Fandom

Lingua Romanica Commun Unificata

Dictionario Vasconico 001

252pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Castellano-Euskara

AAMABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

a • -t(z)en

a • -t(z)erat

a alguien • nehori

a alguien • nehori ere

a bar • anbar

a bición • handizaletasun

a bición; a bicioso, egaló ano • handinahi

a bición; anhelo, aspiración • irrits

a bición; anhelo, codicia • gutizia

a bición; arribista • goranahi

a bicionar • ren antsiaz e-ren antsiaz egond

a bicionar • lren gutiziaz e-ren gutiziaz egond

a bicionar; pretender, querer • nahi ukan

a biciosamente • ren gogoz e-ren gogozd

a biciosamente • gutiziaz

a bicioso; egaló ano • handizale

a bicioso; engreido, farolero • handigura

a bidextro • eskubietako

a bidextro • eskubietako

a bientación • girotze

a biente; contorno, derredor • ingurune

a biente de la noche • gaugiro

a biente de la noche; a biente nocturno • gaugiro

a biente de reconciliación • abeniko giroa

a biente de reconciliación • abeniko giroa

a biente; edio, te peratura • giro

a biente nocturno • gaugiro

a biguo • zalantzagarri

a borbotones • txapastaka

a borbotones • galgaraka

a borbotones • bota ahala

a borbotones • purrustaka

a bos; a bos • bitzuekd

a bos; a bos • bata eta bestea

a bosa una • biak batera

a brosía • anbrosia

a buenas • onez onean, onez onera, onez onetara

a bulancia • eriauto

a bulancia • anbulantzia

a bulante; excursionista, viajero • ibilkari

a bulante; transe•nte, viajero • bidekari

a bulatorio • anbulategi

a bulatorio • anbulategi

a bulto; ás o enos • hor nonbait

a bulto; úhaizelvalde he endikl ö ìfueral, úseiakaldean ö hacia las seis • alde-aldean

a ca bio de • ordainetan

a ca bio de; en pago • ordainez

a ca bio de; en pago de • en e-erden saritand

a caballo • zaldizka

a caballo • zaldiz

a caballo • zaldi gainean

a cada omento • eten gabe

a cada paso • txitean-pitean

a cambio de • -en ordainaz

a cara o cruz • kutx ala bilka

a cara o cruz • begitartez ala uzkuz, busti ala lehorka, txapel zuloka

a cara y cruz • zozka

a carcajadas • algaraka

a ciegas • itsu ustuka

a ciegas • itsumustuka

a ciencia cierta; de verdad, seguro • ziur

a conciencia • moldez

a condición de, en el caso de • -t(z)ekotz

a condición de, en el caso de, en caso de, en el supuesto de • -t(z)ekoan

a condición de, en el caso de, en caso de, en el supuesto de • -t(z)ekotan

a consecuencia de • en e-erdren ondoriozd

a continuación; despues de, en pos • ondorik

a continuación; sucesivamente • segidan

a contrapelo • ile kontra

a contrapelo • ile kontra

a cornadas • adarka

a cualquier hora; cuandoquiera • noiznahi

a cualquier parte, adondequiera • nora-nahi

a cuatro patas • laurazka

a cubierto • lehorpean

a cubierto • gerizpean

a cubierto; bajo techado • aterpean

a cubierto de • -tik gerizpean

a cuenta de, bajo responsabilidad de • kondu

a cuenta de, bajo responsabilidad de • -en kondu

a cuentagotas; co pasión, escasamente • urriki

a cuestas, sobre la espalda • bizkar gainean

a dados • datoka

a dados • datoka

a dentelladas • hozka

a deshora; a destie po • ezgaraiz

a deshora; a destie po, inoportunamente • ezordutan

a despecho de • -z haraindian

a despecho de • -en haraindian

a destajo • horrenbestean

a discreción • en e-erden gogarad

a discreción • nahi ahala

a disgusto; disgustadamente • desgogara

a disgusto; regañadientes ead • gogoz kontra

a docenas, docenas, por docenas • dozenaka

a donde • -gana

a donde • -engana

a dónde • norat

a dónde, a qué lugar • nora

a dos carrillos; vorazmente • mauka- auka

a dos velas; chasqueado • musututs

a duras penas • ozta-ozta eahultasunezd

a duras penas • nekez eta pekez

a duras penas • kikili- akala

a duras penas; difícil ente, fatigadamente • nekez

a duras penas; difícilmente • kostata

a e pellones • bultzaka

a e pellones • zaiki-paiki

a e-a • gi nosper o

a eba • a eba

a eba • a eba

a eboide • a eboide

a eboide • a ebantzeko

a edia luz • argi ilunean

a ediados de • en e-erden erdialdeand

a edias; itada cada uno • erdi bana

a edida que vienen • etorri ahalean

a edio hacer • erdi egina

a edrentado • beldurbera

a edrentado; edroso, iedoso • beldurbera

a edrentar • zukuruztu

a edrentar • zukuruztu

a edrentar • zortzerbatu

a edrentar • zukurruztatu

a edrentar; aterrorizar, sobrecoger • ilauorritu elauorrietuda lauorritzend

a él, a ella, a ello, a aquél, a aquel, a aquella, a aquello • hari

a ellos, a ellas • hei. heiei

a én • hala biz

a én • a en

a enaza • disidu

a enaza • mehatxu

a enaza • keinadura

a enaza; e bestida, finta • keinada

a enaza; requisitoria • ze ai

a enazador • mehatxagarri

a enazador • mehatxagarri

a enazadoramente • mehatxuz

a enazadoramente • mehatxuz

a enazar • mehatxatu

a enazar • dixidatu

a enazar • mehatxu egin

a enazar • ze atu

a enazar • ze atu

a enazar • dixidatu

a enazar; e bestir • jotera egin

a enazar; intimar • mehatxatu

a enidad • atsegindura

a enidad • plazentzia

a eno; de gusto, favorito • gogoko

a eno; encantador, fascinante • xoragarri

a enudo; cerrado, espeso • sarri

a enudo; cuantioso, enabundancia • naharo

a ericano • a erikar

a ericano • a erikar

a erindio; a erindio • a erindiar

a erizaje • itsasoratze

a erizar • itsasoratu

a escala • eskalaz

a escala • eskalaz

a espaldas de • -en lepotik

a esta parte de, dentro de • -z hunantz

a estos, a estas • hauei. hauiei. haukiei

a etralladora • metrailadore

a etralladora • metrailadore

a etrallamiento • metrailaketa

a etrallamiento • metrailaketa

a etrallar • metrailatu

a etrallar • metrailatu

a etrallar • metrailatu

a expensas de • en e-erden konturad

a expensas de, a costa de, a cuenta de • -en lepotik

a extinguir • itzungitzeko zorian

a extinguir • galdu gordean

a favor de • en e-erden alded

a fe que • ala egia!

a fín de cuentas • hondarraren hondarrean

a fin de cuentas; en conclusión • ororen burueand

a fuego • sutan

a fuego • suz

a fuerza de..., a puro..., de puro • -en ...-z

a fuerza de regatear • urrutaka-urrutaka

a galope • harrapaladan

a galope tendido • lau oinean

a grandes rasgos • oro har

a grandes rasgos; en conjunto, globalmente • oro har

a granel; en grupos, en ontones • multzoka

a guisae odod de ensayo • entseiukarreana saio moduan

a gusto y de corazón • gogoz eta bihotzez. gogoz ta bihotzez

a harico; a harico • a hara

a ho bros • lepaka

a horcajadas • hankalatraba

a horcajadas • hankalatraba, izterkoloxkoan

a hurtadillas • isil ostuka, itsas irakitua bezala

a hurtadillas • gordeka

a hurtadillas; de contrabando, en secreto • epaizka

a i itación de; co o, cual • bezala

a i itación de; guisa, anera • gisa

a ianto • a ianto

a ianto • a ianto

a iento musical • musika laguntza

a ífero • ugaztun

a iga • laguntsa

a iga; concubina, anceba • ohelagun

a iga; concubina, anceba • ohaide

a iga; concubina, anceba • ohekide

a iga; úhorixe bai neskal ö vaya chica, úhori duk neskal ö ìvaya jibial • neska-lagun

a igable; a istoso, asequible • lagunkoi

a igable; auxilialble, auxiliar • lagungarri

a igablemente • lagunkiro

a igaresed; inti ar, reconciliarse • adiskidetu

a igarse • adiskidetu

a ígdala • a igdala

a ígdala • a igdala

a igdalitis • a igdalitis

a igdalitis • a igdalitis

a igo; a igo • a igo

a igo; a igo, si patizante • adiskide

a igo; co pañero, gente • lagun

a iles; por iles • milaka

a illones • milioika

a inorar • gelditu

a inorar; a ortiguar, a ortizar • gutitu egutietuda gutitzend

a inorar; atenuar, decrecer • gutxitu

a inorar; cesar, detener • gelditu

a inorar; reducir • ngutxiagotu egutxiagoetuda ccgotzend

a istad • adiskidantza

a istad • adiskidego

a istad; har onía • adiskidetasun

a istosamente • adiskidetasunaz

a istosamente • adiskidetasunaz

a istoso • adiskidetsu

a la bartola • hanka zabal, ipurdia zabalik

a la chita callando • isil-isilik

a la cima de • -en ganera

a la derecha • eskuinera

a la derecha • eskuinetara

a la deriva • dibizuan

a la deriva • deriban

a la deriva; deaquí paraallá, sin ru bo • nora gabe

a la deriva; garete eald • jitoan

a la espera de, esperando a • -en zai

a la fe, a la he, alahé • alafede

a la fuerza; de rigor • derrigorrez

a la fuerza; de rigor, irre isiblemente • derrigor

a la fuerza; fatal ente, por necesidad • ezinbestean

a la fuerza; forzada ente, irre isiblemente • nahitaez

a la gallinita ciega • itsu andoka

a la greña • borrokan

a la greña; luchando • borrokan

a la inversa, proporcionalmente.?? • okerretara proporzionalkiro

a la larga • denbora luzean

a la larga • luzarora

a la larga; eend ucho tie po • luzaroeand

a la ligera • zikirri- akarra

a la ligera • zikirri- akarra

a la ligera, sin reflexión • arinki

a la ligera, sin reflexión • arinkiro

a la luz • argitan

a la luz • argitan

a la luz de • -en argiaz

a la luz del día • egun argiz

a la luz del día • eguargiz

a la luz del día • eguargiz

a la luz del día, en pleno día • egun-argian

a la luz; p•blicumente • argitan

a la manera de, al modo de • -en anzora

a la manera de, al modo de • -en antzera

a la manera de, sobre el modelo de, igual que • -en anzoko

a la manera o modo de o en que • -(e)n anzoko

a la manera que, al modo que, igual que • -(e)n anzora

a la mañana, por la mañana • goizean

a la otra parte de, al otro lado de • -z haraindira

a la par de, junto a, al lado de • -en parean

a la par de, semejante a • -en pareko

a la pata coja • larrapoka

a la pata coja • txintxirrinka

a la perfección; decidida ente, denodadamente • bipilki

a la postre, al final • azkenean

a la postre; final ente, por •ltimo • azkenean

a la puja • enkantean

a la puja • enkantean

a la sazón; entonces, puntualmente • orduan

a la so bra • gerizpean

a la so bra; de extranjis, hurtadillas ead • itzalpean

a la sordina; con sordina, hurtadillas ead • isilean

a la sordina; con sordina, utis • isilik

a la venta • salgai

a la venta; en venta, especie • salgai

a la vez • batera

a la vez, a una, al mismo tiempo, de un golpe, juntamente, simultáneamente • batera

a la zaga de, detrás de, tras..., después de • -en gibelean

a largo plazo • epe luzean

a las cuatro esquinitas • txokoka

a las cuatro esquinitas • txokoka

a las primeras de cambio • hitz batetik bestean, hitz batetik bestera

a las seis • seietan

a las tres • hiruretan

a lo grande; en gran escala, grandemente • handiro

a lo grande; grande ente, agnáni amente • handitasunez

a lo largo de los siglos • mendez ende

a lo largo de los siglos • mendean zehar

a lo lejos • urrunera

a lo loco • eroaren gisa

a lo que salga • huts ala bete, huts ala kausi

a lo sumo • gehienez eered

a lo sumo • gehienean eered

a los bolos • birlatan

a los bolos • birlatan

a manadas; en tropel • salerka

a manadas; por grupos • taldeka

a manera de • -en gisa

a manos llenas • atzaparrak betean

a manos llenas • gaindika

a maríti a • itsas bidaia

a martillazos • mailukadaz, mailuka

a más no poder • ezin gehiagoan

a más tardar, como muy tarde • beranduenez

a medias • erdizka

a medias palabras • hitzerdika

a medida que • -(e)n ginoan

a medida que, en la medida en que • -(e)n neurrian

a medio camino • biderdian

a (mi, tu, su...) cargo • (neure, heure, bere...) eskuko, (inoren) gain

a (mi, tu, su...) costa • (inoren) bizkarraren gainean, (inoren) bizkarretik, (inoren) lepora, (inoren) lepotik

a (mi, tu, su...) cuenta • (inoren) bizkar gain, (inoren) bizkarrera

a miles • milaka

a miles, por miles • milaka

a millones • milioika

a nadie • nehori ere ez

a nadie • nehori ez

a nesia • a nesia

a nesia • a nesia

a nistía • a nistia

a nistiar • a nistiatu

a nistiar • a nistiatu

a nistiar • a nistiatu

a nivel • sestran

a nivel • sestran

a nivel de • -en galgan

a o; anda ás, patrón • ugazaba

a o; dueño, patrón • jabe

a ohinarse • arbuiatu

a ohinarse • gaitziritzi

a ohinarse • gorrotatu

a ohinarse; sentiraversión hacia • gaitziritzi

a ojo • begi neurriz

a ojo • begiz

a ojo (de buen cubero) • aleitzi, aliritzira

a ojo; visualmente • begiz

a ojonar • mugarriztatu

a ojonar; jalonar, li itar • mugarriztatu

a oldación • plegadura

a oldación; a olda iento, inclinación • plegu

a oldar; arreglaresed, co binar • taxutu

a oldaresed; doblar, doblegarse • plegatu

a oldarse • plegatu

a oldarse a un lugar • bertakotu

a ón; niño de pecho, úbularrean ikasita jakin ö saberalgo por nªhaberlo a ado • bular-haur eu ed

a onestación; aviso • jakinarazpen

a onestación; aviso, andado • gaztigu

a onestar • erazarri

a onestar • erazarri

a onestar; apercibir, avisar • ohartarazi

a onestar; apercibir, avisar • gaztigatu

a onestar; avisar • abisatu

a onestar; avisar, azotar • gaztigatu

a onestar; avisar, prevenir • abisatu

a onestar; increpar, recri inar • agiraka e on

a onestar; regañar, reprender • agiraka egin

a oniacal • a oniakal

a oniacal • a oniakal

a oníaco • a oniako

a oníaco • a oniako

a onites • a onite

a onites • a onite

a onización • a onizazio

a onización • equ mcd a onizazio

a ontonadamente • pilaka

a ontonadamente • pilatuki

a ontonaresed; apelotonar, apilar • multzotu

a or filial • se e-alaben maitasuna

a or filial; úo • se e-alaben aitasuna

a or paternal • a odio aitatiar

a or paternal • a odio aitatiar

a or propio • buruesti a

a oral • a oral

a oral • a oral

a orata iento; cardenal, oradura • ubeldura

a orata iento; cardenal, oradura • ubelune

a oratado • ubel

a oratado; lívido, orado • ubel

a orataresed; calarse, ojarse • ubeldu

a oratarse • ubeldu

a oratarse • ubeldu

a ordazar • muturra lotu

a ordazar • bozatu

a ordazar • musukoa jarri

a ordazar • bozatu

a ordiscos • horzka

a ores tardíos • a orio berankorrak

a ores tardíos • a orio berankorrak

a orfo • a orfo

a orfo • a orfo

a orío • a orio

a orío • laztankeria

a orío; erotis o, falsoamor • maitakeria

a orío; falsoamor • maitekeria

a orosamente • a oroski

a orosamente • laztanki

a orosamente • maitekiro

a orosamente • maitaro

a orosamente • maiteki

a oroso • maitabera

a oroso • hunkikor

a oroso • a ultsu

a oroso • a oroso

a oroso • maitekor

a oroso • maitetsu

a oroso; tórtolo • maitati

a oroso; ú aite haut ö te quiero, ú aite haut ö teamo • maite-

a ortajador • beztitzaile

a ortajador • beztitzaile

a ortajar • beztitu

a ortajar • izaraztu

a ortajar • maindireztu

a ortajar • izaraztu

a ortajar • maindireztu

a ortajar • hila jantzi

a ortajar • hildakoa jantzi

a ortajar • beztitu

a ortiguación • indargetze

a ortiguación • moteltze

a ortiguador • motelgarri

a ortiguador • motelgarri

a ortiguar; aterirse, debilitarse • moteldu

a ortiguar; caducar, debilitarse • indargetu

a ortiguar; debilitaresed, decaer • makaldu

a ortiguar; debilitaresed, decaer • ahuldu

a ortiguar; debilitaresed, decaer • makaldu

a ortiguar; debilitaresed, entu ecerse • moteldu

a ortiguar; debilitarse • indargetu

a ortizable • a ortizagarri

a ortizable • a ortizagarri

a ortización • a ortizazio

a ortización • a ortizazio

a ortizar • a ortizatu

a ortizar • a ortizatu

a ortizar • a ortizatu

a otina iento; levanta iento, otín • mutin

a otinamiento • mutinaketa

a otinaresed; sublevar • matxinatu

a otinarse • matxinatu

a otinarse • kontra jaiki

a otinarse • mutinatu

a otinarse • mutinatu

a otreto • liburukote

a pagar • ordainkizun

a para • manpara

a parar • anparatu

a parar • anparatu

a parar; apoyar, auxiliar • urgaitzi eurgaitza urgaiztend

a parar; apoyar, garantizar • maldatu

a parar; asistir, auxiliar • urgatzi

a parar; asistir, auxiliar • urgatzi

a parar; auxiliar, ú • babestu

a parar; cuidar, proteger • gerizatu

a paro • anparo

a paro; ayuda, protección • arri u

a paro; resguardado del viento, resguardo • haizegorde

a paro; úuntzi-gaiak ö efectivos navales, úuntzienarribua ö elarribo de los barcos • untzi-pareta

a partes iguales; e pate • hainbana

a paso lento; despacio, detenidamente • geldiro

a pecho descubierto • izkilu gabe

a pedazos • zatika

a pedazos; por partes • zatika

a pedir de boca • asean eta betean

a pedradas • harrika

a pedradas • harrika

a pelo • ile alde

a pelo • ile alde

a pelota • pilotan

a pelota • pilotan

a pelota ano • eskupilotan

a pelotazos • pilotaka

a perí etro • a pere etro

a perí etro • a pere etro

a perio • a pere

a perio • a pere

a pesar de • -engatio

a pesar de eso, sin embargo • hala halarik

a pesar de eso, sin embargo • halarik ere

a pesar de nuestra cortedad • geure otzean

a pesar de todo • guztiagatik ere

a pesar nuestro • gure bortxa

a picotazos • mokoka

a picotazos; picoteando • mokoka

a pie • oinez

a pie junto eenjutod • oin lehorrez

a pie o en coche • oinez zein kotxez

a pie o en coche • oinez zein kotxez

a pie quieto • hanka geldi, oin garbian, oin geldian

a placer; pal itas eend • nahi bezala

a placer; placentera ente, prósperamente • aisiara

a plazos • epeka

a plazos • epetan

a plena luz • argibetean

a plia ente; francamente • zabal-zabalik

a plia ente; holgada ente, plácidamente • lasaiki

a plia ente; holgadamente • nasaiki

a pliable • zabalgarri

a pliable; divulgable, ensanchador • zabalgarri

a pliación • handiagoketa

a pliación; au ento, engrosamiento • gehitze

a pliación; au ento, incorporación • gehikuntza

a pliación; difusión, propagación • hedakuntza

a pliación; inauguración, vulgarización • zabaltze

a pliación; LM\au ento eoptikand • handipen

a plificador • handigailu

a plificador • anplifikadore

a plificar • anplifikatu

a plificar • anplifikatu

a plificar el sonido • soinua goratu ehanditud

a plificar; infundir • hedarazi

a plio • zabaltsu

a plio; có odo, flojo • lasai

a plio; extenso • hedatsu

a plitud • anplitude

a plitud; anchura, envergadura • zabaltasun

a plu a; por escrito • izkribuz

a plu a; por escrito • hegatsez

a plu a; por escrito • eskribuz

a polla • pusla

a polla • maskuilu

a polla; burbuja, glóbulo • maskuiloeud

a polla de cristal • anpulu

a polla de cristal; p•stula • maskulo

a polla; haba • baba

a polla; OMEa polla por picadura, vejiga • maskuri

a porfía; ca peonato, co petición • norgehiagoka

a porrillo • parrastaka

a porrillo; en serie, indistintamente • sailean

a postería • harlan

a postería • harlantza

a primera vista • aditu batean

a priori; poranticipado, previamente • aurrez

a prisa; denodado, OMU despierto • azkar

a propósito • nahi izanik

a propósito; intencionada ente, queriendo ea propósitod • nahita

a puloso • anpuloso

a puloso; endeble, esponjoso • arol

a puloso; hinchado, turgescente • puzkor

a pulso • leban

a pulso • pultsuan

a punto de • -t(z)er

a punto de • -t(z)ear

a punto de casarse • ezkontzer

a punto de; casi • men- enean

a punto de nieve • elur-puntuan

a punto de nieve; úelur urtea gari urte öaño de nievesaaño de bienes • elur-puntuan

a punto de orir; agónico • hiltzear

a punto de orir; úhil da ö se ha uerto, úhil da ö se ha atado eistripuz edod • hil-hurran

a punto de perecer • galtzaiaren atadian

a puñados • eskukadaka

a puñados een abundanciad • esku-zabalka

a puñados eenabundanciad; úeskuz egindako zapatak ö zapato deartesania • esku-zabalka

a puñados; úeskuz egindako zapatak ö zapato deartesania • esku-beteka

a puñados; volea ead • ahurka

a puñetazos • ukabilka

a puñetazos • ukabilka

a putación • ebakipen

a putación; corte, esquilamiento • mozketa

a putación; incisión, utilación • ebakidura

a putar • pikatu

a putar • moztu

a putar • trenkatu

a putar; cercenar, cortar • trenkatu

a putar; cortar, disecar • ebaki

a putar; cortar, picar eegurra eta gauzakd • pikatu

a putar; esquilar, utilar • moztu

a qué? • zeri

a qué? • zertara

a que no • ezetz

a que sí • baietz

a quién • nori

a raíz deaquéllo; deallíaallá, posteriormente • handik hara

a ras de tierra • lur azaletik eondotikd

a ratos; de vez en cuando • noizean behin

a ratos; intercalar etrrd, por intervalos • tarteka

a ratos libres • tarteka- arteka

a ratos libres • hutsarteka

a ratos; paulatina ente, por turnos • aldika

a ratos; periódicamente • aldizka

a ratos; úbostaldiz ö cinco veces • aldiz-aldiz

a re ojo • beratzera

a regañadientes; refunfuño • erre uska

a remo • arraunka

a renglón seguido • handik jarrai

a repecho • aldapan gora

a rienda suelta • arrapaladan

a salto de ata • iheska

a sangre fría • odol hotzean

a sangre fría • odol hotzean, odol hotzik

a sangre fría • odol hotzean

a sangre y fuego • hil eta herio, su eta salda

a ser posible • ahalbait

a si ple vista • begi hutsez

a simple vista • begi hutsez

a sorbos; sorbiendo • hurrupaka

a sorbos; sorbiendo • zurrupaka

a su lado • haren ondoan

a su lado • haren ondoan

a tabas • kurkuluxetan

a tabas • tortoloxetan

a tantos • tantoka

a tantos • tantoka

a testaradas • topeka

a testaradas • talkan

a tí • hiri

a tie po • tenorez

a tie po; oportuna ente, puntualmente • garaiz

a tie po; puntual ente, ten pestivamente • sasoiz

a tiempo • garaiz

a tientas • haztamuka

a tiro de piedra • harri barruan

a toda vela • belak betean

a todo correr • antxintxika, oinak arinik, orpoz ipurdi

a todo eter • ziztu bizian

a todo trance; desesperadamente • etsi-etsian

a trancas o barrancas • trikili trakala

a trancas y barrancas • trikili-trakala

a trancas y barrancas • trikili-trakala

a trancas y barrancas; cabeceando de sueño • zabu-zabuka

a través • zehar

a través • zeharrera etad

a través • zeihar

a traves de; por • an zehar e-an zehard

a traves de; por • tik zehar e-tik zehard

a través de, por • -n zehar

a través de, por medio de.?? • -n bidez

a través del bosque • oihanean zehar

a través del bosque • oihanean barrena

a través del bosque • oihanetik zehar

a través delmar • itsasoan barrena

a través delmar • itsasoan zehar

a través; por • gaindi

a trompicones • buruz gainka, eskintxoka

a trvés de • barrena

a tu vera • hire arri uan

a tu vera • hire arri uan

a ueblar • moblatu

a ueblar • moblatu

a ueblar • jantzi

a ueblar • nerredizatu eerredizaa erredizatzend

a ueblar; atabiaresed, proveerse • jantzi

a uleto • kutun

a una vez • gogo batez eta aho batez

a una voz • aho betez, boz batez, gogo batez, hitz batez

a urallar • murrailatu

a urallar • murailatu

a urallar • iharresitu eharresietuda harresitzend

a urallar • murrailaz inguratu

a urallar; helarse, tapiar • hor atu

a varazos • zartadaka

a varazos • zartadaka

a veces, algunas veces • batzuetan

a ver si • ea

a ver si • eia... -(e)n

a ver si... o no • -(e)nz

a ver si..., o no • eia ... -(e)nz

a ver si viene • ea datorren

a vista de pájaro • begiraldi batean

a voleo • irran

a voluntad • nahierara

a vueltas; dando vueltas • jirabiraka

a vueltas; dando vueltas • bueltaka

a vueltas; dando vueltas • biraka

a vueltas; dando vueltas • inguruka

aaronita • aarondar

aaronita • aarondar

A.B. • MENDIKOI Nekazaritza Garapeneko Institutua * NEIKER Nekazal Ikerketa eta Garapenerako Euskal Erakundea

A.B. MENDIKOI • Nekazaritza Garapeneko Institutua

A.B. NEIKER • Nekazal Ikerketa eta Garapenerako Euskal Erakundea

aba • abade

Abacanto • Abakandoa, mixera

abaco • abako

abaco; tabla ekoadroad, tablero • taula

abad • abade

abad • abade

abadejo • makailao

abadejo; bacalao • makailao

abadesa • abadesa

abadesa • abadesa

abadía • abatetxe

abadía • abadia

abajo; bajo • behera

abajo, hacia abajo, a la parte inferior • behera

abajo, hacia abajo, bajo, por debajo • beheiti

abajo; úbehetik dator ö viene deabajo, úbeheral ö ì ueral • behe-

abalorio; birria, colgajo • zirtzil

abalorio; pendiente ebitxiad • zirtzilu

abandanodo; desa parado, indefenso • lagungabe

abanderado • banderadun

abanderado • banderadun

abanderar • banderaztatu

abanderar • banderatu

abandonado; dejado, in unizar • jarei utzi

abandonado; depravado, desaliñado • zabar

abandonado; descuidado, insustancial • ganorabako

abandonadow inhábil; negligente • baldan

abandonar • abandonatu

abandonar; abdicar, dejar • laga

abandonar; abstraer, desa parar • alde batera utzi

abandonar; dedicar, dejar • utzi

abandonar; dejar, largar • lagatu

abandonarse • lazatu elazaetuda lazatzend

abandonarse; aflojar, depravarse • zabartu

abandonarse; aflojar, descuidar • earduragabetuearduragabev arduragabetzend

abandono • abandono

abandono; dejadez • uztasun

abandono; descuido, desinterés • axolagabekeria

abandono; o isión • utziera

abandono; sobreseimiento • uzketa

abanicar • haizea sortu

abanicar • abanikatu

abanicar • haize egin

abanicar; espirar, insuflar • haize e an

abanico • abaniko

abanico • haize aile

Abanico de magret de pato y foie a la manzana • Ahate-magreta bizkarkia eta foiea sagarraz

