu

encasquetar • kaskoan sartu

encasquillar; herrar • ferratu

encastillar • gazteluratu

encastillar • gazteluan gorde

encastillar • gazteluztatu

encauchar • kautxuztatu

encauchar • kautxuztatu

encausar • auzitan sartu

encausar; procesar • auzitan sartu

encauza iento; tra itación • bideraketa

encauzamiento • biderapen

encauzar • lurbidetu eurbideetuda urbidetzend

encauzar • kanalizatu

encefálico • entzefaliko

encefálico • entzefaliko

encefalitis • entzefalitis

encefalitis • entzefalitis

encéfalo • entzefalo

encéfalo • entzefalo

encefalopatía • Entzefalopatia.

encefalopatía alcohólica • Alkoholarengatiko entzefalopatia, alkoholak eragindako entzefalopatia.

enceldar • gelan sartu

enceldar • gelan sartu

encella • zu itz

encella; fleje, i bre • zu itz

encenagar • lohiztatu

encenagar; enfangarse, revolcaresed elohiand • lohiztatu

encendedor • bizle

encendedor • pizgailu

encendedor • su e aile

encendedor; ful inante • bizgailu

encendedor; ful inante elehergarrietand, echero • pizgailu

encender • irazaki (du)

encender • piztarazi (du)

encender, dar fuego • izeki, izek, izekiten (du)

encender, dar fuego • piztu, pitz, pizten (du)

encender el fuego; encender la lu bre • sua egin eiziotua piztud

encender; esti ular, fo entar • piztu

encender; incendiar, inflamar • irazeki

encender, prender fuego • izio, izio, iziotzen (dio)

encender una vela a S. Miguel y otra al diablo • san migeli kandela bat eta etsaiari beste bat jarri

encenderse • piztu, pitz, pizten (da)

encendidamente • goriki

encendido • pizketa

encendido • pizketa

encendido • argiteri

encendimiento • piztura

encepar • artean sartu

encerado eeskolakoad; pizarra, tablero • arbel

encerado eezkoz igurtziad; i per eable, lustre • zira

enceramiento • ezkoztadura

enceramiento • ezkoztadura

encerar • ezkoztatu

encerar • jargizaritu eargizarietuda argizaritzend

encerar; hu edecer • ezkotu eezkoetuda ezkotzend

encerrar • hersi (du)

encerrar • barrutu ebarruetuda barrutzend

encerrar • zerratu, zerra, zerratzen (du)

encerrar bajo llave • giltzapetu

encerrar; encubrir, entapujar • ezkutatu

encerrar; incluir • an sar e-an sardtu

encerrar; internar • barruan sartu

encespedaje • zohiztapen

encespedaje • zohiztapen

encespedar • zohiztatu

encespedar • zohiztatu

encestar; enredar, entra par • sareratu

encharcar • urez bete

encharcar; enfangar, enlodar • orakatu eorakaa orakatzend

encharcar; enfangarse • istildu

enchevique • mentxevike

enchironar • giltzaperatu

enchufar; pronunciar, vocalizar • ahoskatu

enchufe • entxufe

enci a; enzi a • entzi a

enci a; pasada eded • gainean

enci a; ú-ren gainean ö sobre, úhorrez gainera öade ás de eso • gain-

encía • oi

encía • oi

encía • haginoi

encía • oi

encíclica • entziklika

encíclica • entziklika

enciclopedia • entziklopedia

enciclopedia • entziklopedia

enciclopédico • entziklopedi

enciclopédico • entziklopediko

enciclopedismo • entziklopedis o

enciclopedismo • entziklopedis o

enciclopedista • entziklopedista

enciclopedista • entziklopedista

encierro • an sartze e-an sartzed

encierro • herstoki

encierro • herstegi

encima, arriba • gainean

encina • arte epalabra co pc arta-d

encina • arte

encinal • artadi

encinal; aizal • artadi

encinta • izor

encintar • xingolaztatu

ención honorífica • ohorezko aipa en

encionar; entar • ahotan hartu

encionar; entar, ú • aitatu

encizañar • hirakaz bete

encizañar • hiraka erein

enclanque • txakil

enclavamiento • jartoki

enclavar • iltzez josi

enclavar • erditan ezarri

enclave • barrendegi

enclave; internado • barrendegi

enclavijar • ziriztatu

enclavijar; ensartar • ziriztatu

enclenque • gelge

enclenque • meheko

enclenque • gaixokor

enclenque; es irriado • mekel

enclenque; escuálido • txankil

enclenque; suave, te plado • epel

enco endable • go endagarri

enco endable; reco endable • go endagarri

enco endar • kargu e an

enco endar; reco endar • go endatu

enco iable • goiesgarri

enco iable • goiesgarri

enco iasta • goreste

enco iástico; laudatorio • goresteko

enco ienda; reco endación • go endio

enco ienda; reco endación • go endu

enco io • gorespen

enco io edigno ded • goresgarri

encofrado • moldeztaketa

encofrado • zur olde

encofrador • moldeztatzaile

encofrador • moldeztatzaile

encofrar • moldeztatu

encofrar • moldeztatu

encoger • oilatu eoilaetuda oilatzend

encogeresed earropakd • urak hartu

encogerse • kiribizkaldu

encogerse de ho bros • bizkarra uzkurtu

encogerse de ho bros • soinak goratu

encogerse, entornar los ojos • epeldu

encogimiento • kikiltze

encogimiento • uragatiko laburtze

encogimiento • kizkurpen

encolador • kolatzaile

encolador • kolatzaile

encoladura • kolapen

encoladura • kolapen

encolar • kolatu

encolar • mkolaztatu ekolaztaa kolaztatzend

encolar; engo ar, pegar • kolatu

encolar; pegar • likatu elikaetuda likatzend

encolerizar • merrakindu eerrakina errakintzend

encolerizaresed; enfervorizar, enfurecerse • sutan jarri

encolerizaresed; enfervorizar, irritarse • koleratu

encolerizarse, enfurecerse, ensañarse • sumindu, sumin, sumintzen (da)

encolerizarse, montar en cólera, enfadarse • hasarretu (du)

encomio, elogio, alabanza • gorespen

encona iento; infección • zoldura

encona iento; infección • zoltze

enconarse • pozonatu

enconarse; hacerse perspicaz, infectarse • zolitu ezolietuda zolitzend

enconarse; infectarse • zornatu

enconarse; infectarse • zoldu

enconarse la herida; interceptar, obstinarse • zipoztu ezipozetuda zipoztend

encontradizo • topakor

encontradizo • topakor

encontrar, acertar, adivinar • atzeman, atzeman, atzematen (du). atzeman, atzeman, atzemaiten (du)

encontrar, establecer • iratu (du)

encontrar, hallar, descubrir, localizar • aurkitu, aurki, aurkitzen (du). aurkitu, aurkit, aurkitzen (du). aurkitu, aurki, aurkitzen (du)

encontrar la horma de su zapato • neurriko zapatak egin, (neure, heure, bere...) neurriko zapata harrapatu, neurriko zapata topatu

encontrarse, hallarse • ediren (da)

encontrarse; topar • enkontru egin

encontrár(selo) hasta en la sopa • oinatzarria lez topatu

encontronazo • tunpateko

encopetar, engreírse • kopetatu, kopeta, kopetatzen (da)

encopetar; úhorrek du kopetal ö ìvaya papo que tienel • kopetatu

encorajinada ente; valientemente • kuraioski

encorajinadamente • kuraioski

encorajinado • kuraios

encorajinado; te erario, valiente • kuraios

encorajinarse • kuraiatu

encorchar • kortxoztatu

encorchar • kortxoztatu

encordar • kordak ipini

encordar • kordak ipini

encordelar • kordeleztatu

encordelar • kordeleztatu

encortinar • gortinaztatu

encortinar • gortinaztatu

encorva iento; gibosidad • konkortasun

encorvado • kakodun

encorvado; giboso, jorobado • konkordun

encorvadura; pandeo • konkordura

encorvar, inclinar, torcer, arquear • makurtu, makur, makurtzen (du)

encorvaresed; jorobarse, postrar • konkortu

encorvarse • makotu

encorvarse; alearesed e etalakd, uellear • malgutu

encorvarse, inclinarse, torcer, arquearse • makurtu, makur, makurtzen (da)

encostrarse • lazkartu

encostrarse • lazkartu

encrespamiento • kizkurraldi

encrespamiento • kizkurtze

encresparesed; ondear, ondular • uhindu

encresparse • kizkur bihurtu

encrucijada • bidarte

encrucijada, confluencia • gurutze-bide

encrucijada, confluencia (de caminos) • gurutze-bide

encrucijada, cruce, bifurcación • bidegurutze. bidegurutz

encu brar; erguiresed, ganar • goititu

encu brimiento • gorapen

encuadernación • koadernaketa

encuadernación; revestimiento • azaleztapen

encuadernador • koadernatzaile

encuadernador • azaleztatzaile

encuadernador deslizante • orri-lokailu irristakor

encuadernador tipo Fastener • itxigailu erako orri-lokailu

encuadernadora • koadernagailu

encuadernadora • koadernagailu

encuadernar • liburua josi

encuadernar • koadernatu

encuadernar • orriak lotu; orriak josi

encuadrar • laukian sartu

encuadrar • koadroan sartu

encuadrar • laukitu elaukietuda laikutzend

encuadrar • akoplatu eakoplaa akoplatzend

encuadre; arco • bornu

encuadre; localización, pose • kokatze

encubierto; escondrijo, íntimo • izkutu

encubridor • izkutatzaile

encubridor • estaltzaile

encubridor; en ascarador • maskaratzaile

encubridor; en ascarador • mozorrotzaile

encubrimiento • estalpen

encubrir; ocultar, tabicar • tapatu

encuentro • topaketa

encuentro • suertatze

encuentro • elkarraldi

encuentro de vías • bidegurutze

encuentro eelkard • aurkitze

encuentro; junta, reunión • bilera

encuentro; recaudación, recogida • bilketa

encuesta • inkesta

encuesta; interrogatorio, pregunta • itaunketa

encuesta; pregunta • galdekizun

encuestador • inkestatzaile

encuestador • inkestari

encuestador • inkestalari

encuestar • inkestatu

encuestar; escrutar, exigir • galdetu

ende epord • horraitio

ende epord • hori dela eta

ende epord • hortaz

ende epord; ergo, OMQ por tanto • beraz

ende epord; OMQ obstante enod, por ese otivo • horregatik

ende epord; OMQ porque, OMQ pues • bada

endé ico • usuko

ende oniado • deabrudun

ende oniado; poseso • deabrudun

ende oniar • deabruak hartu

ende oniar • deabrua sartu

endeble • mirriz

endeble; enjuto, escuálido • mirrin

endecasílabo • endekasilabiko

endecasílabo • endekasilabiko

endecha • eresi antzeko kantu

endecha • eresi antzeko kantu

enderezadamente • zuzenik

enderezadamente • zuzendurik

enderezador • drezatzaile

enderezador • drezatzaile

enderezamiento • drezatze

enderezamiento • zuzentze

enderezar • arteztu, artez, artezten (du). arteztu, artez, artezten (du)

enderezaresed; erguiresed, ponerse en pié • zutitu

enderezarse • zutundu

enderezarse, ponerse derecho, ponerse recto • arteztu, artez, artezten (da). arteztu, artez, artezten (da)

endeudarse • zordundu

endeudarse • zorrak hartu

endiabladamente • deabrukiro

endiabladamente • deabrukiro

endiablado • deabrutu

endiablaresed; údeabrual ö ìvotoal diablol, údeabruaren larruduna ö de la piel del diablo • deabrutu

endiablarse • deabrutu

endibia • endibia

endibia • endibia

Endibias gratinadas • Endibia gratinatuak

endicante • eskelari

endicidad • eskalego

endicidad • eskaletasun

endigando • eskez

endigando; pidiendo • eskean

endigar • eskez egon

endigar • eskean ibili eegind

endilgar; for alizar, formar • eratu

endiosamiento • jainkotze

endiosamiento • jainkotze

endiosarse • jainkotu

Endivias a la crema • Endibiak krematan

Endivias asadas al "bacon" • Endibia erreak beikonez

Endivias braseadas • Endibia txingarrestatuak

Endivias rellenas • Endibia beteak

endocarpio • endokarpo

endocarpio • endokarpo

endocrino • endokrino

endocrino • endokrino

endocrinología • endokrinologia

endocrinología • endokrinologia

endocrinólogo • endokrinologo

endocrinólogo • endokrinologo

endodermo • ebiolcd endoder o

endodermo • endoder o

endógeno • endogeno

endógeno • endogeno

endoparásito • barnebizkarroi

endoparásito • barnebizkarroi

endós osis • endos osi

endós osis • endos osi

endosable • endosagarri

endosable • endosagarri

endosante • endosatzaile

endosante • endosatzaile

endosar • nbesteganatu ebesteganaetuda cctzend

endosar • endosatu

endosar • endosatu

endoscopio • endoskopio

endoscopio • endoskopio

endoso • endosu

endoso • leporaketa

endoso • endosu

endosper a • endosper a

endosper a • endosper a

endospora • endospora

endospora • endospora

endotelio • endotelio

endotelio • ebiolcd endotelio

endotér ico • eki cd endoter iko

endotér ico • endoter iko

endrina • basaran

endrina • basaran

endrinal • basarandi

endrinal • basarandi

endrino • elorri beltz

endrino • basaranondo

endrugo • otzur

endurecer • mokortu

endurecer • gogortu (du)

endurecer la tierra; estreñir, secaresed elurrad • idortu

endureci iento; obsesión, obstinación • te a

endureci iento; obstinación • itsudura

endureci iento; rigidez eanquilosisd • gogordura

endurecidamente • gogortuki

endurecidamente • gogortuki

endurecimiento • gogortze

ene istad • etsaitasun

ene istad • areriotasun

ene istar; alquistar • letzairazi eetsairaza etsairaztend

ene istarse • etsaitu

ene istarse • lareriotu earerioetuda areriotzend

eneágono • e atcd eneagono

eneágono • eneagono

eneándose; oviéndose • zirkin eginez

enear • zirkin eragin

enear; overse eligera ented • zirkindu

eneasílabo • eneasilabiko

enebro • orre

enemigo, adversario, contrincante • arerio

enemigo, adversario, hostil • etsai

enemigo encarnizado • etsai amorratu

enemigo; oposicionista • arerio

enemistad, hostilidad • etsaigo

eneo; ovi iento de i pulsión • zirkin

energ• eno • astazakil

energético • energi

energético • energetiko

energía • kalipu

energía • energia

enérgicamente • energiaz

enérgicamente • kaliputsuki

enérgico • ke endun

enérgico • kaliputsu

enérgico • kalipudun

Enero • Urtarril

enero • urtarril

enervación • ahuleri

enervación; exacerbación, frenesí • su indura

enervación; lasitud • makaldura

enester; necesidad • beharrizan

enester; obligación, pendiente • egiteko

enesteroso; necesitado, pobre • lander

enestra • menestra

enfadadizo • haserrekor

enfadadizo; enojadizo, iracundo • haserrekor

enfadado • haserre

enfadarse • azkandu

enfadarse; enfurruñarse, olestarse • muturtu e uturetuda uturtzend

enfadarse; hocicar, olestarse • muturtu

enfado • keixadura

enfado • haserredura

enfado; escozor • errasu in

enfado, ira, cólera • haserre

enfadoso • haserregarri

enfadoso; enojoso, irritante • haserregarri

enfangarse; hozar, revolcar • uxartu euxara uxartzend

enfardadora • fardoztagailu

enfardadora • fardoztagailu

enfardar • fardoztatu

énfasis • enfasi

enfático • enfatiko

enfático • enfatiko

enfer ar; indisponeresed, úgaixorik dago ö está alo • gaixotu

enfer arse; enroñar, roñarse las plantas • ugertu

enfer edad • gaixoaldi

enfer edad • erasun

enfer edad; al, pobreza de espíritu • gaixotasun

enfer edad de los ojos • beteri

enfer edad de los ojos • beteri

enfer edad del corazón; pena, tormento • bihoz in

enfer edad del sueño • loeria

enfer edad del sueño • loeria

enfer edades infantiles • haurren gaixotasunak

enfer edades infantiles • haurren gaixotasunak

enfer edades venéreas • gaixotasun benereoak

enfer edades venéreas • gaixotasun benereoak

enfer ería • erizaindegi

enfer ería elanbidead • erizantza

enfer ero • erizain

enfer ero; sanitario • erizain

enfer eroa ra • gaixozain

enfer izo • minontzi

enfer izo; alsano • gaixobera

enfer izo; alsano, órbido • erikor

enfer izo; enfer ucho, alsano • gaixoti

enfer izo; órbido • gaizpera

enfer ucho • gaixoti

enfermar • eritu

enfermar, caer enfermo • eritu (da)

enfermedad • Eritasun, gaixotasun, gaitz.

enfermedad • eritasun

enfermedad • erazu

enfermedad, mal • erigo

enfermedades cardiovasculares • Gaixotasun kardiobaskularrak, bihotzaren eta odol hodien gaixotasunak.

enfermedades de la piel • Azalaren gaixotasunak.

enfermedades infecciosas enfermedades infecciosas enfermedades infecciosas • Infekziozko gaixotasunak; gaixotasun kutsakorrak, kutsaerrazak.

enfermo • gexorik. gaisorik

enfermo • eri

enfermo, -a • Gaixo, eri.

enfermo, -a crónico,-a • Gaixo kroniko.

enfermo, -a mental • Buruko gaitzdun, burutik gaixo dagoen(a).

enfermo, enferma • eri

enfermo, enfermito, malito • gaixo

enfermo o débil mental • burugaixo

enfervorizador • berotzaile

enfervorizar; irritaresed, provocar • narritatu

enfilar • lerrokatu

enflaquecimiento • mehetze

enfocar • fokatu

enfocar • ra begira e-ra begiradtu

enfocar • lfokoratu efokoraetuda fokoratzend

enfocar • era e-eradtu

enfoque • fokatze

enfoque • fokatze

enfrasca iento; in ersión, su ersión • murgiltze

enfrascamiento • flaskoratze

enfrascar • flaskoratu

enfrascar • flaskoratu

enfrascarse • leporaino sartu

enfrascarse • oaz erabat e-az erabat arduradtu

enfrascarse • an urgil e-an urgilddu

enfrentamiento • aurkaketa

enfrentamiento • aurkaketa

enfrentar • mburuzkatu eburuzkaa buruzkatzend

enfrentaresed; oponeresed, rebatir • aurka egin

enfrentaresed; oponerse • buru egin

enfrentarse • aurpegi e an

enfrente; úzure ondoan ö juntoa ti • ondo-

enfrentemiento • buruzkaldi

enfria iento nasal; oquillo, ro adizo • mukieri

enfriador • hotzaile

enfriador; frigorífico, nevera • hozkailu

enfriador; refrigerante • hozkarri

enfriamiento • hozdura

enfriamiento • hozdura

enfriamiento de amistad • hits

enfríar la ca a • ohea hoztu

enfriaresed; resfriar • hotzarazi

enfundadura • magina

enfundadura; fardel, fardo • zorro

enfundar • zorrotu

enfundar; envainar, envasar • zorroratu

enfurecerse; estar enfadado • haserre izan

enfurruñamiento • musturgo

enfurruñamiento • musturgo

enfurruñamiento, rabieta, enfado, enojamiento • muturgo

enfurruñarse • musturtu

engalanadamente • apainki

engalanadamente • apainki

engalanar; enjoyar • bitxitu ebitxitu

enganchado, -a • [col.] (Droga) zaletu, (drogari) atxiki, (drogaren) mende. Se empieza fumando porros y, al final, terminas enganchado a la heroína = Porroak erretzen hasi eta heroinaren mende amaitu.

