Fandom

Lingua Romanica Commun Unificata

Dictionario Vasconico 006

252pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Castellano-Euskara

AAMABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ama de casa • etxeko andra. etxeko andre

ama de leche; nodriza • unide

amabilidad • maitasun

amabilidad • maitagarritasun

amabilidad; simpatía • begikotasun

amable • amoltsu

amable; ameno, atento • begiko

amable, bondadoso, digno de ser amado • maitagarri

amable, digno de ser amado • maitegarri

amado; caro, entrañable • maite, maitatu

amado, querido • maite

amador; amante • maitatzaile

amador; amante • maitari

amaestrar; domar • bezatu

amagar • makatu

amagar; amenazar • keinatu

amago; apariencia, aspecto • itxura

amago; aspaviento, aspecto • planta

amainar • amainatu

amainar; amañarse • amainatu

amalgama • amalgama

amalgamar • amalgamatu

amamantamiento, mamada, lactancia. ? • edoskitza

amamantar • bular eman

amamantar • titia eman

amamantar • eradoski (du)

amamantar; dar de a ar, lactar ehacerd • eradoski

amamantar; dar de amar • edoskiarazi

amamantar; dar de mamar • ditia eman

amamantar, dar de mamar.?? • zituztatu, zituzta, zituztatzen (du)

amancebada • paia

amancebado • paio

amancebado; amigo • paio

amancebarse • ohaidetu

amancebarse • paiatu

amancebarse; arrimarse • arri atu

amanecer • arturratu

amanecer • eguargia hasi

amanecer • goiztu

amaneradamente • faza

amaneradamente • fazaz

amaneradamente • itxurakeriaz

amanerado • fazati

amanerado; boato, farsante • itxurati

amaneramiento; falta de naturalidad, finta • itxurakeria

amanerarse • fazatu, itxurakeritu

amanita • Amanita, lanperna (ammanita gemmata, ammanita pantherina, ammanita rubescens).

amansar; aplacar, domar • mantsotu

amansar; calmar, mitigar • ematu

amansar, pacificar, apaciguar • olatu, ola, olatzen (du)

amansarse • mantsotu

amansarse; aplacarse, desbravar • otzandu

amante • maitaide

amante • maitazale

amante, amador • maitale

amante; amiga, querida • maitale, amorante

amante de la casa; familiar, inquilino • etxetar

amante de los mitos • mitozale

amante del arte • artezale

amante, querido, querida • amorante

amaño • moldadura

amapola • mitxoleta

amar • maitatu

amar • oniritzi

amar; desear, querer • maite ukan

amar espiritualmente • amatu

amar mucho, querer mucho • maite-maite ukan (du)

amar; parecerlea uno bien • oniritzi

amar; querer • maitatu

amar, querer • maitatu, maita, maitatzen (du)

amar, querer, tener afecto • maite izan (du)

amar, querer, tener afecto • maite ukan (du)

amaraje; amerizaje • itsasorapen

amarar • itsasartu

amarar; amerizar • itsasoratu

amarar; zarpar • itsasora jo

amargamente • mingarki

amargante • samingarri

amargar • mingostu

amargo • uher

amargo • mingots

amargo; desagradable, destemplado • gozogabe

amargo; picante • mikatz

amargo; rancio • karmin

amargo; suplicio • mingaitz

amargor • karmintasun

amargor; amargura • mingostasun

amargura • samindura

amargura • uherdura

amargura • karmindura

amargura, amargor, tristeza • behazun

amargura; disgusto • desplazer

amarilleamiento • horidura

amarillearse • horitu, larutu, beilegitu

amarillearse, volverse amarillo. Vide: horitu • oritu (da, zaio)

amarillento • horiska, horiaire, horikara

amarillez • horitasun, beilegitasun

amarillo • hori

amarillo • holli

amarillo • hori

amarillo auto • auto kolore hori

amarillo muy pálido • laru

amarillo oscuro • beilegi

amarillo selectivo • araututako hori

amarillo. Vide: hori • ori

amarra; atadura, ligazón • estekailu

amarra; vendaje • amarra

amarradero de lanchas, prois, noray • aihen

amarrar; atar • amarratu

amarrar; atar, enlazar • estekatu

amartelarse • pinpirrindu

amartillar • arma bati seguroa kendu

amartillar; martillear • mailukatu

amasadera; artesa • oraska

amasamiento • orapen

amasar • oratu, ora, oratzen (du)

amasar; plasmar • orea egin

amasijo • oradura

amateur • amateur

amateurismo • amateurismo

amazona • amazona

amazotado • orapilatu

ambagages; desavenencia, discordia • inkimako

ambages • zirri- arra

ambages • zeharketa

ambaje • hinki-hinka

ambaje; ambajes, rodeo • inguru- inguru

ambajes • hinki-hanka

ambición, anhelo, aspiración, codicia • irrits

ambicioso, codicioso • irritsu

ambiente • giro

ambigüedad • zalantzagarritasun

ambiguo • anbiguo

ambulancia • anbulantzia

ambulatorio,-a • 1. [sust.] Anbulatorio, artategi, kontsultategi. 2. [adj.] Ospitalean egon beharrik gabeko, anbulatorioan hartzeko tratamendu. Posibilitar un posterior tratamiento ambulatorio = Gero anbulatorioan tratatzea ahalbidetzea.

amedrentarse, intimidarse, asustarse, conmoverse, temblar • ikaratu (da)

amenaza • zemai

amenazar • mehatxatu, mehatxa, mehatxatzen (du)

amenazar • zemaitu, zemai, zemaitzen (du)

ametralladora • mitrailusa

amigo, compañero • adiskide

amigo, compañero, camarada • lagun

amigo reciente, nuevo amigo • adiskide berri

aminorar la marcha, disminuir la velocidad, moderar la velocidad, reducir la marcha, reducir la velocidad • astiroago ibili, abiadura jaitsi, abiadura gutxitu

amistad • adiskidantza

amistad • adiskidego

amistad, compañerismo, armonía • adiskidetasun

amo de casa, cabeza de familia, señor de la casa • etxeko-jaun

amo, señor, dueño • nabusi

amor • a ore

amor • onirizko

amor • amodio

amor • maitakunde

amor, cariño • maitetasun

amor, cariño, afecto • maitasun

amor mutuo • elkar-maitatze

amortajar • beztitu, bezti, beztitzen (du)

amotivacional • Kemenik ez(a), adorerik ez(a).

ampliación, desarrollo, aumento • gehitze

ampliamente • zabalki

ampliar, extender, exagerar • hedatu (du)

amplio, ancho • zabal

amplio, vasto, extenso, ancho • hedatu

amplitud, extensión • zabaltasun

amplitud, extensión, anchura • zabalera

ampolla en la piel • pintz

a•n; durante, ientras tanto • artean

a•n; páncreas, rastrillo • are

a•n; todavía • oraino

a•n; todavía, ú • oraindik

anabaptismo • anabaptis o

anabaptismo • anabaptis o

anabaptista • anabaptista

anabaptista • anabaptista

anabolismo • anabolis o

anabolismo • anabolis o

anaconda • anakonda

anacoreta; anacoreta • anakoreta

anacoreta; anacoreta, retirado • ere utar

anacreóntico • anakreontiko

anacrónico • anakroniko

anacrónico • anakroniko

anacronismo • anakronis o

anacronismo • anakronis o

ánade • basahate

anafiláctico • anafilaktiko

anafiláctico • anafilaktiko

anafilaxia • anafilaxia

anafilaxia • anafilaxia

anáfora • anafora

anáfora • anafora

anagra a • anagra a

anagra a • anagra a

anal • anal

anal • ipurtzuloko

anal • uzki-

anal; anal • urteliburuak

analéptico, -a • Analeptiko; indargarri, suspergarri.

analfabetismo • analfabetis o

analfabetismo • analfabetis o

analfabeto • analfabeto

analfabeto • alfabetagabe ekod

analfabeto • alfabetagabeekod

analgesia • analgesia

analgesia • analgesia

analgésico • analgesiko

analgésico, -a • Analgesiko; oinazearen aringarri.

analgésico; analgésico • analgesiko

análisis • Analisi, azterketa.

análisis • analisi

análisis de aliento • Hatsaren analisi.

análisis de orina • Gernuaren, pixaren analisi.

análisis de orina • gernu-analisi

análisis de sangre • odol-analisi

análisis de sangre • Odolaren analisi.

análisis epidemiológico • Epidemiologia analisi; analisi epidemiologiko.

análisis; escarba iento, exploración • azterketa

análisis factorial • faktore-analisi

análisis, investigación, examen, indagación • azterketa

análisis toxicológico • Toxikologia analisi; analisi toxikologiko.

analista • analista

analista • analista

analítico • analitiko

analítico • analitiko

analizable • analizagarri

analizable • analizagarri

analizar, investigar, examinar, indagar, averiguar, escrutar • aztertu, azter, aztertzen (du)

analizaresed; buscar, entrecavar • aztertu

analizarse • analizatu

analizarse • aztertu

analizarse • analizatu

análogamente • analogoki

análogamente • analogoki

análogamente • modo bertsuan

analogía • analogia

analógico • analogiko

analógico • analogiko

análogo • analogo

análogo • analogo

anana; piña efruitu tropikalad • anana

anantial • zurruzta

anaquel; azotea, estante • zapalda

anaquel; bajo, bajo • apal

anaquel; estante, peana • balda

anaquel, estantería • apalategi

anar elagua de la roca • haitzari ura erion

anaranjado • laranjatu

anaranjado • laranja kolore

anaranjado • laranjatu

anarquía • anarkia

anarquía; batiburrillo, caos • nahas- ahas

anarquía; caos, desavenencia • zurruburru

anarquía; desconcierto, desorden • nahas en

anárquicamente • anarkikoki

anárquicamente • anarkiaz

anárquico • anarkiko

anárquico • anarkiko

anarquista • anarkista

anarquista; libertario • anarkista

anate a • anate a

anate a • esko iku

anate atizar • anate atizatu

anate atizar • anate atizatu

anate atizar • anate atizatu

anatí • manati

anato ía • anato ia

anató ico • anato iko

anató ico • anato i-

anató ico • anato i

anatolio • anatoliar

anatolio • anatoliar

anca; ja ba, pantorrilla • zango

ancarse • mainkatu

ancestral • asaben

ancestral • antzinakoen

ancestral • arbasoengandiko

ancestral • lehengoen

ancestral; anticuado, antiguo • antzinako

ancha • zetaka

ancha; seda • zeta

ancha; tonelada • tona

anchadizo • lohigarri

anchadizo • zikingarri

anchadizo • lohikor

anchar • plapatu

anchar • zabaldu

anchar • makulatu

anchita de plu aje; pinta • pintta

anchita de plu aje; pinta • izpil

ancho de diente • hortz-zabal

ancho de la calzada • galtzadaren zabalera

ancho de vía • bide-zabalera

anchoa • antxoa

anchoa • bokart

anchón • plapa

anchura; anchura de vestidos, envergadura • zabalgo

anchura; envergadura, latitud • zabalera

anchura libre • zabalera libre

anciana • andre zahar

anciana; vieja, úzaude ixilikatso sorgin horil ö ìcállese vieja brujal • atso

ancianidad; decrepitud, senectud • zahartasun

ancianidad; senectud, vejez • zahartzaro

anciano • gizon zahar

anciano e uy ayord; decrépito, viejísi o epersonad • senton

anciano; úo • agure

ancillar; anchar • orbaeidndu

ancla; áncora • ankila

ancla; áncora • pikatxo

ancla; áncora • arpeu

ancla; ancora, áncora • aingura

ancladero • ainguraleku

ancladero • ainguraleku

anclaje • ainguraketa

anclaje • ainguraketa

anclar • aingura egotzi

anclar • ainguratu

anclar • aingura egotzi

anclar; anclar • ankila bota

anco • esku otz

anco • besobakar

anco • mantxu

anco • maingu

anco • besa otz

anco unida • batza

anco unidad • manko unitate

ancora • aingura

anda • anda

anda; angarilla, parihuela • anda

anda iaje • alda iaje

anda iaje • alda iaia

anda iaje • alda iaketa

anda io • alda io

anda io • alda io

anda ios • asto

anda iosd; bestia ebrutoa burrod, ajadero • asto

andadas evolvera lasd • lehengoetara itzuli

andadas evolvera lasd • lehengoetara itzuli

andado • errekadu

andadura • ibilketa

andadura; andanza, co portamiento • ibilera

andaluz • andaluziar

andaluz e intzatzeko oduad • andaluziera

andamiento • mana endu

andando de rodillas • belaunika

andante; andante • andante

andante; andante, andarín • ibiltari

andanza; excursión, archa • ibilaldi

andanza; loco oción, oción • ibiltze

andar • ibili

andar a tientas • oine oine ibili

andar con algo • erabili

andar con ojo • begia ibili, begiz ibili

andar con ojoavizor • begizorrotz ibili

andar con tiento • oinak labur ibili

andar conalgo; ejercer, ejercitar • erabili

andar de boca en boca • aho-mihitan ibili, ahotan ibili, mihitan ibili, mingainetan ibili, ahotan jarri, munduaren ahotan jarri

andar de juerga • parrandan ibili

andar de juerga; juerguear • parrandan ibili

andar; discurrir, funcionar • ibili

andar; encauzar • bide egin

andar haciendo eses • bazter jotzen ibili

andar, marchar, caminar • ibili (da)

andar, marchar, caminar • ebili (da)

andar ojoavizor • zuhur ibili

andar; ordenar, prescribir • manatu

andar persiguiendo, andar agrediendo, andar atacando, andar reprimiendo • jazarrika ebili (da)

andar poniendo objeciones • bainoka ari

andar vacilante • Balantzaka, zabuka, aldaroka ibiltze.

andara caballo; cabalgar • zaldi gainean ari eibilid

andara la ierda • kakatzara bidali

andara la ierda; andaralgoa la porra • pikutara bota

andara la pata coja • hanka bakar ibili

andara tientas; palpar, tantear • haztatu

andariego • ipurdantzari

andariego • ipurtarin

andariego • ipurtaire

andariego; andarín • ibildaun

andarín • bidagin

andarín • zangokari

andarín • bidegin

andarín • mandarin

andarín, andador, caminante, viajero, viandante • ibiltari

andarina • mandarina

andarse con tiento • pausoa kuidadoz ipini

andar(se) por las ramas • erroak utzirik adarrei lotu

andársele (a uno) la cabeza • burutik aldaratu, barnea estali

andas • angaila

andato; prescripción • manakuntza

andén • kai

andén • nasaa egeltokid

andén • nasa

andén • anden

andén egeltokid; cesto para pescado, uelle eportukoad • nasa

andén; paseo • ibiltoki

andén; uelle, puerto • kai

andíbula; ejilla • baraila

andíbula; ejilla, oflete • masail

andíbula; quijada • matela

andil • gona-aurreko

andil • gonagain

andil; ulo acho, acho e ulod • mandar

andino • andetar

andino • andetar

ando • gidabotoi

ando • mandu

ando • agintaritza

ando; anillar, volante del coche • gidagailu

andoble • eskubiko

andoble • zafarda

andolina • mandolina

andorrano • andorratar

andorrano • andorratar

andrágora • urrilo

andrágora • mandragora

andrajo; guiñapo, piltrafa • piltzar

andrajos • pilda u

andrajos • pildaekd

andrajos • pildak

andrajosa ente; insustancialmente • zirtzilki

andrajosamente • zarpailki

andrajoso • zatardun

andrajoso • maritxirdil

andrajoso • zarpazikin

andrajoso; desarrapado, harapiento • zarpatsu

andrajoso; desarrapado, patoso • tartail

andrajoso; destartalado, grosero • baldar

andrajoso; indolente, palurdo • arlote

andrajoso; inferior, ordinario • zarpail

andril • mandril

andrinado • mandrinaketa

andrinador elangilead • mandrinatzaile

andrinadora • mandrinatzeko akina

andrinar • mandrinatu

androceo • androzeo

andú • ezoolcd 1/4andu

andurriales • zeharbideak

ane ia • ane ia

ane ia • ane ia

ané ico • ane iko

ané ico • ane iko

ane ó etro • ane o etro

ane ó etro • ane o etro

ane ófilo • ane ofilo

ane ófilo • ane ofilo

ané ona • ane ona

ané ona de ar; actinia • itsasalu

ané ona demar • itsas ane ona

ané ona demar • itsaslore

anea; enea • sorginkilo

anea; enea • urezpata

anécdota • anekdota

anécdota; aventura, ocasión • gertaldi

anécdota; chascarrillo, hablilla • autu- autu

anécdota; episodio, historieta • pasadizu

anécdota; ú • pasadizo

anecdotario • anekdotegi

anecdotario • anekdotegi

anecdótico • anekdotiko

anecdótico • anekdotiko

anegar, dejar bajo el agua • urpetu, urpe, urpetzen (du)

anegar; hundiresed, irsea pique • hondoratu

anegaresed; enfrascarse, su ergirse • murgildu

anegaresed; hundirse, su ergirse • pulunpatu

anegaresed; za bullirse • txonbo egin

anegaresed; za bullirse • murgil egin

anegarse • pulunpatu

anegarse • murgildu

anegarse • urperatud

aneja • ledania eeliza duen auzotegiad

aneja • ledania eeliza duen auzotegiad

aneja eeliza duenauzotegiad • ledania

anejable • maneiuko

anejable; anual • eskuar

anejado • eskukatu

anejado • manipulatu

anejado • maneiatu

anejado; usado • erabili

anejar; anipular • manipulatu

anejar; anipular, anosear • eskukatu

anejar; anosear, palpar • eskuztatu

anejo; práctica, usanza • erabilera

anejos • azpijokoak

anera • era e-erad ekd

anera • antzo

aneroide • aneroide

aneroide • aneroide

anestesia • anestesia

anestesia • anestesia

anestesia • Anestesia.

anestesiar • anestesiatu

anestesiar • anestesiatu

anestesiar • anestesiatu

anestésico • anestesiko

anestésico • anestesiko

anestésico local • Gorputz atalerako anestesiko.

anestésico,-a • 1. [sust.] Anestesiko. 2. [adj.] Anestesiko, anestesia(zko).

anestesista; anestesista • anestesista

anexión • anexio

anexión • anexio

anexionar; añadir, atribuir • eratxiki

anexionarse • anexionatu

anexionarse • anexionatu

anexionarse • anexionatu

anexionismo • anexionis o

anexionismo • anexionis o

anexionista • anexionista

anexionista • anexionista

anexo • anexu

anfetamina • Anfetamina.

anfetaminoide • Anfetaminoide.

anfibio; anfibio, batracio • urlehortar

anfibio; batracio • anfibio

anfibol • anfibol

anfibol • anfibol

anfibología • anfibologia

anfibología • anfibologia

anfiteatro • anfiteatro

anfiteatro • anfiteatro

anfitrión • anfitrioi

anfitrión • anfitrioi

ánfora • anfora

anga • manga

anga • besarte

anga; anga deagua, anguera • mahuka

anga corta • beserdi

anga de riego; anguera • ureztodi

anga deagua; anguera • mangera

anganeso • manganeso

angante • ateko

angante; endigo, ísero • eskeko

angante; endigo, ísero • eskale

angar; robar • ohoindu

angarilla; parihuela • arkutx

ángel • gotzon

ángel • aingeru

ángel • aingeru

angelical • aingerutar

angelical • aingeru-

angelical • aingeruzko

angelito • aingerutto

angelus • angelus

angelus • angelus

angina • angina

angina • angina

angina de pecho; úbularrean ikasita jakin ö saberalgo por nªhaberlo a ado • bular-angina

angiosper a • angiosper o

anglicanismo • anglikanis o

anglicanismo • anglikanis o

anglicano • anglikar

anglicano • anglikano

anglicismo • anglizis o

anglicismo • anglizis o

angloa ericano • angloa erikar

angloa ericano • angloa erikar

anglosajón; anglosajón • anglosaxoniar

ango; anillar • eskuleku

ango efruituad • mango

angoleño • angolar

angonear • gezurra sinestarazi

angonear • sudurra sartu

angoneo • gezurra sartze

angosta • mangosta

angosto • mehar

angosto; delgado, descarnado • melar

angosto; delgado, enjuto • mehar

angostura • meharrera

angostura • meharrera

anguila • ezoolcd aingira

anguila • aingira

anguito • maukatxo

angula • txitxardin

angula • angula

angula • angiraku e

angular • angeluzko

angular; angular • angeluar

ángulo • ukondo

ángulo • zoko

ángulo • angelu

angulo; codo, recodo del ca ino • ukondo

ángulo; esquina, rincón • kantoi

ángulo obtuso; obtusángulo • angelu ka uts

ángulo; recodo, rincón • zokondo

ángulo recto • angelu zuzen

ángulo recto • zoko zuzen

anguloso • hegal askotako

anguloso • ertz askotako

anguloso • angelutsu

angustia • angustia

angustia • Estutasun, larritasun; estualdi, larrialdi, herstura.

angustia; aprieto, apuro • estutasun

angustia; aprieto, apuro • estura

angustia; aprieto, apuro • larrialdi

angustia; aprieto, apuro • estuasun

angustia; apuro, pasmo • larri in

angustia; congoja, cuita • koaita

angustia; espanto, inquietud • larridura

angustia; gravedad, i paciencia • larritasun

angustiarse • angustiatu

angustiarse • angustiatu

angustiosa ente; ú • larri-larri

angustiosamente • estu-estuki

angustioso; apretado, apurado • estu

anhelar • irritsatu

anhelar; ansiar • lera izan

anhelar; ansiar • antsiatu

anhelar; ansiar • irrikitu

anhelar; ansiar, codiciar • irrikatu

anhelar; ansiar, crecer • gurendu egurena gurentzend

anhelar; ansiar, preocuparse • antsiatu

anhelar; apasionarse, codiciar • hisikatu

anhelar; jadear, sofocarse • earnasbehartuearnasbehara arnasbehartzend

anhelar; jadear, sofocarse • arnasbehartu

anhelo • nahigo

anhelo • irrikitasun

anhelo; ansia, avidez • grina

anhelo; ansiedad, aspiración • irrika

anhelo; co ezón, deseo • tirria

anhelo; codicia, e peño • hisiead

anhídrido; anhídrido • anhidrido

áni a en pena • ari a erratu

ani ación • ani azio

ani ación; encendimiento • piztura

ani ado; inteligente, juicioso • zentzudun

ani ador • ani atzaile

ani ador • ani atzaile

ani adversión; antipatía, desamor • ezinikusi

ani adversión; desaprobador, repudio • gaitzeste

ani adversión; deseo de venganza, rencor • aiherkunde

ani adversión; ene istad, hostilidad • etsaigoead

ani al; apoltranado, energ• eno • astopotro

ani al; bestia • ani alia

ani al; burrazo, astuerzo • astotzar

ani al casero • etxabere

ani al de montura • itzegaitabere

ani al de tiro • gurtabere

ani al do éstico; bestia, brutal • abere

ani al he bra en celo • arreske

ani al privado de cuernos; est•pido, grosero • modorro

ani al salvaje • piztia

ani alada • ani alikeria

ani ar; dar brío, encrespar • bulartu ebularetuda bulartzend

ani ar; entusiarmar • sutarazi esutaraza sutaraztend

ani aresed; atizar • hauspotu

ani aresed; atizar, insuflar • hauspotu

ani aresed; encorajinarse • kuraieztatu

ani aresed; esti ular • adore e an

ani aresed; reconfortar • bihotz e an

ani aresed; vigorizar • ke endu

ani arse • ke endu

ani arse • esfortratu

ani arse • kuraiatu

ani ismo • ani is o

ani ismo • ani is o

ani ista; ani ista • ani ista

áni o; apetencia, apetito • gogo

áni o; brío, corazón • bihotz

áni o; brío, denuedo • ke en

áni o; cabo, coraje • kabu

áni o; denuedo, endurecimiento • seta

áni o; denuedo, fuerza • indar

áni o; esfuerzo • esfortzu

áni o; valerosidad • ani o

ani osa ente; ani osamente • ani oski

ani osidad • urberde

ani osidad • urberde

ani oso • ani oso

ani oso; bizarro, valeroso • adoretsu

ani oso; bravo, valeroso • bihoztun

anía • mania

anía esineskeriad; superstición • sino

anía; vicio • keria

aniatar • eskuak lot eud

aniático • maniako

aniático • maniak jo

aniático • kaskatsu

aniático; obstinado, pertinaz • te atsu

aniático; obstinado, pertinaz • setatsu

aniático; raro e aniátikod • sinoti

anico io • zoroetxe

anico io • eroetxe

anidar • habia jarri

anidar; nidificar • habia egin

anido • maiseatu

anifestación • manifestazio

anifestación • manifestaldi

anifestación • agerpide

anifestación callejera • manifestapen

anifestante • manifestari

anifestar • azaldu

anifestarse • manifestatu

anifiesta ente; ostensiblemente • nabarian

anifiesto • manifestu

anilina • anilina

anilina • anilina

anilla • eraztun

anilla • uztai

anilla; pulsera • eskuturreko

anillar • eraztuneztatu

anillar • eraztuneztatu

anillar • eraztuneztatu

anillas • eraztunak

anillas • eraztunak

anillo de la azada • doru

anillo de laazada • doru

anillo de oro • urrezko eraztun

anillo, sortija • eraztun. eraztun

Animadores socio-culturales • Gizarte eta Kultur suspertzaileak

animal • animalia

animal, bestia, bruto • abere

animal de carga • abere zamari, zamari

animal de montura, animal de silla • zelako abere

animal de silla, animal de montura • zelako abere

animal de tiro • lor-abere

animal doméstico • kabale

animal doméstico • etxe-abere

animal en libertad, animal suelto • abere deslai, lotu gabeko animalia, solte den animalia