Abanico de mero y salmón sobre salsa de trufas • Mero bizkarkia eta izokina trufa saltsarekin

abaratamiento • merkatze

abaratamiento • merkatze

abarataresed; agachar, arriar • beheratu

abarataresed; bajar los precios, rebajar • merkatu

abarca • abarka

abarca • abarka

abarca • abarka

abarcar; abrazar • besarkatu

abarcar; acoger, ad itir • hartu

abarcar; acordonar, acorralar • inguratu

abarcar; caber, ponzoña • eden

abarcar; capacidad, disponer • eduki

abarcar; recogerse • barnebildu

abarrotado • erabat bete

abarrotado; abarrotarse • mukururaino bete

abarrotarse • mukururaino bete

abastecer; aprovisionar, avituallarse • horni egin

abastecer; aprovisionar, avituallarse • hornitu

abastecer; avituallar, proveer • kerrekeitatu eerrekaitaa errekeitatzend

abastecer; dotar, su inistrar • zuzkitu

abasteci iento; acopio • hornitze

abasteci iento; ali ento, nutrición • bizikai

abasteci iento; aprovisiona iento, dotación • hornidura

abasteci iento; aprovisionamiento • probisio

abasteci iento; equipa iento, provisión • hornikuntza

abasteci iento; pertrecho, provisión • hornizoin

abasto; ali ento, anjar • jaki

abasto; ali ento, co estible • hazkurri

abatari, persona que agita el trapo blanco de nombre xathar en la caza de la paloma para espantarla, a fin de que vaya hacia la red • xatar

abati iento; agota iento, debilitación • ahultze

abati iento; costalada, postración • eroraldi

abati iento; decadencia • beheratze

abati iento; depresión, ocaso • beheiti endu

abati iento; hu ildad, hu illación • apaltasun

abatible • tolesgarri

abatible; plegable • tolesgarri

abatimiento • eraispen

abatir • mbeheititu ebeheitia beheititzend

abatir; arriar • lurrera bota

abatir; arriar, bajar • eraitsi

abatir; arriar, deponer • eratsi eeratsa erastend

abatir; arruinaresed, des oronarse • lur jo

abatir; aterrizar, de oler • lurreratu

abatir; ge ir, gi otear • kexatu

abatirse; acobardarse, acoquinarse • kokildu ekokileduda kokiltzend

abc; abecedario • abc

abc; co ienzo, fundamento • hastapen

abcisa • e atcd abzisa

abdicación • abdikazio

abdicación • abdikazio

abdicar • abdikatu

abdicar • abdikatu

abdicar; di itir • kargua laga eutzid

abdo en; barriga, concavidad • sabel

abdo en; o bligo, panza • zilbor

abdo en; panza • sabelzorro

abdo inal • abdo inal

abdo inal • abdo inal

abecedario; alfabeto • alfabeto

abedul • urki

abedul • urki

abeja • erle

abeja obrera • lan erle

abeja obrera • erle langile

abeja obrera • erle langile

abeja reina • erla a

abeja reina • erregin-erle

abeja reina • erle erregina

abeja silvestre • baserle

abeja silvestre • ezoolcd baserle

abeja tonta, abeja tontita • erle ttontto

abeja; úerleek eztena sartu diote ö le hanaguijoneado lasabejas • erle

abejaalbañil • erle igeltsari

abejaalbañil • erle igeltsero

abejar • erlauntza

abejar; col ena, col enar • erlauntza

abejarraco • erlatxori

abejarraco • ezoolcd erlatxori

abejero • erlero

abejero; apicultor • erlazain

abejero; zángano • erla ando

abejorro • ezoolcd erlastar

abejorro • erlastar

abejorro; oscardón, úerleek eztena sartu diote ö le hanaguijoneado lasabejas • erle- ando

aberración • aberrazio

aberración • aberrazio

aberración; absurdo, contrasentido • zentzugabekeria

aberrante • aberrante

aberrante • aberrante

abertura • irekiune

abertura • idekidura

abertura; apertura, difusión • zabaldura

abertura; apertura, escotadura • irekiera

abertura; esplendidez, longani idad • bihotz handitasun ezablatasund

abertura; grieta, hendidura • artesitu

abertura; hendidura • irekidura

abetal • izeidi

abetal • izeidi

abeto • izei

abeto • izei

abeto • izai

abetunado • betun koloreko

abetunado; oreno, pardusco • beltzaran

abierta ente; extensamente • zabalki

abiertamente • zabalik

abierto • zabal

abierto • ideki

abierto • zabalik

abierto; a plio, ancho • zabal

abierto; abrir, inagurar • ireki

abigarra iento; distintivo, inuciosidad • nabardura

abigarrado • pikarta

abigarrado • pinttokari

abigarrado; atizado, ulticolor • nabar

abigarrado; ulticolor • kikirriki

abigarramiento • nabartasun

abigeo • aberelapur

abigeo • aberelapur

abis ar; caer, decaer • erori

abis ar; caer, depri ir • jausi

abis ar; caer en picado, derrocar • a ildu

abis o; aljibe, pozo de los ríos o elmar • osin

abis o; antro, caverna • leze

abis o; antro, si a • leize

abis o arino; si a arina • itsasleize

abis o; caverna, cueva • lezezulo

abis o marino • itsasleize

abis o; precipicio, si a • tulunbio

abisal • abisal

abisal • itsasleizeko

abismar • leizeratu

abismo • leize

abjurar • abjuratu

abjurar; denegar, errar • ukatu

abjurar; desdeciresed, rajarse • hitza jan

ablandar; acerar, ojar • beratu eberaetuda beratzend

ablandar; hu edecerse, agullar • u eldu

ablandar, suavizar • biguindu, biguin, biguintzen (du)

ablandaresed; acerar, reblandecer • beratu

ablandaresed; ador ecer, atenuar • e atu

ablandaresed; aplacaresed, atenuar • bigundu

ablandaresed; encarnecer, enternecer • guritu

ablandaresed; enterneceresed, irritarse • sa urtu

ablativo • ablatibo

ablativo • ablatibo

ablución; depuración, friega • garbikuntza

ablución; expiación, fregadero • garbitze

abnegación • abnegazio

abnegación • buru ukatze

abnegación; abstinencia, denegación • ukatze

abnegación; apostasía, negación • uka en

abnegación; paciencia, pasión • paira en

abo bar • sabeldu

abo bar; ahuecar, úsabelean haur bat daukat ö tengo un hijo en el vientre • sabeldu

abo inable; asqueroso, desdeñable • nardagarri

abo inable; repugnante, repulsivo • hastangarri

abo inar; a ohinarse, desechar • arbuiatu

abo inar; aborrecer, a ohinarse • gorrotatu

abo inar; aborrecer, condenar • gaitzetsi

abo inar; asquear, disgustar • nardatu

abobaresed; alelaresed, atontarse • tontotu

abobaresed; alelaresed, e bobarse • lelotu

abobaresed; atontaresed, entontecer • ergeldu

abobaresed; e bobaresed, entontecerse • tenteldu

abobaresed; entontecerse • zozotu

abobaresed; entontecerse • inozotu

abobarse • me elotu

abobarse • kokolotu

abobarse • mo orrotu

abocaresed; e bocar, e buchar • ahoratu

abocaresed; educar, encarrilar • bideratu

abofetear • blaustada e an

abofetear • jzaplaztatu ezaplaztaetuda zaplaztatzend

abofetear • zaplatu

abofetear • belarrondokoa e an

abofetear • zaplatu

abofetear; contagiar, estrujar • zaflatu ezaflaetuda zafaltzend

abogacía • abokatutza

abogada • abokatu

abogada; abogado, letrado • abokatu

abogado • abokatu

abogado defensor • aldeko abokatu

abogado defensor • aldezkari

abogado defensor; defensor • aldeztaile

abogado; ho bre de leyes, jurisconsulto • legegizon

abogado; jurisconsulto, jurista • legelari

abogar • abokatu

abolengo; ascendencia, estirpe • leinu

abolengo; ascendencia, estirpe • jatorri

abolengo; casta, estirpe • askazi

abolengo; devenir, futuridad • etorkizun

abolición • ekentze

abolición • abolizio

abolición • abolizio

abolicionista • abolizionista

abolicionista • abolizionista

abolir • abolitu

abolir • abolitu

abolir, eliminar, erradicar, quitar, hacer desaparecer • ekendu (du)

abolir; hinchar • uanditu euandia aunditzend

abolirse, ser abolido • ekendu (da)

abolladura • mailatune

abolladura • makadura

abolladura • konkadura

abolladura • maka

abolladura • zapalune

abollar • sakondu, sakon, sakontzen (du)

abollar; aellarse, sobar • maspildu e aspila aspiltzend

abollaresed; a agar • makatu

abollarse • konkatu

abollarse • mailatu

abominación • hats

abonable • abonagarri

abonable • abonagarri

abonado • ongarriztapen

abonado del ca po • zi aurketa

abonado del ca po; úaurten ez du ongarriketa onik egin ö no ha realizado esteaño un buenabonado • ongarriketa

abonado; subscriptor • abonatu

abonado; subscriptor • harpidedun

Abonados/as • Kirol Txartela

abonar; echarabono • iongarritu eongarrietuda ongarritzend

abonar; echarabono, estercolar • lzi aurtu ezi auretuda zi aurtzend

abonar; echarabono, estercolar • goroztu egorotzetuda goroztend

abonar. ENG.: fertilize • ongarriztatu, ongarrizta, ongarriztatzen (du)

abonar; estercolar • si aurtu

abonar; estercolar, fertilizar • ongarriztatu

abonaré • ezartzagiri

abonaresed; subscribirse • abonatu

abono • abonu

abono; beneficioso, estiércol eabeld • ongarri

abono; boñiga, estiércol • gorotz

abono; dese bolso, pago • ordainketa

abono; estiércol • ongailu

abono; estiércol • zi aur

abono; estiércol, fertilizante • sats

abono; subscripción, úez du bereabona endua ordaindu ö no ha pagado suabono esuscripciónd • abona endu

abordaje • abordaia

abordaje • abordaia

abordar • abordatu

abordar • abordatu

abordar; aproxi arse, arri arse • ondoratu

aborigen • bertako

aborigen; indígena, nativo • bertako

aborrecer; asquear, detestar • higuindu

aborrecer; detestar, enconar • gaitzitzi

aborrecible • gaitzasgarri

aborrecible; odioso • gorrotagarri

aborrecible; odioso, úetxe hutsa ergarria betea pozgarri ö donde no hay harina todo es ohína • ergarri

abortar • haur bota egaldud

abortar • u ea galdu

abortar • ilaurtu

abortar • ilaur egin

abortar • abortatu

abortar eabortod • u ebota e-galtzed

abortivo • abortibo

abortivo • abortibo

aborto • haurregozte

aborto • ilaur

aborto • abortu

aborto • u egaltze

aborto • Abortatze, abortu, haurgaltze.

abotargado; alcornoque, bobo • lerdo

abotargado; desafilado, e bolado • ka uts

abotargado; tu efacto • hanpatu

abotargamiento • zurrutze

abotargamiento • zurrutze

abotargaresed; achatar, despuntar • ka ustu

abotargaresed; atiesarse, tensarse • zurrundu

abotonaresed; abrocharse • botoitu

abotonaresed; abrocharse • botoiak lot eud

abotonaresed elandareakd; ge inar, ger inar • erna uindu

abotonaresed eloreakd • pinpinatu

abotonarse las plantas • pirukatu, piruka, pirukatzen (da)

abotonarse las plantas; bucear, calarse • margildurik ibili

abprrecer; alquerer, odiar • gorroto izan

abra • abra

abra • abra

abracadabra • abrakadabra

abracadabra • abrakadabra

abrasador • kiskalgarri

abrasador • kiskaltzaile

abrasador; arder, asar • erre

abrasar; achicharrar, cha uscar • xigortu

abrasar; achicharrar, quemar • lkixkaldu ekixkaleduda kixkaltzend

abrasar; achicharraresed, escocerse • kiskali

abrasar; brasear, chisporrotear • txingartu

abrasar; calcinar, reque arse • zizpildu

abrasarse, quemarse • erre (da)

abrasión • abrasio

abrasión; desgarro, rasgadura • urradura

abrasivo; desgarrador • urragarri

abrasivo; desgarrador, estre ecedor • lazgarri

abrasivo; desgarrador, requebrajadizo • arrailagarri

abrazadera • besarkadera

abrazadera • uztaigailu

abrazar • besarkatu, besarka, besarkatzen (du)

abrazar, acariciar • laztandu, laztan, laztantzen (du)

abrazar; acariciar • laztandu

abrazar; arquearse, encorvar • uztaitu

abrazo • besarkada

abrazo apretado • apalaztan

abrazo; beso, encanto • laztan

abrazo; brazado • besarkada

abrazoapretado • apalaztan

abrecartas • eskutitzak irekitzeko(a)

abrelatas • lata-irekigailu eirekitzailed

abrelatas • pote-irekigailu

abrelatas; abridor, descorchador • irekigailu

abrevadero; alberca, bebedero • uhaska

abrevadero; pesebre, pilón • aska

abrevar • edaran

abrevar; dar de beber • edaten e an

abreviación • laburtzapen

abreviación • laburrera

abreviación; acorta iento, contracción • laburpen

abreviada ente; breve ente, esque áticamente • laburki

abreviadamente • laburki

abreviador • laburgarri

abreviador; reducible • laburgarri

abreviar; a inorar, atenuar • gutxitu

abreviar; a putar, recortar • jhanka oztu ehanak otzetuda hanka oztend

abreviar; acelerar, anticipar • lastertu

abreviar; acortar, achatar • moztu e otzetuda oztend

abreviar; acortaresed, dis inuir • laburtu

abreviar; acortaresed, esquilmar • murriztu

abreviar; decrecer, dis inuir • urritu

abreviatura • laburdura

abreviatura; extracto • laburdura

abridera • kuntzun

abridera; albaricoque, albérchigo • mertxika

abridera; pavía • muxurka

abridor • irekigailu

abrigaresed; a parar, auxiliar • babestu

abrigaresed; al acenar, a parar • gorde

abrigo • beroki

abrigo; a paro, asilo • babes

abrigo ejantziad • beroki

abrigo etokiad; albergue, asilo • aterpe

abrigo; OMU digno dea paro, protector • babesgarri

abrigo; sayo • soingaineko

abril • apiril

abril • jorrail

abril • apiril

abrillantado • distirapen

abrillantado; reverberación • distirapen

abrillantador • distiragailu

abrillantador • distiratzaile

abrillantador; brillantina • distirakari

abrillantador; destellante • distiragarri

abrillantar • idistiarazi edistizraza distiaraztend

abrillantar • distiratu

abrillantar • distirarazi

abrillantar • iñir egin

abrillantar; brillar, destellar • distiratu

abrillantar; enlustrar • distirarazi

abrillantar; fulgurar, parpadear • irñir egin

abrir • zabaldu, zabal, zabaltzen (du)

abrir • ideki (du, dio)

abrir; alargaresed, a pliar • zabaldu

abrir; alargaresed, a pliar • zabaldu

abrir los ojos • begiak ireki

abrir los ojos • begiak ireki

abrir los ojos • begiak argiari ireki, begiak luzatu

abrir surcos • ildokatu

abrir surcos; surcar • ildokatu

abrir un boquete • sarbidea ireki

abrirse • ideki (da)

abrirse • edeki (da)

abrocharse • botoitu

abrocharse • botoiak loteud

abrogación • abrogazio

abrogación • abrogazio

abrogar • abrogatu

abrogar • abrogatu

abrogar • abrogatu

abrojo, cambrón, planta rastrera • nahar

abrojo; espino, zarza • lahar

abrojo; jaro, aleza • sasi

abrótano • zizare-belar

abrótano; abrótano, arte isa • zizare-belar

abru ador; apabullante, aso broso • txundigarri

abru ador; confuso, desconcertante • nahasgarri

abru ador; contundente, definitivo • erabateko

abru ador; fatigoso, latoso • nekagarri

abru ar; agobiar • lhabaildu ehabaileduda habailtzend

abru ar; agobiaresed, fatigar • nekatu

abru ar; agobiarse • nekatu

abru ar; alborotarse, aturullarse • nahasi

abru ar; alborotarse, aturullarse • nahasi

abru ar; aso brar, aturdir • txunditu

abru ar; aso brar, aturdir • txunditu

abru ar; cubrirse de niebla, encapotar • lainotu

abru ar; derrotar, do inar • azpiratu

abrumar • lainotu

abrumar • azpiratu

abrupto; adusto, agreste • latz

abrupto; e pinado • maldatsu

abrupto; escabroso, escarpe • malkar

abrupto; escarpado, terreno uy pendiente • pike

absceso • abszesu

absceso • e edcd abszesu

abscisa • e atcd abzisa

abscisa; abcisa, abscisa • abzisa

absentismo • Absentismo, hutsegite.

absentismo escolar • Eskolara huts egite, eskola absentismo.

absequio; dádiva, ofrenda • bezuza

ábside • abside

absintio • asentsio-belar eajenjod

absintio • asentsio-belar eajenjod

absintio p ajenjo • asentsio-belar

absintio pajenjo; ajenjo • asentsio-belar

absolución • absolbazio

absolución • absoluzio

absolución; desajuste, desencadenamiento • askatze

absoluta ente; pollito, polluelo • txito

absolutamente • absolutuki

absolutamente • absolutuki

absolutismo • absolutis o

absolutismo • absolutis o

absolutista • absolutista

absolutista • absolutista

absoluto • absolutu

absoluto • absolutu

absolver • absolbatu

absolver • absolbitu

absolver • absolbitu

absorbencia • absorbantzia

absorbencia • zurgagarritasun

absorbente • zurgakari

absorbente; devorador • irensgarri

absorber • hurrapatu

absorber • absorbatu

absorber • absorbatu

absorber • hurrapatu

absorber; asi ilar, aspirar • irentsi

absorber; aspirar • irentsi

absorber; beber, bebida • edan

absorber; chupar • zurgatu

absorber; chupar • zurrupatu

absorber; chupar, expri ir • zurrupatu

absorber; chupar, sorber • zurgatu

absorber elaire; aspirar, resollar • arnasa goratu

absorbible • hurrapagarri

absorbible • zurgagarri

absorción • zurgaketa

absorción • absortzio

absorción • hurrupaketa

absorción; explotación • hurrupakuntza

absorción; sorbo • hurrupa

absorción; succión • zurgapen

absorto; atónico, atónito • balditu

absorto; endurecido, i pasible • soraio

absorto; hacer oídos de ercader, pas ado • sor eta lor

absorto; OMUabsorto • sor eta gor

absorto; OMUabsorto, i pasible • sor

abste io • alkoholkontraekod

abste io • alkoholkontra ekod

abste io • alkoholkontraekod

abstención • abstentzio

abstención; falta, privación • gabetasun

abstencionista • abstentzionista

abstencionista • abstentzionista

abstenerse • abstenitu

abstenerse • ez egin

abstenerse • abstenitu

abstenerse; despojaresed, e probrecer • gabetu

abstenerse; újakin gabez ö por ignorancia • gabetu

abstinencia • abstinentzia

abstinencia • 1. Aldentze, atzeratze. 2. Abstinentzia, ez kontsumitze. Poder expresar lo que sientes y poder defender tus derechos puede hacer que te sientas mejor y se refuerce tu satisfacción por la abstinencia = Sentitzen duzuna adierazi ahal izateak eta zure eskubideak defenditu ahal izateak, hobeto sentiaraz zaitzakete, eta ez kontsumitzeko desioa indar diezazukete.

abstinencia • haratuzte

abstinencia • egin ez

abstinencia de carnes, comida de vigilia • mehe

abstracción • abstrakzio

abstracción • abstrakzio

abstracto • abstraktu

abstracto • abstraktu

abstraer • abstraitu

abstraer • abstraitu

abstraer • abstraitu

abstraerse; reconcentrarse • enorberagandu enorberaganeduda ccgantzend

absuelto • absolbitu

absuelto • absolbitu

absurdo; absurdo • absurdu

absurdo; contrasentido, deforme • itxuragabe

absurdo; disparatado, ilógico • zentzugabe

absurdo; inconveniente • taiugabe

abubilla • martioilar

abubilla; úargiasko ö uchas luces • argi-oilar

abucheamiento • uhukaketa

abuchear • uhukadak egin

abuchear • uhukatu

abuchear • uhukatu

abuchear; pitar, silbar • txistu egin

abucheo • uhukaldi

abucheo • uhuketa

abucheo • uhukada

abuela • a ona

abuela • a aso

abuela • a a a

abuela • a asaba

abuela • a axe

abuela • a aso a agoin

abuela • a agoin

abuela; adrina • a andre

abuelito • lu abelar egardaberaren hazi lu atsuakd

abuelito • jlu abelar egardaberaren hazi lu atsuakd

abuelo • aitite

abuelo • aitita

abuelo • aitaita

abuelo • aitaso

abuelo • aitago

abuelo • aitasaba

abuelo; antepasado, antepasado • aitagoi

abuelo; padrino • aitajaun

abuelo; úaitonagandiko heredentzia e-rend ö la herencia delabuelo • aitona

abulia • abulia

abulia • gogogabetasun

abulia; apatía • naihez

abulia; dejadez • utzikeria

abulico • abuliko

abúlico • abuliko

abulico; ab•lico • abuliko

abultado • irtentsu

abultado; estéril, grande • mando

abultar • handi izan

abultar • irteerak izan

abultar; arrancar, deducir • atera

abultar; desencajar, archar • irten

abultar; pandear • konkordu

abultar; relevar • hanpatu

abundancia • naharo

abundancia • usutasun

abundancia; aultitud, retaila • parrasta

abundancia; esplendidez, exuberancia • joritasun

abundancia; esplendidez, exuberancia • narotasun

abundancia; franquia, franquicia • frankia

abundancia, profusión • ugaritasun

abundancia, riqueza • joritasun

abundancia; uchedu bre, ultitud • multzotasun

abundancia; ultiplicidad, prodigalidad • ugaritasun

abundancial • ugaritasunezko

abundancial • ugaritasunezko

abundante • opatsu

abundante • ugari

abundante • naharo

abundante; abundoso, copioso • naro

abundante; abundoso, copioso • franko

abundante en juncos • ihitsu

abundante en juncos; OMEabundante en juncos • ihitsu

abundante en viñedos • mahastitsu

abundante en viñedos • mahastitsu

abundante ente; francamente • frankoki

abundante ente; francamente • ugariro

abundante ente; frecuentemente • naroki

abundante, fértil • gori

abundante; gordo, grueso • lodi

abundante; OMU frecuente, nu erosamente • ugari

abundante; OMUabundante, abundoso • jori

abundante, rico • jori

abundantemente • abondo

abundar • frankatu

abundar • frankatu

abundar • ugari izan

abundar • franko izan

abundar; proliferar, pulular • ugaritu

abundosidad • oparotasun

abundosidad; esplendidez, exuberancia • oparotasun

aburguesamiento • burgesa endu

aburguesamiento • burgesa endu

aburguesarse • burgestu

aburguesarse • burgestu

aburguesarse • burgestu

aburri iento; desgana, hastío • gogait

aburri iento; fastidio, lata • asperraldi

aburri iento; hastío, tedio • gogaitasun

aburrida ente; olesta ente, prolijamente • gogaikarriro

aburrido • aspertu

aburrido • gogaitu

aburrido; avalancha, espontaneidad • olde

aburrido; cargante, engorroso • gogaikarri

aburrido; fastidioso, latoso • aspergarri

aburrido, que causa aburrimiento, pesado, pelma, soporífero • aspergarri

aburrido, que hastía o aburre • goraingarri

aburrimiento • aspertasun

aburrir • aspertarazi

aburrir; dar la lata, fastidiarse • gogait eragin

aburrir; fatigar • aspertarazi

aburrir, hastiar • aspertu, asper, aspertzen (du)

aburrirse • gogaiteud

aburrirse • aspertu

aburrirse; agotarse, extinguirse • akiteud

aburrirse; fastidiaresed, hastiarse • aspertu

aburrirse; fastidiaresed, hastiarse • gogait eud

aburrirse; hastiaresed, repelar • gogait egin

aburrirse, hastiarse • aspertu, asper, aspertzen (da)

aburrirse; hastiarse • asper egin

aburrirse soberanamente • gogait gaizto egin, gogait garbi egin

abusador • abusatzaile

abusador; abusón • abusatzaile

abusar • abusatu

abusar • lar ausartu

abusar • abusatu

abusar • abusatu

abusar • gehiegi esan eihardund

abusivo • neurriz kanpoko

abusivo • abusuzko

abusivo • neurriz gaineko

abusivo; de asiado, en exceso • larregi

abusivo; excesivo, exorbitante • gehiegizko

abuso • 1. Gehiegikeria. 2. Bortxa. 3. (Zerbait) neurriz gain erabili, (zerbait) neurriz gain hartu.

abuso; de asía, exageración • gehiegikeria

abuso de drogas • Drogak neurriz gain hartze, drogen neurriz gaineko kontsumo.

abuso deautoridad; alcaldada • jauntxokeria

abuso deautoridad; alcaldada, arbitrariedad • nagusikeria

abuso; deste planza, exorbitancia • neurrigabekeria

abuso; exorbitancia, extrali itación • abusu

abuso ocasional • Drogak inoiz neurriz gain hartze.

abuso prolongado • Drogak luzaro neurriz gain hartze.

abuso regular • Drogak arruntean neurriz gain hartze, drogen neurriz gaineko kontsumo usu.

abusón • abusari

abyección • doilorkeria

abyección; injuria, ezquindad • doilorkeria

abyecto; asqueroso, guarro • zantar

abyecto; avaro, bribón • doilor

abyecto; despreciable, indeseable • arbuiagarri

acá • hona

aca pada • kanpaldi

aca pada • kanpaketa

aca pada • kanpaketa

aca panado • kanpanantzeko

aca panado • kanpanifor e

aca par • kanpatu

aca par • kanpatu

aca par • kanpatu

acá y acullá, a cada paso. aquí y allá • hor-hemenka

acaba iento; aniversario • betegintzarre

acaba iento; fin, final • bukaera

acaba iento; perfección, plenitud • beteginzarre

acabable • bukagarri

acabable; ter inable • bukagarri

acabado • a aitu

acabado • bukatu

acabado; acabado • akabatu

acabado; desbaste, pulimento • leunketa

acabado eTecnoc • leunketa

acabamiento • bukatze

acabar, terminar, finalizar • amaitu, amai, amaitzen (du)

acabaresed; agotaresed, finalizar • a aitu

acabaresed; agotarse • a aitu

acabaresed; dar la puntilla, fenecer • akabatu

acabaresed; despachar, efectuar • burutu

acabaresed; finalizar, finar • bukatu

acabaresed; úbururaino nagol nazkaturik nagol ö ìya estoy hartol, úo • burutu

acabaresed; úhasi eta buka ö de caboa rabo • bukatu

acabarse • akabatu

acabarse, terminarse, finalizar, tocar a su fin • amaitu, amai, amaitzen (da)

acabóse; úhauakabukoa duk ö esto es elacabóse, úhauakabua duk ö esto es elacabóse • akabu ekod

acabóse; úhauakabukoa duk ö esto es elacabóse, úhauakabua duk ö esto es elacabóse • akabuekod

acabro • makabro

acacia • arkazia

acacia • arkacia

acaco etxi ino oeta batd • makako

acadán • macada

acade ia • akade ia

acade ia; OME centro de enseñanza, centro de enseñanza • ikastegi

acadé ico • akade iko

acadé ico • akade i

acadé ico • akade i-

acadé ico de la lengua vasca • euskaltzain

acadé ico; úakade ikideak bildu egin dira ö losacadé icos se han reunido • akade ikide

acadé ico; úakade ikideak bildu egin dira ö losacadé icos se han reunido • akade ikide eizcd

Academia de Folklore - Banda de Txistularis • Folklore Akademia - Txistulari banda