engancharesed; jorobarse • krokatu

enganche • krokagailu

enganche • krokadura

engangrenarse • pas atu

engangrenarse; grangrenarse • pas atu

engañabobos • engainagailu

engañabobos; engañador • engainatzaile

engañabobos; engañoso, truculento • engainagarri

engañador; estafador, truhán • azpilapur

engañar • zi ardikatu

engañar a, equivocar a, trompar a • tronpatu, tronpa, tronpatzen (du)

engañar, deslumbrar, fascinar, seducir, ilusionar • liluratu, lilura, liluratzen (du)

engañar, deslumbrar, fascinar, seducir,ilusionar • liluraztatu, lilurazta, liluraztatzen (du)

engañar; engatusar, estafar • atzipetu

engañar; estafar • ziria sartu

engañarse, deslumbrarse, fascinarse, seducirse, ilusionarse • liluratu, lilura, liluratzen (da)

engañarse, equivocarse, tromparse • tronpatu, tronpa, tronpatzen (da)

engañifa • triki ailu

engaño • atzipe endu

engaño; falacia • zi arku

engaño; fraude, parte casi seca del árbol • marro

engaño; fraude, superchería • engainu

engañosamente • gezurrez

engañoso; fraudulento • maulazko

engarce; engaste • zartaketa

engarce; engaste, ontaje de piezas • kokadura

engarzar • kateatu

engarzar • kate egin

engastar • xartatu

engatusador • atzipeti

engatusador • atzipeti

engatusar; escabulliresed, persuadir • li urtu

engendrador • sortarazle

engendrador • sortarazle

engendrar • sortarazi

engendro • itxuragabeko gauza

engendro; feto • u egai

engendro; insensibilidad • sorkeria

engendro; onstruo • munstro

englobar • barnean hartu

englobar • oro hartu

engomar • go atu

engomar • go aztatu

engordar • potoldu epotoleduda potoltzend

engorde • gizenketa

engorde • gizentze

engorroso, fastidioso • gogaikarri

engorroso; i pedi ento, obstáculo • eragozkarri

engranaje • engranaje

engranaje • engranaia

engranaje; estría, oldura • horzkadura

engranar • engranatu

engranar • engranatu

engrandecerse • handiztatu

engrandecimiento • handiztapen

engrasador • urindatzaile

engrasador • koipeztagailu

engrasador • koipeztatzaile

engrasar • urindatu

engrasar; pringar • koipeztatu

engrase • koipeztaketa

engrase • koipaketa

engrase • urindadura

engrei iento; jactancia, orgullo • harropuzkeria

engreído; gracioso • lanezadun

engreído; infatuado • haizeputz

engreimiento • galania

engreimiento, pavoneo, hinchazón, presunción • letatze

engreimiento, pavoneo, hinchazón, presunción • letamendu. letamendu

engreimiento, presunción • ustekeria

engreír; ostentar • iarranditu earrandietudv arranditzend

engreirse; enorgullecerse, envalentonarse • oilartu

engreirse; hinchar, inflar • hanteud

engrosamiento • loditze

engrosamiento • lodiune

engru ecerse • pirikornatu

engru ecerse • pirikornatu

engrudo • urai

engrudo • urahi

engua; enoscabo, reducción • urri endu

engua; necesidad • mengoa

enguado • gutxitu

enguado • txikitu

enguado • urritu

enguado • eskastu

enguante • hilbehera

engullir • irentsi

enharinar • irindatu

enharinar • irineztatu

enhebrar • haria sartu

enhebrar • albainutu

enhebrar • haria sartu

enhebrar • albinotu ealbinoa albinotzend

enhebrar; ensartar • hariztatu

enhir • menhir

enhir • iruinarri

enhora ala • ordutxarrean

enhora ala • ordutxar

enhora ala; fatal ente, infaustamente • da urik

enhorabuena • zorioneakd

enhorabuena, felicidad • zorionak

enig a • enig a

enig a • enig a

enig ático • enig atiko

enig ático; isterioso • misteriotsu

eningitis • meningitis

enisco • menisko

enja brar • erlaku ea egin

enja brazón • erlaku aldi

enja brazón • erlaku aldi

enja bre • erlaku e

enja bre • erlaku e

enjabonar • xabondu

enjabonar; jabonar • xaboitu

enjaezamiento • tresnadura

enjaezamiento • tresnadura

enjaezar; equipar, oldear • tresnatu

enjal a • txal a

enjal a • txal a

enjalmar • txal atu

enjalmar • txal atu

enjambre • mulko

enjaulamiento • kaiolaratze

enjaulamiento • kaiolaratze

enjaular • kaiolaratu

enjaular • kaiolan sartu

enjoyar • bitxiztatu

enjoyar • bitxiztatu

enjuagar • irauzi

enjuagar • ixarratu

enjuagar • ahoa garbitu

enjuagar; fregar la vajilla • xafarratu

enjuagar la boca • xafarratu, xafarra, xafarratzen (du)

enjuague • irakuzketa

enjuague • irakuztaldi

enjugador • xukagailu

enjugador; escurridor • xukatzaile

enjugar; secarse • sikatu

enjuiciable • juzgagarri

enjuiciable; opinable • irizgarri

enjuiciamiento • juzgapen

enjuiciar; fallar eauzitegiand, juzgar • epaitu

enjuiciar; juzgar, sentenciar • juzgatu

enjuiciar; opinar • ri iritz e-ri iritzdi

enjuiciar; procesar • auzitu eauzietuda auzitzend

enjundia; anteca • gantz

enjundia; entidad, extracto • funts

enjundia; entraña, entrañable • ma i

enjundia; grasa, anteca • koipe

enjutez • zi eldura

enjutez • zi eldura

enjuto • xuku

enjuto • xuko

enlace • lotune

enlace; interino, inter ediario • bitarteko

enlace; trabazón • joskura

enladrillador • adreilatzaile

enladrillador • adreilatzaile

enladrilladura • adreiladura

enladrilladura • adreiladura

enladrillar • adreilatu

enladrillar • adreilatu

enlatado • potoraketa

enlatado; envasado • potoraketa

enlatar • potoratu

enlatar; envasar • potoratu

enlodar • basaz zikindu

enloquecedor • erogarri

enloquecer • zoro arazi (du)

enloquecer; infatuar • eroarazi eeroaraza eroaraztend

enloquecer; infatuar, ponerlea uno taru ba • zorarazi

enloqueceresed; sonado • burutik egin

enloquecerse • burua galdu

enloquecerse, enloquecer • erotu

enlosador • lauzari

enlosador • lauzari

enlosar • iharlosatu eharlosaetuda harlosatzend

enlosar • lauzatu

enlustrar • disdira atera

enlutar • lutuz jantzi

enlutar • lutuz jantzi

ennegrecer • beltzitu, beltzi, beltzitzen (du)

ennegrecer; tiznar • mbeltzitu ebeltzetuda beltzitzend

ennegrecerseesed • belztu

ennegrecersese • belztu

ennegreci iento; espacio ennegrecido, ancha • beltzune

ennegrecimiento • belzte

ennoblecedor • noblegarri

ennoblecedor • noblegarri

ennoblecerse • nobletu

ennoblecerse • nobletu

ennoblecimiento • nobletze

ennoblecimiento • nobletze

ennuco • zikiro

eno esod sino • ezpada

enojadizo • haserrekor

enojar • enoiatu

enojar; irritar • isu inarazi esu inaraza su inaraztend

enojo; fastidio • enoiu

enojoso; irritante, rebelable • asaldagarri

enopausia • menopausia

enor • txikien

enor • minor

enor de edad; ú • adingabe ekod

enor e ente; espantosa ente, pavorosamente • ikaragarriro

enor e ente; in oderadamente • neurrigabeki

enor e; extraordinario, orrocotudo • itzelezko

enor e; in oderado • handigaitz

enor idad • eskergatasun

enor idad; in ensidad • neurrigabetasun

enorgulleci iento; esponja iento, hinchamiento • harrotasun

enorgullecimiento • harrotze

enos • gutxien

enos • minus

enos al; por lo enos ezenbakiekind, siquiera • gutxienez

enoscabo • eskasketa

enoscabo; enosprecio, inusvaloración • txikiespen

enra ada; follaje • hostope

enra ado • abarrarte

enra ado • abarreria

enra ado; ra aje • abarrak

enraizar • sustriak bota

enraizar • sustartu esustara surtartzend

enramar • abarreztatu

enramar • abarrak bat eud

enranciarse • gardingatu

enranciarse • l inkortu e inkoretuda inkortzend

enranciarse • gardingatu

enranciarse; ranciar • nkandingatu ekardingaa kardingatzend

enrarecer • arraroztatu

enrarecer • arrarotu

enrarecer; entresacar, escasear • bakandu

enrareci iento; engua, reducción • urritze

enrareci iento; entresaca • bakanketa

enrarecimiento • arraroztapen

enrarecimiento • bakantze

enrasado • berdintze

enrasado; igualación • berdintze

enredadera • aihen-belar

enredadera • aihen-belar

enredador • zara atikatsu

enredador • nahastalari

enredador; alestar, pesadilla • egoezin

enredador; i parable, revoltoso • geldigaitz

enredijo • txi urri

enredo • lapatinkeria

enredo; jaleo, salsa • saltsa

enredo; jerigonza, revoltillo • lazka

enrejado • barrotegi

enrejado; reja, rejilla • burdinsare

enrejado; verja • burdin-hesi

enrejar • burdin-hesia jarri

enrejar • burdin-hesiaekd jarri

enrevesado • bihurri

enrevesaresed; tergiversar • aldrebestu

enrevesarse • aldrebestu

enriquecedor • aberasgarri

enriquecedor; lucrativo • aberasgarri

enriquecer, hacer rico • aberastu, aberats, aberasten (du)

enriqueceresed; údirurik gabe ö sin dinero, údiru nahiko ö bastante dinero ead • dirutu

enriquecerse • aberastu

enriquecerse • joritu

enriquecerse • aberatsi

enriquecerse, hacerse rico • aberastu, aberats, aberasten (da)

enriquecimiento • aberaste

enristrar • kordatu

enristrar; ensartar, trenzar • kordatu

enristrar; poner en ristre, trenzar el pelo • txirikordatu

enrocar • goruan bildu

enrocar exake jokoand • endrokatu

enrojecer • gorritu (du)

enrojecer • ngorriztatu egorriztaa gorriztatzend

enrojecer; salirle los colores • elotsagorritu elotsagarrietuda ccrritzend

enrojecerse • gorritu (da)

enrojeci iento; rojez, rubor • gorritasun

enrojecimiento • gorriune

enrolar • izena hartu

enrolar • zerrendan sartu

enrollamiento • biribilkapen

enrollamiento • biribilkapen

enrollar • biribilkatu

enrollar; retorcer, rodar • biribilkatu

enrollarse • itzuli, itzul, itzultzen (da)

enronquecer • eztarria itxi

enronquecer; resfriar • erlastu

enroque • endroke

enroque • endroke

enroscado • kiri ildu

enroscado • kiri ildu

enroscarse • kiri ildu

enroscarse; fruncir • kiribiltu

enroscarse las culebras • karabilkatu

enroscarse las culebras • karabilkatu

enrudecer • basatu

enrudecer; újendearrunta ö el pueblo llano, úazalarruntez ö encuadernado en r•stica • arruntu

ensa blador • mihiztatzaile

ensa blador • mihiztatzaile

ensa bladura; ensa ble • mihiztapen

ensa blaje • mihiztadura

ensa blaresed; entrelazar • gardainatu

ensa ble • mihiztapen

Ensaimadas • Entsaimadak

ensaje; isiva, recado • mezu

ensajería; recadería • mandatalgo

ensal o epord • mo entuan

ensal o epord • sorginkeriaz

ensalada • entsalada

ensalada • entsalada

Ensalada Andaluza • Entsalada andaluziarra

Ensalada caliente de mollejas y faisán • Faisai eta esnakien entsalada beroa

Ensalada catalana • Entsalada kataluniarra

Ensalada china • Txinako entsalada

Ensalada china • Txinatar entsalada

Ensalada china con rollo de primavera • Txinako entsalada udaberri-erroiluekin

Ensalada chispa • Izpi-entsalada

Ensalada completa • Entsalada konpletoa

Ensalada con bogabante • Entsalada abakandoarekin

Ensalada corriente • Ohizko entsalada

Ensalada de aguacates con salmón • Aguakate eta izokin entsalada

Ensalada de angulas • Txitardinen entsalada

Ensalada de bacalao ahumado con pimientos del piquillo • Entsalada, bakailoa ketu eta pikillo piperrezkoa

Ensalada de bacalao con aceite de habitas tiernas • Entsalada, bakailoa eta baba txiki samur oliozkoa

Ensalada de bacalao y centollo con vinagreta de trufa • Entsalada, bakailoa eta txangurrozkoa boilurrezko oliozpinarekin

Ensalada de bogabante con nueces • Abakando-entsalada urrekin

Ensalada de brotes de soja • Soja-ernamuinezko entsalada

Ensalada de buey de mar en su jugo natural • Buia-entsalada bere zuku naturalean

Ensalada de chipirones con setas • Txipiroi eta perretxiko entsalada

Ensalada de cogollitos y puntas de espárragos • Kukuilutxo eta zainzuri-punten entsalada

Ensalada de cogollos con anchoas • Kukuiluak antxoekin

Ensalada de endivias • Endibien entsalada

Ensalada de endivias al Roquefort • Endibien entsalada Roquefort-az

Ensalada de endivias con manzanas y nueces • Endibien entsalada sagar-intxaurredin

Ensalada de escalibada con vinagreta de aceitunas negras • Eskalibada-entsalada oliba beltzen ospiltzaltzarekin

Ensalada de fetucinis con almejas y angulas • Fetucinis-entsalada muxila eta txitxardinekin

Ensalada de filetes de ventresca y cebolla dulce • Mendreska-xerren entsalada eta kipula gozoa

Ensalada de foie-gras con maiz • Foie-gras entsalada artoarekin

Ensalada de frutas refrescadas al marraschino • Frutu freskuen entsalada marrastxino erara

Ensalada de frutos del mar • Itsaski-entsalada

Ensalada de gambas y mahonesa • Ganba eta mahonesa-entsalada

Ensalada de judías verdes y trufas • Indibaba berde eta trufen entsalada

Ensalada de kokotxas sobre pimientos verdes • Kokotxa eta piper berdeen entsalada

Ensalada de la huerta con cigalitas • Baratze-entsalada zigalatxoekin

Ensalada de langostinos con aguacates y kiwis • Otarrainska entsalada aguakate eta kiwiarekin

Ensalada de lechuga y tomate • Uhaza-tomatezko entsalada

Ensalada de piperrada con bacalao • Entsalada, piperrada eta bakailozkoa

Ensalada de piperrada vasca con bacalao pocheado • Entsalada, piperrada eta bakailo erdi egosizkoa

Ensalada de primavera • Udaberri-entsalada

Ensalada de queso de cabra con vinagreta de remolacha y galletas de sésamo • Entsalada, ahuntz-gazta eta erremolatxa eta sesamo galleta ospiltzaltzazkoa

Ensalada de salmón y angulas • Izokin eta txitxardi-entsalada

Ensalada de tomate con pimienta negra y aceite de oliva virgen • Entsalada, tomate eta oliba olio piperrauts beltzezkoa

Ensalada del tiempo • Sasoiko entsalada

Ensalada especial de la casa con trufas, magret y jamón de pato • Etxeko entsalada berezia trufa, magreta eta ahate-urdaiazpikoarekin

Ensalada Gatzaga de pescado templado a la vinagreta de almejas • "Gatzaga" entsalada, arrain epelezkoa, almeja-oliozpinarekin

Ensalada ilustrada • Entsalada hornitua

Ensalada martinica con gambas • Martinicar entsalada ganbekin

Ensalada mixta • Entsalada nahasia

Ensalada mixta con berros • Entsalada nahasia berroekin

Ensalada rusa • Errusiar entsalada

Ensalada templada de bogavante • Mixera entsalada epela

Ensalada templada de colas de cangrejo • Karramarro-isatsen entsalada epela

Ensalada templada de pasta fresca y verduras del tiempo • Pasta fresko eta sasoiko barazkidun entsalada epela

Ensalada templada de salmón fresco • Izokin freskodun entsalada epela

Ensalada templada de sesos y cigalitas • Muin eta zigalatxoen entsalada epela

Ensalada templada de verduritas frescas con salsa de mostaza en grano • Entsalada epela, barazki freskozkoa, ziape-aleko saltsarekin

Ensalada templada del día • Eguneko entsalada epela

ensalada; úgatzaren estanko ö estanco de la sal, úgatzako denda ö el estanco de la sal • gatz-ospindu

Ensalada verde • Entsalada berdea

ensaladera • entsaladontzi

ensaladera • entsaladontzi

Ensaladilla oriental • Ekialdeko entsalada

ensalivar • txuztatu

ensalivar; insalivar • txuztatu

ensalmar • sorginkeriaz sendatu

ensalmar • hezurrak sendatu

ensalzador • goratzaile

ensalzar • laudoak e an

ensanchador; extendedoread epertsonad • zabaltzaile

ensanche • zabalbide

ensanche • zabladegi

ensanche; espacio • zabalgune

ensanche; extendedero • hedagune

ensangrentar; asacrar, atar • sarraskitu

ensangrentar; sangrar • odoleztatu

ensangrentar; sangrar • odoldu

ensañamiento • krudelkeria

ensañamiento • krudelkeria

ensañarse • krudelkeriaz jokatu

ensañarse • ekin eta ekin ibili

ensayar • saioeakd egin

ensayista • saiolari

ensayista • saiolari

ensayo; ensayo literario • saiaketa

ensayo; experimento • saiakuntza

ensayo; intento, prueba • saiakera

ensayo; intento, tentativa • entseiu

ensayo (normal) • ensaio

ensayo (teatral).? • entseiu

ensebarse • zihatu

ensebarse • zihoztatu

ensenada • senaia

ensenada • senaia

enseña • entseina

enseña; signo • ikur

enseñable; expositivo, ostrable • agergarri

enseñable; instructivo • irakasgarri

enseñante, maestro, profesor • irakasle

enseñanza • irakaspen

enseñanza • irakatsi

enseñanza • Irakaskuntza.

enseñanza • irakaskuntza

enseñanza, capacidad de enseñar • irakasmen

enseñanza; instrucción • irakaspen

enseñanza; instrucción, agisterio • irakaskintza

enseñanza, lección, educación • irakaskintza

enseñanza no reglada • Irakaskuntza arautugabe.

enseñanza primaria • Lehen hezkuntza.

enseñanza reglada • Irakaskuntza arautu.

enseñanza secundaria • Bigarren hezkuntza.

enseñar • erakatsi (dio). irakatsi (dio). irakatsi (dio).?

enseñar • erakutsi, erakuts, erakusten (du, dio)

enseñar, aleccionar • irakatsi (du, dio)

enseñar eez dakienarid; instruiresed, predicar • irakatsi

enseñar los dientes • hortzak erakutsi

enseñar; patentizar • agertarazi

enseñoreamiento • jauntzapen

enseñoreamiento • jauntzapen

enseñorearse • jaundu

enseñorearse • jaundu

enseres • lanabesak

enseres • triki ailuak

enseres; equipo, instrumento • tresneria

ensi is amiento • barnelilura

ensi is amiento • barnelilura

ensi is arse • onorberetu enoerbereetuda ccretzend

ensi is arse • barneliluratu

ensi is arse • barneliluratu

ensilar • siloratu

ensilar • siloratu

ensilladura • zelatze

ensilladura • zeladura

ensillar • zelatu

ensillar; gilar • zelatu

ensimismarse • (neure, heure, bere...) baitara bildu

enso brecer; parapetarse • igerizpetu egerizpeetuda gerizpetzend

ensoberbecerse • urguilutu

ensoberbecerse; esponjar • afotu

ensoñador • a eslari

ensoñador; iluso, soñador • a eslari

ensordecedor • gorgarri

ensordecedor • durundi handiko

ensordecedor; estridente, zu bón • burrunbari

ensordecedor; ri bo bante ezaratatsuad • burrunbatsu

ensordecer • gortu egoretuda gortzend

ensordeceresed; úgorra baino gorragoa da ö es ás sordo que una tapia • gortu

ensordecerse • gortu

ensortijado • karakoildu

ensortijado • kiribilatu

ensortijamiento • kiribilapen

ensortijamiento • karakoiltxe

ensortijarse • karakoildu

ensortijarse • kiribilatu

enstruación • menstruazio

enstruación; enstruo, regla • hileko

enstruar • hilekoa ukan

ensual • hilabeteroko

ensual; ensualidad • hileroko

ensual ente; todos los eses • hilero

ensualidad • hilabeteko sari

ensuciador • lohitzaile

ensuciamiento • zikintze

ensuciar • likistu, likits, likisten (du)

ensuciar • teiutu, teiu, teiutzen (du)

ensuciar • zetakatu ezetakav zetakatzend

ensuciar • sokitu esokic sokitzend

ensuciar, corromper • sokitu, soki, sokitzen (du)

ensuciar, manchar • zikindu, zikin, zikintzen (du)

ensuciar, manchar, cubrir de mugre • lohitu, lohi, lohitzen (du)

ensuciaresed; anchar, poluir • satsutu

ensuciaresed; haceresed i puro, anchar • likistu elikistena likitsd

ensuciarse • likistu, likits, likisten (da)

ensuciarse, cubrirse de mugre, mancharse • lohitu, lohi, lohitzen (da)

ensuciarse, mancharse • zikindu, zikin, zikintzen (da)

ensueño • a ets

ensueño; soñar, sueño • a ets

énsula • mentsula

entabladura • oholeria

entabladura; pavi entación, pavimento • zoladura

entablar • ri e-ri bide e and

entablar • oholeztu eoholeza oholeztend

entablar; entarimar • oholeztatu

entablar; establecer relaciones • harre anetan hasi

entablillar • ohol artean lot eud

entablillar • ohol artean loteud

entado; no brado • goraipatu

ental • adi eneko

ental • buruzko

ental; úbururaino nagol nazkaturik nagol ö ìya estoy hartol, úo • buru-

entalidad • mentalitate

entalidad • gogobide

entalidad • pentsakera

entalización • mentalizazio

entalizar • mentalizatu

entalladura • horzkada

entalladura; entalle, escalera de pelo al cortado eiled • horzkada

entallar • taiura egin

entalle • taiuera

entantería • apaladi

entari ado • dornadura

entari ado; pavi ento, piso • solairu

entari ado; tablado, tari a • oholtza

entari ador • dornatzaile

entari ador • dornatzaile

entarimar • zurtatu

entarimar • dornatu

ente; entidad • izakunde

ente; entidad, institución • erakunde

ente; ser, úizaki izanduna da ö es un ser existente • izaki

Ente Vasco de la Energía E.V.E. • E.E.E. Energiaren Euskal Erakundea * Energiaren Euskal Erakundea E.E.E.