animal suelto, animal en libertad • abere deslai, lotu gabeko animalia, solte den animalia

animales en rebaño • taldean diren animaliak

ánimo, aliento, valor, coraje, valentía, audacia, intrepidez • kuradde

ánimo de lucro • irabazi-asmo

ánimo, fuerza vital, energía, valentía, valor, coraje, aliento, arrojo, espíritu • adore

aniñaresed; chochear • txotxatu

aniñaresed; chochear • txotxatu

aniñaresed; procrear, úo • u etu

aniñaresed; úo • u etu

aniñarse • sein bihurtu

aniñarse • haurtu ehauretuda haurtzend

aniñarse • humetu. hümetu. hymetu

aniñarse • seindu

aniñarse; ú • u etu eu eetuda u etzend

aniobra • maniobra

aniobrar • maniobratu

anión • anioi

anión • anioi

aniota • peia

aniota • konpada

anipulable; portátil • erabilterraz

anipulable; portátil, utilizable • maneiukor

anipulación • erabilkortasun

anipulación; úeskuz egindako zapatak ö zapato deartesania • esku-erabilera

anipulador • eskukatzaile

anipulador • maneiatzaile

anipular • eskuz erabili

aniqueísmo • manikeis o

aniqueo • manikeo

aniquí • maniki

aniquilamiento • deuseztatze

aniquilamiento • ezereztatze

aniquilar • haustu

aniquilar; anonadaresed, supri ir • ezereztatu

aniquilar; anonadarse • ezereztatu

aniquilar; anular, derrotar • ezereztu

aniquilar; anular, úezerezean gelditu da ö se ha quedado enagua de borrajas • ezereztu

aniquilar; arrasar, arruinarse • suntsitu

aniquilar; arruinaresed, de oler • suntsitu

aniquilar, destruir • deuseztu (du)

aniquilar; escorificar • haustu

aniquilar, reducir a la nada, destruir, desbaratar, extirpar, liquidar, erradicar • ezereztu (du)

aniquilarse; anonadar, cancelar • deuseztatu

anirse • uxtertu

anís • anis eedariad

anís eedariad; anís • anis

anis escarchado • izotz anisa

anisotropía • anisotropia

anisotropía • anisotropia

anisótropo; anisótropo • anisotropo

aniversario • urteburu

aniversario • urtebetetze

aniversario • urteurren

aniversario • urte uga

aniversario; isa deaniversario • urteurren

anj•a • txontxorro

ano alía • ano alia

anó alo • ano alo

anó alo • ano alo

ano anista • eskulari

ano anista • eskuhuskari

ano de pintura • pintura-eskualdi

ano efa iliakoad • bosteko

ano étrico • mano etriko

anó etro • mano etro

ano; ojete • uzki

ano; ojete, ojo del culo • ipurtzulo

anoche • bart. barda

anochecer • ilundu (da)

anochecer • iluntze

anochecer • arrastu

anochecer • gaualde

anochecer • ilunalde

anochecer • gautu

anochecer; apenaresed, atardecer • ilundu

anochecer; apenaresed, atardecer • ilundu

anochecer; atardecer • iluntze

anochecer; atardecer • ilunabar

anochecer; atardecer • arrastu

anochecer earratsaarrastend; atardecer earratsaarrastend, hacerse de noche • arrastu

anochecer; oscurecer el día • gautu

anochecer; tie po durante la noche • gaualdi

anodal; anodal • anodal

anódico • anodiko

anódico • anodiko

anodino • anodino

anodino • anodino

anodizar • anodizatu

anodizar • anodizatu

anodizar • anodizatu

ánodo • anodo

anojo; ra illete • mortxaka

anomalía • Eznormaltasun, anomalia.

anomalía congénita • Jaiotzatiko eznormaltasun; sortzetiko eznormaltasun.

anomalía cromosómica • Kromosomen(gatiko) eznormaltasun.

anomalía de la personalidad • Nortasun(aren) eznormaltasun.

anomia • Anomia; lege gabezia, legerik eza. Anomia (crisis de valores por encontrarse sin raíces y cambios rápidos en las modas) = Anomia (moda aldaketengatik eta inon erroturik ez aurkitzeagatik sortu den baloreen krisia).

anómico,-a • Anomia(zko).

anonadaresed; inabilitar, inutilizar • ezdeustu

anonadarse • ezdeustu

anoni ato • anoni atu

anoni ato • anoni atu

anoni ia • anoni ia

anoni ia • anoni ia

anóni o; infa e, inno inado • izengabe ekod

anónimo • anoni o

anor al; desacostu brado, inusitado • ezohitu

anor alidad • anor alitate

anor alidad • anor altasun

anor almente • anor alki

anor almente • anor alki

anorak • anorak

anorak • anorak

anorexia • Anorexia.

anoseando • eskuka

anosear • haztakatu

anoseo • eskuztatze

anotación • oharpide

anotación • oharkizun

anotación; notación • notazio

anotación preventiva • aurrearretazko idaztohar, behin-behineko idaztohar

anotada; puñado • eskukada

anotador • ohartzaile

anotador; onitor • ohartzaile

anotar • notatu

anotar • idatzi

anotar • oharterazi

anotar • notatu

anotar; apuntar, escribir ejeneraleand • idatzi

anquilosarse • e edcd ankilosatu

anquilosarse • ankilosaetu~

ansa ente; paulatina ente, suavemente • mara- ara

ansalva ead • arrisku gabe

ansalva ead; nu erosa ente, porrilo ead • eurrez

ansamente • otzantasunez

ansamente • xu eki

ansamente • mantsoki

ansar • ezoolcd antzara

ansar; ganso, oca • antzara

ansedu bre • mantsotsun

ansia, anhelo • iski

ansia, ansiedad • antsia

ansia; apuro, congoja • estualdi

ansia de combate • gatazkazeko lehia

ansia de combate • gatazkazeko nahi

ansiar, apasionarse por • lehiatu, lehia, lehiatzen (da)

ansiedad • 1. Estutasun, larritasun; estualdi, larrialdi, herstura; sosegurik eza. 2. Antsietate.

ansiedad; e oción • pirpira

ansiolítico,-a • Antsiolitiko, sosegagarri.

ansiosamente • gogo biziz

ansioso • gutizioso

ansioso • gutiziatsu

ansioso • gale e-galed

ansioso • gura e-gurad

ansioso; ávido, deseoso • antsiatsu

ansioso,-a • 1. Antsia(zko), larritasun(ezko), herstura(zko). 2. Antsiatsu, estu.

anta • manta

anta • burusi

antagónico • antagoniko

antagónico • antagoniko

antagonismo • antagonis o

antagonismo • kontrastasun

antagonista • 1. Antagonista. 2. Kontrako, aurkako.

antagonista • antagonista

antagonista no opiáceo • Opiazeoa ez den antagonista.

antagonista opiáceo • Antagonista opiazeoa.

antagonista; oposicionista, opositor • aurkako

antaño • igaz

antaño eelaño pasadod; antaño eelaño pasadod • iaz

antártico • antarktiko

antártico; ú • antarktiar

ante ano eded • aldea aurretik

ante; delante, presente • aurrean

ante; ga uza • ga uza

ante; OM ante, anterior • aurre-

ante todo • lehenengo eta behin

ante todo, lo primero de todo • oroz lehenik

anteanteayer • herenegunaitzetik

anteanteayer; anteayer • herenegun

anteayer • herenegun

anteayer • herenegun

antebrazo • ukai

antebrazo; h• ero, uñón • besondo

antebrazo; ho bro • besaburu

antebrazo; ho bro, volea • besagain

anteca • gantzagi

antecá ara • gelaurre

antecá ara • gelaurre

antecedente • aurrekin

antecedente • Aurrekari.

antecedente • aurrekari

antecedente • aurrekari

antecedente; antecedente, antecesor • aurreko

antecedente; antecedente, precedente • aurretiko

antecedente de adicción • Drogazaletasun aurrekari.

antecedente personal • Norbere aurrekari.

antecedentes • aurrekoak

anteceder; preceder • aurretik joan

antecesor; antepasado, antepasado • aitzineko

antecesor; preli inar • aurretiazko

antecesor; previo • aldez aurreko

anteiglesia • elizaurre

anteiglesia • elizate

anteiglesia, título inferior al de la villa dado en Vizcaya a las poblaciones • elizate

anteiglesia; úelizaldeari dagozkion etxeak ö casas pertenecientesa laanteiglesia • elizalde

antel • za au

antel; servilleta • dafaila

antel; ú ahai gainean ö sobre la esa, ú ahai eta gai öa pan y anteles • mahai-zapi

antel; ú ahai gainean ö sobre la esa, ú ahai eta gai öa pan y anteles • mahai-oihal ezapid

antelación • aldeaurre

ante•lti o; ante•lti o, pen•ltimo • azkenaurreko

antena • antena

antena • antena

antena; asta eani alienad, pitón • adar

antenedor • mantenetzaile

antener; sustentar • jaten e an

anteni iento; sustentación • mantentze

anteojo • biseraekd

anteojo • betaurreko eakd

anteojo • bisera ekd

anteojo • betaurrekoeakd

antepasado, ancestro • aba

antepasado, ancestro • arbaso

antepasado; antepasado • lehenagoko

antepasado; antepasado, ascendiente • asaba

antepasado; antepasado, ascendiente • arbaso

antepasado; antepasado, progenitor • aitalehen

anteponer • aurrejarri

anteponer • oren aurrean e-ren aurrean jarreidd

anteponer • nren aurrean e-ren aurrean jarrdi

anteponer • aurrejarri

anteponer • aurrezarri

anteponer • aurrezarri

anteponer; encararesed, preferir • aurrea e an

anteponer; juzgarlo co o ejor, preferir • hobetzat eduki

anteponer; proponer • aurrean ezarri ejarrid

anteproyecto • aurreproiektu

anteproyecto • aurreproiektu

antepuerta; antesala • atalaurre

antepuerta; antuzano • ataurre

antepuerta; antuzano, atrio • atari

antepuerta; antuzano, era egaria jotzeko tokiad • larrain

antepuerta; antuzano, fachada • etxaurre

antequilla • gurin

antera • antera

anteridio • anteridio

anterior.?? • lehenengo

anterior • lehenagoko

anterior; antiguo, pasado • lehengo

anterior; precedente • lehengoko

anterior; precedente, úgureaurrean ö en nuestra presencia • aurre ekod

anterior; úgureaurrean ö en nuestra presencia, úbetiaurreral ö ìáni olv ìsie preadelantel • aurreekod

anterioridad • aurrekotasun

anterioridad; deantes, previamente • aurretik

anterioridad econd • lehenik ere

anteriormente • lehenago

anteriormente, antes • aitzinean

anterozoide; anterozoide • anterozoide

antes • lehen

antes, anteriormente • lehenago

antes de, anteriormente a, con anterioridad a • -en aintzipean

antes de, anteriormente a, con anterioridad a • -en aintzinean

antes de cenar • afalaurrean

antes de desayunar • goslaintzineko

antes de desayunar • gosalaurreko

antes de desayunar • gosalarteko

antes de erendar • askal aurreko

antes de merendar • askal aurreko

antes; delante, delantera • aurre

antes; pri ario, pri ereod • lehen

antesala • atalaurre

Antesala de la Alcaldía • Alkatetzako gelaurrea

anti ateria • anti ateria

anti ateria • anti ateria

anti-, contrario a • -aurkako. -aurkako

anti ilitarismo • anti ilitaris o

anti ilitarismo • anti ilitaris o

anti ilitarista • anti ilitarista

anti ilitarista • anti ilitarista

anti onárquico • anti onarkiko

anti onárquico • anti onarkiko

anti onio • equ mcd anti onio

anti onio • anti onio

anti oral • anti oral

anti oral • anti oral

antiaéreo • antiaereo

antiaéreo • antiaereo

antialcohólico • alkoholkontrako

antialcohólico • antialkoholiko

antialérgico; antialérgico • antialergiko

anticanceroso • minbizikontrako

anticanceroso • kantzerkontrako

anticatarral • antikatarrozko

anticatarral • antikatarrozko

anticatólico; anticatólico • antikatoliko

anticiclón • antizikloi

anticiclón • antizikloi

anticipación • aitzinapen

anticipadamente, de antemano, con antelación • aurrez

anticipar • aurretik e an

anticipar; avanzar • aintzinatu

anticipo; avance, OME desarrollo positivo • aurrerapen

anticipo; desenvolvimiento • aitzina endu

anticipo laboral • lan(sari)-aurrerakin

anticipo laboral mínimo • gutxieneko lan(sari)-aurrerakin

anticlerical; anticlerical • antiklerikal

anticlericalismo • antiklerikalis o

anticlericalismo • antiklerikalis o

anticoagulante • antigatzatzaile

anticoagulante • antikoagutzaile

anticólera • antikolera

anticólera; anticólera • antikolera

anticolérico • antikolerazko

anticolérico • antikolerazko

anticonceptivo • antisorgailu

anticonceptivo; anticonceptivo • antisorgailu

anticonstitucional • antikonstituzional

anticonstitucional • konstituzioaren kontrako

anticonstitucional; inconstitucional • konstituziokontrako

anticorrosivo • antikorrosibo

anticorrosivo • antiherdoilkari

anticristiano; anticristiano • antikristau

anticristo • antikristo

anticristo • antikristo

anticuado • behinolako

anticuado; antigualla, chapadoa laantigua • antigoaleko

anticuario • antzinatekari

anticuario • zaharkizale

anticuario • antikuario

anticuario • zaharki salerosle

anticuerpo • e edcd antigorputz

antidepresivo, -a • 1. Depresio kontrako. 2. Depresioaren aringarri.

antiderrapante • irristezin

antiderrapante • irristezin

antideslizante • labainezin

antideslizante • labainezin

antídoto • Antidoto.

antídoto • antidoto

antídoto; reconstituyente • sendagarri

antidroga • Drogaren aurkako.

antiesclavista • antiesklabista

antiesclavista • antiesklabista

antiestatal • antiestatal

antiestatal • estatuaren kontrako

antiestético • antiestetiko

antiestético • antiestetiko

antievangélico • antiebangeliozko

antievangélico • antiebangeliozko

antievolutivo • eboluziokontrako

antievolutivo • eboluziokontrako

antifaz; careta, disfraz • mozorro

antífona • antifona

antífona • birlelo

antigás • gas kontrako

antigás • antigas

antig±edad • urteak

antig±edad • antzinakotasun

antig±edad • antzinaera

antig±edad • gauza zahar

antig±edad; tie po ejeneraleand, úez dio batere denborarik e aten ö no le dedica nada de tie po • denbora

antig±edad; ú • antzinateko

antig±edad; úantzinatekoak aite ditu ö le gustan lasantig±edades • antzinate

antig±edad; údoku entuenantzinatasuna ö laantig±edad de los docu entos • antzinatasun

antigra atical • antigra atikal

antigra atical • antigra atikal

antigua ente; en cierta ocasión, en otro tie po • behiala

antigualla • antzinetako

antigualla; antig±edad • zaharki

antigualla; trapajo, trasto • zaharkin

antiguamente • beste orduz

antiguamente • antzinaend

antiguamente, en el pasado, en otro tiempo • antzina

antiguberna ental • gobernukontrako

antiguberna ental • gobernukontrako

antiguo • antzinako

antiguo; inferior, longevo • zahar

antiguo; re oto, veterano • aspaldiko

antiguo subordinado, exsubordinado, exsometido • menpeko-ohi

antihigiénico • antihigieniko

antihigiénico • antihigieniko

antihu ano • gizakontrako

antihu ano • gizakontrako

antii perialista • antiinperialista

antii perialista • antiinperialista

antillano • antillar

antillano • antillar

antillo • anabaka

antilogarítmo • antilogarit o

antilogarítmo • antilogarit o

antílope • ezoolcd antilope

antílope • antilope

Antimilitarismo • Antimilitarismoa

antinacional • antinazional

antinacional • antinazional

antinatural • antinatural

antinatural • antinatural

antineutrón • antineutroi

antineutrón • antineutroi

antino ia • antino ia

antino ia • antino ia

antíopoda • antioin

antioxidante; antioxidante • antioxidatzaile

antipapa • antipapa

antipapa • antiaitasaindu

antiparla entario; antiparla entario • antiparla entario

antiparras • betaurrekoak

antiparras; gafas • betaurrekoak

antipartícula • antizatiki

antipartícula • antipartikula

antipatía • antipatia

antipatía; asco, fastidio • narda

antipático • antipatiko

antipático • antipatiko

antípoda • antipoda

antípoda • antipoda

antípoda; opuesto • opoz-opoko

antipopular • antiherritar

antipopular • herri kontrako

antipopular • antiherritar

antipopular; úherri laua ö el pueblo llano • herri-etsai

antirrábico • errabiakontrako

antirrábico; úa orruz dago ö está que trina • a orru-kontrako

antirregla entario • arauzkontrako

antirregla entario • arauz kontrako

antirregla entario • arauzkontrako

antirreligioso • erlijiokontrako

antirreligioso; antirreligioso • antierlijioso

antirrepublicano • antierrepublikar

antirrepublicano • antierrepublikar

antirreu ático • erreu akontrako

antirreu ático • erreu akontrako

antirrevolucionario; antirrevolucionario • antiiraultzaile

antis; santateresa • marisorgin

antisa • mantisa

antise ita; antise ita • antise ita

antise itismo • antise itis o

antise itismo • antise itis o

antiséptico; antiséptico • antiseptiko

antisocial • gizarte-etsai

antitanque; antitanque • antitanke

antitanque; antitanque • gurdikontrako

antitér ico • antiter iko

antitér ico • antiter iko

antítesis • antitesi

antítesis • antitesi

antitetánico • antitetaniko

antitetánico • antitetaniko

antitoxina • antitoxina

antitoxina • antitoxina

antituberculoso • gaitzepelkontrako

antituberculoso • antituberkuloso

antituberculoso; antituberculoso • tuberkulosi kontrako

antivenenoso • antipozoitsu

antivenenoso • antipozoitsu

anto • mantu

antojadizo • apetatsu

antojadizo; autojadizo • apetatsu

antojar • kaskarrak eman

antojar; figurarse, parecer • begitandu

antojaresed; encapricharse, enperrarse • apetatu

antojo; apetencia, capricho • gurari

antología • antologia

antología; florilegio, jardín • lorategi

antológico • antologi-

antológico • antologiko

antológico • antologi

antónimo • antoni o

antónimo • antoni o

antonomasia • antono asia

antorcha • zuzi

antorcha de paja • lastargi

antorcha; tea • tortxa

antorcha; tea • zuzi

antraceno • antrazeno

antracita • antrazita

antrax; barro eenfer edad de pield, divieso • zaldar

antro • karbe

antro; caverna, cueva • haitzulo

antro; caverna, gruta • harpe

antro; chamizo • kobazulo

antro, gruta • karbe

antropo orfo • gizaitxurako

antropofagia • antropofagia

antropofagia • gizajaletasun

antropófago; antropófago • kanibal

antropófago; antropófago • gizajale

antropófago; antropófago • antropofago

antropoide; antropoide • antropoide

antropología • antropologia

antropología • antropologia

antropólogo; antropólogo • antropologo

antropomorfo • antropomorfo

antropozoico • antropozoiko

antropozoico • antropozoiko

anturtziko • santurtziar

anual • urteroko

anual • eskuzko

anual • urteroko

anual; úeskuz egindako zapatak ö zapato deartesania • esku-

anualmente • urtero

anualmente • urtero

anualmente, cada año • urteoro

anuario • urtekari

anuario • urtekari

anublar; entoldar, nublarse • hodeitu

anudar • korapilatu

anudar • korapiloa egin

anudar; e brollaresed, en arañar • korapilatu

anufactura • manufaktura

anufacturar • manufakturatu

anulación de la autorización • baimena deuseztatze, baimenaren deuseztapen

anulación; eli inación • ezabapen

anulación; entís, negativa • ezeztapen

anular • ezabatu

anular • ezeztatu

anular • baliogabetu

anular • baliogabe utzi

anular • anulatu

anular • anulatu

anular • baliogabe utzi

anular; arrebatar, birlar • kendu

anular; arrebatar, deponer • kendu

anular; borrar, eli inar • ezabatu

anular ededod • haznagi

anular; invalidar, rescindir • baliogabetu

anunciar; avisar, co unicar • iragarri

anunciar, comunicar • iragarri

anuncio; letrero • iragarki

anuro • buztangabe

anuscrito • eskuizkribu

anverso • alderantzi

anverso; cubierta, portada • gainalde

anverso de una tela • aurki. aurki

anverso; derredor, faceta • alde

anverso y reverso • aurkia eta ifrentzua

anzana • sagar

anzanal; po ar earboladid • sagardi

anzanilla • ka a ila

anzano • sagarrondo

anzuelo • a u

anzuelo • amu

anzuelo •ltiple • atxa arta

anzuelo; renuevo ebroted • a u

aña • a

aña; aya • u ezain

aña; aya, niñero ead • haurtzain

aña; aya, puericultor • seintzain

aña; nodriza, tata • inude

aña; primor • artezia

añadir • eratxiki (du,dio)

añadir, aportar, aplicar • eratsiki (du, dio)

añadir; au entar, recrudecerse • gehiagotu

añadirse, apegarse, agregarse • iratxeki (zaio)

añadirse, ser añadido • eratxiki (da, zaio)

añana por la añana • bihar goizean

añana; precoz, pre aturo • goiz

añana; úbiharko egunak esango digu ö el añana nos lo dirá, úbihar etorriko da ö vendrá añana • bihar

añejo • urtedun

añil • belar-urdin

año • urte

año co pleto • urtebete

año de escasez • urritasun-urte

año escolar • ikasturte

año escolar; cursoacadé ico • ikasturte

año lunar • hilargi-urte. ilargi-urte

año luz • argi-urte

año sabático • urte sabatiko

año sabático • urte sabatiko

año; úurteaskotanl ö ìpor uchosañosl, ú • urte

añoso • mainati

añoso; añoso, ñoño • mainontzi

añoso; i oso • mainatsu

aoísmo • maois o

aoísta • maoista

aojar • begizkoa egin

aojar • lbegigaizkatu ebegigaiztaa cctzend

ªositivismo • positibis o

apa • mapa

apa undi • mapa undi

apabullante • lerdagarri

apacentar • larrean ibili

apacentar, dar pasto, llevar a pastar • alharazi, alharaz, alharazten (du)

apacentar, dar pasto, llevar a pastar • alhatu, alha, alhatzen (du)

apacentar; pacer, pastar • larratu

apache • mapatxe

apacible; dócil, persuasible • etorkor

apacible; dulce • goxo

apaciguarse, pacificarse, conciliarse, sosegarse • baketu, bake, baketzen (da). baketu, bake, baketzen (da)

apadrinar • haurra jaso

apadrinar • haur besoetan hartu ejasod

apagado esin vidad • hits

apagado esin vidad; ustio, pálido • hits

apagar • hil, hil, hilten [hiltzen] (du)

apagar • itzali, itzal, itzaltzen (du)

apagar; aplacaresed, extinguir • iraungi

apagar; eclipsaresed, enso brecer • itzali

apagar; extinguir • a atatu ea ataa a atatzend

apagar la sed • egarria hil

apagarse • itzali, tzal, itzaltzen (da)

apagarse • hil, hil, hilten [hiltzen] (da)

apalabrar; concertar, pactar • ihizketatu ehizketaetuda hizketatzend

apalabrar; pro eter • hitze an ehitze ana hitze atend

apalear; aporrear, arrear • makilatu

apañadura; fleco, lóbulo • parpail

aparador • marka

aparato de control • kontrol-aparatu

aparato de iluminación • argi-aparatu

aparato de radio • irrati

aparato de radio; e isora de radio, radio • irrati

aparato digestivo • liseri-aparatu

aparato digestivo • liseri-aparatu

aparato e isor • igorgailu

aparato extractor • zukugailu

aparato genital • ernal-apailu

aparato; instrumento • aparailu

aparato; ostentación, sole nidad • hotsandi

aparato para ensa blar las aderas; freno, galga • galga

aparato receptor de sonido • soinuak hartzen dituen aparatu

aparato reproductor de sonido • soinuak entzunarazten dituen aparatu

aparato respiratorio; respiradero • arnasbide

aparcamiento • aparkaleku

aparea iento; ayunta iento, cópula • estalketa

aparear cerdos; cruzar ganado de cerda • apotatu eapotaa apotatzend

aparear; cubrir, cubrirani ales • ernaldu

aparear la vaca • zekortu ezekoretuda zekortzend

aparear ovejas; cruzar ganado bovino • aharitu eaharitzena aharietudd

aparecer, manifestarse, presentarse, asomar, comparecer • agertu, ager, agertzen (da, zaio)

aparecer, presentarse, manifestarse • agiri izan (da, zaio)

aparecer, presentarse, manifestarse • agi izan (da)

aparecer, presentarse, manifestarse, notarse • ageri izan (da, zaio)

aparejador • aparailari

Aparejador • Aparejadorea

aparentar ignorancia • ezjakinarena egin

aparentar riqueza • aberatsenak egin

aparentar; si ular • lalegiatu ealegiaetuda alegiatzend

aparente • irudizko

aparentemente • irudian

aparición • berritze

aparición, apariencia • agertzapen

aparición, manifestación, presentación, apariencia, fenómeno, surgimiento • agerpen

aparición, manifestación, presentación, surgimiento • agertze

apariencia • irudi

apariencia; aspecto, cara • behakunde

apariencia; aspecto, espejismo • itxurapen

apariencia; aspecto, for a • eite

apariencia; figura, i agen • antzirudi

apartadero • baztergune, bazterleku

apartado.? • bereizkizun

apartado, arrinconado • zokoratu

Apartamentos Tutelados • Zainpeko Apartamentuak

apartar, arrinconar • zokoratu, zokora, zokoratzen (du)

apartar de, separar de • -ganik ebaki (du)

apartar; desperdigar, desunir • berezi

apartar; desviaresed, evitar • saihestu

apártate de mi vista • ken begietatik, ken orpoetatik

aparte de, además de • -z gain

aparte de, además de, otro que, sino con, diferente de • -z bertze

aparte de que, además de que • -(e)naz bertze

aparte; privada ente, separadamente • bereiz

apasiona ento; co ba, curvatura • makurtasun

apasionado; celoso, entusiasta • lehiatsu

apasionado, celoso, ferviente • kartsu

apasionar; inclinaresed, propender • grinatu

apasionaresed; apresuraresed, e peñarse enalgo • lehiatu

apatía • 1. Apatia. 2. Geldotasun, gogo gabezia, gogorik ez(a), gogo hiltasun; gogo hil.