Academia de la Lengua Vasca • Euskalzaindi(a). Euskaltzaindia

Academia de la Policía del País Vasco • Euskal Herriko Poliziaren Ikastegia

Academia Popular • Herri-Akadêmi(a)

académico (de la Academia) de la Lengua Vasca • euskaltzain. euskalzain

acaecer • agitu

acaecer; acondicionar, acontecer • gertatu

acaecer; acondicionar, acontecer • gertatu

acaecer; discurrir, franquear • iragan

acaecer; ocurrir, pasar • jazo

acaecer; ocurrir, suceder • agitu

acaecer, suceder, ocurrir, sobrevenir, producirse, consumarse, operarse • jazo (da)

acaecible • gertagarri

acaecible; eventual, gertagarri • gertagarri

acahparrado; enano, irrisorio • ttattar

acallar • isilarazi

acallar • isilarazi

acallar • isilarazi

acalora iento; ardor, fogosidad • sutasun

acalora iento; fervor • berotasun

acalora iento; recalentamiento • beroaldi

acaloramiento • sualdi

acaloraresed; arder, electrizar • sutu

acaloraresed; arder, úsu gaberik ez da kerik ö no hay hu o sin fuego • sutu

acaloraresed; azuzar • su indu

acaloraresed; azuzar, electrizar • su indu

acaloraresed; encolerizaresed, enfervorizar • berotu

acaloraresed; úbero egiten du edagoa dad ö hace calor • berotu

acanalado • kanaledun

acanalado • kanalizatu

acanalado • kanalatu

acanalar • kanalatu

acanalar • kanale egin

acanalar • kanalatu

acantilado • haitz ebaki

acantilado; acantilado • labar

acantilado; grietas eacantiladod • erroitz

acanto • akanto

acanto • akanto

acantonamiento • kantona endu

acantonamiento • kantona endu

acantonar • kantonatu

acantonar • soldaduak pilatu

acantonar • soldaduak pilatu

acantonar • kantonatu

acaparador; hacinador • pilatzaile

acaparar • dena beregandu

acaparar; acopiar, agolpar • bildu

acaparar; acopiar, agolpar • bildu

acaparar; acu ularesed, a ontonarse • pilatu

acaparar; acu ularesed, a ontonarse • pilatu

acaparar; onopolizar • orobildu

acara elar • kara elatu

acara elar • kara elatu

acara elar • kara elatu

acariasis • akariasi

acariasis • akariasi

acariciador • laztangarri

acariciador • ferekatzaile

acariciador; adulador, la eculos • lausengari

acariciar • ferekatu

acariciar • xerak egin

acariciar • laztan egin

acariciar • balakatu

acariciar • laztandu

acariciar • losindu

acariciar • perekatu, pereka, perekatzen (du)

acariciar • losindu

acariciar; adular, hacer la pelotilla • balakatu

acariciar; friccionar, frotar • ferekatu

acariciar; ú aite haut ö te quiero, ú aite haut ö teamo • maite- aite egin

ácaro • akaro

acarreador • za aketari

acarreador; transportador • garraiatzaile

acarrear • garraiatu

acarrear; adquirir, agenciar • lortu

acarrear; adquirir, agenciar • lortu

acarrear; aguantar e oralkid, entrañar • era an

acarrear; arrastrar, trajinar • garraiatu

acarreo • garraialdi

acarreo • ekarrera

acarreo • ekarraldi

acarreo • lorreta

acarreo deagua; cantidad deagua, fusión • urketa

acarreo; transporte • garraio

acarrón • makarroi

acarrónico • makarroniko

acartonaresed; encartonar • kartoiztatu

acartonarse • kartondu

acartonarse • kartondu

acartonarse • kartoiztatu

acaso • benturaz

acaso eaditzarekind; quizás eaditzarekind, argo a • ote

acaso; igual, por ventura • ausaz

acaso; por lo visto, quizás • agian

acaso, por ventura, quizás • hal. al

acaso; quizás, seguramente • apika

acaso; quizás, tal vez • beharbada

acaso; úhori ote dar ö òesacaso éser • ote eaditzarekind

acata iento; dependencia, obediencia • menpekotasun

acatar • ra plega e-ra plegadtu

acatar • akatatu

acatar • akatatu

acatar • ra plega e-ra plegaetudd

acatar; acceder, aceptar • onartu

acatar; acceder, aceptar • onartu

acatarraresed; resfriar • mafrunditu

acatarrarse • mkosto atu ekosto aa kosto atzend

acatarrarse • marfunditu

acatarrarse • katarratu

acatarrarse • katarratu

acatarrarse • marfunditu

acatarrarse • mafrunditu

acatarrarse; enronquecer, resfriarse • marrantatu

acatarrarse; enronquecerse • erlaztu eerlaza erlaztend

acato; a ador, aprobación • oneste

acato; aceptación, aprobación • onartze

acato; respeto • errespetu

acatólico • akatoliko

acatólico • akatoliko

acaudalado • edukitsu

acaudalado • ukantsu

acaudalado; adinerado • dirutsu

acaudalado; adinerado, opulento • dirudun

acaudalado; existente • izandun

acaudalado; hacendado, opulento • aberats

acaudillar • lren buruzagi e-ren buruzagi izand

acaudillar • gidatu

acaudillar; dirigir, encauzar • gidatu

acceder • ra hel e-ra heledudd

acceder • ra hel e-ra helddu

acceder; aceptar, ad itir • onetsi

acceder; aceptar, ad itir • onetsi

acceder; adquirir, alcanzar • iritsi

acceder; irallá • haratu eharaetuda haratzend

accesibilidad • ailegagarritasun

accesibilidad • ailegagarritasun

accesibilidad • 1. Hurbiltasun, gertutasun. La competencia sancionadora se ha atribuido con carácter general a las y los Alcaldes, por tratarse de un órgano administrativo que goza de mayor inmediatez y accesibilidad para la ciudadanía = Zigortzeko eskumena, oro har, alkateen esku utzi da, herritarrengandik gertuago dagoen administrazio-organo bat direlako. 2. Irisgarritasun.

accesible • ailegagarri

accesible; asequible • helkor

accesible; asequible, dócil • eskurakoi

accesible; asequible, recuperable • eskuragarri

accésit • akzesit

accésit • accesit

acceso • ailegabide

acceso [a servicios y prestaciones] • [Zerbitzu eta laguntzak] eskuratzeko aukera; [zerbitzu eta laguntzen] eskuragarritasun. Facilitar el acceso de las personas jóvenes a la oferta institucional = Gazteentzat errazago izan dadila erakunde publikoen eskaintzara iristea. Garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios asistenciales = Herritarrak osasuneko laguntza-zerbitzuez baliatu ahal izan daitezen bermatzea.

acceso; alcance • irispide

acceso; arrebato de brusquedad, berrinche • zakarraldi

acceso; ca ino, dirección epostarakod • helbide

acceso de cólera • haserraldi

acceso de ira • a orraldi

acceso de ira; arrebato de cólera, furor • su inaldi

acceso de pereza • nagialdi

acceso de pereza; pereza • nagialdi

acceso de tos • eztulaldi

acceso de tos • eztulaldi

acceso; disponibilidad • eskuraketa

acceso; entrada, ingreso • sarrera

acceso; entrada, iniciación • sarbide

acceso; puerta, puerto e endikoad • ate

accesorio • akzesorio

accesorio • osagarri

accesorio; addenda, adicional • eranskin

accesorio; aditamento • gehigailu

accesorio; papeladhesivo, pegamento • eranskailu

accesorio reglamentario • arauzko osagarri

accidental • akzidental

accidental; addenda, adicional • gehigarri

accidental; casual • benturazko

accidental; de poca onta, no esencial • garrantzi gabeko

accidental ente; casual ente, i pensablemente • ustegabean

accidental ente; fortuitamente • ustegabeki

accidental; excusado, extrínseco • behargabeko

accidental; fortuito, i pensado • ustegabeko

accidentalmente • akzidentalki

accidentar • istripu izan

accidentar; agredir, aporrear • kolpatu

accidentar; agredir, aporrear • kolpatu

accidentarse • iezbehartu eezbeharetuda ezbehartzend

accidente • akzidente

accidente • oztopo ekalte dakarrenad

accidente; agresión, aporreo • jotze

accidente de circulación, accidente de tráfico • bide-istripu, zirkulazioko istripu, trafikoko istripu

accidente de tráfico, accidente de circulación • bide-istripu, zirkulazioko istripu, trafikoko istripu

accidente del terreno; altibajo • goibehera

accidente; descalabro, desgracia • ezbehar

accidente; desgracia, percance • istripu

accidente eFil • akzidente e

accidente eGeo • gorabehera e

accidente ekalte dakarrenad; dificultad, entorpecimiento • oztopo

accidenteme • akzidente eFild

accidenteme • gorabehera eGeod

acción • 1. Eragin. 2. Ekintza, ekimen, jarduera.

acción; acción eburtsakoad • akzio

acción; actividad, acto • ekintza

acción; acto, agente • eginkari

acción; acto, hecho • egitate

acción, actuación • ekinaldi

acción alucinógena • Haluzinazio eragin.

acción analgésica • Eragin aringarri, eragin baregarri, eragin analgesiko.

acción brutal; acción dura, tosquedad • mokorkeria

acción calmante • Eragin aringarri, eragin baregarri.

acción comunitaria • Komunitarearen ekintza, gizarte ekintza, erkidego ekintza

acción contra las drogodependencias • Drogamendekotasunen aurka jardute, drogamendekotasunaren aurkako ekimen.

acción contraria a la ley • legearen aurkako egintza

Acción Cultural - Centros Culturales • Kultur Ekintzak - Kultur Etxeak

acción d ereflejarse la luz; reflexión • isladura

acción de conocerse; entendi iento, instinto • ezaguera

acción de ir hacia atrás, retirada, retroceso • atzera joate. atzera joaite

acción educativa • Hezkuntza ekintza, hezkuntza jarduera.

acción, efecto • eginkuntza

acción estimulante • Eragin bizigarri, eragin bizkorgarri, eragin suspergarri, eragin adore emaile; kemen eragin, adore eragin. *Estimulante. Efecto estimulante = eragin estimulantea.

acción euforizante • Bozkario eragin, poz eragin.

acción excitante • Eragin bizkortzaile, eragin asaldatzaile.

acción farmacológica • Sendagai(en) eragin.

acción, hecho, acto • egiteko

acción hipnótica • Hipnosi eragin.

acción humana • giza-ekintza

acción mutua • elkar-ekintza

acción narcótica • Narkosi eragin, lozorro eragin, eragin narkotiko.

acción paralizante • Paralisi eragin, eragin paralizatzaile.

acción pastoral • ekintza pastoral

acción pastoral • ekintza pastoral

acción popular • Herri ekintza, herri ekimen.

acción preventiva • Prebentziozko jarduera, prebentziozko ekintza; (zerbaiti) aurrea hartzeko ekintza.

acción psicoactiva de las drogas • Drogen eragin psikoaktibo.

acción psicotrópica • Eragin psikotropiko.

acción social • Ekimen sozial, gizarte ekimen.

acción, trabajo, empresa, labor, actividad, operación, acto, actuación, iniciativa • ekintza

accionista • akziodun

accionista; accionista • akzionista

acé ila • za ari ehcec za al-d

acé ila • za ari ehcec za al-d

acé ila; OMEani al de carga, ani al de carga • za ari

ace ilera • za altzain

ace ilera; palafrenero • za altzain

acear • egurkatu eegurkaa egurkatzend

acear • mazoz jo

acear • i akilkatu e akilkaetuda akilkatzend

acear; agullar • gabikatu egabikaa gabikatzend

acebedo • gorostidi

acebedo • gorostidi

acebo • gorosti

acebuchina • basoliba

acechando • zelatan

acechar • zelatatu

acechar • zelatan egon

acechar; atisbar, escarbar • barrendatu

acechar; escarbar, espiar • zelatatu

acechar, espiar, vigilar, escuchar, observar • barandatu, baranda, barandatzen (du)

acecho; e boscada, encerrona • zelata

acedar; avinagrarse • ozpindu

acedarse el vino • pitartu epitaretuda pitartzend

acedera • uztao

acedera • ustaebelard

acedera • mingarratz

acedera • matxingarratz

acedonia • mazedonia

acedonio • mazedoniar

acéfalo • burugabeekod

acéfalo • burugabeekod

acéfalo; disparatado, irreflexivo • burugabe ekod

aceitar • olioztatu

aceitar • olioztatu

aceitar; rehogar, ungir • olioztatu

aceite • olio

aceite • olio

aceite comestible • jan-orio. jan-olio

aceite de girasol • ekilore-olio

aceite de linaza • linazi olio

aceite de oliva • olibolio

aceite de ricino • errizino olio

aceitera • olio-ontzi

aceitera • olitxarro

aceitera; alcuza • oliontzi

aceitoso • oliokara

aceitoso • olio antzeko

aceitoso; oleaginoso • oliotsu

aceituna • oliba

aceituna; oliva • oliba

Aceitunas rellenas • Azeituna beteak

aceleración • lehiakarre

aceleración • azelerazio

aceleración • azelerazio

aceleración; velocidad • ziztu

acelerador • lastergailu

acelerador • azeleragailu

acelerador • gaspedal

acelerador • azeletzaile

acelerar • azeleratu

acelerar • azeleratu

acelerar • azeleratu

acelerar, imprimir rapidez, hacerse más rápido • arinagotu, arinago, arinagotzen (da)

acelga • zerba

acelga • zerba

Acelgas • Zerbak

Acelgas con patatas y bacon • Zerba, patatak hirugiharreaz

Acelgas rellenas • Zerba barrubeteak

acendrado; aguerrido, arruinar • porrokatu

acendrado; aseado, claro • garbi

acendrado; aseado, li pio • xahu

acento • azentu

acento • azentu

acentuación • azentuazio

acentuación • azentuazio

acentuar • azentua jarri

acentuar • azentuatu

acentuar • azentua jarri

acentuar • azentuatu

aceña • bolu

aceña; olino • bolu

aceñero • boluzain

aceñero • boluzain

acepción de personas • berezguened

acepción; significación • adiera

aceptabilidad • Onargarritasun.

aceptable • oneskizun

aceptable; ad isible • onargarri

aceptable; ad isible, ad isible • onesgarri

aceptable; apreciable • onerizgarri

aceptable, apreciable • onesgarri

aceptable; edianía, ediocre • pasagarri

aceptable; pasable • nola halako

aceptable; pasable • hainbesteko

aceptación • oneskuntza

aceptación • onerizte

aceptación • oneskuntza

aceptación; acogida, alcance • harrera

aceptación; ad isión, aprecio • onespen

aceptación; ad isión, aprobación • onarpen

aceptación; desaliento, desesperación • etsipen

aceptación; éxito • arrakasta

aceptar; acostu braresed, apreciar • etsi

aceptar, apreciar, aprobar, acceder, reconocer • onetsi, onets, onesten (du)

aceptar; aprobar • baietsi

aceptar, aprobar, acceder, reconocer, apreciar • onetsi, onets, onesten (du)

aceptar; aprobar, asegurarse • baitetsi

aceptar; aprobar, asegurarse • baietsi

aceptar; aprobar, asertar • baitetsi

aceptar, aprobar, reconocer, admitir, adoptar • onartu, onar, onartzen (du)

aceptarse, aprobarse, reconocerse, admitirse, adoptarse • onartu, onar, onartzen (da)

aceptarse, ser aceptado, reconocerse, ser reconocido • onetsi, onets, onesten (da)

acequia • kanal

acequia; acueducto, canal • ubide

acequia; badén • areka

acequia; canal • kanale

acequia; caño de tejado, regato • erreten

acera • espaloi

acera • ezpaloi. ?

acera • espaloi

acera; arga asa, azacote • espaloi

acera; ca ino de peatones • oinbide

aceración • altzairakuntza

aceración • altzairakuntza

acerado • altzairuzko

acerar • luranditu eurandietuda uranditzend

acerarse • altzairatu

acerarse • altzairatu

acerarse • altzairatu

acerca iento; aproxi ación • hurbilketa

acercamiento • hurbilketa

acercaresed; aproxi aresed, arri arse • hurreratu

acercaresed; aproxi aresed, arri arse • hurbildu

acercaresed; aproxi aresed, arri arse • hurreratu

acercaresed; aproxi aresed, arri arse • hurrandu

acercaresed; aproxi aresed, arri arse • hurbildu

acercaresed; aproxi arse • hurrandu

acercaresed; aproxi arse • hur e an

acercarse a ellos, ir adonde ellos • berenganatu, berengana, berenganatzen (da)

acercarse; aproxi arse • hurrik e an ehur e and

acercarse, aproximarse • hurbildu (da)

acería • altzairutegi

acería; fabricación deacero • altzairugintza

acerico • kutun

acerico; a ado, a uleto • kutun

acero • altzairu ehcec altzaira-d

acero • altzairu

acero • altzairu

acero • altzairu ehcec altzaira-d

acero inoxidable • altzairu herdoilgaitz

acero inoxidable • altzairu herdoilgaitz

aceros especiales • altzairu bereziak

acérri o; ardoroso, avivado • sutsu

acérri o; fanático, frenético • a orratu

acérrimo • a orratu

acerrojar • sarrailaz hertsi

acerrojar • sarrailaz hertsi

acerrojar • sarrailaz hertsi

acerse el uerto • hildakoarena egin

acertador; acertante, adivino • igarle

acertador; acertante, adivino • antze ale

acertador; acertante, fraguador • as atzaile

acertar • betebetean e an etiroad

acertar; adivinar • igarri

acertar; adivinar, atinar • as atu

acertar; adivinar, atinar • as atu

acertar; adivinar, averiguar • antze an

acertar, adivinar, averiguar, descubrir, descifrar • asmatu, asma, asmatzen (du)

acertar; adivinar, elucubrar • igarerid

acertar; encontrar, hallar • kausitu

acertar etiroad; úbeteta dago ö está relleno, úbeterik dago ö está relleno • bete-betean e an

acertijo • iusi- akusi

acertijo; adivinanza • pipitaki

acertijo; adivinanza • papaita

acertijo; adivinanza • igarkizun

acertijo; adivinanza, úezikusi egin ö hacerse el suecov si ular no verv hacer la vista gorda • ikusi- akusi

acertijo; inventiva • as akizun

acervo cultural • kultur ondasunak

acervo; fortuna, pertenencia • ondasun

acetato • azetato

acetato • azetato

acético • azetiko

acético • azetiko

acetileno • azetileno

acetileno • azetileno

acetol • azetol

acetol • azetol

acetona • azetona

acetona • azetona

acetre; azu bre, cántaro • suil

acetre; bacineta, bote • txolet

acetre; bacineta, cacerola • kaleta

acetre; bacineta, receptáculo • tanga

acetre; bacineta, vasija pequeña • antoisin

achacante • zuzitzaile

achacar • zuzitu

achacar • isikatu eisikaa isikatzend

achacar • aurpegiratu

achacar • aurpegiratu

achacar; agullar • mazpildu e azpila azpiltzend

achacoso • foronda

achacoso • ajetsu

achacoso; alato • malato

achacoso; anticuado, antigualla • zaharkitu

achacoso; inoportuno, olesto • forogu

achada; achismo • arkeria

achapanaresed; ú • kozkortu

achapanaresed; ú • kozkortu

achapanarse • txikertu

achapanarse • txikertu

achaque; aje, avería • matxura

achaque de la vejez; senectud econjunto deancianosd, senilidad • zaharreria

achaque; defecto, dolencia • aje

achaque; deste plado, deste ple • ondoez

achaqueo • zanpaketa

achete • marraza

achete • aihotz

achete; podadera • ahihotz

achetero • aihozlari

achicador • azpiroinetresnad

achicador etresnad • azpiroin

achicar • xukatu

achicar • txukatu eura untzitikd

achicar elagua • txikatu etxikaa txikatzend

achicar; enjugar • txukatu

achicar; enjugar, escurrir • xukatu

achicharrado • kixkor

achicharrado; que ado, torrefacto • kiskali

achicharrar • lkixkortu ekixkoretuda kixkortzend

achicharrarse • kiskali

achicharrarse • kixkoretu

achicoria • txikori

achicoria • txikoria

achihe bradora • mihiztagailu

achisparesed; ponersealegrillo • txolindu

achisparse • txolindu

achisparse • txolindu

achisparse; desalentarse, desani arse • zerbeldu ezerbelv zerbeltzend

acho; acho • ar

acho; asculino, verraco • ordots

acho y he bra • ar-e eak

achuchar; aplastar, desapurruchar • lerdatu elerdaa lerdatzend

achucharal perro • zakurra xaxatu

achuchón; e pellón, i pulso • bultzada

achuchón eosasund • erialdi

achulado • chulo tankerako

achulado • chulo antzeko

achulado; gallito • harrosko

áci o; áci o, azimo • altxagarrigabe

áci o; áci o, azimo • ailis

áci o; ácimo • airis

aciago • ertun

aciago • txarreko

aciago • zorogaiztoko

aciago; desafortunado, desgraciado • zoritxarreko

aciago; desdichado, desgraciado • zorigaitzeko

acial • lakazki

acial; parrilla, puntal • matxarde

acial; pinza, tenaza • matxarda

acicalar; adecentar, asearse • txukundu

acicalar; aliñar, apañar • polit eud

acicalarse • kriketeud

acicalarse • kriket eud

acicalarse • ponpoxtu

acicalarse; aderezar, adornar • apaindu

acicalarse; aderezar, adornar • apaindu

acicalarse; adornar, arreglarse • dotoretu

acicalarse; adornar, arreglarse • dotoretu

acicalarse; decorar • ponpoxtu

acicate; acicate, aliciente • eragingarri

acicate; acicate, escr•pulo • garri

acicate; acicate, ovible • mugigarri

acicate; aguijón, estilete • ezten

acidez • azidotasun

acidez; a argura, cólera • sa intasun

acidez; acritud, acritud • garraztasun

acidez de boca • ahogazi

ácido; ácido • azido

ácido láctico • azido laktiko

ácido láctico • azido laktiko

ácido lisérgico (LSD) • Azido lisergiko (LSD).

ácido,-a • 1. [sust.] Azido. 2 [adj.] Mikatz.

acierto • azertu

acierto; lucubración, predicción • igarpen

acinesia • e edcd azinesia

acla • makla

acla ar; aplaudir • txalotu

acla ar; aplaudir, ovacionar • txalotu

acla ar; aplaudir, ovacionar • txaloak jo

aclamar • oihuka hautatu

aclamar • eskuzartak egin

aclaración • argipen

aclaración; descripción, documento • argibide

aclaración; descripción, explanación • azalpen

aclaración; esclareci iento, esplendor • argitasun

aclaración; ilu inación • argitzapen

aclarar • klaratu

aclarar • klartu

aclarar • klaratu

aclarar • klartu

aclarar; aflorar, desdoblarse • azaldu

aclarar; aflorar, úoso lanazalekoa da ö es una obra uy superficial • azaldu

aclarar; alucinaresed, alu brar • argitu

aclarar; alucinaresed, alu brar • argitu

aclarar el cielo; despejar • ioskarbitu eoskarbietuda oskarbitzend

aclarar, explicar, clarificar, despejar, dilucidar, esclarecer, solucionar, interpretar • argitu, argi, argitzen (du)

aclarar la ropa • iurberritu eurberrietuda urberritzend

aclarar la ropa • arropa uretan eragin

aclarar más, explicar más • argiagotu, argiago, argiagotzen (du)

aclaratorio • argigarri

aclaratorio; dato de partida, dato de partida • argigarri

acli atación • girorapen

acli atación • kli arapen

acli atación • akli atazio

acli ataresed; aco odar, acostu brarse • ekandu

acli ataresed; aco odar, acostu brarse • ekandu

acli ataresed; aco odar, adaptarse • moldatu

acli ataresed; aco odar, adaptarse • moldatu

acli ataresed; atestiguar • lekukotu

acli atarse • kli ara egin

acli atarse • akli atatu

acli atarse • akli atatu

aclínico • akliniko

aclínico • akliniko

acné • akne

acné • akne

aco etedor; agresivo • erasokor

aco etedor; agresor • oldartzaile

aco eter • jazar erid

aco eter; aco etida, acosar • eraso

aco eter; acosar, asaltar • jazarerid

aco eter; afrontar • oldartu

aco eter; afrontar, i pulsar • oldartu

aco eter; arre eter, asaltar • jauki

aco eter; asaltar • esetsi

aco eter; asaltar, insistir • esetsi

aco etida • jauki endu

aco etida • jokada

aco etida; agresión, asalto • oldar

aco etida; arre etida, e presa • ekinaldi

aco etida; incitación eani alienad, ofensiva eani alienad • uxada

aco etida; ofensiva • esetsi

aco etiendo • eadbcd erasoka

aco oda iento; aco odo • erosotasun

aco odación • moldakoitasun

aco odación; adaptación, arreglo • moldaketa

aco odación; adecuación, ajuste • egokiera

aco odado; adecuado, decente • erazko

aco odador • egokierazle

aco odador • egokierazle

aco odamiento • ongo

aco odar • egokiarazi

aco odar • egokiarazi

aco odar; adaptaresed, adecuarse • egokitu

aco odar; afianzaresed, anidar • jarri

aco odar; afianzaresed, apostar eezkutuand • jarri

aco odar; hacersea, integrarse • ra egin e-ra egind

aco odaticio • moldakoi

aco odaticio • moldakoi

aco odo; a año, arreglo • moldadura

aco paña iento; apoyo, ayuda • laguntasun

aco paña iento; caterva, grupo de soldados • ozte

aco paña iento de duelo; cortejo f•nebre • ahoku

aco paña iento ead • lagungo

aco paña iento; escolta • segitalde

aco paña iento; escolta, seguimiento • segizio

aco pañamiento • konpainia

aco pañamiento • lagungoead

aco pañar • konpainiatu

aco pañar • konpainiatu

aco pañar; a igaresed, apoyar • lagundu

aco pañar; a igaresed, apoyar • lagundu

aco pañar; a igaresed, ayudar • lagun egin

aco pasadamente • konpasatuki

aco pasadamente • konpasatuki

aco pasar • konpasatu

aco pasar • konpasatu

aco pasar • konpasatu

aco plejarse • konplexupetu

aco plejarse • konplexupetu

aco plejarse • konplexupetu

acobardaresed; a edrentar, a edrentarse • beldurtu

acobardaresed; a edrentar, a ilanar • beldurtu

acobardaresed; a ilanar, aplazarse • atzeratu

acobardaresed; a ilanar, aplazarse • atzeratu

acobardaresed; a ilanar, ate orizarse • ulitu

acobardaresed; a ilanar, ate orizarse • ulitu

acobardaresed; a ilanar, ate orizarse • koldartu

acobardaresed; a ilanar, ate orizarse • oilotu

acobardaresed; a ilanar, ate orizarse • koldartu

acobardaresed; a ilanar, ate orizarse • txepeldu

acobardaresed; a ilanar, ate orizarse • txepeldu

acobardaresed; acoquinarse, a ilanar • oilotu

acobardarse; a edrentar, arredrarse • lbeldurtu eberduretuda beldurtzend

acocea iento; coceamiento • ostikoketa

acoceador • ostikari

acoceamiento • ostikaldi

acoceando • ostikoka

acoceando; coceando • ostikoka

acocear • ostiko egin

acocear; apel azar • ostikatu

acocear; patalear • ostikoz jo

acodar • ukondotu

acodar • ukonduz eutsi

acodar • ukonduz eutsi

acodar • ukondotu

acodar; descarriaresed, desviarse • okertu

acodar; descarriaresed, úokeragirian ö en delito flagrante • okertu

acogedor • abegikor

acogedor • abegitsu

acogedor • xeratsu

acogedor; lo queagarra bien, receptivo • harkor

acoger • abegi egin

acoger; ad itir, adoptar • hartu

acoger; albergar, alojar • ostatu e an

acoger; atender, obsequiar • harrera egin

acogida • arretondo

acogida • harrera

acogida; a or, caricia • xera

acogida; recibi iento, rendib• • abegi

acogimiento, acogida, recepción, recibimiento • abegi

acogotar • garrondokoz hil

acogotar • lepoa bihurtu

acojerse; albergar, alojarse • ostatu hartu

acólito; onaguillo • eliz util

acólito; onaguillo • akolito

acólito; onaguillo, presbítero • bereter

acompañamiento • Laguntze, lagun egite.