entelequia • entelekia

entelequia • entelekia

entendederas • adi endu

entendederas; entendi iento, intelecto • adi endu

entendedor • ulertzaile

entendedor; oyente • aditzaile

entender, comprender • entelegatu (du, dio)

entender, comprender • aditu, adi, aditzen (du)

entenderse • aditu

entenderse, comprenderse • aditu, adi, aditzen (da)

entenderse mutuamente • elkarraditu

entenderse utuamente • elkarraditu

entendi iento; inteligencia • endelgu

entendi iento; interpretación • ulerkuntza

entendido; enterado, experto • aditu

entendimiento • entelegamendu

entendimiento • endelega endu

entendimiento • uler en

entendimiento, comprensión • hulermen

entendimiento, inteligencia • adimendu

entente • akordio

entera ente; entero, extre adamente • osorik

entera ente; global, intensamente • biziki

entera ente; íntegra ente, totalmente • osoro

enterado • az jabetu e-az jabetud

enteramente • xahu

enteramente, muy • txit

enteramente, totalmente • oroz

enterarse • -z jabetu

entereza • gogortasun

enternecedor; lenitivo, itigador • bigungarri

enternecimiento • hunkipen

entero, completo, total, todo • oso

enterrador • hobiratzaile

enterrador • lurpetzaile

enterrador • lurperatzaile

enterrador; sepulturero • ehorzle

enterrador, sepulturero • ehortzaile

enterrador; sepulturero • lurperatzaile

enterrar; inhu ar, sepultar • lurperatu

enterrar; inhu ar, sepultar • hobiratu

enterrar; inhu ar, sepultar • ehortzi

enterrar; sepultar • lurra e an

entibamiento • eskora-lan

entibamiento • eskora-lan

entibar • eskoratu

entibar; escorar • eskoratu

entibiar • zerrepeldu

entibiar, templar • epeldu

entidad asociada • elkartutako erakunde

entidad asociativa • elkarte

entidad cooperativa • kooperatiba

entidad; envergadura, i portancia • garrantzi

entidad; existencia, naturaleza • izate

entidad federada • federatutako erakunde, erakunde federatu

entidad; i portancia • zerrikusi

entidad promotora • erakunde sustatzaile

Entidades de la Administración Institucional • Erakunde-Administrazioko entitateak

Entidades Tuteladas de Investigación • Babespeko Ikerketa Erakundeak

entierro • hiletaekd

entierro; exequias, funeral • hilkizun

entierro; funeral, inhu ación • ehorzketa

entierro; funeral, otivo • okasio

entierro; inhu ación, sepelio • lurre ate

entierro; sepelio • lur e ate

entintar • tintaztatu

entintar • tintaztatu

entir • gezurra esan

entir • gezur egin

entir; úgezur-detektagailu ö detector de entiras, ú • gezurtu

entirijillas eded; intiendo • gezurretan

entiroso redo ado • gezurti huts

entiroso; trolero • gezurrontzi

entís; negación, negativa • uko

entís; negación, recusación • ukapen

ento ófilo • ento ofilo

ento ófilo • ento ofilo

ento ología • ento ologia

ento ología • ento ologia

ento ológico • ento ologiko

ento ológico • ento ologi

ento ólogo • ento ologo

ento ólogo • ento ologo

entol • mentol

entoldamiento • olanaztapen

entoldamiento • tandaztapen

entoldar • tandaztatu

entoldar • olanaztatu

entoldar • toldatu etoldaa toldatzend

entonación • intonazio

entonación • doinuera

entonación • intonazio

entonar • intonatu

entonar • tonu e an

entonar • doinutu edoinuetuda doinutzend

entonces • orduan

entonces ismo • orduantxe

entonces mismo • orduantxe

entonces; úzer ordu dar ö òqué hora esr • ordu-

entontecer, atontar, embrutecer • astotu, asto, astotzen (du). arstotu, arsto, arstotzen (du)

entontecerse • lerdotu

entontecerse, atontarse, hacerse un asno, embrutecerse • astotu, asto, astotzen (da). arstotu, arsto, arstotzen (da)

entornar • ertireki

entornar; entreabierto, entreabrir • ertireki

entornar los ojos • nirrotu

entornar los ojos • txitxildu

entornar los ojos • txilotu

entornar los ojos; serenaresed, tranquilizarse • naretu

entorno • Inguru, ingurune, ingurumari. La separación existente entre la escuela y el entorno = Eskolaren eta inguruaren arteko bereizketa.

entorno, círculo • barano

entorno; edioa biente, úingurugiroa kutsaturik dago ö el edio está conta inado • ingurugiro

entorno familiar • Familia ingurune.

entorno social • Gizarte ingurune.

entorpecer • trakestu

entorpecer • oztopoak jarri

entorpecer la libre circulación • eroso zirkulatzea oztopatu

entorpecer; obstaculizar, trastrabillar • behaztopatu

entorpecerse • dorpetu

entorpecerse • dorpetu

entorpeci iento; pesadez, pesadu bre • astuntasun

entorpecimiento • 1. Baldartze, gogortze. 2. Eragozpenak jartze, trabak jartze, oztopoak jartze.

entorpecimiento del tráfico • zirkulazioa oztopatze

entra ado • bilbapen

entra ado • bilbapen

entra ar; tra ar eoihalak egitekod • bilbatu

entra basaguas • uharte

entra basaguas; isla, isla de río • uharte

entra par • zorrez bete

entra par • zorrak egin

entra par • sarean erori

entrada • sarrera

entrada (medio o camino para entrar) • sarbide

entrada; sitio • sarleku

Entradas • Hasierakoak

entrado en años • urtetsu

entrante • sartzen den

entrante • sartune

entraña • haltsar

entraña; édula, n•cleo • gun

entraña; nuera, víscera • errain

entraña; tripa, víscera • errai

entrañable; ínti o, úbarruan dago ö estáa bordo • barru-barruko

entrañar; ingresar, internar • barneratu

entrar • hartu

entrar enaños; envejecer, úo • adindu

entrar, ingresar, introducirse, incluirse • sartu, sar, sartzen (da)

entrar por el ojo izquierdo • begi onetik ez sartu

entre. ? • arte

entre anos • esku artean

entre brazos • besartean

entre brazos • besartean

entre, de entre, que está entre • -en arteko

entre, en medio de • -en bitartean

entre, en medio de • -artean

entre, en medio de • -en artean

entre eses • tartekoak

entre eses • zizka- izkak

entre los vascos • euskaldunen artean

entre los vascos • euskaldunen artean

entre manos • esku artean

entre nosotros • gutartean

entre otros • besteak beste

entre otros; independiente ente de otros • besteak beste

entre piernas • iztartean

entre piernas • hankartean

entre piernas • istapean

entre, que está entre o en medio de • -en bitarteko

entre sollozos • zortinetan

entre; údatorrenartean ö ientras viene • artean e-rend

entre una cosa y otra • bana beste, banaz beste, batez beste

entrea igos • lagun artean

entreabierto; entreabrir • hertsireki

entreabrir • zirrikatu

entreabrir • erdi ereki

entreacto • pausarte

entreacto; interrupción • pausarte

entrec¹te • entrekota

entrec¹te; intercostal • saihetsarteko

entrecavar; escardar, fustigar • jorratu

entrecejo • betarte

entrecejo • betarte

entrecejo, ceño • bekain. bekain

entrechocar • elkar kolpatu

entreclaro • ilunska

entreco illado • ko atxo artekoead

entreco illado ead • ko atxo arteko

entreco illar • ko atxo artean ezarri

entreco illar • ko atxo artean ezarri esartud

entrecortar • tarteka ebaki

Entrecot • Saihetsartekoa

Entrecot a la creman de pimienta verde • Saihetsartekoa piperrauts berdeen kreman erara

Entrecot a la parrilla con estragón y charlotas glaseadas • Saihetsartekoa barrilan suge-belar eta karlota glaseztuarekin

Entrecot a la pimienta • Saihetsartekoa pipe rrautsaz

Entrecot a la plancha • Saihetsartekoa plantxan

Entrecot al estragón • Saihetsartekoa estragoiarekin

Entrecot al Roquefort • Saihetsartekoa Roquefort-az

Entrecot al tuetano • Saihetsartekoa hezurmuinaz

Entrecot con guarnición • Entrekota hornigaiekin

Entrecot con jamón y Oporto • Entrekota urdaiazpikoarekin Oporto saltsaz

Entrecot con salsa de berros • Saihetsartekoa berro saltsarekin

Entrecot de buey con salsa al vino tinto y su cañada • Idi-entrekota hezurmuin eta ardo beltzezko saltsarekin

Entrecot de Cebón • Cebongo saihetsartekoa

Entrecot de ternera con pimientos asados al horno • Txahal-entrekota labean erretako piperrekin

Entrecot de ternera con salsa de setas • Txahal-entrekota perretxiko saltsarekin

entrecruzamiento • gurutzadura

entrecruzamiento • gurutzadura

entrecruzar • gurutzatu

entrecruzar palabras • hitz nahastu

entredicho; ilícito, prohibición • debeku

entrega • entrega

entregar • entregatu

entrelazar • elkarrekin lot eud

Entremeses • Zizka-mizkak

Entremeses de la casa • Etxeko zizka-mizkak

Entremeses "Mesa" • "Mesa" zizka-mizkak

Entremeses variados • Zizka-mizka aukeratuak

entrenador • saiketari

entrenador • gertalari

entrenador; preparador • gertalari

entrenador; preparador • entrenatzaile

entrenamiento • saioaldi

entrenar; experi entar • saiotu esaioetuda saiotzend

entrenar; facultar, ocasionar • bide e an

entrenudo • adabetarte

entrenudo • adabetarte

entrepiernas • iztarte

entrepiernas • hankabitarte ehankarted

entrepiernas • iztarte

entreplanta • solairuarte

entreplanta • solairuarte

entresaca • tartebaketa

entresaca; restricción • murrizketa

entresacar • tartebaki

entresuelo • behegaineko

entresuelo • behegaineko

entretanto • bitartean

entretanto, mientras tanto • bitartean

entretejer • tartean eho

entretejer; espaciar, intercalar • artekatu

entretela • artetela

entretela • artehun

entretener; retardar • luza enduak e an

entreteneresed; estacionar, estancarse • geratu

entreteneresed; holgar, jugar • jolas egin

entretenerse • denbora e an

entretenerse • entretenitu

entretenerse • ondo pasatu

entretenido • entretenigarri

entretenido; parada, parado • geratu

entretenido; parada, parado • gelditu

entretenimiento • entreteni endu

entretenimiento • denbora e ateko

entretie po • negu-udarte

entrever • erdi-ikusi

entrever • erdikusi

entrevista • Elkarrizketa.

entrevista • elkarrikusketa

entrevista; interview • elkarrikuste

entrevistarse • elkar ikusi

entrevistarse • elkar intzatu

entrevistarse • elkarrizketatu

entristecedor • tristagarri

entristecedor • tristagarri

entristecerse • atsekabeztatu

entristecerse, ponerse triste • tristetu, triste, tristetzen (da)

entro eter • muturra sartu

entro eter • larteratu earteraetuda arteratzend

entro eter; anipular • ukondoa sartu

entro eteresed; angonear • muturra sartu

entro eteresed; in iscuir, intervenir • tartean sartu

entro etido; etete, narigón • sudurluze

entro etido; incisivo, penetrable • sarkor

entro etido; inclusión, insinuante • sarkin

entro etido; indagador ezelatariad, etete • barrandari

entrometido, audaz • sarkor

entrometido, audaz • sarkoi

entronca iento; entronque • enbortze

entronca iento; fraternidad, parentela • senidetasun

entronca iento; parentesco • ahidego

entroncar • enbortu

entronización • tronurapen

entronización • tronurapen

entronizar • tronuan ezarri

entronizar • tronuratu

entropía • entropia

entu ecerse • hoz indu

entu ecerse • malgortu

entu ecerse; envarar • mangutu

entu ecido • malgor

entu ecido • muskildu

entu ecido • hoz indu

entu ecido; inactivo, inerte • motel

entu ecimiento • hoz indura

enturbia iento; turbulencia • uherdura

enturbiamiento • uherdura

enturbiarse • uhertu

enturbiarse • lugitu

enturbiarse • arretu

entusias aesed • entusias atu

entusias o; exaltación • gogobero

entusiasmar • egogoberotu egogoberoetuda gogogberotzend

entusiasmo • entusias o

entusiasmo, ardor • gar

entusiasmo, fervor, ardor, afán, ahínco • suhar

entusiasmo, fervor, ardor, afán, ahínco, tenacidad • su-ta-gar

entusiasta • entusiasta

entusiástico • entusiastiko

entusiástico; fla ante, fla ígero • suzko

enu eración; listado • zerrendaketa

enu eración; recuento • zenbaketa

enu erar • banan banan aipatu

enu erar; listar, ordenar • zerrendatu

enudear • sarritan egin

enudear • askotan gertatu

enudear • xehero kondatu

enudear • maiz egin

enudillo • barruki

enudo • kaxkar

enunciación; anifestación, presentación • agerpen

enunciado • adierazburu

enunciado; entado, no brado • aipatu

envainar • llekaratu elekaraetuda lekaratzend

envainar euna espadad • maginaratu

envalentonarse; jactarse, ostentar • sendagailaekd egin

envaneceresed; fanfarronearesed, ufanarse • banotu

envaneceresed; fanfarronearse • bantatu

envaneceresed; gallar • burgoitu

envaneceresed; gallar, jactarse • ilarraindu

envanecerse • urase

envanecerse, engreírse, mostrarse arrogante o presuntuoso • burgoi izan (da)

envanecerse; hincharse, ingreirse • luhanditu euhandietuda uhanditzend

envanecimiento • artobero usain

envanecimiento • bantapen

envanecimiento • puzkeria

envasado • ontziraketa

envasador • ontziratzaile

envasador • ontziragailu

envasar; saquear • zakuratu

envase • kutxontzi

envejecer • zahartu, zahar, zahartzen (da)

envejecer • sentondu

envejecer • zaharkuldu

envejecer; úo • aguretu

envejecer; úzaude ixilikatso sorgin horil ö ìcállese vieja brujal • atsotu

envejecido • zaharkara

envejecido • zaharregin

envejecido; úo • zahartu

envejecimiento • zahartzapen

envejecimiento • zahartzapen

envenenador • pozointzaile

envenenador • pozointzaile

envenenamiento • pozoindura

envenenamiento • pozoina endu

envenenar • npozoindatu epozoindaa pozoindatzend

envenenar, empozoñar • pozoindu, pozoin, pozointzen (du)

envenenarse • pozointu

envenenarse, empozoñarse • pozoindu, pozoin, pozointzen (da)

envergadura • hegal-zabalera

envergadura; extensión • hedadura

envés; reverso • ifrentzu

envés; reverso, revés • aldeazpi

envés; reverso, úazpikoz gain öal revés • azpi

enviado, delegado, representante • bidali

enviar • bidali. biali

enviar; expender • bialdu ebiala bialtzend

enviar, mandar, expedir • bidali, bidal, bidaltzen (du, dio)

enviar, remitir • igorri (du,dio)

enviar un ensaje • mezua bidali

enviarse • igorri (da)

enviciaresed; i pregnar, infectar • kutsatu

enviciaresed; viciar • biziatu

enviciarse • biziora zaletu

envidador • enbidatzaile

envidador • enbidatzaile

envidar • enbido egin

envidar • enbidatu

envidia • bekaizko. bekaizko

envidia • bekaizgo

envidia • bekaizko

envidia • bekaizgo. bekaizgo

envidia • onda u

envidia; pelusa • bekaizkeria

envidia; pelusa, pelusilla • inbidia

envidiable • inbidiagarri

envidiable • inbidiagarri

envidiar • bekaiztu

envidiar • inbidiatu

envidiar • bekaitz izan

envidiar. ? • bekaiztu, bekaitz, bekaizten (du). bekaiztu, bekaitz, bekaizten (du)

envidiosamente • inbidioski

envidiosamente • inbidioski

envidioso • inbidiatsu

envidioso • inbidioso

envidioso • bekaizti. bekaizti

envidioso • mixkiri

envidioso; fisgón, etete • begiluze

envido • enbido

envido; envite e useand • enbido

envilecedor • zitalgarri

envilecedor; injurioso • doilorgarri

envilecer • jgizatxartu egizatxaretuda gizatxartzend

envileceresed; injuriar • doilortu

envileceresed; obstinarse, porfiar • petraldu

envilecerse • zikoiztu

envilecimiento • doilortze

envilecimiento • zitaltze

envío; expedición, re isión • bidalketa

enviudar • alargundu

enviudar • alargundu

envoltorio • andel

envoltorio; envoltura • bildukin

envoltorio; envoltura, forro • azal

envoltura • bilkin

envoltura de ciertas se illas; vaina • leka

envolvedor • paketari

envolvedor • lotzaile

envolvedor • lotzeko

envolvedor; recaudatorio • biltzeko

envolvente • inguratzaile

envolver en pañales • troxatu

enyesar • nigeltsutu igeltsuetuda egeltsutzend

enyesar • igeltsuztatu

enyesar • igeltsuztatu

enyesar • kisutu ekisuetuda kisutzend

enzarzar • sasitu esasietuda sasitzend

enzarzarse • sasitan nahasi

enzi a • ebiolcd entzi a

enzi ático • entzi azko

enzi ático • entzi atiko

eoceno • eozenaldi

eoceno • eozeno

eólico • eoliko

eólico • eoliko

eón • pixati

eón • txizati

eón; orinal • pixontzi

epéntesis • elingcd epentesi

epéntesis • epentesi

epentético • epentetiko

epentético • elingcd epentetiko

épica • epika

epicardio • eanatcd epikardio

epicardio • epikardio

epicentro • epizentru

epicentro • epizentru

epiciclo • epiziklo

epiciclo • epiziklo

épico • epiko

epic•reo • epikurear

epicureísmo • epikureis o

epicureísmo • epikureis o

epicúreo • epikurear

epide ia • epide ia

epide ia; epizootia, plaga • izurrite

epide ia; infección, peste • izurri

epidé ico • izurrite-

epidé ico • izurrizko

epidemia • Epidemia; izurri, izurrite, helde.

epidemia • helde

epidemiología • Epidemiologia.

epidér ico • epider iko

epidér ico • epider iko

epider is • epider is

epider is • epider is

epider is • azal intz

epidermis, capa exterior de la piel • larrumintz

epifanía • trufania

epifanía • epifania

epifito • epifito

epifito • epifito

epifone a • epifone a

epifone a • epifone a

epiglotis • epiglotis

epiglotis • epiglotis

epígono • epigono

epígono • epigono

epigra a • epigra a

epigra a • ziribertso

epígrafe • gainidazki

epígrafe • epigrafe

epilepsia • epilepsia

epilepsia • epilepsia

epiléptico • epileptiko

epiléptico • epilepsi-

epileptiforme • Epilepsia itxurako.

epílogo • atze-solas

epílogo • gibelsolas

epílogo • hitzartze

epinefrina • Epinefrina, adrenalina.

episcopado • apezpikuteria

episcopado • eliz barruti

episcopado; obispado • apezpikutza

episcopal • apezpiku-

episcopal • apezpiku-

episcopal • apezpikutar

episódico • episodiko

episódico • episodiko

episodio • episodio

episodio • episodio

episte ología • episte ologia

episte ología • episte ologia

epístola • epistola

epistolar • epistolar

epistolar • epistolar

epistolario • gutunliburu

epistolario • gutunliburu

epitafio • hilartitz

epitafio • epitafio

epitelial • epitelial

epitelial • epitelial

epitelio • epitelio

epitelio • epitelio

epíteto • epiteto

epíteto • elingcd epiteto

epizootia • minte

epizootia • epizootia

época • epoka

época de ies • uztaro

época de la cuna • sehaskaro

época de paz • bakealdi

época de paz • bakete

época de sie bra • hazaro

época de veda • debuku-aldi

época de verano • udate

época de verano • uda-aro

época, era, edad • -zaro

época, era, edad • zaro

época; ocasión, sazón • sasoi

epoesíad troqueo • trokeo

epónimo • eponi o

epónimo • eponi o

epopcd cha pán • kinkirrinkon

epopeya • epopeia

epopeya • epopeia

eque arse un ali ento por exceso de fuego • kiskali

equetrefe; pequeñajo, pequeño eestatura y cuerpod • kakanarru

equidad; justedad, justeza • justutasun

equidistancia • distantzikidetasun

equidistancia • urrunkidetasun

equidistante • distantzikide

equidistante • urrunkide

equidistante; úerdian dago ö está en edio • erdi-erdiko

equidna • ekidna

equidna • ezoolcd ekidna

equilátero • ekilatero

equilátero • aldekide

equilibrado • ekilibratu

equilibrado • neurrizko

equilibrante • orekatzaile

equilibrante • orekatzaile

equilibrar • dendunean ipini

equilibrar • orekatu eorekaetuda orekatzend

equilibrarse • ekilibratu

equilibrarse • orekatu

equilibrio • oreka

equilibrio • ekilibrio

equilibrio • dendu

equilibrio • gogoberdintasun

equilibrio eend • orekan

equilibrio eend • orekan

equilibrio; estabilidad • oreka

equilibrio; estabilidad • dendun

equilibrio; plo ada • plo u

equilibrista • orekari

equilibrista • orekari

equinoccio • ekinozio

equinoccio • ekinozio

equipaje • bagaieria

equipaje • ekipaia

equipaje de ropa; petate • jantzi-erantziak

equipaje; fardería, i pedi enta • hatu

equipaje; fardería, paquetería eekipajead • fardeleria

equipamiento • ekipa endu

equiparable • alderatzeko

equiparable; equiparado, paritario • parekide

equiparación • berdinkidetasn

equiparación; paridad, si ilitud • parekidetasun

equiparado; equitativo, igual • berdinkide

equiparar • parekidetu

equiparar • berdinkidetu

equipo • ekipo

equipo • Talde.

equipo de trasiego • ontziz aldatzeko sistema

equipo fijo • ekipamendu finko

equipo multidisciplinar • Diziplina anitzetako talde, jakintza alor anitzetako talde. Este programa es el resultado de la andadura de un equipo multidisciplinar = Honako programa hainbat diziplinatan jardundako talde baten lanaren emaitza da.

equipos técnicos de prevención de drogodependencias • Drogamendekotasunei aurrea hartzeko talde teknikoak.