apatía.?? • lolotasun

apatía; desaliento, desgana • desgogo

apatía; desgana • eznahi

apatía; indolencia, insensibilidad • soraiotasun

apático.?? • lolo

apático, haragán • iliki

apear • ijaitsarazi ejaitsaraza jaitsaraztend

apearse • ibilgailutik irten

apedrear; lapidar • harrika egin

apedrear; lapidar • harrikatu

apegar, adherir una cosa a otra • inka

apego; inclinación, propensión • joera

apel azado • lotin

apel azado; denso, intensivo • trinko

apel azar • galkatu

apel azar • lotindu

apel azar • lotindu

apel azar • trinkatu

apel azar; aplastar, cebar • galkatu

apel azar; apretar • sakatu

apel azar; apretar, e pellar • sakatu

apel azar; apretar, e pinar el codo • trinkatu

apel azar; cocear, chutar • ostikatu

apelación; bando, fajina ear adad • dei

apelación; recurso • apelazio

apelar • apelatu

apelar • apelatu

apelar; recurrir • gora jo

apelativo; apelativo • apelatibo

apelativo; apellido, deno inación • deitura

apelativo; lla ador • deitzaile

apellidar • jabizendu eabizentzena abizen eabizendud

apellidarse • deitura e an

apellidarse • deitura ukan

apellido • deitura

apellido • abizen

apelotonar • nahasian bildu

apelotonar • nahasian bildu

apenado, con lástima • damuturik

apenaresed; apesadu brarse, ator entar • penatu

apenaresed; apesadu brarse, ator entar • penatu

apenarse • penatu, pena, penatzen (da). penatu, pena, penatzen (da)

apenarse • tristatu

apenas; casi, úia ez da etortzen öapenas viene • ia

apenas; escasamente • ozta

apenas; úia ez da etortzen öapenas viene, úez du ia ezer jaten öapenas co e nada • ia-ia

apéndice • apendize

apendicitis • e edcd apendizitis

apercibimiento • ohartarazpen

apercibimiento • ohartarazpen

apercibir • konturarazi

apercibir • konturarazi

apercibir; ejercitar, estar haciendoalgo • eragon

apercibir; enunciar, expresar • adierazi

apercibir; notar, reparar • ohartu

apercibir; ostrar • adierazi

apercibir; úo • ohartu

aperitivo • gezigarri

aperitivo • janaurreko

aperitivo • aperitibo

aperitivo; entre eses • zizka- izkak

apero • nekazaritzako tresna

apero; artefacto, artilugio • tresna

apero; herra ienta • erre inta

apero; herra ienta, instrumento • lanabes

apertura • sarrera

apertura • idekitze

apertura; aperturismo • irekitasun

apertura, auge • zabaltze

apertura de curso • ikastaro-hasiera

apertura, entrada • sarraiera

aperturismo • irekitasun

apesadu brarse • ta ala hartu

apesadu brarse • desgogatu

apesadu brarse • ta ala hartu

apesadu brarse; arrepentirse, atribular • dolutu

apesadu brarse; arrepentirse, atribular • dolutu

apesadu brarse; atribular • atsekabetu

apesadu brarse; atribular, disgustarse • atsekabetu

apesadu brarse; azuzar • erresu indu

apesadu brarse; azuzar, encolerizarse • erresu indu

apesadu brarse; desganaresed, disgustarse • desgogatu

apesgar??, gravarse, ponerse muy pesado • toildu, toil, toiltzen (da)

apestado • izurridun

apestado; pestífero • izurridun

apestar • karastu ekarasa karastend

apestar • kirastu

apestar • usain txarra bota eedukid

apestar • atsitu

apestar; arruinaresed, asolar • hondatu

apestar; arruinaresed, asolar • hondatu

apestar; barruntar, heder • usaindu

apestar; desco poner • usteldu

apestar; desco poner, podrirse • usteldu

apestar; heder • ufeztu eufeza ufeztend

apestar; heder • atsitu

apestar; heder • sunda bota

apestar; heder, podrirse • kirastu

apestar; infectar • izurritu

apestoso • usain zantarreko

apestoso; fétido, pestilente • kiratsu

apétalo • apetalo

apétalo • petalogabe ekod

apétalo • petalogabeekod

apetecer; desear, intentar • gogo izan

apetecer; desear, querer • gura ukan

apetecible; apreciable • zalegarri

apetecible; deseable, esti able • nahigarri

apetencia; deseo, gana • nahi

apetencia; deseo, gana • gura

apetito • jateko gogo

apetito • apetitu

apetito • asegale

apetito • jangura

apetito • jateko nahi

apetito • 1. Jateko gogo, jangura, jangale, apetitu. 2. Desira.

apetito refinado; elindroso, i oso • milika

apetitoso • apetitoso

apetitoso; arrebatador, atractivo • erakargarri

apetitoso; co estible • jangarri

apiadar • urrikaldu

apiadar • az urrikal e-az urrikalddu

apiadar • urriki izan

apiadar • errukitu

apiadar; pesarlea uno • urrikitu

apiadarse • kupitu ekupia kupitzend

apiadarse • mkupidetsi ekupedetsa kupidestend

apiadarse; co padecer • lerrukitu eerrukietuda errukitzend

apiadarse; co padecer • iurrikaldu eurrikaleduda urrikaltzend

apiario • erlategi

apiario; col ena • erlategi

ápice; ci a, cresta • erpin

ápice; extre o, pincho • punta

apicultor • erlazain

apicultura • erlazaintza

apicultura • erla-zaingo

ápido • erla

ápido • erlaide

ápido • apido

apilamiento • metadura

apilar, amontonar, acumular • pilatu, pila, pilatzen (du)

apilar; col ar, plagar • mukurutu

apilarse, amontonarse, acumularse • pilatu, pila, pilatzen (da)

apiñar • lpilokatu epilokaetuda pilokatzend

apiñar • hertsiki bildu

apiñar • hertsiki bildu

apiñar • mordotu e ordoetuda ordotzend

apisonado; apisonado, opresión • zapalketa

apisonadora • zapalgailu

apisonadora • marti uilo

apisonadora; achacadora, prensa • zapalgailu

apisonadora; rodillo para desterronar • alper

apisonar • menderatu

apisonar; aplastar • zanpatu

apisonar; aplastar, achacar • zanpatu

apisonar; aplastar, chafar • zapaldu

apisonar; aplastar, chafar • zapaldu

apisonar; avasallar, conquistar • menderatu

apisonar; patear • istikatu eistikaa istikatzend

aplacable • otzangarri

aplacable • otzangarri

aplacar • beratu, bera, beratzen (du)

aplacar; bajar la area, desincharse • hibitu ehibia hibitzend

aplacar; cal ar, itigar • jabaldu ejabaleduda jabaltzend

aplacar la sed • egarria beratu (du)

aplacaresed; atenuar • bigundu

aplasta iento; opresión, presión • zapalkuntza

aplasta iento; pisada, represión • zapaldura

aplastado • zapal

aplastado; chato esudurd • zapal

aplastador; achacante, opresivo • zapaltzaile

aplastador; achacante, opresor • zanpatzaile

aplastador; avasallador • apalarazle

aplastamiento • zapaltze

aplastar • oinperatu

aplastar • erajo

aplastar • ihankapetu ehankapeetuda hankapetzend

aplastar; apretar • tinkatu

aplastar; apretar, hincar • tinkatu

aplastar con el pie, pisar • zanpatu, zanpa, zanpatzen (du)

aplastar; despreciar, hollar • oinperatu

aplastar la fruta; derribar, derrotar co pletamente • zukutu ezukuetuda zukutzend

aplastar; opri ir • tapitu etapia tapitzend

aplaudiendo • txaloka

aplaudiendo; jaleo • txaloka

aplaudir • txalo egin

aplaudir; ovacionar • itxalokatu etxalokaetuda txalokatzend

aplauso • zartaa eeskud

aplauso; elogio, pal a egolped • txalo

aplauso; ovación, salva deaplausos • txaloketa

aplauso; úeskuz egindako zapatak ö zapato deartesania • esku-zarta

aplaza iento; dilación, oratoria • luza endu

aplazable • geroragarri

aplazable • geroragarri

aplazamiento • gerorapen

aplazamiento, demora, dilación, prórroga, moratoria, retraso • luzatze

aplazar, demorar, dilatar, diferir, retrasar, prorrogar • luzatu, luza(t), luzatzen (du)

aplazaresed; de orar, diferir • geroratu

aplazarse • geroratu

aplicable • aplikagarri

aplicable • aplikagarri

aplicación • saiatze

aplicación • aplikazio

aplicación • ahalegintze

aplicación de resultados • emaitzen erabilera, emaitzen aplikazio

aplicación del fondo de educación y promoción cooperativa • heziketako eta kooperatiba-sustapeneko fondoaren, erabilera

aplicación; úproduktuaren zertarakoak ö lasaplicaciones del producto • zertarako

aplicado • ikaskor

aplicado; delicado, solícito • arretatsu

aplicado; estudioso • ikastun

aplicar • aplikatu

aplicar • aplikatu

aplicar, aportar • eratxiki (du,dio)

aplicar el oído • (ezeri) belarria eman, belarria makurtu

aplicar, observar, ejecutar, satisfacer, realizar, dar cima a, cumplir • bete, bete, betetzen (du). bete, bete, betetzen (du)

aplicar resultados • emaitzen norakoa erabaki, emaitzen erabilera erabaki

aplicarse; arre eter, e peñarse • ekin

aplicarse, atribuirse • eratxiki (da, zaio)

aplicarse; bregar, dedicarse • saiatu

aplicarse; dedicarse • saiatu

aplo ado • eizcd plo uztaketa

aplo ado • plo uztaketa eizcd

aplo aresed; plomar • plo atu

aplo arse • plo atu

aplo arse • zentzatu

aplo arse • plo uztatu

aplo o; cordura, for alidad • zentzutasun

aplo o; reverencia, supervisión • begira endu

aplomo • plo uztaketa

aplomo • zutasun

apnea • Apnea.

apoca iento; blandura • belaxkeria

apoca iento; te planza, te ple • epeltasun

apocado • mukul

apocado; cobarde, pusilánime • euli

apocado; iedo, pudor • herabe

apocalipsis • apokalipsi

apocalipsis • apokalipsi

apocalíptico • apokaliptiko

apocarse • mukuldu

apocarse • mukuldu

apocarse; desani aresed, entibiar • epeldu

apocarse; desani aresed, úepelik dago ö está te plado • epeldu

apocarse; enternecer, architar • belaxkatu

apocarse; úhil da ö se ha uerto, úhil da ö se ha atado eistripuz edod • hildu

apocarse; úhil da ö se ha uerto, úhil da ö se ha atado eistripuz edod • hildu

apócope • apokope

apócope • apokope

apócrifo • apokrifo

apócrifo • apokrifo

apoderado • ahalorde, ahaldun

apoderado; andatario • eskubidedun

apoderado; facultativo, influyente • eskudun

apoderado; frenético • apoderatu

apoderado; poderoso, potente • ahaldun

apoderamiento general • ahalordetze orokor

apoderamiento singular • ahalordetze berezi

apoderar • eskubidea e an

apoderaresed; apropiaresed, domar • eskuratu

apoderaresed; apropiarse • eskuratu

apoderaresed; ponerse en disposición • apoderatu

apoderaresed; ú • jabetu

apoderarse • apoderatu

apoderarse, adueñarse, hacerse amo, hacerse señor • nabusitu, nabusi, nabusitzen (da)

apoderarse de • guganatu (du)

apoderarse de, adueñarse de, apropiarse • -z jabetu, jabe, jabetzen (da)

apoderarse de, obtener, adquirir • gutzakotu (du)

apodo • gaitzitzen

ápodo • apodo

apodo; ote, seudónimo • ezizen

apodo; ote, seudónimo • goitizen

apodo; seudónimo • izengoiti

apodo, sobrenombre • ez-izen

apogeo • apogeo

apogeo • goren puntu

apolillarse • zuhirindu

apolillarse • sitsak jan

apolillarse • zuhirindu

apolillarse; carcomer • sitsak jan ejod

apolillarse; carcomer • pipiak jo

apolillarse; úirin bateko opilak ö perros de la is a ca ada efiguradod • irindu

apolíneo • apolliniar

apolítico; apolítico • apolitiko

apologética • apologetika

apologético • apologetiko

apologético; apologista • apologi

apología • apologia

apologista • apologista

apoltranado • gibelaundi

apoltranado • potrohandi

apoltranado • boldrero

apoltranado; basto, grosero • trakets

apoltranado; ostrenco, pánfilo • boldro

apoltronarse • nagitu

apoltronarse • nagitu

apoltronarse, acobardarse • ihabali

apoltronarse; úalferrik da esatera ö es in•til decirselo, úalferrik da ö es in•til • alfertu

apoltronarse; úalferrik da esatera ö es in•til decirselo, úalferrik da ö es in•til • alfertu

apoplejía • apoplejia

apoplejía • Apoplexia; perlesia, odol kolpe.

apoplejía • apoplexia

apoplejía • sorreri

apoplejía; dolora ortiguado, dolor de parto • sor in

aporrear; convertir en leña, fustigar • egurtu eeguretuda egurtzend

aporreo; atropello • kolpaketa

aportación • ekarpen

aportación • ekarpen

aportación • utzi

aportación al capital social • baltzu-kapitalerako ekarpen, kapital sozialerako ekarpen

aportación; dádiva, donación • e aitza

aportación de los socios • bazkideen ekarpen

aportación dineraria mínima obligatoria • gutxieneko nahitaezko diru-ekarpen, gutxieneko derrigorrezko diru-ekarpen

aportación; donación, fruto • e ari

aportación no dineraria • diruzkoa ez den ekarpen

aportación obligatoria inicial • hasierako nahitaezko ekarpen, hasierako derrigorrezko ekarpen

aportación obligatoria mínima • gutxieneko nahitaezko ekarpen, gutxieneko derrigorrezko ekarpen

aportación voluntaria • borondatezko ekarpen

aportador • era ale

aportador • jasale

aportador; fructífero, portador • ekarle

aportar • sortarazi

aportar; engendrar, entrenar • sortarazi

aportar su granito de arena • (neure, heure, bere...) harri koxkorra ekarri

aportar, traer.?? • karri, kar, kart(z)en (du)

aposento; asa blea legislativa, desván • ganbara

aposento, cuarto, habitación • gela

aposición • aposizio

aposición • aposizio

apostador • apustuzale

apostador • apustulari

apostador; asentador, i positor • ezarle

apostar • apustu egin

apostar • lde a egin eani aliekina ia beti d

apostar • jarreida eezkutuand

apostar • postura egin

apostar; desafíar • apostu egin

apostar eani aliekina ia betid • de a egin

apostasía • apostasia

apóstata; apóstata • apostata

apóstata; apóstata, negador • ukatzaile

apostatar • apostatatu

apostatar • apostatatu

apostatar • apostatatu

apóstol • apostolu

apóstol • apostolu

apostolado • apostolutasun

apostolado; apostolado • apostolutza

apostólico • apostoliko

apostólico • apostolutar

apostrofar • apostrofatu

apostrofar • apostrofatu

apóstrofo; apóstrofo • apostrofo

apoteósico • apoteosiko

apoteósico • apoteosiko

apoteosis • apoteosi

apoteosis • apoteosi

apoyacabezas • buruko

apoyar • euskarritu

apoyar • sostengatu

apoyar • euskarritu

apoyar; defender, propugnar • aldetu ealdeetuda aldetzend

apoyar; defenderesed, preconizar • ren alde e-ren alde egind

apoyar; funda entar • en e-erden alde egind

apoyar, sostener • sostengatu, sostenga, sostengatzen (du)

apoyar, sostener, dar apoyo, sostén • sostengua eman (dio)

apoyarse, basarse • egari (da)

apoyarse en, colocar el apoyo en • -n bermua ezarri (du)

apoyarse, esforzarse, afianzarse • bermatu, berma, bermatzen (da)

apoyatura; sostenimiento • sostengarri

apoyo • bermu

apoyo • bermatze

apoyo • Laguntza, sostengu, berme.

apoyo • berme

apoyo • aldekotasun

Apoyo al Movimiento Asociativo • Elkartegintzarako Laguntza

apoyo; asistencia, auxilio • laguntza

apoyo; auspicio, defensa etokiad • geriza

apoyo; avaro, contrafuerte • zurkaitz

apoyo; base, fundación • oinarri

apoyo; contención, sostenimiento • euspen

apoyo familiar • Familiaren laguntza.

apoyo; hendidura, inter edio • bitarte

apoyo, impulso • bultzapen

apoyo residencial • Egoitza(zko) laguntza.

apoyo social • Gizarte(aren) laguntza.

apoyo, sostén • sostengatze

apoyo, sostén, sustentación • sostengu

aprato e isor • e isore

aprato e isor; e isor, e isora • e isore

apre iante • hertsakor

apre iante • hertsakor

apre iar • presatu

apre iar; estancaresed eurad • presatu

apre iar; úedateko pre ia dut ö necesito beber • pre iatu

apre iar; úedateko pre ia dut ö necesito beber • pre iatu

apre io; carencia, necesidad • pre ia

apre io; necesidad, tarea • behar

apreciable • preziagarri

apreciable; esti able • esti agarri

apreciable; esti able, ensurable • neurgarri

apreciación • 1. Hautemate. 2. Balioespen.

apreciación • neurrera

apreciación • esti azio

apreciación alterada de la realidad • Errealitatearen hautemate bihurritu, errealitatearen hautemate nahastu.

apreciación; aprecio, esti a • esti a

apreciación; aprecio, esti a • esti u

apreciado • preziatu

apreciado; preciado, precioso • preziatu

apreciador • ikerle

apreciador; edidor, regulador • neurtzaile

apreciar • esti atu

apreciar • ikusi

apreciar • preziatu

apreciar; esti ar, preciar • preziatu

apreciar; estimar • esti atu

apreciar; evaluar, preciar • balioztatu

apreciar; guipar, presenciar • ikusi

aprecio; atención, caso • jara on

aprecio; esti a • preza en

aprender • ikasi

aprender, comprender • ikasi (du)

aprender; cursar, escolarizar • ikasi

aprenderse • ikasi (da)

aprendible • ikasgarri

aprendible • ikasgarri

aprendiendo • ikasten

aprendiendo; aprendiendo • ikaska

aprendiz • aprendiz

aprendiz; escolar • ikaste

aprendizaje • ikaskintza

aprendizaje • Ikasketa, ikaskizun, ikaste.

aprendizaje • ikasgo

aprendizaje • aprendizaia

aprendizaje • aprendizko

aprendizaje estructurado • Ikasketa egituratu.

aprendizaje; estudio • ikasketa

aprendizaje; estudio • ikaskuntza

aprendizaje; lección, oraleja • ikasbide

aprensión • aiher

aprensión; fobia, inclinación • aiher

aprensivo • irudikor

aprensivo; figurativo, i aginativo • irudikor

apresar, detener, capturar, arrestar • atxilotu, atxilot, atxilotzen (du). atxilotu, atxilot, atxilotzen (du)

apresar; encarcelar • iziegaratu eziegaraetuda ziegaratzend

apresto • prestapen

apresto de un tejido • ehun-prestaera

apresto de un tejido • ehun-prestaera

apresto; disposición, preparación • prestaera

apresura iento; dique, e balse • presa

apresuradamente • presaz

apresurado • presati

apresurado; presuroso • presatsu

apresuramiento • presa

apresurar • ipresakatu epresakaetuda presakatzend

apresuraresed; correr • laster egin

apresuraresed; despabilar, despejar • azkartu

apresuraresed; espabilaresed, ger inar • ernatu

apresuraresed; úhatorazkar ö ven rápido • azkartu

apresurarse • ernatu

apresurarse • lehiatu

apresurarse • lastertu

apretadamente • hersiki

apretadamente • tinki

apretado; cerrado, estrecho • hertsi

apretado; espeso, tupido • tapitu

apretado; estable, fijo • tinko

apretar • estu

apretar • zerratu, zerra, zerratzen (du)

apretarse el cinturón • petrinak estutu

apretón de anos • bostekoa e an

apretón de manos • esku-herstualdi

apretujar • estutu

apretujar • estukatu eestukaa estukatzend

apriorismo • aprioris o

apriorismo • aprioris o

aprisa; deprisa • presaka

aprisa; ingenioso, inteligente • agudo

aprisco; redil • artegi

aprisco sin techo • eskorta

aprisco sin techo; OMEaprisco sin trecho • eskorta

aprisionar; arrestar • atxiloteud

aprisionar; arrestar, detener • atxilot eud

aprisionar; arrestar, encarcelar • giltzaperatu

aprobación • aprobazio

aprobación • onartze

aprobar • aprobatu

aprobar eun exa end • aprobatu

apropiación • eskuratze

apropiado, adecuado, apto, conveniente • egoki

apropiado; confor e, odoso • erako

apropiaresed; asi ilar • bereganatu

apropiaresed; asi ilar, captar • bereganatu

apropiaresed; enterarse, ocupar • z jabe e-z jabedtu

apropiaresed; úispiluan bere burua ikusi du ö se ha visto en el espejo, úberezko sortzapena ö la generación espontánea • beretu

apropiaresed; úispiluan bere burua ikusi du ö se ha visto en el espejo, úberezko sortzapena ö la generación espontánea • beretu

apropiarse • bere egin

apropiarse • z jabe e-z jabeetudd

apropiarse, adueñarse de, apoderarse de • -z jaubetu, jaube, jaubetzen (da)

apropiarse de, asimilar, apropiarse • bereganatu, beregana, bereganatzen (du)

apropiarse de, asimilar, tomar, conquistar, hacer suyo, de él • beretzakotu, beretzako, beretzakotzen (du)

aprovecha iento; provecho • probetxu

aprovechable • probetxagarri

aprovechable; provechoso, servible • baliagarri

aprovechado, aprovechador • probetxatzaile

aprovechamiento • probetxa endu

aprovechar • aprobetxatu

aprovecharesed; arrebanar, explotar eekono iand • ustiatu

aprovecharesed; beneficiarse • on egin

aprovecharesed; recurrir, servirse de • az balia e-az baliadtu

aprovecharse • probetxatu

aprovecharse • hustiratu

aprovecharse • probetxatu

aprovecharse • ustiatu

aprovecharse • az baila e-az baliaetudd

aprovisiona iento; avitualla iento, provisión • horniketa

aprovisiona iento; avituallamiento • horni endu

aprovisionar • ekipatu

aprovisionar; avituallaresed, dotar • hornitu

aprovisionar; equiparesed, guarnecer • ekipatu

aproxi ación • hurbiltze

aproxi adamente • hortxe-hortxe

aproxi adamente • gutxi gora behera

aproxi arse • hurbil etor erid

aproximarse a su fin • urentburuan egon (da)