acompañante • gidariarekin doan, gidari-lagun, bidaide

acompañar, ayudar • lagun izan (zaio)

acompañar, ayudar • lagundu, lagun(t), laguntzen (zaio)

acondiciona iento; a bientación • girotze

acondiciona iento; adaptabilidad, adobo • moldapen

acondiciona iento; adaptación, afectación • egokitzapen

acondicionamiento • kondiziona endu

acondicionamiento • baldintzapen

acondicionar • baldintzatu

acondicionar • baldintzatu

acondicionar • kondizionatu

acondicionar • kondizionatu

acondicionar; a bientar, ate perar • girotu

acondicionar; a bientar, ate perar • girotu

acongojado • larritu

acongojado; adulto, angustioso • larri

acongojaresed; agobiaresed, angustiarse • larritu

acongojaresed; angustiaresed, apre iar • estutu

acongojaresed; angustiaresed, apre iar • estutu

acongojaresed; angustiaresed, apurarse • larritu

acongojaresed; apurarse • arbindu

acongojaresed; apurarse, inquielarse • arbindu

acongojaresed; atribular, desasosegarse • artegatu

acongojaresed; aturullarse • urduritu

acongojaresed; aturullarse, in utarse • urduritu

acongojaresed; desasosegarse • kezkatu

acongojaresed; desasosegarse • artegatu

acongojaresed; desasosegarse, i pacientarse • kezkatu

acónito • alargunts-abelar

acónito • akonito

acónito; úirazapoderatu zen ö seapoderó de él la ira, úira hartazapoderatu zen ö seapoderó de él la ira • ira-belar

aconsejable • kontseilagarri

aconsejable • kontseilagarri

aconsejador; auspicio, expectación • ustekari

aconsejar • aholku e an

aconsejar; advertir, asesorar • kontseilatu

aconsejar; asesorar • kontseilatu

aconsejar; asesorar • aholkatu

aconsejar; asesorar, exhortar • aholkatu

aconsejar, sugerir, exhortar • aholkatu, aholka, aholkatzen (du, dio)

aconsejarse • kontseilu eskatu ehartud

acontecer; coincidir, encontrarse • suertatu

acontecer; coincidir, encontrarse casualmente • lsuertatu esuertaetuda suertatzend

acontecer; OME encontrar casualmente • suertatu

acontecer; pasar, resultar • agitu eagitzena agid

aconteci iento; caso hecho, sucedido • gertari

aconteci iento; evento, incidente • jazoera

aconteci iento; eventualidad, fenó eno • gertakari

aconteci iento; gesta, incidente • gertaera

acontecimiento, suceso • gertakari

acopiar • z horni e-z hornietudd

acopiar; su inistrar • z horni e-z hornidtu

acopio; acu ulación, a ontonamiento • pilaketa

acopla iento; ensa bladura, ensa blaje • mihiztadura

acopla iento; entronca iento, entronque • elkartze

acoplar • elkarrekin bildu

acoplar • elkarrekin bildu

acoplar • mihiztatu

acoplar; agrupar, aliarse • elkartu

acoplar; agrupar, aliarse • elkartu

acoplar; colocar el badajo, encastrar • mihiztatu

acoplar; encastrar, fijar • bat eud

acoplar; úbatez ere ö sobre todo, úbata zein bestea ö ora el unoa ora el otro • bateud

acoquinado; apocado • kikil

acoquinado; calabaza, conejillo de • kui

acoquinar • mokortu

acoquinaresed; agazapar, aterirse • kikildu

acoquinaresed; agazapar, aterirse • kikildu

acoquinaresed; aterirse • kubildu

acoquinaresed; aterirse • mokortu

acoquinaresed; aterirse • kubildu

acoquinaresed; aterirse • mokortu

acorazado • korazatu

acorazado; blindado • blindatu

acorazar • korazatu

acorazar; blindar • korazatu

acorazar; blindar • blindatu

acordar • akordatu

acordar • hitzartu

acordar; aplabrar, jurar • hitzartu

acordar; congeniar, pactar • elkar aditu

acordar; decidido, decidir • erabaki

acordar; estipular • akordatu

acordar; pactar • iakordiotu eakordioetuda akordiotzend

acordar, resolver, decidir • erabaki (du)

acordarse • z oroit e-z oroitd eud

acordarse • z oriot e-z oroiteudd

acordarse • gomutaratu (da)

acordarse • gogoratu

acordarse • ohartu, ohar, ohartzen (da)

acordarse; e orar, ocurrirselea uno • gogoratu

acordarse; e orar, recordar • oroit eud

acorde; acorde • akorde

acordeón • hauspo soinu

acordeón • akordeoi

acordeonista; acordeonista • akordeoilari

acordeonista folklórico vasco • trikitilari

acordonamiento • kordonadura

acordonamiento • inguratze

acordonar • kordokatu

acordonar; acorralar, acosar • inguratu

acordonar; agitar fuerte ente, balancear • kordokatu

acorneador • adarkari

acorneador; corn•peta • adarkari

acornear • adarka egin

acornear • adarkatu

acornear; ra ificar • adarkatu

acorralar • hertsinguratu

acorralar • hertsinguratu

acorrolar • ikortaratu ekortaraetuda kortaratzend

acorta iento; co pendio, reducción • laburketa

acortador • laburtzaile

acortador • laburtzaile

acortaresed; destruir, dis inuir • txikitu

acortaresed; ú • laburtu

acortaresed; úo • txikitu

acortarse • murriztu

acosar • jazarri

acosar • oldartu ezaiod

acosar; apre iar, insistir • hertsatu

acostar • oherazi

acostar, hacer acostar • eratzan (du)

acostar; irsea la ca a, joder • oheratu

acostar; reclinar, recostar • eratzan

acostarse • oheratu

acostarse • ohera joan

acostarse • lotaratu

acostarse • lotaratu

acostarse • lotara joan

acostarse las gallinas • otaratu eotaraa otaratzend

acostarse; reclinar, reposar • etzan

acostarse, yacer • etzan (da)

acostu brado; asiduo, rutinario • ohizko

acostu brado; nor al, ordinario • ohiko

acostu braresed; apreciar, desahuciar • etsi

acostu braresed; fa iliarizarse, habituarse • ohitu

acostu braresed; practicar, usar • usatu

acostu brarse • ohitu

acostu brarse • usatu

acostu brarse; adiestrar, avezarse • trebatu

acostumbrar, tener costumbre de, soler • ohi ukan (du, dio)

acostumbrar, tener costumbre de, soler • ohi izan (da, zaio)

acostumbrarse, habituarse • ohitu, ohi, ohitzen (da)

acotado; acotado, acotamiento • ere u

acotado; acotado, acotamiento • barruti

acotado; acotado, acotamiento • esparru

acotar; a ojonar • zedarritu

acotar; a ojonar, bloquear • hesitu

acotar; a ojonar, decidir • xedatu

acotar; a ojonar, definir • mugatu

acotar; a ojonar, definir • zedarritu

acotar; a ojonar, definir • mugatu

acotar; a ojonar, deli itar • zedarriztatu

acotar; a ojonar, deli itar • zedarriztatu

acotar; a ojonar, deli itar • mugarritu

acotar; a ojonar, deli itar • mugarritu

acotar; deli itar • bornatu

ácrata; ácrata • akrata

acre • akre eneurriad

acre; achaque, daño • min

acre; agrio, a argo • garratz

acre eneurriad • akre

acrecentar; aducir, agregar • gehitu

acrecentar; aducir, agregar • gehitu

acrecentar; agrandar, engreirse • hant eud

acrecentar; agrandaresed, alargarse • handitu

acrecentar; agrandaresed, au entar • handitu ehanta handitzend

acrecentar; añadir, au entar • e endatu

acreditar • kreditatu

acreditar; avalar • kreditatu

acreditar; avalar • kreditatu

acreditar; co probar, constatar • egiaztatu

acreedor • hartzekodun

acreedor • merezient

acreedor • hartzedun

acreedor; erecedor • meritudun

acribillar • zauriz josi

acribillar • sakailakatu

acribillar; clavar, coser • josi

acribillar; desbarataresed, exter inar • sakailatu

acrisolar; apurar, depurar • garbitu

acrisolar; apurar, depurar • garbitu

acrisolar; asearesed, dilapidar • xahutu

acristalar • beiraz hornitu

acristalar • beiraztatu

acristalar • beiraz hornitu

acristalar; vidriar, vitrificarse • beiraztatu

acritud; acritud, aflicción • mindura

acro ático • akro atiko

acro ático • akro atiko

acro atismo • akro atis o

acro atismo • akro atis o

acrobacia • akrobazia

acrobacia • akrobazia

acróbata • akrobata

acróbata; acróbata • akrobata

acrobático • akrobatiko

acrobático • akrobatiko

acromo • akro o

acromo • akro o

acrópolis • akropoli

acrópolis • akropoli

acroscópico • makroskopiko

acróstico; acróstico • akrostiko

acrótera • earquitcd akrotera

acrótera • akrotera

ac•stica • akustika

ac•stico • akustiko

acta • akta

acta • akta, agiri

acta • akta

acta de constitución • eraketa-akta, eratzeko akta

acta de la sesión • bilkura-akta, bilerako akta

acta notarial • notari agiri

acta notarial • notari-akta

acta notarial • notari-akta

actinia • aktinia

actinio • aktinio

actinó etro • aktino etro

actinó etro • aktino etro

actitud • Jarrera.

actitud • ekiera

actitud; carácter, índole • jite

actitud, comportamiento, modo de actuación, modo de acción • ekintza-eredu

actitud; disposición, pose • jarrera

actitud fundamental.?? • oinarri ekintza-eredu

actitud, modo de actuación • ekiteko modu

actitud, modo de actuación • ekiteko eredu

actitud negativa • Jarrera ezkor.

actitud, norma de actuación • ekiteko arau. ekiteko arau

actitud pasiva • Jarrera pasibo, jasankor.

actitud permisiva • Jarrera moldaerraz, barkabera.

actitud, proceder, conducta • egikera

actitud represiva • Errepresiozko jarrera, jarrera errepresibo.

activamente • egikorki. egikorki

activamente • aktiboki

activamente • eginkorki

activamente • ekintzaz

activamente, de manera activa • baikorki. baikorki

activar • aktibatu

activar • aktibatu

activar; a enizar • bizitu ebizietuda bizitzend

activar; aligerar, avivar • bizkortu

activar; aligerar, avivar • bizkortu

actividad • lankortasun

actividad • 1. Jarduera, jardun. *Iharduera. 2. Ariketa. 1. Jarduera, jardun. *Iharduera. 2. Ariketa.

actividad • kemen

actividad • aktibotasun

actividad • aktibitate

actividad; acto, confección • egintza

actividad auxiliar • jarduera lagungarri

actividad complementaria • jarduera osagarri

actividad cooperativizada • jarduera kooperatibizatu, kooperatibizatutako jarduera

actividad criminal • Jarduera kriminal.

actividad de combatiente • gudulari-ekintza

actividad (de la) cooperativa • kooperatiba-jarduera, kooperatibaren jarduera

actividad; ejercicio, ejercitación • ariketa

actividad; estí ulo, incidencia • eragintza

actividad física • Gorputz ariketa.

actividad; línea deactuación, enester • iharduera

actividad, obra • eragintza

actividad preventiva • Prebentzio(zko) jarduera, (zerbaiti) aurrea hartzeko jarduera, zerbait ekiditeko jarduera.

actividad productiva • ekoizpen-egiteko

actividad profesional • Lan.

actividad sexual • Sexu jarduera.

Actividades de Control • Kontrol Jarduerak

actividades de ocio • Aisia(ko) jarduerak.

Actividades deportivas • Kirol ekintzak

actividades ilícitas • Legez kontrako jarduerak, legez kanpoko jarduerak; jarduera debekatuak, zilegi ez diren jarduerak, bidegabeko jarduerak.

actividades recreativas y deportivas, deportes • kirolak

activista • ekintzari

activista.?? • kementsu

activista; activista • ekintzaile

activo • leber

activo • ekinezko

activo • baikor. baikor

activo • aktibo

activo • egikor. egikor

activo; activo • ihardule

activo; diligente, diná ico • maratz

activo; diligente, laborioso • langile

activo; entusiasta, voluntarioso • gogatsu

activo; factible, posible • eginkor

activo; laborable • lankor

activo; reiterativo • ekinkor

acto • egimen

acto • egitada

acto, acción, hecho • egintza

acto; conducta, estilo • egikera eegierad

acto de aldad • gaixtakeria

acto de teatro; actuación, insistencia • ekitaldi

acto de ver; exploración, requisa • ikusketa

acto de ver; visibilidad, visión • ikuspen

acto de violencia • bortxa-eginkizun

acto, hecho, acción • egite

actor; actriz • aktore

actor; jugador • jokalari

actriz • aktoresa

actuación • agerkizun

actuación • Jarduera, jokaera, jokabide.

actuación; alarde, de ostración • agerraldi

actuación; co porta iento, directriz • jokabide

actuación comunitaria • Komunitatearen jokaera, erkidegoaren jokaera.

actuación; postura • jokaera

actuación; tarea • iharduketa

actual • gaur egungo

actual • oraindiar

actual • gaur-

actual • presenteko

actual • gaurregungo

actual, de hoy • egungo

actual ente; en el día de hoy, hoy en día eeand • gaur egun

actual; para hoy • gaurko

actualidad • gaurkotasun

actualidad; presente • orainaldi

actualización • gaurkotze

actualización • gaurkotze

actualizar • eguneratu

actualizar • eguneratu

actualizar • gaurkotu

actualizar • oraingotu

actualizar • oraingotu

actualizar • gaurkotu

actualmente • gaur egunean

actuar • ekin (du)

actuar • aritu

actuar • jokatu

actuar; aplicarse, bregar • ihardun

actuar; bregar, desenvolverse • aritu

actuar conahinco • aheleginez ekin

actuar; jugar enagusiekd, portarse • jokatu

actuar, obrar, realizar, proceder, intervenir, influir, tratar • agitu, agi, agitzen (du)

actuario • aktuario

actuario • aktuario

acu ulación • metaketa

acu ulación • aku ulazio

acu ulación; hacinamiento • pilatze

acu ulación; hacinamiento • metatze

acu ulado • metatu

acu ulado • metatu

acu ulador • metagailu

acu ulador • aku uladore

acu ular; agolpar, a ontonarse • multzotu

acu ularesed; a ontonar, arraci arse • multzokatu

acu ularesed; aducir, a ontonarse • metatu

acu ularesed; aducir, agrupar • metatu

acu ularse • aku ulatu

acu ularse • multzatu

acu ularse • aku ulatu

acuarela • akuarela

acuarela • akuarela

acuarelista; acuarelista • akuarelista

acuario; pecera • arrainontzi

acuartelamiento • koartelerapen

acuartelamiento • koartelerapen

acuartelarse • koarteleratu

acuartelarse • koartelera bildu

acuartelarse • koartelera bildu

acuartelarse • koarteleratu

acuático • uretako

acuático • akuatiko

acuático • uh-

acuático; acueo, acuífero • ur-

acuchar; expri ir, anosear • lauskitu

acuchillador • ezorud leuntzaile

acuchillador ezorud; bruñidor, pulidor • leuntzaile

acuchillar • ganibetadaekd e an

acuchillar • ganibetada e an ekd

acuchillar • sastaetuda eganibetazd

acuchillar • leuneduda ezoruad

acuchillar eganibetazd; apuñalar, pinchar • sastatu

acuchillar ezoruad; afinar, alisar • leundu

acuciar • bultzatu

acuciar; apre iar, extorsionar • behartu

acuciar; apre iar, úliburu bat behar dut ö necesito un libro • behartu

acuciar; arrear, azuzar • zirikatu

acuciar; arrear, azuzar • zirikatu

acuciar; atraer, e pellar • bultzatu

acudir; agarrar, atrapar • heldu

acudir; atrapar • heldu

acudir; avecinar • etorri

acudir; avecinar, di anar • etorri

acudir; dese bocar, dirigirse • ra jo e-ra jod

acudir, ir • jo (du)

acueducto • akueduktu

acueo • urezko

acueo • urtar

acueo; acuoso, jugoso • urtsu

acuerdo • elkar aditze

acuerdo; agrupación, alianza • elkargo

acuerdo; alianza, arreglo • itun

acuerdo; alianza, avenencia • hitzar en

acuerdo; alianza, convenio • egiune

acuerdo; arreglo, entente • akordio

acuerdo; contrato, negociación • tratu

acuerdo, convenio, pacto • akordio

acuerdo de asociación • elkartzeko erabaki

acuerdo de expulsión • kanporatzeko erabaki

acuerdo social (de la cooperativa) • kooperatibaren erabaki

acuífero; acuoso • urdun

acumular, reunir, amontonar • moltzazu, moltza, moltzatzen (du)

acunar • sehaska kulunkatu

acunar • sehaska kulunkatu

acunar • ri eragin e-ri eragind

acuñación • txanpongintza

acuñación • txanpongintza

acuñador • txanpongile

acuñador • txanpongile

acuñar • txanpondu

acuñar; onetizar, troquelar el dinero • txanpondu

acupuntura • akupuntura

acupuntura • akupuntura

acurrucado • kukuriko

acurrucado; agachado, callado • uzkur

acurrucarse • kukubilkatu

acurrucarse • kukubilkatu

acurrucarse • kukuriko jarri

acurrucarse • kuzkurtu ekuzkura kuzkurtzend

acurrucarse • kokorikatu

acurrucarse • kokorikatu

acusable • salakizun

acusable; denunciable • salagarri

acusación • Akusazio, salaketa.

acusación • salapen

acusación • akusazio

acusación • akusa endu

acusación; afable, denuncia • salo

acusación; delación, denuncia • salakuntza

acusación; denuncia • saladura

acusación, denuncia • salakuntza

acusación; denuncia • salaketa

acusación popular • Herri akusazio, herri salaketa.

acusado, -a • Akusatu, salatu.

acusado; acusado • akusatu

acusado; OMU destacado, gallito • nabar en

acusador • akusatzaile

acusador • akusari

acusador, chivato • salati

acusador; delator, denunciante • salatari

acusador; denunciante, denunciante • salatzaile

acusador, fiscal, denunciador, denunciante • salatari

acusar; achacar, atribuir • leporatu

acusar; achacar, echar en cara • aurpegiratu

acusar; chivaresed, delatar • salatu

acusar; chivaresed, delatar • salatu

acusar; denunciar • akusatu

acusar; denunciar • akusatu

acusar; hechar en cara • eaurpegiratueaurpegiraetudaaurpegiratzend

acusativo; acusativo • akusatibo

acuse de recibo • jaso izanaren agiri

acusica; acusica • kondakatilu

acusica; acusica, chivato • salati

acusón; capcioso, traidor • azpizapo

acústico • akustiko

ad inistración • ardurapen

ad inistración; úad inistrazio-kargu bat ö un cargoad inistrativo • ad inistrazio

ad inistrador • ad inistratzaile

ad inistrador • ad inistratzaile

ad inistrar • ad inistratu

ad inistrar • ad inistratu

ad inistrar • ad inistratu

ad inistrativo • ad inistrari eizcd

ad inistrativo • ad inistrari

ad inistrativo; ad inistrativo, gestor • kudeatzaile

ad inistrativo; ad inistrativo, oficinista • bulegari

ad inistrativo; úad inistrazio-kargu bat ö un cargoad inistrativo • ad inistrazio-

ad irable; aravilloso, portentoso • miragarri

ad irable; aso broso, chocante • harrigarri

ad irable; pas oso, prodigioso • miresgarri

ad irablemente • miresgarriki

ad irablemente • miresgarriro

ad irablemente • miragarriki

ad iración • ederrespen

ad iración; aravilla • miresgarritasun

ad iración; aso bro, desconcierto • harridura

ad iración; aso bro, espanto • espantu

ad iración; portento • mirespen

ad iración; sorpresa • mira

ad irador; ad irador • mireste

ad irándose; OMYad irándose • miraz

ad irar; alabar, co placerse • ederretsi

ad iraresed; apreciar, extrañarse • miretsi

ad iraresed; aso brar • espantatu

ad iraresed; aso brar, desconcertarse • harritu

ad iraresed; aso brar, desconcertarse • harritu

ad iraresed; aso brar, extrañarse • espantatu

ad iraresed; indagar, revisar • miratu

ad irarse • miraritu

ad irarse • miretsi

ad irarse • miratu

ad irarse • mireritzi

ad irarse • mireritzi

ad irarse; quedarse boquiabierto, quedarse estupefacto • harri eta zur geratu

ad isible • ad itagarri

ad isible • ad itigarri

ad itancia • ad itantzia

ad itir • ad ititu

ad itir • ad ititu

ada antino • dia antezko

ada antino; dia antino • dia antezko

adagio • adagio

adagio; proverbio, refrán • atsotitz

adalid; antecedente, líder • aitzindari

adalid; dirigente, jefe • buruzagi

adaptabilidad • moldapen

adaptable • adaptagarri

adaptable; oldeable • moldagarri

adaptación • adaptaketa

adaptación • moldaera

adaptación • Egokitze, egokitzapen; moldatze.

adaptación • adaptazio

adaptación al medio • Ingurunera egokitze.

adaptación del organismo a la sustancia • Organismoa gai batera egokitze.

adaptación estatutaria • estatutuak egokitze, estatutuen egokitzapen

adaptación social • Gizartera egokitze.

adaptador • egokitzaile

adaptador; ajustador • egokitzaile

adaptar; adiestrar, avezarse • gaitu

adaptar, hacer concordar, poner de acuerdo • adostu, ados, adosten (du)

adaptar; proporcionar • adiutu eadiutzena adiud

adaptaresed; adecuaresed, ajustar • egokitu

adaptaresed; ar ar, efectuar • egin

adaptarse • adaptatu

adaptarse • adaptatu

adaptarse a • -ekin apailatu, apaila, apailatzen (da). -ekin apailatu, apaila, apailatzen (da)

adaptarse a un sitio • bertakotu

adaptarse, concordar, quedar de acuerdo • adostu, ados, adosten (da)

adaptarsea un sitio; a bientar, a oldarsea un lugar • bertakotu

adarga • adarga

adarga • adarga

adcribirse; dar el no bre, deno inar • izena e an

addenda • addenda

ade án; a ago, finta • keinu

ade án; ade ñan, e ble a • seinale

ade án; conjetura, distintivo • aieru

ade án; gesto, guiño • i intzio

ade ás • gainera

ade ás; por otra parte • bestalde

adecentar; aparentar, configurar • itxuratu

adecentar; peinarse • orraztatu

adecuabilidad • egokitasun

adecuabilidad; adecuación, conveniencia • egokitasun

adecuación • baterakotasun

adecuada ente; oportunamente • egokiro

adecuadamente • egokiro

adecuado; ajustado, apropiado • egoki

adecuado, apropiado • aurki. aurki

adecuado; apropiado • beteko

adecuado; apto, OMc quién • nor

adecuado; garboso, ajo • jaseko

adecuar, acomodar • egokitu (du)

adecuaresed; afectar, atribuir • ri egon e-ri egond

adecuaresed; afectar, atribuir • ri e-ri egond

adefesio; defor e, feo • itsusi

adefesio; ensensato, informe • itxuragabe ekod

adeja • astalko

adeja • astari

adeja de hilo • hari- ataza

adelanta iento; progresión • aurreratze

adelantado; próspero • aurreratu

adelantamiento • aurreratze

adelantar • aurreratu

adelantaresed; ahorrar, avanzar • aurreratu

adelantaresed; ahorrar, avanzar • aurreratu

adelantaresed; avanzar • aurrea hartu

adelantaresed; avanzar, to ar la delantera • aurrea hartu

adelantaresed; precipitar, prosperar • aitzindu

adelantaresed; úaitzinean duzu ö lo tiene • aitzindu

adelante • aitzina

adelante • aurrera

adelante; delante, úaitzinean duzu ö lo tiene • aitzin

adelante, hacia adelante • aitzinat

adelante. hacia delante • aurrerat

adelanto; anticipo • aurrerakin

adelanto; avance, OME desarrollo positivo • aurrerabide

adelanto; avance, progreso • aurrerakuntza

adelgaza iento; delgadez, escasez • mehetasun

adelgaza iento; enflaqueci iento, extenuación • argaltze

adelgaza iento; enflaquecimiento • flakatze

adelgazamiento • estutze

adelgazamiento • mehetxe

adelgazamiento • Argaltze, mehetze.

adelgazamiento • mehartasun

adelgazante • mehagarri

adelgazante • argaltzaile

adelgazante • Argaltzaile, mehetzaile, argalgarri; mehetzeko gai, argaltzeko gai.

adelgazante • argalgarri

adelgazar • mehatu

adelgazar • mehatu

adelgazar • mehartu, mehar, mehartzen (da)

adelgazar; afilar, enflaquecer • mehetu

adelgazar; debilitaresed, enflaquecer • argaldu

adelgazar; debilitarse • argaldu

adelgazar; decorar, volverse esbelto • liraindu

adelgazar; enflaquecer • melartu e elaretuda elartzend

además • gainera

además de • ez ezik

además de, aparte de • -z gainera

además de, aparte de • -z bertzalde

además de esto, aparte de esto • huntaz gainera

adentraresed; ahondar • sakondu

adentraresed; ahondar, profundizar • sakondu

adentraresed; entrañar, ingresar • barruratu

adentrarse • barruratu

adentrarse; ahondar, ingresar • barrendu

adentro • an e-an barnad

adentro • barrura

adentro • an barna e-an barnad

adepto; adepto, adicto • kide

adepto; adepto, gregario • jarraitzaile

adera de boj • ezpelki

adera de fresno • lizarki

adera de haya • pagoki

adera de níspero • mizpiraki

adera de roble • harizki

adera deabeto • izaiki

adera elad • zura

adera en; viguería • zuraje

aderero • zur-

aderezado; guisado • apailatu

aderezar • antolatu

aderezar • paratu

aderezar; adobar, arreglarse • apailatu

aderezar; aviaresed, disponer • prestatu

aderezar; aviarse • prestatu

aderezar; avituallaresed, proveerse • errekaitatu

aderezar; avituallarse • errekaitatu

aderezar; colocar, poner • paratu

aderezar; disponer, encuadrar • antolatu

aderezo • para endu

aderezo; adorno, decorativo • apaingarri

aderezo; arreglo, decoración • apainketa

aderezo; preparación, preparado • prestaketa

adeudar; deber • zordun izan

adeudar; deber, tener deudas • zor izan

adeudo • zorketa

adeudo • zorketa

adherencia • Itsaspen, atxikimendu.

adherencia; adhesión, adscripción • atxeki endu

adherencia; adhesión, conexión • atxekidura

adherencia al tratamiento • Sendabideari zaion itsaspen.

adherente • atxekigarri

adherente • itsasgarri

adherente; adhesivo, adhesivo • eranskor

adherente; adhesivo, adhesivo • itsaskor

adherido; arraigado, pegado • itsatsi

adherir • lotarazi

adherir; adjunto, adscribirse • atxeki

adherir; agarrar • itsatsi

adherir; agarrar, arraigar • itsatsi

adherir; aglutinar, agregar • erantsi

adherir; aglutinar, agregar • erantsi

adherir; agregar, añadir • iratxeki

adherir; juntaresed, sujetar • lotarazi

adherirse a, agregarse a • -i atxiki, atxik, atxikiten (zaio)

adhesión • kide egite

adhesión; prendimiento • itsaspen

adhesivo; adhesivo, suple entario • eransgarri

adi ensional • adi entsional

adi ensional • adi entsional

adia antar • dia antatu

adia antar • dia antatu

adia antar • dia antatu

adiabático • adiabatiko

adiabático • adiabatiko

adicción • 1. [situación] Zaletasun. 2. [situación] Mendekotasun. 3. [acción] Zaletze.

adicción a las drogas • 1. Drogazaletasun. 2. Drogamendekotasun. *Drogramenpekotasun.

adicción; apego, devoción • eraspen

adicción conductual • Jokabide (baten) mendekotasun.

adición • adizio

adición; adicional • iratxetura

adición, añadidura • eranski

adición; au ento, recaída • berretura

adición; su a • batuketa

adicional; co ple ento, co plenentario • osagarri

adicional; co ple ento, ejecutable • betegarri

adicto • ri atxeki e-ri atxekid

adicto, -a • 1. Zale, atxiki. 2. Mendeko.

adicto; adicto, aficionado • zale

adicto; adosar • ri e-ri atxekid

adicto; defensor • ren aldeko e-ren aldekod

adicto; fiel, leal • leial

Adicto,-a a las Drogas por Vía Parenteral (ADVP) • Zainetatik Sartzeko Drogei Atxikia (ZSDA).

adiestra iento; co petencia, idoneidad • trebabide

adiestra iento; destreza, pericia • trebakuntza

adiestra iento; do a, educación • hezkuntza

adiestrador; do ador • hezle

adiestrador; do ador, educador • hezitzaile

adiestramiento • treinatze

adiestrar • treinatu, treina, treinatzen (du)

adiestrar; a aestrar, avezarse • hezi

adiestrar; a aestrar, avezarse • hezi

adiestrar; avezarse • trebatu

adiestrarse, criarse, formarse, educarse • hazi (da)

adina ia • e edcd adina ia

adinerado • dirudun

adiós • adio

adiós; ave ebegiruned, despedida • agur

adiós; despedida • adio

adiós; despedida • azken agur

adiposo • adiposo

adiposo; fritada, fritanga • koipetsu

adiposo; gordo, grueso • gizen

adiposo; grasiento, antecoso • gantzatsu

adiposo; graso • koipezko

adiposo; ping±e • gizentsu

adita iento; pegote, re iendo • ezarki

aditamento • eranski

aditivo • batukor

adivinable • igarterraz

adivinable • igarterraz

adivinación • igartzapen

adivinación • igarkuntze

adivinación; ag±ero, auspicio • aztikeria

adivinanzas ejugandoad; adivinanzas ejugandoad • papaitaka

adivinar; augurar, predecir • igar erid

adivinar; presagiar, profetizar • aztiatu eaztiaa aztiatzend

adivino; agorero, brujo • azti

adjetivación • adjektibazio

adjetivación • adjektibakuntza

adjetival • adjektibozko

adjetival • adjektibozko

adjetivar • adjektibatu

adjetivar • adjektibatu

adjetivar • adjektibatu

adjetivo • izenlagun

adjetivo; adjetivo • adjektibo

adjudicación del haber social • baltzuaren ondasunak banatze, sozietatearen ondasunak banatze

adjudicar; asignar, atribuir • esleitu

adjudicar; atribuir • adjudikatu

adjudicar; atribuir • adjudikatu

adjudicarse; adueñarse, apoderarse • jabetu

adjuntía • atxikitza

adjunto; adyacente, allegado • ondoko

Adjunto del Ararteko • Arartekoaren ondokoa

adjunto; lateral, li ítrofe • alboko

adlativo; adlativo • adlatibo

ad•ltero • adulteriogile

administración • 1. Emate, banatze. 2. Hartze. 3. Hornitze.

administración de heroína • 1. Heroina emate. 2. Heroina hartze 3. Heroinaz hornitze.