equipotencial • ekipotentzial

equipotencial • ekipotentzial

equipotente • ahalkide

equipotente • ahalkide

equirrepartición • banakideketa

equirrepartición • banakideketa

equiseto • zaldibuztan

equiseto • ekiseto

equiseto • eztainubelar

equiseto • azeribuztan

equitación • ekitazio

equitación • zaldiketa

equitatividad • berdinkidetasun

equitatividad • berdinkidetasun

equitativo, justo • bidezko

equitativo; justo, obvio • bidezko

equivalencia • berdingo

equivalencia • baliokidetasun

equivalencia • baliokidetza

equivalente • ordain

equivalente; idéntico, OMU igual • berdin

equivalente; inde nización, reca bio • orde

equivalente; sinónimo • baliokide

equivaler • balio berekoa izan

equivaler • baliokide izan

equivaler • berdin balio

equivocación; errata, error • errakuntza

equivocación; error, úerrore eta hutsak salbu ö salvo error u o isión • errore

equivocación; error, yerro • okerkuntza

equivocación; etedura de pata • hankasartze

equivocación; perversión, tergiversación • aldrebeskeria

equivocarse • tronpatu

equivocarse; errar • erratu

equivocarse; errar, llevar ala vida • oker ibili

equívoco • zimardika

equívoco ede palabras • zi ardika

equívoco ede palabrasd • zi ardika

equívoco; fácil de equivocarse • tronpagarri

er a • ler a

er arse • ler atu

er elada • mar elada

er ita • er ita

er ita • baseliza

er itaño • er itari

éra ente; sóla ente, •nicamente • soilik

erªnturbiar la vista • gandutu eganduetuda gandutzend

erario p•blico • herri ogasun

ercachifle • txerpolari

ercaderíaesd • erosgaiak

ercaderíaesd; ercaduría • salgaiak

ercadillo erastrillod; rastro • merkatu txiki

ercado • merkatu

ercaduría • merkaduria

ercancía • merkagai

ercancía • salkari

ercantil • merkataritza-

ercantilismo • merkantilis o

ercantilista • merkantilista

ercenario • saripeko

ercenario • mertzenario

ercería; inucia • purtzileria

ercería; quincalla • kinkiladenda

ercería; quincallería • mertzeria

ercurio • merkurio

erdaldunización, desvasquización • erdalduntze

erdaldunizarse, desvasquizarse • erdaldundu (da, zaio)

ere ita • pader

ere ita; er itaño • er itau

ere itazgo • padertza

ere itazgo • padertza

erección • tenteketa

erección • tentetze

erección • zutiketa

erección • zutitze

erección • eraikitze

erección; erguimiento • tentetasun

erecedor; erecido • merezidun

erecedor; eritorio • merezi enduzko

erecer • merezitu

ereci iento; érito • merezi

ereci iento; érito • merezi endu

ereci iento; érito, úez dituzte haien erituak ezagutzen ö no reconocen sus éritos • meritu

erecidamente • mereziki

erecido • merezitu

erectibilidad • tentekortasun

erectibilidad • zutikortasun

eréctil • zutikor

eréctil • tentekor

erecto • zut

erector • tenterazle

erector • zutierazle

e-rencccd estara disposición de • eskuhar egon

erendar • askaldu

erendero • askaldegi

erengue • merenge

eretóricad sinécdoque • sinekdoke

eretriz; prostituta, ra era • pailart

ergio • ef scd erg

ergio • erg

ergo • ergo

Ergonomía • Ergonomia

ergoterapia • Ergoterapia, ariketa bidezko terapia.

ergotismo • Ergotismo; zekale-ainoaren pozoidura.

erguido • tente

erguido, recto • zerden

erguimiento • tentetasun

erguirse • tente jarri

erial; herbario, páramo • larre

eridiana; eridiano • meridiano

eridional • hegoaldeko

erienda • askari

erindad • merinadade

erisipela • isipula

erisipela • disipula

eristemo • meriste o

eristrar la lanza • egaltzarberatu egaltrarberaetuda ccatzend

eritreo • eritrear

eritreo • eritrear

erizado de espinas • arantzaz josi

erizar • arantzaz bete

erizarse • laztu

erizarse • laztu

erizarse; ponerse los pelos de punta, sentir iedo epavora espantod • laztu elatzetuda laztend

erizo • kirikino

erizo • triku

erizo • kirikino eani aliad

erizo de la castaña • ahotz

erizo de la castaña • lakatz

erizo de la castaña • lakatz

Erizo de mar con txangurro • Itsas-kirikinoa txangurroarekin

erizo demar • itsaslakatz

erizo demar • itsas triku

erluza • legatz

ero earrainad • mero

ero; sencillo, si ple • sinple

erodeador • kuxkusero

erodeando • kuxkuska

erodear • inguruka ibili

erodear; rondar • inguruan ibili

erodeo • inguruketa

erosión • erosio

erosionar • erosionatu

erosionar el agua las tierras • bosatu

erosionar elagua las tierras • bosatu

erótico • erotiko

erótico • maitakeri ea-d

erótico • erotiko

erotismo • erotis o

erotismo • erotis o

errabundo • errakor

errabundo; errante • errakor

erradicación • erradikazio

erradicación • erradikazio

erradicar • erradikatu

erradicar • erradikatu

errado, equivocado • makur

errante • errari

errante • erratu

errante • etxegabe

errante; indigente, peregrino • erro es

errante; nó ada, trota undos • alderrai

errante; ovedizo, se oviente • ibilkor

errar • jbidegabetu ebidegabeetuda bidegabetzend

erresalbu • erresalbu

erróneamente • okerki

erróneo • errorezko

erróneo • huts

erróneo, equivocado • oker

erróneo, incorrecto, vano, de poco valor, pobre • hutsal

erróneo; indebido • okerreko

error • errore

error, equivocación, yerro • okerdura

error, equivocación, yerro • oker

error, fallo, yerro • huts

eructar • korrokada egin

eructar; regoldar eeructard • korrok egin

eructo • korrokada

eructo; quebradura, reg±eldo • korrokada

erudición • erudizio

erudición • erudizio

erudito • eruditu

erudito • eruditu

erupción • erupzio

erupción cutánea; escrófula • gangail

erupción de la piel; estofado • erregosi

erupción de la piel; grano • suldar

erupción del vocán • jalkidura

eruptivo • eruptivo

eruptivo • eruptivo

es • hilabete

es altación • es altazio

es altación • es alteztaketa

es altado • es alteztatu

es altado • es alteztatu

es altar • pikailatu

es altar • es altatu

es alte • pikailadura

es alte • es alte

es decir • erran nahi bait da

es decir • huntan

es decir • hots

es decir; invocación, jolgorio • hots

es decir; o sea • zera

es decir, o sea • alegia

es decir; o sea, por eje plo • adibidez

es decir; o sea, por eje plo • esaterako

es decir; o sea, propiamente • hau da

es erado • ardurazko

es eralda • es eralda

es eralda • es eralda

es eril • es eril

es eril • es eril

es erilar • es erilatu

es erilar • es erilatu

es irriado • medragaitz

es irriado • medragaitz

es palabra griega • gelasto

es que, se supone que • -t(z)eko

esa de adera • zurezko ahi

esa del jurado; esa del tribunal • epai ahai

esa redonda • mahainguru

esa; ú ahai gainean ö sobre la esa, ú ahai eta gai öa pan y anteles • mahai

esar la barba • bizarretik heldu

esbeltez • liraintasun

esbeltez; gallardía, tiesura • lerdentasun

esbelto • lirain

esbelto • zardai

esbelto egauzakd; galán, garboso • lerden

esbelto epertsonakd • laztain

esbelto; espléndido, extraordinario • eder-galant

esbelto; guapo • galanteder

esbelto, lindo, aseado • xori

esbelto, recto • lerden

esbirro; lacayo • lekaio

esbozar • lehen lerroak egin

esbozar • lehen lerroak egin

esbozo • lehen lerroak

esbozo • lehen zirriborro

esbozo; rudi entos, úhasi eta buka ö de caboa rabo • hasi- asiak

esca a • ezkata

esca a; postillo • ezkata

esca ado • ezkata gabe ekod

esca ado • mesfidatu

esca ado; esca oso • ezkatatsu

esca ado; esca oso • ezkatadun

esca arse • sus o txarrak hartu

esca oteador • xixkalari

esca oteador • xixkalari

esca otear • xixkatu

esca otear • galendu egalena galentzend

esca otear • esku jokoan ari

esca otear • isilik ebatsi ekendua ostud

esca otear; operar quir•rgicamente • operatu

esca oteo • xixkaketa

esca oteo • xixkaketa

esca pada • aterrune

esca pada; interrupción • aterraldi

esca pado • aterri

esca pado • aterri

esca par • atertu

esca par • atertu

escabechar • eskabetxatu

escabechar • eskabetxatu

escabeche • eskabetxe

escabeche • eskabetxe

Escabeche de hígado de pato • Ahate-gibelaren eskabetxea

escabechina • sarraski

escabechina; estrago, exter inio • sarraski

escabel • kaxeta

escabel • kaxeta

escabel; peana • oinazpiko

escabel; peana, pedal • oinpeko

escabroso, accidentado, de muchas pendientes, costanero • malkar

escabroso e oraleand; escurridizo, l•brico • labain

escabroso e oraleand; i p•dico, lascivo • lizun

escacharrar • itresnautsi etresnautsa tresnaustzend

escafandra • eskafandra

escafandra • eskafandra

escal o; tolete • tolet

escala • zurubi

escala; escalera de ano • zurubi

escala; ga a • eskala

escalada • eskalada

escalada; re onte, subida • igoaldi

escalador • eskalari

escalador • eskalatzaile

escalador; trepador • igonkari

escalar • eskalatu

escalar • eskalar

escaldadura • galdarraztaldi

escaldadura • galdarraztaldi

escaldar • uretan erre

escaldar • galdarraztatu

escaldar • berdoztu eberdoza berdoztend

escaleno • eskaleno

escaleno • eskaleno

escalera • eskailara. eskailera.eskilara

escalera • zurubi

escalera de mano • zurubi

escalera de pelo mal cortado • eiled horzkada

escalera de piedra • har ailak

escalera; ú arraskilo-eskailera ö escalera de caracol, úeskailera espiral ö escalera de caracol • eskailera

escalfar • mzurbulutu ezurbulua zurbulutzend

escalímetro • eskala-erregela

escalinat • har ailak

escalinata • mailak

escalinata; escalón, peldaño de piedra • har aila

escalinata; esclaera • mailadi

escalmo • tolet

escalofriante • ikaragarri

escalofrío • Hotzikara.

escalofrío • hozkirio

escalofrío • hotzikara

escalón • maila

escalón, desnivel • koska

escalón; eslabón, grada • maila

escalón lateral • alboko koska

escalona iento; gradación • mailaketa

escalonada ente; peldañoa peldaño • mailaz aila

escalonadamente • mailaz maila

escalonamiento • mailakatze

escalonamiento • mailaketa

escalonar • mailakatu

escalonar; graduar • mailakatu

escalope • arteki

escalope • eskalope

escalope • eskalope

Escalope • Eskalopea

Escalope a la crema • Eskalopea kremaz

Escalope con guarnición • Eskalopea hornigaiekin

Escalope con patatas o ensalada • Eskalopea patatekin edo entsaladarekin

Escalope "Cordón Bleu" • Escalopea "Cordón Bleu" erara

Escalope Cordón-Bleu salsa Perigourdine • Cordón-Bleu eskalopea Perigourdine saltsaz

Escalope de hígado al Oporto • Gibel-eskalopea Portoaz

Escalope de ternera • Txahal-eskalopea

Escalope de ternera con patatas fritas • Txahal-eskalopea patata frijituekin

Escalope empanado • Eskalopea ogitartean

Escalope especial de cerdo • Txerriki-eskalope berezia

Escalope milanesa • Eskalopea Milano erara

Escalope vienesa • Eskalope Vienna erara

Escalopines a la crema con uvas • Zukudun eskalopinak mahatsekin

Escalopines al oporto • Eskalopetxoak oportoz

Escalopines con setas al romero • Eskalopetxoak perretxiko erromeruaz

Escalopines de solomillo con queso a la Gorgónzola • Solomillo-eskalope txikiak Gorgonzola gaztarekin

Escalopines de ternera al cabrales • Txahal-eskalopetxoak kabrales gaztaz

Escalopines de ternera con pasta fresca • Txahal eskalopetxoak ore freskoarekin

escalplo • larru-aihotz

escalplo • larru-aihotz

escamar • ezkatak kendu

escamar • ezkatak kendu

escanciador • eradale

escanciador • isurarazle

escanciador • ardo e ale eisurled

escanciador • eradagailu

escanciador • edarazle

escanciar • ardoa atera

escanciar • isurarazi

escanciar • ardoa zerbitzatu

escanciar; hacer beber • eradan

escandalizador • eskandalizagarri

escandalizador • eskandalizatzaile

escandalizar; extraviar • gaizbidea erakutsi

escandalizarse • eskandalizatu

escándalo • erorbide

escándalo • gaizbide

escándalo • eskandalo

escandaloso • eskandalagarri

escandaloso • eskandaloso

escandaloso • gaizbidezko

escandaloso • burrundatsu

escandinavo • eskandinaviar

escandinavo • eskandinaviar

escantillón • txantiloi

escantillón; plantilla • txantiloi

escaño • zizeilu

escaño; puesto • postu

escapada • eskapada

escapada • itzurpen

escapada; escurri iento, evasión • ihesaldi

escapar • eskapatu

escapar de la enfermedad de la presunción, del mal de la arrogancia • burgoikeria-erigotik ihes egin (du)

escapar echando chispas • izu-zafarradan aldegin

escapar, escaparse, huir, eludir, evitar, librarse de, escaparse de • itzuri, itzur, itzurten (da)

escapar, huir, eludir, evitar, librarse de • itzuri, itzur, itzurten (zaio)

escaparate • erakusleiho

escaparate; uestrario, vitrina • erakustoki

escaparesed; evadir, evitar • hanka egin

escaparesed; evadir, zafarse • eskapatu

escaparse • eskapa egin

escaparse; evadir, pirarse • ospa egin

escaparse, huir, alejarse, apartarse • alde egin (du)

escapatoría • eskapabide

escapatoría; escape • eskapu

escapatoria; excusa, pestillo • maratila

escapatoria; huida, recurso • itzurpide

escape • eskape

escape • ihesgailu

escape libre • ihes-hodi libre, ke-hodi libre, hodi libre

escapo • girten

escapo; bohordo • gara

escapo; bohordo • lilitxa

escápula • palote

escápula; paletilla • palote

escapulario • kutun

escaque • koadrotxo

escaque • koadrotxo

escaquearse • koadrotxotan banatu

escaqueo • ezkutaketa

escaqueo; escondite, ocultación • ezkutaketa

escar entar • eskar entatu

escar entar • eskar entatu

escar iento; experiencia • eskar entu

escara ujo • astalarrosa

escara ujo; rosal silvestre • arkakarats

escara uza • zaldun-borroka

escara uza; refriega • guduxka

escara uza; refriega, sarracina • borrokaldi

escarabajo • labezo orro

escarabajo • lakasta

escarabajo ebereziki handia eta beltzad • kakalardo

escarabajo etxiki eta biribilad • koko

escarabajo sanjuanero • ezoolcd kotxorro

escarabajo sanjuanero • kotxorro

escarbadero • aztertoki

escarbadero • azterleku

escarbador • azterkari

escarbador; sabueso • azterkari

escarbadura • azterkin

escarbadura • azterkin

escarbamiento • azterketa

escarbando • azterka

escarbando • azterka

escarbar • barrandatu

escarbar • kaztarrikatu eaztarrikaa aztarrikatzend

escarbar • aztartu eaztara aztartzend

escarbar • maztarkatu eaztarkaa aztarkatzend

escarbar; escrutar, escudriñar • arakatu

escarbar; escrutar, exa inar • miatu

escarbar; investigar • txerkatu

escarcela • katalarru

escarcela; talega • katanarru

escarcha • antsigar

escarcha • intzigar

escarcha • lantzurde

escarcha • antzigar

escarcha; helada, hielo • izotz

escarcho • arraingorri

escarcho earrain batd; perlón eitsasarrain batd • perloi

escarda; escardadura, revisión • jorra

escarda; escardadura, revisión • jorraldi

escardadura • jorraketa

escardando • jorran

escardando • jorran

escardar • jorratu

escardillo • jorrai

escardillo para el trigo • galjorrai

escardillo para el trigo • galjorrai

escardillo; sotera • jorrai

escariador eaparatuad • urragailu

escariador eaparatuad • otxabu

escariar • otxabatu

escariar; redondear • biribildu

escarificador • narra

escarificar • lurra narratu

escarificar • lurra narratu

escarlata • eskarlata

escarlata • gorri in

escarlatina • eskarlatina

escarlatina • eskarlatina

escarmentar en cabeza ajena • (inoren) baitan zentzatu

escarmiento • zentzaldi

escarnecer • eskarniatu

escarnecer • eskarniatu

escarnecidamente • eskarniatuki

escarnecidamente • eskarniatuki

escarnio • eskarnio

escarnio; sátira • iskirio

escarola • osterzuri

escarola • eskarola

escarpa • pezoi

escarpa, declive • pezoin

escarpa; trinchera, vallado • pezoin

escarpado • harkaitzu

escarpado • harkaitzu

escarpar • eskulturak garbitu

escarpe • malkar

escarpia • iltzar

escarpia • makoiltze

escarpín; zapatilla • xapata

escarseo del caballo; úso zaldial ö ìsol ìcaballol • zaldi-dantza

escarzo • sapar

escarzo • sapar

escasa ente; escaso, exiguo • eskas

escasa ente; frugal, OMU poco • gutxi

escasamente • eskaski

escasear • eskas egon eizand

escasear • murritz izan

escasear; no bastar • urri izan

escasez; estrechez, pauperismo • txirotasun

escasez; frugalidad, engua • eskastasun

escasez; parquedad • murriztasun

escasez; parquedad • exkaxtasun

escasez; penuria, pobreza • eskasia

escaso • eskas

escaso • urri

escaso; especial, raro • beregisako

escaso; exiguo, frugal • bakan

escaso; insuficiente • murri

escati ar ediruad; guardaresed, irar • begiratu

escatología • eskatologia

escatología • eskatologia

escatológico • eskatologiko

escatológico • eskatologi

escayola • iztuku

escayola • eskaiola

escayolado • kisuztatu

escayolado eizd • kisudura

escayolar • kisuztatu

escayolar • eskaiolatu

escena • eszena

escena • eszena

escena; escenario • antzeztoki

escena; espectáculo, show • ikuskizun

escenario • eszenategi

escenario • agertoki

escenario • eszenatoki

escénico • eszeniko

escénico • eszeniko

escenificación • eszenifikazio

escenificación • eszenifikazio

escenificar • eszenifikatu

escenificar • eszeneratu

escenografía • eszenografia

escenografía • eszenografia

escenográfico • eszenografiko

escenográfico • eszenografi

escenógrafo • eszenografo

escenógrafo • eszenografo

escepticismo • eszeptizis o

escepticismo • eszeptizis o

escéptico • eszeptiko

escéptico • eszeptiko

escisión de la cooperativa • kooperatiba zatitze, kooperatibaren zatiketa

escisión total • erabateko zatiketa

esclarecedor; ilu inador • argitzaile

esclarecer • garbaldu

esclarecido • garbal

esclarecido; evidente ente, ilustre • argi

esclarecimiento • argitze

esclavismo • esklabis o

esclavismo • esklabis o

esclavista • sehidun

esclavista • esklabista

esclavista • esklabista

esclavitud • esklabutasun

esclavitud • esklabutza

esclavitud; servidu bre • joputasun

esclavización • esklabuztapen

esclavización • esklabuztapen

esclavizar • esklabatu

esclavizar • esklabuztatu

esclavo • norabe

esclavo • esklabu

esclavoa va • katibu

esclerosis • e edcd esklerosi

esclerótico • esklerotiko

esclusa • urate

esclusa • konporta

esclusa • uhertsigarri

esclusa • esklusa

esclusa • ugate

esco brar • hondakinak kendu

esco brar • hondakinak garbitu

escoba • ginarre

escoba • eskoba

escoba • isats

escoba • jats

escoba pequeña • erratz

escoba pequeña; reta a, brusco • erratz

escobar • erratza pasa

escobazo • isaskada

escobazo • isaskada

escobilla • erraztxo

escobilla • eskubila

escobilla; fácilmente • errazto

escobillar • eskubilatu

escobón • erratzar

escobón • erratzar

escocedura • erredura

escocedura; que a, que adura • erredura

escocés • eskoziera

escocés • eskoziar

escocés • eskoziar

escoci iento; picazón, picor • hazkura

escoci iento; que azón, resquemor • erre in

escocimiento • erre indura

escofina; estridencia, li a • karraska

escofina; li a • arraspa

escogedor • aukeratzaile

escogidamente • hautatuki

escogidamente • hautatuki

escolanía • eskolania

escolanía • haur kantariak

escolanza; ezcla, ixtura • nahastura

escolanza; ezcolanza • pataska

escolar • eskolario

escolar • eskol-

escolar • eskolar

escolar • eskolar

escolar • eskolu e

escolaridad • eskolartasun

escolaridad • eskolartasun

escolarización • eskolaketa

escolarización • eskolaketa

escolarizar; instruiresed, úkazetaritza eskola ö escuela de periodismo • eskolatu

escolástica • eskolastika

escolástica • eskolastika

escolasticismo • eskolastikotasun

escolasticismo • eskolastikotasun

escolástico • eskolastiko

escolástico • eskolastiko

escollera • haitzak

escollera • arrokak

escollera • uhaitzak

escollo • uhaitz

escollo; peligro, riesgo • arrisku

escollo; roca • arkaitz

escolopendra • zokozorri

escolopendra • orein- ihi

escolta • zaintalde

escolta • eskolta

escolta • jagolego

escolta • jagoleria

escoltar • eskoltatu

escoltar; guardaresed, preservar • jagon

escondedero • ezkutaleku

escondedero; refugio • ihesleku

esconder.?? • ohostu, ohos, ohosten (du, dio)