ápside • apside

apterigógeno • apterigogeno

apterigógeno • apterigogeno

apterigotos • ezoolcd apterigoto

apterigotos • apterigoto

áptero • hegogabe ekod

áptero • hegogabeekod

áptero; áptero • aptero

aptitud • iaiotasun

aptitud; arte, destreza • trebetasun

aptitud; arte, primor • antze

aptitud; co petencia, facultad • gaitasun

apto; artículo, asunto • gai

apto de reptar; escarificador, narria • narra

apuesta • apustu

apuesta • postura

apuesta • de a eani alienaa ia betid

apuesta; azuela, ala suerte • trebes

apuesta; de través, traviesa • trabes

apuesta; desafío, reto • erronka

apuesta eani alienaa ia betid; plica • de a

apuesta; postura • apostu

apuestamente, gentilmente • galantki

apuesto; atildado, elegante • dotore

apuesto; galán • galai

apuesto; guapaeod • zirats

apuntador • seinalatzaile

apuntador; directivo, oderador • zuzentzaile

apuntalar • habatu

apuntalar • lzuntoitu ezuntoietuda zuntoitzend

apuntalar • izurkaiztu ezurkaitzetuda zurkaiztend

apuntalar • habatu

apuntalar • habatu

apuntar • oharartu eoharara oharartzend

apuntar • apuntatu

apuntar • urratu

apuntar • kontuan hartu

apuntar • seinalatu

apuntar • kontuan hartu

apuntar • destaetuda ear a batd

apuntar; desgarrar, despuntar • urratu

apuntar ear a batd; proyectar • destatu

apuntar; indicar, notar • seinalatu

apunte; boceto, borrón • zirriborro

apunte; boceto, bosquejo • zirri arra

apuñalar • sastakatu

apuñalar • sastakatu

apuñalar • sastatu

apuradamente • esturaz

apurado • apuru

apurado; vaciado • hustu

apurar; desahogarse • hustu

apuro • arbintasun

apuro; atolladero, no co puesto • atalgabe

apuro; desasosiego, escr•pulo • kezka

apuro extre ado • istilu gorria

apuro; inquitud, intranquilo • keixu

apuro, trance, jaleo • istilu

aquariu • akuario

aquariu • aquariu

aquel, aquella, aquello, él, ella, ello • hura

aquelarre • akelarre

aquelarre • akelarre

aquelarre; reunión de brujas • akelarre

aquello,aquella, aquel mismo • haxe. huraxe

aquellos, aquellas, ellos, ellas • hek (da)

aquellos eadO F haiei edatc • haiei edatcd

aquellosO F haiek eno c • haiek eno cd

aquende los ontes • mendiz honaindi

aquenio • akenio

aquenio • akenio

aqueta • maketa

aqueto • maketo

aquí • hemen

aquí (a este lugar), acá • huna

aquí, acá (a este lugar) • hona

aquí is o; o entánea ente, presente • bertan

aquí is o; OMEaquí ismo • he entxe

aquí ismo • he entxe bertan

aquí mismi, ahí mismo • berton. berton

aquí mismo, ahí mismo • berton

aquí; úhe endik hara ö de hoy enadelante, úhan eta he en öaquí yallí • he en

aquiavélico • makiaveliko

aquiavelismo • makiavelis o

aquilatar • baloratu

aquilatar • kilatatu ekilataa kilatatzend

aquilatar • neurteud

aquilatar; ensurar, esurar • neurtu

aquilatar; valorar, valorizar • baloratu

áquin de coser; odista, sastra • joskile

áquina cosechadora; recolectora • uzta-bilgailu

áquina de escribir • idazgailu

áquina de escribir • idazkin

áquina de fotográfica • fotogailu

áquina de vapor • lurrin akina

áquina deafeitar • bizar akina

áquina; ú akina horrek gutxi errenditzen du ö esa áquina rinde poco, ú akina bat lagun zegoen ö había un sinfín de personas • makina

áquina-hera ienta; ú akina horrek gutxi errenditzen du ö esa áquina rinde poco, ú akina bat lagun zegoen ö había un sinfín de personas • makina-erre inta

aquinar • pentsu egin

aquinar • pentsu izan

aquinaría • makineria

aquinilla • makinatxo

aquinismo • makinis o

aquinista • makinari

aquitano • akitaniar

aquitano • akitaniar

ar • garrapinatu

ar • sapaztatu

ar a • iskilu

ar a • ar a

ar a blanca • ar a zuri

ar a blanca • ar a zuri

ar a de fuego • su-ar a

ar a entismo • ar a entis o

ar a entismo • ar a entis o

ar a entista • ar a entista

ar a entista • ar a entista

ar ada • flota

ar ada; ejército del ar, flota • flota

ar adijo • gindax

ar adijo • gindax

ar ador • untzijabe

ar ador • ar adore

ar adura • ar adura

ar adura • ar adura

ar amento • ar a entu

ar amento • ar a entu

ar ar; avivar contiendas, desencadenar • sasiak piztu

ar ar el taco; co plicar, e barullar • nahaspilatu

ar ar la tre olina • bazterrak aztoratu

ar ario • ar airu

ar ario; ar atoste, ueble • altzari

ar ario; taquilla • ar airu

ar atoste • trasteria

ar atoste • altzarirurtu

ar atoste; arnés, bártulos • tresnak

ar atoste; trasto • tra ankulu

ar azón • karkasa

ar azón • ar azoi

ar azón; estructura, hechura • egitura

ar en cal a • itsasbare

ar enio • ar eniar

ar enio ehizkuntzad • ar eniera

ar ería • ar agintza

ar ería • ar adenda

ar ería; arsenal • ar ategi

ar ero; ar ero • ar a-saltzaite

ar ero; ar ero • ar agin

ar gruesa • itsas zakar

ar gruesa; arejada • itsasandi

ar iño • katazuri

ar iño • erbinude zuri

ar iño • arbinude zuri

ar ita • mar ita

ar itako • mar itako

ar itón • sukaldeko util

ar itón • eltzezain

ar olería • mar oldegi

ar olería • mar olgintza

ar olista • mar olari

ar onía • har onia

ar onía • har onia

ar onía; ur ullo, reyerta • ar onia

ar ónica; ar ónica • har onika

ar ónica; úaho bete hortzekin utzi ö dejara uno con un pal o en las narices • aho-soinu

ar ónicamente • har onikoki

ar ónicamente • har onikoki

ar ónico • har oniko

ar ónico • har oniko

ar oniosamente • har oniaz

ar oniosamente • har oniatsuki

ar onioso • har oniatsu

ar onioso • har oniatsu

ar onista; ar onista • har onista

ar oniu • har oniu

ar oniu • har oniu

ar onización • har onizazio

ar onización • har onizazio

ar onizar • har onizatu

ar onizar • har onizatu

ar onizar • har onizatu

ar óreo • mar olezko

ar ota • mar ota

ar; úitsasoz eta lehorrez ö por tierra y pormar • itsaso

ara • aldare

ara eo ehizkuntzad • ara era

árabe • arabieraa ehizkcd

árabe; árabe • arabiar

árabe; egipcio, iraquí ehizkuntzad • arabiera

árabe, lengua árabe • arabiera

arabesco • arabesko

arabesco • arabesko

arábigo • arabiko

arábigo • arabiko

arabismo • arabis o

arabismo • arabis o

arabista; arabista • arabista

arabización • arabiarkuntza

arabización • arabiarkuntza

arabizar • arabiartu

arabizar • arabiartu

arabizar • arabiartu

aracaesd • marakaekd

arácnidome • araknido

arada eacción dearard • goldaketa

arado • nabas

arado con cuchillas • goldenabar

arado; roturadora • golde

arador • goldelari

arador de la sarna • ezoolcd zigar

arador de la sarna • zigar

aragonés • aragoar

arancel • arantzel

arancel aduanero • mugasari

arancel; estipendio, gaje • sari

arándano • ahabiead

arándano • ahabiead

arándano • ahabi

arandela • txirringola

arandela adhesiva • eraztun itsasgarri

arandela; argolla • txirrindola

arandela; chivo, acho cabrío • aker

arandela; rodaja • zirrindola

arando • goldaketan

arando • goldaketan

aranismo • aranis o

aranismo • sabinianis o

aranista; aranista • aranista

aranista; sabiniano • sabindar

araña • ar iar a

araña • ara u

araña • maras a

araña • armiarma

araña • mas a

araña • ha arratz

araña • lipu

araña; lá para, pal atoria • lanpara

arañando • atzaparka

arañando; fregadera, rascando • harraska

arañando; zarpeando • atzaparka

arañar • atza arka egin

arañar • harra azkatu

arañar • zara ikatu

arañar • zarra azkatu

arañar • zarra azkatu

arañar • atzaparka egin

arañar • zarrapatu

arañar • harra azkatu

arañazo • zarra ikoa harra azka

arañazo • zarra iko

arañazo; zarpazo • atzaparkada

arañon; drino, pacharán ebebidad • patxaran

arar • goldatu

arar • goldaketan ari

arar • goldatu

arar; labrar la tierra, roturar • goldatu

ararncar de cuajo; erradicar, raer • sustraitik atera eerauzid

Ararteko • Arartekoa

arathon • maratoi

aratoniano • maratoilari

araucano • araukaniar

araucano • araukaniar

aravedí • marabedi

aravilla; ilagro, portento • mirari

arbitrable • arbitragarri

arbitrable • arbitragarri

arbitraje • arbitraia

arbitraje • arbitraia

arbitraje • tartekaritza, arbitraje

arbitral • arbitral

arbitral • arbitral

arbitrar • arbitratu

arbitrar • arbitratu

arbitrar • arbitratu

arbitraria ente; co oquiera, tunt•n eal buend • edonola

arbitrariamente • apetaz

arbitrariamente • hisika

arbitrariedad • arbitrariotasun

arbitrariedad • samurkeria

arbitrariedad • hautagarritasun

arbitrariedad • arbitraltasun

arbitrario • edonolako

arbitrario • nahi erarako

arbitrio • ben

arbitrio; dócil, fino • men

arbitrio ei puesto • ariel

arbitrio ei puestod; i puesto • ariel

árbitro • arbitro

árbitro • jokozain

árbitro; censor, juez • epaile

árbol • zuhamu

árbol • marbola efruituak e aten dituenad

árbol • zuhain

árbol • arbola

árbol • zuhaitz

árbol; ástil, palo • masta

árbol bravío; asta, estaca • tantai

árbol; cepa de vid eadheridaaarbold • zuha u

árbol ejeneraleand; úzuhaitz hori zuzen dago ö ese árbol está derecho, úbasa-zuhaitz bat ö un árbol salvaje • zuhaitz

árbol frutal • fruitu arbola

árbol frutal; árbol efruituak e aten dituenad • arbola

árbol genealógico • jatorri-zuhaitz

árbol nudoso • sakats

árbol; úzuhaitz hori zuzen dago ö ese árbol está derecho, úbasa-zuhaitz bat ö un árbol salvaje • zuhaitz ejeneraleand

árbol; úzure ondoan ö juntoa ti • ondo e-ondod

arbolado; arbolado, arboleda • zuhaizti

arbolado; arbolado, OMEarboleda de frutales • arboladi

arboladura • masteria

arboladura • masteria

arboleda • zuhaztoi

arboleda • zuhazti

arboleda de frutales • arboladi

árboles secos • zuhaitz iharrak

arbolista • zuhaitzezko

arbolista; arbolista • zuhaitzeko

arbolista; úzuhaitz hori zuzen dago ö ese árbol está derecho, úbasa-zuhaitz bat ö un árbol salvaje • zuhaitz-

arboricultor • zuhaitzain

arboricultor; fruticultor • arbolazain

arboricultura • zuhaitzaintza

arboricultura; fruticultura • arbolazaintza

arboriforme • zuhaitzantzeko

arboriforme • zuhaitzantzeko

arbotante; arbotante • arbotante

arbusto • ondosko

arbusto • zuha uska

arbusto • zuhaixka

arbusto • zuhaiska

arca • arka

arca; caja, cofre • kutxa

arca, cofre • kutxa

arca de caudales • diru-kutxaw

arca de laalianza • itun kutxa

arca de Noé • oeren

arca; rastro, vestigio • aztarna

arca registrada • marka erregistratu

arcabuz • alkabuz

arcabuz • alkabuz

arcada • goraka enáusead

arcada • arkuteria

arcada • goragale enáusead

arcada • oka egiteko gogo enáusead

arcada ena•sead; náusea • goragale

arcada enáusead; náusea, progresivamente • goraka

arcada; náusea, vó ito • okada

arcada; pórtico, soportal • arkupe

árcade, arcadio • harkaditiar. ?

árcade, arcadio • harkaditar. ?

Arcadia • Harkadi. ?

arcado eacto ded • markaketa

arcador electrónico • markagailu elektroniko

arcador epertsonad • markatzaile

arcador etresnad • markagailu

arcaico • arkaiko

arcais o; pri itivis o, tradicionalismo • lehengotasun

arcaísmo • arkais o

arcaísmo • arkais o

arcángel • goiaingeru

arcángel • arkanjelu

arcángel • arkaingeru

arcano • arkano

arcano; confidencia, secreto • sekretu

arcano; difícil de entender, inexplicable • ulergaitz

arcano; isterio • misterio

arcapasos • pasu arkailu

arce • astigar

arcediano • artzadiakono

arcediano • artzadiakono

arcén • ertz

arcén • bazterbide

arcén; arista, arista • ertz

arcén; úez bide daki ö parece no saberlo, úbide lekul ö ìpasov dejen pasol • bide-ertz

archa • abialdi

archar rápido; archar volando • ziztuan alde egin

archi illonario; archi illonario • artza ilioidun

archiduque; archiduque • artxiduke

archiduquesa • artxidukesa

archipiélago • artxipelago

archipiélago • artxipelago

archipoeta • artxipoeta

archipoeta • artxipoeta

architar • faundu efauneduda fauntzend

archivador • artxibategi

archivador • artxibagailu

archivador AZ con palanca • AZ karpeta palankadun

archivador para disquetes • disket-kutxa

archivador para papel continuo • paper jarraituko karpeta

archivar • artxibatu

archivar • artxibatu

archivar • artxibatu

archivar, guardar en el archivo • gaitzeruan gorde (du)

archivero • artxibari

archivero • artxibari

archivo • artxibo

archivo • artxibo

archivo • gaitzeru

Archivo Administrativo General • Administrazio Agiritegi Orokorra

archivo colgante • zintzilikatzeko artxibo

Archivo de Protocolos de Gipuzkoa (Oñati) • Gipuzkoako Protokoloen Artxiboa (Oñati)

Archivo del Área • Saileko artxiboa

Archivo General de Gipuzkoa (Tolosa) • Gipuzkoako Artxibo Orokorra (Tolosa)

Archivo Municipal • Udal Artxiboa

Archivo, Notificaciones y Registro • Agiritegia, Jakinarazpenak eta Erregistroa

arcial • gerra-

arcial • gudako

arcial • guda-

arcial • gerrarako

arcial • martzial

arciano • martiztar

arcilla • buztin

arcilla • buztin

arcilla • buztin

arcilloso • buztintsu

arcilloso • buztintsu

arciprestazgo • artzapezgo

arciprestazgo • artzapeztegi

arciprestazgo • artzapezgo ekarguad

arciprestazgo • artzapeztegi etokiad

arcipreste • artzapez

arcipreste • artzapez

arco • arku

arco; aro epieza biribilad, bastidor • uztai

arco; bóveda, ganga e eatzekoad • ganga

arco de San Martín • auriadarra, erromako zubia, frantziako zubia, jaungoikoaren gerrikoa, jaungoikoaren zubia, ortzadarra, san migelen zubia, san nikolasen zubia, zubiadarra

arco elaukiaren kanpoaldead • marko

arco; gancho, ganz•a • mako

arco iris • ostadar

arco iris • ortzadar

arco triunfal • ohore arku

arder • sutan egon

arder con deseos • biziki irrikatu

arder, encenderse • izeki, izek, izekiten (da)

arder; infla arse, prender • izeki

ardid; astucia, destreza • maina

ardid; astucia, engaño • a arru

ardid; astucia, jugarreta • azerikeria

ardiente.?? • tols

ardiente; avivado, bravo • suhar

ardiente; candente, fogoso • gori

ardiente ente; celosa ente, insistentemente • lehiatuki

ardiente ente; encendida ente, fervientemente • sutsuki

ardiente ente; fervientemente • gartsuki

ardiente, fogoso, ferviente • sutsu

ardiente, hirviente, incandescente, al rojo vivo • gori

ardilla • katagorri

ardilla • urtxintxa

ardilla • kata ixar

ardite • ardit

ardite • ardit

ardor • la ada

ardor de estó ago • bihotzerre

ardor; fla a ella ad, la ame • la a

ardor; infla ación, linterna • subizi

ardoroso; avivado, ferviente • gartsu

ardoroso; bizarro, brioso • ke entsu

ardoroso; caliente • berotsu

ardoroso; fla ante, fla ígero • gardun

ardoroso; lla eante • sugartsu

arduo; costoso, díficil • neketsu

arduo; costoso, penoso • nekezko

arduo; díficil, difícilmente • gaitz

arduo; díficil, duradero • zail

arduo; díficil, fatigoso • nekoso

are oto • itsasikara

area • marea

área • tokialde

área • area e100 etro koadrod

área; asunto, faena • arlo

área ate ática • mate atika-arlo

área; cubierta, superficie • azalera

Area de Asuntos Sociales • Gizarte Gaien Arloa

Área de Bienestar Social • Gizarte Ongizate Saila

Área de Control e Inspección de Presencia • Lan-ordutegiaren Kontrol eta Ikuskapen Arloa

Área de Cultura y Turismo • Kultura eta Turismoa

Area de Desarrollo de Proyectos Sociales • Gizarte Proiektuak Garatzeko Atala

área de descanso • atsedengune, atseden-leku

Área de Economia y Hacienda • Ekonomia eta Ogasun Saila

Area de Educación, Cultura y Deportes • Hezkuntza, Kultura eta Kirol Arloa

Área de Educación, Juventud y Deporte • Hezkuntza, Gazteria eta Kirol Saila

Área de Empleo, Mujer y Medio Ambiente • Enplegu, Emakume eta Ingurugiro Saila

área de enseñanza • irakaskuntza arloa

área de estacionamiento, zona de estacionamiento • aparkatzeko gune

Área de Estudios • Azterlan Arloa

Area de Función Pública • Funtzio Publikoaren Arloa

Area de Hacienda y Presupuestos • Ogasun eta Aurrekontu Arloa

Area de Medio Ambiente • Ingurumen Arloa

Área de Obras y Servicios • Obra eta Zerbitzuen Saila

Area de Ordenación del Territorio y Vivienda • Lurralde Antolakuntza eta Etxebizitza Arloa

Area de Planificación y Relaciones Interinstitucionales • Plangintzako eta Erakunde Harremanetako Alorra

Area de Presidencia • Lehendakaritza Arloa

Área de Proteccion Civil y Circulacion • Babes Zibil eta Zirkulazioa

Área de Salud de Araba • Arabako Osasun-barrutia

Área de Salud de Bizkaia • Bizkaiko Osasun-barrutia

Área de Salud de Gipuzkoa • Gipuzkoako Osasun-barrutia

Area de Salud Pública • Osasun Publikoaren Arloa

Área de Salud y Consumo • Osasun eta Kontsumoa

Área de Sanidad Animal • Abere Osasuneko Alorra

Área de Seguridad • Sekuritate Arloa

Área de Selección y Formación • Aukeraketa eta Trebakuntza Eremua

área de servicio, zona de servicio • zerbitzugune

Área de Servicios • Zerbitzu Arloa

Area de Servicios al Ciudadano • Herritarrentzako Zerbitzuen Arloa

Area de Territorio y Movilidad • Lurralde eta Mugikortasun Arloa

Área de Tráfico • Trafiko Arloa

área e| etro koadrod • area

areante; vertiginoso • zorabiagarri

areas vivas • urbiziak

arejada • sagailo

arena • hare. harea. area

arena • hondar

arena • harea

arena; borra, granito dearena eitsasokoad • hondar

arena; granito dearena, úharez eta harez itxi ö cerrara cal y canto • harea

arena; sable • hondarreta

arena; úharez eta harez itxi ö cerrara cal y canto • harea ehcec haren-d efinad

arenal • hondartza

arenal; arenal • hareatza

arenal; arenal, playa • hondartza

arenar • hareatu

arenar; úharez eta harez itxi ö cerrara cal y canto • hareatu

arenar; úharez eta harez itxi ö cerrara cal y canto • hareatu

arenga • arenga

arenga.? • harenga

arenga • arenga

arenga; pro oción, sofla a • suztaldi

arengar • arengatu

arengar • arengatu

arengar • arengatu

arengar • suz intzatu

arenisca • harearri

arenisca • harearri

arenoso • hareatsu

arenoso • hareatsu

arenque • harenke

arenque • harenke

areo • itasgaitz

areó etro • mareo etro

aresta; brizna • erbatz

aresta; OMEarista de trigo, arista de trigo • aresta

arfil • boli

arfil • marfil

arga • tuparri

arga asa • gisu ore

arga asa • kare ore

arga asa • kareore

arga asa • eustore

arga eharri batd • marga

argarina • margarina

argarita • txibirita

argarita • bitxilore

argelino • aljeriar

argelino • aljeriar

argentino • zilarkara

argentino • argentinar e

argentino; plateado • zilarrezko

argentinome • argentinar

arginación • bazterkeria

arginación; relegación • zokoratze

arginado • zokoratu

arginado; recoleto • baztertu

arginal • bazterreko

arginar • ertzak utzi

arg±ir • arrazoitu

arg±ir • argudiatu

arg±ir; argu entar • argudiatu

arg±ir; razonar • arrazoitu

argo a; argo a, aulaga • otaka

argo a; úhori ote dar ö òesacaso éser • ote ehcec ota-d

argolla • zirgilo

argolla • obo

argolla • zirgilu

argolla; pasador, pestillo • txinget

argoma • ote

argomal • otarre

argón • argon

argón • equ mcd argon

argonauta • argonauta

argonauta • argonauta

argot • argot

argot • argot

argu entar • argu entatu

argu entar • argu entatu

argu entar • argu entatu

argu entar; razonar • arrazoitu

argu ento eeztabaida batetand • argudio

argu ento eobra baten hariad • argu entu

argucia • eztutukeria

argucia; escapatoria, evasión • ihesbide

argucia; subterfugio, úhor dago kakoa öahí está la adre del corderovahí está el quid • kako- ako

argumento • argu entu eobra baten hariad

argumento • argudio eeztabaida batetand

ari acho • mutilzale

aria • e •scd aria

aria • anta

arica; aricón • atsogizon

arica; aricón, zaguero epilota jokoand • atzelari

arica; ariquita • e agizon

arichico • mari util

aricón • marikoi

aricónactivo • bugre

aridaje; atri onio • ezkontza

aridez • idortasun

aridez; estiaje, sequía • lehorte

aridez; estreñi iento, sequedad • idortasun

arido; árido, estéril • agor

arido; árido, estéril • idor

árido; consu ido, archito • ihar

arido; estéril, infecundo • antzu

arido y ujer; úandre • andre-gizonak

aries • ries ezodiakoand

ariete • ariete

ariete • ariete

arihuana • marihuana

arinero; tripulante etrabajadord • marinel

arino • itsastari

arino • itsastar

arino; navegante • itsasgizon

arino; navegante • itsasturi

ario • ario

ario • ario

arioneta • marioneta

arioneta; onigote, uñeco de guiñol • txotxongilo

ariposa • ingu a

ariposa • eulifarfalia

ariposa; palo illa e etalezko pieza batd, palo ita • txi eleta

ariposa; palo ita • pinpilinpauxa

ariposear • han he enka ibili

ariposear • hega biraka ibili

ariposear; revolotear • mhegaldatu ehegaldaa hegaldatzend

ariposear; úhantxe bertan ö en elacto, úhan eta he en öaquí yallí • han-he enka ibili