Administración de Tributos Locales • Toki Zergen Administrazio Zerbitzua

Administracion Descentralizada • Administrazio Deszentralizatua

Administración Institucional • Administrazio Instituzionala

administración inyectable • Injektatzeko gaia emate.

administración oral • Ahotik hartzeko gaia emate.

administrador único • administratzaile bakar

admirable • ederresgarri

admiración, asombro, maravilla • mirespen aldi

admirarse, maravillarse • miraritu, mirari, miraritzen (du)

admisión • 1. Onartze, hartze. 2. Onarpen, onespen. 3. Harrera. Admisión de menores en establecimientos públicos = Toki publikoetan adingabeko pertsonak onartzea.

admisión hospitalaria • Ospitalean onartze.

adobar • adobatu

adobar • adobatu

adobar; arreglaresed, aviarse • apailatu

adobar; aviaresed, condi entar • maneatu

adobe • pezu eadreilu erre gabead

adobe • pezu eadreilu erre gabead

adobe eadreilu erre gabead • pezu

adobo; disposición, guiso eprestaketad • apailu

adocenado • arrunt

adocenado; banal, burdo • arrunt

adoctrinamiento • doktrina endu

adoctrinamiento • doktrina endu

adoctrinar • doktrinatu

adoctrinar • doktrinatu

adoctrinar • doktrinatu

adolecer • peitu ukana e-rend

adolecer • peitu ukan e-rend

adolecer; falta • falta izan

adolescencia • nerabetasun

adolescencia • 1. Nerabetasun. 2. [tiempo] Nerabezaro. 3. [grupo] Nerabeak.

adolescencia • adoleszentzia

adolescencia; ocedad • nerabezaro

adolescente • adoleszente

adolescente • Nerabe.

adolescente; adolescente, criado • nerabe

adolescente; adolescente, mozalbete • gaztetxo

adolescente; joven, ancebo • gazte

adona ei agend • madona

adondequiera, a cualquier parte • edonora

adondequiera que, a cualquier parte que.?? • norat ere... -arren

adopción • tzat hartze e-tzat hartzed

adopción • tzat e-tzat hartzed

adopción; alternativa, disyuntiva • aukera

adopción; expugnación, to a • hartze

adoptable; arbitrario, OME de ser elegido • hautagarri

adoptable; elegible • aukeragarri

adoptable; expugnable • hargarri

adoptar • hautatu

adoptar • alabatzat hartu

adoptar • se etzat hartu

adoptar • alabatzat hartu

adoptar • se etzat hartu

adoptar • se etzat hartu

adoptar; elegir, entresacar • hautatu

adoptar; elegir, escoger • aukeratu

adoptar; úerostekoaukera nuen ö tuve ocasión de co prarlo, úaukera onean ö en buenas condiciones • aukeratu

adoptivo • tzako e-tzakod

adoptivo; hijastro, hijo • semeorde

adoptivo; hijo, hijo adoptivo • semetzako

adoptivo; ú-ren ordez ö en lugar de • orde e-orded

adoquín • lauza

adoquín; losa, loseta • lauza

adoquinado; adoquinado • lauzadura

adoquinar • lauzatu

adoquinar • lauzatu

adoquinar; e pedrar, enlosar • lauzatu

adoquinar; e pedrar, petrificar • harriztatu

ador ecedor • loeragile

ador ecedor • loeragile

ador ecer • gozatu

ador ecer • lo eragin

ador ecer; atenuar • e atu

ador ecer; disfrutar, dulcificar • gozatu

ador ecerse • lo geratu

ador ecerse • loak hartu

ador ecerse • lokartu

ador ecerse • lo geratu

ador ecerse; a odorrarse, dor irse • lokartu

ador ecerse; conciliar el sueño, dor irse • loak hartu

ador eci iento; decai iento, entorpecimiento • hildura

ador eci iento; generación • sorrera

ador idera • lobelar

ador ilarse; aletargarse, a odorrarse • lloku atu eloku aetuda loku atzend

adorable • adoragarri

adorable • adoragarri

adoración • gurtzapen

adoración • adorazio

adoración; rendib•, reverencia • gur

adorador • jauresle

adorador • gurtzaile

adorador • adoratzaile

adorar • jauretsi

adorar • adoratu

adorar • jauretsi

adorar • adoratu

adorar; hacer reverencias, reverenciar • gurtu

adormecerse, dormirse • lokartu, lokar, lokartzen (da)

adormecimiento de algún miembro • hildura

adormidera • Lo-belar, opio belar (Papaver somniferum).

adornar • edergailuztatu

adornar • edergailuztatu

adornar; arreglaresed, e bellecerse • ederreztatu

adornar; arreglarse • ederreztatu

adornar; atenuar, decorar • edertu

adornar; decorar • edertu

adornar, engalanar, decorar, ornamentar, acicalar, aderezar, paramentar, embellecer, preparar, disponer, arreglar • apaindu, apain, apaintzen (du)

adornar; her osear, perfeccionar • lberregindu eberregina berregitend

adorno • berrindura

adorno; arreglado, atavio • apain

adorno; decorado • apaingailu

adorno; e bellecedor, excusa • edergarri

adorno; floritura, her oseador • apaindura

adorno; her oseador • edergailu

adosar • ondoan jarri

adosar • kri atxeki e-ri atxekic ondoan jarreidd

adquirir • erosi

adquirir; adueñarse • az jabe e-az jabeetudd

adquirir; adueñarse • az jabe e-az jabedtu

adquirir; asi ilar, atribuirse • beretu ebereetuda beretzend

adquirir; co prar, sobornar • erosi

adquirir, hacer suyo, asimilar, conquistar, acaparar • beretu, bere, beretzen (du)

adquirir, obtener • guretzakotu (du)

adquirirse, ser adquirido • beretu, bere, beretzen (da)

adquisición; apropiación, ocupación • jabetze

adquisición; ganancia, granjeo • lorpen

adquisición; redención • erospen

adral • hesi

adral; adral, tejido de seto • gereta

adral del carro • gurtesi

adrastra • a aorde

adrastra • ugaza a

adrastra • a aizun

adre; a á, ú • a a

adrenalina • adrenalina

adrenalina • adrenalina

adrenalina • Adrenalina, epinefrina.

adrépora • madrepora

adrigal • madrigal

adrileño; atritense • madrildar

adrina • a abitxi

adrina; ú • a a-besoetako

adroñal • gurbizti

adroño • gurbitz

adrugada • argixinta

adrugada; añana • goizalde

adrugador; añanero • goiz txori elangiled

adrugador; precoz, te pranero • goiztar

adrugar • goiz jaiki

adrugón • goiz jaikitze

adscribiresed; aferrarse, agarrar • lot eud

adscribiresed; aferrarse, agarrar • loteud

adscribirse • ri lot e-ri lotd eud

adscribirse • ri lot e-ri loteudd

adscribirse • adskribatu

adscripción • adskripzio

adscripción; afecto, a arra • lotura

adsorción • adsortzio

aduana • aduana

aduanero; aduanero • aduanari

aducir; aflorar, apuntar • agertu

aducir; aflorar, apuntar • agertu

aducir; aludir • aipatu

aducir; aludir, encionar • aipatu

aducir; aportar • ekarri

aducir; aportar, originar • ekarri

adueñamiento, apoderamiento, apropiación • jabetze

adueñarse • -az jabetu

adueñarse; atribuirse • jabe egin

adueñarse de, apoderarse de, apropiarse de • jabetu, jabe, jabetzen (du)

adulación; alago, ca elo • lausengu

adulación; elosidad, zala ería • eztikeria

adulación, jactancia.?? • labankeria

adulación; lisonja, zala ería • zaplanderia

adulación; requiebro, zala ería • zurikeria

adulación; zala ería • lausengaldi

adulación; zala ería • koipekeria

adulación; zala ería • losintxa

adulador • lausengatzaile

adulador; e bustero, lisonjero • zaplandari

adulador; la eculos, lisonjero • loseeidntxari

adulador; pelotillero, zala ero • koipatsu

adular • lausengatu

adular • zurikatu

adular • labaindu, labain, labaintzen (du)

adular • koipatu

adular; blanquear, disculpar • zuritu

adular; dar coba • koipatu

adular; dar coba, engañar • loseeidntxatu

adular; galantear, hacer la pelotilla • lausengatu

adular; halagar, lisonjear • zurikatu

adular; ú • zuritu

adulteración • Faltsutze, aizuntze.

adulteración • faltsuztapen

adulteración; falsedad • faltsutasun

adulterado, -a • Faltsutu, aizundu.

adulterador • faltsuztaile

adulterador; falsario, falsificador • faltsutzaile

adulterar • adulterio egin

adulterar • faltsuztatu

adulterar; co eteradulterio • ezkontza lohitu

adulterar; falsear, falsificar • faltsutu

adulterino • adulteriozko

adulterino • adulteriozko

adulterio • adulterio

adulterio • adulterio

adúltero • adulteriogile

adulto, -a • (Pertsona) heldu, nagusi.

adulto; adulto, aduro • heldu

adulto; adulto, amo • nagusi

adulto; conte poráneo, de edadavanzada • adineko

adura ente; sazonadamente • u oki

aduración • u atze

aduración • zoritze

aduramente • heldutasunez

adurar ede asiadod • lirindu

adurar; sazonar • zoritu

adurar; sazonar • u otu eu oetuda u otzend

adurez • u otasun

adurez • heldutasun

adusto; antipático, lóbrego • betilun

adusto; arido, árido • siku

adusto; árido, seco • lehor

adusto; arisco, basto • zakar

adusto, huraño • mokor

adusto, huraño • mokortu

advenedizo; in igrante • etorkin

advenedizo; recién venido • etorberri

adveni iento; asistencia, avenida • etorrera

adveni iento; venida • etorpen

adventicio • adbentizio

adventicio • arrotza

adventicio; agregado, anexo • erantsi

adventismo • adbentis o

adventismo • adbentis o

adventista; adventista • adbentista

adverbial • adberbiozko

adverbial • adberbiozko

adverbio • adberbio

adverbio • adberbio

adversario; adversario, adverso • kontrako

adversario; adverso, antagonista • kontrast

adversario; antagónico, contrario • etsai

adversario; encontrado, litigante • aurkari

adversario; ene igo epertsona batenad, rival • izterbegi

adversario; opositor, rival • kontrario

adversidad • makurraldi

adversidad; arqueado, astuto • makur

adversidad, contratiempo • makur

adversidad; desdicha, desgracia • zorigaitz

adversidad; desgracia, fiebre inter itente • elgaitz

adversidad; dificultad, engorro • eragozpen

advertencia • aberti endu

advertencia; a onestación, anotación • ohar

advertencia; a onestación, aviso • abisu

advertencia acústica • hots-ohartarazpen

advertencia; anotación, atención • oharkera

advertencia; anotación, aviso • oharpen

advertencia; arreglo, avenencia • abeniko

advertencia, aviso • gaztigu

advertencia manual • eskuekin egin daitekeen ohartarazpen, eskuzko ohartarazpen

advertencia, nota, observación, aviso, anotación • ohartzapen

advertencia óptica • ikus daitekeen ohartarazpen, ikus-ohartarazpen

advertir • ohartaazi

advertir • konturatu

advertir; a onestar, anotar • ohartarazi

advertir; apercibir • abertitu

advertir; apercibir • abertitu

advertir; atildar, evidenciar • nabaritu

advertir; atildar, úoso pertsona nabaria da ö es una persona uy significativa • nabaritu

advertir; caer en la cuenta, notar • konturatu

advertir, hacer observar, anotar, avisar • ohar-arazi (du)

advertir la maniobra • maniobraz ohartarazi

advertir, notar, observar, anotar, avisar • ohartu, ohar, ohartzen (du, dio)

advertir; preocuparesed, reparar • kontu egin

advertir; rentar, reparar • erreparatu

advertirse, observarse, percibirse, manifestarse, aparecer, hacerse notorio, evidente o manifiesto • nabaritu, nabari, nabaritzen (da,zaio)

adviento • adbentu

adviento • adbentu

advocación • adbokazio

advocación • adbokazio

ADVP (Adicto, -a a las Drogas por Vía Parenteral) • ZSDA (Zainetatik Sartzeko Drogei Atxikia).

adyacente; anejo, anexo • alda eneko

adyacente; inherente • datxekon

aeración; aireación, oreo • aireztapen

aerador • aireztagailu

aerador • aireztagailu

aéreo • airetiko

aéreo • aire-

aéreo • airezko

aéreo; equiparable, parecido • aireko

aero etría • aero etria

aero etría • aero etria

aeró etro • aero etro

aeró etro • aero etro

aero odelismo • aero odelis o

aero odelismo • aero odelis o

aerobio; LM^aerobio • aerobio

aerob•s • aerobus

aerobús • aerobus

aerodeslizarse • aeroirristatu

aerodeslizarse • aeroirristatu

aerodiná ica • aerodina ika

aerodiná ica • aerodina ika

aerodiná ico • aerodina iko

aerodiná ico • aerodina iko

aeródro o; aeropuerto • aerodro o

aeródromo • aerodro o

aerolínea • airelinea

aerolínea • airelinea

aerolito • aerolito

aerolito • aerolito

aerología • aerologia

aerología • aerologia

aeronauta; aeronauta • aeronauta

aeronáutica • aeronautika

aeronáutica • aeronautika

aeronave • aireuntzi

aeronave • aireuntzi

aeronave • aireontzi

aeroplano • aeroplano

aeroplano • aireplano

aeroplano • abioi

aeroplano; avión, avioneta • hegazkin

aeropuerto • aireportu

aeropuerto • aireportu

aerostato • aerostato

aerostato • aerostato

aestra • maistra

aestría • maisutasun

aestría; agisterio • maisugo

aestría; agisterio, oficio de aestro • maisutza

aestro de escuela; úkazetaritza eskola ö escuela de periodis o, úeskolara huts egin du ö ha faltadoa clase • eskola- aisu

aestro; preceptor, profesor • maisu

afa ado • fa atu

afa ado; célebre, fa oso • izendun

afa ado; esclarecido, fa oso • sonatu

afa ado; fa oso, entado • fa atu

afa ado; fa oso, fastuoso • ospetsu

afa ado; preclaro • entzutedun

afabilidad; deferencia, galantería • adeitasun

afable • adikor

afable; a able, apacible • apatz

afable; alegre, risueño • arrai

afable; calderilla, dócil • xehe

afable; cándido, ingenuo • xalo

afable; deferente, galante • adeitsu

afable; fértil, productivo • malats

afable; noble • mazal

afablemente, alegremente • arraiki

afablemente, suavemente • laxoki

afán • joran

afán • afan

afán; a bición, anhelo • antsia

afán; aleta dorsal de los peces, entusiasmo • su

afán; ansia, ansiedad • lehia

afán; apetencia, deseo • desira

afán; e peño, esfuerzo • ahalegin

afán; instinto, olfato • su a

afanándose; OMYafanándose • afanean

afanándose; OMYafanándose • ahaleginetan

afanar • xorkatu ep lapurtud epopcd

afanar • txohitu epopcd

afanar • afandu

afanar • afandu

afanar; desvivirse • eginahalak egin

afanar; desvivirse, e peñarse • ahalegindu

afanar; úahalegin handiak egiten ditu ö tiene uchaaplicación • ahalegindu

afaníptero; LM]afaníptero • afaniptero

afanosamente • jo eta ke

afanoso • ahalegintsu

afanoso; intranquilo, preocupado • grinati

afanoso; pasional • grinatsu

afasia • e edcd afasia

afásico • afasiko

afásico • afasiko

afe inado • maritxu

afe inado; arica, ariquita ee aku een anerak dituen gizonad • maritxu

afe inarse • e alditu

afe inarse • e agizontu

afe inarse • e alditu

afe inarse • e agizontu

afeador • itsusgarri

afear; deslucir, des ejorar • zatartu ezataretuda zatartzend

afearesed; defor ar, deslucir • ezaindu

afearesed; desfigurar, deslucir • itsusitu

afearse • itsusitu

afearse • itsustu

afearse • ezaindu

afearse • itsustu

afección • sentipen

afección • maitazarre

afección • Gaixotasun, eritasun.

afección; amor • maitakari

afección; co ezón, deseo • nahikari

afección,simpatía • nahikari

afectación • arazeria

afectación; autoridad, entonación • larderia

afectación; con oción, e oción • zirrara

afectado • martin-harro

afectado • plantazko

afectado • kili-kolo

afectado; afectar, agredir • jo

afectado; arrogante, autosuficiente • harroputz

afectado; dejada epilota jokoand, retoque • ukitu

afectado; dolorido, rancio • mindu

afectado; falaz, falso • gezurrezko

afectado; falaz, ficticio • itxurazko

afectar • afektatu

afectar • afektatu

afectar • hunkitu

afectar; agitado, agitar • eragin

afectar; aguantar, hacer decir • erasan

afectar; aludir • ukitu

afectar; aludir, palpar • ukitu

afectar; atribuir • ri joan e-ri joand

afectar; atribuir, incu bir • ri e-ri joand

afectar; e ocionar, i presionar • hunkitu

afectar; notar, percibir • sentitu

afectarse • sentikortu

afectarse • sentikortu

afectarse; sensibilizar • sentikortu

afectividad • 1. Afektibitate. 2. Amultsutasun.

afectividad • afektibitate

afectividad; sensibilidad, susceptibilidad • sentiberatasun

afectivo • afektuzko

afectivo • afektibo

afectivo • hunkior

afectivo; e ocionable, e otivo • hunkibera

afectivo-a • 1. Afektibitatezko. 2. Amultsu, txeratsu.

afecto • afektu

afecto • hunki endu

afecto; a abilidad, amor • maitasun

afecto; amor • a odio

afectuosa ente; sentidamente • bihotzez

afectuosamente • xeraz

afectuosamente • maitasunez

afectuoso • maitasunezko

afectuoso, cordial, de corazón • bihotzetiko

afectuoso; entrañable • bihotzeko

afeitar • bizarra oztu

afeitaresed; rasurar • bizarra kendu

afeitarse • bizarra kendu

afeitarse • bizarra egin

afelio • eastrocd afelio

afelio • afelio

aféresis • elingcd aferesi

aféresis • aferesi

aferrada ente; dura ente, reciamente • gogorki

aferrada ente; estricta ente, propiamente • hertsiki

aferrarse • intsigitu

aferrarse • intsigitu

aferrarse; afianzarse • senpert eud

aferrarse; afianzarse • senperteud

aferrarse; e pecinarse, endurecerse • gogortu

aferrarse; úo • gogortu

afghano • afganistandar

afghano ehizkuntzad • afganera

afia • mafia

afianza iento; estabilidad, estabilización • finkotasun

afianzado • finko

afianzado; estable, fijo • finko

afianzador; estabilizador, fijador • finkatzaile

afianzador; estabilizador, fijador • finkagarri

afianzador; estabilizador, fijador • finkagailu

afianzamiento • finkotasun

afianzar • lfinkarazi efinkaraza finkaraztend

afianzaresed; arraigaresed, asentarse • finkatu

afianzaresed; arraigaresed, asentarse • finkatu

afianzaresed; arraigaresed, basarse • errotu

afianzaresed; arraigarse • errotu

afianzarse • oinarritu

afianzarse; basaresed, ci entar • oinarritu

afición • zaletasun

afición • zaletasun

afición; apego, inclinación • zaletasun

afición; aportación, fluidez e intzatzeand • ekarri

aficionado • zale

aficionado a • -zale

aficionado a, apegado a • -koi

aficionado a la apicultura • erlazale

aficionado a la miel • eztizale

aficionado a los toros • zezenzale

aficionado al arte • artezale

aficionado al arte • ertizale. edertizale

aficionado al vino • ardankoi

aficionadoa la iel • eztizale

aficionadoa los toros • zezenzale

aficionadoal vino; alcohólico, alcohólico • ardankoi

aficionadoal vino; bebedor, soplador • ardozale

aficionaresed; apetecer • guratu

aficionaresed; apetecer • guratu

aficionaresed; apetecer • guraritu

aficionarse • zaletu

aficionarse • zaletu, zale, zaletzen (da)

aficionarse • zaletu

afijo • hizki

afijo; letra, partícula • hizki

afilado • zorrotz

afilado, agudo • zorrotz

afilado; agudo, exigente • zorrotz

afiladoal partido; aliado • alderdikide

afilador • zorrotzaile

afilador • zorrotzaile

afilamiento • zorroztura

afilamiento • zorroztura

afilar, agudizar, sacar punta • zorroztu, zorrotz, zorrozten (du)

afilar; aguzaresed, despuntar • zorroztu

afilar; aguzaresed, úbegi zorrotz-zorrotzak ditu ö tiene ojos de lince • zorrotzi

afilar; aguzaresed, úbegi zorrotz-zorrotzak ditu ö tiene ojos de lince • zorrotzi

afilar; aguzarse • zorroztu

afiliación • kidetza

afiliación • afiliazio

afiliación, reunión, alianza, agrupación, concentración, adhesión, asociación • kidetze

afiliado • afiliatu

afiliado • afiliatu

afiliaresed; identificar, igualar • kidetu

afiliarse • afiliatu

afiliarse • kidetu

afiliarse • filiatu

afiliarse; e padronar, enrolar • ierroldetu eerroldeetuda erroldetzend

afín; coetáneo, conte poráneo • kideko

afín; equiparable, parecido • iduriko

afín; pariente • ahaide

afinador • afinatzaile

afinador • afinatzaile

afinar • afinatu

afinar • afinatu

afinar; alisar, aliviar • leundu

afinar; debastar, elaborar • findu

afinar; úaho fina du ö tiene buen paladar • findu

afinidad • afinitate

afinidad; in inencia, proxi idad • hurbiltasun

afinidad; se ejanza • kidetasun

afir ación • baiezpen

afir ación; aseveración • baiezpen

afir ar; aseverar • baieztu

afir ar; aseverar • baieztu

afir ar con juramento • izineztatu ezizeztaetuda zineztatzend

afir arse • ber atu

afir arse; apoyar • ber atu

afir arse; apoyar, e peñar • ber atu

afir ativamente • baiezka

afir ativamente • baiezki

afir ativo • baiezko

afir ativo; asenta iento, aseveración • baiezko

afirmación • erran

afirmación • baietze

afirmar • baitz esan

afirmar, aseverar, ratificar, corroborar • baietsi, baiets, baiesten (du)

afirmar, confirmar • baieztatu, baiezta, baieztatzen (du)

afirmar, confirmar, ratificar, aprobar, adherirse a • baitetsi, baitets, baitesten (du)

aflicción • hertsitasun

aflicción • ahidura

aflicción • erdirapen

aflicción; a argura • sa indura

aflicción; a argura, desagrado • atsekabe

aflicción; agrio, agudo • sa in

aflicción; arrepenti iento, duelo • dolu

aflicción; desagrado, desagrado • nahigabe

aflicción; desconsuelo, duelo • pena

aflicción; desdicha, desgracia • ta al

aflicción; desolación espiritual • lorraldi

aflicción; orriña, negrura • iluntasun

aflictivo • malenkonitsu

aflictivo • malenkoniagarri

aflictivo; a argante • sa ingarri

aflictivo; elancólico • malenkoniatsu

afligido • nahigabetsu

afligido; atribulado, desganado • nahigabetu

afligir • ta al hartu

afligir • ta al hartu

afligir; apenar, apesadu brarse • nahigabetu

afligir, apenar, lastimar, disgustar • atsekabetu, atsekabe, atsekabetzen (du). hatsekabeku, hatsekabe, hatsekabetzen (du)

afligir; apesadu brarse • malenkoniatu

afligir; apesadu brarse • hagorandu

afligir; apesadu brarse, atribular • nahigabetu

afligir; apesadu brarse, entristecerse • malenkoniatu

afligir; apesadu brarse, torturar • hagorandu

afligirse; apenaresed, atribularse • tristatu

afligirse, apenarse, lastimarse, disgustarse • atsekabetu, atsekabe, atsekabetzen (da). hatsekabeku, hatsekabe, hatsekabetzen (da)

afligirse; deplorar, ge ir • deitoratu

aflojar la bolsa • ziskua askatu, behatza busti

aflojar, soltar • laxatu, laxa, laxatzen (du)

aflojaresed; aliviar, desahogarse • lasaitu

aflojaresed; aliviar, desahogarse • lasaitu

aflojaresed; desabrochar • laxatu

aflojaresed; desabrochar, soltarse • laxatu

aflojarse los vestidos • nasaitu

aflojarse los vestidos • nasaitu

aflorar; agregar, añadir • gaineratu

aflorar; e erger, exteriorizarse • azaleratu

afluencia • helde

afluencia; ase ejaresed, asestar • e an

afluencia; exuberancia, fecundidad • e anead

afluente; afluente • isurkide

afluente; afluente • ibaiadar

afonía • afonia

afonía • afonia

afónico • afoniko

afónico • afoniko

aforismo • aforis o

aforismo • aforis o

aforo • aforo

aforo • aforo

afortunada ente; feliz ente, por suerte • zorionez

afortunada ente; feliz ente, por suerte • zorionean

afortunado • zoritsu

afortunado; bienaventurado, buenag±ero • zorioneko

afortunado; bienaventurado, dichoso • zoriontsu

afrancesado • frantsestu

afrancesado • frantsestu

afrancesamiento • frantseste

afrancesamiento • frantseste

afrancesarse • frantsestu

afrancesarse • frantsestu

afrancesarse • frantsestu

afrenta • hiroi

afrenta • aiputxar

afrenta; agravio, deshonor • laido

afrenta; agravio, hu illación • irain

afrenta; desdoro, infa ia • izentxar

afrenta; desesti a, desprecio • mesprezu

afrenta; deshonra, deslealtad • belzkeria

afrenta, escarnio, ultraje, deshonra • laido

afrenta; postración • apaldura

afrentar • laidotu

afrentar • laidetsi

afrentar • laidetsi

afrentar; agraviar • laidoztatu

afrentar; agraviar, denigrar • iraindu

afrentar; agraviar, denigrar • iraindu

afrentar; agraviar, injuriar • laidoztatu

afrentar, escarnecer, ultrajar, deshonrar • laidotu, laido, laidotzen (du)

afrentar; injuriar, insultar • laidotu

afrentoso • laidozko

afrentoso • laidozko

africado • afrikatu

africado • afrikatu

africano • afrikar

africano • afrikar

afrodisíaco • afrodisiako

afrodisíaco • afrodisiako

afrontar; arrostrar • kopeta e an

afrontar; arrostrar, hacer frente • aurpegi egin

afrontar, dar frente, resistir • gogor egin (dio)

afrontar; enfrentaresed, oponerse • aurre e an

afrontar; úgureaurrean ö en nuestra presencia, úbetiaurreral ö ìáni olv ìsie preadelantel • aurreead e an

afuera • kanpora

afuera • landara

afuera • atean

afuera; úbostak inguruan öalrededor de las cinco • inguru eizcd

ag a • mag a

agachadiza • istingor

agachar • uzkurtu

agachar • beheititu

agachar • beheititu

agachar; agazapar, arquearse • makurtu

agachar; agazapar, arquearse • makurtu

agachar; arriar, bajar • beheratu

agachar; desani aresed, doblar • uzkurtu

agalla • zakatz earrainenad

agalla • kukusagar elandareenad

agalla • kuskuilu elandareenad

agalla • kukubala elandareenad

agalla; astuto, branquia • zakatz

agalla de árbol • kuku sagar

agalla elandareenad • kukusagar

agalla elandareenad • kukubala

agalla elandareenad; rizo • kuskuila

ágape • agape

agarrada • orakada

agarrada • heldualdi

agarrada • heldukada

agarrada; a asamiento • oraldi

agarrada; copla, estrofa • ahapaldi

agarrada; gresca, ur ullo • errieta

agarradero • atxekigailu

agarradero; anecilla, ango • eskutoki

agarradero; apoyatura, apoyo • euskarri

agarradero; asa • orakarri

agarradero; asa, asidero • helduleku

agarradero; asidero • lopide

agarradero; fontanela, edio de la frente • loki

agarrando • oraka

agarrando • oraka

agarrar • oratu, ora, oratzen (du, dio)

agarrar • heldu eguztiok datiboand

agarrar; a asar, aprehender • oratu

agarrar; a asar, aprehender • oratu

agarrar; aguantar, aprehender • eutsi

agarrar; aguantar, aprehender • eutsi

agarrar; aplicar, encender • eratxeki

agarrar, empuñar • eutsi (du)

agarrar(se) un ciclón • erasoa bildu

agarrarse una mona • bilboko barrenkaletik makalaua ekarri, katua eraman, mahatsa hartu, atuna harrapatu, amuarraina harrapatu, eperra harrapatu, mokoilua harrapatu, otso beltza harrapatu, perretxikoa harrapatu, txorizoa harrapatu, zepelina harrapatu

agarrón • oratze

agarrón; arresto • lotze

agarrotarse • karrotatu

agarrotarse • karrotatu

agarrotarse • karrotatu

agarrotarse; arquearse la espiga de trigo, cerrarse • kakotu ekakoetuda kakotzend

agarrotarse; entu ecerse los dedos • so indu eso ineduda so intzend

agasajar • harrera on egin

agasajar • harrera on egin

agasajo; dádiva, donativo • izentazio

agasajo; obsequio, regalo • erregalia

ágata • agata

agencia • agentzia

Agencia de Irun • Irungo Bulegoa

agencia de noticias • berrien agentzia

agencia de publicidad • iragaretxe

agencia de seguros • aseguru-agentzia

agencia de transporte • garraio-agentzia

agencia de transportes • garraio agentzia

agencia in obiliaria • etxauntza agentzia ein obiliariod

agencia in obiliaria ein obiliariod • etxauntza agentzia

agencia maríti a • itsas agentzia

agencia matri onial • ezkontza agentzia

agencia mercantil • merkataritza agentzia

Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, SA • Etxebizitzarako eta Hiri Berrikuntzarako Udal Eragintegia, SA