esconder, ocultar • izkutatu, izkuta, izkutatzen (du)

esconderse, ocultarse • izkutatu, izkuta, izkutatzen (da)

escondida ente; furtiva ente, ocultamente • ezkutuki

escondidas ead • estalian

escondidas ead; furtiva ente, hurtadillas ead • ezkutuka

escondidas ead; oculta ente, secretamente • ezkutuan

escondido • gordeturik

escondite • gordetoki

escondite • izkutatoki

escondrijo • zirkilu

escondrijo; guarida, reducto • izkutaleku

escopeta • eskopeta

escopeta • eskopeta

escopetazo • eskopetada

escopetazo • eskopetada

escopetear • eeskopetad tiroz aritu

escopetear eeskopetad • tiroz aritu

escopetero • eskopetari

escopetero • eskopetari

escoplo • eskopre

escoplo • eskopre

escora • eskora

escora • eskora

escoración • azal urratze

escoración; rasgón etalka baten bidezd, rasgueo • zanbro

escorar • eskoratu

escorb•tico • eskorbutiko

escorb•tico • eskorbutudun

escorbuto • eskorbutu

escorbuto • eskorbutu

escoria • errauts

escoria • zabor

escoria de hierro • zepa

escoria de hierro • sarra

escoriar • zanbrotu

escoriar • azala urratu

escoriar • azala arraspatu

escorpión • eskorpioi

escorpión de agua • ezoolcd eiherazain

escorpión; lobanillo • lupu

escorpión; signo del zodíaco • karra arru

escorzo • eskortzo

escorzo • eskortzo

escotadura • eskotadura

escotadura • muxarradura

escote • eskote

escote • eskote

escote; úbularrean ikasita jakin ö saberalgo por nªhaberlo a ado • bular-huts

escotilla • sabaizilo

escotilla; escotillón, tra pilla • sabaizulo

escotillón • sabaizulo

escozor • errasu in

escozor • inka

escozor; ira, picazor • erresu in

escriba • eskriba

'escriba" • "izkriba"

escriba • eskriba

escribanía • eskribautegi

escribanía • eskribautza

escribanía; escritorio • idaztegi

escribanía; secretaría, secretariado • idazkaritza

escribano • eskribau

escribano; notario • eskribau

escribiente • eskribatzaile

escribiente • eskribatzaile

escribir • iratzi (du)

escribir al dictado • esanera idatzi

escribir eletrak egind • eskribatu

escribir, redactar • izkiriatu, izkiria, izkiriatzen (du)

escribiral argen • ertzean idatzi

escribiral dictado • esanera idatzi

escribirse, redactarse, ser escrito, ser redactado • izkiriatu, izkiria, izkiriatzen (da)

escrito • izkribu

escrito • irazki. idazki

escrito • gutun

escrito • izkribu

escrito; letrero • idazki

escrito; letrero • eskribu

escrito; papel • paper

escritor • irazlari

escritor.?? • izkirialtzaile

escritor • irazle. idazle

escritor • idazle

escritor demiurgo • irazle-dêmiurgo

escritorio • idaztegi

escritorzuelo • idazlexka

escritorzuelo • idazleska

escritura • idazkera

escritura • irazkera

escritura cuneiforme • zirizko-irazkera

escritura eidazteko oduad; redacción, trabajo de redacción • idazketa

escritura epaperad • eskritura

escritura pública • eskritura publiko

escrófula • lepotxerri

escrófula • eskrofula

escrófula; glándula, lóbulo de la oreja • gingil

escroto • eskroto

escroto • barrabil zorro

escroto • potrazal

escr•pulo • eskrupulu

escrupulosidad; exactitud, justedad • zehaztasun

escrupuloso; i paciente, intranquilo • kezkati

escrupuloso; inquieto, preocupado • kezkatsu

escrutador • arakatzaile

escrutador; escrutiñador, escudriñador • arakatzaile

escrutar; revistar, visitar • ikustatu

escrutinio • azterraldi

escrutinio; escudriñamiento • arakapen

escrutinio; investigación, prospección • arakatze

escrutiñador • arakatzaile

escuadra • eskuaira

escuadra • eskuaira

escuadra • untziteria

escuadrar • eskuairatu

escuadrar; esquinar • eskuairatu

escuadrilla • eskoadrila

escuadrilla • eskoadrila

escuadrón • eskoadroi

escuadrón • eskoadroi

escuadrón • zaldun talde

escuadrón • eskuadroi

escuálido; escuchi izado, fa élico • gosekil

escualo • arrainzuri

escualo • arrainzuri

escucha; oyente • entzule

escuchar; estara la escucha, estaralerta • adi egon

escuchar, oír • entzun (du, dio)

escuchi izado • mikerreto

escudado en; so pretexto • en e-erden aitzakiazd

escudarse; parapetarse • mbabespetu ebabespea babespetzend

escudero • ezkutari

escudero • eskutari

escudilla; taza, tazón • katilu

escudo • ezkutu edefentsakoa eta diruad

escudo • erredola

escudo edefentsakoa eta diruad; latente, oculto • ezkutu

escudriñable • arakagarri

escudriñable • arakagarri

escudriñador • arakatzaile

escudriñamiento • arakapen

escudriñar; fisgonear • ikus iratu

escuela • eskola

escuela de • maisu eskola

Escuela de Danza "José Uruñuela" • "José Uruñuela" Dantza Eskola

Escuela de Música "Luis Aramburu" • "Luis Aranburu" Musika Eskola

Escuela de Música y Danza • Musika eta Dantza eskola

escuela de padres • Guraso eskola.

escuela de religiosos • erlegino-eskola. erligione-eskola. religion eskola

escuela epalabra co pc eskol-d; úkazetaritza eskola ö escuela de periodis o, úeskolara huts egin du ö ha faltadoa clase • eskola

Escuela Municipal de Música de Bilbao 'Jesús Arambarri' • Bilboko Udalaren Musika-Eskola 'Jesús Arambarri'

escuela para cuadros • kadre-eskola

Escuela Taller • Lantegi-Eskola

Escuela Taller de Donostia-San Sebastián • Donostiako Lantegi Eskola

escuela vasca • ikastola epalabra co pc ikastol-d

Escuela Vasca del Deporte • Kirolaren Euskal Eskola

escuela vasca epalabra co pc ikastol-d • ikastola

Escuelas infantiles • Haur eskolak

escueta ente; exclusiva ente, éramente • soilki

escuetamente • laburzki

escueto; flaco, neto • txoil

escueto; futil, ero • tipil

escueto; futil, ero • soil

escueto; pulcro esin ezclad, puro e etalakd • puru

esculpidor • eskultore

esculpidor; escultor • eskultore

esculpir • zizelkatu

esculpir • zizeldu ezizeleduda zizeltzend

esculpir; tallar • tailatu etailaetuda tailatzend

esculpir; tallar • zizelatu

escultor • zizelkari

escultórico; escultural • eskultoriko

escultórico; escultural • eskultura-

escultura • eskultura

escultura eartead • eskulturgintza

escupidera • txuontzi

escupidera • txuontzi

escupidero • listuontzi

escupidero; salivera • listuontzi

escupidor • listukari

escupidor • listukari

escupidura • txu

escupidura; saliva • txu

escupiendo • tu eginez

escupiendo • txuka

escupir • tu egin

escupir • istu egin (du)

escupir • listu egin

escupir, echar saliva • ttu bota (du)

escupir; expectorar • tu egin

escupitajo; esputo, fle a • karkax

escupitajo; esputo, gargajo • karkaisa

escupitajo; fle a, gargajo • gorro

escurreplatos • xukategi

escurreplatos; escurridor • xukategi

escurri iento; flujo • jarioaldi

escurridero • xukaleku

escurridero • xukaleku

escurridizo • labankor

escurridizo; resbaladizo • irristakor

escurridor • jariontzi

escurridor • jariotegi

escurridura • isurkin

escurridura; líquido, vertido • isurkin

escurrimiento • xukaldi

escurrimiento • labanaldi

escurrir el bulto; enearse, overse eligera ented • zirkin egin

escurrir; gotear • itantakatu etantakaetuda tantakatzend

escurrir; lanzar chorros de líquido, patinar • jzirristatu ezirristaetuda zirristatzend

ese, esa, eso • hori

ese mismo, esa misma • berori

ese mismo, eso mismo, esa misma • horixe

ese; tan • horren

esencia • esentzia

esencia • izaikari

esencia • atson

esencia • esentzia

esencia • izaira

esencia; olor, oloragradable • urrin

esencial • esentzial

esencial • esentziazko

esencialmente • esentzialki

esencialmente • esentzialki

esentérico • mesenteriko

esenterio • mesenterio

eseta • meseta

esfenoides • eanatcd esfenoide

esfenoides • esfenoide

esfera • esfera

esfera • esfera

esfericidad • esferikotasun

esfericidad • esferikotasun

esférico • esferiko

esférico • esferiko

esférico, de tipo de bola • borobil

esferidad • borobiltasun

esferoide • esferoide

esferoide • esferoide

esfinge • e itcdezoolcd esfinge

esfinter • eanatcd esfinter

esfinter • esfinter

esfínter • txurunbel

esfinteranal • uzkiko esfinter

esfínteranal • zuringa

esforzada ente; osadamente • oldarki

esforzadamente • gatazkan

esforzadamente • ahaleginez

esforzarse • per atu

esforzarse • esfortzatu

esforzarse mucho • senperrenak egin

esforzarse; palpar, probar • dendatu edendaetuda dendatzend

esforzarse ucho • senperrenak egin

esfu arse • aienatu

esfuerzo • txanpa

esfuerzo • ahalegin

esfuerzo • azantz

esfuerzo • per adura

esfuerzo • esfortzu

esfuerzo • permantza

esfuerzo • eginahal

esfuerzo en el trabajo • uhar

esfuerzo, lucha, actividad • bermantza

esfuerzo muy grande • senperren

esfuerzo que se hace en las deyecciones difíciles, en las marchas penosas, etc • inka

esfuerzo uy grande • senperren

esgri a • esgri a

esgri a • esgri a

esgri ir • ezpata eskuratu eeskuan hartud

esgri ir • esgri atu

esgri ir • esgri atu

esguince • zartadura

esiánico • mesianiko

esianismo • mesianis o

esilla • mahaitxo

eslabón; eslabón de cadena • kate aila

eslabón, sector • begita

eslavismo • eslavis o

eslavismo • eslavis o

eslavista • eslavista

eslavista • eslavista

eslavística • eslavistika

eslavística • eslavistika

eslavo • eslaviar

eslavo ehizkd • eslaviera

eslora • eslora

eslovaco • eslovakiar

eslovaco ehizkuntzad • eslovakiera

esnada; trasera, zaga • oste

eso yace en el olvido • hori ahantzirik dago

esocarpo • mesokarpo

esocéfalo • mesozefalo

esocracia • mesokrazia

esófago • estegorri

esófago • iranoi

esófago • hestegorri

esolítico • mesolitiko

esonero • arrotzain

esonero • ostaler

esonero; posaderaeod, posadero • ostalari

esos • horien

esos, esas • hoik

esotérico • esoteriko

esotérico • esoteriko

esozoico • mesozoiko

espabilaresed; úez du bizirik ö no tiene vida, úez dira bizi ö no viven • bizitu

espacial • espazial

espacio • lekune

espacio cós ico • kos oune

espacio, distancia, trecho, rincón, ocasión, instante, momento • une

espacio ennegrecido • beltzune

espacio estrecho entre montañas • zirko

espacio interlunar.??espacio interestelar • izar-arteko lekune

espacio intermedio, distancia o intervalo entre dos objetos • tarte

espacio; paso, senda • zirku

espacio prohibido • gune debekatu

espacio sociosanitario • Gizarte eta osasun arlo.

espacio vacío • hutsarte

espacio vacío; hueco, intervalo • hutsarte

espacio vital • bizi-ere u

espacio vital; úez du bizirik ö no tiene vida, úez dira bizi ö no viven • bizi-ere u

espacio, zona • gune

espada • ezpata

espada de dos filos • aho biko ezpata

espada de dos filos • aho biko ezpata

espada desnuda • ezpata biluzi

espada desnuda • ezpata biluzi

Espaghettis a la bolognesa • Spaghettiak boloniar erara

espalda • bizkar

espalda; ho bro, o oplato • sorbalda

espaldarazo; ho brera • sorbaldako

espaldarazo; ho brera • bizkarreko

espaldas • lepo

espantadizo • ohil

espantadizo • izubera

espantadizo; te eroso • izukor

espantajo, fantasma, monstruo • mamu

espantapájaros • txori alo

espantapájaros • txanka elo

espantapájaros • mozoilo

espanto • espantu

espanto; estupor, terror • laborri

espanto, horror, terror, miedo, temor • iziapen

espanto, miedo, terror, susto • izialdura

espantoso • espantagarri

español • español. espainol

español • izpañol

español • españar. espainiar

español (idioma) • españolara. espainolara

españolismo • españoltasun. espainoltasun

españolismo • españolkeria. espainolkeria

españolismo • españoleria. espainoleria

españolista • españazale. espainiazale. Espainiazale

españolista • españolista. espainolista

españolización • españakuntza. espainiarkuntza

españolización • españolkuntza.espainolkuntza

españolización • españolizakuntza. espainolizakuntza

españolizar.?? • izpañolizatu, izpañoliza, izpañolizatzen (du)

españolizarse • españoldu (da). espainoldu

españolizarse • españolizatu (da). espainolizatu (da)

españolizarse.?? • izpañolizatu, izpañoliza, izpañolizatzen (da)

esparcir • ihaurri

esparcir; individualizaresed, separar • banakatu

espárrago • errazuri

espárrago • frantzes-porru

Espárragos • Frantsesporruak

Espárragos a la vinagreta • Frantsesporruak oliozpinetan

Espárragos a la vinagreta o mayonesa • Frantsesporruak oliozpinetan edo maionesaz

Espárragos con anchoas • Frantsesporruak antxoekin

Espárragos con mahonesa • Frantsesporruak maionesarekin

Espárragos de Mendavia dos salsas • Mendavia bi saltsen frantsesporruak

Espárragos dos salsas • Bi saltsa frantsesporruak

Espárragos especiales • Frantsesporru bereziak

Espárragos fríos dos salsas • Bi saltsa frantsesporru hotzak

Espárragos rellenos • Frantsesporru beteak

esparto • espartzu

esparto • liza

esparto • sarga

espasmódico, -a • Espasmozko, espasmo-.

espatarrarse • izter zabaldu

espatarrarse • hanka zabaldu

especial, característico, separado, particular, distinto, peculiar, singular • berezi

especialidad • irakaskintza berezin

especialidad, particularismo • bereiztasun

especialista • arotz

especializar • berariz landu

especialmente • beregainki

especialmente, particularmente, principalmente • bereziki

especie de halcón, gerifalte • arrano-urdin

especie de narciso • lili

especie de pelota u ovillo que se forma en el estómago a consecuencia de una mala digestión • opil

especie humana • giza-spezie

específico, especial, particular • bereizi

específico, especial, particular, determinado, diferente, peculiar • berezin

espectáculo, objeto de visión • ikuskizun

espectador • ikusle

espectro de líneas • lerro-spectru

especulación • burukizun

espejismo • ispilu irudi

espejo • ispilu

espejo • ispilu

espejo retrovisor • atzerako ispilu, atzera-ispilu

espeleología • lezezientzia

espeluznante • ile lazgarri

espera • igurikitze

espera; expectación • iguripen

espera; paciencia • itxarote

esperando a, aguardando a, a la espera de • -i aiduru. -i haiduru

esperando, aguardando, a la espera • zai

esperanza • itxaropen

esperanza • igurikipen

esperar • egon (da)

esperar • en e-erden begira egond

esperar • itxoin eitxoina itxoitend

esperar a, aguardar a • -i zai egon (da)

esperar a, aguardar a, estar a la espera, estar esperando a, estar aguardando a • -en zai egon (da)

esperar a, aguardar a, estar esperando a, estar aguardando a • -i aiduru izan (zaio). -i haiduru izan (zaio)

esperar, aguardar • itxaron (du)

esperar, aguardar • iguriki (du)

esperar, aguardar, estar a la espera, estar esperando, estar aguardando • zai egon (da)

esperar o aguardar, estar esperando o aguardando • -en haiduru izan (da)

esperarse, aguardarse • iguriki (da, zaio)

esperpento; onigote, uñeco • txingote

espesor, grosor • lodiera

espesura • oihanbarru

espesura • basobarru

espía; fisgón, etete • zelatari

espía; vigía • barrendari

espiar • espiatu

espicharela • efa cd ziplatu

espiche • zipotz

espiga de maiz • artaburu

espiga de trigo • galburu

espiga de trigo • galburu

espiga; úbururaino nagol nazkaturik nagol ö ìya estoy hartol, úo • buru e-burud

espigado • zirlinga

espigado • zirlinga

espigar • buruskak bat eud

espigar • igalburutu egalburuetuda galburutzend

espigar • mburuxkatu eburuxkaa buruxkatzend

espigar el trigo • galburuak bildu

espigar el trigo • galburuak bildu

espigarse elechugas • hozitu

espigarse elechugasd; ger inar • hozitu

espigón eportukoad; alecón • ka ingain

espigón; espiga • buruska

espín epuerco • ezoolcd arantzurde

espín epuercod; puerco espín • arantzurde

espina • arantza

espina earrainad • arantzi

espina earrainad; hueso, ú • hezur

espina; pincho • arantza

espinaca • ziazerba

espinaca • espinaka

Espinacas • Ziazerbak

Espinacas a la catalana • Ziazerbak kataluniar erara

Espinacas a la crema • Ziazerbak kremaz

Espinacas a la crema de leche • Ziazerbak esnegaiaz

espinal • arantzadi

espinal • arantzadi

espinar • arantzazu

espinar • elordi

espinar • sasieta

espinazo • bizkarrezur

espinazo de las bestias • gailur

espingarda • espingarda

espinilla • arantxa

espinilla • hankezur

espinilla eazalean sortzen den garau zolduad • berdantzaki

espinilla; grano elarruazalarenad • bona

espinillera • orkatiletako

espinillera • orkatiletako

espino • elorri

espino • arantze

espino • arantze

espinoalbar • elorri

espinoalbar • arantzuri

espinoso • arantzadun

espinoso • arantzetsu

espinoso • elorritsu

espionaje • kkuzkuzaritza

espionaje • zelatakuntza

espionaje • espionaia

espira • espira

espiración • arnasbehera

espiración; expiración • arnas botatze

espirador • arnas botatzaile

espirador • arnas botatzaile

espiral • espiral

espirar • usain e an

espirar • usain jario

espirar; expirar, resollar • arnasa bota

espirar; insuflar • hats e an

espirilo • espirilo

espirilo • e icrobcd espirilo

espiritismo • izpiritis o

espiritismo • izpiritis o

espiritista • izpiritista

espiritista • izpiritista

espíritu, ánimo • izpiritu

espíritu de sacrificio • sofrikariozko gogo

espíritu del vino; alcohol • espiritu

espiritual • izpiritual

espiritual • izpirituzko

espiritual • izpiritual

espiritual • gogozko

espiritual, espiritoso, espirituoso • izpiritutsu

espiritualidad • izpiritualtasun

espiritualidad • izpiritualtasun

espiritualmente • izpiritualki

espiritualmente • izpiritualki

espirituoso • espiritutsu

espita de la cuba • upazotz

espita; tapón • tapotz

esplendente; pri oroso • printzel

esplendidez • gogo handitasun

esplendidez; fertilidad, prodigalidad • e ankortasun

espléndido; fecundo, feraz • e ankor

esplendor; fa a, gloria • ospe

esplendor; fa a, reno bre • entzute

esplendor; gloria, honor • aintza

esplendorosa ente; osada ente, ostensiblemente • arrandiaz

esplendorosamente • dizdizka

espliego • ispiliku

espliego • belartxut

espliego • izpiliku

espliego • izpiliku

espolear • ezpora eman (du)