aris a • fadura

aris a; pantano • padura

ariscal • mariskal

ariscalato • mariskalgo

arisco • uxaka

arisco • muturbeltz

arisco • itsaski

arisco; aso bro, fiero • izu

arisco; cruel, despiadado • anker

arisco; cruel, fiero • krudel

arisco; espiche, espita • zipotz

arisco; esquivo, huraño • zapuzti

arisquería • itsaskitegi

arista de trigo; ú ahai eta gai öa pan y anteles, úgai horretan ongi dakiena da ö es unaautoridad en la ateria • gai-bizar

arista; LMnarista • arista

aristocracia • aristokrazia

aristocracia • aristokrazia

aristócrata • aristokrata

aristócrata • aristokrata

aristocráticamente • aristokratikoki

aristocráticamente • aristokratikoki

aristocrático • aristokratiko

aristocrático • aristokratiko

aristotélico • aristoteliko

aristotélico • aristoteliko

aristotelismo • aristotelis o

aristotelismo • aristotelis o

arit ética • arit etika

arit ética; arit ético • arit etika

arit éticamente • arit etikoki

arit éticamente • arit etikoki

arit ético • arit etiko

arit ético • arit etika-

arital • senarrarekiko

arital • senar-

arital • senarraren

arital; atri onial, nupcial • ezkontza-

arítimo • itsas

arlequín; arlequín • arlekin

arlillazo; artillazo • mailukada

arma • iskilu. iskilo. hiskilo

arma • arma

arma blanca • arma zuri

armado • armadun

armamento, dotar de armas, acción de armar • armaztatze

armar • ar atu

armar • ar atu

armar • ar az hornitu

armar camorra • liskar altxatu

armar, dotar de armas • armaztatu, armazta, armaztatzen (du)

armario • armairu

armarse • armatu, arma, armatzen (da)

armarse, dotarse de armas • armaztatu, armazta, armaztatzen (da)

armonía del Sino, armonía del Destino.?? • Laindoko harmoni. Laindoko harmonia

arnéseesd • tresnaekd

arnéseesd • mandatresnaekd

árnica • arnika

arñando • atza arka

aro • birunda

aro • basakala

aro • aro epieza biribilad

aro • suge-belar

aro • errebelar

aro a; barrunto, fragancia • usain

aro a; esencia, fragancia • usaingozo

aro a; fragancia, oloragradable • lurrin

aro a; perfume • usain gozo

aro a; perfume • kolonia

aro a; sirga • sirga

aro a; soga • zirga

aro ático • lurrintsu

aro ático; fragante, odorífero • lurrintsu

aro atización • lurrineztapen

aro atización; evaporación, exhalación • lurrinketa

aro atizar • lurrindatu

aro atizar • turrindu

aro atizar • turrineztatu

aro atizar; perfu ar, vaporizar • lurrindatu

aro; edad, era edenborad • aro

arpa • harpa

arpa • harpa

arpegio • arpegio

arpegio • e •scd arpegio

arpía • harpia

arpía • harpia

arpillera • marras

arpillera • arpilera

arpista; arpista • harpajole

arpón • arrankazi

arpón • arpoi ehcec arpon-d

arpón ehcecarpon-d • arpoi

arponear • arpondu

arponear • arpoitu

arponear • arpoiaz jo

arponear • arpoitu

arponero • arpoilari

arponero • arpoilari

arquearse • uztaitu

arquearse; úhor datza gakoa öahí está el quid, úhor dago gako öahí está la dificultad • gakotu

arquearse; zunchar, úhor datza gakoa öahí está el quid • gakotu

arqueología • arkeologia

arqueología • arkeologia

arqueológico • arkeologiko

arqueológico • arkeologi

arqueólogo • arkeologo

arqueólogo • arkeologo

arquero; saetero • zagitari

arquero; saetero earcod • arkulari

arqués • markes

arquesa • markesa

arquesado • markeserri

arquesina • beiraterpe

arquesina • markesina

arqueta • arketa

arqueta • kutxeta

arquetería • markotegi

arquetería • marketeria

arquetería • markodenda

arquetipo • arketipo

arquetipo • arketipo

arquilla • kaxabalda

arquilla; estuche • kutxatila

arquitecto • arkitekto

arquitecto • arkitekto

Arquitecto Técnico • Arkitekto teknikoa

arquitectónico • arkitektoniko

arquitectónico • arkitektoniko

arquitectura • arkitektura

arquitectura • arkitektura

arquitrabe • arkitrabe

arquitrabe • arkitrabe

arquivolta • arkibolta

arquivolta • arkibolta

arrabal • errebal

arrabal • errebal

arrabal bajao • uri-behe

arrabal; barriada, barrio • auzune

arrabal inferior; suburbio • hiribarren

arrabalalto • hiri garai egoiend

arrabio • galda

arrabio; fundición, reverberación del sol • galda

arraci arse; vendi iar • i ordokatu e ordokaetuda ordokatzend

arraclán • zu alakar

arraclán • oilakaran

arraigar • erroztatu (da)

arraigar; arraigaresed, encepar • sustraitu

arraigaresed; enraizar, radicar • zainak egin

arraigarse • errotu (da)

arraigarse • sustraitu

arraigarse • erroak egin

arraigarse • lurrak hartu

arraigarse • erroak egin ebotad

arraigarse • lurrak hartu

arraigarse • erroztatu

arraigarse • erroztatu

arraigo • bertakotze

arraigo • errotze

arraigo; radicación • sustraitze

arrajo; tiburón • marrazo

arrana con crías • makera

arrancada • bultzaldi

arrancada • arrankada

arrancada; arranque, lanzamiento • irtenaldi

arrancada; breada, archa • abiada

arrancar • kanporatu

arrancar • martxan jarri

arrancar • arrankatu eauto obilad

arrancar • martxan jarri

arrancar • abiarazi, martxan jarri

arrancar • abiarazi

arrancar; arrojar, arrojar • idoki

arrancar; colar, filtrar • iragazi

arrancar de cuajo • errotik atera eerauzid

arrancar; dirigirse, iniciar • abiatu

arrancar eauto obilad • arrankatu

arrancar; eli inar, evacuar • kanporatu

arrancar; poner en archa • abiarazi

arrancar (una confesión...) con coacción y violencia • bortxaz irabazi (du, dio)

arranque • ateratze

arranque • arranke

arranque; partida • abia

arrar; noacertar • kolpe txar ehutsd egin

arras eded • harako

arras eded; ú • delako

arrasar • arrasatu

arrasar • arrasatu

arrasar • ilaundu eilauneduda ilauntzend

arrasar • errautsi

arrasar; asolar, de oler • birrindu

arrasar; asolar, de oler • birrindu

arrasar; de oler, destruir • errautsi

arrasar; incinerar, pulverizar • erraustu eerrautsa erraustend

arrastradamente • dandarrez

arrastrado • herresta

arrastrando • narrastaka

arrastrando • herrestaka

arrastrando • zarran

arrastrando • narran

arrastrándose • narraska

arrastrar • herrestan eraman

arrastrar • karraskatatu earraskataa arrastakatzend

arrastrar • narras era an

arrastrar; arrollar • herrestan era an

arrastrarse • herrestan ibili

arrastrarse • herrestan ibili

arrastrarse • narras ibili

arrastrarse • narras ibili

arrastrarse • narrastu enarrats

arrastrarse; volverse descuidado • narrastu

arrastre • arraste

arrastre • herrestaketa

arrastre • herrestatze

arre angar • igerriratu egerriraetuda gerriratzend

arre angar • sorkitu

arre angar • garbaldu

arre angar • besoak garbaldu

arre angar • sorkitu

arre angar • maukak goititu

arre angar • garbaildu

arre angar • maukak goititu

arre angar • maukak jaso

arre olinarse • zurrunbiloa eratu

arre olinarse • zurrunbildu

arre olinarse • zurrunbildu

arre olinarse; su ergir • ibuhunbatu ebuhunbaetuda buhunbatzend

arrear • arreatu

arrear • arreatu

arrebanar • txiri izka ibili

arrebatador; sugestionable, sugestivo • lilurakor

arrebatar; atraer • erakarri

arrebatar; atraer, fascinar • erakarerid

arrebato • goialdiv haserraldi

arrebato • goialdi

arrebol; aurora, cielo rojizo • oskorri

arrechucho; debilidad, debilitamiento • makalaldi

arrechucho; decaimiento • erorialdi

arreciar; au entar • areagotu

arreciar; au entar, intensificar • areagotu

arreciar; fortaleceresed, fortificar • indartu

arreciar; intensificar • biziagotu

arreciar; úindarrean dagoen legea ö la ley vigente, ú • indartu

arredrar • atzerazi eatzeraza atzeraztend

arredrar; atrasaresed, retrasarse • gibelarazi

arredrar; repeler • alderagin

arreglado • atondu

arreglado; barato, econó ico • merke

arreglado (con limpieza), aseado, aliñado • muntto

arreglado; juicioso, prudencial • zentzuzko

arreglado, preparado, peripuesto, elegante, apuesto • apain

arreglado; resuelto • konpondu

arreglador; re ediador, restaurador • konpontzaile

arreglalotodo; arreglalotodo, factótu • orokonpontzaile

arreglar; ate perar, concertar • eratu eeraetuda eratzend

arreglar; consu ir, disipar • andeatu eandeaa andeatzend

arreglar; guisar, prevenir • adelatu

arreglaresed; aviaresed, dilucidar • konpondu

arreglaresed; disponer, organizarse • atondu

arreglaresed; enderezaresed, ordenar • drezatu

arreglaresed; entallar, for alizar • taiutu

arreglaresed; pactar • itundu

arreglarse • mokorkatu

arreglarse • konpondu

arreglarse • taiutu

arreglarse • atondu

arreglarse • taxutu

arreglarse • drezatu

arreglarse • itundu

arreglarse bien (con limpieza), asear, aliñar • munttatu, muntta, munttatzen (du)

arreglarse bien (con limpieza), asearse, aliñarse • munttotu, muntto, munttotzen (da)

arreglo; artingala eadostatzekod • triki aina

arreglo; aveni iento, co posición • konponketa

arreglo; concierto, re edio • konponbide

arrellenarse • patxadan eseri

arrendador • errentatzaile

arrendador; rentista • errentatzaile

arrendajo; grajo • eskilaso

arrendajo; pigazo etxori batd • eskinoso

arrendamiento • errenta endu

arrendar • errentatu

arrendar • errentatu

arrendar • errentatu, errentan hartu/utzi

arrendar; asalariar • alogeran hartu

arrendatario • inkilino

arrendatario • errenta-

arrendatario • errentarekiko

arrendatario; inquilino, ayoral • maizter

arrendatario; inquilino, rentero • errentari

arreo • arrio

arreo • arreo

arreO L arre • arre

arrepenti iento; contricción • da utasun

arrepenti iento; detri ento, pena • da u

arrepenti iento; penitencia • garbai

arrepentirse • da u ukan

arrepentirse de, suspirar por • -z damu izan (da)

arrepentirse de, tener pesar por • -z damu ukan (du)

arrepentirse; dolerse, penar • da utu

arrepentirse, tener pesar, sentir pesar • damu ukan (du)

arrepentirse, tener pesar, sentir pesar • damu izan (da)

arrepentirse; úda u dut etorria ö e pesa haber venido, úda u dut esana ö earrepiento de haberlo dicho • da utu

arrestar • ipresoratu epresoraetuda presoratzend

arrestar; detener, prender • atxilotu

arresto; detención, prendimiento • atxilotze

arri aresed; ladear, lindar • alboratu

arri arse • ondoratu

arri arse • alboratu

arrianismo • arrianis o

arrianismo • arianis o

arriano • ariotar

arriano • arriau

arriar; bajar, deponer • eraitsi

arriar; derribar • ira on

arriba • gora

arriba • goiti

arriba, en alto • goiti

arriba, encima, en la parte de arriba • ganean

¡arriba ese ánimo! • gora bihotza!

arriba; úgora joan zen ö se fuearriba, úgoian bego ö que descanseend en paz ebeuded • goi-

arriba y abajo • gora-ta-behera

arribada • porturatze

arribada; llegada, aduración • heltze

arribar • arribatu

arribar • porturatu

arribar; llegarse • arribatu

arribar; recalar • porturatu

arribista; chupón, chupón • aprobetxategi

arribo • arribu

arribo; llegada • helduera

arriendo • maizterkuntza

arriendo, arrendamiento, tributo • petxu

arriendo; arriendo, renta • errenta

arriero • mandazain

arriero; ulero, oficio dearriero • mandazain

arriesgada ente; peligrosamente • periloski

arriesgadamente • arriskuz

arriesgado; audaz, intrépido • ausart

arriesgado; aventurado, expuesto • arriskugarri

arriesgado; peligroso • arriskutsu

arriesgar • ausartu

arriesgar; aventurar, decidirse • ibenturatu ebenturaetuda benturatzend

arriesgar, poner en peligro • arriskatu, arriska, arriskatzen (du)

arriesgaresed; aventunarse • arriskatu

arriesgaresed; peligrar • periletan egon

arriesgarse • arriskuan jarri

arriesgarse • arriskatu

arriesgarse • arriskuan jarri

arriesgarse, ponerse en peligro • arriskatu, arriska, arriskatzen (da)

arrimar el ascua a su sardina • (neure, heure, bere...) saindua alabatu, (neure, heure, bere...) eltzeari su eman, (neure, heure, bere...) labeari su eman, (neure, heure, bere...) opilari ikatza eman, (neure, heure, bere...) astoari arre (esan), (neure, heure, bere...) hariari eutsi, (neure, heure, bere...) opliari ikatza hurbildu, (neure, heure, here...) labea iziotu

arrinconar • baztertu

arrinconar • zokoratu

arrinconar; condenaral ostracis o, arginar • zokoratu

arrinconar; dejaral argen, desechar • baztertu

arrit ia • arrit ia

arrit ia • arrit ia

arrít ico • arrit iko

arrít ico • arrit iko

arro eald • izarka

arroba • arroa

arroba • arroa

arrodillarse • belauniko jarri

arrodillarse • belaunikatu

arrodillarse • belauniko jarri

arrodillarse; hacer la genuflexión, hincar de rodillas • belaunikatu

arrodillarse, ponerse de rodillas • belaunikatu, belaunika, belaunikatzen (da). belaunikotu, belauniko, belaunikotzen (da)

arrogancia • arrogaztzia

arrogancia • andurreria

arrogancia; arrogante, chulería • hantuste

arrogancia, engreimiento, presunción, altanería, precipitación • burgoikeria

arrogancia; jactancia, orgullo • oilarkeria

arrogancia, orgullo • oilarkeria

arrogante • arrogante

arrogante; arrogante • argoi

arrogante, engreído, presuntuoso • burgoi

arrogante; orgulloso, presuntuoso • burgoi

arrogantemente • arrogantziaz

arrogantemente • arrogantki

arrogarse (para) • -entzat adrogatu, adroga, adrogatzen (du)

arrojadizo • jaurtigarri

arrojadizo • jaurtikai

arrojadizo; proyectil • jaurtigai

arrojar • iraitzi

arrojar; atribuir, derrocar • egotzi

arrojar; bota ezapatad, botar • bota

arrojar; botar, lanzar • jaurtiekid

arrojar; despedir, echar • jaurtiki

arrojar; devolver, echar la raba • oka egin

arrojar; dificultar, entorpecer • eragotzi

arrojar; echar, eli inar • iraitzi

arrojar, eliminar, expulsar, tirar, deshacerse de algo, despreciar, refutar, desechar, dejar caer • iraitzi (du)

arrojar; poner la zancadilla • eragotzi

arrojar; vo itar • errebesa bota

arrojar; vo itar • errebesatu

arrojarse.?? • errotu (da)

arrojo • balentasun

arrojo; atrevi iento, audacia • ausartasun

arrojo; gesta, hazaña • balentria

arrolar • aurrean hartu

arrollar • a ilka era an

arrollar • aurretik era an

arrollar • aurretik era an

arrollar • herresta e an

arrón; arrón • marroi

arroparesed; úarropazaldatu da ö se ha udado de ropa • arropatu

arroparesed; úarropazaldatu da ö se ha udado de ropa • arropatu

arroparse • arropatu

arroquí • marokoar

arroquinería • larrukidenda

arroquinería • larrukitegi

arroquinero • larrukisaltzaile

arroquinero; peletero • larruketari

arroyo; arroyuelo • latsead

arroyo; arroyuelo, anantial • xirripa

arroyo; regato • erreka

arroyo; reguero • latsa

arroyo, río pequeño • erreka

arroyuelo; cascada, catarata • zurrusta

arroyuelo; raudal, regata • errekasto

arroz • arroz

arroz con leche • arrozesne

arroz. ENG.: rice • irris

arrozal • arrozti

arrozal • arrozti

arrubio • astabatan

arrubio • lekugi

arruga; arrugado, avaro • zi ur

arruga; rugosidad • zi urdura

arrugado; encogido • kizkortu

arrugaresed; ú • zi urtu

arrugarse • zi ur egin

arruinador; desastroso, desolador • hondagarri

arruinador; fatal, letal • galgarri

arruinaresed; des oronarse, fracasado • porrot egin

arruinaresed; fracasar • zorrak jan

arruinaresed; fracasar • behea jo

arruinaresed; fracasar, quebrar un negocio • krak egin

arrullando; arrullando • urru aka

arrullar • kurruka egin

arrullar • urru a egin

arrullar • jurru akatu eurru akaetuda urru akatzend

arrullería • zi arkeria

arrullería • katukeria

arrullería de viejo; senectud een al conceptod • zaharkeria

arrullería; tra pa • zi arkunkeria

arrullero • zaharreko

arrullo • urrueta

arrullo; arrullo de la palo a, bra ido • urru a

arrullo; úkurruka egin öarrullar • kurruka

arse • -rekin gustaturik egon

arsellés • marseillar

arsenal • ar ategi

arsénico; LM_arsénico • artseniko

arsopa • mazopa

arsupia • marsupia

arsupial • martsupialio

arsupial • marsupial

arta • lepahori

arte • erti. ederti

arte; artificio, artilugio • arterio

arte. ENG.: art • arte

arte fotográfico • argazkilaritza

arte, habilidad, pericia, destreza • antze

arte; hasta, aña • arte

arte isa • arte isa

arte isa • arte isa in

arte popular • herri-arte

arte por el arte • arteagatiko arte

arte y decoración • arteapaingarriak

artefacto • artefaktu

Arteleku • Arteleku

arteria • arteria

arteria • arteria

arterial • arteri

arterial • arterial

arteriosclerosis • arteriosklerosi

arteriosclerosis • arteriosklerosi

arteriosclerótico • arteriosklerotiko

arteriosclerótico; arteriosclerótico • arterioskleroso

artes • astearte

artes marciales • borroka-arteak

artesa • ora ahi

artesa • azpira

artesanado • artisanalgo

artesanado; artesanado • eskulangilego

artesanado; artesanado • eskulangileria

artesanado; artesanía • artisautza

artesanal • artizari. artezari.?

artesanal • artisau-

artesanal • artisanal

artesanal • eskuz egindako

artesanal • eskulangintza-

artesanía • artezaritza

artesanía • eskulangintza

artesano • nekazale

artesano • artisau

artesano, artista • artizari. artezari.?

artesano; obrero anual • eskulangile

arti aña; astucia, insidia • maltzurkeria

ártico • arktiar

articualr; cerrar, echar la llave • giltzatu

articulación • artikulazio

articulación; cerradura, juntura • giltzadura

articulación; clave, juntura • giltzead

articulación de dedos • erkain

articulación de huesos • giltze

articulación; juntura • juntura

articuladamente • artikulatuki

articuladamente • artikulatuki

articular • lloturatu eloturaetuda loturatzend

articularesed; co partir, distribuir • zatibanatu

articularesed; pronunciar • artikulatu

articularse • artikulatu

articularse • zatibanatu

artículo • artikulu

artículo de la uerte • hil ordu

artículo deter inado • artikulu ugatu

artículo deter inado • artikulu mugatu

artículo indeter inado • artikulu mugagabe

artículo indeter inado • artikulu ugagabe

artículos de higiene y limpieza • higiene eta garbiketako gaiak

artículos de lujo • luxuzko gaiak

artículos de lujo • luxuzko gaiak

artículos de pri era necesidad • pre ia biziko gaiak

artículos de pri era necesidad • pre ia biziko gaiak

artífice; artista, artista • artista

artificial • artifizial

artificial • artifizial

artificialmente • artifizialki

artificialmente • artifizialki

artificio • artifizio

artificio • aparatu

artificiosidad • artifizialtasun

artificiosidad • artifizialtasun

artificioso • artifizios

artificioso • artifizios

artiga • lanberri

artiga; escobón, noval • labaki

artigar • labakitu

artigar • lanberritu

artigar • labakitu

artigar; roturar • lanberritu

artillador; artilleador • mailukari

artilleo • mailuketa

artilleo • mailukaldi

artillería • artileria

artillería • artileria

artillero • artilari

artillero • kanoinari

artillo; aza, azo • mailu

artillo de oro • urrezko ailu

artillo pilón; artinete, aza • gabi

artilugio; arti aña, engañifa • triki ailu

artin • martin

artín pescador • martin arrantzale

artín pescador; pájaroacuático • urtxori

artinete • martineta

ártir • martiri

artirio • martiritza

artirio • martirio

artirizar • martirizatu

artista (mujer) • ertilarisa

artística ente; derecho eluzetarad, directamente • artez

artísticamente • artistikoki

artístico • artezko

artístico • artistiko

artístico • artezko

artístico, del arte • arte-

artístico; úharen bisita izan zenartean ö durante su visita • arte-

artrítico • artritiko

artrítico • artritiko

artritis • artritis

artritis • hezueria

artritis • hezueri

artritismo • artritis o

artritismo • artritis o

artrópodo • artropodo

arveja • xingil

arveja • xingila zalke

arveja; guisante • ilar

arveja; veza • zalke

arvejana • zoragari

arvejana; cizaña, arvejana • iraka

arxismo • marxis o

arxista • marxista

arzo • martxo

arzobispado • artzapezpikutza

arzobispado; arzobispado • artzapezpikutegi

arzobispal • artzapezpiku-

arzobispal • artzapezpikutar

arzobispo • artzapezpiku

arzobispo • artzapezpiku

as • bateko ekartetand

ás • ago e-agod

ás • plus

ás • haboro

as a • as a

as a • txurrun

as a • as en

as a; fatiga, jadeo • arnasestu

ás; ása•n • areago

as ático • as atiko

as ático • txurrundun

as ático • arnasestudun

as ekartetand • bateko

ás frecuentemente • sarrienik

ás; úbi gehi hiru berdin bost ö dos ás tres iguala cinco • gehi

ás; úhorrek nik baino gehiago du ö ése tiene ás que yo • gehiago

asa • eustazpi

asa • atxegailu

asa; base, cimiento • harroin

asa blea • asanblada

asa blea; junta • junta

asa blea; junta, reunión uy i portante • biltzar

asa blea; junta, reunión uy i portante • batzar

asa blea plenaria • asanblada orokor

asa blea plenaria • asanblada orokor

asa bleísta • biltzarreko

asa bleísta • asanbladako

asa bleísta; asa bleísta • biltzarkide

asa edea asard; asilla, pasta • ore

asa; soporte • eustoin

asa; uro de contención, sostén • sostengu

ásabajo • beherago

asacrar • masakratu

asacre • masakre

asador • gerren etresnad

asador • erretzaile epertsonad

asador etresnad • gerren

asador; fu adero • erretoki

asador; fu ador etabacod, que ador eaparatod • erretzaile

asador; libélula • burduntzi

asador; que adero • erretegi

asadura • tripotx

asadura; asadurilla • gibelerrai

asadura; asadurilla • tripotxa

asadura; asadurilla, enudillo • pikatxa

asadura; asadurilla, pul ó • biriki

asaje • igurtzialdi

asaje • masaje

asajista • masajista

asajista • masaje-e aile

asalariado • alokatu

asalariado • soldatako

asalariado; asalariado • soldatapeko

asalariar; gratificar, pre iar • saritu

asaldari; perturbador, rebelde • asaldari

ásallá; ultra • haraindi

asaltante; asaltante • eseste

asaltante; asaltante • asaltari

asaltar • asaltatu

asaltar • asaltatu

asalto • asalto

asamblea, congreso • batzar. batzarre

asamblea, congreso • batzarre. batzar

asamblea constituyente • batzar eratzaile

asamblea de delegados • ordezkarien batzar

asamblea general • batzar nagusi, batzar orokor

asamblea general extraordinaria • batzar nagusi berezi, batzar orokor berezi

asamblea general ordinaria • ohiko batzar nagusi, ohiko batzar orokor

asamblea universal • bazkide guztien batzar, batzar unibertsal

ása•n • are gehiago

asar • labean prestatu

ásarriba • gorago

ásatrás • atzerago

asaz • agitz

asaz; basta, bastante • aski

asaz; en gran anera, ucho • hagitz

asbesto • asbesto

asbiduría; saber • jakintza

ascaño; asiento, banco • zizaeedilu

ascar; asticar • mastekatu

ascar; asticar, editar • ma urtu

áscara • karatula

ascarada • maskarada

ascárido • askarido

ascendencia; anantial, origen • iturburu

ascendencia; avenida ekalead, origen • etorbide

ascendencia; fuente, origen • sorburu

ascendencia; origen, principio • etorburu

ascendente; ascensional • goranzko

ascendente; na•sea, vó ito • gorako

ascender • igon

ascender ás • goragotu

ascender; escalar, subir • igoend

ascender más • goragotu

ascendiente; ascendiente, patrocinio • itzal

ascendiente; ascendiente, prestigio • prestigio

ascendiente; derecho, ano • esku

ascendiente; intercesión, ediación • arartekotasun

ascensión • igokunde

ascensión • igonaldi

ascensión; ascenso, onta • igoera

ascensión; crecida, pleamar • goraldi

ascensional • igoteko

ascenso; recurso • gorabide

ascensor • igogailu

ascensor • igongailu

ascensorista; ascensorista • igongailuzain

ascensorista; ascensorista • igogailuzain

asceta; asceta • aszeta

ascética • aszetika

ascética • aszetika

ascético • aszetiko

ascético • aszetiko

ascetismo • aszetis o

ascetismo • aszetis o

asco • naga

asco; asquerosidad, aversión • higuin

asco; asquerosidad, aversión • nazka

asco iceto • asko izete

asco iceto • asko ikotino

asco, tedio, repugnancia • higuin

ascota • maskota

ascua • txindar

ascua • ikazbizi

ascua • ilenti

ascua • ikatz-bizi

ascua; enfer edad de trigos, tizón • ilinti

asculinidad • artasun

asculinidad • maskulinitate

asculinidad • maskulinotasun

asculino • maskulino

ascullar • txi iskatu

ascullar • kiri ikatu

ascullar; rechinar, roer • hortzikatu

ase ejable; asi ilable, equiparable • parekagarri

ase ejar • antz e an

ase ejaresed; dibujo, efigie • irudi

ase ejarse; parecerse • en e-erden antza izand

aseada ente; escrupulosa ente, es eradamente • txukunki

aseada ente; li pia ente, p•lcramente • xahuki

aseado; pulcro • txukun

asearse • txukundu

asechanza • zelatada

asechanza • ataize

asechanza; insidia • zelatada

asediador; envolvente • inguratzaile

asediador; sitiador • setiatzaile

asediar • setiatu

asediar; cercar, cerrar • hesi

asediar; sitiar • setiatu

asedio • ingurapen

asedio; bloqueo • inguraketa

asedio; sitio • setio

asegurador • aseguratzaile

asegurador • aseguratzaile

asegurar • seguratu eseguraa seguratzend

asegurar.?? • ziguratu, zigura, ziguratzen (du)