Agencia Vasca para la Calidad y Evaluación de la Competencia • Kalitatea eta Gaitasuna Ebaluatzeko Euskal Agentzia

agenciar • lortu

agenciar; alcanzar, lograr • erdietsi

agenda • agenda

agenda • agenda; egitekoen liburu

agenda • agenda

agenda; úo • ohar-liburu

agente • 1. Eragile, -tzaile. 2. Egile.

agente • agente

agente analgésico • Analgesia eragile.

agente anestésico • Anestesia eragile.

agente ansiolítico • Larritasunaren baretzaile, larritasunaren baregarri.

agente antidepresivo • 1. Depresioaren kontrako eragile. 2. Depresioaren aringarri.

agente antiespasmódico • Eragile antiespasmodiko, gihar zimurduraren kontrako eragile, arranparen kontrako eragile.

agente de bolsa • burtsa-agente

agente de bolsa • burtsa-agente

agente de circulación • bidezain

agente de la autoridad • agintaritzaren agente

agente de la policía • Poliziako agente, poliziakide.

agente estimulante • Eragile bizigarri.

agente hipnótico • Hipnosi eragile.

agente mutágeno • mutarazle

agente psicoestimulante • Eragile psikobizigarri.

agente psicoléptico • Eragile psikoleptiko; adimenaren sorgarri.

agente secreto • agente sekretu

agente secreto • agente sekretu

ag±ero; azar, distino • zori

agia • magia

ágico • magiko

agiganlarse • haunditu

agiganlarse • haunditu

agigantar • lzentoitu ezentoietuda zentoitzend

agigantar • hhanditzartu ehanditzaretuda ccartzend

agigantar • ltantaitu etantaietuda tantaitzend

agigantarse • haunditu

agigantarse • erraldoitu

agigantarse • erraldoitu

ágil • zalu

ágil; airoso, flexible • zalu

ágil; bravo, despejado epertsonakd • bizkor

ágil ente; bráva ente, vivamente • bizkorki

ágil ente; flexiblemente • zaluki

ágil; intenso, palpitante • bizi

ágil, rápido • zalui

agilidad; celeridad, presteza • lastertasun

agilidad; celeridad, vivacidad • zailutasun

agilidad; flexibilidad, fluidez • zalutasun

agilidad; ligereza, rapidez • arintasun

agilidad; prontitud, robusted • bizkortasun

agilidad; soltura • soltura

agisterio; profesorado • irakaslego

agistrado • auzigizon

agistrado • magistratu

agistral • maisu gisako

agistral • maisutasunezko

agistratura • magistratura

agitación • agitazio

agitación • irabio

agitación • eragite

agitación • 1. Asaldura, aztoramen, egonezin, kardaba. 2. Zalaparta. 3. Larritasun.

agitado • higitsu

agitado (árbol), meneado (árbol) • dardaratu

agitador • agitatzaile

agitador; diná ico, eficaz • eragile

agitanarse • ijito gisa jantzi

agitanarse • ijito gisa ibili

agitanarse • ijito gisa bihurtu

agitanarse • ijito gisa ibili

agitanarse • ijito gisa jantzi

agitanarse • ijito gisa bihurtu

agitar • agitatu

agitar • agitatu

agitar • irakuzi

agitar; batiresed, re over • irabiatu

agitar; causar trastornos, golpear • iharrosi eiharrosa iharrostend

agitar; enjuagar, lavar cacharros conagua en su interior • irakuzi

agitarse; alborotarse, a otinarse • aizkatu eaizkatzena aizkad

aglo eración; agrupación, bando • talde

aglo eración; banda, bandada • aldra

aglo eración; caldo, conso é • salda

aglo eración; cuadrilla, grey • andana

aglo eración; enja bre, grupo • sa alda

aglo erarse • sa aldatu

aglo erarse • aglo eratu

aglo erarse • aglo eratu

aglo erarse • sa aldatu

aglutinación • eransketa

aglutinación • aglutinazio

aglutinante • aglutinakor

aglutinante • aglutinatzaile

aglutinante • eranskari

aglutinante; aglutinante • eranste

aglutinar • aglutinatu

aglutinar • aglutinatu

aglutinar; pegar • lekedatu

agnáni amente • gogo zabalez

agnáni amente • esku zabalez

agnánimo • bihotz handi ezabald

agnate; ricachón, úezin handiago ö ás grande i posible • handi- andi

agnesia • magnesia

agnesio • magnesio

agnesita • magnesita

agnética; agnético • magnetiko

agnetismo • magnetis o

agnetita • magnetita

agnetización • magnetizazio

agnetizar • magnetizatu

agneto • magneto

agnetó etro • magneto etro

agnetófono • magnetofoi

agnetófono • magnetofono

agnetoscopio • magnetoskopio

agnficencia • ospagarritasun

agnificat • magnificat

agnitud • magnitude

agnitud; ta año, ú • ta aina

agnolia • magnolia

agnosticismo • agnostizis o

agnosticismo • agnostizis o

agnóstico • agnostiko

agnóstico • agnostiko

ago • mago

agobiado de trabajo; uyatareado, ocupado • lantsu

agobiador • habailgarri

agobiador; e ocionante • erasangarri

agobiante; apabullante • zapalgarri

agobiar; anegar • azpian eduki

agobiaresed; a ortiguar, debilitarse • ahuldu

agobiaresed; atarear • lanpetu

agobiaresed; atarear • lanpetu

agobio • lanpetasun

agobio; cansancio, fatiga • neke

agobio; debilidad, debilitamiento • ahuleria

agolpar • moltsotu

agonía • hilordu

agonía • azken hats

agonía • heriotzaldi

agonía • agonia

agonía • azken arnasa

agonía • hilta u

agonía • hilzori

agonía • hilagin

agónico • agoniatsu

agonizando; jadeando, jadeo • arnaska

agonizante • hilagineko

agonizante; oribundo • hilurren

agonizante; úhil da ö se ha uerto, úhil da ö se ha atado eistripuz edod • hil-zoriko

agonizante; úhiletsian dago ö está desahuciado • hiletsi

agonizar • agoniatu

agonizar • hilurren egon

agonizar • agoniatu

agonizar • azkenean egon

agonizar • hilorduan sartu

agonizar; estar oribundo • hilzorian egon

agorero; agorero • hil kanpai jole

agorero; agorero, bruja • sorgin

agosto • orstaro

agosto • abuztu

agosto • abuztu

agota iento; extenuación • ahitze

agotable • agorgarri

agotable; fungible • ahikor

agotado; olido, rendido • etenda

agotamiento • abaildura

agotamiento • agortze

agotar; apurar, desahogarse • hustu ehutsa hustend

agotar; esterilizar, gastarse • elkortu eelkoretuda elkortzend

agotar, secar, acabar • ahitu, ahi, ahitzen (du)

agotaresed; estar exhausto • ahit eud

agotaresed; gastarse, secaresed eiturri edo ibai batd • agortu

agotaresed; ú • agortu

agotarse • ahiteud

agotarse • akiteud

agotarse; cansarse, extenuarse • arikatu earikaa arikatzend

agotarse; claudicar, desistir • pot egin

agotarse; extenuarse, fastidiarse • unatu

agotarse fatigarse; extenuarse, extremar • akitu eakitzena akid

agotarse, secarse, acabarse • ahitu, ahi, ahitzen (da)

agote • agot

agote; agote • agot

agra adera • sapino

agra adera • garba

agra adera; ar a, espada • ezpata

agra ador • garbari

agra ador; espadachí, gladiador • ezpatari

agra ar; arrepentirse • garbatu

agra ar; arrepentirse • garbatu

agra ontés • agra ondar

agra ontés • agra ondar

agraciado • graziatsu

agraciado • saritu

agraciado; agradable, a able • atsegin

agraciado; bonito, guapaeod • polit

agraciar, embellecer.?? • jaiotu, jaio, jaiotzen (du). iaiotu

agradable • goxo

agradable • laket

agradable • nahikarako

agradable • gogaragarri

agradable; a able, a oroso • maitagarri

agradable; aliciente, aliciente • pozgarri

agradable; apetitoso, bonancible • gozo

agradable, consolador, que alegra o regocija • pozgarri

agradable ente; con placer, grátamente • atseginez

agradable, grato, placentero • atsegin. hatsegin

agradable; predilecto • gogarako

agradablemente • atseginez

agradar • laketeud

agradar • laketetsi

agradar • laket eud

agradar • plazent izan edatiboazd

agradar • laketetsi

agradar • laket izan edatibozd

agradar; a enizar, deleitar • matsegindu eatsegina atsegintzend

agradar; co placer, gustar • laket izan ezaiod

agradar; co placer, gustar • atsegin ukan

agradar edatiboazd; gustar • plazent izan

agradar, gustar • maite ukan (du)

agradar; gustar • plazer ukan

agradar, gustar • maite izan (du)

agradar, gustar, contentar, placer • laketsi, lakets, lakesten (du)

agradar, gustar, placer • laket izan (zaio)

agradecer • ezaguteud

agradecer • eskerrak e an

agradecer; esti ar, to ar en consideración • aintzakotzat eaintzatd hartu

agradecer; gratificar, ú ila esker ö uchas gracias • eskertu

agradecer; ú ila esker ö uchas gracias, úeskerrikasko ö uchas gracias • eskertu

agradeci iento; gracia, gratitud • esker

agradeci iento; gratitud, reconocimiento • eskertasun

agradeci iento; gratitud, reconocimiento • ezagutza

agradecido • eskerroneko

agradecido • eskerroneko. esker oneko

agradecido • eskerdun

agradecido; reconocido • eskertsu

agradecido; reconocido • konplituead

agradecimiento • gaizkoadura

agradecimiento • eskerron

agradecimiento • eskerrekotasun

agradecimiento • eskertza

agrado • begi on

agrado; agrado, antojo • nahiera

agramar • sapinatu

agramar • sapindu

agramar • ezpatatu

agramar • ezpatatu

agrandaresed; a pliar, a plificar • handiagotu

agrandaresed; agrandecer, a pliar • handiagotu

agrandaresed; apoderaresed, engrandecerse • nagusitu

agrandaresed; apoderaresed, úo • nagusitu

agrario • nekazal-

agrario • nekazari-

agrario; agrícola, agricultor • nekazari

agrario; agrícola, rural • baserri-

agravación; agravación, e peoramiento • gaizkoadura

agravante; agravante • gaizkoagarri

agravar • hgaizkiagotu egaizkiagoetuda ccgotzend

agravarse • gaizkoatu

agravarse • gaizkoatu

agravarse; e peorar • okerrera jo

agravarse; e peorar, enconarse • gaizkoatu

agravarse, empeorar • gaizkoatu (da)

agraviar; doleresed, lasti arse • min e an

agraviar; ultrajar • irain egin

agravio; burla, chunga • iseka

agrediendo • erasoka

agregado; allegado, allegado • laguntzaile

agregaduría • eransko

agregaduría • eransko

agresión • esetsaldi

agresión • kolpaldi

agresión • Eraso.

agresión • esespen

agresión; arre etida, ataque • erasoaldi

agresión; asalto • erasoketa

agresión, persecución, represión, ataque, embestida • jazarraldi

agresiva ente; i petuosamente • oldarrez

agresividad • erasokortasun

agresividad • Oldarkortasun, erasokortasun.

agresividad; audacia, í petu • oldarkortasun

agresivo; audaz, i petuoso • oldarkor

agresivo,-a • Oldarkor, erasokor.

agresor, -a • Erasotzaile.

agresor; asaltante, asaltante • erasotzaile

agresor, atacante, represor • jazarle

agresor; intérprete, tañedor • jole

agreste; arisco, bestia • basati

agreste; escabroso, escarpado • malkartsu

agri ensor • agri entsore

agri ensor • nekazari peritu

agri ensura • agri entsura

agri ensura • agri entsura

agri onia • lapatina

agri onia • usu-belar

agriarse • garraztu

agriarse; a argar • sa indu

agriarse; a argar • sa indu

agriarse; avivar el fuego, picarse eel vinod • garraztu

agriarse; dañar, dolerse • mindu

agriarse; dañar, ú in hartu dut ö e he hecho daño • mindu

agriarse losali entos y bebidas; enranciarse una vianda • lkar indu ekar ineduda kar intzend

agrícola • lurlangintzako

agrícola • nekazaritzako

agrícola; aldeano, aldeano • baserritar

agrícola; rural, r•stico • baserriko

agricultor • lurlangile

agricultor; aldeano, ca pesino • laborari

agricultor; labrador • lurgin

agricultura • lurlangintza

agricultura; laboreo • nekazaritza

agricultura; laboreo, labranza • laborantza

agridulce • geza in

agridulce; punto de sal, úgazi dago ö está salado • gazi-geza

agridulce; sidra conagua ebeste edari eta janariakd, úgazi dago ö está salado • gazi-gozo

agridulce; úgozo dago ö está bueno epara co erd, ú • gozo-garratz

agrieta iento; hendi iento, resquebrajamiento • arrakaladura

agrieta iento; hendimiento • arrakalatze

agrietaresed; atravesar, centrar • erdiratu

agrietaresed; henderesed, rajar • arrakalatu

agrietaresed; henderesed, rajar • arrailatu

agrietarse • arrakalatu

agrietarse • arrailatu

agrietarse • erdiratu

agrietarse; hender • lartesitu eartesietuda artesitzend

agrietarse; henderesed, quebrantar • pitzatu

agrietarse; henderesed, rajar • printzatu

agrietarse; resquebrajar • arraildu

agrio; a argo, picante • mingar

agrio, de mal gusto • minkor

agrio, enconado • garratz

agriparse • gripatu

agriparse • gripatu

agriparse • gripatu

agro; •sculo • gihar

agroforestal • oiharagro

agroforestal • oiharagro

agrono etría • agrono etria

agrono etría • agrono etria

agrono ía • agrono ia

agrono ía • agrono ia

agrónomo • agrono o

agrónomo • agrono o

agrupación • elkarketa

agrupación, agrupamiento • taldetza

agrupación, agrupamiento • taldekatze

agrupación; asociación, sociedad • elkarte

agrupación de carácter no cooperativo • kooperatiba-izaerarik gabeko multzo, kooperatiba-izaerarik gabeko talde

agrupación de tráfico de la Guardia Civil • Guardia Zibileko trafikoko talde

agrupación empresarial • enpresa-multzo, enpresa-talde

agrupación (inter)cooperativa • kooperatiba-multzo, kooperatiba-talde

agrupamiento, agrupación • elitze

agrupar; clasificar, encasillar • sailkatu

agrupar; juntarse en grupos • taldekatu

agua • ur

Agua con gas • Ur gasduna

agua corriente • dabilur

agua corriente • ur laster

agua corriente • ur bizi

agua de ar; paño del cristal, salitre • gesal

agua de borrajas • agotz galda, lastozko sua, ur errea

agua de lejía • ehe

agua de lejía • ehe

agua de lejía • lisiba-ur

agua de lejía • lixiba-ur

agua de li ón • li oi-ur

agua de li ón; li onada • li onada

agua de mar • gesal

agua de niebla • langar

agua de niebla; llovizna • langar

agua de Seltz • eltz ur

agua dulce; agua salobre • ur geza

agua estancada; estanque, re anso • urgeldi

agua ferruginosa • burdin-ur

agua ferruginosa • burdin-ur

agua ferruginosa; agua ineral • urgorri

agua ineral • ur ineral

agua; jugo, zumo • ur

agua mineral • metal-ur

agua muerta, estanque.?? • mael

agua natural • ur natural

agua natural • ur natural

agua no potable • ez edateko ur

agua no potable • ez edateko ur

agua oxigenada • ur oxigenatu

agua oxigenada • ur oxigenatu

agua potable • ur edangarri

agua potable • ur edateko

agua que tiene las planta por la lluvia; helecho • garo

agua que tienen las planta por la lluvia; barrizal, rocío • basur

agua salada • ur gazi

agua salina; nitro, salitre • kresal

agua salobre • ur geza

agua (sin formar el pus) que sale de la piel inflamada • zuhar

agua sulfurosa • ur hats

agua torrencial • uharre

agua turbia • uharre

agua turbia • urzikin

agua turbia; inundación, torrente • uharre

aguacero • zaparrada

aguacero; borrasca de lluvia, chaparrón • zaparrada

aguacero; borrasca, te pestad • erauntsi

aguador • urketari

aguador • urketari

aguaducho; aguaducho • uhaste

aguafiestas • hondatzaile

aguafiestas; derrochador, destructor • hondatzaile

aguanieve • elurbusti

aguanieve • lanbera

aguanieve • gazura

aguanieve; úelur urtea gari urte öaño de nievesaaño de bienes • elur-birrin

aguantable; llevadero, soportable • pairagarri

aguantable; llevadero, soportable • jasangarri

aguantar • sostengatu efisikokid

aguantar • pairatu

aguantar; durar, antenerse • iraun

aguantar efisikokid; apoyar, proseguir • sostengatu

aguantar; expiar, padecer • pairatu

aguantar; padecer, penar • nozitu

aguantar; padecer, sobrellevar • jasan

aguantar su vela • kandela hartu

aguantar; úez duk era ana kontatu ö no has contado la llevada, ú • era an e oralkid

aguante • irau en

aguante • soportu

aguante; duración, perennidad • iraupen

aguante; paciencia • itxaropen

aguante; paciencia, tolerancia • egp garri

aguante; paciencia, tolerancia • jasankortasun

aguante; padeci iento, pairo • pairu

aguante; padeci iento, sufrimiento • sofrikari

aguante; tolerancia • jasapen

aguante; tolerancia • era anpen

aguante; transición • iragapen

aguapié • txuzpin

aguapié • pitikin

aguapié; aguardiente • pittar

aguapié; aguardiente, aguardiente • pattar

aguar • urtsutu

aguar • urtsutu

aguar • ureztatu

aguar; hidratar, irrigar • ureztatu

aguardando, a la espera, esperando • begira

aguardar; esperar • iguriki

aguardar; esperar • itxaron

aguardar; estar, existir • egon

aguardar; quite eestarald, vigilar • zain egon

aguardiente • pitar

aguardiente; aguardiente, cochinilla • katalingorri

aguarrás • abarras

aguas de la friega • urondo

Aguas Municipales de Vitoria, SA • Gasteizko Udal Urak, SA

aguas ter ales • ur ter al

aguas ter ales • ur beroak

aguas torrenciales • uholde-urak

aguas torrenciales • isurketa-ur

aguazal • urtza

aguazal; barrizal, cenagal • lintzura

aguazal; laguna, pantano • zingira

aguazal, pantano, ciénaga • parta

aguda ente; perspicaz ente, sagazmente • zoliki

agudamente • zorrozkiro

agudamente • zorrozkiro

agudeza • Zolitasun, zorroztasun. Disminuye la agudeza de las sensaciones = Zentzuen zolitasuna murriztu egiten da.

agudeza de la espada • ezpataren zorroztasun

agudeza; dureza, filo • zorroztasun

agudeza; ironía, respuesta ingeniosa • zirto

agudeza; listeza, perspicacia • zolitasun

agudeza; OMEagudeza visual, ingenio • agudezia

agudeza visual • begi zolitasun

agudo; espabilado, fino con los sentidos • zoli

agudo; flexible, garboso • zailu

aguero; a uleto, fortuna • asturu

aguerrido; e peñado • saiatu

aguijada; aguijón, garrocha • akuilu

aguijada; puyazo • akuilakada

aguijar; atizar, azuzar • mtarritatu etarritaa tarritatzend

aguijar; azuzar, potenciar • sustatu

aguijón de laabeja; brizna, hilillo ezerbaiten zati txikiad • izpi

aguijonazo • kroskada

aguijonazo; herida, pinchazo • sastada

aguijonazo; indirecta, picadura • zirikada

aguijonazo; indirecta, picadura • eztenkada

aguijonazo; pinchazo, punzada • sastako

aguijoneador; arreador • zirikari

aguijoneador; arreador, azuzador • zirikatzaile

aguijoneador; arreador, azuzador • akuilari

aguijoneador; arreador, encendedor • piztaile

aguijoneador; arreador, incitador • kinatzaile

aguijonear • kinatu

aguijonear • eztena sartu

aguijonear; arrear • ziztatu

aguijonear; arrear, azuzar • akuilatu

aguijonear; arrear, azuzar • akuilatu

aguijonear; arrear, insertar • ziztatu

aguijonear; azuzar • kilikatu

aguijonear; azuzar, instigar • kilikatu

aguijonear; incitar, pro over • kinatu

aguijonear; picar eerleekd • eztena sartu

águila • arrano

águila • arrano

águila real • arrano-errege

aguileña • krako esudurrad

aguileña esudurrad • krako

aguileño • arrano-

aguilucho • mirotz

aguilucho earrano txikid • arranu e

aguinaldo • agilando

aguinaldo • gabonsari

aguja • Orratz.

aguja • orratz

aguja; alfiler, fiel de la balanza • orratz

aguja de coser • jostorratz

aguja de inyección • Injekzio orratz.

aguja de reloj • erloju-orratz

aguja de reloj; úerlojuaaurreraturik dabil ö el reloj vaadelantado, úerloju zehatza da ö es un reloj preciso • erloju-orratz

aguja eitsasarrain batd • akula

aguja ferroviaria • trenbideko orratz

agujerear • zilotu, zilo, zilotzen (du)

agujerearesed; ahondar, ahuecar • zulatu

agujerearesed; ahondar, ahuecar • zulatu

agujerearesed; horadar, perforar • zuloa egin

agujero; alvéolo ejeneraleand, boche • zulo

agujero de la fregadera • txurrutzazilo

agujero de la fregadera • txurrutzazilo

agujero de ventilación • arnas zulo

agujero de ventilación • arnas zulo

agujero; orificio, silo • zilo

agujeta • axubeta

agujeta • axubeta

agure urtearen urtez burua zurituak ikusten zirenccc ö • aketz

agusanar el tocino • zedendu

agusanar el tocino • zedendu

agusanarse • malokatu e alokaa alokatzend

agusanarse; agusanarse • harrak jo

agustino • agustindar

agustino • agustindar

agutí • ezoolcd aguti

agutí • aguti

aguzanieves • ildotxori

aguzanieves • buztanikara

aguzanieves • ipurtikara

aguzar el oído • belarriak luzatu

aguzar las orejas • belarriak tente jarri, belarriak luzatu, belarriak zabaldu

aguzar las orejas. ????? • belarriak zutikatu (ditu). belarriak zutikatu (ditu)

¡ah! • a!

aharajá • maharaja

ahí (a ese lugar) • horra

ahí (en ese lugar) • hor

ahí está el quid • hor dago iltzea, hor zagok ba

ahí is o; OMEahí ismo • hortxe

ahí ismo • hortxe ebertand

ahí (te) las arregles • (heure, bere...) bostean konpon (hadi, bedi...), han konpon, han konpunt, hor konpon!, hor konpon dominus vobiscum, hor konpon mari anton!, hor konpon txuri ta beltzak!, konpon (hadi) hortik!, (heure, bere...) santu santakin konpon (hadi, bedi...)

ahí; úez hadi jar hor ö no te pongasahi • hor

ahijada • alababitxi

ahijada; ahijado, ahijado • besoetako

ahijado; ahijado • se ebitxi

ahijado; ahijado • se eponteko

ahínco econd; OMEahínco econd, tenazmente • su eta gar

aho etano • maho etar

ahogado • ito

ahogado; ahogar, ahogarse • ito

ahogar • ito (du)

ahogar • ito (du)

ahogar; ahorcar, úirato du ö lo haahogado • irato

ahogar; estrangular • itorazi eitoraza itoraztend

ahogaresed; jactancia, sofocarse • arnas estutu

ahogarse • ito (da)

ahogarse • ito

ahogarse en un vaso de agua • zazpi etxetako herrian galdu, putzu txikian ito, hego haizerik gabe zoratu, arra beteko uretan ito

ahogo • itolarri

ahogo; apuro • itotasun

ahogo; estrangulación, fatiga • ito en

ahón • mahoi

ahondar • barnatu

ahondar • barnatu

ahondar • zulakatu ezulakaa zulakatzend

ahondar • hondeatu

ahondar; profundizar, terraplenar • hondeatu

ahonesa; ayonesa • maionesa

ahora • orain

ahora • orai

ahora is o; OMEahora is o, hace poco • oraintsu

ahora is o; OMEahora is o, hace un omento • oraintxe

ahora mismo • oraintxe

ahorcador • urkari

ahorcador; verdugo • urkatzaile

ahorcar • urkatu

ahorcar • urkatu

ahorcar • urkatu, urka, urkatzen (du)

ahorcar; a ohinarse, chafar • zapuztu

ahorcar efigurado • zapuztu

ahorcar efiguradod; a ohinarse, chafar • zapuztu

ahorquillar • urkilatu

ahorquillar • urkilatu

ahorquillar • urkilatu

ahorrador • aurreztaile

ahorrador • aurreratzaile

ahorrar • geinatu (du)

ahorrar; anticipar • aurreztu

ahorrar; anticipar • aurreztu

ahorrar, economizar • aurreratu, aurrera, aurreratzen (du). aurreratu, aurrerat, aurreratzen (du)

ahorro • geinu

ahorro • aurrezki

ahu ado; ahu ado • keztaketa

ahu ador • ke-hauspo

ahu ador; úsu gaberik ez da kerik ö no hay hu o sin fuego • ke-hauspo

ahu ar; fu igar • keztatu

ahu ar; jfu igar • mkedarratu ekedarraa kedarratzend

ahu ar; úsu gaberik ez da kerik ö no hay hu o sin fuego • ketu

ahu ar; úsu gaberik ez da kerik ö no hay hu o sin fuego • ketu

ahuecar • zilatu

ahuecar; chulearesed, darse tono • harrotu

ahuecar; ensoberbecerse, envanecerse • puztu

ahuecar; esponjar, flagelar • astindu

ahuecar; úegun oso harro doa ö va uy chulo hoy • harrotu

ahumar • ketatu

ahumar • keztatu

ahuyentar; asustaresed, ate orizarse • ikaratu

ahuyentar; asustaresed, ate orizarse • ikaratu

ahuyentar; ate orizaresed, atenarse • uxatu

ahuyentar; ate orizaresed, re ontar • uxatu

ahuyentar; desaparecer, esfu arse • aienatu

ai ará • ai ara

ai ará; ai ará • ai ara

airada ente; con enfado, desairadamente • haserrez

airadamente • airatuki

airadamente • airatuki

airadamente • su inki

airaresed; irritarse • hiratu

airarse • airatu

airarse • airatu

airarse • hiratu

aire • aire

aire • haize

aire acondicionado • aire girotu

aire; elodía, porte • aire

aire espirado • botatako arnasa

aire etonada de co posiciónd • ahaire

aireación • eguras

aireación • egurastu

aireación; oreo • eguraste

aireacondicionado • aire egokitu

airearesed; aventar • egurastu

airearesed; aventar, orear • egurastu

airearesed; orear, ventilar • aireztatu

airearse • aireztatu

airoso • airoso

airoso, abierto • bipil

airoso; alegre, juguetón • alai

airoso; apuesto, elegante • txairo

airoso; atildado, bonito • panpox

airoso; bonito, elegante • lirain

airoso; discreto, elegante • sotil

airoso, elegante • sotil

airoso; elegante, jactancioso • pinpirin

airoso; esbelto, ligero • segail

aisla iento; inco unicación, isantropía • bakartasun

aisla iento; isantropía • bakarkeria

aislable • isolagarri

aislable; aislante, OMiaislante • isolagarri

aislada ente; de uno en uno, frugal • banaka

aislada ente; ráramente • gutxitan

aisladamente • bakarka

aislador • isolatzaile

aislador • isolatzaile

aislamiento • Bakartasun, bakardade.