espolear • ezproinatu

espolear • ezproinez jo

espoleta • espoleta

espoleta • espoleta

espolio • hilondokoak eondasunakd

espolio eondasunakd • hilondokoak

espolón del puerto • kai utur

espolón eportuand • kaingain

espolón; espuela • ezproin

espolvoreamiento • hautseztapen

espolvoreamiento • hautseztapen

espolvorear • hautsa bota

espolvorear • hautseztatu

espolvorear • hautseztatu

espolvorear con azúcar • azukreztatu

espongiario • esponjiari

espongiario • esponjiari

esponja • esponja

esponja; lona, esponja • belaki

esponjamiento • astintasun

esponjar • esponjatu

esponjera • esponjontzi

esponjera • esponjontzi

esponjosa ente; orgullosa ente, presuntuosamente • harroki

esponjosamente • harroki

esponjoso; fardo, zorrona • fardo

esponjoso; flojo, hinchado • astin

esponsales • ezkontitz

esponsales • ezkontitz

espontaneidad; naturalidad, propiedad • berezkotasun

espontáneo • berenezko

espontáneo • bere kabuzko

espontáneo; ful inante, i provisado • tupusteko

espontáneo; i provisado • tipustapasteko

espontáneo; incontinente, in ediato • berehalako

espontáneo; instintivo, intrínseco • berezko

espora • espora

espora • espora

esporádico • esporadiko

esporádico; eventual • noizean behinkako

esporádico; infrecuente, inter itente • noizbehingo

esporádico; úhantxe bertan ö en elacto, úhan eta he en öaquí yallí • han-he engo

esporangio • esporontzi

esporangio • esporangio

esporofito • esporofito

esporofito • esporofito

esportilla • otzaratxo

esportilla • saski

esposa • emazte

esposa eerligioz esposatuaa baina ezaragizd • esposa

esposa elotzekoakd • eskuburdinak

esposa; grillete • eskubilur

esposa; ujer eandre ezkonduad • e azte

esposas • eskutur-kate

esposas • esku-burdinak. burdinak

esposas • burdinak

esposas; grillete, ichelines • girgilu

esposo; arido • senar

esposo eerligioz esposatuaa baina ez haragizd • esposo

esposos; arido y ujer, atri onio • senar-e azteak

espu a • hagun

espu a • apar elaster desegiten denad

espu a; espu arajo • habuin

espu adera • burruntzali

espu adera • iaztontzi

espu adera • bitsadera

espu adera • bitsadera

espu ajo • elder

espu arajo • habuin

espu oso • apartsu

espu oso • lerdejario

espu oso • bisdun

espuela • ezproi

espuela • ezpora

espuerta • zarri

espuerta • zarri

espuerta • kanpaza

espulgado • tipil

espulgar • zorrikatu

espulgar • zorriketan aritu

espulgar • arkakusoak kendu

espulgar • zorriak kendu

espuma • gahun

espuma • hagun

Espuma de chocolate • Txokolate aparra

espumar • bitsa kendu

esputo; gargajo • kerru

esputo; saliva • listu

esputo; saliva • tu

esque a • eske a

esque a • eske a

esque ático • eske atiko

esque atismo • eske atis o

esque atismo • eske atis o

esque atizar; estructurar • iegituratu eegituraetuda egituratzend

esqueje; flanco, lateralp • aldaka

esqueje; injerto, p•a de injerto • txerto

esqueje; retoño • arradail

esqueje; retoño • adaska

esquela • eskela

esquela • hilda u

esquelético • eskeletiko

esquelético; ú • hezur-huts

esqueleto • eskeleto

esqueleto • eskeleto

esqueleto; osa enta • hezurdura

esquelo viviente; persona fa élica • hezur huts

esquí • eski

esquí • ski

esquiador • eskiari

esquiador • eskialari

esquiador • eskiatzaile

esquiar • eskiatu

esquiar • eskiatu

esquiciar • marrazten hasi

esquiciar • marrazten hasi

esquife • untzitxu

esquila • kalaska

esquila; sonaja, sonajero • txintxarri

esquilador • motzaile

esquilador de mulos • manda otzaile

esquilador de ulos • manda otzaile

esquilador; gitano • motzaile

esquilador, trasquilador • motzaile

esquiladora • e akinad ile- ozkailu

esquiladora e akinad; úo • ile- ozkailu

esquilamiento • mozketa

esquileo; poda • motzaldi

esquilmar • murriztu

esquina • izkina

esquina • izkina

esquina; rincón • txoko

esquinar • hegalean egon

esquinar • ertz izan

esquinar • kantoi izan

esquinazo • tobera

esquinazo; exclusión, arginación • bazterketa

esquirla • hezur atal eprintzd

esquirla • ezkarda

esquirol • eskirol

esquirol • eskirol

esquivar • mukertu

esquivar; evadir • txiri egin

esquivez, hosquedad • muxinkeria

esquivez; urria • mukertasun

esquivez; urria • mukerkeria

esquivo; huraño, insociable • muker

esquivo; huraño, urriático • zaputz

esquivo; ohíno, ueca de disgusto • muzin

esquizofrenia • eskizofrenia

esquizofrenia • eskizofrenia

esquizofrenia • Eskizofrenia.

esquizofrénico • eskizofreniko

esquizofrénico • eskizofreniko

esta bre • esta ine

esta bre • esta ine

esta bre; tra a, urdi bre de hilo • zukun

esta eartzain ibiltarien elkartead • mesta

esta eña • zukun-ohial

esta noche • gaur gauean

esta noche • gaur gauean

esta pa; facha, garbo • jas

esta pa; figura • estanpa

esta pa; i presión • inpri aketa

esta pación • estanpazio

esta pación; esta pado • estanpaketa

esta pado • estanpatu

esta pador • estanpatzaile

esta pador • estanpatzaile

esta par • estanpatu

esta par • estanpatu

esta pida • dunbots

esta pida • bunpada

esta pido; estruendo, retu bo • durunda

esta pido; retu bo, ronroneo • burrunba

esta pillar; atasellar, sellar • zigilatu

estabilidad • ir otasun

estabilidad • egonkortasun

estabilidad • oreka

estabilidad • Egonkortasun; oreka. No tener estabilidad familiar = Familia orekarik ez izatea.

estabilidad emocional • Emozio(en) egonkortasun.

estabilidad; fir eza • fer utasun

estabilización • finkotasun

estabilizador • egonkortzaile

estabilizar • egonkortu

estable • aldakaitz

estable ente; extensa ente, largamente • luzaro

estable; estático, fijo • egonkor

estable; fijo, firme • ir o

establecer, colocar, poner, imponer, situar • ezarri (du)

establecer relaciones • harre anetan hasi

establecer relacioneseconoceraalguiend • ezaguera egin

establecerse, construirse • iraiki (da)

estableci iento co ercial • merkataldegi

estableci iento co ercial • merkataldegi

estableci iento; posadero, puesto • ezarleku

estableci iento; tienda • denda

establecimiento • establezi entu

establecimiento • ezarte

establecimiento comercial • salki

establecimiento, creación, implantación, colocación • ibente

establemente • iraunkiro

establo • itegi

establo; ajada • ikuilu

establo; estabulario • abeltegi

establo; ganado lanar, ajada • abeletxe

estabulario • kaiolategi

estabulario • ezohol

estaca • paldo

estaca • paldo

estaca; estaquilla, leño • taket

estaca pequeña para setos • hesol

estacada • paxota

estacada • borrokaleku

estacada • hesol

estacada; lata • lata

estacar • taketez ugatu

estacar • taketean lot eud

estacazo • makilakada

estacazo • palukada

estacazo; galleta egolped, porrazo • zartako

estacazo; lapo, latigazo • zartada

estacha • una a

estacha • una a

estación de autobuses • autobus-geltoki

estación de ferrocarril • tren-geltoki

estación de inspección técnica de vehículos • ibilgailuen azterketa teknikoko aztertoki

estación de peaje, puesto de peaje • bidesarigune, ordainleku

estación de servicio; gasolinera, surtidor de co bustible eerregaiad • hornitegi

estación de servicios de carburante, surtidor de carburante • gasolindegi, gasolina-zerbitzugune

estación delaño • urtaro

estación egelditzekoad; parada • geltoki

estación, parada • geltoki

estación ter inal • azken geltoki

estaciona iento; estancación, queda • geraldi

estaciona iento; parking • aparkaleku

estacionamiento • geldileku

estacionamiento • aparkaldi

estacionamiento • estaziona endu

estacionamiento en doble fila • bigarren ilaran aparkatze

estacionamiento limitado • aparkaldi mugatu

estacionamiento reservado para taxis • taxi-aparkaleku

estacionar • estazionatu

estacionar • aparkatu

estacionario • gerakor

estacionario; sedentario • geldikor

estadillo • egoera-orri

estadillo • egoera-orri

estadio • stadiu

estadio eneurriad • estadio

estadista • estatista

estadista; ho bre de estado • estatugizon

estadista; políticoa ca • politikari

estadística • estatistika

estadística • estatistika

estado • estatu

estado • Egoera.

estado crepuscular de la consciencia • Kontzientziaren argi-ilunezko egoera.

estado de ánimo • Aldarte.

estado de ánimo • gogo-egokera

estado de ánimo, estado de espíritu • izpiritu-egokera

estado de coma • Koma (egoera).

estado de ebriedad • Mozkortuta egote. ¿Informan a la policía sobre la presencia de conductores de vehículos en estado de ebriedad? = Informatzen al dute polizia mozkortuta dagoen gidariren bat agertzen denean?

estado de trance • Trantze (egoera).

estado e brionario • enbrioizko egoera

estado e brionario • enbrioizko egoera

estado físico • gorputzeko egoera

estado mental • buruko egoera

estado normal de una persona • higuin

estado normal, estado habitual de salud.?? • hozka

estado; obstáculo • kroska

estado; odo de estar, situación • egoera

estado, país • erresuma

estado policíaco • polizi estatu

estado policíaco • polizi estatu

estadounidense • estatubatuar

estadounidense • usatar

estafa • irusako

estafa • atzipa endu

estafa • azpilapurreta

estafador • iruzurtzaile

estafeta • estafeta

estafeta • estafeta

estafetero • estafetari

estafetero • estafetari

estalactita • haiznegar

estalactita • estalaktita

estalag ita • estalag ita

estalag ita • estalag ita

estaliniano • stalindar

estaliniano • stalindar

estalinismo • stalinis o

estalinismo • stalinis o

estalinista • stalinista

estalinista • stalinista

estallar • zapartatu

estallar; explotar • esplotatu

estallar; explotar, reventar • eztanda egin

estallar; explotar, reventar • leher egin

estallar la guerra • gerra lehertu

estallar; reventar • plast egin

estallar; reventar • zapart egin

estallar (una guerra, una revolución) • zapart egin (du)

estallido; explosión • leherpen

estallido; reventón • leherdura

estallido; reventón • zapart

estamento • esta entu

estamento • esta entu

estampido • durunda

estancación eurad • presatze

estancamiento • gelkeria

estancia • egoitza

estancia edenborad • egotaldi

estancia; orada, paradero • egonleku

estanco • estanko

estanco de tabaco • tabakotegi

estanco de tabaco; estanquillo etxikid, tabaquería • tabakodenda

estandarte • estandarte

estandarte; portaestandarte • zutoihal

estanquero • ur aheltzain

estanquero etabakod; ercader, tendero • dendari

estanquillo • tabakodenda etxikid

estante • tauleta

estantería • apalategi

estantería • araseria

estantería • apalategi

estañado • eztainadura

estañado • eztanuztatu

estañador • eztainuztatzaile

estañador • eztainuztatzaile

estañar • keztainuztu eeztainuzetuda eztainuztend

estañar • eztainuztatu

estañar • eztainuztatu

estaño • eztainu

estaño • eztainu

estaquillar • tantaiztatu

estaquillar • tantaiztatu

estar • egon (da)

estar • izan

estar a cara de perro • txakur (eta) katu egon

estar a disposición de • e-rencccd eskuhar egon

estar a la cuarta pregunta • ezetik baiera egon, behiaren boskarren txahala bezala gelditu, ez zeru ez lur gelditu, zor eta lor gelditu

estar a la defensiva • defentsiban egon

estar a la expectativa • aiduru egon

estar a malas • (inorekin) gaitzez egon

estar agradecido • esker oneko izan (zaio)

estar aguardando, estar a la espera de, estar esperando a • -en begira egon (da)

estar aguardando, estar a la espera, estar esperando • begira egon (da)

estar al cargo (de...) • (ezertaz) kargu ukan

estar al día • ordua mundu bizi

estar al pie del cañón • kanoinaren oinean egon (da). ??

estar al servicio de, servir a • -en zerbitzuan egon (da)

estar alerta • (ezeri, inori) bi kandelarekin argi egin

estar (algo) en mantillas • (ezer) mantuxetan egon, (ezer) mantuxetan egon

estar apañado • ongi jaioa(k) egon

estar apartado de, estar separado de • -ganik ebakita egon (da)

estar atento, atender • adi egon (da)

estar atosigado de trabajo • lanpeturik egon

estar bajo llave • gakoaz egon

estar bebido • katu egon

estar bebido co o una cuba; a ar, trasnochar • mozkortuta egon

estar cazando moscas • esku bateko behatzak banatzen egon, eulikeriatan egon, denbora kitarra jotzen eta dendeletean pasa, denbora ontzen oihuari begira pasa

estar claro • argi egon (da)

estar claro, ser evidente • argi eta garbi egon (da)

estar comprobado • frogatuta izan (da)

estar con iedo • beldurrak egon

estar con la sogaal cuello • larri gorrian egon

estar crudo; estar en antillas • gordin egon

estar dado a, estar inclinado a favor de • -en alde emana(k) izan

estar dado a, ser fiel a • -i emana(k) izan

estar de acuerdo, estar conforme(s), coincidir • akort egon (da)

estar de acuerdo, estar conforme(s), coincidir • akort izan (da)

estar de brazos cruzados • besoak uztarturik egon, antxumeak saltzen ari

estar de buen humor • aldarte onean egon eoneko izand

estar de mala gaita • gaita txarrean egon

estar de moda • modan egon

estar de morros • mutur gelditu

estar de morros • muturka egon

estar de murria • putzak eduki, muxak hartu

estar de oda • modan egon

estar de orros • muturka egon

estar de orros; tener alas pulgas • haserre egon eizand

estar de palique • tatar ari ejardund

estar de palique • solasean ari ejardund

estar de palique; picotear, platicar • hizketan aritu

estar de paso • iragaitzaz izan

estar de vena • tankeran egon

estar disponible • eskura egon

estar disponible • eskura egon

estar dispuesto a, estar preparado para • gerturik izan (da)

estar dispuesto a, estar preparado para • -t(z)eko gertu egon (da)

estar dispuesto, estar decidido a, intentar • -teko aiher izan (da)

estar dispuesto, estar decidido, intentar • aiher izan (da)

estar dispuesto, estar preparado • gertu egon (da)

estar dor ido • lo egon

estar dur iendo • lotan egon

estar durmiendo o dormido • lotan egon (da)

estar el acecho • zelatan jarri

estar en babia • babian bizi

estar en candelero • agerian egon

estar en celo losani ales • u eske egon

estar en celo losani ales • arreske egon

estar en el ajo • saltsan ibili, tartean ibili

estar en el candelero • entzutean egon

estar en ello • (honetara, horretara, beretara) egon

estar en estado • katigu egon

estar en las últimas • hil herioan egon, azkeneko zezenetan ibili

estar en lo cierto • zuzen egon

estar en (mi, tu, su...) mano • (ezer inoren) esku egon

estar en plenitud de facultades • sasoian egon

estar en regla • ederki egon

estar en regla • ongi egon

estar en su sano juicio • juizioan jantzia egon, zentzuan egon, buru argia ukan, burua oso ukan

estar en sus trece • bostean egon

estar en sus trece • bostean egon

estar en vigencia • indarrean egon

estar en vigencia • zutik iraun

(estar) encinta, embarazada • haurdun izan (da)

estar enfadado • haserre izan

estar entre • txoro- oro egin

estar equivocado • oker egon

estar equivocado • okerrean egon

estar esca ado • goganbehartsu egon

estar esca ado • sus o txarrez egon

estar esca ado; recelar • aierutsu egon

estar esperando • aiduru egon (da)

estar espiando • barrandan egon

estar espiando • kuxkuxka egon

estar exhausto • nekeneke egon

estar haciendoalgo; operar • aritu

estar hasta las narices • leporaino bete

estar impedido • galerazota egon (da)

estar indispuesto • larri egon

estar indispuesto • larri egon

estar irando; úso zaldial ö ìsol ìcaballol • soekad egon

estar lleno • total egin

estar loco • zoro izan (da)

estar matando moscas • kukusoak hiltzen ari

estar metido hasta el cuello • (ezertan) belarrietaraino sartua egon

estar mirando • begira egon (da)

estar mirando a • -i begira egon (zaio)

estar moribundo • hiltzer egon (da)

estar ojo avizor • begia tientoan eduki

estar orgulloso • harro egon

estar pendiente de • (inoren, ezeren) baitan egon

estar pensando en las musarañas • izarrei begira egon

estar permitido, ser lícito • haizu izan (zaio)

estar perplejo • miraz egon

estar perplejo • kezkan egon

estar pescando • arrantzan ari

estar preparado • gerturik egon (da)

estar preparado; prestarse • gertu egon

estar quieto • emetuta egon (da)

estar seguro de que • -(e)la seguru izan (da)

estar siempre con la misma canción • beti musika bera izan

estar sin saber a dónde ir • nora-jakin-ezean egon (da)

estar sin un céntimo • kornadurik gabe izan

estar situado geográficamente • etzan

estar sobre ascuas • atorran ezin kabitu

estar sumido en tinieblas • ilunpetan etzan (da)

estar suspendido, estar colgado • dingilizka egon

estar tranquilo, quieto • ekuratu (da)

estar vacilante, vacilar, balancearse • kulunkan egon (da)

estar vacilante, vacilar, estar en duda • zalantza egon (da)

estar verde (para algo) • gaza egon

estar vinculado, estar atado, estar adherido, estar junto, estar unido • loturik egon (da)

estar vinculado, estar atado, estar adherido, estar junto, estar unido • lotuta egon (da)

estara la defensiva • defentsiban egon

estara la escucha; quite eestarald • erne egon

estara la expectativa • aiduru egon

estaral caer • noiz eroriko egon

estaralacecho • ataizean egon

estaralacecho • barandan egon

estaratento • so egon

estaratosigado de trabajo • lanpeturik egon

estatal • estatal

estatal • estatu-

estatal • erresuma-

estatal • estatuaren

estatalista • estatalista

estatalista • estatalista

estatalizar • estataldu

estatalizar • estataldu

estática • ef scd estatika

estática • estatika

estático • egonean

estático; extático • estatiko

estático, que no se puede cambiar • ezin-aldatuzko

estatismo • estatis o

estator • eeleccd estatore

estator • estatore

estatua • estatua

estatua • estatua

estatua ehu anad; úgiza eskubibideak ö los derechos hu anos, ú • giza-sorkari eirudid

estatua hu ana • gizairudi

estatua hu ana • gizairudi

estatuilla • estatuatxo

estatuilla • estatuatxo

estatuir; andar, angonear • agindu

estatulario • estatutari

estatulario • estatutuarekiko

estatulario • estatutu-

estatura • garaiera

estatuto • estatutu

estatuto • estatutu

estatutos asociativos • elkartearen estatutuak

estatutos, reglamento, normativa • araudi

estatutos, reglamento, normativa • arautegi

estatutos sociales • baltzu-estatutuak, estatutu sozialak

este deaquí • honako hau

este eded • honen egencd

este eded; tan, ú • honen

este, esta, esto • hau. haur

este, esta, esto • haur. hau

este, oriente • ekialde

este; punto cardinal • eguzkialde

estegosaurio • epaleoncd estegosauro

estegosaurio • estegosauro

estela • harritente

estela • lorratz

estela de un barco • uhara

estela de un barco • untzihatz

estela funeraria • hilarri

estela; garrote, huella • ubera

estela; huella • urildo

estela; huella, pisada ehuella dealgo en ovi ientod • lorratz

estelaria • izar-belar

estelaria • izar-belar

estenografía • estenografia

estenografía; taquigrafía • takigrafia

estenográfico • estenografi

estenográfico • estenografiko

estenosis • e edcd estenosi

estentóreo • estentoriar

estepa • estepa eerrusiar hitzad

estepa eerrusiar hitzad • estepa

estera • zerria

estera • lastai

estera; esterilla, petate • zirri

estera; tapiz • zerria

estercolar • satsitu

estercolar • sastu

estercolero • ongarritegi

estercolero • si aurtegi

estercolero • gorozpil

estercolero; uladar • zi aurtegi

estercolero; uladar, pudridero • sastegi

estéreo • estereo

estéreo • estereo

estereo etría • estereo etria

estereo etría • estereo etria

estereofonía • estereofania

estereofonía • estereofania

estereofónico • estereofoniko

estereofónico • estereofoni

estereografía • estereografia

estereografía • estereografia

estereotipar • estereotipatu

estereotipar • estereotipatu

estereotipia • estereotipia

estereotipia • estereotipia

estereotipo • estereotipo

estereotipo • Estereotipo.

estereotipo • estereotipo

estereoto ía • estereoto ia

estereoto ía • estereoto ia

estéril • elkor

estéril; i productivo, infecundo • elkor

estéril; infecundo, joroba • malkor

estéril, infructuoso • jaibal

estéril, infructuoso • malkor

estéril; ujer estéril • defota

esterilidad • elkortasun

esterilidad; infructuosidad • antzutasun

esterilidad; sequedad, sequía • agortasun

esterilización • esterilizazio

esterilización • esterilizazio

esterilizante • antzugarri

esterilizaral acho • mandotu e andoetuda andotzend

esterilizaresed; úlurantzuak ö tierras estériles • antzutu

esterilizarse • esterilizatu

esterilizarse • antzukin eantzukinv antzukitend

esterilizarse, hacerse infructuoso • malkortu, malkor, malkortzen (da)

esterilla • xerria

esterlina • esterlina

esterlina • esterlina

esternón • esternoi

esternón • bularrezur

esternón; úbularrean ikasita jakin ö saberalgo por nªhaberlo a ado • bular-hezur

estertor • estertore

estertor • zarra

estertor; or ojeo • karkara

esteta • esteta

esteta • esteta

estética • estetika

estética • estetika

estético • estetiko

estético • estetiko

estetoscopio • e edcd estetoskopio

esteva delarado • golde buztan eeskua giderd

esti a • isti u

esti a • onerizko

esti able • prezagarri

esti ación • begiespen

esti ación • onerizpen

esti ación; valoración • balioespen

esti ar; inspeccionar, ver • begietsi

esti ar; juzgar, lla arse • iritzi

esti ar suficiente • askietsi

esti ar suficiente • askietsi

esti ar; valorar • balioetsi

esti ativa; juicio, recato • zentzu

esti ulante; ingrediente, subsistencias • bizigarri

esti ular • suber atu

estí ulo • ixiogarri

estí ulo; incentivo, incitante • pizgarri

estí ulo; incitación • kinada

estí ulo; incitación • esti ulu

estiaje • agorraldi

estiaje; sequía • agorraldi

estiaje; sequía • agorte

estiba • karga

estibador • lepakari

estibador • lepakari

estibar • kargatu

estibar; gargar, gravar • kargatu

estiércol • gortaitz

estiércol • luhumendu

estiércol • gortaits

estiércol • kortaits

estiércol, abono • ongarri

estiércol; fertilizante, fiemo • si aur

estig a • estig a

estig a • zauri arka

estig a • estig a

estig a; arca, pica • pika

estig atismo • estig atis o

estig atismo • estig atis o

estig atizar • estig atizatu

estig atizar • estig atizatu

estilete; puñal • sastagai

estilo • estilo

estilo de lucha • gatazkatzeko stylo

estilo de vida • Bizimodu, bitzitzeko modu, bizitzeko era. Estilo de vida consumista = Bizimodu kontsumista. Estilo de vida saludable = Bizimodu osasuntsu. ¿Trata de vender un estilo de vida? = Bizitzeko era bat saldu nahi du?.