asegurar • seguratu, segura, seguratzen (du)

asegurar • zigurtatu, zigurta, zigurtatzen (du)

asegurar • asegurua egin

asegurar, garantizar • segurtatu, segurta, segurtatzen (du)

aseguraresed; garantizar • segurtatu

aseguraresed; verificar • ziurtatu

asegurarse • aseguru egin

asegurarse • aseguratu

asegurarse • ziurtatu

asegurarse • ziurtu

asegurarse • segurtatu

asegurarse • aseguratu

asegurarse • ziurpetu

asegurarse • pro es e an

asegurarse • seguratu

asegurarse, garantizarse • segurtatu, segurta, segurtatzen (da)

asemejarse a, parecerse a • -en antza ukan (du)

asenta iento; disposición, establecimiento • ezarrera

asenta iento; fundación, instalación • ezarkuntza

asenta iento; posadero, situación • kokaleku

asentaderas • ipur asailak

asentaderas • ipur a iak

asentaderas • ipurt a iak

asentaderas • aldakak

asentaderas; endrugo, nalga • mokor

asentaderas; nalga, popa • popa

asentaderas; nalga, traste • ipurtalde

asentado, precisado, fincado, basado, apoyado, fundamentado, fundado • finkaturik

asentador • jartzaile

asentamiento • jezarrera

asentar la cabeza • burua jarri

aseo, aliño, arreglo (con limpieza) • munttotasun

aseo, aliño, arreglo (con limpieza) • munttakuntza

aseo; castidad, in unidad • garbitasun

aseo; co •n, inodoro • ko un

aseo; escrupulosidad, es ero • txukuntasun

aseos • ko unak

asepsia • asepsia

asepsia • asepsia

aséptico • aseptiko

aséptico • aseptiko

asequibilidad • eskuragarritasun

asequibilidad • eskuragarritasun

asequible; explicable, fácil de entender • ulerterraz

aserradero; aserrería, serrería • zerratoki

aserradero; aserrería, serrería • zerrategi

aserrador • zerrari

aserrador • zerrari

aserrar • zerratu

aserrar • trontzatu

aserrar; dallar • segatu

aserrar; dallar, guadañar • segatu

aserrar; serrar • zerratu

aserrar; serrar, tronzar • trontzatu

asertar; confir ar, corroborar • baietsi

asertividad • Adierazkortasun, baikortasun.

asertivo,-a • Adierazpen(ezko), baieztapen(ezko).

asesinar • asasinatu

asesinar • asasinatu

asesinar • asasinatu

asesinato • asasinatze

asesinato • eraintze

asesinato • erailketa

asesinato • asasinatze

asesinato; cri en, ho icidio • hilketa

asesino • eraile

asesino • asasino

asesino • eraile. eraile

asesino • hiltzaile

asesino • asasino

asesor • aholkulari

asesor; consejero, entor • kontseilari

Asesor del Concejal Delegado • Ordezkari jaunaren aholkularia

asesora iento; consejo, exhortación • aholku

asesoramiento • aholku

asesoramiento • Aholkularitza, aholku.

asesorar • Aholkatu, aholku eman.

asesoría • aholkugintza

asesoría • kontseilaritza

Asesoría Jurídica • Lege-Aholkularitza

asestar • zuzendu

asestar; dirigir, dirigirse • zuzendu

aseveración; per isión • baietza

aseverar • egiaztu

aseverar • egiaztu

asexual • sexugabe ekod

asexual • sexugabeekod

asexual; asexual • asexual

asfaltar • asfaltatu

asfaltar • asfaltatu

asfalto • asfalto

asfalto; brea, galipot • galipot

asfixia • asfixia

asfixia • itodura

asfixiante • Itogarri.

asfixiante • asfixiagarri

asfixiante; sofocante • itogarri

asfixiarse • asfixiatu

asfixiarse • asfixiatu

así • hortarat

así, de aquel modo • hala

así, de aquel modo • halarik

así, de aquel modo, del mismo modo • halatan

así; de esa calidad, de esa anera • holako

así; de ese odo • honela

así, de esta clase, tal (como éste) • hunelako

así, de este modo • hunla

así, de este modo • hunela

así (de este o ese modo) • hola

así; deaquel odo, deaquella anera • hala

asi etría • asi etria

asi etría • asi etria

asi étrico • asi etriko

asi étrico • asi etriko

así; fulano, engano • halako

asi ilable • asi ilagarri

asi ilable • asi ilagarri

asi ilación • bereganatze

asi ilación • asi ilazio

asi ilacionismo • asi ilazionis o

asi ilacionismo • asi ilazionis o

asi ilacionista • asi ilazionista

asi ilacionista • asi ilazionista

asi ilar • asi ilatu

asi ilar • asi ilatu

asi is o; asi is o, del is o odo • modu berean

asi is o; asi is o, igualmente • orobat

así is o; ite • berebat

así ismo • holaxe

así mismo • halaber

así mismo, igualmente • berebat

así mismo, igualmente, también, a la inversa. ?? • berebat ere

así pues, de este modo • hunetara

así pues; efectiva ente, en efecto • izan ere

así pues, en efecto, verdaderamente, incluso • izan ere

así pues, por consiguiente, por lo tanto, por lo mismo, por ello • hala bada

así sea • hala biz

así; tal co o éste • honelako

así también, del mismo modo • halatan ere

así todo, con todo • hola holarik

así; ú • horrelako

así; úhola nahi duelako ö porqueasí lo quiere, úhola dirudi öasí parece • hola

así; úhorrela izanez gero ö siendoasí, úhorrela bada ö siendoasí • horrela

asíasí; edianamente • hala hola

asiático; asiático • asiar

asibilación • asibilizaio

asibilación • elingcd asibilizaio

asibilar • e

asibilar • asibilatu

asibilar • asibilatu

ásico • masiko

asidero • heldutoki

asidero; dor ilón • loti

asidua ente; con frecuencia, uya enudo • sarritan

asidua ente; ininterru pida ente, insistentemente • etengabeki

asiduidad • Maiztasun, jarraikitasun.

asiduidad • ohizkotasun

asiduidad • jarraikortasun

asiduidad; durabilidad, perdurabilidad • iraunkortasun

asiduo • irauti

asiduo; continuo • jarraikor

asiduo; durable, duradero • iraunkor

asiduo; frecuente, ordinario • maizko

asiduo; nor al, ordinario • sarritako

asiento • eserleku

asiento • jartzapen ediruzkoad

asiento • eserleku, jesarleku

asiento; banco, silla • esserleku

asiento, banco, silla.??graikara • katedra

asiento de presentación • aurkezteko idazpen, aurkezte-idazpen

asiento de seguridad • segurtasun-eserleku

asiento; diligencia • idazpen

asiento; enclavamiento • jartoki

asiento; escaño • jezarleku

asiento; escaño, localidad • jarleku

asiento; instalación • jartzapen

asiento registral • erregistroko idazpen

asificación • masifikazio

asificar • masifikatu

asignación • asignazio

asignación; atribución • esleipen

asignar • asignatu

asignar • asignatu

asignar; atribuir • esleitu

asignatura • asignatura

asignatura • irakasgai

asilla • masila

asilla • mastila

asilo • asilo

asilo de huérfanos • u ezurtegi

asilo; depósito, encierro • gordeleku

asilo político • babes politiko

asilo; tejabana • babesetxe

asimismo.?? • hosin

asimismo • halaber

asimismo, igualmente • orobat

asíndeton • asindeton

asíndeton • elitcd asindeton

asíntota • e atcd asintota

asíntota • asintota

asir • oratu edatiboz betid

asirio • asiriar

asirio • asiriar

asistencia • etortze

asistencia • Laguntza, sorospen, helpide.

asistencia • lagunteria

asistencia; ayuda, lavativa • aiuta

asistencia; concurrencia, gente • jenderia

asistencia especializada • Laguntza espezializatu, laguntza berezitu; espezialisten laguntza, adituen laguntza.

asistencia; gente, p•blico • jende

asistencia médica • Medikuntzako laguntza.

asistencia sanitaria • osasun-sorospen, osasun-laguntza

asistencia sanitaria • Osasun laguntza.

asistencia; socorro • sorospen

asistencia técnica • sorospen tekniko, laguntza tekniko

asistencial • Laguntza(zko).

asistente; asistente • etorle

asistente; asistente, auxiliar • urgazle

asistente; asistente, ayudante • aiutari

asistente; asistente, e igrante • joale

asistente,-a • Laguntzaile.

asistente,-a social • Gizarte laguntzaile.

asistir • aiutatu

asistir • aiutatu

asistir • ra etorr e-ra etorreidd

asistir; auxiliar, patrocinar • laguntza e an

asistir; dese bocar, re itir • ra joan e-ra joand

asistir; revertir • ra etorr e-ra etorrdi

asivamente • masiboki

asivo • masibo

asnerizo • astazain

asnerizo • astazain

asnización, enborricamiento.? • astagintza

asno • asto ehcec asta-d

asno; burro • astar

asno, burro • asto. arsto

asno; úasto halako horil ö ìsoani all, úasto bat haiz ö eres un bestia • asto ehcec asta-d

aso brar • zur eta harri utzi

aso brar; aturdir, consternar • balditu ebaldia bladitzend

aso brar; azorarse • zurtu

aso brar; azorarse, e belesar • zurtu

aso brar e iretsa irestend; aso broso • miretsi

aso bro • mires en

aso bro • espanta endu

aso bro; espanto, pánico • izuikara

aso bro; estupefacción, estupor • harritasun

aso bro; estupor, extrañeza • harritzapen

aso broso; vistoso • ikusteko

aso o; e ergencia, exteriorización • agertze

aso o; exhibición, anifestación • agertaldi

asociable • elkarkoi

asociable; sociable • elkarkoi

asociación • bazkun

asociación • 1. Elkarte. Asociación de Afectados por la Droga = Drogak Eragindakoen Elkartea. 2. Lotura. Romper la asociación alcohol-diversión = Alkoholaren eta dibertsioaren arteko lotura haustea.

asociación, cofradía, cooperativización • bottigo

asociación de consumo • kontsu o-elkarte

asociación de cooperativas, asociación (inter)cooperativa • kooperatiben elkarte

asociación de federaciones • federazioen elkarte

asociación de vecinos • auzo-elkarte

asociación (inter)cooperativa, asociación de cooperativas • kooperatiben elkarte

asociación, sociedad, agencia, federación, asociación • elkargo

asociacionismo cooperativo • kooperatiben elkartegintza

asociado • bazkunkide

asociado; asociado • elkarkide

asociado; asociado • parteliant

asociado; consocio, participante • partzuer

asociar • erkidetu

asociarse • erkidetu

asociarse; co partir, co unicar • erkidetu

asociarse; contribuir, participar • npartzuartu epartzuarv partzuartzend

asociativo; enlazable • lotgarri

asociativo; enlazable, vinculante • elkargarri

asociativo; her anable, ezclable • bateragarri

asocido • elkartu

asocido; unido • elkartu

asolación; derrota, desastre • honda en

asolación; perdición, ruina • deboiladura

asolar • soildu

asolar • deboilatu

asolar • xahatu, xaha, xahatzen (du)

asolar • deboilatu

asolar; despoblarse, destruir • soildu

asomar • ra irten e-ra irtend

asomar • tik ager e-tik agerdtu

asomar • tik ager e-tik ageretudd

asomar • ra ager e-ra ageretudd

asomar • ra ager e-ra agerdtu

asombro,estupor, pasmo, estupefacción • harridura

asomo • nabaritze

asonancia • asonantzia

asonancia • asonantzia

asonante • asonante

asonante • asonante

asonería • mazoneria

asónico • mazoniko

asónico • mazoneri

asoquismo • masokis o

asoquista • masokista

aspa • ikoroski

aspa; devanadera • matazura

aspaviento • planta

aspecto • ikuspegi

aspecto • alde

aspecto • karantza

aspecto • aspektu. aspectu

aspecto • aspektu

aspecto; aná, pachorra • mana

aspecto humano • gizon-anzo

aspecto; para cardar la lana e áquinad, perfil • orraze

aspecto, semejanza • eite

aspereza • lazdura

aspereza; espanto, rigurosidad • laztasun

aspereza; ociosidad, rigor • lazkeria

áspero; contrahecho, desabrido • maker

áspero; desabrido, disciplente • gozakaitz

áspero; desabrido, intratable • gozagaitz

áspero; ronco • lakar

aspersión • ihintzaldi

aspersión; rociada • ihinztadura

áspid esugegorri hilgarri batd • aspis

aspiración • irritsi

aspiración • hasperenketa

aspiración • aspirazio

aspiración • arnasartze

aspiración • goinahi

aspiración • irensketa

aspiración • 1. Arnas hartze, arnaste, hasgorapen; xurgatze. 2. Helburu, jomuga, xede; gogo, irrika, uzi. Satisface sólo dos aspiraciones sobre cuatro = Lau jomugatik bi baino ez ditu betetzen.

aspiración; destino, fin • helburu

aspiración; fin, eta • jo uga

aspiración; inspiración • arnasgora

aspiración nasal • Sudurretik arnaste, sudurretik xurgatze.

aspiración; suspiro • hasbeherapen

aspiradora ra • irensgailu

aspiradorea • irensgailu

aspirante a ca peón • txapeldun gurako

aspirante; aspirante • gurako e-gurakod

aspirante; aspirante, úliburu bat nahi dut ö quiero un libro • nahi e-nahid

aspirante; futuro, pretendiente ead • gai e-gaid

aspirante, pretendiente • nahi

aspirar • hautsa goratu

aspirar • aspiratu

aspirar • arnasa hartu

aspirar • aspiratu

aspirar • 1. Arnasa, hatsa hartu. 2. Arnasaz hartu, xurgatu. 3. (Zerbait) nahi izan, desiratu, helburu izan.

aspirar; desear, querer • nahi izan

aspirar; inhalar, inspirar • arnasa hartu

aspiraraire; inhalar • hats hartu

aspirina • aspirina

aspirina • aspirina

asquear • nazkatu

asquear • nardatu

asquear • enpagua e an

asquear; e palagarse • enpagu e an

asquear; esto agar, repeler • nazkatu

asquear; esto agar, repeler • nazka e an

asquear; fastidiar • higuindu

asquerosa ente; desagradablemente • higuingarriro

asquerosa ente; puercamente • nazkagarriro

asquerosamente • modu nazkagarriz

asqueroso • txerritzar

asqueroso, abominable • hats

asqueroso; arranazo • zerritzar

asqueroso; balsa, barro • idoi

asqueroso; chón, puerco • urde

asqueroso; nauseabundo, odioso • higuingarri

asqueroso; puerco, repelente • nazkagarri

ass- edia • mass edia

asta • bandera- akila

asta • asta

asta; bastón, látigo • makila

asta; úadar iharrak guztiok ditugu ö todos tene os fallos • adar eani alienad

astado • adardun

astado; bóvido, cabrón • adardun

áster • master

asterisco • asterisko

asterisco • izartxo

asteroide • eastrocd asteroide

asteroide • asteroide

ástic • mastika

ástic • txertore

asticación • murtxikapen

asticar • murtxikatu

asticar con ruido • marra- arra jan

asticar con ruido • nkarruskatu ekarruskaa karruskatzend

astig ático • astig atiko

astig atismo • astig atis o

astig atismo • astig atis o

astilla; gavilla, únolako egurraa halako ezpala ö de tal palo talastilla • ezpal

astillar • zozpalak egin

astillar • ezpal egin

astillar; únolako egurraa halako ezpala ö de tal palo talastilla, únolako egurra halako ezpala ö de tal palo talastilla • ezpaldu

astillar; únolako egurraa halako ezpala ö de tal palo talastilla, únolako egurra halako ezpala ö de tal palo talastilla • ezpaldu

astilleroesd; fondeadero • untzitegi

astilleroesd; industria naval • untzigintza

astín; perro pastor • artzanora

astodonte • mastodonte

astoide • mastoide

astrakán • astrakan

astranzo • meldo

astranzo; enta silvestre • asta enda

astro • astro

astro • astro

astro; estrella, lucero • izar

astrofísica • astrofisika

astrología • astrologia

astrología • astrologia

astrólogo • astrologo

astrólogo • astrologo

astronauta; astronauta • astronauta

astronáutica • astronautika

astronave • astruntzi

astronave • astruntzi

astrono ía • astrono ia

astrono ía • astrono ia

astronó icamente • astrono iaz

astronó icamente • astrono ikoki

astronó ico • astrono i

astronó ico • astrono iko

astrónomo • astrono o

astrónomo • astrono o

astucia; fineza ea arruad, trato engañoso • finezia

astucia, malignidad, malicia • maltzurkeria

astucia; superchería • a arrukeria

astucia; tacañería • zuhurkeria

astuerzo • astoputz

astur • asturiar

astur • asturiar

asturbación • masturbazio

asturbarse • masturbatu

asturbarse • kanpaia jo

astuta ente; insidiosa ente, ladinamente • maltzurki

astutamente • a arruki

astutamente • mal uzki

astuto • a arruti

astuto; añoso eargiad • arteriotsu

astuto; añoso ehábild • artetsu

astuto; arrullero, raposo • zarbo

astuto; diestro, ducho • trebe

astuto; enrevesado, í probo • bihurri

astuto; inicuo, insidioso • maltzur

astuto; insidioso, ladino • a arrutsu

astuto; ladino, alicioso • azeri

astuto; ladino, redo ado • mal utz

asu ir • gain har e-gain haretudd

asu ir; cargar con, pechar • bere gain hartu

asu ir; ú-ren gainean ö sobre, úhorrez gainera öade ás de eso • gain e-gain hardtu

asueto; ocio • aisia

asueto; ocio • aizina

asueto; ocio, período • asti

asunción • jasokunde

asunto • sujet

asunto • afera

asunto; atención, es ero • kontu

asunto, cuestión • kontu

asunto; enester, negocio • arazo

asunto; enredo, lazada • korapilo

asunto, ocupación, cuestión, problema • arazo

asunto; punto, verso • puntu

asuntos internacionales • nazioarteko arazoak

asuntos internacionales • nazioarteko arazoak

asustadizo; edroso • ikaratsu

asustadizo; edroso, iedoso • ikarati

asustadizo; edroso, iedoso • beldurti

asustadizo; te blador, te blón • ikarakor

asustaresed; ate orizaresed, atenarse • izutu

asustaresed; ate orizaresed, aterrarse • izutu

asustarse • itzeldu

asustarse, amedrentarse, espantarse, atemorizarse, estremecerse • izitu, izi, izitzen (da)

at ósfera • at osfera

at ósfera; cielo, espacioaéreo • egurats

at osférico • at osferiko

ata • mulu

ata án • ata an

ata án • ata an

atabal • e •scd atabal

atabal; ta bor, ti bal • danbor

atabalero • atabalari

atabalero • atabalari

atacable • atakagarri

atacable • erasogarri

atacando • erasoka

atacante, agresor, hostigador • oldarkatzaile

atacante; atacante • atakatzaile

atacar • atakatu

atacar • atakatu

atacar, acometer, agredir, hostigar • oldartu, oldar, oldartzen (du)

atacar, asediar, perseguir • jauki, jauk, jaukit(z)en (du). ??

atacar, atropellar.?? • kolpatu, kolpa, kolpatzen (du)

atacar, lanzarse contra, acometer, agredir, hostigar • oldarkatu, oldarka, oldarkatzen (du)

atacarse, ser atacado, acometerse, agredirse, ser agredido, hostigarse, ser hostigado • oldarkatu, oldarka, oldarkatzen (da)

atachín • harakin

ata•d • ataute

ata•d; ca illa, féretro • katabut

ata•d; ca illa, féretro • zerraldo

ata•d; féretro • hilkutxa

atadero • hiltegi

atadero • hiltoki

atadero • mataderia

atador • eraile

atadura; cataplas a, ligadura • lokarri

atadura; juntura, ligazón • estekadura

atadura; ligadura • esteka

atadura; ligadura • etxekidura

atadura, ligadura • uzkaldura

atadura, ligadura, vínculo • lokarri

atajar • bidera irten

atajar • bidera ebaki

atajar • bidera oztu

atajar • zidorretik joan

atajar • bidera oztu

atajo • zeiharbide

atajo; senda • laburbide

atajo; senda, sendero • zidor

atajo; senda, úlasterbide nekebide ö no hayatajo sin trabajo • lasterbide

atalaya • talaia

atalaya • talaia

atalaya • talaia

atalayero • talaiari

atalayero • talaiari

atanza • hiltzarre

atanza • hilkintza

ataque • oldarraldi

ataque, acometida, agresión, hostigamiento • oldartze

ataque, acometida, ímpetu, ofensiva, agresión, impulso, hostigamiento • oldar

ataque, acometida, ímpetu, ofensiva, agresión, impulso, hostigamiento • oldarkatze

ataque, acometida, ofensiva, agresión, hostigamiento • oldarka

ataque aéreo • aire-oldarkatze

ataque; con oción, coscorrón • takateko

ataque; í petu, ofensiva • jazarpen

ataque; úepilepsiatakea ö unataque epiléptico • atake

ataqueal corazón • bihotzaldi

atar • estekatu

atar corto • (ezeri) brida eduki, (ezeri) hesia ipini

atar el ha bre • gosea berdindu

atar; enlazar, ligar • lokarritu

atar, frenar • estekatu (du)

atar; ligar • estekatu

atar, ligar, vincular • lokarriztatu, lokarrizta, lokarriztatzen (du)

atarazar • matxikatu

atarazar • matxikatu

atarazar • matxikatu

atardecer • jilunabartu eilunabaretuda ilunabartzend

atardecer • ilunsenti

atardecer, tarde, crepúsculo, anochecer • arrats

atardecer, tarde, crepúsculo vespertino • arrastiri

atarife • abere-hiltzaile

atarife • ganadu-hiltzaile

atarratas • saguhilkari

atarratas • txitxiparra

atarratas eedarialkoholikoad • pattarra

atasca iento; atasco • atasko

atasca iento; atasco, obstrucción • butxadura

atascamiento • ataska endu

atascaresed; dificultar, e barazar • trabatu

atascaresed; enclavar, encuadrar • kokatu

atascaresed; obstruir, obturar • butxatu

atascarse • ataskatu

atascarse • kokatu

atascarse • ataskatu

atascarse • butxatu

atascarse • trabatu

atasco; cortapisa, dificultad • zoztor

atasco; estrangulación, fatiga • itoaldi

ataúd, féretro, caja fúnebre • kutxa

ataviarse • z jantz e-z jantzdi

ataviarse • -z jantzi

ataviarse • z jantz e-z jantzeidd

atavio; atavío, decoro • orna endu

atavio; atavío, prenda • jantzi

atch • match

atch; partido ekirolakd • partidu

ate • mate

ate • xake- ate

ate ática • mate atika

ate áticamente • mate atikaz

ate áticamente • mate atikoki

ate ático • mate atika-

ate ático • mate atikari

ate ático • mate atiko

ate orizar; inti idar, otejar • larderiatu

ate perar • tenperatu

ate perar • tenperatu

ate perar; entibiar, te plar • lhotzildu ehotzileduda hotziltzend

ate poral • denborazkanpoko

ate poral • denborazkanpoko

ate poralidad • denborazkanpokotasun

ate poralidad • denborazkanpokotasun

ateísmo • ateis o

ateísmo • jainkogabetasun

atemorizar • itzalgaizpetu (du)

atención • so

atención • 1. Laguntza, zaintza, sorospen, helpide, babes, kontu, errekaitu, *atentzio. 2. Adei, adeitasun. 3. Arreta, ardura, aditasun

atención • aditzapen

atención • oharmen

Atención al Público (Ventanillo) • Jendearentzako leihatila

atención comunitaria • Gizartearen laguntza, komunitatearen laguntza, erkidegoaren laguntza.

atención de los accidentes • istripuetan sorospena emate, istripuetan laguntza emate

atención; dedicación • saia en

atención; dedicación, desvelo • ardura

atención; desvelo, es ero • arreta

atención; diligencia, es ero • arta

atención; es ero, sagacidad • ohartasun

atención especializada • Laguntza espezializatu.

atención; fijeza, úaditasunez begiratzen du ö ira conatención • aditasun

atención integral • Osoko laguntza. Atención integral de enfermos de SIDA con necesidad de apoyo asistencia = Osasun-laguntza behar duten HIESdunei osotarako laguntza ematea.

atención médica • Medikuntzako laguntza; laguntza mediko.

atención primaria • Lehen mailako laguntza.

atención psicológica • Psikologia(zko) laguntza, psikologia laguntza. Atención psicológica = Psikologia laguntza.

atención residencial • Egoitza(zko) laguntza, egoitza laguntza. Atención residencial a personas drogodependientes afectadas por el SIDA = Drogazale HIESdunentzako egoitza laguntza.

atención sanitaria • Osasun laguntza. Resulta especialmente destacable al respecto el cambio operado en relación a los fines de la atención sanitaria = Nabarmendu beharra dago, bereziki, osasun laguntzaren helburuei dagokienez izandako aldaketa.

atención social • Laguntza sozial. Servicios de atención social al detenido = atxilotuari laguntza emateko zerbitzuak.