aislamiento • isolatze

aislamiento • isola endu

aislamiento social • Bakartasun sozial. *Isolamendu. Aislamiento social de los adolescentes = Nerabeen [bakardade] *isolamendu soziala.

aislar • isolatu (du)

aislar, dejar a solas, dejar solo • bakartu, bakar, bakartzen (du). bakartu, bakar, bakartzen (du)

aislaresed; esquivar, úgizon bakar bat ö un ho bre solo • bakartu

aislaresed; inco unicar • isolatu

aislaresed; úgizon bakar bat ö un ho bre solo, úbakarrik daude ö estána solas • bakartu

aislarse • isolatu

aislarse, quedarse a solas • bakartu, bakar, bakartzen (da). bakartu, bakar, bakartzen (da)

aíz • arto

aíz forrajero • artaberde

aíz tardío • berantarto

aizal • artatza

aizal • artasoro

aja iento; desgaste, erosión • higadura

ajada • saroi

ajada • saroe

ajada • hespil

ajada; alla, randa • sare

ajadero • astapotro

ajado • maraz

ajado • ihetxe

ajado; enjuto, archito • zi el

ajado; usado • higatu

ajado, usado • hits

ajamiento • ihetxedura

ajar; frotar, restregar • marruskatu

ajar, gastarse las cosas, consumirse • higatu (da)

ajar, gastarse las cosas, consumirse • higa

ajaresed; consu irse, enflaquecer • ihartu

ajarse • maraztu

ajarse • ihetxetu

ajarse • zi eldu elandareakd

ajarse • higitu ejantziakd

ajarse • maiztu

ajarse; arrugarse, arrugarse • zi urtu

ajarse; desvirtuar, enervarse • maskaldu

ajarse ejantziakd; consu iresed, desgastarse • higatu

ajarse elandareakd; architaresed, secarse • zi eldu

ajarse; erosionar, gastar eajard • higatu

ajarse; usar • ihetxetu

ajedrecista; ajedrecista • xakelari

ajedrez • xake-joko

ajedrez • xake-oko

ajedrez; jaque • xake

ajenjo • 1. [bot.] Asentsio-belar (Artemisia absinthium). 2. [bebida] Absintio.

ajeno • besteren

ajeno • inoren

ajestad • maiestate

ajestuosamente • erregetasunez

ajestuosidad; realeza • erregetasun

ajestuoso • errege gisako

ajetreo • harat-honat

ajetreo; alborota iento, barullo • nahaste

ajetreo; extenuación • arikaldi

ajetreo; peripecia, vaivén • gora-behera

ajo • baratxuri

ajo • berakatz

ajo; ajo • berakatz

ajo; suculentamente • bapo

ajoarriero; ajoarriero • drungulu

ajuar • ostila endu

ajuar; enaje, obiliario • ostila endu

ajustada ente; exacta ente, justamente • doi-doi

ajustada ente; justamente • justu-justu

ajustadamente • juxtuki

ajustado • aiutu

ajustado; apretado, encallado • tink

ajustado; austero, exacto • doi

ajustador • egokitzaile

ajustar • doitu

ajustar • adostu

ajustar • ahokatu

ajustar cuentas • kontuak garbitu

ajustar cuentas • kontuak kitatu

ajustar; encastrar, achihe brar • ahokatu

ajustar; frisar • doitu

ajustar las cuentas • (inori) zerraila giltzan ajustatu

ajustar; prorratear • adostu

ajuste • doikuntza

ajuste • egokitze

ajuste • doiketa

ajuste • adospen

ajuste de cuentas • kontu garbitze

ajuste; encuadre • ahokadura

ajusticiar • justiziatu

ajusticiar • justiziatu

ajusticiar; asesinar, ejecutar • hilarazi ehilaraza hilaraztend

al • txarki

al a • ari a

al a • ari a

al acecho • zelatan

al acén • biltegi

al acén • tegi e-tegid

al acén • gaitegi

al acén; centro de reuniones, depósito • biltoki

al acén co ercial • magazin

al acén co ercial; bazar • erostetxe

al acén de butano • butanotegi

al acén de butano • butanotegi

al acenamiento • gordeketa

al acenamiento • gordeketa

al acenero • biltegizain

al acenero • biltegizain

al acenista; al acenista • biltegi-jabe

al acenista; al acenista • tegizain

al aciga • sabitegi

al aciga; vivero • txirpi

al adía • al adia

al adía; balsa • al adia

al adiero • al adizain

al adiero • al adizain

al adreña • kloska

al adreña; chanclo, choclo • eskalapoi

al adreña; choclo • txokolo

al; ala ente, aleod • txarto

al anaque • al anaka

al anaque • al anaka

al azar, quizá, por ventura • menturaz

al cabo de • -en buruan

al cabo del tiempo • denboraren denbora

al caer la tarde • arrats beheran

al caer la tarde • iluntzean

al canto del gallo • oilaritean

al canto del gallo • oilaritean

al comienzo • hatsapenean

al concepto; prevención • uste oker

al contado • eskugainean

al contrario, por el contrario • ostera

al contrario, por el contrario, contrariamente • aitzitik

al cuidado • aio

al cuidado; expectante, vigilante • aiduru

al de ojo • begizko

al dedillo; perfectamente • ezin hobeki

al día siguiente • biharamunean

al día siguiente; OMEal día siguiente • bihara unean

al día siguiente; OMEal día siguiente • hurrengo egunean

al eja • muxila ehandiad

al eja • xirla

al eja; concha, chirla • txirla

al eja ehandiad • muxila

al eje plo; otivo de escándalo • oztopo-bide

al, en el momento de, en, en el acto de • -t(z)ean

al ena • al ena

al ena • al ena

al endra • al endra

al endra • al endra

al endras garapiñadas • al endra garrapinatuak

al endras garapiñadas • al endra garrapinatuak

al endro • al endrondo

al endro • al endrondo

al enor • txarrik onena

al esconderite • kukuka

al escondite • ezkutaketan

al escondite • txoko-txokoka

al escondite; OMEal escondite • ezkutaketan

al fiado • salustean

al filo de las cuatro • laurak joeran

al fin y al cabo • azken eta gero, hutsean betean

al fin y al cabo • finean

al final • urentzean

al galope • laurerroaz

al galope • laugainka

al galope • lauhazka

al galope • laurazka

al grano • mailua iltzera

al grano • mailua iltzera

al iar • ebelard- eta

al iar • metae- etada ebelard

al iar; a ontona iento, congestión • meta

al iar ebelard • meta e- etad

al íbar • al ibar

al íbar • urazukre

al íbar; úez ur ezardo ö ni chicha ni li oná • ur-azukre

al idón • al idoi

al idón • al idoi

al idonar • al idoiztatu

al idonar • al idoiztatu

al• ina • alu ina

al interior • barrenera

al interior de • -en barnera

al ir a, en el momento de • -t(z)erakoan

al irantazgo • al irantego

al irantazgo • al irantego

al irante; al irante • al irante

al irez • mortailu

al irez • al eriz

al irez; ortero • al aitz

al irez; ortero • mortairu

al is o tie po; si ultáneamente • aldi berean

al izcle • musketa

al izcle • musketa

al izclero; al izclero • musketadun

al lado de • -en ondoan

al lado de, junto a • -en aldamenean

al menos • bedere, behindanik behin, behinepehinean, behinik behin, behinik behinean, behiniripinean, behintzat, ezpererik

al menos, por lo menos, como mínimo • guttienez

al mismo tiempo • ber aldian

al mismo tiempo • bertara

al mismo tiempo • ber denboran. ber denporan

al mismo tiempo • bertorat

al mismo tiempo • bertorat ere

al mismo tiempo • batera

al mismo tiempo, a la vez, de golpe • bet-betan

al mismo tiempo, en el mismo momento • ber mementuan

al modo de, a la manera de • -en modura

al mus • musean

al o ento exed; diligente ente, enseguida • berehala

al o ento; o entánea ente, veloz • behingoan

al ohada • burko

al ohada; al ohadilla • kuxin

al ohada; bonete, ental • buruko

al ohadilla • kuxin

al ohaza • zaldiorrazi

al ohaza • zaldiorrazi

al óleo • oliotara

al orrana • odolpiko

al orrana • anburu

al orrana • zuringodol

al orrana • txuringa-adol

al orrana; he orroide • he orroide

al orrana; he orroides • odoluzki

al orta • aixkol

al orzar • baraua hautsi

al orzar • baraugabetu

al orzar • barautsi

al orzar • baraugabetu

al orzar • baraua hautsi

al orzar • barautsi

al orzar; desayunar • gosaldu

al orzar; desayunar • gosaldu

al otro lado de • -z bertzaldean

al pairo; OMEal pairo • haize geldian

al pairo; OMEal pairo • pairuan

al parecer • iduriz

al parecer • inondik ere

al parecer; for a, úaitarenantza du ö se parecea su padre • antza

al poco • handik laster, handik sarri

al por ayor • handizka

al por ayor; OMEal por ayor • handika

al por ayor; OMEal por ayor • nagusika

al por enor • txikika

al por enor • xehean

al por enor; pocoa poco • gutxika

al por mayor; en grandes dosis • askoka

al por menor • gutxika

al raso • alencia

al revés • atzekoz aurre, atzekoz aurrera, buru buztanka, erdikoz bazterrera, goikoz behera

al revés • alderantziz

al revés • iruntzitara

al revés • azpiz gain

al revés; equivocadamente • okerretara

al revés; inversamente • atzekoz aurrera

al revés; inversamente • alderantziz

al sol • eguzkitan

al sol que más calienta • ikazkinarekin beltz, errotazainarekin zuri

al tie po • giro txar

al trasluz • argi kontran

al tresbolillo • hiruzulotara

al tresbolillo • hiruzulotara

al trote • trostan

al trote • zapasaltoka

al trote, a trote, trotando • trotetan

al tunt•n • lardaskaz

al uerzo • gosari ehcec gosal-d

al uerzo • gosari ehcec gosal-d

al uerzo; desayuno • gosari

al uerzo eco idad • bazkari

al uerzo eco idad; al uerzo p co ida, úbazkaria prestatu dute ö han preparado la co ida • bazkari

al uerzo p co ida • bazkari

al unísono • batera

ala • hego

ala • hegal

ala; alcance, flanco • alda en

ala; alero, aleta • hegal

ala bicado • alanbikatu

ala bicado • tantakatu

ala bique • alanbike

ala bique • alanbike

ala brada • alanbrada

ala brada • alanbrada

ala brar • alanbratu

ala brar • alanbratu

ala brar • alanbratu

ala bre • alanbre

ala; costado, costilla • saihets

ala; costado, flanco • albo

ala eda; ala eda de te blones • lertxundi

ala eda de ciuda • zu ardi

ala ente eun pocod; edianamente • erdipurdika

ala fe • gaitzuste

ála o te blón; tie blo, garza • lertxun

ala pata • balbe

ala; sur • hego

ala voluntad; alevolencia, alquerencia • gogogaizto

alabador • laudatzaile

alabador; enco iasta, glorificador • goreste

alabanza • laudakizun

alabanza • alabantza

alabanza; arpiño, chaleco • gorantza

alabanza; distinción, elogio • goraipa en

alabanza; elogio • laudorio

alabanza; enco io, ensalzamiento • gorespen

alabar • laudatu

alabar • goraipatu

alabar • goraldu

alabar • goraldu

alabar; ascender, aupar • goratu

alabar; ascender, aupar • goratu

alabar; aupar • goretsi

alabar; aupar, elogiar • goretsi

alabar, elogiar • laudatu, lauda, laudatzen (du)

alabar; elogiar, enco iar • ohoratu

alabar; elogiar, encu brir • goraipatu

alabar; encu brir, lisonjear • laudatu

alabar; honrar • ohoratu

alabar; ú • alabatu

alabar; ú • alabatu

alabarse, elogiarse, ser alabado, ser elogiado • laudatu, lauda, laudatzen (da)

alabastro • hartzuri

alabastro • alabastro

álabe; cuchara, cucharón • zali

alacena; anaquel, estanque • arasa

alacena; aparador, arsenal • ontzitegi

alacostu brado; viciarse • gaizki ohitu

alacrán • arrubio

alacrán cebollero; grillo real, subterráneo • lupeko

alacrán; escorpión • logartz

alacrán; escorpión, LM]alacrán • eskorpioi

aladiemo • orribeltz

alado • hegadun

alado • hegodun

alado • hegaldun

alagueño • malagar

alaire libre; OMEalaire libre • haize agerian

alaire libre; OMEalaire libre • aire zabalean

alalcance • esku enean

alalcance • eskupidean

alalcance • harbidean

alalcance • mendean

alalcance de la ano • eskuartean

alalcance de la ano; disposición eend, juntoa • alda enean

alambre que...? • gatin

alamente • era txarrean

álamo • zu artzuri

álamo • zurzuri

alano • alano

alano; dogo • alano

alaquita • malakita

alar a • alar a

alar a • alar a

alar aresed; alborotaresed, azorarse • aztoratu

alar arse • alar atu

alar arse • alar atu

alar arse • alar atu

alar ismo • alar is o

alar ismo • alar is o

alar ista • alar ista

alar ista • alar ista

alarde • agerraldi

alarde; exhibición, representación • agerketa

alardear • harrokeriaz agertu

alardear • harrokeriaz agertu

alardear • harrokeriaz agertu

alarga iento; atraso, de ora • luzapen

alargamiento • luzapen

alargamiento, prolongación, extensión, continuación • luzatze

alargamiento, prolongación, extensión, continuación • luzamendu

alargar, prolongar, continuar, extender • luzatu, luza(t), luzatzen (du)

alargaresed; a pliar • hedatu

alargaresed; a pliar, desplegar • hedatu

alargaresed; a plificar, engrandecerse • handitu

alargaresed; aplazaresed, dar largas • luzatu

alargaresed; aplazaresed, de orarse • luzatu

alaria • malaria

alarido • alarau

alarido • alarau

alarido; aullido • aiuri

alarido; estridencia, grito • garraisi

alarma • Alarma, kezka.

alarma social • Alarma sozial, kezka sozial. Crece la alarma social ante las drogas y, de manera destacada, ante la heroína = Drogen kontsumoak -batez ere, heroinarenak- kezka larria piztu zuen gizartean.

alarmante • alar agarri

alarmante • alar agarri

alas ead • txarrean

alas ead • gogorrean

alavés • arabar

alavés • arabar

alb• ina • albu ina

alba • mendortz

alba; a anecer, a anecer • goiztiri

alba; a anecer, a anecer • egunsenti

alba; albo ekoloread, aurora • alba

alba; alborada, a anecer • egunabar

alba; aurora, adrugada • ortzondo

alba; chorro, adrugada • zirrinta

albacora earrain batd • lanpo

albahaca • albahaka

albanés • albaniar

albanés ehizkuntzad • albaniera

albañil • kisuari

albañil; cantero, lapidario • hargin

albañil; revocador, yesero • zuritzaile

albañil; yesero • igeltsero

albañil; yesero • igeltsari

albañilería • igeltserotza

albañilería • igeltsaritza

albarán • albaran

albarán • albaran

albaratar • merkeegi saldu

albaratar; alvender • gaizki saldu

albaratar; alvender, saldar • merke e an esaldud

albarato • gaizki saltze

albarda • arbalda

albarda; andrajo, colgajo • pilda

albarda; hilván • basta

albardar • pildatu

albardar • bastatu

albardar • bastatu

albardar • pla-pla egin

albardar; enjaezar • pildatu

albardería • bastagintza

albardería • bastagintza

albardero • bastagin

albardero • bastagin

albaricoque • albarikoke

albaricoque • albarikoke

albarraz • zorribelar

albedrío • iizpide

albedrio; albedrío, antojo • apeta

albedrío; arbitrio, criterio • irizpide

albedrío; arbitrio, voluntad • aukera en

albedrío, libre albedrío, facultad de elegir • aukera. haukera

alberca • uhaska

alberca; aljibe, úez ur ezardo ö ni chicha ni li oná • ur-aska e-zulod

alberca; balsa, e balse • urtegi

albérchigo • mertxika

albergar • ostatatu

albergar; alojarse • ostatu

albergar; alojarse • ostatu

albergar; cobijar, hospedar • ostatatu

albergar, dar posada • ostatatu, ostata, ostatatzen (du)

albergue • babestoki

albergue • babestelu

Albergue • Aterpetxea

Albergue Bilbao Aterpetxea • Bilbao Aterpetxea

Albergue Canino • Zakurren Aterpetxea

albergue; fonda, hospedaje • ostatu

albergue; fortificación, parapeto • babesleku

albergue; orada, residencia • egotetxe

albergue, sotechado, refugio • aterbe

albergue, sotechado, refugio • aterpe

alberguista; alberguista • babestari

alberguista; alberguista • babestaile

alberguista; alberguista, patrocinador • babesle

albinismo • albinis o

albinismo • albinis o

albino • albino

albino • albino

albo • alba ekoloread

albogue • alboka

albogue; dulzaina, ladeándose • alboka

albóndiga • albondiga

albóndiga • al androngila

albóndiga; pelota • pilota

alborada • alborada

alborada • goizaldi

alborada; aurora, gallo ecanto deld • oilarite

albornoz • txabusina ebatad

albornoz • txabusina ebatad

albornoz; bata • txabusina

albornoz p bata • txabusina

alboroque • alboroke

alboroque • alboroke

alborotado; follonero, equetrefe • zalapartari

alborotador; e brollador, enredador • nahastekari

alborotador; liante, ezclador • nahasle

alborotamiento • nahasteka

alborotar • zalaparta egin

alborotar • gaixtatu egaixtaa gaixtatzend

alborotar • jburrundatu eburrundaetuda burrundatzend

alborotar; ar ar cisco • zalaparta egin

alborotar; entre ezclar, ezclarse • nahastekatu

alborotarse • asaldatu

alborotarse; inco odarse, rebelarse • asaldatu

alboroto • asaldapen

alboroto; algarabía, bronca • kalapita

alboroto; altercado, bronca • aharra

alboroto; barullo, bronca • zalaparta

alboroto; borrasca de lluvia, pre ura • tarrapata

alboroto; jolgorio • astrapalada

alboroto; zipizape • zirriparra

alborozo • pozbizi

alborozo; alegría, j•bilo • alaitasun

alborozo; enloqueci iento, locura • zorapen

alborozo; jovialidad, j•bilo • poztasun

albricias • albiriste

álbu • albu

albú ina • albu ina

albu inoide • albu inoide

albu inoide • albu inoide

albu inoso • albu inatsu

albu inoso • albu inatsu

albufera; aris a • urtoki

albufera; aris a • albufera

albufera; aris a • itsaspadura

albura; blancura • zuritasun

albura de la madera • zurgizen

alcabala • alkabala

alcabala • alkabala

alcachofa • alkatxofa

alcachofa • orburu

alcachofa • horriburu

alcahueta; alcahueta • lupe e

alcahuete; alcahuete • lupar

alcahuete; alcahuete, encubridor • estalgile

alcahuete; alcahuete, escudero • ezkutari

alcahuetería • ixil andatu

alcahuetería • luparkeria

alcahuetería • isil andatu

alcaldada • nagusikeria

alcalde • alkate

alcalde • auzapez

alcalde; alcaldesa, burgo aestre • alkate

alcalde vitalicio • betialkate

alcaldesa • alkatesa

alcaldía • alkatetxe

alcaldía • alkatego

alcaldía • alkatetza

Alcaldía • Alkatetza

alcaldía; ayunta iento, casa consistorial • udaletxe

álcali; álcali • alkali

alcali etría • alkali etria

alcali etría • alkali etria

alcalinidad • basikotasun

alcalinidad • alkalinotasun

alcalino • alkalino

alcalino • alkalino

alcance • eskupe-

alcance • hel en

alcance • barano

alcance; consecución, logro • erdiespen

alcance; consecuencia, i portancia • ondore

alcance de la ano; co petencia, facultad • esku en

alcance de un ar a • tira en

alcance; dependencia, pal a de la ano • eskupe

alcance; disposición • peskiza

alcance; jurisdicción • eskuera

alcance; recurso • helpide

alcancía; hucha • eltzeitsu

alcancía; hucha • itsulapiko

alcanfor • kanfor

alcanfor • alkanfor

alcantarilla • errestali

alcantarilla; desag±e • estolda

alcantarilla; úez ur ezardo ö ni chicha ni li oná • ur-isurki

alcantarillado; alcantarillado • estolderia

alcanzar • erdietsi

alcanzar • raino hel e-raino heledudd

alcanzar • iritsi

alcanzar • jadetsi

alcanzar • raino hel e-raino helddu

alcanzar; aprehender, apresar • harrapatu

alcanzar; aprehender, apresar • harrapatu

alcanzar; azuzara los perros • gahatu

alcanzar; lograr, obtener • jadetsi

alcanzar; pillar • atze an

alcaudón • antzandobi

alcayata • itzar

alcayata • itzar

alcázar • gaztelu

alcázar; fortaleza, fortificación • gotorleku

alcázar; fortificación • zaindegi

alce • altze

alcoba; aposento, cuarto • gela

alcoba; ca a de ganado, fonda • etzaleku

alcoba; dor itorio • ohetoki

alcoba; dor itorio • logela

alcohol • Alkohol.

alcohol • alkohol

alcohol; espíritu • izpiritu

alcohol; espíritu del vino • espiritu

alcoholemia • alkoholemia

alcoholemia • Alkoholemia.

alcoholí etro • alkoho etro

alcoholí etro • alkoho etro

alcohólico • alkoholtzale

alcohólico • alkoholzale

alcohólico • alkoholdun

alcohólico, -a • 1. [adj.] Alkoholdun. 2. Alkoholiko, alkoholak hartu, alkoholismodun. 3. [sust.] Alkoholzale.

alcohólico; e borrachador, espirituoso • mozkorgarri

alcohólico; ú • alkoholiko

Alcohólicos Anónimos • Alkoholiko Anonimoak.

alcoholímetro • alkoholimetro

alcoholismo • Alkoholismo.

alcoholismo • alkoholis o

alcoholismo • alkoholis o

alcoholismo crónico • Alkoholismo kroniko; behin betiko alkoholismo.

alcoholismo juvenil • Gazteen (arteko) alkoholismo.

alcoholizarse • alkoholeztatu

alcoholizarse • alkoholeztatu

alcoholizarse • alkoholeztatu

alcornoque • tortotx

alcornoque • kortxondo

alcornoque • artelatz

alcornoque • kirtena eirainad

alcornoque eirainad; asa, asidero • kirten

alcriado • gaizki hazi

alcriado; aleducado • mendu txarreko

alcriar • gaizki hazi

alcurnia • jatorri on

alcurnia • leinu on

alcuza • oliotxarro

aldaba • ate-kisket

aldaba; lla ador • mailuko

aldaba; pasador, picaporte • krisket

aldaba; pestillo, picaporte • kisket

aldabonazo • kisketots

aldabonazo • krisket hots

aldabonazo • aldabakada

aldabonazo • mailukots

aldabonazo • kisketada

aldad • gaiztotasun

aldad; truco • dongekeria

aldea • herrixka

aldea • hergoien

aldea • alderri

aldea • herrixka

aldea • herriska

aldea; caserío • baserri

aldea; granja, rancho • basetxe

aldeanada • baserritarkeria

aldeanada • baserritarkeria

aldeanada, jebismo • baserritarkeria

aldeanista, jebista • baserritiar

aldehído; aldehído • aldehido

aldiciendo • gaizki esaka

aldiciente • madarikatzaile

aldiciente • biraoti

aldiciente; ur urador • gaitzesale

aldito • zorigabeko

aldito; puñetero • madarikatu

aldiune; instante • aldiune

ale án • ale aniar

ale án; ger ánico, ger ano • ger aniar

aleación • aleazio

alear • aleatu

alear • aleatu

alear • aleatu

aledaño • mugaide

aledicencia • gaitzerraketa

aleficio • sorginkalte

aléfico • sorginkeri

aléfico • malefiko

aléfico • sorginkeriazko

alegación; alegato • alegazio

alegación; alegato • alegatu

alegar • alegatu

alegar • alegatu

alegar • alegatu

alegato; evasiva, salida • irtenbide

alegato; otivo, razón • arrazoi

alegoría • alegoria

alegóricamente • alegorikoki

alegóricamente • alegoriaz

alegórico • alegoriko

alegórico; fabuloso, fingido • alegiazko

alegrar; ani ar, entusiamar • suztatu

alegrar; confortar, consolar • poz e an

alegrar; gozar, regodear • poz hartu

alegrar la cara • kopeta argitu, begia arraitu

alegrar la vista • begiari atsegin eman

alegraresed; deleitar, regocijarse • poztu

alegraresed; deleitar, úgure pozak putzura ö nuestro gozo en un pozo • poztu

alegraresed; regocijaresed, solazar • alaitu

alegrarse • alegeratu

alegrarse • pagutu

alegrarse • alegeratu

alegrarse • gauditu

alegrarse • alaitu

alegrarse, regocijarse, ponerse contento • poztu, poz, pozten (da)

alegre • alegera

alegre ente; con rostroalegre, radiante • arraiki

alegre; grato, gustoso • pozkor

alegre, jovial • alai

alegre; paga, pago • pagu

alegre por el vino • txolin

alegre por el vino; OMEalegre por el vino, alegrillo • txolin

alegremente • alegeraki

alegremente • alaiki

alegría • alegeratasun

alegría • ailargi

alegría • arraitasun

alegría • gaudi endu

alegría; consolación, regocijo • pozkida

alegría; dicha, goce • poz

alegría; goce, regocijo • alegrantzia

alegría, gozo, regocijo • bozkario

alegría, regocijo, contento • poz

alegría, regocijo, contento • potz

alegría; regocijo, voz • boz

alegrillo • panporo

alegrón • pozaldi

alegrón; consuelo, j•bilo • bozkario

aleja iento; ausencia, divergencia • urruntze

alejamiento • urruntze

alejandrino • alexandriar

alejandrino • alexandriar

alejar • aldendu, alden, aldentzen (du)

alejar, apartar • hurrundu (du)

alejar, distanciar • urrundu, urrun, urruntzen (du)

alejar, repeler, desechar, desplazar, deshacerse de • hastandu (du)

alejaresed; ausentarse, escabullirse • alde egin

alejaresed; desechar, diferenciar • hastandu

alejaresed; desunir, distraerse • aldendu

alejaresed; desvincularesed, distanciar • urrundu

alejaresed; inclinaresed, ladearse • alderatu

alejaresed; separarse • hastandu

alejaresed; úoso urrun bizi da ö vive uy lejos • urrundu

alejarse • urrutiratu

alejarse • urrutiratu

alejarse • aldendu

alejarse • aldendu, alden, aldentzen (da)

alejarse • alderatu

alejarse, apartarse • hurrundu (da)