estilo; estructura, for a • tankera

estilo revolucionario • iraultza-stylo

estilo; úo • lore-orratz

estilográfico • estilografiko

estilográfico • estilografiko

estima, estimación, amor • estimu

estimar • noniritzi d eoniritzia oniriztend

estimar, juzgar • jo (du)

estimar, querer, amar • estimatu (du)

estimulación • Suspertze, bizkortze, bizitze.

estimulante • estimulatzaile

estimulante • Bizigarri, bizkorgarri, suspergarri.

estimulante cerebral • Garun bizigarri.

estimulante natural • Bizigarri natural.

estimulante sintético • Sintesizko bizigarri.

estimular • Bizkortu, suspertu, bizitu.

estío; período estival, te porada de verano • udaldi

estío; verano • uda

estipendiar; pre iar • sari e an

estipendio de la isa • mezasari

estipendio de la isa • mezadiru

estipendio; jornal, pri a • lansari

estipular • aurrerabaki

estipular • akordua hartu

estira aiento; prolongación • luzadura

estira iento; estirón • luzaketa

estira iento; estirón • teinkada

estira iento; estirón, tirón • teeidnk

estiramiento • teinkaketa

estirar la pata • hanka hoztu

estirar; tensar • teinkatu

estirar; tensar, tenso • teink egin

estirar; tirar • ketenbehartu eetenbeharetuda cchartzend

estirar una cuerda • atezatu

estirar una cuerda; tensar • atezatu

estirarse • nagiak atera

estirilizaral acho • akestu eakestena akesd

estirón • hazketa

estirón; tirón • tirakada

estirpe; linaje, origen • etorki

estival • udaldiko

estival; veraniego • udako

estizaje • mestizaje

estizar • mestizatu

estizo • mestizo

esto a • esto a

esto a • esto a

esto acal • urdail-

esto acal • urdaileko

esto acal • urdailarekiko

esto acal • urdailerako

esto agar; repugnar • gohaindu

estó ago • urdail

estó ago de lasaves; olleja • papardi

esto es, es decir • hauxe da

esto es, es decir • hau bait da. haur bait da

esto es, es decir • haur da. [hau da]. h.d

estocada • zafarradako

estocada • zafarradako

estofa; paño, tejido • oihal

estofado • erregosi

Estofado de pavo • Indioilarra, erregosita

Estofado de rabo • Buztana, erregosita

Estofado de rabo de buey • Idi-buztana, erregosita

Estofado de ternera • Txahalki erregosia

Estofado de zancarrón de ternera • Txahal txankar erregosia

estofar • erregosi

estofar; freir • erregosi

estoicismo • estoizis o

estoicismo • estoizis o

estoico • estoiko

estoico • estoiko

estola • estola

estola • estola

estolón • herrestadar

estolón • herrestadar

estómago • eihera

estopa muy ordinaria • mokarro

estopa uy ordinaria • mokarro

estopín • iztupin

estopín • iztupin

estoque • puntzel

estoque • puntzel

estoqueador • puntzetiltzaile

estoqueador • puntzetiltzaile

estoquear; hurgar, punzar • mziztakatu eziztakaa ziztakatzend

estorbador; estorbo • enbeleku

estorbador; extorsionador, objetor • eragozle

estornino • gaztelu-txori

estornino • ezoolcd araba-zozo

estornino • araba-zozo

estornudar • usin egin

estornudar • urtzintz egin

estornudar • do inistiku egin

estornudo • usin

estornudo • do inistiku

estos • haurk

estos, esos, los, las, nosotros, vosotros • -ok

estos, estas • haukiek

estos, estas, esos, esas • hok

est•pido; insensato, entecato • senbako

estrada; vericueto • estrata

estrangulación • itoketa

estrategia • Estrategia.

estrategia de intervención • Esku-hartze estrategia.

estrategia de presión • Presio estrategia.

estre ecedor • dardaragarri

estre ecer; ondear, te blar • dardaratu

estre ecerse; rete blar, tenblar • dardar egin

estre ecimiento • dardaizu

estrecha iento; estrechez, sitioangosto • estugune

estrecha iento; instancia • hertsadura

estrechamente, estrictamente • hersiki

estrechamiento • estuketa

estrechamiento de calzada • galtzada-estugune

estrechar • mehartu e eharetuda ehartzend

estrechar • mehartu, mehar, mehartzen (du)

estrechar • hersi (du)

estrechar, encoger • hersitu (du)

estrechez • estuera

estrecho • herstu

estrecho, ajustado, angosto • mehar

estrecho arítimo • itsasarte

estrecho, estricto • hertsi

estrecho, estricto • hersi

estrella • izar

estrellado • izartsu

estrellado (por despejado) • tipil

estrellas.?? • xaro

estrella-sol • izar-iguzki

estrenar • adelatu, adela, adelatzen (du)

estrenar; inagurar • hestreinengo aldiz egin ee ana era and

estreno • estreina

estreñimiento • sabel lehortasun

estreñimiento (de las bestias) • engorgadura

estreñir • sabel lehortu

estrepitosamente • iskanbilaz

estriar; order, picar con el pico • hozkatu

estribo • oinburdin

estribor • eskuinalde

estricnina • Estriknina.

estricto • ximen

estridencia; estruendo, retu bo • abarrots

estridente; roedor • karraskari

estrofa • ahapaldi

estropajo • mustika

estropajo • iztripu

estropajo; pañal de ñiños, retal • xatar

estropear; alograresed, anosear • lorrindu

estropicio; revoltijo • lardaska

estruacción • gorputz-aldi

estruación • hiloko aldi

estruación • e alege

estructura • egitura

estructura, forma • egitamu

estructura interna • barnegitura

estructura interna • barnegitura

estruendo • abarrots

estruendosa ente; ruidosamente • zarataka

estruendosamente • tarrapatan

estrujar • mlerdakatu elerdakaa lerdakatzend

estucar • liztukatu eiztukaetuda iztukatzend

estudiante • ixtudiant

estudiante, alumno, aprendiz, aprendedor? • ikasle

estudiante aplicado, alumno aplicado • ikastun

estudiantillo • ixtudianteskila

estudiar • ixtudiatu, ixtudia, ixtudiatzen (du)

estudiar, comprender • ikasi (du)

estudiarse, ser estudiado • ixtudiatu, ixtudia, ixtudiatzen (da)

estudio • 1. Ikaste, estudio, ikasketa. 2. Ikerketa, ikerlan, azterlan, azterketa.

estudio • ixtudio

estudio clínico • Ikerketa kliniko.

estudio controlado • Ikerketa kontrolatu.

estudio de caso • Kasuaren azterketa.

estudio de laboratorio • Laborategiko azterketa.

estudio de seguimiento • Jarraipenezko ikerketa.

estudio, investigación • ixtudi

estudio longitudinal • Luzetarako ikerketa, denboran zeharreko ikerketa. De hecho, en el contexto del Plan se desarrollan estudios longitudinales = Izan ere, planaren testuinguruan [luzetarako ikerketak] *ikerketa longitudinalak egiten dira.

estudio multicéntrico • Zentro anitzetako ikerketa.

estudio prospectivo • Prospektibazko ikerketak.

estudio retrospectivo • Atzera begirako ikerketa.

estudio transcultural • Kultura arteko ikerketa.

estudios de derecho • zuzenbide estudioak

estudios de derecho • zuzenbide estudioak

estudioso • ikaszale

estudioso • ixtudioso

estudioso • ikasnahi

estupefacción; estupor, extrañeza • harri en

estupefaciente • sorgorgarri

estupefaciente • Sorgorgarri.

estupefacto; patifuso, patitieso • harri eta belarri ezurd

estupenda ente; aníficamente • bikainki

estupendamente, muy bien, excelente, de maravilla • bapo

estupendo, excelente • bapo

estupidez • zozotasun

estupidez; idiotez, ajadería • kirtenkeria

estupidez; pa plina, tontería • tontokeria

estúpido • zorga

estupor • durduza

estupor; horror, pánico • lauorri

estupor; inquietud, turbación • durduzadura

estupor; pasmo • txundio

esturión • polaio

esturión • esturio

esturión • gaizkata

esura; oderación, procedi iento ezerbait lortzekod • erabide

esurada ente; proporcionadamente • neurriz

esuradamente • neurtuz

esurado • izaridun

esurar • moduztu e oduzetuda oduztend

esurar • izartu

esurar; to ar edidas • neurriak hartu

ETA • ETA

eta órfico • meta orfiko

eta órfico • itxuraldatu

eta orfosearse • meta orfizatu

eta orfosearse; odificar, revocar • aldarazi

eta orfosearse; transfigurarse • antzaldatu

eta orfosearse; transfor arse • eraldatu

eta orfosis • meta orfosi

eta orfosis; transfiguración • itxuraldaketa

etabolismo • metabolis o

etacarpo • metakarpo

etacentro • metazentru

etafísica • metafisika

etafísico • metafisiko

etafísico • metafisikari

etafonía • metafonia

etáfora • metafora

etafórico • metaforiko

etal • metal

etal; prenda epertsonazd, efa cdalhaja • metale

etalenguaje • metahizkuntza

etálico • metalezko

etálico • metaliko

etálico • matal-

etalización • metalizazio

etalografía • metalografia

etaloide eez- etalad • metaloide

etal•rgico • metalurgi

etalurgia • metalurgia

etalurgia • metalgintza

etano • equ mcd etano

etano • etano

etano • metano

etapa • epealdi

etapa • etapa

etapa metálica dentada de las bebidas gas • iturri

etástasis • metastasi

etatarso • metatartso

etátesis • metatesi

etc. etc. etc. etcétera • eta. a. etaa. etaaa. eta a. etaab. etab

etcétera • eta abar

etcétera • eta abar

etcétera • eta abar

ete psicosis • metenpsikosi

eteatrod pastoral • pastoral

eteórico • meteoriko

eteorización • meteorizazio

eteorizarse • meteorizatu

eteoro • meteoro

eteorología • meteorologia

eteorológico • meteorologi

eteorológico • meteorologiko

eteorólogo • meteorologo

éter • eter

éter • Eter.

éter • etere

eter ano en unasunto • arazo batetan eskua sartu

eter la pata • burruntzalia sartu

eterismo • Eterismo; eterrak eragindako pozoidura.

eterle ano; tocar lascivamente • zirri egin eakd

eterna ente; i perecedero, para sie pre • betiko

eterna ente; perpetua ente, por sie pre ja ás • sekula eta beti

eternamente • eternalki

eternamente • betiro

eternamente • betierekoz

eternidad • betierekotasun

eternidad • betitasun. betitasun. betitarzun

eternidad • betiera

eternidad • sekulatasun

eternidad • betikotasun. betikotasun

eternidad • betiraunde

eternidad; perpetuidad • betikotasun

eternizar • lluzarotu eluzaroetuda luzarotzend

eternizar, perpetuar • betikotu, betiko, betikotzen (du). betikotu, betiko, betikotzen (du)

eternizaresed; perpetuarse • betikotu

eternizarse • eternaldu

eternizarse, perpetuarse • betikotu, betiko, betikotzen (da). betikotu, betiko, betikotzen (da)

eterno • betikor. betikor

eterno • eternal

eterno • azken gabeko

eterno; eterno, perpetualmente • betiereko

eterno, perpetuo • betikozko. betikozko

eterno, perpetuo, de siempre, de todo momento • betiereko. betiereko

eterno; perpetuo, se piterno • betidaniko

eteromanía • Etermania.

eti ología • eti ologia

eti ología • eti ologia

eti ología; úzer esan nahi du hitz honekr ö òqué quiere decir esta palabrar, úulertzaile onari hitz gutxi öa buen entendedora pocas palabras bastan • hitz-erro esustraid

eti ológico • eti ologiko

eti ológico • eti ologi

eti ólogo • eti ologo

eti ólogo • eti ologista

ética • etika

ético; ético • etiko

ético,-a • 1. [sust.] Etika. 2. [adj.] Etika(zko), etiko.

eticulosidad; por enor • xehadura

eticuloso; inucioso, ni io • kixkil

etileno • metileno

etílico • metiliko

etílico, -a • Etiliko.

etilismo • Etilismo; edari alkoholdunek eragindako pozoidura.

etilo • metilo

etilómetro • etilometro

étimo • eti o

etiología • Etiologia.

etiologia multifactorial • Alderdi askotako etiologia.

etíope • etiopiar

etiqueta • etiketa

etiqueta adhesiva • etiketa itsasgarri

etiqueta en hojas A4 para impresoras • inprimagailuetako A4ko etiketa-orri

etiqueta; porfía, reyerta • etiketa

etiquetador • etiketatzaile

etiquetador • etiketatzaile

etiquetaje • etiketak

etiquetar • etiketatu

etiquetar • etiketatu

etnia • etnia

etnia • etnia

etnicidad, nacionalidad, pertenencia étnica • herritargo

étnico • etniko

étnico • etni

etnografía • etnografia

etnografía • etnografia

etnográfico • etnografiko

etnográfico • etnografi

etnógrafo • etnografo

etnología • etnologia

etnología • etnologia

etnológico • etnologiko

etnológico • etnologi

etnólogo • etnologo

etnólogo • etnologo

eto entodo • sudur sartzaile

etódica ente; uy en orden • kirian-kirian

etódicamente • metodoz

etódicamente • metodikoki

etódicamente • metodologiaz

etódico • metodiko

étodo • metodo

étodo de enseñanza • irakasbide

étodo; odo • sisti a

etodología • metodología

etodológico • metodologiko

etodológico • metodologi

etología • etologia

etólogo • etologo

etólogo • etologo

etoni ia • metoni ia

etopa • metopa

etralla • metraila

etralleta • metraileta

etralogía • metrologia

etrastrueque m m m m m m m m m m m m m me • aldaketa

étrico • metriko

etro c•bico • metro kubiko

etro cuadrado • metro karratu elaukitud

etro etrenad; tren etropolitano • metro

etrópoli • metropoli

etrópoli • hirinagusi

etropolitano • metropolitar

etrusco • etrusko

etrusco • etruriera ehizkcd

etrusco; etrusco • etruriar

eucalipto • eukalipto

eucarístico • eukaristi

eucarístico • eukaristiko

eufe ismo • eufe is o

eufonía • eufonia

eufonía • elingcd eufonia

eufónico • eufoniko

eufónico • eufoni

euforia • euforia

euforia • euforia

euforia • Euforia, poztasun handi. Euforia repentina = Bat-bateko euforia. *Baikortasun. Puede provocar inicialmente euforia, pero este efecto es temporal = Hasiera batean *baikortasuna pizten du, baina hori aldi baterakoa baino ez da.

eufórico • euforiko

eufórico • eufori

eufórico, -a • Euforiko, euforia(zko).

eugenesia • eantrocd eugenesia

eugenesia • eugenesia

eugenésico • eugenesi

eugenésico • eugenesiko

eunuco • iren

eunuco • irendu

eunuco • eunuko

eunuco • zikiratu

eurekaO L eureka • eureka

europeo • europar

Euskadiko Kirol Portua, S.A • Euskadiko Kirol Portua SA

Euskalherria Norte, Vasconia (del) Norte • Iparraldeko Euskalerria

Euskalherria Norte, Vasconia (del) Norte, Norte de Vasconia • Ipar-Euskalerria

euskara • euskara ehcec euskal-d

euskara batua, vascuence unificado • euskara batua. euskara batu

Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia • Plan General de Promoción del Uso del Euskera

euskara; idio a vasco, vascuence • euskara

euskara literario • euskara batua

euskara literario • literatur euskara

euskarología • euskarologia

euskarología • euskarologia

euskarología, vascología • euskaralogi. euskaralogia. euskarologia

euskarólogo • euskarologo

euskarólogo, vascólogo • euskaralogo

euskarólogo; vascólogo • euskalari

Euskeltzale-Bazkuna • Euzkeltzale-Bazkuna

euskera • euskara

euskerización • euskarapen

euskerización • euskarapen

Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos • Eusko-Ikaskuntza

eutanasia • eutanasia

eutanasia • eutanasia

Euzkadi • Euzkadi

euzkera • euzkera

euzkera de Bidebarrieta, euskara de Juventud Vasca de Euzkelzale Bazkuna • Bidebarrietako euzkera

Euzko Jaurlaritza • Euzko Jaurlaritza

euzkotarrero • euzkotarrero

evacuación • aldegite

evacuación • husketa

evacuación • ebakuazio

evacuación; ida, archa • joate

evacuar • ebakuatu

evacuar • sabel hustu

evacuar; fluir, anar • jariatu

evacuatorio • jariagarri

evacuatorio • jariarazteko

evacuatorio • aldegiteko

Evacuatorios • Komunak

evadir • ihesa egin

evadir • itzuri

evaluación • ebaluazio

evaluación • Baloratze, balioeste; balioa neurtze; balorazio; neurtze.

evaluación • ebaluaketa

evaluación de impacto • Eraginaren baloratze.

evaluación de necesidades • Premiak baloratze, beharrak baloratze, beharrizanak baloratze.

evaluación de procesos • Prozesuen balioa baloratze.

evaluación de resultados • Emaitzak baloratze.

evaluador • ebaluatzaile

evaluador; evaluador • ebaluatzaile

evaluar • ebaluatu

evaluar • ebaluatu

evangalizador • ebanjelizatzaile

evangalizador • ebanjelizatzaile

evangélico • ebanjeliko

evangélico • ebanjeliko

evangelista • ebanjelista

evangelista • ebanjelista

evangelización • ebanjelizazio

evangelización • ebanjelizazio

evangelizar • ebanjelizatu

evangelizar • ebanjelizatu

evaporable • lurringarri

evaporable • lurringarri

evaporación • lurrintzapen

evaporar • airetu eairetzena aireetudd

evaporaresed; perfu ar, vaporizar • lurrindu

evaporarse • lurrindu

evasión de capitales • kapital ihes

evasión de capitales • kapital iheste

evasión; fuga, huida • ihes

evasivo • ihesbidezko

evento • jazokuntza

evento; supuesto • jazokizun

eventual • noizik behinkako

eventual ente; ocasionalmente • noizean behinka

eventualidad • gertakortasun

eventualidad • gertagarritasun

eventualmente • noizik behinka

eventualmente • badaezpadan

evidencia • nabaritasun

evidencia; notoriedad • nabaritasun

evidenciar • nabari ukan

evidente ente; franca ente, lísamente • argiro

evidente ente; franca ente, ter inantemente • argi eta garbi

evidente ente; li pia ente, netamente • garbiro

evidente ente; notable ente, notoriamente • nabariro

evidente; flagrante, patente • bistako

evidentemente • bistan denez

evillako • sevillar

evitable • itzurgarri

evitable • ihesgarri

evitable • ekidingarri

evitable • txuliagarri

evitar • ri itzur e-ri itzurdi

evitar • ekidin

evocación • gogarazpen

evocación • aierupen

evocación; recuerdo, re iniscencia • oroipen

evocador • oroitarazle

evocador • oroitarazle

evocar • jren aierupena e-ren aierupena ekarri

evocar • ioroitarazi eoroitaraza oroitaraztend

evocar • jren aierupena e-ren aierupena etorri

evocar • gogarazi egogaraza gogaraztend

evolución • eboluzio

evolución, desarrollo • bilakatze. bilakatze

Evolución Eterna (que no tiene principio) • Hatsegabeko Bilakatze. Hatsegabeko Bilakatze

evolucionar • eboluzionatu

evolucionismo • eboluzionis o

evolucionismo • eboluzionis o

evolucionista • eboluzionista

evolucionista • eboluzionista

evolutivo • ebolutibo

evolutivo • eboluziozko

evónimo • zapatariegur

evónimo • zapatariegur

ex aestro • mauisu izana

-ex, antiguo, viejo • -ohi

ex consumidor, -a de droga • Droga kontsumitzaile izan; droga kontsumitzaile ohi.

ex drogadicto, -a • Drogazale izan; drogazale ohi.

ex profeso • bere bererik

ex usuario, -a de drogas • Droga erabiltzaile izan; droga erabiltzaile ohi.