Atención y Apoyo a personas con necesidades • Premia dutenentzako laguntza

atender; ateneresed, despachar • kasu egin

atender; irar, observar • behatu

atenersea lo dicho; cu plir lo andado, obedecer • esana bete eegind

ateniense • atenastar

ateniense • atenasar

atenta ente; cauta ente, con precaución • begiratuki

atenta ente; deferentemente • adeitasunez

atenta ente; es erada ente, preocupadamente • arduraz

atenta ente; es eradamente • arretaz

atenta ente; uyatentamente • adi-adi

atentado; atentado • atentatu

atentamente • burubelarri

atentamente • begirunez

atentamente • behatuki

atentamente • gogoatuki

atentamente • gizabidez

atentar • atentatu

atentar • atentatu

atentar • atentatu

atentar a la seguridad vial • bide-segurtasuna arriskuan jarri

atento; cortés, odoso • gizatsu

atento; irada, supervisión • so

atenuación • atenuazio

atenuación; debilidad, flaccidez • ahuldura

atenuación; debilidad, flojedad • ahulezia

atenuación; engua, er a • gutxitze

atenuación; reblandeci iento, te peración • biguntze

atenuante; atenuante, reductor • gutxigarri

atenuar • atenuatu

atenuar; cal ar, oderar • baretu

atenuar; úbarraskiloa eta bareal ö ìvaya par de dosl • baretu

ateo • ateo

ateo • ateista

ateo; pagano • jainkogabe

ateria • ekai

ateria; pus • zorne

ateria; pus • materia

aterial; aterial • material

aterial de construcción • etxegintza aterialak

aterial deportivo • kirol gaiak

aterial eléctrico • elektragai

ateriales pedagógicos • pedagogi aterialak

ateriales pedagógicos • pedagogi gaiak

aterialis o dialéctico • materialis o dialektikoa

aterialis o histórico • materialis o historikoa

aterialismo • materialis o

aterialista • materialista

aterialización • materialkuntza

aterializar • materialdu

aterialmente • materialki

aterido • sorgortu

aterido • hotzak hartu

aternal • a atar

aternal; aterno • a atiar

aternal; aterno • a arekiko

aternal; aterno, ú • a a-

aternalis o eona badad; aternidad • a atasun

aternalis o etxarra badad • a akeria

aterno • a aparteko

aterno • a aren

aterrarse • belduretudd

aterrizaje • lurreratze

aterrizaje • lurreratze

aterrizar • lurrartu

aterrizar • lurrartu

aterrizar; de oler, derribar • lurreratu

atesorar • aberastasunak etatu epilatud

atesorar • dirua etatu epilatud

atesorar • pilaetud eabesrastasunakd

atesorar • pilatu ediruad

atesorar • pilatu eabesrastasunakd

atestado • argiketa, atestatu

atestado • aitor

atestado • testifiku

atestado; OMUatestado, úbeteta dago ö está relleno • beteerikd

atestado; testificación, testi onio • testigantza

atestar • lekuko egin eizand

atestar; atestiguar • testifikatu

atestar; cu pli entar, e bargar • bete

atestar; testificar • aitor egin

atestar; testificar • testifikatu

atestar; testificar, testi oniar • testigatu

atestiguar • lekukotu

atestiguar; confesar, declarar • aitortu

atestiguar; declarar • aitortu

ático • atiko

atildado • irtirin

atildado • kriket

atildamiento • kriketasun

atildamiento • kriketasun

atildar • markatu

atildar; arcar, notar • markatu

atinada ente; derecha ente, rectamente • zuzenki

atinada ente; juntillas ea pied, plenamente • bete-betean

atinal; atutino • goizaldekari

atinal; atutino • goizeko

atinal; atutino, precoz • goiz-

atinar • xederatu

atinar • zuzen jo

atisbar; espiar • goaitatu

atisbar; espiar, fisgar • kirikatu

atiz • abardura

atizado; ulticolor, roano • abar

atizar • suari putz egin

atizar • biztu esuad

atizar • buhatu

atizar; atropellar • jipoidu

atizar; atropellar, vapulear • jipoidu

atizar esuad • buhatu

atizar esuad; avivar • biztu

atizar; hacer cosquillas, hostigar • kitzikatu

atizar; perder el color, pintar de diversos colores • nabartu

atizar; pintar de diversos colores • mabartu enabaretuda nabartzend

atlántico • atlantiar

atlántico • atlantiar

atlas • atlas

atlas • atlas

atleta; atleta • atleta

atlético • atletiko

atlético • atletiko

atletismo • atletis o

atletismo • atletis o

atmósfera • egurats

at•n • atun

ató ica • ato iko

ató ica; ató ico • ato iko

ató ico • ato iko

ato izar • ato izatu

ato izar • ato izatu

ato izar • ato izatu

atolladero • atala gaitz

atolladero • lupari

atolladero; barrizal, cenagal • lokazti

atolladero; desfiladero, e bocadero • ataka

atolón • atoloi

atolón • atoloi

atolondra iento; aturdi iento, des ayo • zorabio

atolondra iento; aturdimiento • zoradura

atolondra iento; azoramiento • zora en

atolondrado • nahaba

atolondrado; cabeza de chorlito, cabeza ligera • kaskarin

atolondrado; de ente, insensato • burugabe

atolondrado; engreído, fatuo • harroska

atolondrado, insensato, fuera de sí • nahaba

atolondrado; pinchauvas • kokorro

atolondramiento • zoralda

atolondramiento • burubio

atolondrarse • kokorrotu

atolondrarse • kokorrotu

atolondrarse • kokorrotu

atolondrarse, aturdirse, marearse • zorabiatu, zorabia, zorabiatzen (da)

átomo • ato o

átomo de conquistas • irabazte-apurtto

atón ebizkartzaind • gorila

atonia • atonia

atonía • atonia

atonia; atonía • atonia

atono; átono • azentugabe

atono; átono • atono

atontamiento • mo orraldi

atontamiento • tontaldi

atontarse • tontatu

atontarse • mo orrotu

atontarse; enajenarse de gozo, ilusionarse • txoratu etxoraetuda txoratzend

ator entador • penatzaile

ator entador • oinazegarri

ator entador • onazkeri

ator entar • estira hartu

ator entar • estiratu

ator entar • oinazetu

ator entar • tor entatu

ator entar • oinaztatu

ator entar • oinazeztatu

ator entar; torturar • estira e an

ator entar; torturar • estiratu

ator entar; torturar • oinazetu

atormentar a, maltratar a, inquietar a, dar la tabarra a, molestar • toleatu, tolea, toleatzen (du)

atornillar • torlojatu

atornillar • itorlojatu etorlojaetuda torlojatzend

atornillar • torlojotu

atornillar • torlojotu

atorral • lahartza

atorral; zarzal • zazkardi

atoso • sasitsu

atóxico • atoxiko

atóxico • atoxiko

atraca • kirri atraka

atracador • atrakatzaile

atracador • kale lapur

atracador • atrakatzaile

atracar • atrakatu euntziak portuand

atracar • kalean lapurtu

atracar • kairatu ekairaetuda kairatzend

atracar • atrako egin elapurrekd

atracar • atrakatu

atracar • muilatu

atracar • muilatu

atracar • lehorreratu

atracar; dese barcaresed, recalar • lehorreratu

atracar elapurrekd • atrako egin

atracar euntziak portuand • atrakatu

atracción • erakartasun

atracción • erakargarritasun

atracción; chistoso, diversión • jostagarri

atracción; distracción, diversión • jolas

atracción; e belesa iento, seducción • erakarpen

atraco • atrako

atraco • atrako

atracón • triki aka

atractivo • tiragarri

atractivo; deslu brador, encantador • xar angarri

atractivo; seductor • erakarle

atractivo; seductor, tentador • tentagarri

atraer • zalutu

atraer • erakarri (du)

atraer hacia el vascuence • euskaraganatu (du)

atragantamiento • iratopen

atragantamiento • itotze

atragantar • kontrako eztarrira joan

atragantar • eztarrian geratu

atragantarse • kontrako zulotik sartu

atragantarse • kontrako zulotik sartu

atrancar • trangatu

atrancar • trangatu

atrancar; trancar • trangatu

atrapar, coger, pillar • arrantzatu, arrantza, arrantzatzen (du)

atrapar; e bargar, i pedir • atzitu eatzia atzitzend

atraque • muilaketa

atraque • atrakatze

atraque; dese barco • lehorreratze

atrás; después, detrás • ostean

atrás; detrás, pos • atzean

atrás; detrás, úatzera joan zen ö se fueatrás • atze-

atrás, hacia atrás • atzera

atrasado, retrasado • atzeratu

atrasaresed; de oraresed, úberandu dator ö viene tarde • berandutu

atrasaresed; hacerse tarde, retrasarse • berandutu

atrasaresed; retrasarse • gibelatu

atrasarse • gibelatu

atrasarse • gibelarazi

atrasarse, retrasarse, retroceder • atzeratu, atzera, atzeratzen (da)

atraso • tardantza

atraso • berantketa

atraso; de ora • berandutza

atraso; de ora • berantze

atraso; de ora, prórroga • atzerapen

atraso; de ora, retraso • beranketa

atraso; ignorancia, ignorante • ezjakin

atraso; retraso • atzerakuntza

atravesado • zeiharkatu

atravesando • zeharka

atravesar • zehartu

atravesar • zeiharkatu, zeiharka, zeiharkatzen (du)

atravesar • zeharkatu

atravesar • gurutzatu

atravesar; crucificar, entrecruzar • gurutzatu

atravesar; cruzar, traspasar • izeharkatu ezeharkaetuda zeharkatzend

atravesar; desviarse • zehartu

atravesar; ensartar, franquear • zeharkatu

atravesar; franquear, ediar • pasatu

atravesar; franquear, pasar • igaro

atravesar por medio de un agujero, perforar, horadar, transverberar • diazulotu (du)

atravesar por medio de un agujero, perforar, horadar, transverberar • diazilatu (du)

atravesar por medio de un agujero, perforar, horadar, transverberar • diazilotu (du, dio)

atrayente • erakarkor

atrayente • erakarkor

atraz • matraze

a£tre • jantokiburu

a£tre • maitre

atreverse • azartu eazara azartzend

atreverse • ausarteud

atreverse; decidirse, osar • ausart eud

atreverse, osar • ausartu, ausart, ausartzen (da)

atrevi iento; descaro, desverg±enza • mutirikeria

atrevi iento; descaro, osadía • ausarkeria

atrevi iento; desverg±enza, i pertinencia • mutiritasun

atrevi iento; deter inación, petulancia • ausartzia

atrevi iento; osadía • ausartgo

atrevi iento; osadía, proeza • ausardia

atrevida ente; osadamente • ausarkiro

atrevidamente • ausartkiro

atrevido; denodado, osado • ausarti

atrevido; descarado, desvergonzado • mutiri

atrevido; osado • nabasi

atrevimiento • ausartkeria

atrevimiento • ausardi

atrevimiento, osadía, temeridad, arrojo • ausarkeria. ausartkeria

atrevimiento, osadía, temeridad, arrojo • ausarkunde. ausartkunde

atri onial • ezkontzazko

atri onial • senar-e azte arteko

atribución • atribuzio

atribución • adjudikazio

atribución, derecho, autorización, facultad • eskurantza

atribuible • esleigarri

atribuible • atribuigarri

atribuirse, disfrazarse de • apaindu, apain, apaintzen (da)

atribulado; iserable • esteiari

atribular • tribulatu

atributo • atributu

atributo • tasun

atricial • matrize-

atricial • matriziar

atrícula • matrikula

atriculado • matrikulatu

atricularse • matrikulatu

atril • liburu-euskarri

atril • atril

atril • atril

atrincherarse • lubakian sartu

atrincherarse • lubakian sartu

atrincherarse • lubakian gorde

atrio • atarte eetxe batenad

atrio • etarte

atrio • atriu earte eta biologiand

atrio • apiriku eelizarenad

atrio; atrio eetxe batenad, porche • atarte

atrio; claustro, porche • gorape

atrio eelizarenad; pórtico, pórtico de la iglesia • apiriku

atriz e ate atikan eta osterantzeko usarioetand • matrize

atriz; •tero • e asabel

atriz; utero • haurtoki

atrocidad • izugarrikeria

atrocidad • izugarrikeria

atrocidad, horribilidad, terribilidad.?? • izigarrikeria

atrofia • atrofia

atrofia • Atrofia, endurtze. Existe una creencia generalizada de que el cannabis produce atrofia cerebral = Cannabisak atrofia zerebrala sortzen duela uste izan da.

atrofia • enultasun

atrofia muscular • Giharren atrofia.

atrofiarse • atrofiatu

atrofiarse • endurtu

atrofiarse • atrofiatu

atrofiarse • endurtu

atrofiarse • enuldu

atrofiarse • enuldu

atrona • andraundi

atronador • tru oi antzeko

atronador • tru oi gisako

atropellada ente; desordenada ente, estrepitosamente • zalapartaka

atropelladamente • ziripuztanka

atropelladamente • zarrapastaka

atropelladamente • haparkaka

atropelladamente • hapataka

atropelladamente • tarrapatakan

atropelladamente • zarraparra

atropelladamente • tarrapataka

atropellar • xehatu

atropellar • porrokatu, porroka, porrokatzen (du)

atropellar • zunkatu

atropellar • zunkatu

atropello • kolpaketa

atropello, empujón.?? • kolpatze

atroz; colosal, extraordinario • itzel

atroz; dantesco, fiero • izugarri

atroz; de dar iedo, espantable • beldurgarri

atroz ente; pavorosa ente, terriblemente • izugarriro

atroz; escalofriante, í probo • ikaragarri

atrozmente • izugarriki

atseginaldi; recreación • atseginaldi

ªtubérculo • tuberkulu

atún • hegalabur

atunero • atunketari

atunero • atunketari

aturdi iento; desconcierto • txunditze

aturdi iento; vahido, vértigo • burtzoraldi

aturdido • konorte gabe

aturdido; encantado, areado • zorabiatu

aturdido; patidifuso, perplejo • txunditu

aturdido; torpe • destart

aturdimiento • konortegabe

aturdimiento • 1. Nahasmendu. 2. Zorabio, burtzoraldi.

aturdir • konorte gabe utzi

aturdir • zorabiatu

aturdir • durditu

aturdir • durditu

aturdir • konorte gabe utzi

aturdir; arearesed, sentir vértigo • zorabiatu

aturdirse • 1. Nahastu. 2. Zorabiatu, burtzoratu.

atutino; precoz, pre aturo • goiztiar

au entable; infla atorio • handigarri

au entador • gehitzaile

au entador • handitzaile

au entar • ugaldu

au entar • e endatu

au entar; doblar, elevara potencia • berret eud

au entar; enriqueceresed, ultiplicarse • ugaldu

au entar; úhorrek nik baino gehiago du ö ése tiene ás que yo • gehiagotu

au entativo • hankizale

au entativo • handikari

au ento; coletilla, sufijo • e endailu

au ento eekono iand • altxapen

au ento; incremento • gehipen

au ento; retén, servicio • e endio

audacia, osadía, valor • ausartzia

audaz; i pertérrito, te erario • beldurgabe

audazmente • ausartziaz

audible • entzungarri

audible • entzungarri

audición • entzuketa

audición • entzupen

audición; audiencia, escucha • entzunaldi

audiencia • entzuleria eentzule ordoad

audiencia • audientzia

audiencia; auditoría, auditorio • entzutegi

audiencia; auditorio, concurrencia • entzulego

audiencia eentzule ordoad; auditorio • entzuleria

audiofrecuencia • audio aiztasun

audiofrecuencia • audio aiztasun

audio-visual • ikus-entzuteko

audio-visual • ikusentzunezko

auditar; célebre, escuchar • entzun

auditar cuentas • kontuak ikuskatu

auditar; explorar, inspeccionar • ikuskatu

auditivo • entzunkor

auditivo • entzunezko

auditivo; úez zaitut entzun ö no le he oídoa • entzun-

auditor • auditore

auditor • kontu-ikuskari

auditor de cuentas • kontu-auditore, kontu-ikuskari

auditoría • auditoria

auditoría • kontu-ikuskaritza

auditoría de cuentas • kontu-auditoretza, kontu-ikuskaritza

auditoría externa de cuentas • kanpoko kontu-auditoretza, kanpoko kontu-ikuskaritza

auditorio • entzule sail

auditorio • auditorio

auge, apogeo • jautsi

auge; autoridad, hege onía • nagusigo

auge; predo inio, preponderancia • nagusitasun

augur • augure

augur • augure

augurar • auguratu

augurar • auguratu

augurar • auguratu

augurio • augurapen

augurio • augurio

augusto; augusto • augusto

aula • ikasgela

aula; clase • ikasgela

aulagar • otegi

aulario • ikasgelategi

aulario • ikasgelategi

aullador • ululari

aullador • ululari

aullando • uhuriaka

aullando • uluka

aullando • miauka

aullar • miauka ari eegind

aullar • miau egin

aullar • uhuria egin

aullar • uluka ari eegind

aullar; ulular • ulu egin

aullar; ulular • urubi egin

aullido • urubi

aullido • uhuri

aullido • uhuri

aullido • ainuri

aullido; la ento, quejido lasti oso • ulu

aumentar • gehiagotu (da)

aumentar, acrecentar • berratu, berra, berratzen (du)

aumentar, acrecentar • berretu, berre, berretzen (du)

aumentar, añadir, fomentar • gehitu (du)

aumentar, incrementar • ugaldu, ugal, ugaltzen (du)

aumentar, incrementar. vide: ugaldu • ugaltu, ugal, ugaltzen (du)

aumentarse • gehitu (da)

aumento • altxapen eekono iand

aumento • handipen eoptikand

aumento • berratze

aumento, crecimiento, desarrollo • berratzapen

aun entonces, incluso entonces • orduan ere

aun, incluso, también • are

aún, todavía • oindino

aún, todavía • are

aún, todavía, hasta ahora • orai-arte

aún, todavía, hasta ahora • orain-arte

aún, todavía, hasta ahora • oraino

aunar • batera era an

aunar; parear, recopilar • bateratu

aunar; ú • bateratu

aunque • bainan. baina

aunque • ba... ere

aunque, a pesar de • nahiz

aunque, a pesar de • -arren. arren

aunque, a pesar de • nahiz-eta

aunque, a pesar de que • nahiz-eta... -(e)narren

aunque, a pesar de que • -(e)nagatik

aunque, a pesar de que • nahiz-eta -(e)n

aunque no • -ezarren

aunque; OMQaunque • ba ccccc ere

aunque; OMQaunque, e pero • baina

aunque; OMQaunque, údena ez dakienarren gorrotoa dio öaunque no lo sabe todov le odia • arren e-arrend

aupa • aupa

aupar • handietsi

aupar; agnificar, supervalorar • handietsi

aupar; izar, levantar • aupatu

aupar; úaupa • aupatu

aureo • urre-

aureo • urrezko

aureo; áureo, dorado • urrezko

aureola • aureola

aureola • argikoroi

aureola; bolsa • zisku

aureolar • aureolatu

aureolar • aureolatu

aureolar • aureolaz inguratu

aureolar • aureolar

aureolar • aureolazko

aurícula • aurikula

aurícula • aurikula

auricular • belarriko

auricular; auricular • entzungailu

auricular; auricular, auricular • aurikular

aurífero • urredun

aurífero • urredun

auriga • auriga

auriga • auriga

auritano • mauritaniar

aurora • ortzargi

aurora • zirrinta e-zirrintaa eargidd

aurora • egusenti

aurora • arginabar

aurora boreal • ostargi gorri

aurora eargid • zirrinta e-zirrintad

aurora, hora en que canta el gallo, canto del gallo • oilarite

aurresku (baile popular vasco) • aurresku

auscultación • auskultazio

auscultación • auskultazio

auscultar • barren entzun

auscultar • auskultatu

auscultar • auskultatu

auscultar • auskultatu

ausencia • ausentzia

ausencia • kanporaldi

ausencia • egonez

ausencia • urrunde

ausentarse • jurruneratu eurruneraetuda urruneratzend

ausentarse; desplazaresed, escaparse • lekutu

ausentarse; equivocarse, errar • huts egin

ausentarse; úlekutaral ö ìa buena partel, úlekutanl ö ìen buena partel • lekutu

ausente • ausente

ausente • ausente

ausoleo • mausoleo

auspicio; baluarte, patrocinio • babespe

austeridad • sikutasun

austeridad; equidad, justedad • doitasun

austeridad; escasez, frugalidad • urritasun

austero • larderiatsu

austero; corto, despojado • murritz

austero; escaso, exiguo • urri

austral; austral • austral

australiano • australiar

australiano • australiar

australopiteco; australopiteco • australopiteko

austríaco; austríaco • austriar

austroh•ngaro • austrohungariar

austrohúngaro • austrohungariar

autarquía • autarkia

autarquía • autarkia

autárquico • autarkiko

autárquico • autarkiko

auténticamente • jatorki

auténticamente • benetaz

autenticidad • benetakotasun

autenticidad • benetakotasun

auténtico; autorización, bravo • haizu

auténtico; deabolengo, garboso • jator

auténtico; for al, real • benetako

auténtico; genuino, real • egiazko

auto- • buru-

autó ata • auto ata

autó ata • auto ata

auto ática; auto ática • auto atika

auto áticamente • auto atikoki

auto áticamente • auto atikoki

auto atismo • auto atis o

auto atismo • auto atis o

auto atización • auto atizazio

auto atización • auto atizazio

auto atizarse • auto atizatu

auto atizarse • auto atizatu

auto atizarse • auto atizatu

auto; auto óvil, vehículo • auto

auto de choque • talkautoa

auto otor • auto otore

auto otor • auto otore

auto óvil; vehículo • kotxe

auto óvil; vehículo • berebil

auto óvil; vehículo, úauto obil bat dut ö dispongo de un coche • auto obil

auto ovilismo • auto obilis o

auto ovilismo • auto obilis o

auto ovilista • auto obilista

auto ovilista; auto ovilista • auto obilari

autoabastecerse • buruead hornitu

autoabastecerse ead • buru hornitu

autoabastecerse; úbururaino nagol nazkaturik nagol ö ìya estoy hartol, úo • buruead hornitu

autoabastecimiento • buruhornikuntza

autoabastecimiento • buruhornikuntza

autoacusación • burusalapen

autoacusación • autosalapen

autoadministración • Nork bere buruari (zerbait) eman; nork bere kabuz (zerbait) hartu.