alejarse del mundanal ruido • balsak ahantzi, mundutik desamarratu

alejarse, distanciarse • urrundu, urrun, urruntzen (da)

alelado • lelotu

alelado • lelotu

alelado; apático, apocado • tetele

alelado; enclenque epertsonad, fatuo • me elo

alelado; insustancial • txoro

alelarse • lelotu

alelarse • tontotud

aleluya • halleluyah

aleluya • alleluia

aleluya • aleluia

alentador • adoregarri

alentador; fortificante, incitante • indargarri

alentador; reforzador, tonificador • indartzaile

alentar • sustatu

alentar • sustatu

alentar, animar • kuraddetu, kuradde, kuraddetzen (du)

alentar, animar • kuraddeztatu, kuraddezta, kuraddeztatzen (du)

alentar; inspirar, resollar • hatsartu ehatsara hatsartzend

alentaresed; ani aresed, atreverse • adoretu

alentaresed; ani arse • adoretu

alentarse • esportzatu

alentarse • esportzu e an

alentendido • gaizki ulertu

alentendido • gaizki aditu

alerce • laritz

alerce • alertze

alergia • alergia

alergia • alergia

alérgico • alergiko

alérgico • alergiko

alero • hegastegi

alero • teilatu ertz

alero; arista, borde • hegi

alerta • alerta

alerta • zurtasun

alerta; alerta, atento • erne

alerta; alerta, atento • adi

alerta; alerta, disponible • prest

alerta; alerta, escucha • zain

alerta; alerta, granero • arnai

alerta; despierto • esnai

alerta, despierto • erne

alertar • alertatu

alertar • alertatu

alertar • alertatu

aleta • hegatz

aleta • hegats eauto obil batenad

aleta • hego

aleta eauto obil batenad; plu a • hegats

aleta, guardabarro • buztin-hego

aletargarse • letargatu

aletargarse • letargiatu

aletargarse; a odorrarse • ilozorrotu elozorroetuda lozorrotzend

aletear • hegalak harrotu

aletero eera alead • maletari

aletín • maletatxo

alevín • arrainku e

alevín; alevín, lactante eani alesd • ku e

alevolencia • gogo gaizto

alévolo • gogo txarreko

alévolo • gogo gaiztoko

alévolo; alintencionado, torvo • as o txarreko

alevosamente • alebosiaz

alevosamente • alebosiaz

alevosía • alebosia

aleza • lapar

alfabético • alfabetoezkod

alfabético • alfabeto ezkod

alfabetización • alfabetatze

alfabetización • alfabetatze

alfabetizar • alfabetatu

alfabetizar • alfabetatu

alfabetizar • alfabetatu

alfabeto • alfabeto

alfalfa • luzerna

alfalfa • alpapa

alfar; alfarería, arsenal • ontzigintza

alfar; alfarería, cerá ica • buztingintza

alfar; alfarería, ollería • eltzegintza

alfar ealfarero • buztinlari

alfar ealfarerod; alfarero, ollero • buztinlari

alfarero • lurgile

alfarero • ontzigin

alfarero; ollero • eltzegin

alfarero; ollero • eltzegile

alfarero; ollero • ontzigile

alfeízar • lehio barren

alfeñique; alfeñique • higarti

alfeñique; alfeñique, débil • erkin

alfeñique; quincalla, quincallería • kinkila

alférez • alferiz

alférez • alferiz

alferreko; infructuoso, in•til • alferreko

alfil • alfil

alfil • alfil

alfiler • iskilinba

alfiler; alfiler deadorno de cabeza lujosa • buruorratz

alfiletero • iskilinbuntzi

alfiletero • orraztoki

alfo bra • alfonbra

alfo bra; tapiz • tapiz

alfombrar. ? • ihaurri

alfombrilla para ratón • sagu azpiko tapiz

alforfón • kizki

alforja • sakuta

alforja; aleta egauzak era atekoad • maleta

alforja; aleta, valija • bidezorro

alforja; bolsa, saquito • zakuto

alga • alga

alga de agua dulce • arraba

alga marina • auka

algache; algache ehizkuntzad • malgatxe

algarabía • algara

algarabía • ahuntz-erdara

algarabía; algazara, bulla • zarata

algarabia; apuro, barullo • istilu

algarabia; barullo, bronca • iskanbila

algarabía; carcajada, risotada • algara

algarabía; gali atías • hitz ordoilo

algarada; burbuja, po pa de jabón • burbuila

algarbía; reno bre • herots

algarroba • algarrobo-leka

algarroba • algarrobo

algastar • gaizki gastatu

algazara • zarata

álgebra • algebra

algebraico • algebraiko

algebraico • algebraiko

álgido; altísi o, apogeo • goren

álgido; espas o, uy frío • hoz in

álgido; gélido, helar eizotza izoztend • izoztu

algiuien, alguno, algunos, unos cuantos • zenbait

alg•n día • egunen batean

algo agrio • garrazka

algo, alguna cosa • ezer ere

algo, alguna cosa • zerbait

algo, alguna cosa • ezer

algo; bagatela, brizna • fits

algo bien, un poco bien • ongixe

algo ebaiezkoetand; úzerbait pikutara bidaltzea ö echaralgo por la borda • zerbait

algo egaldera eta ezezkoetand • deus

algo excesivamente.?? • gehien

algo más amablemente, un poco más amablemente • amultsuxeagoki

algo obscuro; un poco obscuro • ilunxko

algo; OMxalgo, ota • sa ar

algo, poquita cosa • zerttobait

algo, poquita cosa • zerbaixka

algoagrio; OMEalgoagrio • garrazka

algodón • kotoi ehcec koton-d

algodón • kotoi ehcec koton-d

algodón • algodoi

algodón; guata, guaté • kotoin

algodonero • kotoi-landare

algodonero • kotoin-landare

algoritmo • algorit o

algoritmo • algorit o

alguacil • agoazil

alguacil • herri util

alguacil • proboste

alguacil • txinel

alguacil; erino • merio

alguacil; guardia unicipal • udaltzain

alguacil; policía de la • ertzain

alguien • nehork erre

alguien • nehork

alguien • nehork ere

alguien • nehor ere

alguien • nehor

alguien, alguno • norbait

alguien, alguno • norbaitek

alguien ebaiezko esaldietand; OMcalguno, alguno • norbait

alguien egaldera eta ezezko esaldietand; OMcalguno, alguno • inor

alguna que otra vez • behin edo behin, behin edo berriz, behin edo beste, behin edo bestean, behin edo birritan, behin edo bitan, inoiz behin, inoiz edo behin, inoiz edo berriz, inoiz edo beste, inoizka alditan, noiz edo behin

alguna vez • noizbait

alguna vez • nehoiz ere

alguna vez • inoiz

alguna vez • nehoiz

alguna vez que otra • noiz edo behin

alguna vez que otra • noiz edo noiz

alguna vez que otra • noizbehinka

alguno ebaiezko esaldietand • zenbait

alguno egaldera eta ezezkoetand; ning•n • ezein

alguno que otro • bat-edo-bertze

alhablado • ahozikin

alhablado • elegaitz

alhablado • mihizikin

alhaja; bonito, brillante • bitxi

alhaja; extravagante, rareza • pitxi

alhelí • aingeru-lore

alhelí • jiroflei

alhelí; alhelí, angélica • aingeru-belar

alhóndiga • alondegi

alhóndiga • alondegi

alhu orado • u ore txarreko

alhumor • aldarte txar

ali aña • basabere

ali aña; ani al salvaje, bestia salvaje • piztia

ali aña; bestia salvaje, fiera • basapiztia

ali entación; ali ento, anutención • elikadura

ali entación; ali ento, co ida • janari

ali entación; gastrono ía • gastrono ia

ali entación; nutrición • elikapen

ali entador eaparato • elikagailu

ali entador eaparatod • elikagailu

ali entaresed; anteneresed, nutrir • mantendu

ali entaresed; apacentar, nutrir • bazkatu

ali entaresed; crear, nutrir • elikatu

ali entaresed; ja ar, anducar • jan

ali entaresed; nutrir • janaritu

ali entaresed; úgosean etaasean öa las duras ya las aduras, úasean eta betean öa pedir de boca • asetu

ali entaresed; úgosean etaasean öa las duras ya las aduras, úasean eta betean öa pedir de boca • asetu

ali entarse • janaritu

ali entarse • elikatu

ali entarse • bazkatu

ali enticio • mantenuekord

ali enticio • elikadura-

ali enticio; anteni iento, anutención • mantenu

ali enticio; nutritivo • elikagarri

ali ento; co estible, anjar • jateko

ali ento; cosa de co er, pasto • jaten

ali oche • saizuri

aliado • aliatu

aliado • aliatu

alianza • ezkontz-eraztun

alianza • elkartasun

alianza • aliantza

alianza; asociación, consorcio • partzuergo

Alianza Cooperativa Internacional • Nazioarteko Kooperatiba Aliantza

alianza, solidaridad • elkartasun

aliarse • aliatu

aliarse • aliatu

aliarse; co penetrarse, anco unar • elkar hartu elagundud

alias • alias

alias • alias

alicaído • hegapal

alicaído; barro del ruedo del vestido, caña de aíz • maskal

alicaído; decaído, ú • jausi

alicaído; derrotista • erori

alicate; alicates • aliketak

alicate; tenazas • orrikak

alicate; tenazas • kurrikak

alicia; picardía • malezia

aliciente; co bustible, incentivo • sugarri

aliciosa ente; aligna ente, perversamente • gaiztakeriaz

aliciosa ente; pícaramente • maltzurkeriaz

aliciosamente • azpikeriaz

aliciosamente • a arrukeriaz

alienable • alienagarri

alienable; alienante • alienagarri

alienación • alienazio

alienación • besterentze

alienación • bestelakatze

alienación • inorentze

alienación • inorenganaketa

alienación • 1. [situación] Alienazio. Alienación (hacer las cosas no por ellas sino por un salario) = Alienazioa (gauzak soldata baten truke egitea, ez gogoz). 2. [acción] Alienatze.

alienación; alteración, trastocamiento • bestelakotze

alienación; enloqueci iento, locura • eroaldi

alienante • alienagarri

alienar • beslelakatu

alienar • bestelakotu

alienar • alienatu

alienar • alienatu

alienar • inorenganatu

alienar; enajenar • inorenganatu

aliento • esportzu e oralad

aliento • arnasa ehcec arnas-d

aliento; áni o, denuedo • adore

aliento e oralad; apoyo • esportzu

aliento; exhalación, resoplido • arnasa

aliento; hedor, hedor delaliento • hats

aliento, respiración • hats

aligator • aligatore

aligator • ezoolcd aligatore

aligerante • aringarri

aligerante; alivio, lenitivo • aringarri

aligerar, aliviar • arindu, arin, arintzen (du)

aligerar, aliviar • arindu, arin, arintzen (da)

aligerar; apresuraresed, exonerar • arindu

aligerar; apresurarse • arindu

aligerar; úhatoragudo ö ven rápido • agudotu

aligerar; úhatoragudo ö ven rápido • agudotu

aligna ente; alvada ente, siniestramente • gaiztoki

aligote • lentoe

aligustre • arbustu

alimentación • Elikadura; jate.

alimentación • elikatze

alimentación y nutrición • Elikadura eta nutrizio.

alimentar • geinatu (du)

alimentar, nutrir • zituztatu, zituzta, zituztatzen (du)

alimentarse, nutrirse • elikatu (da)

alimento • hazkurri

alimento • geinu

alimento • jangai

alimento • zitu

alimento • elikagai

alimento (para el ganado), forraje • bazka

alimento, vitualla, alimentación, mantenimiento • elikatura. elikadura

alineación • lerroztapen

alineación • lerrotze

alineación • lerrokadura

alineación • jokalariak eekipo batenad

alineación • jokalarien zerrenda

alineación eekipo batenad • jokalariak

alinear • lerrotu

alinear • lerroztatu

alinear • lerrotu

alinear • lerroztatu

alinear; alistaresed, enfilar • lerrokatu

alinear; alistarse • lerrokatu

alinear; enfilar, incribiraalistarse • lerrotu elerroetuda lerrotzend

alintencionado • as o gaiztoko

alintencionado; pérfido, traidor • azpisuge

aliñar • ltxairotu etxairoetuda txairotzend

alisar • labandu

alisar; deslizar, escurrir • labaindu

alisar un terreno • arradatu

alisar un terreno; rapar • arradatu

alisio • haize alizo

alisio • haize alizo

aliso • haltz

aliso • haltz

alistamiento • lerrokatze

alistaresed; endilgar, engarzar • sartu

alistarse • alistatu

alistarse • sartu

alistarse • alistatu

aliteración • elitcd aliterazio

aliteración • aliterazio

aliviadero • urribide

aliviadero; relajamiento • lasaibide

aliviar • erre ediatu

aliviar; barrer, escobar • erraztu

aliviar; dulcificar, endulzar • eztitu

aliviar; re ediar • erre ediatu

aliviar; solucionar • lasatu elasaetuda lasatzend

aliviar; úezti erauzgailu ö extractor de iel • eztitu

alivio; atavío • hobasun

alivio; atavío • hobakuntza

alivio; atavío, itigación • arindura

alivio; delicioso, dulcificante • gozagarri

aljibe; cisterna, patín • patin

aljibe; e balse, estanque • uharka

aljibe; noria, pozo • putzu

aljofaina; a asadera, fuente ejatekoak zerbitzatzekoad • azpil

aljofaina; barreño, lavabo • konketa

aljofaina; palangana • garbiontzi

allá • hara

allá ismo • hantxe

allá se las arregle • hor konpon

allá se lasarregle; OMEallá se lasarregle • hor konpon

allá; úharako irakasle hura öaquel profesor de arras • hara

allanar • zelaitu, zelai, zelaitzen (du)

allanar • sestratu

allanar • sestratu

allanar; aplanar • zelaitu

allanar; aplanar, explanar • lautu

allanar; aplanar, explanar • zelaitu

allanar; aplanar, újende laua ö el pueblo llano • lautu

allanar; enrasar, explanar • berdindu

allanar la morada • etxe batera indarrez sartu

allanar la orada • etxe batera indarrez sartu

allanar; úgizon guztiak berdinak dira ö todos los ho bres son iguales, úberdinak dira ö son iguales • berdindu

allegado; ediano, edio • tarteko

allegado; her ano en general, pariente • senide

allegretto • e •scd allegretto

allegretto • allegretto

allegro • e •scd allegro

allegro • allegro

allende • handikaldeko

allende los ontes • mendiz haraindi

allí • han

allí is o; OMEallí ismo • hantxe bertan

allí ismo • han bertan

allí mismo • hantxe bertan

alma • arima

Almacén de Material de Oficina • Bulego-materialen biltegia

Almacén de Vestuario • Jantzien biltegia

almacén, depósito • tegi

almeja, chirla • txirla

almohadilla para tinta • tinta-tanpoi

almu • al ute

alocada ente; alocada ente, insensatamente • zoroki

alocado; chalado, chiflado • zorakilo

alocado; chiflado, infatuado • eroxka

alocado; loquillo • zoroska

alocución; arenga, exhortación • hizkintza

alocución; charla, disertación • solasaldi

alocución; charla, ho ilía • berbaldi

alocución; conferencia, discurso • hitzaldi

alocución; conferencia, discurso • mintzaldi

alocución; conversción, charla • elkarrizketa

alocutivo; alocutivo • alokutibo

aloe • aloe

alógeno • alogeno

alógeno • alogeno

aloja iento; estanca, orada • egoitza

alojamiento • egokizun

alojamiento • loja endu

alojarse • lojatu

aloliente • sundatsu

alondra • larratxori

alondra • laudeta

alondra • hegatxabal

alotropia • alotropía

alotrópico; alotrópico • alotropiko

alpaca • alpaka

alpargata; zapatilla • espartin

alpargata; zapatilla • apreta

alpinis o; ontañismo • alpinis o

alpinismo • alpinis o

alpinista • alpinista

alpinista • alpinista

alpinista; ontañero • mendigoizale

alpino • alpetar

alpino • alpetar

alpiste • alpiste

alproja; pillastre, pillo • alproja

alprojeria; bandidaje • alprojeria

alquerer • gaizki nahi ukan

alqui ia • alki ia

alqui ia • alki ia

alqui ista • alki ista

alqui ista • alki ista

alquilar • errentan e an

alquilar • alokatu, aloka, alokatzen (du)

alquilar; arrendar • errentan hartu

alquilar; arrendar, asalariar • errentan hartu

alquilar; arrendar, asalariar • alokatu

alquilar; arrendar, asalariar • alokatu

alquilar; asalariar • akuratu

alquilar; asalariar • akuratu

alquiler • akura

alquiler; estipendio, jornal • alokairu

alquiler; úalogera ö elalquiler • aloger

alquitrán • Alkaterna.

alquitrán; asfalto, bre • mundrun

alquitrán; asfalto, brea • bike

alquitrán; asfalto, galipot • alkitran

alquitrán; pez esustancia delalquitránd • ui

alquitranar; asfaltar • alkitraneztatu

alquitranar; asfaltar • alkitraneztatu

alquitranar; asfaltar • mundrunatu

alquitranar; asfaltar • mundrunatu

alquitranar; e brear, e pecinarse • bikeztatu

alrededor • inguruan

alrededor; ás o enos, OMQmo • edo

alrededor de • -en inguruan

alsaciano • alsaziar

alsaciano • alsaziar

alsano • eribera

alsano • kaltetsu

alsonante • entzungaitz

alta ar; areaalta, pleamar • itsasgora

alta ente; elevada ente, enalta voz • goraki

alta fidelidad • goi fideltasuna

alta fidelidad • goi fideltasuna

alta mar • itsas zabal

alta [médica] • Senda-agiri.

alta [terapéutica] • Senda-agiri terapeutiko.

altamar • itsas zabal

altamente • goraki

altanería; arrogancia, chulería • harrokeria

altanería; intrepidez • fiertasun

altanero; altivo, arrogante • harro

altanero; intrépido, te erario • fier

altar • aldare

altar • aldare

altar; ara • aldare

altavoz • altabots

altavoz • bozgorailu

alterable • aldagarri

alterable; interca biable, odificable • aldagarri

alteración • aldaketa

alteración • 1. Aldaketa, aldakuntza, aldatze. 2. Gorabehera. 3. Urduritze, asaldatze, artegatze. 4. Istilu, iskanbila.

alteración afectiva • 1. Afektibitatearen aldaketa. 2. Afektibitatearen gorabehera.

alteración circulatoria • 1. Odol zirkulazioaren aldaketa. 2. Odol zirkulazioaren gorabehera.

alteración de la atención • 1. Aditasunaren aldaketa, 2. Aditasunaren gorabehera.

alteración de la capacidad de concentración • 1. Kontzentratzeko gaitasunaren aldaketa. 2. Kontzentratzeko gaitasunaren gorabehera.

alteración de la capacidad de juicio • 1. Senaren aldaketa. 2. Senaren gorabehera.

alteración de la conducta alimentaria • 1. Jateko jokaeraren aldaketa. 2. Jateko jokaeraren gorabehera.

alteración de la consciencia • 1. Kontzientziaren aldaketa. 2. Kontzientziaren gorabehera.

alteración de la forma, transformación • era-aldatze

alteración de la orientación • 1. Orientatzeko gaitasunaren aldaketa. 2. Orientatzeko gaitasunaren gorabehera.

alteración de la percepción sensorial alteración de la percepción sensorial • 1. Zentzumenezko hautematearen aldaketa. 2. Zentzumenezko hautematearen gorabehera.

alteración de la personalidad • Nortasuna aldatze, nortasunaren aldaketa.

alteración de memoria • 1. Oroimen aldaketa. 2. Oroimenaren gorabehera.

alteración del carácter • 1. Izaera aldatze, izaeraren aldaketa. 2. Izaeraren gorabehera.

alteración del comportamiento • Jokaeraren aldaketa.

alteración del lenguaje • 1. Hizkuntza(ren) aldaketa. 2. Hizkuntza(ren) gorabehera.

alteración del razonamiento • 1. Arrazoimenaren aldaketa. 2. Arrazoimenaren gorabehera.

alteración del sueño • 1. Loa aldatze, loaren aldaketa. 2. Loaren gorabehera.

alteración intelectual • 1. Adimenaren gorabera. 2. Ulermena aldatze.

alteración mental • 1. Adimenaren gorabehera. 2. Buruko gorabehera.

alteración neurológica • Aldaketa neurologiko.

alteración o cambio de la forma, transformación • era-aldakuntza

alteración; odificación, uda • aldaketa

alteración psicopatológica • Aldaketa psikopatologiko.

alteración psicosensorial • Aldaketa psikosentsorial.

alteración psicosomática • Aldaketa psikosomatiko.

alteración psíquica • Aldaketa psikiko.

alteración respiratoria • 1. Arnasketaren aldaketa; 2. Arnasketaren gorabehera, arnas estutze.

alteración sensorial • 1. Zentzumenen aldaketa; 2. Zentzumenen gorabehera.

alteración somática • Aldaketa somatiko.

alteración visual • 1. Ikusmenaren aldaketa; 2. Ikusmenaren gorabehera.

alterar • aldatu

alterar • alteratu

alterar • alteratu

alterar; ca uflar, devolver • bestelaekodtu ecccetuda cctzend

alterar; con over, over • mugitu

alterar; encolerizaresed, enervarse • haserretu

alterar la forma, transformar, reformar • era-aldatu (du)

alterar; odificar, udarse • aldatu

alterar; úez hadi haserre ö no tealteres • haserretu

altercado; ari orena, riña • ahakar

altercado; barullo, contienda • matraka

altercado; contienda, disputa • liskar

altercado; discordia, discusión • eskati a

alternador • alternadore

alternador; reca bio • aldagailu

alternancia • alternantzia

alternancia; relevo • txandaketa

alternar • alternatu

alternar • aldizkatu

alternar • txandakatu

alternar • alternatu

alternar; rotar, turnarse • txandakatu

alternar; turnar • ialdizkatu ealdizkaetuda aldizkatzend

alternar; turnarse • aldizkatu

alternativa • (Bestelako) aukera; hautabide.

alternativa al uso de drogas • Drogak ez hartzeko bestelako aukera.

alternativa; elección, opción • hautabide

alternativa; eleccióna realizar, selección • hautakizun

alternativa ente; por relevos, por turnos • txandaka

alternativa; relevo, ronda • txanda

alternativa terapéutica • Terapia aukera.

alternativamente • elkarren txandan

alternativamente • alternatiboki

alternativo • hautazko

alternativo • alternatibo

alternativo; alterno, rotativo • txandakako

alterno • alterno

alterno • birik behingo

altés • maltatar

altés ehizkuntzad • maltera

alteza • handirasun

alteza; alteza, e inencia • gorentasun

alteza; alteza, engrandecimiento • handitasun

althusiano • malthusiar

altí etro • alti etro

altí etro • alti etro

altibajo, alteración • gora-behera

altibajo; fluctuación, incidencia • gorabehera

altibajo; ráfaga, soplido • bolada

altibajos • aldakuntzak

altibajos; pros y contras • gorabeherak

altibajos; vicisitudes • goibeherak

altiplanicie • goilautada

altiplanicie • goilautada

altísimo • guztiz goi

altisonante • durundaria ehitzcd

altisonante • ehitzd durundari

altisonante • hitzandiko

altisonante ehitzd • durundari

altitud • goratasun

altitud • altitude

altitud; altura, pro inencia • goiera

altitud; excelencia • goitasun

altivez • gorakeria

altivez • gorakeria

altivo • gorati

altivo • gotor

altivo • kotor

altivo; engreído, infatuado • goiharro

altivo; postinero, valentón • buruiritzi

alto • gora

alto • luze

alto • goi

alto; altura, ci a • garai

alto; altura, e inente • goi

alto; elevado • altu

alto, elevado, grande, superior • garai

alto; extenso, larga • luze

alto horno • labegarai

alto horno • labegarai

alto navarro • nafar garaia

alto riesgo • Arrisku handi.

altos hornos • labe handiak

altozano • goragune

altozano; altura, e inencia • goragune

altratar • gaizki erabili

altratar • ihauli

altrecho • habaildu

altrecho • herbaldu

altrecho; paralítico, tullido • hebaindu

altruismo • altruis o

altruismo • altruis o

altruista • altruista

altruista • altruista

altura • altuera, garaiera

altura • garaiera

altura • altuera

altura • goiara

altura • goiera

altura; elevación, e inencia • goialde

altura, elevación, montaña, cumbre • gara

altura; eslora euntzi batend, estatura • luzera

altura; estatura • garaiera

altura máxima • gehieneko altuera

altura; vaivén • goibehe

altusianismo • malthusianis o

alu bra iento; parida, parto • erditze

alu brado • argiak

alu brado • argigintza

alu brado • argikuntza

alu bramiento • erditze

alu brar; dara luz, parir • erditu

alu brar; ilu inar • argi e an

alu brar; parir • u e egin

alu brar; úerdian dago ö está en edio • erditu

alú ina • alu ina

alu inio • alu inio

alu inio • alu inio

alu nado; alu nado • ikaslego

alu no; aprendiz, discípula • ikasle

alu no; discípulo • dizipulu

alu no externo • kanpoko ikasle

alu no interno • barneikasle

alu no interno • barneikasle

alubia; fríjol, pocha • indaba

alubia; judía • babarrun

alucinación • haluzinazio

alucinación • Haluzinazio.

alucinación auditiva • Entzumenezko haluzinazio.

alucinación; e beleso, fascinación • lilurapen

alucinación; éxtasis, fascinación • liluraldi

alucinación gustativa • Dastamenezko haluzinazio.

alucinación olfativa • Usaimenezko haluzinazio.

alucinación táctil • Ukimenezko haluzinazio.

alucinación visual • Ikusmenezko haluzinazio.

alucinante; arrebatador, atractivo • liluragarri

alucinante; atractivo, deleitable • zoragarri

alucinaresed; arrebatar • liluratu

alucinaresed; arrebatar, e belesar • liluratu

alucinarse • haluzinatu

alucinarse • haluzinatu

alucinógeno • haluzinagarri

alucinógeno, -a • Haluzinagarri, haluzinazio eragile, haluzinogeno.

alucinosis • Haluzinosi.

alud • lurjauste

alud; avalancha • elur eta

alud; OMEavalancha de nieve, avalancha de nieve • elur-jausi

alud; OMEavalancha de nieve, avalancha de nieve • elurrolde

alud; ventisca • elurlauso

aludiendo, aludiendo • hitzerdikaOMEa edias palabras; a edias palabras

alumbrado de carretera, alumbrado de largo alcance, luces de carretera, luces de largo alcance • argi luzeak

alumbrado de corto alcance, alumbrado de cruce, luces de cruce, luces de corto alcance • argi laburrak

alumbrado de cruce, alumbrado de corto alcance, luces de cruce, luces de corto alcance • argi laburrak

alumbrado de gálibo • galibo-argiak

alumbrado de largo alcance, alumbrado de carretera, luces de carretera, luces de largo alcance • argi luzeak

alumbrado de placa de matrícula • matrikula-plakako argiak

alumbrado de posición • posizioko argiak

alumbrado de taxímetro • taximetroko argi

alumbrado, sistema de alumbrado • argiak

alusión • zeiharresan

alusión; distinción, ención • aipa en

alusión; indirecta • ziplada

alusión; indirecta • zipla

alusión ordaz; punto, tilde • tilet

alusivo • doaezdki-

alusivo • doaki- ezd

alusivo • dagoezdki-

alusivo; perteneciente • dagoki- ezd

aluvión • alubioi

aluvión • alubioi

alva • malba

alvadamente • gaiztoto

alvadamente • dongero

alvavisco • ziguin

alvavisco • malbazuri

alvéolo • gelatxo

alvéolo • zulo ejeneraleand

alvéolo • erlazulo eerleenakd

alvéolo • albeolo

alvéolo eerleenakd • erlazulo

alversación • bidegabeko xahutze

alversar • oker xahutu

alversar • bidegabeki xahutu

alversar • diru okertu

alvivir • gaizki bizi izan

alza; ascenso, auge • gorakada

alza; crecida, elevación • gorapen

alza; gabán esoind, paleto • gaineko

alza iento; levanta iento, rebeldía • altxa endu

alza o carestía de la vida • erosketaren gorakada

alzada • altxaldi

alzada • altxaldi

alzamiento • altxa endu

alzapri a • zataga

alzapri a; palanca • zataga

alzar; aprecio, asu ir • jaso

alzaresed; elevar, e pinar • altxatu

alzarse • altxatu

alzarse • altxatu

alzarse, provocar disturbios • albaratu, albara, albaratzen (da).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.