exabrupto • arrapastaka

exacción • ordainarazpen

exacción • exentzio

exacerbación • su intasun

exacerbación; paroxis o, virulencia • su intasun

exacerbar • gorbizitu

exacta ente igual • halaxe

exactitud • zehaztasun

exactitud; fidelidad, franqueza • zintzotasun

exacto, concreto • zehatz

exacto; fiel, fino • zintzo

exacto; OMU justo, plenamente • zehatz

exageración; fanfarronada, petulancia • ahoberokeria

exagerado; valentón • ahobero

exagerar • gainez egin (du)

exaltado; fanático • burubero

exaltar, ensalzar • goraipatu (du)

exaltarse, ensalzarse • goraipatu (da)

examen • bururatze

examinador • aztertzaile

examinador, elector • begiztatzaile

examinar, experimentar, reconocer, buscar,escudriñar, registrar, estudiar • ikertu (du)

exang±e; insensible • odolgabe

exáni e; ianani ado, inani ado • bizigabe

exánime • arnasgabe

exasperarse; hacerse delicado, osquearse • minberatu

excalso; extre o, lo ásalto • goien

excavación • hondalan

excavadora • hondeamakina, indusmakina

excavadora • hondeagailu

excavadora; perforadora, taladro • zulagailu

excavar • hondalan egin

excedente • soberakin, gaindikin

excedente (de sobra), sobrante, excesivo • sobera

excedente neto • soberakin garbi, gaindikin garbi

excelencia • goientza

excelente; aravilloso • txitezko

excelente; fabuloso, idóneo • sekulako

excelente, sobresaliente, magnífico, exquisito • bikain

excelso • goitar

excentricidad • Bitxikeria, nabarmenkeria; [col.] xelebrekeria.

excentricidad; eztravagancia, rareza • xelebrekeria

excéntrico • sakats

excepcional • salbuespenezko

excepcional; extraordinario, pintiparado • berebiziko

excepcionar • salbutu esalbuetuda salbutzend

excepto; enos, salvo • lekot

excepto, fuera de • -z landa

excepto; OMQ excepto, sino • baizik

excepto, salvo • -en salbu

excesivamente • gehiegixe

excesivo; ni io, superfluo • larregizko

exceso • soberantza

exceso de carga • gehiegizko zama

exceso, demasía, abuso • larregikeria

exceso, demasía, abuso • larregikuntza

exceso, demasía, abuso • gehiegikeria

excitación • bizkordura

excitación • 1. [acción] Asaldarazte; [sentimiento] asaldura. 2. [acción] Kitzikatze; [sentimiento] kitzikapen. Las drogas son a menudo fuente de excitación y de energía = Drogak asaldura eta energia iturri dira.

excitante • gori

excitante • Kitzikagarri; bizkorgarri, ernagarri.

excitante; ger inador, ger inativo • ernagarri

excitar • 1. Kitzikatu. 2. Asaldatu.

excitar; vibrar • ldardarazi edardaraza dardaraztend

excitar; vibrar • dardar eragin

excitarse, irritarse • narritatu, narrita, narritatzen (da)

excluir • Baztertu, lekutu, kanpoan utzi.

excluir, desechar, abandonar, eliminar, evitar, descartar, remover, abolir, eludir, dejar de lado • alderatu, aldera, alderatzen (du)

exclusión • Bazterketa.

exclusión social • Gizarte bazterketa. Jornadas de exclusión social = Gizarte bazterketari buruzko jardunaldiak.

exclusivamente, aisladamente, meramente, simplemente • soilki

exclusivo; sólo, •nico • bakar

excre ento; giñaedad, jiña • kaka

excremento • gorozki

exculpar • jerrugabetu eerrugabeetuda errugabetzend

exculpar; excusar • hdesenkusatu edesenkusaetuda ccsatzend

excursión; gira • txango

excusa • desenkusa

excusar • desenkusatu (du)

excusarse • aitzakiak e an

execrable • aroakagarri

execrar; i precar, aldecir • madarikatu

exento • libro

exento; expedito, in une • libre

exequias f•nebres • poroguak

exfoliabilidad • esfoliagarritasun

exfoliabilidad; la inado • xaflakortasun

exfoliable • esfoliagarri

exfoliable; la inable • xaflakor

exfoliación • esfoliazio

exfoliación • xaflaketa

exfoliar • esfoliatu

exfoliar; alearse • xaflakatu

exhalación • lurrintze

exhalación; ge ido, jadeo • hasperen

exhalación; resoplido, tufarada • bafada

exhalar • lurran jario

exhalar • hats egin

exhalar • arnasa egin

exhalar el último suspiro • azken hatsa eman, azkeneko arnasak eman, azkeneko hatsa eman

exhalar; insuflar • ufatu eufaa ufatzend

exhalar; resoplar • bafatu

exhalar; suspirar • jhasperendu ehaspereneduda hasperentzend

exhaustivo • exhaustibo

exhausto • ahitu

exhibición; exposición, uestra • erakusketa

exhibicionis o; extravagancia, ostentación • nabar enkeria

exhibicionismo • erakuskeria

exhibir; exteriorizar, patentizar • agerrarazi

exhortación • exortu

exhortador • erregutzaile

exhortador • aholkatzaile

exhortar; interceder, rezar • erregutu

exhu ación • desobitze

exhu ación • desobitze

exhumar • desobitu

exhumar • desobitu

exi io; laudatorio, loable • txalogarri

exi ir • kanpo utzi

exi ir; úbereiz utziaz ö sin engua deccc, úbereiz bizi dira ö viven separados • bereiztu

exigencia • exigentzia

exigencia • galdo

exigencia • eskapen

exigencia • beharrespen

exigencia; interpelación, petición • eskakizun

exigente • zorrotz

exigente • eskakor

exigible • eskagarri

exigible • exigigarri

exigilidad • urritasun

exigir • beharretsi, beharrets, beharresten (du)

exigir • exigitu

exigir • eska arazi (du)

exiguo; pequeño • tipi

exiliado • erbesteratu

exiliado; proscrito • erbesteratu

exiliar • desterratu

exiliar • deserriratu

exiliar; expatriar, extrañarse • atzerriratu

exilio; extranjero, ostracismo • atzerri

existencia • izaikari

existencia • existentzia

existencia; producto existente, stock • izakin

existencialismo • existentzialis o

existencialismo • existentzialis o

existencialista • existentzialista

existencialista • existentzialista

existente • izatedun

existentes • daudenak

existentes • daudenak

existir; anteneresed, orar • bizi izan

existir, haber, estar • egon (da)

éxito • ondore on

éxito • kausitze

éxito; ganancia, orden • atarra endu

éxito; i pulso, influencia • eragipen

éxito, resultado, acierto • kausitze

éxito, resultado, acierto • kausitza

éxodo • exodo

exoftal ia • exoftal ia

exoftal ia • exoftal ia

exógeno • exogeno

exógeno • exogeno

exoneración • arintze

exoneración • egozte

exonerar • za a kendu

exorcismo • exortzis o

exorcismo • exortzis o

exorcista • exortzista

exorcista • exortzista

exorcizar • exortzizatu

exorcizar • exortzizatu

exordio; introducción, prólogo • sartaurre

exós osis • exos osi

exós osis • exos osi

exotérico • exoteriko

exotérico • exoteriko

exótico • exotiko

exótico; extranjero, extraño • arrotz

exotismo • exotis o

exotismo • exotis o

expansibilidad • hedakortasun

expansibilidad; extensibilidad • zabalkortasun

expansible; expansivo • hedakor

expansible; expansivo, extensible • zabalkor

expansión • hedakunde

expansión • hedakunde

expansionaresed; juguetear • jolasean aritu

expansivo; sociable • lagunzale

expatriación • erbesterapen

expatriación • atzerrirapen

expectante; irando, pendiente de • begira

expectativa • itxarobide

expectativa • Itxaropen, (etorkizunerako) aukera.

expectativa • itxarobide

expectorante • Kerru eragile, karkaxa eragile, gorro eragile.

expectorar • listu bota

expedición • espedizio

expedición • bidaia, ibilaldi

expedición del permiso de circulación • zirkulatzeko baimena emate

expedicionario • txangozale

expedicionario • espedizionario

expedicionario • txangolari

expedidor; expendedor, re itente • bidaltzaile

expedientar • espedientatu

expediente • espediente

expediente • Espediente.

expediente sancionador • zehapen-espediente

expedito • libre

expeler • egotzi

expendeduría • saltoki

expensas; gasto • gastu

experi entación • saiokuntza

experi entación • esperi entazio

experi entación • esperi entakuntza

experi entador • esperi entatzaile

experi entador • esperi entatzaile

experi ental • saiozko

experi ental • esperi ental

experi ental • esperi ental

experi entalmente • esperi entalki

experi entalmente • esperi entalki

experi entar • esperi entatu

experi entar • esperi entatu

experiencia • iker en

experiencia • esperientzia

experiencia • Esperientzia, eskarmentu. Conocer distintas experiencias y formas de trabajo = Esperientza eta lan jarduera ezberdinak ezagutu. Niveles de formación, experiencia = Esperientzia, prestaketa mailak. La experiencia de otras personas = Gainontzeko pertsonen eskarmentua.

experiencia de combate • gatazka-atyn

experiento; prueba, úharen erruaren erabateko froga da ö es la prueba definitiva de su culpabilid • froga

experimentación, investigación • ikerpen

experimentar cambio, cambiar • irabiakatu (da)

experimento • esperi entu

experta ente; hábilmente • antzez

experto en electrónica • elektronikari

experto en electrónica • elektronikari

expiatorio • garbitzeko

expiatorio; pagadero, pagaré • ordaintzeko

expiración • arnas botatze

expirar • arnasa e an

expirar el plazo • denbora(k) bete

expirar; extinguirse, fallecer • zendu ezeneduda zentzend

explanación • zelaitze

explanación • lauketa

explanad; herbario, llanura • zelai

explanada • zabaldi

explanada • launada

explanada • launada

explanada • zabalune

explanada; llanada, llano • ordoki

explicable • esplikagarri

explicable; expositivo • azalgarri

explicación • azaltze

explicación; exposición • azalketa

explicación, exposición, aclaración, planteamiento • azalpen

explicación, expresión, exposición, declaración, significación • adierazpen

explicación; justificación • zuzenespen

explicador • esplikatzaile

explicador • azaltzaile

explicar • tipiltu, tipil, tipiltzen (du)

explicar, aclarar, enseñar, exponer, desvelar, revelar, enunciar, explayar, expresar, pregonar, presentar • azaldu, azal, azaltzen (du). axaldu, axal, axaltzen (du)

explicar, pormenorizar • xehatu, xeha, xehatzen (du)

explicarse • esplikatu

explícitamente • esplizituki

explícitamente • hitz guztiekin

explícitamente • esplizituki

explícito • esplizitu

explícito • esplizitu

explorable • aztergarri

explorable; investigable • aztergarri

explorador • miatzaile

explorador • ikusketari

explorador; rastreador • azterlari

explosibilidad • lehergarritasun

explosibilidad • lehergarritasun

explosión • lehertzapen

explosión • lehertzapen

explosión; voladura • leherketa

explosivo • eztandagailu

explosivo • lehergai

explosivo; expotable, petardo • lehergarri

explosivo; oclusivo • leherkari

explosivo; petardo • lehergailu

explotable • ustiagarri

explotable • hustiragarri

explotable • hustiragarri

explotación • hustirakuntza

explotación • hustiro

explotación • esplotakuntza

explotación • ustiatze

explotación • hurrapaketa

explotación comunitaria • erkidegoan ustiatze

explotación inera; lugar de la ina, yacimiento • meatoki

explotación minera • meatoki

Explotación y Sistemas • Ustiaketa eta Sistemak

explotador • esplotatzaile

explotador • hustiratzaile

explotar • hustiratu

explotar, hacer explosión, estallar, reventar • lehertu, leher, lehertzen (da)

explotar; sorber • hurrupatu

expoliación • espoliazio

expoliación; rapiña, robo • lapurketa

expoliación; redada, saqueo • harrapaketa

expoliador • espoliatzaile

expoliador; expugnador, raptor • harrapatzaile

expoliar • indarrez kendu

expoliar; hurtar • espoliatu

exponencial • esponentzial

exponencial • esponentzial

exponente • esponente

exponente • esponente

exponerse • galzorian jarri

exportable • esportagarri

exportable • esportagarri

exportación • esportazio

exportación • exportaketa

exportación • esportazio

exportador • esportatzaile

exportador • esportatzaile

exportar • esportatu

exportar • mexportatu eexportaa exportatzend

exportar • esportatu

exposición de producción • ekoizpen-erakusketa

exposición, muestra, exhibición • erakusketa

expositivo • azaltzeko

expósito • kaxako ehaurrad

expósito ehaurrad • kaxako

expositor • erakusketari

expositor • agertzaile

expositor; guía • erakusle

exprés • espress

exprés; expreso • espres

expresa ente; áxi a ente, ayormente • bereziki

expresa ente; no brada ente, no inalmente • izendatuki

expresable • esangarri

expresamente • espreski

expresamente • espresuki

expresar, exprimir, explicar, exponer, remarcar, indicar, declarar, significar • adierazi, adieraz, adierazten (du, dio)

expresarse, dar la opinión • iritzia eman (du)

expresarse, exprimirse, explicarse, exponerse, remarcarse, indicarse, declararse, significarse • adierazi, adieraz, adierazten (da)

expresarse; hablar • ele egin

expresarse; hablar, parlar • hitz egin

expresarse; hablar, parlar • mintzo izan

expresarse; parlar • berba egin

expresión • adierazpen

expresión; frase, locución • esapide

expresión; palabra, tér ino • hitz

expresivamente • adierazkorki

expresivamente • adierazkorki

expresividad • adierazkortasun

expresividad • adierazkortasun

expresivo • adierazkor

expresivo; indicativo, insinuador • adierazkor

expreso • espresu

expreso • berarizko

expri idor • lauskigailu

expri idor • lauskigailu

expri ir • gunea atera

expri ir • ura atera

expri ir • muztioa atera

exprimir, estrujar • lauskitu, lauski, lauskitzen (du)

expropiación • desjabetze

expropiación • desjabetze

expropiador • desjabetzaile

expropiador; revocador, supresor • kentzaile

expropiar • desjabetu

expuesto • ri e-ri begirad

expuesto; peligroso • arriskuzko

expugnable • harrapagarri

expugnable • helgarri

expugnable; subyugable • menperagarri

expugnación • harrapatze

expugnación • menperatze

expulsado • egotzi

expulsado, echado, arrojado • ohildu

expulsar • kanporatu, kanpora bidali

expulsar, echar, arrojar • ohildu, ohil, ohiltzen (du)

expulsión • kanporatze, kanpora bidaltze

expulsión; i putación • egozketa

expulsión; votación • botaketa

expurgar; peinar, peinarse • orraztu

exquisito; elifluo, eloso • eztitsu

extasiarse • estasiatu

extasiarse • estasiatu

éxtasis • 1. [sustancia] Estasi. 2. [estado] Estasi.

éxtasis • extasi

éxtasis • estasi

extático • estatiko

exte ista • ertzeko

extendedero • hedaleku

extendedora ra • hedagailu

extendedora ra; propagador • hedatzaile

extendedoread etresnad • zabalgailu

extender • ihaurri

extender, propagarse • zabaldu, zabal, zabaltzen (da)

extenderse • ihaurerid

extenderse, ampliarse, desarrollarse, cundir, difundirse, propagarse • hedatu (da)

extenderse; preparar la ca aal ganado • ihaurerid

extensa ente; larga ente, prolijamente • luzaz

extensa ente; prolijamente • luzaki

extensamente • hedaz

extensamente • hedatuki

extensamente, ampliamente • hedatuki

extensibilidad • hedagarritasun

extensible; extensivo • hedagarri

extensión • luze-zabal

extensión de la prohibición • debekuaren eremu

extensión, envergadura, amplitud, mercado, desarrollo • hedago

extensivo • estentsibo

extenuación • erkinaldi

extenuación; inanición, rendi iento enekezd • ahidura

extenuarse • ahitu

extenuarse • mirriztu

extenuarse • hamitu

exter inable • sakailagarri

exter inador • sakailatzaile

exter inio; herida grave, atanza • sakaila

exterior • kanpoaldeko

exterior • azaletiko

exterior, del exterior, de fuera, extraño, extranjero • kanpoko

exterior ente; externamente • kanpotik

exterior, externo, de fuera • lekoreko

exterior; fuera eexteriord • lekore

exterior; fuera, inte perie • kanpo

exterior; portada • kanpoalde

exterioridad • lekortasun

exteriorización • azalerapen

exteriorizar • Kanporatu, azaleratu, kanpora azaldu, adierazi.

exteriormente • kanpo aldetik

externado • kanpokotasun

externado • kanpoko irakastegi

externado • kanpoko ikastego

externo.?? • kanpo

externo; huésped, pupilo • kanpoko

externo; úkanporal ö ìfueral • kanpo-

extinción • iraungipen

extinción; extravío, pérdida • galtze

extinguible • iraungigarri

extinguir • iraungi

extinguirse • akiteud

extinguirse el permiso • baimena amaitu

extinto • itzungi

extinto; putrefacto • galdu

extintor • itzalgailu

extintor • itzaltzaile

extintor de fuego • su-itzalgailu

extintor de fuego; úsu gaberik ez da kerik ö no hay hu o sin fuego • su-itzalgailu

extintor de incendios • itzalgailu

extintor de incendios • a atagailu

extirpable • erauzgarri

extirpable; i pedimento • erauzgarri

extirpación; extracción eegintzad, trastorno • erauzketa

extirpación; extracción, extracto • erauzpen

extorsión; eztorsión, fuerza violenta • indarkeria

extorsionador • behartzaile

extra • extra

extra • extra

extra uros • hesiz kanpoko

extra uros • hesiz kanpoko

extracción • Ateratze.

extracción edenborad • erauztaldi

extractivo • erauzteko

extracto; producto • aterakin

extracto, resumen • laburtzapen

extractor de fango • lokatz-erauzgailu

extractor eaparatod • erauzgailu

extractor; trastornador • erauzle

extradición • estradizio

extradición • estradizio

extrafino • estrafin

extrafino • estrafin

extrajudicial • estrajudizial

extrajudicial • estrajudizial

extralegalmente • legezkanpo

extrali itarse • neurriz atera

extrali itarse • lerrotik atera

extrali itarse • marratik irten

extrali itarse • marratik atera

extrali itarse • mugatik atera

extraling±ístico • hizkuntzaz kanpoko

extraling±ístico • linguistikaz kanpoko

extraling±ístico • extralinguistiko

extranjeris o; barbaris o ehablando euskarad • erdarakada

extranjerismo • erdarakada

extranjerismo • erdalkeria

extranjerizar • arroztu

extranjerizar, hacer extranjero • atzerritartu, atzerritar, atzerritartzen (du). atzeherritartu, atzeherritar, atzeherritartzen (du)

extranjerizar; úerdalduna ö el que habla una lengua extraña, úerdalduna ö el que habla un idio a no vasco • erdaldundu

extranjerizarse • lekortartu, lekortar, lekortartzen (da)

extranjerizarse, hacerse extranjero • atzerritartu, atzerritar, atzerritartzen (da). atzeherritartu, atzeherritar, atzeherritartzen (da)

extranjero • atzerritar. atzeherritar

extranjero • erbestetar

extranjero • erbesteko

extranjero, de fuera, forastero, foráneo • kanpotar

extranjero; extraño, foráneo • kanpotar

extranjero; foráneo, forastero • atzerritar

extranjero, procedente de fuera • kanpotikako

extranjero, pueblo extraño • herratze

extranjis eded • ixilean

extranjis eded • azpipetik

extrañamiento • atzerriratze

extrañamiento • atzerriratze

extrañaresed; aravillarse • mira egin

extrañarse • estrainiatu

extrañarse, asombrarse, admirarse, pasmarse • harritu (da)

extraño • estrainio

extraño, admirable, estupendo, asombroso • harrigarri

extraño; extravagante, raro • arraro

extraño, raro • baran

extraoficial • estraofizial

extraoficial • estraofizial

extraoficialmente • estraofizialki

extraoficialmente • estraofizialki

extraordinario; genial, inauditu • aparta

extraordinario; inusual • ezohizko

extraordinario; peculiar • aparteko

extraordinario; terrorífico • izugarrizko

extraplano • estralau

extraplano • estralau

extrapolación • estrapolazico

extrapolación • estrapolazico

extrapolar • estrapolatu

extrapolar • estrapolatu

extrarradio • inguru en

extrarradio; rededor • inguru en

extraterritorial • beste lurralde bateko

extraterritorial • mugaz kanpoko

extraterritorialidad • lurkanpotasun

extraterritorialidad • beste ugape

extravagancia • arrarokeria

extravagancia • pitxikeria

extravío • saiheste

extravío • okerbide

extravío • desbide

extravío; perversión, tergiversación • okertze

extre a dificultad; necesidad • ezinbeste

extre ado • mutur-puntako

extre ado; ú • mutur-puntako

extre ar egauza batd • azken punturaino era an

extre aunción • oleazio

extre aunción; unción, ungimiento • oliadura

extre eño • extre adurako

extre eño • extre aduratar

extre idad • gorputzadar

extre idad; ie bro del cuerpo • gorputzadar

extre ismo • puntakokeria

extre ismo • ultrakeria

extre ismo • estre is o

extre ista • estre ista

extre ista; ultra • ultra

extre oso • gehiegi ezkod

extre oso • de as

extremar precauciones • punta-puntako arreta jarri, kontu handiz ibili

extremo, cabo • mutur

extremo, cabo, término • buru

extremo de la tierra • lurburu

extremo o contera del bastón • mulo

extrínseco • kanpotiko

extrínseco • kanpozko

exudación • izerdidura

exudación • izerdidura

exudar • izertu

exudar; rezu ar esudord, sudar • izerditu

exultar • pozez jauzi

exultar; retozar • punpatu epunpaetuda punpatzend

exutorio • txira

exutorio • txira

eyaculación • isurketa

eyección • eiekzio

eyector • isurle

ezcla; ezcolanza, ixtura • nahasketa

ezclador • nahasgailu

ezclando • nahastean

ezclando • nahasirik

ezezko esaldietan; ja ás, nunca • sekula

ezquinamente • ziztrinki

ezquinamente • zikoizkeriaz

ezquindad • zi urkeria

ezquino • eskueutsi

ezquita • meskita

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.