autoafir ación • burubaiezpen

autoafir ación • burubaiezpen

autoafir arse • burubaieztu

autoafir arse • burabaieztu

autoafirmación • Nork bere burua finkatze, nork bere burua bermatze.

autoagresión • Nork bere buruari erasotze.

autoali entaresed; úbururaino nagol nazkaturik nagol ö ìya estoy hartol, úo • buruead elikatu

autoali entarse • buru elikatu

autoapoyo • Nork bere buruari laguntze, nork bere burua bermatze.

autoayuda • Nork bere buruari laguntze; norberaren laguntza. Grupos de autoayuda sin ánimo de lucro = Nork bere buruari laguntzearren mozkinik ateratzeko asmorik gabe diharduten elkarteak.

autobiografía • autobiografia

autobiografía • burubizitza

autobiográfico • autobiografiko

autobiográfico • autobiografiko

autob•s; útrenez edoautobusez joango gara ö ire os en tren o enautob•s • autobus

autobús • autobus

autobús articulado • autobus artikulatu

autobús de transporte escolar • eskola-umeak garraiatzeko autobus, eskola-autobus

autobús urbano • hiribus

autocar; autocar • autokar

autoclave • autoklabe

autoclave • autoklabe

autoco placencia • zilborkeria

autoco placencia • zilborkeria

autocódigo • autokode

autocódigo • autokode

autoconocimiento • Nork bere burua ezagutze.

autoconsu ir • autokontsu itu

autoconsu ir • autokontsu itu

autoconsu ir • autokontsu itu

autoconsumo • autokontsu o

autoconsumo • Norberaren kontsumo, nork beretik kontsumitze.

autoconsumo • autokontsu o

autocontrol • Norberaren kontrol; norberaren burua kontrolatze. Fomentando el autocontrol individual = norbere burua kontrolatzea bultzatuz.

autocopia • autokopia

autocopia • autokopia

autocopiativo; autocopiativo • burukopiatzaile

autocorrección • autozuzenketa

autocorrección • buruzuzenketa

autocracia • autokrazia

autocracia • autokrazia

autocrático • autokrazi

autocrático • autokratiko

autocrítica • autokritika

autocrítica • burukritika

autocrítico • autokritiko

autocrítico,-a • 1. [sust.] Norberaren buruaren kritika. 2. [adj.] Autokritiko, autokritika(zko).

autóctono; autóctono • autoktono

autodeter inación • autodeter inazio

autodeter inación • buruerabakikuntza

autodidacta • autodidakta

autodidacta; autodidacta • buruirakaste

autodominio • Norberaren buruaren jabe izate.

autódromo • autodro o

autódromo • autodro o

autoedición • autoargitalpen

autoedición • autoargitarapen

autoempleo • autoempleo

autoescuela • autoeskola

autoescuela • autoeskola

autoescuela • autoeskola

autoestima • Norberaren estimu, norberaren estimazio, autoestimu; nork bere burua aintzat hartze. Autoestimas, autonomías y actuaciones positivas =Autoestimuak, autonomia eta jarrera onuragarriak. Niveles óptimos de autonomía, autoestima y socialización = Autonomia-, autoestimu- eta gizarteratze-maila egokiak. Baja autoestima = Autoestimu eskasa.

autoestopista; autoestopista, autostopista • autostopista

autoexa en; autorreflexión • buruazterketa

autoexistencia, espontaneidad • berez-egoite

autofinanciarse • autofinantzatu

autofinanciarse • autofinantzatu

autofinanciarse • autofinantzatu

autógena • autogeno

autógena • autogeno

autogestión • autogestio

autogestión • autokudeaketa

autogestión • Autogestio.

autogestión • autogestio

autogestionar • autogestionatu

autogestionar • autogestionatu

autogestionar • autogestionatu

autogiro • autojiro

autogiro • autojiro

autogobierno • autogobernu

autogobierno • autogobenu

autogobierno • autogobenu

autógrafo • autografo

autógrafo • autografo

autoinducción • autoindukzio

autoinducción • autoindukzio

autoinforme • Nork bere buruaz egindako txosten; norbere buruari buruzko txosten.

autojadizo • apetatsu

automedicación • Automedikazio; nork bere sendabidea jartze, erabakitze.

automóvil club • automobil-klub

automóvil, coche • orga

automóvil con remolque • automobil atoidun

automóvil de turismo, turismo • beribil, automobil, auto

auto-negación; úbururaino nagol nazkaturik nagol ö ìya estoy hartol, úo • buru-uka en

autono ía • beregaintasun

autono ía • autono ia

autono ista • autono ista

autono ista • autono ista

autonomía • Autonomia.

autonomía cooperativa • kooperatiben autonomia

autonomía personal • Norberaren autonomia.

autónomo • autono o

autónomo • autono o

autoorganización • buruantolaketa

autoorganización • buruantolaketa

autoorganizarse • buruanlatu

autoorganizarse • buruantolatu

autopista • autopista

autopista • autobide

autopista; autopista • autoestrata

autopropulsar • autobultzatu

autopropulsar • autobultzatu

autopropulsar • autobultzatu

autopropulsor • autobultzari

autopropulsor • autopropultsatu

autopsia • gorpu-azterketa

autopsia • autopsia

autopsia • autopsia

autor • autore

autor, hacedor • egile

autoría • egiletasun

autoría • egiletasun

autoridad • agintaritza, agintariak

autoridad • eskutasun

autoridad • dakiena

autoridad • 1. Aginpide. La persona responsable del programa puede no tener autoridad suficiente sobre los recursos humanos implicados en su aplicación = Programa arduradunak erabili beharreko giza baliabideen gainean behar besteko aginpiderik ez izatea gerta liteke. 2. Agintaritza, agintari. Sin embargo, los problemas creados por este uso llevaron a las autoridades a controlar legalmente el acceso a esta sustancia = Hala ere, bere erabilerak ekarri zituen arazoen ondorioz, agintariek substantzia lortzeko muga legalak ezarri zituzten.

autoridad • potestate

autoridad • autoritate

autoridad • mendetasun

autoridad; anda, úez duaginpiderik ö no tieneautoridad • aginpide

autoridad; autoritario, gerifalte • agintari

autoridad; cargo, ando • aginte

autoridad, dependencia • manaspen

autoridad; do inio, poderío • burupe

autoridad; encargo, anda • manu

autoridad judicial • agintari judizial

autoridad marital, autoridad de los maridos • senargoaren botere

autoritario • aginkeriazko

autoritario • autoritario

autoritario • aginkeri

autoritario • agintaritzako

autoritario • autoritario eizcd

autoritario, -a • Autoritario, larderiatsu.

autoritaris oo; angoneo • agintekeria

autoritarismo • larderikeria

autoritarismo • aginkeria

autoritarismo • Autoritarismo, larderia.

autoritarismo • autoritaris o

autorización administrativa • administrazioaren baimen

autorización; beneplácito, dispensa • bai en

autorización de apertura • irekitzeko baimen

autorización de arrendamiento • errentarako baimen

autorización de funcionamiento • jardunean jartzeko baimen

autorización de instalación • instalatzeko baimen

autorización habilitante • gaitzen duen baimen

autorización; licencia, per iso • lizentzia

autorización para conducir • gidatzeko baimen

autorización previa • aurretiazko baimen

autorización provisional • behin-behineko baimen

autorización temporal • aldi baterako baimen

autorizar • baimena eman, baimendu

autorizar • eskuetsi

autorizar • bai endu

autorizar • eskuetsi

autorizar • bai enead e an

autorizar ead; dispensar • bai en e an

autorizar; facultar, per itir • bai endu

autorreflexión • buruazterketa

autorretrato • buruerretratu

autorretrato • autoerretratu

autos de choque • talkautoak

autoservicio • autozerbitru

autoservicio • autozerbitzu

auto-stop • autostop

auto-stop • auto-stop

autosuficiencia • autosufizientzia

autosuficiencia • autosufizientzia

autosuficiente • autosufiziente

autosugestión • burulilurapen

autosugestión • autosugestio

autosugestionarse • buruliluratu

autosugestionarse • buruliluratu

autosugestionarse • buruliluratu

autotratamiento • Nork bere buruaren sendabidea erabakitze.

autótrofo • autotrofo

autótrofo • autotrofo

autovía • autobide

autovía • autobia

autovía; carretera • autobide

autrigón • autrigoi

auxiliador • laguntari

auxiliador; socorrista • sorosle

auxilialble • lagungarri

auxiliar • sorotsi

auxiliar • lagundu, laguntza eman

auxiliar de transporte • garraioko laguntzaile

auxiliar; despachar edenda bateand • sorotsi

auxiliarad inistrativo • ad inistrazio laguntzaile

Auxiliares de Topografía • Topografi laguntzaileak

auxilio en carretera • errepideko laguntza

auxilio sanitario • osasun-laguntza

aval; avalista, fiador • ber e

aval; confianza, fianza • fidantza

aval; garante • abal

avalancha • elurbehera

avalancha • olde

avalancha (de nieve) • elauso

avalar • ren ber e e-ren ber e ageretudd

avalar • mren ber e e-ren ber e agerdtu

avalar • mren ber e izan e-ren ber e izand

avalar • abalatu

avalar • abalatu

avalista; avalista • abale aile

avalista; garante, garantizador • ber atzaile

avance • aurrerakada

avance • abantza endu

avance, adelanto, progreso • aitzina joate

avance; OME desarrollo positivo, desarrollo positivo • aurrera endu

avance; prestación, préstamo • abantzu

avance, progreso, adelanto • aitzinatze

avance, progreso, adelanto • aitzinapen

avance, progreso, adelanto • aitzinatzapen

avante; avante • abant

avanzada; frente epri era línea de luchad, úfrontean zeuden ö estaban en el frente • fronte

avanzar • aintzinatu

avanzar • abantzatu

avanzar, adelantar, adelantarse, progresar, pasar • aurreratu, aurrera, aurreratzen (da). aurreratu, aurrerat, aurreratzen (da)

avanzar; aventajar, privilegiar • abantailatu

avanzar; OME dar pasos, dar pasos • urrats egin

avanzar; pro over • laurrerazi eaurreraza aurreraztend

avanzar; prosperar • abantzatu

avaramente • zekenki

avaricia • diruzalekeria

avaricia • zekenkeria

avaricia; avaricioso, avariento • ongose

avaricia; ezquindad, roña • zikoizkeria

avaricia; ezquindad, roña • zekenkeria

avariciosamente • zekenki

avaricioso; avariento, avaro • dirukoi

avaricioso; avaro, ezquino • zeken

avaricioso; codicioso, tacaño • diruzale

avariento; avaro, alandrín • zikoitz

avariento; avaro, avaro • ziztrin

avaro • kedar

avaro • itxekin

avaro; canlla, desnaturalizado • kiskil

avaro; econó ico, precavido • zuhur

avaro; hiel, hollín • kedar

avaro; logrero • lukur

avaro; logrero, usurero • lukurari

avaro; tacaño • zikor

avaro, tacaño, avariento, avaricioso, amante del dinero • diruzale

avaro; usurero • lukurreru

avasallador; do inador, expugnador • menperatzaile

avasallar • apalarazi

avasallar • menperatu

avasallar • apalarazi

avasallar; do eñar, poner bajo yugo • uztarpetu

avasallar; expugnar, reducirse • menperatu

ave • hegaztin

ave; avícola, LM]ave • hegazti

ave de rapiña • hegazti harrapari

ave de rapiña • hegazti harrapari

ave ebegiruned • ave

ave sedentaria • lekuko egazti

aveacuática; úez ur ezardo ö ni chicha ni li oná • ur-hegazti

avecinar • auzotu

avecindar; e padronar • auzotu

avefría • hegabehera

avellana; avellano • hurritz

avellaneda • hurrizti

avellano • urritz

avena • olo ehcec ola-d

avena • olo

avencindar • lauzokotu eauzokoetuda auzolotzend

avenencia • abeniko

aveni iento eelkard • konpontze

avenida • etorbide ekalead

avenida • bidezabal

avenida • hiribide

avenida • hiribide, etorbide

avenida; diluvio, inundación • uholde

avenida; inundación • joaira

avenimiento • konpontzea eelkard

avenirse • abenitu

avenirse • elkarrekin konpondu

avenirse • elkarrekin konpondu

avenirse eerad • bat etorri

avenirse; reconciliarse • abenitu

avenirse; úbatez ere ö sobre todo, úbata zein bestea ö ora el unoa ora el otro • bateerad etorri

aventajar • txiteud

aventajar • abantaila era an

aventajar • gainditu

aventajar • abantailatu

aventajar; derrotar, enseñorearse • gainartu egainara gainartzend

aventajar; rebasar, sobrepasar • gainditu

aventar • haizaratu

aventar • haizatu

aventar • haize an ehaize ana haize atend

aventar; aventurar, hincharesed ede vientod • haizatu

aventar; orear • haizaratu

aventunarse • menturatu

aventunarse • abenturatu

aventunarse • abenturatu

aventunarse • menturatu

aventura • bentura

aventura • abentura

aventura, suerte • helde

aventura; ventura • mentura

aventurado • abenturagarri

aventurado • menturagarri

aventurerismo, aventura • menturakeria

aventurero • abenturari

aventurero • menturari

aventurero • abenturazalev enturazale

aventurero • benturazale

aventurismo • abenturis o

aventurismo • abenturis o

avergonzar • ahalkearazi

avergonzar • lotsarazi

avergonzar • ahalkearazi

avergonzar • ahalketu, ahalke, ahalketzen (du)

avergonzar, llenar de vergüenza • ahalkez bete (du)

avergonzar; sonrojar • lotsarazi

avergonzaresed; enrojeceresed, ruborizarse • gorritu

avergonzarse • ahalketu, ahalke, ahalketzen (da)

avergonzarse • ahalketu

avergonzarse • ahalketu

avergonzarse • ahalke izan

avergonzarse; enrojeceresed, inti idarse • lotsatu

avergonzarse; inti idarse • lotsa izan

avergonzarse, tener o sentir vergüenza, llenarse de vergüenza • ahalkez bete (da)

avergonzarse; úoso neska lotsatia da ö es una chica uy vergonzosa, úni ere lotsa naiz ö incluso yo eaverg±enzo • lotsatu

avería • aberia

avería • aberi

avería • matxura

avería; desperfecto, perdición • hondaketa

avería; deterioro • narriadura

avería; pulverización, ro pimiento • hausketa

averiarse • matxuratu

averiarse • aberiatu

averiarse • aberiatu

averiarse • matxuratu

Averías de aguas • Uretako matxurak

averiguador • jakile

averiguador; consciente, enterado • jakile

averiguar algo, elegir, predestinar • hautsetsi. ?

averiguar; conocer, notorio • jakin

averiguar; darse cuenta, exa inar • haute an

averiguar, observar, examinar, investigar, estudiar • hauteman (du)

averno • abernu

averno; infierno • infernu

aversión • hudigo

aversión • hudigo

aversión • Gorroto, aiherkunde, higuin.

aversión • gaitzerizko

aversión; ene istad • ikusiezin

aversión; fobia, hincha • gorroto

aversión; odio, repugnancia • nakaitza

aves de paso • pasai-hegaztiak

aves de paso • hegaztia-pase

aves de paso • hegaztia-pase

avestruz • ostruka

avezarse • abildu

avezarse • abildu

avezarse; ú ahai eta gai öa pan y anteles, úgai horretan ongi dakiena da ö es unaautoridad en la ateria • gaitu

aviación • hegazkineria

aviación • hegazkintza

aviador • hegazkinlari

aviador • hegazkilari

aviador • abiadore

aviarse • ingiratu

aviarse • maneatu

avícola • abikola

avícola • hegaztitar

avicultor • hegaztizain

avicultor • hegaztizain

avicultura • hegaztizantza

avicultura; úzeruetako hegaztiak ö lasaves del cielo • hegazti-hazkuntza

ávidamente • gosez

ávidamente • goseki

ávido; entusiata, laborioso • gogotsu

aviejaresed; entrar enaños, envejecer • zahartu

aviejaresed; envejecer • zaharkitu

aviejaresed; úo • zahartu

aviejarse • zaharkitu

aviejarse • mzargaildu ezargaila zargailtzend

aviejarse • zahar bihurtu

aviejarse • zaharkaratu, zaharkara, zaharkaratzen

aviejarse, caducar, pasarse de moda, anticuarse • zaharkitu, zaharki, zaharkitzen (da)

aviesa ente; defectuosa ente, desacertadamente • okerki

aviesa ente; torcidamente • makurki

avinagrarse • ozpindu

avinagrarse • ozpindu

avión • azpizuri

avión • aireko

avión a reacción • erreakzio-hegazkin

avión reactor • hegazkin keduna

avióna reacción • erreakzio-hegazkin

avioneta • abioneta

avisador • abisari

avisador • gaztigari

avisador acústico • turuta

avisar; co unicar, enviar un ensaje • mezutu

avisar; dar nuevas de • en e-erden berri e and

avisar; dar parte, informar • berrieakd e an

aviso • jakinerazpen

aviso • gaztiga endu

aviso; circular, enunciado • adierazi

avispa • kuru ino

avispa • erlabio

avispa • liztor

avispero • liztorkabi

avispero • liztorkabi

avispón • kurubio

avistaresed; divisaresed, evidenciar • nabari izan

avistaresed; divisarse • ageri izan

avituallarse • hornidura egin

avivado • susper

avivado; caliente, calor • bero

avivado; leña eco bustibled • sugai

avivar • biztu

avivar • berpiztu

avivar; despertar, espabilar • esnaitu eesnaietuda esnaitzend

avivar; enardecer, encender • ixiotu eixioetuda ixiotzend

avivar; espabilar, gestar • ernarazi eernaraza ernaraztend

avivar; reavivarse, resucitar • berpiztu

avogeneración del y • belaunaldi e6ykod

avutarda • basoilo

áxi a ente; áxi e, ayormente • batez ere

áxi a; nor a, pauta • arau

áxi a; sentencia • esakun

áxi e; ayor ente, por excelencia • batik bat

áxi o; ayor • handien

axial • axial

axial • axial

axifalda • maxigona

axila; sobaco • axila

axila; sobaco • galtzarbe

axila; sobako • besape

axilar • masail-

axilar • masaileko

axilar; axilar • axilar

axilar; axilar • galtzarbeko

axilar; axilar • besapeko

áxime • guztiz gain

áximo • gehienezko

áximo • maxi o

áximu • maxi u

axio a • axio a

axio a • axio a

axwell • maxwel

aya eindiarrad; aya etribu-fa iliaa erindiar bateko kidead • maia

aya; haya • pago

ayal • pagadi

ayal • idaur

ayal; hayedo • pagadi

ayer • atzo

ayer; ayer • atzo

ayo • maiatz

ayor • maior

ayor • handiago

ayor de edad • adinez nagusia

ayor eal porcccd • handizka ekod

ayoración • gehitzapen

ayoral • langilezain

ayoral; ayordomo • etxezain

ayorazgo • maiorazko

ayorazgo; pri ogenitura • etxaguntza

ayordo ía • despentsalgo

ayordomo • maiordo o

ayordomo • jauregizain

ayordomo • despentsari

ayoría • gehienak

ayoría de edad • adinaro

ayoría de edad; úo • adin-nagusitasun

ayoría; preponderancia • gehientasun

ayoría si ple • gehiengo soil

ayoríaabsoluta • gehiengo oso

ayorista • anizkari

ayorista • handizkari

ayormente • gehienbat

ay•scula • maiuskula

ay•sculo • maiuskulo

ayuda, apoyo, asistencia, auxilio, socorro • laguntza

ayuda; don, donativo • mesede

ayuda económica • diru-laguntza

ayuda; lavativa • ene a

ayudante, asistente, auxiliar • laguntzaile

ayudante de cá ara • gelari

ayudar, apoyar, asistir, auxiliar, socorrer • lagundu, lagun(t), laguntzen (du, dio)

ayudar; favorecer, socorrer • baliatu ebaliaa baliatzend

ayudar; subvencionar • laguntasuna e an

Ayudas de emergencia social • Gizarte Larrialdiko Laguntzak

ayunar • barau izan

ayunar • barautu

ayunar • barau egin

ayunar • lbaraurtu ebarauretuda baraurtzend

ayunar • barautu

ayunas eend • baraurik

ayunas eend; OMEayunas eend • baraurik

ayuno • barau

ayuno • barau

ayunta iento; ayunta ientoa casa consistorial • herriko etxe

ayunta iento; unicipio • udal

Ayuntamiento • Hudal

ayuntamiento • udalbatza

az orra • leotz

az orra • ziega

aza • gabiko

azabache • atxabitxi

azabache • azabatxe

azada • aitzur

azada • aitzur

azada de dos dientes • bihortz

azada de dos dientes • bihortz

azadón, azada • haitzur

azafata • azafata

azafata • neska laguntzaile

azafata; aestra, señorita • o

azafrán • azafrai

azapán • mazapan

azar • azare

azar, casualidad • ezbehar

azar; casualidad, destino • halabehar

azarosamente • azaroski

azarosamente • azaroski

azaroso • azaroso

azaroso • zoriko

az•car • azukre

azcuence, vascuence de Ázkue • azkuence

azdeísmo • mazdeis o

azkenean helduko gara • al final llegaremos

azo • mazu

azo • zur ailu

azo; porra e ailu handiad • borra

azoe • azoe

azoe; nitrógeno • nitrogeno

azogue • zilarbizi

azogue; ercurio • zilarbizi

azor ezoolc • aztore

azor; LM]azor, gerifalte • aztore

azoramiento • aztorapen

azorarse • aztoratu

azorca • morkol

azotador • azotatzaile

azotador • gaztigarri

azotador • zehatzaile

azotador • zigorkatzaile

azotador; sacudidor, zarandeador • astintzaile

azotador; zurrador • zurratzaile

azotar • zigorkatu

azotar • azotatu

azotar • zigortu

azotar • azotatu

azotar; achacar, ajar • zehatu

azotar; castigar, des enuzar • zehatu

azotar; flagelar, torturar • zigorkatu

azotar; fustigar, linchar • zigortu

azote • astingailu

azote • azote

azote eflagelod; flagelo • astinkai

azote; fusta, látigo • zarta

azote; gope, pena • zigorkada

azote; látigo, palo • zigor

azote; verga ezigortzekod • idizil

azotea • azotea

azotea • zabaltza

azotea; terraza • etxegain

azotes en el culo a los niños • ipurdikoak

azteca • azteka

azteca • azteka

azu bre • murko

azu bre; botijo, jarra • pitxer

azúcar • azukre

azúcar • azukre

azucarar • nazukreztu eazukrezetuda azukreztend

azucararesed; espolvorear conaz•car • azukreztatu

azucararse • azukreztatu

azucararse • azukretu

azucararse • azukretu

azucarería • azukretegi

azucarería • azukretegi

azucarero; azucarero • azukrearekiko

azucarero; azucarero • azukre-

azucarillo • azukrezau

azucarillo; terrón deaz•car • azukre-kozkor

azucena • zitori

azucena • sitori

azucena • azuzena

azuela • zeio ezurginaren tresnad

azuela • zeio ezurginaren tresnad

azuela ezurginaren tresnad • zeio

azufre • sufre

azufre • equ mcd sufre

azul • urdin

azul • urdin

azul celeste • oztin

azulado • urdinska

azulado; azulenco • urdinska

azularse • urdindu

azularse; encanecerse, en ohecerse • urdindu

azularse; úo • urdindu

azulejo • axuleiu

azulejo • axuleiu

azulenco • urdinska

azurca • mazurka

azuzador • xaxalari

azuzando; excitando • kitzika

azuzar • eztenkatu

azuzar • kiñatu

azuzar • eztenkatu

azuzar • kiñatu

azuzar • xaxatu

azuzar a los perros • gahatu

azuzar; excitar, incitar • xaxatu exaxaa xaxatzend

azuzar; tentar • xaxatu

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.